ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů

2. 2. 2010 - (KOM(2009)0511 – C7‑0210/2009 – 2009/0139(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: David Casa


Postup : 2009/0139(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0008/2010
Předložené texty :
A7-0008/2010
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů

(KOM(2009)0511 – C7‑0210/2009 – 2009/0139(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0511,

–   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0210/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0008/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování EU změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Předem stanovený seznam, z něhož mohou členské státy vybírat, by měl být omezen na dodání zboží a poskytnutí služeb, u nichž podle nedávných zkušeností existuje zvláště vysoké riziko podvodů. Aby bylo zajištěno, že zavedení tohoto mechanismu bude možné účinně posoudit a že bude pečlivě sledován jeho dopad, měly by členské státy mít omezenou možnost výběru.

(4) Předem stanovený seznam, z něhož mohou členské státy vybírat, by měl být omezen na dodání zboží a poskytnutí služeb, u nichž podle nedávných zkušeností existuje zvláště vysoké riziko podvodů. Aby bylo zajištěno, že zavedení tohoto mechanismu bude možné účinně posoudit a že bude pečlivě sledován jeho dopad, měly by členské státy mít možnost vybrat pouze zbožíslužby nacházející se na tomto předem stanoveném seznamu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a) Pří výběru zbožíslužeb, na něž se bude tento mechanismus vztahovat, by měly členské státy zvolit povolenky na emise skleníkových plynůnejvýše dvěkategorií vyjmenovanýchpříloze VIčásti A.

Odůvodnění

Pokud se členské státy rozhodnou použít systém přenesení daňové povinnosti, musí do něj zahrnout obchod s emisními povolenkami, protože od roku 2013 bude většina povolenek prodávána formou dražby. Pokud by došlo k podvodům, bude tedy vzhledem k vyššímu počtu obchodovaných povolenek potenciální ztráta mnohem větší. Omezení počtu kategorií na dvě je odůvodněné, neboť není jisté, jak systém přenesení daňové povinnosti ovlivní jiné obchodní oblasti nebo jak se promítne do přesunu podvodných aktivit do jiných členských států.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V zájmu transparentnosti posouzení účinku používání mechanismu na podvodná jednání by hodnotící zprávy členských států měly vycházet z kritérií předem stanovených členskými státy. V uvedených hodnoceních by měla být jasně posouzena míra podvodů před zavedením a po zavedení mechanismu i veškeré změny trendů v podvodných jednáních, včetně těch, která se týkají dodání či poskytnutí jiného zboží a služeb, na maloobchodní úrovni a v jiných členských státech.

(7) V zájmu transparentnosti posouzení účinku používání mechanismu na podvodná jednání by hodnotící zprávy členských států měly vycházet z předem stanovených kritérií. Aby byl mechanismus uplatňován jednotně, měla by mít Komise pravomoc přijmout na základě informací poskytnutých členskými státy a s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro DPH opatření za účelem stanovení kritérií, podle nichž budou členské státy posuzovat účinek uplatňování mechanismu přenesení daňové povinnosti na podvodná jednání. Tato kritéria by měla Komise stanovit do 30. června 2010. V uvedených hodnoceních by měla být jasně posouzena míra podvodů před zavedením a po zavedení mechanismu i veškeré změny trendů v podvodných jednáních, včetně těch, která se týkají dodání či poskytnutí jiného zboží a služeb, na maloobchodní úrovni a v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Ve zprávě by měly být vyhodnoceny také náklady na dodržování předpisů vznikající osobám povinným k dani a náklady na provádění vznikající členským státům, včetně nákladů spojených s kontrolními opatřeními a audity.

(8) Ve zprávě by měly být vyhodnoceny také náklady na dodržování předpisů vznikající osobám povinným k dani a náklady na provádění vznikající členským státům, včetně nákladů spojených s kontrolními opatřeními a audityzměnpříjmechDPH,nimž případně dojdedůsledku používání mechanismuohledem na zbožíslužby uvedenépříloze VIA, které příslušný členský stát zvolíuplatní.

Odůvodnění

Z důvodu proporcionality by zpráva měla zkoumat nejen výši dodatečných nákladů, ale také to, zda jsou očekávané dodatečné příjmy z DPH, které vzniknou díky mechanismu, přiměřené souvisejícím nákladům.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8a) Do 1. července 2014 by měla Komise předložit Evropskému parlamentuRadě zprávu spoluvhodnými návrhy, vypracovanou na základě hodnotících zpráv členských států, týkající se celkové účinnostiúčelnosti opatření, kterým se mechanismus zavádí,jeho nákladové efektivity za účelem opětovného posouzení toho, zda by bylo vhodné prodloužit jeho platnost nebo rozšířit jeho působnost.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199a – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou v období do 31. prosince 2014 na dobu alespoň dvou let zavést a používat mechanismus, na jehož základě má povinnost odvést DPH z dodání či poskytnutí kategorií zboží a služeb uvedených v příloze VI A osoba, které je toto zboží dodáno nebo které jsou tyto služby poskytnuty.

1. Členské státy mohou v období do 31. prosince 2014 na dobu alespoň dvou let zavést a používat mechanismus, na jehož základě má povinnost odvést DPH z dodání či poskytnutí kategorií zboží a služeb uvedených v příloze VI A osoba povinnádani, které je toto zboží dodáno nebo které jsou tyto služby poskytnuty.

Odůvodnění

Osobou, která daň zaplatí, by neměl nikdy být konečný zákazník, nýbrž poslední podnikobchodním řetězci.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199a – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při rozhodování o tom, na které zboží a služby se má tento mechanismus vztahovat, si mohou členské státy vybrat nanejvýš tři z kategorií vyjmenovanýchpříloze VI A a z toho nanejvýš dvě mohou být kategorie zboží.

Při rozhodování o tom, na které zboží a služby se má tento mechanismus vztahovat, členské státy zvolí povolenky na emise skleníkových plynůnejvýše dvě z kategorií zboží vyjmenovaných příloze VIčásti A.

Odůvodnění

Pokud se členské státy rozhodnou použít systém přenesení daňové povinnosti, musí do něj zahrnout obchodemisními povolenkami, protože od roku 2013 bude většina povolenek prodávána formou dražby. Pokud by došlopodvodům, bude tedy vzhledemvyššímu počtu obchodovaných povolenek potenciální ztráta mnohem větší. Omezení počtu kategorií na dvě je odůvodněné, neboť není jisté, jak systém přenesení daňové povinnosti ovlivní jiné obchodní oblasti nebo jak se promítne do přesunu podvodných aktivit do jiných členských států.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199a – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) uložit každé osobě povinné k dani dodávající zboží nebo poskytující služby, na něž se uvedený mechanismus vztahuje, vhodné a účinné ohlašovací povinnosti tak, aby bylo u každého plnění možné identifikovat tuto osobu povinnou k dani, osobu povinnou k dani, která je pořizovatelem nebo příjemcem, druh dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, zdaňovací období a hodnotu dodaného zboží nebo poskytnutých služeb;

b) uložit každé osobě povinné k dani dodávající zboží nebo poskytující služby, na něž se uvedený mechanismus vztahuje, vhodné a účinné ohlašovací povinnosti tak, aby bylo buď periodicky u každého plnění, nebo souhrnně pro více plnění možné identifikovat tuto osobu povinnou k dani, osobu povinnou k dani, která je pořizovatelem nebo příjemcem, druh dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, zdaňovací období a hodnotu dodaného zboží nebo poskytnutých služeb;

Odůvodnění

Zprávy by měly podáványrozumných intervalech, aby orgány mohly sledovat pohyb zbožíslužebsnížila se tak pravděpodobnost, že bude spáchán podvod. Aby se snížila zátěž podniků, mělo by být povoleno, aby prodejci plnili ohlašovací povinnost souhrnně.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199a – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) uložit každé osobě povinné k dani, která je pořizovatelem zboží nebo příjemcem služeb, na které se tento mechanismus vztahuje, ohlašovací povinnosti týkající se jednotlivých plnění nebo souhrnu plnění pro účely křížové kontroly informací poskytnutých dodavatelem či poskytovatelem;

c) uložit každé osobě povinné k dani, která je pořizovatelem zboží nebo příjemcem služeb, na které se tento mechanismus vztahuje, periodické ohlašovací povinnosti týkající se jednotlivých plnění nebo souhrnu plnění pro účely křížové kontroly informací poskytnutých dodavatelem či poskytovatelem;

Odůvodnění

Zprávy by měly podáványrozumných intervalech, aby orgány mohly sledovat pohyb zbožíslužebsnížila se tak pravděpodobnost, že bude spáchán podvod.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199a – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zavést vhodná a účinná kontrolní opatření pro sledování a omezování stávajících forem podvodů i pro předcházení tomu, aby se podvodná jednání začala páchat u jiného zboží a služeb, na maloobchodní úrovni či v jiných členských státech.

d) zavést vhodná a účinná kontrolní opatření, doprovázená již existujícími neohlášenými inspekcemi, pro sledování a omezování stávajících forem podvodů i pro předcházení tomu, aby se podvodná jednání začala páchat u jiného zboží a služeb, na maloobchodní úrovni či v jiných členských státech.

Odůvodnění

Neohlášené inspekce je třeba považovat za prvek překvapení za účelem odhalení dalších podvodných činností.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členský stát, který se rozhodne zavést mechanismus uvedenýodstavci 1, může osobám povinnýmdani, které obdržely zboží nebo služby, na něž se mechanismus vztahuje, uložit povinnost poskytovat konkrétní údaje za účelem zjištění, zda se toto zboží nebo služby používáobvyklým obchodním účelům, nebojiným účelům.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Na základě informací poskytnutých členskými státy stanoví Komise po konzultaciVýborem pro DPH hodnotící kritéria uvedenáodst. 3 písm. b).

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199a – odst. 4 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) případné změnypříjmechDPHdůsledku používání mechanismuohledem na zbožíslužby uvedenépříloze VIA, které příslušný členský stát zvolíuplatní.

Odůvodnění

Z důvodu proporcionality by zpráva měla zkoumat nejen výši dodatečných nákladů, ale také to, zda jsou očekávané dodatečné příjmy z DPH, které vzniknou díky mechanismu, přiměřené souvisejícím nákladům. Členské státy by proto měly předávat příslušné údaje týkající se případných změn v příjmech z DPH v období uplatňování mechanismu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 2006/112/ES

Čl. 199a – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Do 1. července 2014 předloží Komise Evropskému parlamentuRadě zprávu spoluvhodnými návrhy, vypracovanou na základě hodnotících zpráv členských států uvedenýchodstavci 4, týkající se celkové účinnostiúčelnosti opatření, kterým se mechanismus zavádí,jeho nákladové efektivity za účelem opětovného posouzení toho, zda by bylo vhodné prodloužit jeho platnost nebo rozšířit jeho působnost.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Úvod

Cílem návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (dále jen „směrnice o DPH“), je povolit za určitých podmínek dočasné použití mechanismu přenesení daňové povinnosti za účelem boje proti určitým formám podvodů s DPH, jako je tzv. podvod s chybějícím článkem neboli „kolotoč“.

Myšlenka zahájit pilotní projekt spočívající v tom, že by členským státům bylo povoleno zavést mechanismus přenesení daňové povinnosti, poprvé zazněla v Radě v roce 2007. V roce 2008 pak Komise provedla analýzu, avšak Rada nedokázala dospět k žádným závěrům. Evropský parlament se systémem přenesení daňové povinnosti jako alternativou k řešení podvodů s DPH zabýval kromě jiných otázek ve svém usnesení ze 2. září 2008 o koordinované strategii pro zlepšení boje proti daňovým podvodům (2008/2033(INI)), avšak zaujal k této problematice opatrný postoj.

V současné době je používání mechanismu přenesení daňové povinnosti povoleno pouze jednomu členskému státu, a to do 30. dubna 2011 u určitých druhů zboží, jako jsou mobilní telefony a zařízení používající integrované obvody. Díky tomuto novému návrhu budou moci této možnosti využívat všechny členské státy, a to rovněž pouze v určitých odvětvích a jen dočasně.

2. Podvod s chybějícím článkem a kolotočový podvod (MTIC)

Podvody s DHP jsou vážným problémem z hlediska příjmů členských států a řádného fungování vnitřního trhu. Velmi častou a zvláště závažnou formou těchto podvodů je tzv. podvod s chybějícím článkem a jeho nejvážnější forma – tzv. kolotočový podvod.

Kolotočový podvod se tradičně provádí se zbožím nízké hmotnosti s vysokou přidanou hodnotou. V nedávné době však bylo v členských státech odhaleno několik případů, kdy podle Komise pravděpodobně došlo k podvodu s emisními povolenkami.

V tradičním systému DPH účtuje dodavatel při interních prodejích mezi podniky (B2B) svému zákazníkovi DPH, kterou poté odvádí do státní poklady. Zákazník může v tomto případě požádat stát o vrácení daně (tzv. „DPH na vstupu“). DPH tedy ve skutečnosti platí konečný zákazník, neboť není osobou povinnou k dani a nemůže tedy žádat stát o její vrácení. V současném přechodném systému DPH se při obchodech B2B uvnitř Společenství DPH dodavateli neúčtuje a proto zboží obíhá z jednoho státu do druhého bez DPH.

K podvodu s chybějícím článkem dochází tehdy, pokud dodavatel svému zákazníkovi při prodeji v rámci Společenství účtuje DPH, ale později „zmizí“, aniž by vybranou DPH zaplatil do státní pokladny. Pokud se totéž zboží v rámci určité série transakcí několikrát přesune mezi členskými státy, přičemž „chybějící“ obchodník pokaždé účtuje DPH, aniž by tuto DPH zaplatil do státní pokladny, může stát několikrát přijít o daň na jediném zboží. Proto se tomuto typu podvodu říká „kolotoč“.

Mechanismus podvodu lze zjednodušeně popsat takto: Společnost B zakoupí zboží od společnosti A, která je usazena v jiném členském státě než společnost B. V souladu s platnými pravidly neplatí společnost B svému dodavateli (společnosti A) daň z přidané hodnoty. Společnost B poté dodá toto zboží na tuzemský trh a svému zákazníkovi (společnosti D) účtuje DPH. Společnost B však nezaplatí DPH do státní pokladny a zmizí („chybějící článek“). Zákazník (společnost D) požádá o proplacení DPH, kterou zaplatil společnosti B. Finanční ztráta je tedy na straně státní pokladny, neboť z té musí být zákazníkovi (společnosti D) proplacena částka DPH, která však nebyla vybrána od dodavatele (společnosti B). Poté může společnost C deklarovat, že společnosti A dodala zboží osvobozené od DPH, a společnost A může zboží osvobozené od DPH dodat společnosti B a podvod začíná znovu („kolotoč“).

Níže je uvedeno schéma, jak takový kolotočový podvod funguje:

O rozsahu podvodů s chybějícím článkem a kolotočem ve srovnání s jinými podvody s DPH existují konkrétní údaje. Velká Británie odhaduje, že tento typ podvodu odpovídá za 16 až 24 % celkové výše podvodů s DPH.

Tato čísla je třeba chápat v širších souvislostech ztráty příjmů z DPH. Komise nedávno vydala studii, podle níž se ztráta příjmů z DPH za období 2000–2006 pohybuje v rozmezí 90 až 113 miliard EUR. V roce 2006 se jednalo o 12 % DPH, která měla být teoreticky vybrána, ovšem s významnými rozdíly mezi jednotlivými členskými státy.

3. Zvláštní rizika kolotočového podvodu v rámci systému obchodování s emisemi EU (ETS)

Transfery povolenek v rámci ETS mezi plátci daně, které probíhají výlučně elektronickou formou, jsou považovány za poskytování služeb a v zásadě podléhají dani v místě, kde je usazen příjemce. Obchodníci nakupují emisní povolenky bez DPH ze zdrojů v jiných členských státech a poté je prodávají podnikům ve svém členském státě včetně DPH. „Chybějící článek“ nezaplatí daň do státní pokladny. Vezmeme-li v úvahu tuto situaci a harmonogram, z něhož vyplývá, že většina transakcí proběhne od roku 2013, můžeme získat pochybnosti o řádném fungování ETS. Proto Komise navrhuje, aby byly rychle učiněny patřičné kroky: povolenky by měly být zařazeny mezi zboží, na něž lze použít (vnitrostátní) systém přenesení daňové povinnosti.

Dnes platí (a bude tomu tak až do roku 2012), že 90 až 95 % povolenek vydávají největším znečišťovatelům vlády. 5–10 % povolenek se prodává formou dražby v rámci kjótského systému obchodování s emisemi. Od roku 2013 bude většina povolenek přidělována formou dražby. Operátoři v rámci ETS mohou své povolenky převést nebo s nimi obchodovat různými způsoby:

- soukromě – převodem povolenek mezi operátory v rámci určité společnosti a přes hranice členských států,

- přímým prodejem prostřednictvím makléře na základě shody mezi nabídkou prodávajícího a poptávkou kupujícího,

- obchodem na některé z evropských klimatických burz.

Riziko podvodu je proto třeba řešit rychle, dříve než se trh s emisemi plně rozvine.

4. Návrh Komise

Návrh členským státům povoluje, aby do 31. prosince 2014 na dobu nejméně dvou let zavedly a uplatňovaly systém přenesení daňové povinnosti u prodeje určitých kategorií zboží a emisních povolenek. Mechanismus přenesení daňové povinnosti povoluje společnosti, která je plátcem DPH, aby jiné společnosti, která je též plátcem DPH, prodávala zboží bez DPH. Daň je vybírána pouze tou společností, která produkt prodává konečnému zákazníkovi nebo společnosti, která není plátcem DPH. Veškerá daň z daného produktu se soustředí u posledního obchodníka. Protože zákazník DPH neplatí, nemůže žádat o její vrácení, a pro kolotočový podvod tak již neexistuje prostor.

Podle návrhu smí být tento mechanismus použit pro nejvýše tři kategorie zboží nebo služeb, přičemž pouzedvoutěchto kategorií se smí jednatzboží. Před použitím systému přenesení daňové povinnosti musí členské státy přijmoutuplatnit určitá opatření (k nimž patřípovinnost plátců DPH podávat hlášení), kterými jednak zajistí kontrolu tohoto systémusledování resp. zamezení podvodné činnostijednak umožní řádné hodnocení výsledků jeho fungování. Členské státy mají povinnost tato opatření oznámit Komisiinformovat jicelkové účinnostiúčelnosti systému.

5. Názor zpravodaje

Zpravodaj návrh Komise podporuje. Nicméně se domnívá, že určité aspekty návrhu by měly být pozměněny:

- Mělo by být jasněji formulováno, že volitelný mechanismus přenesení daňové povinnosti se může týkat pouze vztahu mezi podniky (B2B) za účasti plátců DPH.

- Pokud jde o zboží a služby, na něž se tento mechanismus má vztahovat, měl by být systém přenesení daňové povinnosti pro emisní povolenky povinný, jakmile se určitý členský stát rozhodne, že této možnost využije. V této oblasti je totiž zcela zásadní, aby členské státy jednaly rychle a ve vzájemné koordinaci.

- Pokud jde o ohlašovací povinnosti osob povinných k dani, měly by mít členské státy možnost požadovat hlášení buď u každého jednotlivého plnění, nebo u souhrnu plnění, aby se co nejvíce snížila administrativní zátěž podniků. V zájmu srovnatelnosti informací a pro usnadnění jejich zpracování Evropskou komisí zpravodaj dále navrhuje, aby členské státy při stanovování kritérií, podle nichž budou posuzovat účinnost systému a jeho případné dopady na rozvoj podvodné činnosti, konzultovaly s Výborem pro DPH.

- Komise by rovněž měla do července 2014 podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o účinnosti a účelnosti systému přenesení daňové povinnosti.

Svými návrhy se zpravodaj snaží posílit bezpečnost systému povolenek ETS vůči podvodníkům a současně snížit administrativní zátěž poctivých podniků. Mimoto se zpravodaj domnívá, že Parlament by měl být o výsledku dočasného používání mechanismu přenesení daňové povinnosti plně informován.

POSTUP

Název

Volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (změna směrnice 2006/112/ES)

Referenční údaje

(KOM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))

Datum konzultaceEP

6.10.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

7.10.2009

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

David Casa

20.10.2009

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2009

21.1.2010

 

 

Datum přijetí

27.1.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

43

0

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Thomas Mann

Datum předložení

2.2.2010