Pranešimas - A7-0011/2010Pranešimas
A7-0011/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatas dėl mikrosubjektų

3.2.2010 - (COM(2009)0083 – C6‑0074/2009 – 2009/0035(COD)) - ***I

Teisės reikalų komitetas
Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne


Procedūra : 2009/0035(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0011/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatas dėl mikrosubjektų

(COM(2009)0083 – C6‑0074/2009 – 2009/0035(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0083),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 44 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6‑0074/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikio šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir į 50 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A7‑0011/2010),

1.  patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Tačiau dažnai mikrosubjektams taikomos tokios pačios atskaitomybės taisyklės kaip ir didesnėms bendrovėms. Dėl tokių taisyklių jiems tenka jų dydžio neatitinkanti našta, todėl tokia mažiausioms įmonėms, palyginti su didesnėmis įmonėmis, tenkanti našta nėra proporcinga. Todėl turėtų būti galima mikrosubjektams netaikyti prievolės rengti metines finansines ataskaitas, net jei tokių ataskaitų duomenys naudojami statistinei informacijai.

(6) Tačiau dažnai mikrosubjektams taikomos tokios pačios atskaitomybės taisyklės kaip ir didesnėms bendrovėms. Dėl tokių taisyklių jiems tenka jų dydžio neatitinkanti našta, todėl tokia mažiausioms įmonėms, palyginti su didesnėmis įmonėmis, tenkanti našta nėra proporcinga. Todėl turėtų būti galima mikrosubjektams netaikyti prievolės rengti metines finansines ataskaitas, net jei tokių ataskaitų duomenys naudojami statistinei informacijai. Tačiau mikrosubjektams vis tiek turi būti taikomas įpareigojimas tvarkyti registrus, iš kurių būtų matyti bendrovės verslo sandoriai ir finansinė padėtis, o šį būtiniausią reikalavimą valstybės narės gali papildyti kitais įpareigojimais.

Pagrindimas

Paaiškinami 1 straipsnio kompromisiniai pakeitimai (3 kompromisinis pakeitimas).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Atsižvelgiant į tai, kad šioje direktyvoje nustatytos ribos bus taikomos įmonėms, kurių skaičius kiekvienoje valstybėje narėje itin skiriasi, ir į tai, kad mikrosubjektų veikla nedaro poveikio tarptautinei prekybai ar vidaus rinkos veikimui, valstybės narės, įgyvendindamos direktyvą nacionaliniu lygmeniu, turėtų atsižvelgti į šių ribų poveikio skirtumą.

Pagrindimas

Sur la base des seuils fixés par l’Article 1er de la proposition de Directive pour identifier les micro entités, la Directive telle que proposée par la Commission touchera un nombre extrêmement variable d’entreprises d’un Etat Membre à l’autre. Ces différences renforcent la nécessité de laisser aux Etats Membres le libre choix d’exempter ou non ces sociétés pour la publication de leurs comptes annuels. L’absence de tout aspect transfrontalier dans l’activité de ces micro entités et donc l’absence d’impact sur le fonctionnement du marché intérieur ne permettent pas de justifier une harmonisation, même minime, par le biais de cette Directive.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b. kadangi būtina užtikrinti taip pat ir mikrosubjektų skaidrumą ir siekdamos, kad mikrosubjektai būtų atviri ir turėtų prieigą prie finansų rinkų, valstybės narės, įgyvendindamos Direktyvą 78/660/EEB, turėtų atsižvelgti į ypatingas savo rinkų sąlygas ir poreikius.

Pagrindimas

Labai svarbu išsaugoti tam tikrą skaidrumo lygį, atsižvelgiant į mažų įmonių finansinę ir ekonominę padėtį, ir užtikrinti visų rinkos subjektų tarpusavio pasitikėjimą. Taigi įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės turėtų apsvarstyti dabartinę savo nacionalinių rinkų padėtį.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnis

Direktyva 78/660/EEB

1 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės gali numatyti, kad šia direktyva nustatytos prievolės nebūtų taikomos bendrovėms, kurios balanso sudarymo datą neviršija dviejų iš trijų toliau pateiktų kriterijų ribų:

1. Išsaugodamos reikalavimą tvarkyti registrus, iš kurių būtų matyti bendrovės verslo sandoriai ir finansinė padėtis, valstybės narės gali numatyti, kad šia direktyva nustatytos prievolės nebūtų taikomos bendrovėms, kurios balanso sudarymo datą neviršija dviejų iš trijų toliau pateiktų kriterijų ribų:

Pagrindimas

Addresses the concern that an exemption from accounting duties could hamper internal organisation and lower transparency and access to necessary information for, e.g., credit grants. With Member States (MS) will remain obliged to maintain a certain level of accounting obligations (records that show the company's business transactions and financial situation), which helps micro-entities (MEs) to structure their finances and provide information, if necessary, for credit grants (and also for tax-authorities). In any case, even with the exemption (MS-option!) MEs remain free to prepare more than this minimum-standard if they want.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei ir kai valstybės narės nusprendžia pasinaudoti Direktyvos 78/660/EEB 1a straipsnyje numatyta galimybe, jos priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

1. Jei ir kai valstybės narės nusprendžia pasinaudoti Direktyvos 78/660/EEB 1a straipsnyje numatyta galimybe, jos priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais įgyvendinama ši direktyva, ypač atsižvelgdamos į nacionaliniu lygmeniu vyraujančią padėtį, susijusią su įmonių, kurioms taikomos tame straipsnyje nustatytos ribos, skaičiumi. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Pagrindimas

Sur la base des seuils fixés par l’Article 1er de la proposition de Directive pour identifier les micro entités, la Directive telle que proposée par la Commission touchera un nombre extrêmement variable d’entreprises d’un Etat Membre à l’autre. Ces différences renforcent la nécessité de laisser aux Etats Membres le libre choix d’exempter ou non ces sociétés pour la publication de leurs comptes annuels. L’absence de tout aspect transfrontalier dans l’activité de ces micro entités et donc l’absence d’impact sur le fonctionnement du marché intérieur ne permettent pas de justifier une harmonisation, même minime, par le biais de cette Directive.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos projektą ir visiškai pritaria jos ketinimui supaprastinti mikrosubjektų verslo aplinką ir panaikinti jų finansinės atskaitomybės reikalavimus, siekiant skatinti jų konkurencingumą ir sudaryti joms galimybes augti[1].

Šitaip Komisija (beveik pažodžiui) įvykdo Europos Parlamento ilgus metus reikštą reikalavimą, kuris vėl pateiktas 2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucijoje[2].

EP narių reikalavimams pritarė ekspertai. 2008 m. liepos 10 d. Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupės administracinei naštai mažinti[3] nuomonė, pavadinta „Administracinės naštos mažinimas; prioritetinė sritis „įmonių teisė ir metinės ataskaitos“ patvirtina Europos Parlamento nuomonę, kad būtina panaikinti mikrosubjektų prievolę teikti ES reikalaujamas ataskaitas[4].

Paprastai mikrosubjektai užsiima veikla vietos ar regioninės rinkos lygmeniu. Todėl jos nedaro tarptautinio poveikio Europos vidaus rinkai. Taigi logiška, kad šioms įmonėms netaikomos ES vidaus rinką reglamentuojančios taisyklės.

Pageidautina, kad dėl lengvatų mikrosubjektams turėtų spręsti ne pavienės valstybės narės, o našta mikrosubjektams būtų sumažinta automatiškai visose valstybėse narėse. Tačiau politinės Tarybos nuostatos dar neleidžia tikėtis, kad bus žengtas šis būtinas žingsnis. Todėl pranešėjas pritaria Komisijos pasirinktam būdui – suteikti valstybėms narėms galimybę pasirinkti pačioms.

Pranešėjas apsvarstė ir tai, kad reikėtų aiškiau suformuluoti naujojo 1a straipsnio 1 dalį. Jis norėjo pabrėžti, kad mikrosubjektai visiškai nepatenka į direktyvos taikymo sritį. Tačiau jis atsisakė šio sumanymo, nes norėjo, kad 1a straipsnio 1 dalies ribos būtų nuolat didinamos, kaip nustatyta Direktyvos 78/660/EB 53 straipsnyje. Pranešėjas šitaip supranta 1a straipsnio 1 dalies tekstą: mikrosubjektams netaikomos direktyvoje nustatytos prievolės, tačiau jiems vis dar galioja 53 straipsnis, įpareigojantis Komisiją pataisyti ribas.

Komitetas, remdamasis kompromisu, patvirtino Direktyvos 78/660/EEB 1a straipsnio 1 dalies ir atitinkamai 6 konstatuojamosios dalies pakeitimus, kuriuose nustatoma, kad mikrosubjektams vis tiek turi būti taikomas įpareigojimas tvarkyti registrus, iš kurių būtų matyti bendrovės verslo sandoriai ir finansinė padėtis, o šį būtiniausią reikalavimą valstybės narės gali papildyti kitais įpareigojimais.

Be to, komitetas patvirtino tris pakeitimus, kuriuose pabrėžiama, kad valstybės narės turėtų galėti pasirinkti, ar mikrosubjektams taikyti reikalavimą teikti metines ataskaitas, visų pirma atsižvelgiant į nacionaliniu lygmeniu vyraujančią padėtį, susijusią su įmonių, kurioms taikomos nustatytos ribos, skaičiumi.

  • [1]  Plg. COM(2009)83 galutinis, 2009 2 26, 1.1 punktas.
  • [2]  2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl apskaitos reikalavimų, susijusių su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis, ypač mikroįmonėmis; žr. rezoliucijos 2 punktą.
  • [3]  Vadinamoji „E. Stoiberio grupė“.
  • [4]  Žr. 29 punktą.

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ  (20.10.2009)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatas dėl mikrosubjektų
(COM(2009)0083 – C7‑0074/2009 – 2009/0035(COD))

Nuomonės referentas: Dirk Sterckx

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Administracinės naštos mažinimas yra svarbiausia Europos ekonomikos augimą skatinanti sąlyga, pirmiausia todėl, kad tai būtų naudinga MVĮ. Todėl itin palankiai vertinamas Komisijos pateiktas „Europos ekonomikos atkūrimo planas“ vartotojų ir verslo pasitikėjimui atkurti, kuriame yra įsipareigojimas sumažinti naštą mažosioms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ)[1].

Be to, reikia prisiminti, kad Europos Parlamentas skatino „Komisiją tęsti veiksmus siekiant supaprastinti bendrovių teisę, apskaitą ir auditą…, ypač Ketvirtąją ir Septintąją bendrovių teisės direktyvas“[2].

Tačiau dabartiniame Komisijos pasiūlyme šiems dviem klausimams skiriama nepakankamai dėmesio.

Pirma, ginčytina, ar galimybė mikrosubjektams pasirinktinai netaikyti reikalavimo parengti ir paskelbti metines ataskaitas iš tikrųjų žymiai sumažintų administracinę naštą.

Poveikio vertinime, kuris pateikiamas kartu su Komisijos pasiūlymu, perdėtai vertinama mikrosubjektų gaunama nauda dėl šio reikalavimo netaikymo ir neatsižvelgiama į visus trūkumus, todėl jie neįvertinami[3]. Pavyzdžiui, poveikio vertinime neatsižvelgiama į su naujais reikalavimais susijusias sąnaudas, kurias valstybės narės paskirstytų sumokėti mikrosubjektams, ir į sąnaudas, susijusias su naujo pobūdžio statistinių duomenų rinkimu. Jame taip pat neįvertinamas poveikis bendrajai rinkai, išorės suinteresuotiesiems subjektams teiktinai informacijai ir kreditorių apsaugai.

Jei valstybės narės nevienodai naudosis galimybe netaikyti reikalavimo mikrosubjektams, tai gali lemti rinkos susiskaldymą. Taip pat sumažės skaidrumo. Iš tarptautinę prekybą vykdančio mikrosubjekto būtų atimta galimybė susipažinti su jo prekybos partnerio metine ataskaita ir būtų neįmanoma patikrinti, ar jo prekybos partneris mokus. Dėl to sumažėtų tarptautinė prekyba.

Antra, administracinė našta MVĮ turėtų būti mažinama nuosekliai ir visapusiškai. Kadangi 2010 m. Komisija planuoja Ketvirtosios ir Septintosios bendrovių teisės direktyvų peržiūrą, Komisijos prašoma atsiimti dabartinį pasiūlymą ir 2010 m. pateikti naują išsamų pasiūlymą.

Jei mikrosubjektui bus leidžiama netaikyti reikalavimo parengti ir paskelbti metinę ataskaitą, jam vis tiek reikės rengti mokesčių ataskaitas. Prieš užmegzdami verslo santykius ar prieš suteikdami kreditą, suinteresuoti subjektai ar kreditoriai galės kreiptis į mikrosubjektą ir reikalauti finansinių ataskaitų. Vadinasi, kaip Komisija nurodo savo poveikio vertinime[4], statistinė informacija, kuri dabar gaunama iš mikrosubjektų metinių ataskaitų, turės būti renkama kitais būdais, ir dėl to sumažės Komisijos pasiūlyme minima nauda, o galbūt jos visai neliks.

Jei valstybės narės keistųsi gerąja patirtimi, būtų galima rasti tvaresnį būdą sukurti tinkamą nacionalinių taisyklių rinkinį ir sumažinti administracinę naštą. Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų susilaikyti nuo pasiūlymo taikyti bet kokią priemonę, kuri turėtų neigiamos įtakos nacionaliniu lygmeniu taikomoms administracinę naštą mažinančioms priemonėms.

Todėl prašo, kad kartu su 2010 m. išsamiu pasiūlymu Komisija pateiktų visa apimančią pasiūlymo poveikio ataskaitą, kurioje būtų tinkamai įvertinti ir pamatuoti pranašumai ir trūkumai. Šioje poveikio ataskaitoje ir pasiūlyme Komisija privalo atsižvelgti į visos ES gerosios praktikos pavyzdžius.

******

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą pasiūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą ir prašyti Komisijos 2010 m. atlikti Ketvirtosios ir Septintosios bendrovių teisės direktyvų bendrąją peržiūrą, kurioje būtų kreipiamas ypatingas dėmesys mikrosubjektų administracinės naštos mažinimo ir finansinės atskaitomybės reikalavimų supaprastinimo klausimams.

Ketvirtosios ir Septintosios bendrovių teisės direktyvų peržiūra turėtų būti pateikta kartu su išsamia poveikio ataskaita, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama klausimui, ar, valstybei narei pasirinkus mikrosubjektams netaikyti Ketvirtojoje ir Septintojoje bendrovių teisės direktyvose nurodytų prievolių, šioms įmonėms buvo realiai sumažinta administracinė našta. Poveikio ataskaitoje turėtų būti atitinkamai atsižvelgta ne tik į tokių prievolių netaikymo mikrosubjektams privalumus, bet ir į galimas neigiamas priemones, kaip antai alternatyvius atskaitomybės reikalavimus, kurie būtų taikomi daugelyje valstybių narių.

Be to, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas siūlo Komisijai apsvarstyti, ar tik mikrosubjektams, kurių tarptautinės Europos Sąjungoje vykdomos veiklos apyvarta neviršija tam tikros sumos, pvz., 10 proc. jų visos apyvartos, turėtų būti numatomi paprastesni finansinės atskaitomybės reikalavimai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų rūšių bendrovių metinė finansinė atskaitomybė, susijusi su labai mažomis įmonėmis

Nuorodos

KOM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD)

Atsakingas komitetas

JURI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

9.3.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Dirk Sterckx

21.7.2009

 

 

Svarstymas komitete

29.9.2009

19.10.2009

 

 

Priėmimo data

19.10.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

8

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa I Balcells, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Magdalena Alvarez, Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Sophie Briard Auconie, Sari Essayah, Danuta Maria Hübner, Philippe Lamberts, Klaus-Heiner Lehne, Thomas Mann, Dirk Sterckx, Pablo Zalba Bidegain

  • [1]  Komisijos komunikatas Europos Vadovų Tarybai, Europos ekonomikos atkūrimo planas, COM(2008) 800, 2008 11 26, 4 punktas, pateikiamas Komisijos tinklavietėje: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/Comm_20081126.pdf
  • [2]  Pranešimas dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) ir Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) valdymo (2006/2248(INI)); EP, Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Alexander Radwan, A6-0032/2008, 2008 2 5, p. 10.
  • [3]  Poveikio vertinimas Dokumentas, pridedamas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatų dėl mikrosubjektų, SEK(2009)206, 2009 02 26, p. 27-31.
  • [4]  Poveikio vertinimas Dokumentas, pridedamas prie Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatų dėl mikrosubjektų, SEK(2009)206, 2009 02 26, p. 30.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų rūšių bendrovių metinė finansinė atskaitomybė, susijusi su labai mažomis įmonėmis

Nuorodos

COM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.2.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

19.10.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

19.10.2009

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Klaus-Heiner Lehne

2.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

3.9.2009

9.11.2009

27.1.2010

 

Priėmimo data

28.1.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy, Angelika Niebler, Georgios Papastamkos

Pateikimo data

3.2.2010