ДОКЛАД относно насърчаването на доброто управление в областта на данъчното облагане

2.2.2010 - (2009/2174(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Leonardo Domenici


Процедура : 2009/2101(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0007/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно насърчаването на доброто управление в областта на данъчното облагане

(2009/2174(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 28 април 2009 г. относно насърчаването на доброто управление в областта на данъчното облагане (COM(2009)0201),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 31 май 2006 г. относно необходимостта от разработване на координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами (COM(2006)0254),

–   като взе предвид своята резолюция от 2 септември 2008 г. относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами[1],

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2005 г. относно приноса на данъчната и митническата политика към Лисабонската стратегия (СOM(2005)0532),

–   като взе предвид решението на Съда на Европейските общности по дело C-255/02 от 21 февруари 2006 г. (Halifax and others v. Commissioners of Customs and Excise), в което Съдът на ЕО постанови, че Шестата директива за ДДС (Директива 77/388/ЕИО) изключва възможността за удържане на платен ДДС за данъчнозадължено лице, когато сделките, от които произтича това право, съставляват практика на злоупотреба,

–   като взе предвид решението на Съда на Европейските общности по дело C-524/04 от 13 март 2007 г. (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue), в което Съдът на ЕО постанови, че член 43 от Договора за ЕО не изключва възможността за въвеждането от страна на дадена държава-членка на законодателство, което ограничава правото на установяване на напълно фиктивно корпоративно споразумение, което е сключено единствено за целите на данъчното облагане,

–   като взе предвид препоръките, съдържащи се в заключенията на Съвета от 14 май 2008 г. относно данъчни въпроси, свързани със споразумения, които ще бъдат сключени от Общността и нейните държави-членки с трети държави,

–   като взе предвид предложението на Комисията от 13 ноември 2008 г. за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (COM(2008)0727),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 2 февруари 2009 г. за директива на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (COM(2009)0029),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 2 февруари 2009 г. за директива на Съвета относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (COM(2009)0028),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 30 април 2009 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, и за изменение на Директива 2004/39/ЕО и Директива 2009/…/EО (COM(2009)0207),

–   като взе предвид препоръката на Комисията до Съвета да разреши на Комисията да започне преговори за споразумения между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Княжество Андора, Княжество Монако и Република Сан Марино, от друга страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във вреда на техните финансови интереси и за гарантиране на административното сътрудничество чрез обмен на информация в областта на данъчното облагане, както и препоръката да разреши на Комисията да започне преговори за споразумение между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с преките данъчни измами и прякото укриване на данъци и за гарантиране на административното сътрудничество чрез обмен на информация в областта на данъчното облагане (SEC(2009)0899),

–   като взе предвид декларацията на Г-20, направена след срещата на високо равнище относно финансовите пазари и световната икономика, която се проведе на 15 ноември 2008 г. във Вашингтон,

–   като взе предвид заключенията на председателството след срещата на Европейския съвет от 19 и 20 март 2009 г.,

–   като взе предвид декларацията на Г-20, направена след срещата на високо равнище относно Глобалния план за възстановяване и реформа, която се проведе на 2 април 2009 г. в Лондон,

–   като взе предвид заключенията на Съвета след заседанията на 9 юни 2009 г. и 20 октомври 2009 г.,

–   като взе предвид заключенията на председателството след срещата на Европейския съвет на 18 и 19 юни 2009 г.,

–   като взе предвид декларацията на финансовите министри на страните от Г-8 в Лече, Италия, от 13 юли 2009 г.,

–   като взе предвид декларацията на ръководителите на страните от Г-20, направена по време на срещата в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 г.,

–   като взе предвид член 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–   като взе предвид доклада на Правителствената служба на САЩ за отчетност (2007 г.), доклада на Националната сметна палата на Великобритания (2008 г.) и доклада на Conseil des Prélèvements Obligatoires (2009), които посочват, наред с другото, че около една трета от 700-те най-големи дружества в Обединеното кралство не са платили никакъв данък през 2005 г. и 2006 г., че 25% от дружествата в САЩ с активи, чиято стойност надхвърля 250 милиона щатски долара, или чиито приходи надвишават 50 милиона щатски долара годишно, също не са плащали никакви данъци между 1998 г. и 2005 г., и че най-големите френски дружества понастоящем плащат 8% данък върху реалната средна печалба, докато официалната данъчна ставка е 33%,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0007/2010),

A. като има предвид, че съществува всеобщ консенсус на европейско и международно равнище, че доброто управление в областта на данъчното облагане е равнозначно на прозрачност, обмен на информация и лоялна данъчна конкуренция,

Б.  като има предвид, че липсата на добро управление в областта на данъчното облагане насърчава данъчните измами и укриването на данъци и има сериозни последици за националните бюджети и финансовата система на Европейския съюз, като последствията за ЕС се изчисляват на 2,5% от БВП годишно; като има предвид, че коректните предприятия са в неизгодно конкурентно положение поради данъчните измами; като има предвид, че доброто управление в областта на данъчното облагане следва да води до предоставянето на повече средства на разположение на държавите-членки на ЕС и на развиващите се страни, за да се постигнат Целите на хилядолетието за развитие;

В.  като има предвид, че глобализацията все повече затруднява борбата с данъчните измами на международно равнище и че 27-те държави-членки на ЕС, предвид големите различия между тях, са особено засегнати; като има предвид, че тези фактори са силен аргумент в полза на подобряването на международното сътрудничество в рамките на ЕС и на международно равнище, за да се гарантира неговата ефективност,

Г.  като има предвид, че избягването на данъчно облагане и укриването на данъци на международно равнище представляват сериозна пречка за постигането на Целите на хилядолетието за развитие,

Д. като има предвид, че значителен брой мултинационални дружества имат такава структура, която да им позволява да се възползват от избягване на данъчно облагане в различната юрисдикция, в която извършват дейност; като има предвид, че различното третиране по отношение на данъчното облагане в различни юрисдикции дава предимство на предприятия, които са големи, международни или добре утвърдени, пред онези, които са малки, извършват дейност на територията на собствената държава или са новосъздадени (нови дружества),

Е.  като има предвид, че способността на мултинационалните дружества широко да използват данъчните убежища и офшорните центрове като част от техните стратегии за избягване на данъчно облагане противоречи на принципа на справедлива конкуренция и корпоративна отговорност,

Ж. като има предвид, че данъчните убежища влизат в противоречие с принципите на солидарност, справедливост и преразпределение; като има предвид, че в една глобализирана икономика, значителен брой мултинационални дружества използват своето влияние, за да оказват натиск върху правителствата, особено върху правителствата на развиващите се страни, с цел понижаване на данъчните ставки и предоставяне на данъчни стимули за привличане на инвестиции; като има предвид, че на практика това е причинило прехвърляне на данъчната тежест върху работниците и домакинствата с ниски доходи и е наложило съкращения в областта на обществените услуги, имащи отрицателни последици;

З.  като има предвид, че понастоящем Съветът разглежда редица важни законодателни предложения относно данъчното облагане на спестяванията, административното сътрудничество и взаимната помощ при събиране на данъци; като има предвид, че укрепването на доброто управление в областта на данъчното облагане в рамките на ЕС ще осигури политическа и морална основа, от която да се изисква добро управление в областта на данъчното облагане от трети държави,

И.  като има предвид, че приемането на общите принципи за борба с избягването на данъчно облагане (GAAP) предоставя на данъчните органи правомощие да разглеждат дали основната цел на дадена сделка е избягването или намаляването на данъчно задължение и, когато случаят е такъв, да налагат допълнителен данък с цел да противодействат на подобно избягване или намаляване на данъчното задължение,

Й. като има предвид, че именно поради лошото управление в областта на данъчното облагане развиващите се страни често нямат необходимата легитимност или авторитет, за да облагат с данъци собствените си граждани; като има предвид, че при формулирането на своята политика за управление в областта на данъчното облагане ЕС трябва да вземе предвид специфичните проблеми, пред които са изправени развиващите се страни, и да им окаже подкрепа за преодоляването на тези проблеми,

K. като има предвид, че обединените усилия на Г-20 и ООН, в съчетание с усилията, положени в рамките на ръководените от ОИСР инициативи, дадоха някои обещаващи резултати по отношение на управлението в областта на данъчното облагане; като има предвид, че тези резултати са все още недостатъчни за справяне с предизвикателствата, които представляват данъчните убежища и офшорните центрове, и трябва да бъдат последвани от решителни, ефективни и последователни действия,

Л. като има предвид, че понастоящем ОИСР оценява натрупания в данъчните убежища частен капитал на близо 1 000 000 000 000 щатски долара (един трилион щатски долара), което петкратно надвишава сумата от преди две десетилетия; като има предвид, че седалищата на над един милион дружества, предимно от САЩ и държавите-членки на Европейския съюз, са в страни, където се намират подобни данъчни убежища,

M. като има предвид, че са налице доказателства, че финансовата криза беше предизвикана отчасти от нови видове комплексни финансови инструменти и деривати, вложени, в голяма степен, във фондове с регистрация в неизвестни юрисдикции; като има предвид, че в данъчните убежища съществуват комплексни финансови продукти, които водят до финансова нестабилност, и че много финансови институции са имали задбалансови пасиви в отчетите си, които са се намирали в данъчни убежища; като има предвид, че финансовата криза хвърли нова светлина върху последиците от липсата на добро управление, като изтъкна рисковете, свързани с непрозрачни юрисдикции,

Н. като има предвид, че в Европейския съюз се събират само 5% от трансграничните данъчни вземания,

Възможност, която трябва да се използва

1.  решително осъжда ролята, която данъчните убежища играят за насърчаване избягването на данъчно облагане, укриване на данъци и изтичане на капитали и за реализиране на спекулативни печалби от тях; по тази причина настоятелно призовава държавите-членки да превърнат в свой приоритет борбата с данъчните убежища, укриването на данъци и незаконното изтичане на капитали; призовава ЕС да засили дейността си и да вземе незабавни конкретни мерки, като например санкции, срещу данъчните убежища, укриването на данъци и незаконното изтичане на капитали;

2.  счита, че доброто управление в областта на данъчното облагане, разбирано като прозрачност, обмен на информация на всички равнища, ефективно трансгранично сътрудничество и справедлива данъчна конкуренция, е ключов елемент от възстановяването на световната икономика след финансовия срив през 2008 г.;

3.  припомня в този контекст, че е от първостепенно значение да се сложи край на използването на фиктивни юридически лица като начин за избягване на данъчно облагане; също така подчертава, че вместо банкова тайна при всички обстоятелства следва да се извършва автоматичен обмен на информация, включително във всички държави-членки и зависими от тях територии; във връзка с това приветства предложението на Комисията относно административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, тъй като, наред с другото, то разширява сътрудничеството между държавите-членки с цел обхващане на всякакъв вид данъци, премахва банковата тайна и по правило установява автоматичен обмен на информация;

На равнище ЕС

4.  припомня, че Парламентът представи своята позиция пред Съвета относно измененията към Директива 2003/48/ЕО, като отправи искане, наред с другото, Съветът да прекрати временната дерогация, която позволява на Австрия, Белгия и Люксембург да избягват обмена на информация чрез прилагане на данък, удържан при източника; настоятелно призовава Съвета да приеме директивата за изменение на Директива 2003/48/ЕО в съответствие с позицията на Парламента;

5.  приветства, като първа стъпка във връзка с данъчното облагане на спестяванията в ЕС, оттеглянето на Австрия, Белгия, Люксембург и Швейцария от техните резерви по отношение на член 26 от примерната данъчна конвенция на ОИСР, както и потвърждаването от страна на Андора, Монако, Лихтенщайн и Сан Марино на стандартите на ОИСР; приветства решението на Белгия да премине от система за данък, удържан при източника, към система за автоматичен обмен на информация, считано от 1 януари 2010 г.;

6.   подчертава искането, отправено от Парламента в неговата позиция от 24 април 2009 г., за съществено разширяване на обхвата на Директива 2003/48/ЕО, в частност, за да обхване юридически лица (особено частни дружества и тръстове) и различни форми на доход от инвестиции; припомня, че разпоредбите на Директива 2003/48/ЕО следва да се разширят с цел да обхванат Сингапур, Хонконг, Макао или други юрисдикции като Дубай, Нова Зеландия, Гана и някои щати на Съединените щати, за които Директива 2003/48/ЕО не е обвързваща и които по тази причина са предпочитано място за лицата, укриващи данъци;

7.  счита, че търговията в ЕС на алтернативни фондове, които са регистрирани в трета държава, трябва да зависи от спазването от страна на тази трета държава на стандартите за добро управление в областта на данъчното облагане, включително действителното прилагане, въз основа на правнообвързващи разпоредби, на принципа на автоматичния обмен на информация; в частност изтъква факта, че постигнатият напредък по отношение на стандартите за управление в областта на данъчното облагане в рамките на международни форуми като ОИСР и Г-20 следва да не възпира Европейския съюз да прилага по-високи стандарти;

8.  подчертава, че по-добро събиране на данъците би било възможно чрез по-ефективно прилагане на действащото европейско и национално законодателство в областта на данъчното облагане; също така обаче подчертава неотложната необходимост от допълнителни усилия и мерки, насочени към усъвършенстването на доброто управление в областта на данъчното облагане;

9.  припомня, че измамите, свързани с ДДС, пораждат особена загриженост относно функционирането на вътрешния пазар, тъй като оказват пряко трансгранично въздействие, касаят големи по размер загуби от приходи и пряко се отразяват на бюджета на ЕС; настоятелно призовава Съвета да приеме новата директива за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане и да се бори с измамите, свързани с ДДС, като надлежно взема под внимание позицията на Парламента;

На международно равнище

10. настоятелно призовава всички заинтересовани страни да ускорят сключването на споразумение с Лихтенщайн за борба с измамите; настоятелно призовава Съвета да постигне съгласие относно мандат на Комисията за водене на преговори по сключването на подобни споразумения с Андора, Монако, Сан Марино и Швейцария; във връзка с това призовава държавите-членки да преразгледат своите двустранни данъчни споразумения с трети държави;

11. призовава за разширено сътрудничество, като например автоматичен обмен на информация между държавите, с цел по-лесно възстановяване на капиталите, прехвърлени незаконно в чужбина в ущърб на вътрешния пазар;

12. отправя искане към Комисията да докладва бързо относно препоръката на Съвета от 14 май 2008 г., за включването на клауза за добро управление в областта на данъчното облагане в съответните споразумения, които Европейският съюз и неговите държави-членки ще сключат с трети държави; в частност подчертава необходимостта разпоредбите относно доброто управление да бъдат договаряни в контекста на общи или специфични споразумения с трети държави, както и необходимостта от осигуряване на ефективен контрол на тяхното прилагане;

13.  припомня, по отношение на работата относно вредната данъчна конкуренция в рамките на Кодекса за поведение за данъчно облагане на предприятия, необходимостта да се гарантира, че държавите-членки прилагат кодекса в своите отношения с трети държави по начин, който съответства на техните усилия за насърчаване на прозрачността и обмена на информация в областта на данъчното облагане;

14. приветства, като първа стъпка в тази посока, постигнатия напредък по отношение на доброто управление в областта на данъчното облагане в резултат на инициативите в други международни форуми, като например Г-20, Г-8, ООН и особено ОИСР; счита при все това, че ангажиментите, поети досега от Г-20, не са достатъчни за справяне с предизвикателствата, пораждани от укриването на данъци, данъчните убежища и офшорните центрове;

15. припомня, че усилията за борба с данъчните убежища и с укриването на данъци ще бъдат успешни само ако се прилагат еднакви правила за всички, с което ще се избегне създаване на допълнителни пропуски в законодателството, които позволяват злоупотреби; във връзка с това застъпва становището, че Директива 2003/48/ЕО, с която се установява принципът на автоматичния многостранен обмен на информация между държавите, е положителна стъпка в посока установяване на всеобща рамка за автоматичния обмен на информация; в този смисъл приветства предложението на Комисията за насърчаване на сътрудничеството с трети държави в рамките на Директива 2003/48/ЕО;

16. призовава ОИСР и нейните държави-членки да включат изцяло Комисията в работата по провеждане на партньорски проверки на Световния форум, особено по отношение на установяването на несътрудничещите юрисдикции, разработването на процес за оценка на съответствието и прилагането на разубеждаващи мерки за противодействие с цел да се насърчи придържането към въпросните стандарти; освен това счита, че рамката на ОИСР за борба с данъчните убежища е незадоволителна; подчертава необходимостта от подобряване на показателя за придобиване на статут на сътрудничеща юрисдикция, като например на този показател се даде качествена стойност; критикува факта, че този показател изисква сключването само на дванадесет споразумения за обмен на данъчна информация; в този контекст изразява съжаление относно факта, че обменът на информация се осъществява само при наличието на такова искане, вместо да бъде задължително и обвързващо изискване и че в допълнение, ОИСР позволява на правителствата да избягват вписване в черния й списък само въз основа на обещания за спазване на принципите на обмена на информация, без да гарантират действителното прилагане на тези принципи;

Към истинска политика на ЕС за добро управление в областта на данъчното облагане

17. счита, че съществува необходимост от последователност и от истинска политика на ЕС за добро управление в областта на данъчното облагане; изразява убеждението, че доверието в Европейския съюз зависи, наред с другото, от волята на Съюза да предприеме строги мерки срещу данъчните убежища най-напред на собствената му територия като пример за добро управление; във връзка с това отправя искане към Комисията отблизо да наблюдава бързото и цялостно прилагане на действията, посочени в нейното съобщение относно насърчаването на доброто управление в областта на данъчното облагане;

18. счита, че, без да се засяга компетентността на държавите-членки, от Комисията следва да се изиска създаването и формулирането на такъв подход на ЕС, както и да й бъдат предоставени необходимите ресурси;

19. препоръчва създаването на подходяща насърчителна система за събиране на данъчни вземания, дължими отвъд граница, с цел увеличаване на настоящото ниско равнище на събиране от 5 %, като се прилага справедливо разпределение на приходите, получавани от събирането на неплатени данъци, между администрацията, която събира данъчните вземания от името на отправилата искането държава-членка, от една страна, и администрацията на държавата-членка, отправила искането, от друга страна;

20. по отношение на взаимната помощ при събиране на данъчни вземания, такси и други мерки, приканва Комисията да изчисли броя на трансграничните искания от държави-членки за събиране на данъчни вземания на територията на Европейския съюз и да установи количествено измерими показатели за оценка на постигания напредък в трансграничното събиране на данъчни вземания с течение на времето;

21. счита, че ЕС следва активно да насърчава подобряването на стандартите на ОИСР, с цел да превърне автоматичния, многостранен обмен на информация в световен стандарт; освен това настоятелно призовава ЕС да приеме мерки, които предотвратяват злоупотребата с „принципа на пребиваване“ чрез фалшиви схеми за седалища и собственост, които позволяват на холдингови дружества без дейност или на фиктивни дружества да прикриват бенефициенти от плащане на данъци в тяхната страна по седалище; настоятелно призовава ЕС също така да приеме общ подход за прилагане на мерките за борба със злоупотребите, който следва да бъде ефективен, справедлив и да съответства на понятието за напълно фиктивни договорености, установено от Съда на Европейските общности;

22. настоятелно призовава ЕС да прилага последователен подход спрямо доброто управление в областта на данъчното облагане в контекста на европейската политика за съседство, политиката на разширяване и политиката за сътрудничество за развитие; подчертава, че политиката за управление в областта на данъчното облагане следва да допринася активно за изграждането на устойчива и прозрачна данъчна система в развиващите се страни, особено с цел изкореняване на данъчните измами, които водят до годишни загуби на данъчни приходи, чийто размер е десет пъти по-голям от помощта за развитие, предоставена от развитите страни; счита, че за постигането на тази цел трябва да бъде разпределено подходящо количество ресурси; припомня, че след време управлението в областта на данъчното облагане ще привлече инвестиции, тъй като допринася за правната сигурност в областта на данъчното облагане, прозрачността и стабилността;

23. подчертава необходимостта от преразглеждане на действащите международни счетоводни стандарти с цел увеличаване на прозрачността; във връзка с това призовава да бъде въведено изискване за разкриване на счетоводна информация, свързана с данъчни убежища, в годишните отчети на дружествата, за всяка отделна страна; предлага да бъде създаден публичен регистър на равнище ЕС, който да включва всички имена на частни лица и предприятия, които са учредили дружества и разполагат със сметки в данъчни убежища, чиято цел ще бъде разкриването на действителните собственици, прикрити зад офшорните дружества;

24. подчертава необходимостта държавите-членки да координират своите политики, за да подсилят прилагането на правилата за борба с укриването на данъци;

25. припомня, че въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа би допринесло за решаването, в рамките на ЕС, на проблема с двойното данъчно облагане и на въпросите за трансферните цени в рамките на консолидираните групи; във връзка с това очаква да получи оценката на въздействието, изготвена от Комисията, най-късно до края на тази година;

26. с цел по-добро установяване на транзакции с неточна стойност и на най-често използваните техники за укриване на данъци, предлага Комисията да даде приоритет на по-широкото прилагане на метода на сравнимите печалби, като по този начин проверката на цената на прехвърлянето ще се извършва не на равнище транзакция, а на равнище дружество; посочва, че методът на сравнимите печалби се съсредоточава върху сравнението на приходите на дружествата във всеки сектор на промишлеността и че трайното във времето намаляване на печалбата на дъщерно дружество на мултинационално дружество, която е значително под средното за сектора, може да бъде доказателство за масово прилагане на трансферни цени;

27. настоятелно призовава ЕС да разгледа редица възможности за санкции и стимули с цел насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане, като например специална такса за всички движения към или от несътрудничещи юрисдикции, непризнаването, в рамките на ЕС, на правния статут на дружества, учредени в несътрудничещи юрисдикции, и забраната за финансови институции в ЕС да създават или поддържат дъщерни дружества и клонове в несътрудничещи юрисдикции;

28. счита, че ЕС следва също така да гарантира последователност при прилагането на равнище ЕС и в международен план на стандартите в областта на предпазния надзор, данъчното облагане, както и прането на пари и борбата с тероризма;

29. отправя искане към Комисията да докладва ежегодно пред Парламента относно прилагането на политиката на ЕС относно управлението в областта на данъчното облагане, считано от октомври 2010 г.;

0

0 0

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Предистория

Съществува всеобщо съгласие да се отбележи, че благодарение на финансовата и икономическа криза управлението в областта на данъчното облагане зае най-важно и забележимо място в световния дневен ред. Това не е изненадващо в момент, когато милиони граждани полагат усилия да се справят в бурните времена на икономически трудности и от тях се иска да понесат допълнителна данъчна тежест, докато други не плащат дължимото.

Държавите-членки на ЕС (в рамките на ЕС и посредством двустранни международни споразумения), както и международни организации, като например ОИСР, подчертават, че прозрачността и обменът на информация в областта на данъчното облагане представляват основата за лоялна конкуренция в световната икономика и за справедлива данъчна тежест върху изрядните данъкоплатци. Те също така отчитат факта, че управлението в областта на данъчното облагане е важна предпоставка за съхраняване на целостта на финансовите пазари. Според оценка на ОИСР в края на 2008 г. данъчните убежища по света са привлекли между 5 и 7 трилиона щатски долара в активи, въпреки че степента на поверителност във връзка с тези сметки затруднява точното определяне на размера на средствата, намиращи се в тези отделни юрисдикции. Въпреки че няма неоспорими данни относно размера на данъчните измами в ЕС, при все това в икономическата литература оценката на тази величина е от порядъка на 2 - 2,5% от БВП на равнище ЕС, т.е. между 200 и 250 милиарда евро.

2. Какво представлява управлението в областта на данъчното облагане и как се насърчава понастоящем

В своите заключения от 14 май 2008 г. Съветът (ECOFIN) за пръв път даде определение на понятието "управление в областта на данъчното облагане", като то включва принципите на прозрачност, обмен на информация и лоялна данъчна конкуренция.

Съществуват различни инстанции и равнища, на които се прилагат принципите на управление в областта на данъчното облагане.

На равнище ЕС членът на Комисията г-н Ковач посочи в свое изказване пред комисията по икономически и парични въпроси на нейно заседание на 6 октомври 2009 г., че укрепването на управлението в областта на данъчното облагане в рамките на Европейския съюз „ще осигури политическа и морална основа, за да се изисква добро управление в областта на данъчното облагане от трети държави, от нашите партньори извън Общността”. Управлението в областта на данъчното облагане в рамките на Общността понастоящем е предмет на три важни законодателни предложения, а именно:

§ директивата относно данъчното облагане на спестяванията,

§ двете директиви относно административното сътрудничество и взаимната помощ при събиране на вземания.

Целта на тези три предложения е да се гарантира прозрачност и ефективен обмен на данъчна информация между държавите-членки, както и добро сътрудничество при събирането на данъчни вземания.

Директивата относно данъчното облагане на спестяванията установява специфичен вид автоматичен обмен на информация, ограничен до определен вид спестявания. Въпросната директива представлява специфично прилагане на принципите, установени в действащата директива относно взаимната помощ, но, за разлика от последната, директивата относно данъчното облагане на спестяванията гарантира, с известна временна дерогация за преходен период [1], че държавите-членки извършват автоматичен обмен на информация, притежавана от банките. През ноември 2008 г. Комисията представи предложение за реформиране на директивата за спестяванията. Целта на тази реформа е преодоляване на съществуващите недостатъци и по-добро предотвратяване на укриването на данъци. Тя също цели да отмени изкривяванията на пазара между еквивалентни финансови продукти и да ограничи административната тежест върху платците. В своето становище от 24 април 2009 г. Европейският парламент подкрепи подхода на Комисията и призова за приключване на преходния период, така че до 1 юли 2014 г. всички държави-членки да извършват автоматичен обмен на информация относно спестявания и други еквивалентни продукти.

Към настоящия момент [октомври 2009 г.] предложението е на масата на Съвета. Междувременно се случиха редица събития:

§ По отношение на приложението на директивата относно данъчното облагане на спестяванията Белгия реши да премине от данък, удържан при източника, към автоматичен обмен на информация, считано от 1 януари 2010 г.

§ Остров Ман също обяви, че ще прилага автоматичен обмен на информация от 1 юли 2011 г.

§ С пет европейски държави, които не са членки на ЕС (Швейцария, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино и Андора), започват първоначални консултации с цел подобряване на двустранните споразумения между тези държави и Европейския съюз относно данъчното облагане на доходи от спестявания.

§ Започнаха преговори с Норвегия, която желае да се присъедини към споразуменията в областта на данъчното облагане на спестяванията.

§ Комисията вече започна разговори с Хонконг, Макао и Сингапур относно възможното им присъединяване към споразуменията в областта на данъчното облагане на спестяванията.

Европейският парламент понастоящем проучва предложенията относно административното сътрудничество и взаимната помощ при събиране на вземания, с цел приемане на становище в началото на 2010 г. Едно от измененията в предложенията ясно излага идеята за премахване на банковата тайна, която се използва за предотвратяване на обмена на информация за данъчни цели между данъчните администрации на държавите-членки.

Освен тези три предложения Съветът също така продължава работата си въз основа на преразгледан работен пакет относно Кодекса за поведение за данъчно облагане на предприятия, приет през ноември 2008 г. Работната група се съгласи да продължи работата си в областта на борбата със злоупотребите, прозрачността и обмена на информация в областта на трансферното ценообразуване, както и връзките с трети държави.

На международно равнище, един от инструментите, които ЕС може да използва за насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане в трети държави, е да договори с тези държави споразумения относно данъчните измами, които споразумения да включват клауза относно обмена на информация. Комисията започна преговори за сключването на подобно споразумение с Лихтенщайн, който промени поведението си, първоначално характеризиращо се с пълна липса на сътрудничество, и сега проявява готовност за съдействие. Понастоящем от Лихтенщайн се очаква да се съгласи да участва в обмен на информация в случаи на укриване на данъци и да премахне банковата тайна, използвана като основание за отказ за сътрудничество. Комисията следва сега да получи мандат от ECOFIN, за да започне подобни разговори с Швейцария, Монако, Сан Марино и Андора, четирите други държави, които прилагат, наред с Лихтенщайн, режим, подобен на този в директивата относно данъчното облагане на спестяванията. Комисията работи активно, за да насърчи включването на подобни задължения в други двустранни споразумения между държавите-членки и трети държави.

Финансовите стимули, които са на разположение на редица държави от Карибския и Тихоокеанския басейн в рамките на 10-ия Европейски фонд за развитие, също представляват ефективен инструмент, насърчаващ приемането на принципите на доброто управление. Комисията е заявила, че през 2010 г. ще докладва относно напредъка в прилагането на тези политики.

Освен това ЕС и държавите-членки участват в подкрепяната от ОИСР стратегия за борба с укриването на данъци в международен план. Тази дейност се извършва в рамките на наскоро разширения Световен форум за прозрачност и обмен на информация, който обяви преди известно време, че всичките 87 държави, участващи във форума, са се съгласили да приемат стандарта на ОИСР за обмен на данъчна информация при поискване (член 26 от примерната данъчна конвенция от 2002 г.) Според експертите на ОИСР, като добър показател за напредък може да служи фактът дали дадена юрисдикция е подписала 12-те споразумения относно обмена на информация, съответстващи на стандарта на ОИСР. Значителен брой държави са поели ангажименти (някои още преди 2004 г.), но все още не са подписали нито едно споразумение, което да покрива стандарта на ОИСР. Хонконг, Макао и Сингапур обявиха, че ще предложат промени в своите законодателства с цел привеждането им в съответствие със стандарта на ОИСР. Австрия, Белгия, Люксембург и Швейцария оттеглиха своите резерви по отношение на член 26 от примерната конвенция на ОИСР. Лихтенщайн обяви на 12 март 2009 г., че ще започне официални преговори с цел сключване на споразумения за прозрачност и обмен на информация с Обединеното кралство, Франция и Германия. Андора и Монако също са одобрили стандартите на ОИСР.

Въпреки че досега не са предложени конкретни стимули с цел гарантиране на съответствие със стандарта, Г-20 изброи редица възможни мерки за противодействие по време на срещата си на високо равнище на 2 април 2009 г.: повишени изисквания за разкриване на информация от страна на данъкоплатците и финансовите институции, данъци, удържани при източника, отказ за приспадане на разходи, преразглеждане на политиката в областта на данъчните спогодби, преразглеждане от страна на международните финансови институции на техните инвестиционни политики, преглед на двустранните програми за предоставяне на помощи. Ръководителите на държавите от Г-20 заявиха в Питсбърг (на 24-25 септември 2009 г.), че мерките за борба с данъчните убежища следва да започнат да се прилагат от март 2010 г.

3. Възможности за допълнителни действия и изявления на докладчика

Докладчикът счита, че Европейският съюз следва да насърчава автоматичния обмен на информация като всеобщ стандарт. За да се постигне такава степен на добро управление, е необходимо да бъдат предприети редица действия, както на равнище ЕС, така и на международно равнище.

На равнище ЕС докладчикът отбелязва, че декларациите на петте държави, с които ЕС е сключил споразумение относно спестяванията (Монако, Швейцария, Лихтенщайн, Андора и Сан Марино), са важна стъпка към приключването на преходния период на директивата за спестяванията, който позволява на Австрия, Белгия[2] и Люксембург да прилагат данък, удържан при източника, вместо обмен на информация. Въпреки това, следва да се отбележи, че тези декларации трябва да бъдат последвани от сключването на правнообвързващи споразумения. По тази причина докладчикът призовава за бързото подписване на тези споразумения и приканва Съвета да прецени дали САЩ имат готовност за обмен на информация с всички държави-членки. Освен това бързо следва да започнат преговори с цел да се гарантира, че Хонконг, Макао и Сингапур също прилагат сходни данъчни правила по отношение на спестяванията.

Докладчикът счита също, че тези изявления би трябвало да окажат и положителен ефект върху статуса на предложението на Комисията за директива относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, в частност по отношение на премахването на свързаното с банковата тайна препятствие за лицата с местожителство за данъчни цели на други държави-членки. Докладчикът е убеден, че страните, които са поели ангажимент за обмен на информация съгласно стандарта на ОИСР, по принцип следва да нямат възможност да блокират приемането на предложението за административно сътрудничество.

На международно равнище

Докладчикът счита, че всички засегнати страни следва да ускорят сключването на споразумение с Лихтенщайн за борба с измамите и настоятелно призовава Съвета да постигне съгласие относно мандат на Комисията за водене на преговори по сключването на подобни споразумения с Андора, Монако, Сан Марино и Швейцария.

По отношение на Кодекса за поведение за данъчно облагане на предприятия, докладчикът счита, че държавите-членки следва да прилагат кодекса в своите отношения с трети държави по начин, който съответства на техните усилия за насърчаване на прозрачността и обмена на информация в областта на данъчното облагане.

Същото изискване за последователност следва да се прилага и към европейската политика за съседство, политиката на разширяване и политиката за сътрудничество за развитие.

Що се отнася до подкрепяната от ОИСР партньорска проверка, ЕС като такъв трябва да играе активна роля в рамките на форума посредством участието и приноса на Европейската комисия. Настъпи моментът ЕС, заедно със своите партньори, да поеме своята роля на световен лидер и да демонстрира решителност, като гарантира прилагането на необходимите стимули, включително санкции.

В тази връзка, ЕС трябва да бъде подготвен да извърши оценка на напредъка в контекста на партньорската проверка на ОИСР. Без да се засягат правомощията на държавите-членки, Европейската комисия следва да бъде напълно интегрирана в провеждането на партньорската проверка на Световния форум и следва да докладва на Съвета и на Парламента, с цел да се гарантира правилната оценка на европейското измерение на този световен проблем, особено по отношение на установяването на несътрудничещите юрисдикции, оценката на съответствието и прилагането на разубеждаващи мерки за противодействие.

Докладчикът се опасява, че обменът на информация „при поискване” и на двустранна основа отваря вратата за ограничително тълкуване на стандарта на ОИСР. Например, предоставянето на информация единствено в случаите, когато отправящата искането юрисдикция разполага с името на конкретен заподозрян данъкоплатец, противоречи на духа на стандартите на ОИСР. Ето защо докладчикът предлага ЕС да насърчава активно подобряването на стандарта на ОИСР, за да превърне автоматичния, многостранен обмен на информация в цел, която трябва да бъде постигната до 2014 г. (края на настоящия законодателен мандат). Това предполага също по-строги изисквания за докладване от страна на крайните бенефициенти на тръстове и корпоративни сметки, както и съответните санкции.

4. Други въпроси

На последно място, Комисията следва да получи необходимите ресурси, за да гарантира прилагането на цялостна политика на ЕС относно управлението в областта на данъчното облагане.

  • [1]  Австрия, Белгия и Люксембург могат да прилагат данък, удържан при източника, вместо обмен на информация.
  • [2]  Белгия ще започне да прилага обмен на информация, считано от 1 януари 2010 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.1.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

6

10

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts