ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

1.2.2010 - (COM(2009)0029 – C6‑0062/2009 – 2009/0004(CNS)) - *

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Magdalena Alvarez


Διαδικασία : 2009/0004(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0006/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

(COM(2009)0029 – C6‑0062/2009 – 2009/0004(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0029),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 94 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο/τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0062/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισσαβώνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0006/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9a) Για την ορθή εφαρμογήκαι επαλήθευση των διαφορετικών φορολογικών καθεστώτων των κρατών μελών, απαιτείται να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με φορολογητέες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη. Μεταξύ των διαφόρων δυνατοτήτων, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φαίνεται πως αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο ενημέρωσης για συνήθη χρήση, όσον αφορά πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ορθή φορολόγηση, ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις. Για να είναι αποτελεσματική η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, θα ήταν σκόπιμη μια κατηγοριοποίηση, αλλά και ο προσδιορισμός των πεδίων όπου η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική. Πρέπει να δίδεται επίσης η δυνατότητα επιβολής ενός διπλού ορίου στις προς κοινοποίηση κατηγορίες και/ή στο ποσό πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, συγκεκριμενοποιείται και ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της, με τον προσδιορισμό μιας σειράς κατηγοριών εισοδήματος και κεφαλαίου για τις οποίες θα είναι υποχρεωτική η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Δίδεται επίσης η δυνατότητα επιβολής ενός διπλού ορίου, στις προς κοινοποίηση κατηγορίες και/ή στο ποσό πέραν του οποίου πρέπει να ενεργοποιείται ο μηχανισμός.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν αυτόματα κάθε πληροφορία, όταν ένα κράτος μέλος πιστεύει βάσιμα ότι δεν έχει τηρηθεί η φορολογική νομοθεσία ή ενδεχομένως να μην έχει τηρηθεί στο άλλο κράτος μέλος, όταν υπάρχει κίνδυνος μη σωστής φορολόγησης στο άλλο κράτος μέλος, ή όταν για οποιονδήποτε λόγο ο φόρος απεφεύχθη ή ενδέχεται να αποφευχθεί στο άλλο κράτος μέλος, και ειδικότερα στις περιπτώσεις εικονικής μεταφοράς κερδών μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη ή όταν τέτοιες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε δύο κράτη μέλη πραγματοποιούνται μέσω τρίτης χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται φορολογικά πλεονεκτήματα.

(10) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν αυτόματα κάθε πληροφορία, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών, όταν ένα κράτος μέλος πιστεύει βάσιμα ότι δεν έχει τηρηθεί η φορολογική νομοθεσία ή ενδεχομένως να μην έχει τηρηθεί στο άλλο κράτος μέλος, όταν υπάρχει κίνδυνος μη σωστής φορολόγησης στο άλλο κράτος μέλος, ή όταν για οποιονδήποτε λόγο ο φόρος απεφεύχθη ή ενδέχεται να αποφευχθεί στο άλλο κράτος μέλος, και ειδικότερα στις περιπτώσεις εικονικής μεταφοράς κερδών μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη ή όταν τέτοιες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε δύο κράτη μέλη πραγματοποιούνται μέσω τρίτης χώρας, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται φορολογικά πλεονεκτήματα, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11α) Οι πληροφορίες αυτές πρέπει επίσης να προστατεύονται στο πλαίσιο της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1 καθώς και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών2. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να σέβονται τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να εξασφαλίζονται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας, περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης και η υποχρέωση λογοδοσίας του οργανισμού ή του φορέα που τηρεί τα δεδομένα.

 

_______________________________

 

1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

 

2 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Είναι σημαντικό να επιτρέπεται η παρουσία υπαλλήλων της φορολογικής αρχής ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους και να μπορούν να ασκούν εξουσίες διεξαγωγής ερευνών οι οποίες εκχωρούνται σε υπαλλήλους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

(12) Για να συμπληρωθεί η φορολογική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, είναι σημαντικό να επιτρέπεται η παρουσία υπαλλήλων της φορολογικής αρχής ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Για να μην έχει η παρουσία των υπαλλήλων της φορολογικής αρχής ενός κράτους μέλους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους αντίθετες από τις επιδιωκόμενες συνέπειες, που θα οδηγούσαν στην αχρήστευση της συνεργασίας, διαγράφεται από την πρόταση η εξομοίωση της αρμοδιότητας των πρώτων με τους υπαλλήλους του δεύτερου κράτους μέλους.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17 α) Για να ενισχυθεί η εφαρμοσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να ορισθεί στο ίδιο επίπεδο η υποχρέωση διαβίβασης των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών εκ μέρους της αρχής που λαμβάνει το αίτημα, με την υποχρέωση πραγματοποίησης των αναγκαίων ερευνών για την απόκτηση των πληροφοριών αυτών.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τηδιαδικασία για τη διοικητική έρευνα, προτείνεται η εξομοίωσή της με τη διαβίβαση της πληροφορίας. Ορίζεται, συνεπώς, στο ίδιο επίπεδο η υποχρέωση διαβίβασης των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών, με την υποχρέωση πραγματοποίησης των αναγκαίων ερευνών για την απόκτηση των πληροφοριών αυτών εκ μέρους της αρχής που λαμβάνει το αίτημα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Ωστόσο, ένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει αίτημα παροχής πληροφοριών επειδή δεν εξυπηρετούν το εγχώριο συμφέρον ή επειδή κάτοχος της πληροφορίας που αφορά κάτοικο του άλλου κράτους μέλους είναι τράπεζα, ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.

(19) Ωστόσο, ένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να απορρίψει αίτημα παροχής πληροφοριών επειδή δεν εξυπηρετούν το εγχώριο συμφέρον ή επειδή ο κάτοχος της πληροφορίας είναι τράπεζα, ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την ακύρωση του τραπεζικού απορρήτου, και με στόχο να εξασφαλισθεί ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου δεν θα περιορίζεται από πρόσθετες απαιτήσεις, διαγράφεται η αναφορά στον τόπο διαμονής του προσώπου για το οποίο ζητούνται πληροφορίες. Αυτό ακολουθεί το πρότυπο που εφαρμόζεται στους κόλπους του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι όταν η συνεργασία την οποία παρέχει ένα κράτος μέλος προς τρίτη χώρα είναι ευρύτερη από ό,τι προβλέπει η παρούσα οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίπτει την παροχή εξίσου ευρύτερης συνεργασίας στα άλλα κράτη μέλη.

(20) Θα πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι όταν η συνεργασία την οποία παρέχει ένα κράτος μέλος προς τρίτη χώρα είναι ευρύτερη από ό,τι προβλέπει η παρούσα οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίπτει την παροχή εξίσου ευρύτερης συνεργασίας στα άλλα κράτη μέλη. Κάθε μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία 95/46/ΕΚ.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Θα πρέπει να εκπονείται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας, ιδίως βάσει στατιστικών.

(22) Για να εδραιωθεί και να προωθηθεί η διοικητική συνεργασία, θα πρέπει να εκπονείται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ιδίως βάσει στατιστικών. Θα ήταν επίσης σκόπιμο να θεσπισθεί η παρακολούθηση των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες τα κράτη μέλη αρνούνται να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν μια διοικητική έρευνα.

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών, προτείνεται να θεσπισθεί η παρακολούθηση των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες τα κράτη μέλη αρνούνται να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν μια διοικητική έρευνα.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τεχνικές βελτιώσεις στις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που υπόκεινται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και σε σχέση με τα όρια εισοδήματος πάνω από τα οποία είναι υποχρεωτική η ανταλλαγή πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα της διοικητικής συνεργασίας, η εξουσιοδότηση πρέπει να έχει αόριστη χρονική διάρκεια.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) κάθε νομικός μηχανισμός, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών και των καταπιστευμάτων, το εισόδημα ή το κεφάλαιο των οποίων υπόκεινται σε φόρους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·

δ) κάθε άλλο νομικό μέσο ή νομική οντότητα, οποιασδήποτε φύσης ή μορφής, ανεξαρτήτως του αν διαθέτει ή όχι νομική προσωπικότητα που κατέχει και διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων των εισοδημάτων που προέρχονται από τα στοιχεία αυτά, το οποίο υπόκειται σε οποιονδήποτε από τους φόρους που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, είναι αναγκαία μια έννοια επαρκώς ευρεία ώστε να καλύπτει όχι μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και τα διάφορα νομικά μέσα και οντότητες που μπορεί να δημιουργηθούν στα διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. «με ηλεκτρονικά μέσα» ή «ηλεκτρονικά»: η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, και αποθήκευσης δεδομένων και η χρησιμοποίηση καλωδιακής ή ασύρματης σύνδεσης, οπτικών τεχνολογιών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων,

8. «με ηλεκτρονικά μέσα» νοείται η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού επεξεργασίας -συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης - και αποθήκευσης δεδομένων και η χρησιμοποίηση καλωδιακής ή ασύρματης σύνδεσης, οπτικών τεχνολογιών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων, εφόσον τα μέσα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ταυτόχρονη εξασφάλιση της ασφαλούς προστασίας των πληροφοριών·

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 α (νέο) (στο Τμήμα Ι "Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως")

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7 α

 

Συστήματα ελέγχου

 

Κάθε κράτος μέλος αναπτύσσει τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου για την κεντρική φορολογική αρχή διασύνδεσής του, για λόγους διαφάνειας και αποδοτικότητας ως προς το κόστος, και συντάσσει μια διαθέσιμη στο κοινό έκθεση στο πλαίσιο μιας ετήσιας διαδικασίας παρακολούθησής τους.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη, με αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου.

1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, με αυτόματη ανταλλαγή, πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα που έχουν τη φορολογική έδρα τους σε αυτό το άλλο κράτος μέλος για τις κατωτέρω συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου:

 

a) εισοδήματα από εργασία,

 

β) διευθυντικές αμοιβές,

 

γ) μερίσματα,

 

δ) υπερτιμήματα/υπεραξίες,

 

ε) δικαιώματα χρήσης,

 

στ) προϊόντα ασφαλειών ζωής που δεν καλύπτονται από άλλα κοινοτικά νομικά μέσα σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών ή άλλα παρόμοια μέτρα,

 

ζ) συντάξεις,

 

η) ιδιόκτητα ακίνητα και έσοδα που προέρχονται από αυτά.

 

Οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται επίσης από την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή σέβονται τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη, σε περιπτώσεις χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων. Εξασφαλίζονται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας, περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης και η υποχρέωση λογοδοσίας του οργανισμού ή του φορέα που τηρεί τα δεδομένα.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας τα εξής:

2. Σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του υπολογισμού των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, στη βάση της πείρας που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εγκρίνει, για πρώτη φορά το αργότερο στις …*, πράξεις εξουσιοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 22α, 22β και 22γ, οι οποίες:

 

a) τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που θα καλύπτονται

a) αποσαφηνίζουν τυχόν ειδικούς όρους ή περιορισμούς στο πλαίσιο των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β) τον τύπο των πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται·

β) προσδιορίζουν, για κάθε κατηγορία εισοδήματος και κεφαλαίου, το όριο πάνω από το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών.

γ) τυχόν ειδικούς όρους ή περιορισμούς στο πλαίσιο των κατηγοριών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

 

δ) η συχνότητα της ανταλλαγής,

 

ε) οι πρακτικές ρυθμίσεις της ανταλλαγής των εν λόγω πληροφοριών.

 

 

ΕΕ, να προστεθεί η ημερομηνία: 2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολογήσεις και υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Στη βάση της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τη βελτίωση του εύρους και της ποιότητας της απαίτησης για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε να γίνεται καλύτερη η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3a. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να ανακοινώνει στην αντίστοιχη αρχή άλλου κράτους μέλους ότι δεν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή ότι δεν επιθυμεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με εισοδήματα και κεφάλαια που δεν υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο. Σε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει για τα παραπάνω και την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, συγκεκριμενοποιείται και ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της, με τον προσδιορισμό μιας σειράς κατηγοριών εισοδήματος και κεφαλαίου για τις οποίες θα είναι υποχρεωτική η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Δίδεται επίσης η δυνατότητα επιβολής ενός διπλού ορίου, στις προς κοινοποίηση κατηγορίες και/ή στο ποσό πέραν του οποίου πρέπει να ενεργοποιείται ο μηχανισμός.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 - παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3β. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται τουλάχιστον μία φορά το έτος και το αργότερο έξη μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στο κράτος μέλος στο οποίο αντλήθηκε η πληροφορία.

Αιτιολόγηση

Η ορθή εφαρμογή των των εθνικών φορολογικών συστημάτων επιβάλλει να έχουν συγκεκριμένη μορφή οι πληροφορίες που αντλούνται μέσω της αυτόματης ανταλλαγής και να προσφέρονται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, ώστε να γίνεται δυνατή η επεξεργασία και η χρήση τους εντός των νομίμων προθεσμιών σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 - παράγραφος 4 - πρώτο εδάφιο - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όταν τα κράτη μέλη συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, προβλέπουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτό, στις συμφωνίες αυτές καθορίζουν τα ακόλουθα στοιχεία:

4. Όταν τα κράτη μέλη συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, προβλέπουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος και κεφαλαίου, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Για τον σκοπό αυτό, στις συμφωνίες αυτές καθορίζουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στην περίπτωση που υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει της παραγράφου 1, δύνανται να ασκούν τις εξουσίες ελέγχου που έχουν εκχωρηθεί στους υπαλλήλους της αρχής-αποδέκτη της αίτησης, με την προϋπόθεση ότι ασκούν τις εν λόγω εξουσίες σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές διατάξεις του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2. Στην περίπτωση που υπάλληλοι της αιτούσας αρχής είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες δυνάμει της παραγράφου 1, δύνανται, μετά από συμφωνία με την αρχή από την οποία ζητούνται οι πληροφορίες και εντός των πλαισίων που θέτει η ίδια, να παρεμβαίνουν στην πορεία της έρευνας.

Αιτιολόγηση

Για να μην έχει η παρουσία των υπαλλήλων της φορολογικής αρχής ενός κράτους μέλους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους αντίθετες από τις επιδιωκόμενες συνέπειες, που θα οδηγούσαν στην αχρήστευση της συνεργασίας, διαγράφεται από την πρόταση η εξομοίωση της αρμοδιότητας των πρώτων με τους υπαλλήλους του δεύτερου κράτους μέλους.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε καμία περίπτωση το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4 δεν θεωρείται ότι επιτρέπει στην αρχή-αποδέκτη ενός κράτους μέλους να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών σχετικά με ένα άτομο το οποίο κατοικεί για φορολογικούς σκοπούς στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής αποκλειστικά και μόνο επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.

2. Σε καμία περίπτωση το άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 4 δεν θεωρείται ότι επιτρέπει στην αρχή-αποδέκτη ενός κράτους μέλους να αρνηθεί την παροχή των σχετικών πληροφοριών, υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, αποκλειστικά και μόνο επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή άτομο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συμφέροντα ατόμου.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, και με στόχο να εξασφαλισθεί ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου δεν θα περιορίζεται από πρόσθετες απαιτήσεις, διαγράφεται η αναφορά στον τόπο διαμονής του προσώπου για το οποίο ζητούνται πληροφορίες. Αυτό ακολουθεί το πρότυπο που εφαρμόζεται στους κόλπους του ΟΟΣΑ.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2a. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή τις περιπτώσεις στις οποίες αρνήθηκαν να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν διοικητική έρευνα, σημειώνοντας ταυτόχρονα τους λόγους στους οποίους στήριξαν την άρνηση αυτή. Η Επιτροπή αξιολογεί τις πληροφορίες αυτές και διατυπώνει συστάσεις με στόχο τη μείωση των περιπτώσεων αυτών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 24, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Για να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών, προτείνεται να θεσπισθεί η παρακολούθηση των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες τα κράτη μέλη αρνούνται να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν μια διοικητική έρευνα.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Κεφάλαιο V α - τίτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Vα

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 α (νέο)

 

Άρθρο 22α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 2, ανατίθενται στην Επιτροπή για αόριστη χρονική περίοδο.

 

2. Μόλις εγκρίνει μια πράξη κατεξουσιοδότηση η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22β και 22γ.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 β (νέο)

 

Άρθρο 22 β

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 8(2) μπορεί να ανακαλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το θεσμικό όργανο που κινεί εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσο θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατεξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 γ (νέο)

 

Άρθρο 22 γ

 

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατεξουσιοδότηση πράξεων

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

 

2. Αν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

 

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθούν στην εγκριθείσα κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατεξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες και, εν πάση περιπτώσει, σε όσους τις έχουν ζητήσει, εφόσον η διαβίβαση αυτή δεν εξαιρείται βάσει διεθνών συμφωνιών με την εν λόγω τρίτη χώρα.

1. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των φόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες οι πληροφορίες αυτές είναι αναγκαίες για τον ορθό προσδιορισμό των ανωτέρω φόρων και, εν πάση περιπτώσει, σε όσους τις έχουν ζητήσει, εφόσον η διαβίβαση αυτή δεν εξαιρείται βάσει διεθνών συμφωνιών με την εν λόγω τρίτη χώρα.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να ανακοινώνουν σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις εγχώριες διατάξεις τους για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες τις οποίες έχουν αποκτήσει σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

2. Οι αρμόδιες αρχές επιτρέπεται να ανακοινώνουν σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις εγχώριες διατάξεις τους για την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, πληροφορίες τις οποίες έχουν αποκτήσει σε τρίτη χώρα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Κάθε τέτοια διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτη χώρα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η Επιτροπή είχε εγκρίνει, πριν από τη λήξη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, μια σειρά νομοθετικών προτάσεωνστο πλαίσιο του αγώνα κατά της απάτης και της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καίριο στοιχείο αυτής της κοινής στρατηγικής αποτελεί η πρόταση οδηγίας σχετικά με την διοικητική συνεργασία για φορολογικά θέματα.

Η σημασία της πρότασης αυτής οφείλεται στις ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες της φοροδιαφυγής στην ΕΕ. Κατ' αρχήν, η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές συνέπειες για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, από την άποψη των δημόσιων δαπανών κοινής ωφέλειας, και ιδίως στα πεδία της υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Επιπλέον, παραβιάζει την αρχή της φορολογικής ισοτιμίας, σε σχέση με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που σέβονται τις υποχρεώσεις τους. Τέλος, προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, πράγμα που επηρεάζει τη λειτουργία της αγοράς.

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως η σημερινή, που η πίεση των ελλειμμάτων γίνεται εντονώτερα αισθητή σε όλες τις χώρες, ο περιορισμός των εσόδων έχει ακόμη σοβαρότερες συνέπειες. Για να συνειδητοποιήσουμε πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, πρέπει να λάβουμε υπόψη το μέγεθος της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ανέρχεται σε περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δηλαδή άνω του 2% του ΑΕΠ. Αν το συγκρίνουμε με το πρόγραμμα για την ανάκαμψη της οικονομίας που πρότεινε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της χρηματοπιστωτικής κρίσης και το οποίο ανέρχεται στο 1% του ΑΕΠ, διαπιστώνουμε ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής αποτελεί μια πρώτου μεγέθους οικονομική πρόκληση.

Ακόμη, η κρίση έφερε στο φως το εύρος των φοροτεχνικών μεθόδων απόκρυψης, αλλά και την αδιαφάνεια της αγοράς και έκανε, επιπλέον, προφανές ότι οι ενέργειες που πραγματοποιούνται σε μία χώρα επηρεάζουν έντονα την οικονομία άλλων χωρών.

Ένας ακόμα λόγος για την υποστήριξη της πρότασης είναι η συνειδητοποίηση, εκ μέρους των πολιτών και των κυβερνώντων, της ανάγκης να δοθεί τέλος σε καταστάσεις σκανδαλώδεις, όπως αυτές που έχουμε ζήσει τελευταία. Στη σημερινή περίοδο κρίσης έχει γίνει προφανέστερη η ανάγκη να μην αφήνεται ανεκμετάλλευτη καμία πηγή εσόδων για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, ώστε να γίνει δυνετή η πραγματοποίηση έκτακτων δαπανών που θα αμβλύνουν τις συνέπειες της κρίσης αυτής και θα οδηγήσουν ενδεχομένως στη μείωση των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Η πρόταση της Επιτροπής και η γνώμη της εισηγήτριας

Παρότι η ισχύουσα οδηγία αποτέλεσε, αναμφίβολα, ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, εφόσον η γενική εντολή για διοικητική συνεργασία επί φορολογικών θεμάτων έγινε αποδεκτή από όλα τα κράτη μέλη, είναι προφανές ότι η εφαρμογή της ήταν λανθασμένη. Η εισηγήτρια πιστεύει, συνεπώς, ότι έχει φθάσει η ώρα να προταθούν νέα βήματα προόδου στο φορολογικό σύστημα, ώστε η ανάπτυξή του να είναι παράλληλη με την ενοποίηση της αγοράς. Από την άποψη αυτή, η οδηγία που προτείνει η Επιτροπή αποτελεί ένα άλμα προόδου, τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη. Ποσοτική, διότι ορίζει νέες υποχρεώσεις, και ποιοτική, διότι συγκεκριμενοποιεί και διευρύνει τις ισχύουσες. Τα κύρια σημεία προόδου στην πρόταση της Επιτροπής μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

Στο κεφάλαιο Ι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, με τη θέσπιση μιας γενικής ρήτρας που αφορά όλους τους φόρους. Ορίζεται, για πρώτη φορά, ότι η διοικητική συνεργασία, όσον αφορά το πεδίο της οδηγίας, εφαρμόζεται για όλους τους άμεσους ή έμμεσους φόρους, περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, με την εξαίρεση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων, εφόσον γι' αυτούς υπάρχει ιδιαίτερο κανονιστικό πλαίσιο, που είναι πιο ανεπτυγμένο. Αυτό αποτελεί πρόοδο σε σχέση με την ισχύουσα οδηγία, που καλύπτει μόνο τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και τους φόρους επί των ασφαλίστρων. Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της φορολόγησης.

Στο κεφάλαιο ΙΙ καθιερώνεται και συγκεκριμενοποιείται η αυτόματη ανταλλαγή, ως γενικός κανόνας για την ανταλλαγή πληροφοριών συνήθους χρήσης μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών. Η πρόταση κατευθύνεται προς τον ορισμό της μεθόδου αυτής ως ως του τρόπου αναφοράς για την ανταλλαγή πληροφοριών, κάτι που μας τοποθετεί στην πρωτοπορία, ακόμη και σε σχέση με τα πρότυπα του ΟΟΣΑ. Αυτό αποτελεί πραγματική πρόοδο σε σύγκριση με την ισχύουσα οδηγία, εφόσον σήμερα δίδεται προτεραιότητα στην ανταλλαγή μετά από αίτημα. Όλα αυτά, βεβαίως, δεν θα εμποδίσουν τη συνεχή τελειοποίηση όλων των τρόπων ανταλλαγής πληροφοριών, που είναι προσαρμοσμένοι στις περιστάσεις και στο είδος των αναγκαίων κάθε φορά στοιχείων.

Στο κεφάλαιο ΙΙΙ εισάγεται η πιο αξιοσημείωτη καινοτομία, δηλαδή η αυστηρότερη ρύθμιση της παρουσίας υπαλλήλων από κάποιο κράτος μέλος στα γραφεία της δημόσιας διοίκησης άλλου κράτους μέλους και της συμμετοχής τους σε διοικητικές έρευνες. Έτσι, από την απλή δυνατότητα που αναφέρεται στην ισχύουσα οδηγία, στην παρούσα πρόταση έχουμε σαφέστερη και λεπτομερέστερη περιγραφή της διαδικασίας που, αναμφίβολα, θα διευκολύνει την παρουσία και τη συμμετοχή υπαλλήλων από ένα κράτος μέλος σε εργασίες σε άλλο κράτος μέλος, όταν οι συνθήκες το υπαγορεύουν.

Το κεφάλαιο IV περιλαμβάνει τη νομοθετική καινοτομία με μεγαλύτερη σημασία σε όλη την πρόταση, δηλαδή την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου, που μπορεί να θεωρηθεί το σοβαρότερο κανονιστικό εμπόδιο στη διοικητική συνεργασία. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να διαβιβάσει στο Συμβούλιο ένα σαφές μήνυμα υποστήριξης για το μέτρο αυτό, που μεταφέρει τα προβλεπόμενα στο πρότυπο σύμβασης για τη φορολογία, του ΟΟΣΑ. Η σκοπιμότητα του μέτρου αυτού είναι αναμφίβολη, δεδομένου ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή σημαντική διεθνής συναίνεση όσον αφορά την ανάγκη βελτίωσης της φορολογικής διακυβέρνησης, όπως δείχνουν και οι σαφείς δηλώσεις της G-20 σχετικά με την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου. Η πρόταση της Επιτροπής απλώς υιοθετεί το κοινό αίσθημα των περισσότερων πολιτών, που είναι πάντοτε αντίθετοι προς οποιαδήποτε δυνατότητα να υπάρχουν κενά στη φορολογική συνεργασία που θα επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή και την απάτη, και κυρίως σε στιγμές κρίσεων που επιβάλλουν την πραγματοποίηση μεγάλων συλλογικών προσπαθειών για την αντιμετώπισή τους.

Όσον αφορά τις διεθνείς πτυχές της πρότασης, η εισηγήτρια θεωρεί πολύ θετικό το γεγονός ότι περιλαμβάνεται μια ρήτρα του πλέον ευνοουμένου έθνους, ώστε τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεταξύ τους το ίδιο επίπεδο συνεργασίας που διατηρούν με τρίτες χώρες. Έτσι, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλες τις σχέσεις τους όσον αφορά τη φορολογική συνεργασία υπό κοινοτικό πρίσμα.

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, η εισηγήτρια εκφράζει την γενικά θετική γνώμη της για το σχέδιο της Επιτροπής. Οι τροπολογίες που υποβάλλονται στοχεύουν στην ενίσχυση ορισμένων σημείων της πρότασης, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας, σε σχέση με τα εξής:

§ Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, είναι αναγκαία μια έννοια επαρκώς ευρεία ώστε να καλύπτει όχι μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και τα διάφορα νομικά μέσα και οντότητες που μπορεί να δημιουργηθούν στα διάφορα κράτη μέλη.

§ Όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, συγκεκριμενοποιείται και ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της, με τον προσδιορισμό μιας σειράς κατηγοριών εισοδήματος και κεφαλαίου για τις οποίες θα είναι υποχρεωτική η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Δίδεται επίσης η δυνατότητα επιβολής ενός διπλού ορίου, στις προς κοινοποίηση κατηγορίες και/ή στο ποσό πέραν του οποίου πρέπει να ενεργοποιείται ο μηχανισμός.

§ Για να μην έχει η παρουσία των υπαλλήλων της φορολογικής αρχής ενός κράτους μέλους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους αντίθετες από τις επιδιωκόμενες συνέπειες, που θα οδηγούσαν στην αχρήστευση της συνεργασίας, διαγράφεται από την πρόταση η εξομοίωση της αρμοδιότητας των πρώτων με τους υπαλλήλους του δεύτερου κράτους μέλους.

§ Όσον αφορά τηδιαδικασία για τη διοικητική έρευνα, προτείνεται η εξομοίωσή της με τη διαβίβαση της πληροφορίας. Ορίζεται, συνεπώς, στο ίδιο επίπεδο η υποχρέωση διαβίβασης των ήδη διαθέσιμων πληροφοριών, με την υποχρέωση πραγματοποίησης των αναγκαίων ερευνών για την απόκτηση των πληροφοριών αυτών εκ μέρους της αρχής που λαμβάνει το αίτημα.

§ Σε σχέση με την ακύρωση του τραπεζικού απορρήτου, και με στόχο να εξασφαλισθεί ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου δεν θα περιορίζεται από πρόσθετες απαιτήσεις, διαγράφεται η αναφορά στον τόπο διαμονής του προσώπου για το οποίο ζητούνται πληροφορίες. Αυτό ακολουθεί το πρότυπο που εφαρμόζεται στους κόλπους του ΟΟΣΑ.

§ Για να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών, προτείνεται να θεσπισθεί η παρακολούθηση των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες τα κράτη μέλη αρνούνται να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν μια διοικητική έρευνα.

§ Τέλος, όσον αφορά την αναγκαιότητα της προτεινόμενης οδηγίας, τονίζεται το γεγονός της παρούσας οικονομικής κρίσης και η ιδιαίτερη σημασία της φοροδιαφυγής στο πλαίσιο αυτό, δύο στοιχεία που κάνουν ακόμη πιο επείγουσα την έγκριση μιας τέτοιας μεταρρύθμισης.

Συμπέρασμα

Η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή αποτελεί ένα βήμα προόδου όσον αφορά την ανάγκη να γίνουν διαθέσιμα αποτελεσματικότερα μέσα συνεργασίας για τον αγώνα κατά της απάτης και της φοροδιαφυγής σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

Η πρόταση ενισχύει την εσωτερική φορολογική κυριαρχία των αντίστοιχων χωρών, με την προσφορά νέων μέσων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φορολογικών πόρων τους ενώ, από την άλλη πλευρά, συμβάλλει στην πρόοδο της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, εφόσον είναι σαφές πως, στο μέτρο που η ολοκλήρωση αυτή προχωρά, σε πλιτικό, οικονομικό ή διοικητικό επίπεδο, είναι αναγκαία και η κατάλληλη φορολογική ενοποίηση, χωρίς την οποία η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

16.2.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

19.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

19.10.2009

JURI

19.10.2009

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

CONT

1.10.2009

JURI

5.10.2009

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Magdalena Alvarez

21.7.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.11.2009

1.12.2009

21.1.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.1.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Alvarez, Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Thomas Mann, Andreas Schwab

Ημερομηνία κατάθεσης

1.2.2010