SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o nezáväzné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu

2.2.2010 - (KOM(2009)0511 – C7‑0210/2009 – 2009/0139(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: David Casa


Postup : 2009/0139(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0008/2010
Predkladané texty :
A7-0008/2010
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o nezáväzné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu

(KOM(2009)0511 – C7‑0210/2009 – 2009/0139(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup - konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0511),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑0210/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7‑0008/2010),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) Tento vopred určený zoznam, z ktorého si členské štáty môžu vybrať, by sa mal obmedziť len na dodania tovaru a poskytovanie služieb, v prípade ktorých existuje na základe posledných poznatkov osobitne vysoké riziko podvodu. Na zabezpečenie toho, aby sa zavedenie takéhoto mechanizmu mohlo účinne posúdiť a jeho vplyv podrobne monitorovať, je potrebné, aby bol výber, ktorý uskutočňujú členské štáty, obmedzený.

4) Tento vopred určený zoznam, z ktorého si členské štáty môžu vybrať, by sa mal obmedziť len na dodania tovaru a poskytovanie služieb, v prípade ktorých existuje na základe posledných poznatkov osobitne vysoké riziko podvodu. Na zabezpečenie toho, aby sa zavedenie takéhoto mechanizmu mohlo účinne posúdiť a jeho vplyv podrobne monitorovať, je potrebné, aby bol výber, ktorý uskutočňujú členské štáty, obmedzený na tovar a služby z tohto vopred určeného zoznamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a) Pri výbere tovaru a služieb, na ktoré sa má mechanizmus vzťahovať, by si členské štáty mali zvoliť obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a maximálne dve kategórie uvedené v zozname v časti A prílohy VI A.

Odôvodnenie

Ak sa členské štáty rozhodnú uplatniť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, musia do svojho výberu zahrnúť aj obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, pretože od roku 2013 sa bude s väčšinou kvót obchodovať prostredníctvom aukcie. Vzhľadom na vyšší objem emisných kvót je potenciálna strata v prípade podvodu oveľa väčšia. Počet kategórií je obmedzený na dve, keďže nie je isté, ako ovplyvní mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti ostatné oblasti obchodu či prenášanie podvodných aktivít do ostatných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7) Na transparentné vyhodnotenie vplyvu uplatňovania uvedeného mechanizmu na podvodné aktivity je potrebné, aby sa hodnotiace správy členských štátov opierali o vopred definované kritériá ustanovené členskými štátmi. V každom takomto hodnotení by sa mala jasne posúdiť miera podvodu pred a po období uplatňovania mechanizmu, ako aj všetky zmeny v trendoch podvodných aktivít vrátane dodaní iného tovaru a služieb, dodaní na maloobchodnej úrovni a dodaní v iných členských štátoch.

7) Na účely transparentného vyhodnotenia vplyvu uplatňovania mechanizmu na podvodnú činnosť je potrebné, aby sa hodnotiace správy členských štátov opierali o vopred definované kritériá. V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania by mala mať Komisia právomoc prijať opatrenia, v ktorých na základe podnetov členských štátov a s prihliadnutím na odporúčania Výboru pre DPH špecifikuje hodnotiace kritériá, ktoré budú členské štáty používať pri posudzovaní vplyvu uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti na podvodné aktivity. Tieto kritériá by mala Komisia stanoviť do 30. júna 2010. V každom takomto hodnotení by sa mala jasne posúdiť miera podvodu pred obdobím uplatňovania mechanizmu a po ňom, ako aj všetky zmeny v trendoch podvodných aktivít vrátane dodaní iného tovaru a služieb, dodaní na maloobchodnej úrovni a dodaní v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8) V správe by sa mali takisto hodnotiť náklady na dosiahnutie súladu, ktoré znášajú zdaniteľné osoby, ako aj náklady na realizáciu vynaložené členskými štátmi vrátane nákladov súvisiacich s kontrolnými opatreniami a auditom.

8) V správe by sa mali takisto hodnotiť náklady na dosiahnutie súladu, ktoré znášajú zdaniteľné osoby, náklady na realizáciu vynaložené členskými štátmi vrátane nákladov súvisiacich s kontrolnými opatreniami a auditom, ako aj možné zmeny v príjmoch z DPH, ktoré vzniknú pri uplatňovaní mechanizmu v súvislosti s tovarom a službami uvedenými v prílohe VI A, ktoré vyberú a uplatnia príslušné členské štáty.

Odôvodnenie

Z dôvodu proporcionality by mala správa preskúmať nielen rozsah dodatočných nákladov, ale aj primeranosť dodatočných príjmov z DPH, ktoré možno očakávať pri implementácii, k príslušným nákladom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a) Do 1. júna 2014 by mala Komisia na základe hodnotiacich správ členských štátov predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu s príslušnými návrhmi, v ktorej posúdi celkovú efektivitu a účinnosť opatrenia, ktorým sa uvedený mechanizmus uplatňuje, a pomer nákladov a výnosov tohto opatrenia, s cieľom opätovne prehodnotiť vhodnosť predĺženia alebo rozšírenia jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199a – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu do 31. decembra 2014 a maximálne počas dvoch rokov zaviesť a uplatňovať mechanizmus, v rámci ktorého DPH za dodania kategórií tovaru a poskytnutie kategórií služieb uvedených v zozname v prílohe VI A platí osoba, ktorá je príjemcom tohto tovaru a služieb.

1. Členské štáty môžu do 31. decembra 2014 a minimálne počas dvoch rokov zaviesť a uplatňovať mechanizmus, v rámci ktorého DPH za dodania kategórií tovaru a poskytnutie kategórií služieb uvedených v zozname v prílohe VI A platí zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom tohto tovaru a služieb.

Odôvodnenie

Osoba, ktorá musí zaplatiť daň, nie je nikdy konečným zákazníkom, ale skôr posledným obchodníkom v obchodnom reťazci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199a – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výbere tovaru a služieb, na ktoré sa má mechanizmus vzťahovať, si členské štáty môžu vybrať maximálne tri kategórie uvedené v zozname v prílohe VI A, z ktorých maximálne dve musia byť kategórie tovaru.

Pri výbere tovaru a služieb, na ktoré sa má mechanizmus vzťahovať, si členské štáty zvolia obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov a maximálne dve kategórie tovaru uvedené v zozname v časti A prílohy VI A.

Odôvodnenie

Ak sa členské štáty rozhodnú uplatniť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, musia do svojho výberu zahrnúť aj obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov, pretože od roku 2013 sa bude s väčšinou kvót obchodovať prostredníctvom aukcie. Vzhľadom na vyšší objem emisných kvót je potenciálna strata v prípade podvodu oveľa väčšia. Počet kategórií je obmedzený na dve, keďže nie je isté, ako ovplyvní mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti ostatné oblasti obchodu či prenášanie podvodných aktivít do ostatných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199a – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zavedie primerané a účinné povinnosti predkladania správ pre každú zdaniteľnú osobu dodávajúcu tovar alebo poskytujúcu služby, na ktoré sa vzťahuje uvedený mechanizmus, aby v prípade každej transakcie bola možná identifikácia tejto zdaniteľnej osoby a zdaniteľnej osoby, ktorá je príjemcom dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, druhu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, ako aj zdaniteľného obdobia a hodnoty týchto dodaní,

b) zavedie primerané a účinné povinnosti predkladania správ pre každú zdaniteľnú osobu dodávajúcu tovar alebo poskytujúcu služby, na ktoré sa vzťahuje uvedený mechanizmus, aby pravidelne v prípade každej transakcie alebo všeobecne v súvislosti so všetkými uskutočnenými transakciami bola možná identifikácia tejto zdaniteľnej osoby a zdaniteľnej osoby, ktorá je príjemcom dodania tovaru alebo poskytnutia služieb, druhu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, ako aj zdaniteľného obdobia a hodnoty týchto dodaní,

Odôvodnenie

S cieľom znížiť možnosti vzniku podvodu sa správy musia predkladať v primeranom časovom období, aby mohli orgány kontrolovať pohyb tovaru a služieb. Dodávatelia by mali mať možnosť predkladať správy týkajúce sa súhrnne všetkých uskutočnených transakcií, aby sa znížilo zaťaženie podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199a – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) zavedie vo vzťahu ku každej zdaniteľnej osobe, ktorá je prijímateľom tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje, povinnosť predkladať správy týkajúce sa jednotlivých transakcií alebo súhrnne všetkých transakcií, a to na účely krížovej kontroly informácií poskytnutých dodávateľom alebo poskytovateľom,

c) zavedie vo vzťahu ku každej zdaniteľnej osobe, ktorá je prijímateľom tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento mechanizmus vzťahuje, povinnosť pravidelne predkladať správy týkajúce sa jednotlivých transakcií alebo súhrnne všetkých transakcií, a to na účely krížovej kontroly informácií poskytnutých dodávateľom alebo poskytovateľom,

Odôvodnenie

S cieľom znížiť možnosti vzniku podvodu sa správy musia predkladať v primeranom časovom období, aby mohli orgány kontrolovať pohyb tovaru a služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199a – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) zavedie primerané a účinné kontrolné opatrenia na monitorovanie a obmedzenie súčasných foriem podvodu, ako aj na predchádzanie začatiu vykonávania podvodných aktivít, pokiaľ ide o iný tovar alebo služby na maloobchodnej úrovni alebo v inom členskom štáte.

d) zavedie primerané a účinné kontrolné opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať spoločne s už existujúcimi neohlásenými kontrolami, na monitorovanie a obmedzenie súčasných foriem podvodu, ako aj na predchádzanie začatiu vykonávania podvodných aktivít, pokiaľ ide o iný tovar alebo služby na maloobchodnej úrovni alebo v inom členskom štáte.

Odôvodnenie

Neohlásené kontroly sa budú považovať za prvok prekvapenia, ktorých cieľom bude zistiť ďalšie podvodné aktivity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199a – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členský štát, ktorý sa rozhodne zaviesť mechanizmus ustanovený v odseku 1, môže zaviesť vo vzťahu ku každej zdaniteľnej osobe, ktorá je prijímateľom tovaru alebo služieb a na ktorú sa tento mechanizmus vzťahuje, požiadavku predkladať osobitné správy s konkrétnymi údajmi s cieľom objasniť, či sa uvedené služby a tovar používajú na zvyčajné obchodné účely alebo na iné účely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199a – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Hodnotiace kritériá uvedené v odseku 3 písm. b) stanoví na základe podnetov členských štátov Komisia po konzultácii s Výborom pre DPH.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199a – odsek 4 – písmeno fa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) možné zmeny v príjmoch z DPH, ktoré vzniknú pri uplatňovaní mechanizmu v súvislosti s tovarom a službami uvedenými v prílohe VI A, ktoré vyberú a uplatnia príslušné členské štáty.

Odôvodnenie

Z dôvodu proporcionality by mala správa preskúmať nielen rozsah dodatočných nákladov, ale aj primeranosť dodatočných príjmov z DPH, ktoré možno očakávať pri implementácii, k príslušným nákladom. Preto by členské štáty mali predkladať príslušné údaje o možných zmenách príjmov z DPH počas uplatňovania mechanizmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 2006/112/ES

Článok 199a – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Do 1. júna 2014 Komisia na základe hodnotiacich správ členských štátov uvedených v článku 4 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu s príslušnými návrhmi, v ktorej posúdi celkovú efektivitu a účinnosť opatrenia, ktorým sa uvedený mechanizmus uplatňuje, a pomer nákladov a výnosov tohto opatrenia, s cieľom opätovne prehodnotiť vhodnosť predĺženia alebo rozšírenia jeho pôsobnosti.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Súvislosti

Cieľom návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES z 28. novembra 2006 (smernica o DPH) je povoliť za určitých podmienok a pri použití určitej formy dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti s cieľom bojovať proti osobitným formám podvodov v oblasti DPH, ako sú podvody typu chýbajúceho obchodného subjektu alebo kolotočové podvody.

Návrh na spustenie pilotného projektu, ktorý by umožnil členským štátom zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, bol predložený v rámci Rady v roku 2007 a Komisia vykonala v roku 2008 analýzu. Rade sa však nepodarilo dospieť k žiadnemu záveru. V uznesení z 2. septembra 2008 o koordinovanej stratégii s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom (2008/2033(INI)) sa Európsky parlament vyjadril aj k mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti ako alternatíve riešenia otázky podvodov v oblasti DPH, pričom však uviedol, že k tejto otázke pristupuje opatrne.

,

V súčasnosti má povolenie uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti jeden členský štát, a to do 30. apríla 2011 a v súvislosti s osobitnými druhmi tovaru, ako sú napríklad mobilné telefóny a zariadenia s integrovanými elektronickými obvodmi. Prostredníctvom nového návrhu sa táto možnosť poskytne dočasne a v niekoľkých odvetviach všetkým členským štátom.

2. Podvod typu chýbajúceho obchodného subjektu a kolotočový podvod

Podvody v oblasti DPH predstavujú hlavný problém v spojitosti s príjmami členských štátov a správnym fungovaním vnútorného trhu. Bežnou a osobitne závažnou formou týchto podvodov je podvod typu chýbajúceho obchodného subjektu, ako aj ešte závažnejší tzv. kolotočový podvod.

Kolotočový podvod sa tradične organizuje s tovarom s nízkou hmotnosťou a vysokou pridanou hodnotou. Nedávno sa však podľa Komisie zistilo vo viacerých členských štátoch niekoľko podozrení na podvody v oblasti obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

V tradičnom systéme DPH z vnútorného predaja medzi podnikmi (B2B) dodávateľ najprv účtuje DPH zákazníkovi a potom ju odvedie do štátnej pokladnice. Zákazník môže v takomto prípade požadovať vyplatenie tejto DPH zo štátnej pokladnice (DPH na vstupe). Povinnosť odviesť DPH je prenesená na konečného zákazníka, ktorý ako nezdaniteľná osoba nemôže žiadať DPH na vstupe zo štátnej pokladnice. Pokiaľ však ide o transakcie B2B v rámci Spoločenstva a súčasný prechodný systém DPH, neuplatňuje sa žiadna DPH a medzi jednotlivými členskými štátmi sa tak pohybuje tovar oslobodený od DPH.

K podvodu typu chýbajúceho obchodného subjektu dochádza, keď dodávateľ vyúčtuje zákazníkovi DPH z predaja v rámci Spoločenstva, pričom zákazník mu ju spätne vyplatí, no následne obchodník „zmizne“ bez toho, aby odviedol DPH do štátnej pokladnice. Ak ten istý tovar cirkuluje v rámci niekoľkých transakcií viackrát medzi členskými štátmi, pričom „chýbajúci obchodník“ vyúčtuje zakaždým DPH, ale neodvedie ju do pokladnice, obchodník môže niekoľkokrát predísť vyplateniu sumy dane na jednom tovare. Z tohto dôvodu sa takýto typ podvodu označuje ako „kolotočový“ podvod.

Mechanizmus podvodu môže byť v zjednodušenej podobe opísaný takto: Podnik B získa tovar od podniku A, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte, ako je sídlo podniku B. V súlade s platnými pravidlami podnik B nezaplatí DPH svojmu dodávateľovi (podnik A). Následne podnik B uskutoční vnútornú dodávku, za ktorú vyúčtuje DPH svojmu zákazníkovi (podnik D). Podnik B však neodvedie DPH do štátnej pokladnice a zmizne (chýbajúci obchodník). Zákazník (podnik D) požiada o úhradu DPH, ktorú zaplatil podniku B. V dôsledku toho štátna pokladnica utrpí finančnú ujmu, keďže musí preplatiť zákazníkovi (podnik D) sumu DPH, ktorú od dodávateľa (podnik B) nikdy nezískala. Následne môže podnik C vydať prehlásenie o dodaní tovaru oslobodeného od DPH v rámci Spoločenstva podniku A, ktorý môže dodať v rámci Spoločenstva tovar oslobodený od DPH podniku B, čím mechanizmus podvodu pokračuje („kolotočový podvod“).

Nižšie je uvedená schéma mechanizmu kolotočového podvodu:

Existujú konkrétne čísla, na základe ktorých sa dá určiť podiel podvodov typu chýbajúci obchodný subjekt a kolotočových podvodov z celkového množstva podvodov v oblasti DPH. Podľa odhadov Spojeného kráľovstva predstavujú podvody typu chýbajúci obchodný subjekt a kolotočové podvody 16 až 24 percent z celkového počtu podvodov v oblasti DPH.

Je dôležité porovnať tieto čísla so všeobecnejším kontextom v oblasti výpadkov DPH. Komisia nedávno uverejnila štúdiu, v ktorej sa uvádza, že výška výpadkov DPH v období 2000 – 2006 sa pohybuje medzi 90 a 113 miliardami EUR. Za rok 2006 to predstavuje 12 % teoretických záväzkov DPH, pričom existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.

3. Osobitné riziká spojené s kolotočovými podvodmi v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS)

Prevody emisných kvót v rámci ETS medzi zdaniteľnými osobami, ktoré sa uskutočňujú výlučne v elektronickej forme, sa považujú za poskytovanie služieb a väčšinou sa zdaňujú v mieste, kde sídli ich príjemca. Obchodníci nakupujú kredity CO2 od iných členských štátov za cenu bez DPH a potom ich predávajú podnikom v ich členskom štáte za cenu s DPH. Chýbajúci obchodníci neodvádzajú DPH do štátnej pokladnice. Z tejto situácie a nižšie uvedeného harmonogramu vyplýva, že väčšina výmen sa zrealizuje od roku 2013, čo by mohlo vyvolať obavy v súvislosti so správnym fungovaním ETS. Preto Komisia navrhuje prijať rýchle opatrenia, prostredníctvom ktorých by sa emisné kvóty zahrnuli do zoznamu (domácich) dodávok, na ktoré by sa mohol vzťahovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti.

V súčasnosti poskytujú národné vlády 90 – 95 % emisných kvót hlavným znečisťovateľom, čo potrvá až do roku 2012. 5 – 10 % emisných kvót sa vydražuje v rámci kjótskeho obchodného systému. Od roku 2013 sa bude s väčšinou kvót obchodovať prostredníctvom aukcie. Operátori ETS môžu prideľovať emisné kvóty alebo obchodovať s nimi viacerými spôsobmi, ako napríklad:

- súkromne prostredníctvom prenášania emisných kvót medzi operátormi v rámci podniku a mimo štátnych hraníc

- na mimoburzovom trhu s použitím služieb makléra, ktorý je sprostredkovateľom medzi kupujúcimi a predávajúcimi

- obchodovaním na spotovom trhu jednej z výmenných búrz európskych emisií.

Preto treba poskytnúť rýchlu odpoveď na otázku rizika spojeného s podvodmi ešte predtým, než sa trh s uhlíkom naplno rozvinie.

4. Návrh Komisie

Návrh umožňuje členským štátom do 31. decembra 2014 a počas obdobia minimálne dvoch rokov zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti a uplatňovať ho v súvislosti s dodávkami vymedzených druhov tovaru a emisií skleníkových plynov. Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti umožňuje podniku registrovanému pre DPH predávať tovar inému podniku registrovanému pre DPH za cenu bez DPH. Daň vyberá iba podnik, ktorý predáva výrobok konečnému zákazníkovi alebo podniku neregistrovanému pre DPH. Celá daňová povinnosť sa prenesie na posledného obchodníka. Pokiaľ teda zákazník neplatí DPH, nemôže požadovať jej preplatenie, a preto už ani neexistuje príležitosť na realizáciu kolotočového podvodu.

V návrhu sa obmedzuje počet kategórií tovaru a služieb, ktoré môžu podliehať tomuto mechanizmu, na tri, pričom maximálne dve musia byť kategóriami tovaru. Pred podaním žiadosti o zavedenie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti musia členské štáty zaviesť a vykonávať určité opatrenia, medzi ktoré patrí i povinnosť predkladania správ pre každú zdaniteľnú osobu, aby sa zabezpečilo sledovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, monitorovali sa podvodné aktivity a predchádzalo sa im, a aby sa umožnilo riadne hodnotenie výsledkov uplatňovania tohto mechanizmu. Členské štáty musia informovať Komisiu o týchto opatreniach a predkladať jej správy o celkovej účinnosti a efektivite mechanizmu.

5. Hodnotenie spravodajcu

Spravodajca podporuje návrh Komisie. Domnieva sa však, že niektoré body návrhu by sa mali zmeniť, a to takto:

- malo by byť zrejmejšie, že nezáväzné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti sa bude týkať len transakcií medzi podnikmi, do ktorých sú zapojené zdaniteľné osoby.

- Pokiaľ ide o tovar a služby podliehajúce tomuto mechanizmu a v prípade, že sa členský štát rozhodne využiť túto možnosť, prenesenie daňovej povinnosti by malo byť povinné pre všetky povolenia na emisie skleníkových plynov, keďže prijímanie rýchlych a koordinovaných opatrení v rámci spolupráce medzi členskými štátmi je v tejto oblasti veľmi dôležité.

- Čo sa týka povinnosti zdaniteľných osôb predkladať správy a v záujme zníženia administratívnej záťaže podnikov, členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť sa, či budú požadovať predkladanie správ v súvislosti s každou transakciou alebo len predkladanie súhrnných správ o všetkých uskutočnených transakciách. Okrem toho spravodajca navrhuje, že na účely porovnateľnosti a spracovania informácií poskytovaných Komisii by mali členské štáty pri stanovovaní kritérií, ktoré budú používať na posudzovanie účinnosti mechanizmu a jeho prípadného vplyvu na vývoj podvodných aktivít, konzultovať výbor pre DPH.

- Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti a efektivite uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti najneskôr do júla 2014.

Spravodajca si želá, aby sa prostredníctvom týchto návrhov posilnila bezpečnosť kvót v rámci systému ETS vo vzťahu k podvodníkom, pričom by sa zároveň znížila administratívna záťaž poctivých podnikov. Spravodajca sa ďalej domnieva, že Parlament by mal byť plne informovaný o výsledku dočasného uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti.

POSTUP

Názov

Nezáväzné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu (zmena a doplnenie smernice 2006/112/ES)

Referenčné čísla

KOM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS)

Dátum konzultácie s EP

6.10.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

7.10.2009

Spravodajca

       dátum menovania

David Casa

20.10.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2009

21.1.2010

 

 

Dátum prijatia

27.1.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Eva Joly, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Sophie Briard Auconie, David Casa, Danuta Jazłowiecka, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Thomas Mann