ZPRÁVA o provádění článku 2 služebního řádu úředníků Evropských společenství: politika náboru zaměstnanců orgánů a institucí EU

  3. 2. 2010 - (2009/2239(INI))

  Výbor pro právní záležitosti
  Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o provádění článku 2 služebního řádu úředníků Evropských společenství: politika náboru zaměstnanců orgánů a institucí EU

  (2009/2239(INI))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství, zejména na články 2 a 27, čl. 28 písm. d a článek 30 a také přílohu III tohoto služebního řádu,

  –   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství[1],

  –   s ohledem na rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a zástupce veřejného ochránce práv 2002/621/ES ze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství[2],

  –   s ohledem na dohodu generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a zástupce veřejného ochránce práv o společných zásadách harmonizované politiky výběru a náboru zaměstnanců a o zásadách pro využití seznamů vhodných kandidátů (dále jen „dohoda“),

  –   s ohledem na prohlášení předsednictva Evropského parlamentu z roku 2002[3],

  –   s ohledem na pokračující zavádění programu rozvoje úřadu EPSO „Plán provádění“ přijatého správní radou Evropského úřadu pro výběr personálu dne 11. září 2008 („EDP“),

  –   s ohledem na zvláštní zprávu č. 9/2009 Evropského účetního dvora nazvanou „Efektivnost a účelnost činností Evropského úřadu pro výběr personálu týkajících se výběru zaměstnanců“ přijatou dne 11. června 2009,

  –   s ohledem na výroční zprávu o činnosti Evropského úřadu pro výběr personálu a Evropské správní školy za rok 2008 ze dne 31. března 2009,

  –   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

  –   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0012/2010),

  A. vzhledem k tomu, že článek 2 služebního řádu úředníků umožňuje, aby orgán či instituce nebo několik orgánů či institucí mohlo svěřit kterémukoli z nich nebo interinstitucionálnímu subjektu výkon některých nebo veškerých pravomocí svěřených orgánu oprávněnému ke jmenování, a že byl tento článek základem pro zřízení Evropského úřadu pro výběr personálu („EPSO“),

  B.  vzhledem k tomu, že nábor pracovníků v souladu s článkem 27 služebního řádu úředníků má za cíl zajistit orgánům a institucím služby úředníků nejvyšší úrovně, co se týče schopností, výkonnosti a bezúhonnosti, přijímaných na co nejširším zeměpisném základě ze státních příslušníků členských států Společenství,

  C. vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 28 písm. d služebního řádu může být v zásadě úředník jmenován pouze za předpokladu, že prošel výběrovým řízením založeným buď na kvalifikačních předpokladech nebo zkouškách, nebo na kvalifikačních předpokladech i zkouškách, jak to stanovuje příloha III služebního řádu,

  D. vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 30 služebního řádu musí být pro každé výběrové řízení jmenována orgánem oprávněným ke jmenování výběrová komise, která má za úkol sestavit seznam vhodných uchazečů,

  E.  vzhledem k tomu, že v příloze III služebního řádu jsou stanoveny podrobné požadavky a podmínky týkající se organizace výběrových řízení včetně vyhlašování výběrových řízení, podmínek pro přijetí, složení výběrové komise, vypracování seznamu uchazečů a úkolů úřadu EPSO,

  F.  vzhledem k tomu, že povinnosti úřadu EPSO jsou definovány v rozhodnutích 2002/620/ES a 2002/621/ES,

  G. vzhledem k tomu, že způsoby přípravy výběrových řízení, politika a postupy výběru, zásady určující využívání seznamů vhodných kandidátů a harmonizace klasifikačních kritérií jsou stanoveny v dohodě,

  H. vzhledem k tomu, že rozhodnutí 2002/621/ES a dohoda měly být předmětem přezkoumání po uplynutí tříletého období od ustavení úřadu EPSO; vzhledem ale k tomu, že k tomuto přezkoumání ještě nedošlo; vzhledem k tomu, že možnosti dalšího rozvoje stanovené v EDP také vyžadují takové přezkoumání,

  I.   vzhledem k tomu, že prohlášení předsednictva Evropského parlamentu z roku 2002 jednoznačně potvrdilo závazek vícejazyčné a mnohonárodnostní správy, která je vyvážená jak z jazykového, tak ze zeměpisného hlediska, a že v tomto prohlášení bylo zdůrazněno, že způsobilost úřadu EPSO sestavovat seznamy vhodných kandidátů umožňující politiku přijímání pracovníků, která zaručuje tuto vyváženost, je jedním z hlavních měřítek pro posuzování jeho výkonnosti; vzhledem k tomu, že toto prohlášení zůstává platné v plné míře;

  J.   vzhledem k tomu, že v bodě 6 prohlášení předsednictva Evropského parlamentu z roku 2002 se uvádí jeho záměry v případě, že úřad EPSO neuspokojí potřeby Parlamentu, pokud jde o přijímaní pracovníků; vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně závazku mít k dispozici společný útvar pro organizování veřejných výběrových řízení pro výběr úředníků a že v této fázi není potřeba uplatňovat bod 6 tohoto prohlášení; nicméně vzhledem k tomu, že je načase obnovit interinstitucionální dialog a přezkoumat fungování úřadu EPSO v duchu dobré spolupráce s cílem vybudovat společně co nejlepší systém výběru a řešit jakékoliv obtíže, kterým daný interinstitucionální orgán čelí, aby se mohl stát vzorovou organizací; vzhledem k tomu, že by všechny orgány a instituce, kterých se to týká, měly vyvinout společné úsilí,

  K. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě konstatoval určité množství nedostatků ve fungování úřadu EPSO; vzhledem k tomu, že úřad EPSO reagoval na tuto zprávu tím, že vyzdvihl řešení, která již přijal v zájmu odstranění některých nedostatků,

  L.  vzhledem k tomu, že je zřejmé, že v Úředním věstníku byl zveřejněn jen návrh dohody, ne však dohoda jako taková, čímž vznikly pochybnosti, pokud jde o transparentnost výběrového řízení a postupu přijímání pracovníků,

  1.  blahopřeje úřadu EPSO k jeho nepřetržitému úsilí o modernizaci výběrových řízení a v této souvislosti vítá komplexní vnitřní akční plán zaměřený na zlepšení stávajících postupů v rámci úřadu EPSO; zároveň upozorňuje, že na vnější, tedy interinstitucionální úrovni musí úřad EPSO dodržovat jednak všechny podmínky a požadavky uložené služebním řádem orgánům a institucím coby orgánům oprávněným ke jmenování, a zároveň i prováděcí akty týkající se úřadu EPSO;

  2.  konstatuje, že rozhodnutí 2002/621/ES a dohoda měly být přezkoumány tři roky po vytvoření úřadu EPSO;

  3.  konstatuje, že program rozvoje úřadu EPSO není v určitých ohledech v souladu se společnými zásadami pro společnou politiku výběru a přijímaní pracovníků ani se zásadami vedení seznamů vhodných kandidátů stanovenými v dohodě, zejména pokud jde o výběrové komise, obsah výběrových řízení a využívání seznamů vhodných kandidátů;

  4.  připomíná, že tyto společné zásady jsou základem, na kterém musí správní rada ve spolupráci s ředitelem úřadu EPSO vytvořit a vyvinout společný systém výběru pracovníků;

  5.  vyzývá generálního tajemníka a ostatní orgány a instituce, které zřídily úřad EPSO, aby iniciovaly naléhavé a konstruktivní přezkoumání rozhodnutí 2002/621/ES a dohody podle příslušných ustanovení těchto aktů; domnívá se, že toto přezkoumání by se mělo zaměřovat na interinstitucionální aspekty úřadu EPSO, politiku výběru pracovníků a výběrová řízení a mělo by zohledňovat program rozvoje úřadu EPSO;

  6.  domnívá se, že úřad EPSO musí v první řadě dodržovat právní požadavky uložené služebním řádem a příslušné prováděcí akty s ohledem na organizování a vedení výběrových řízení a zajistit, aby sestavené seznamy vhodných kandidátů umožňovaly orgánům a institucím přijímat pracovníky v souladu s článkem 27 služebního řádu;

  7.  konstatuje, že potřeby jednotlivých orgánů a institucí v oblasti přijímaní pracovníků a požadovaných profilů uchazečů jsou různé;

  8.  zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit mnohojazyčnost a dodržování právní zásady přijímání pracovníků na co nejširším zeměpisném základě a že program rozvoje úřadu EPSO musí lépe řešit otázku jazykové a zeměpisné rovnováhy v procesu výběru uchazečů s cílem umožnit orgánům a institucím, aby zajistily, že správa bude mít mnohojazyčný a multikulturní charakter;

  9.  upozorňuje, že závazek Parlamentu ke společným výběrovým řízením, která uskutečňuje úřad EPSO, závisí na uspokojení konkrétních potřeb Parlamentu coby plně mnohojazyčného orgánu;

  10. zdůrazňuje, že Parlament je mnohojazyčným orgánem, a že zajištění co největšího počtu uchazečů s mnohojazyčným profilem je proto klíčovým požadavkem politiky přijímání pracovníků; konstatuje, že povinnost přijímat pracovníky na co nejširším zeměpisném základě je logickým důsledkem tohoto požadavku;

  11. vyzývá úřad EPSO, aby uskutečnil naléhavé hloubkové posouzení s cílem identifikovat důvody zaznamenaných případů zeměpisné a jazykové nerovnováhy a možná opravná opatření a aby oznámil svá zjištění orgánům a institucím;

  12. domnívá se, že jedním z hlavních prvků popisu pracovních míst zaměstnanců EU by měl být pozitivní přínos k evropskému projektu; také se domnívá, že efektivnost orgánů a institucí spočívá v kvalitě jejich zaměstnanců a že v této souvislosti zůstávají vědomosti jednou ze základních předností úředníků EU;

  13. vyjadřuje politování nad tím, že program rozvoje úřadu EPSO se nezaměřuje na otázky transparentnosti a rovnosti uchazečů, které již mnohokrát řešil veřejný ochránce práv a které podléhají neukončenému soudnímu přezkoumání;

  14. vznáší námitky proti profesionalizaci výběrových komisí prostřednictvím dočasného přidělování úředníků na plný úvazek do úřadu EPSO, protože je tato praxe v rozporu se služebním řádem, a tedy protiprávní, není zárukou nezávislosti ani objektivnosti a nepředstavuje účinnou ani účelnou volbu;

  15. namísto toho se domnívá, že je nanejvýš důležité nadále pokračovat v procesu výběru výběrových komisí složených z úředníků v aktivní službě, kteří jsou vnímaví k aktuálním potřebám svých orgánů a institucí – a velmi dobře si je uvědomují–, a že jde o nejlepší způsob, jak je možné zaručit nezávislost, nestrannost a bezúhonnost přijímání pracovníků;

  16. zavazuje se, že naléhavě určí a zavede řešení, která umožní členům výběrových komisí být více disponibilní a umožní jim, aby své povinnosti vykonávali účinným a účelným způsobem, a žádá, aby se ostatní orgány a instituce připojily k tomuto úsilí;

  17. vyzývá úřad EPSO, aby předložil alternativní řešení pro vylepšení postupu týkajícího se výběrové komise v rámci výběrového řízení a aby posoudil jejich dopad v souladu s obecnými zásadami, které mají být případně obsaženy v revidované dohodě; domnívá se, že je úkolem úřadu EPSO poskytnout výběrovým komisím přiměřenou vysoce kvalitní odbornou pomoc a poradenství v zájmu zajištění kvality, účelnosti a účinnosti jejich práce;

  18. domnívá se, že úřad EPSO a orgány a instituce by měly zvážit alternativní způsoby posilování schopnosti výběrových komisí úspěšně vykonávat své úkoly, k nimž patří stálá podpora poskytovaná profesionálními poradci, hodnotící střediska, vytvoření databáze členů výběrových komisí se zkušenostmi a ochotou tento úkol vykonávat a průběžná odborná příprava;

  19. vyjadřuje hluboké politování nad stále nedostatečnou přítomností zaměstnanců Parlamentu ve strukturách úřadu EPSO, zejména v hierarchii: tato účast by úřadu EPSO přinesla potřebné porozumění, povědomí a odborné poznatky týkající se zvláštností Parlamentu jako orgánu a potřebnou vnímavost ke konkrétním potřebám Parlamentu a zajistila by patřičnou rovnováhu ve všech fázích plánování a provádění výběrových řízení; v této souvislosti připomíná čl. 7 odst. 4 rozhodnutí 2002/621/ES, ve kterém se stanoví, že úředníci všech orgánů a institucí Společenství jsou informováni o volných pracovních místech na úřadě EPSO, jakmile se je orgán oprávněný ke jmenování rozhodne obsadit;

  20. vyjadřuje znepokojení nad závěry Účetního dvora v souvislosti se stanovením nákladů na výběrové řízení a naléhavě vyzývá úřad EPSO, aby se řídil doporučeními, která Účetní dvůr v tomto kontextu vyslovil;

  21. všeobecně konstatuje, že je potřeba posílit interinstitucionální spolupráci, koordinaci a dialog o personálních otázkách, zejména s ohledem na provádění služebního řádu v každém orgánu a v každé instituci;

  22. žádá o zveřejnění dohody v Úředním věstníku;

  23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv a Evropskému úřadu pro výběr personálu.

  • [1]  Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 53.
  • [2]  Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 56.
  • [3]  Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 55.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  I.         SOUVISLOSTI

  Hlavním cílem zprávy je posoudit provádění článku 2 služebního řádu v souvislosti s náborem úředníků a dalších zaměstnanců orgánů a institucí EU. Tento článek stanoví zejména to, že „jeden či více orgánů může pověřit kterýkoli z těchto orgánů nebo jiný interinstitucionální subjekt výkonem některé či veškerých pravomocí svěřených orgánu oprávněnému ke jmenování, s výjimkou rozhodování v souvislosti s jmenováním, služebním postupem nebo přeložením úředníků“. Rozhodnutím 2002/620/ES byl výběr úředníků a dalších zaměstnanců svěřen podle článku 2 služebního řádu Evropskému úřadu pro výběr personálu (EPSO)[1]. Zpráva se proto zabývá především tou stránkou politiky náboru zaměstnanců, jejíž řízení má úřad EPSO ve své pravomoci, jež mu byla svěřena orgány v souvislosti s prováděním služebního řádu.

  Úřad EPSO byl zřízen roku 2002 a zahájil činnost roku 2003. Existovaly názory, že je třeba zavést profesionální a racionální postupy výběrového řízení, neboť ty dosavadní byly vnímány jako neúčinné a neúčelné, někdy dokonce jako nespravedlivé. Právní základ postupů výběrového řízení je součástí služebního řádu a může být v této souvislosti pouze upraven.

  Úřad EPSO je od roku 2003 také považován za strukturálně nezávislý subjekt, který má vlastní rozpočet, plán pracovních míst, orgán oprávněný ke jmenování a své prostory. Byl zřízen při Komisi výhradně pro logistické účely, avšak nespadá tím do její správní pravomoci. Je to společný subjekt se správními úkoly a v tomto smyslu jej lze nejpřesněji popsat jako „společnou službu“ pro všechny zúčastněné orgány.

  Úspěšný chod úřadu EPSO je nezbytný pro nábor úředníků a dalších zaměstnanců všech orgánů, které převedly na úřad EPSO svou pravomoc vybírat kandidáty a mohou nyní pořádat vlastní výběrová řízení pouze výjimečně. Úřad EPSO nedávno představil program rozvoje úřadu EPSO (EDP), v němž navrhuje řadu změn výběrového řízení, jež mají zlepšit stávající postup. Účetní dvůr kromě toho připravil zvláštní zprávu 9/2009 ze dne 10. června 2009, v níž se zaměřuje na řadu nedostatků v činnosti úřadu EPSO. Tato zpráva byla podnětem k vypracování nynější zprávy z vlastního podnětu, jež se soustředí především na to, jak je prováděn služební řád, pokud jde o nábor úředníků a dalších zaměstnanců, jehož klíčovým prvkem je výběrové řízení.

  II.        PROVÁDĚCÍ AKTY

  Generální tajemníci orgánů, které úřad EPSO zřídily, včetně tajemníka Soudního dvora a zástupce veřejného ochránce práv, se dohodli a rozhodli o způsobu činnosti úřadu EPSO a pokynech pro politiku výběru a náboru zaměstnanců v podobě společných zásad v prováděcích aktech. V těchto aktech je stanoven přezkum po třech letech od zřízení úřadu EPSO, nicméně tento přezkum doposud nebyl proveden. Je tomu tak, přestože je úřad EPSO v provozu sedm let a již se provádí důležitý přezkum postupů úřadu EPSO obsažených v jeho programu EDP, který se zaměřuje přímo na politiky výběru a náboru zaměstnanců. Okamžitý přezkum je nezbytný.

  III.      KONKRÉTNÍ POZNÁMKY K ROZVOJOVÉMU PROGRAMU EDP

  1.        Interinstitucionální subjekt

  Úřad EPSO byl zřízen jako interinstitucionální subjekt. Interinstitucionální rozměr je tedy jeho základním prvkem a měl by poskytovat záruku přiměřeného zastoupení orgánů v jeho vnitřních strukturách a při rozhodování. Čl. 7 odst. 4 rozhodnutí 2002/621/ES proto požaduje, aby byli o volných místech v úřadu EPSO informováni úředníci všech orgánů Společenství, jakmile úřad oprávněný ke jmenování rozhodne tato místa obsadit. Interinstitucionální charakter znamená také to, že by neměly být zohledňovány pouze potřeby orgánů úhrnem, ale že je třeba věnovat náležitou pozornost konkrétním potřebám jednotlivých orgánů, aby si mohly vybrat kandidáty, kteří jsou pro ně vhodní. Je to úzce spjato s respektováním mnohojazyčnosti a zeměpisné rovnováhy. Interinstitucionální charakter konečně vyžaduje rovné zastoupení orgánů ve výběrových komisích při výběrových řízeních pořádaných úřadem EPSO.

  2.        Výběrové komise

  Úřad EPSO vytváří plán profesionalizace výběrových komisí, ve kterém mimo jiné navrhuje, aby mu bylo přiděleno 27 úředníků, kteří pro něj budou pracovat na plný úvazek nejméně dva a nanejvýš čtyři roky, v souladu s podmínkami a postupy, které budou stanoveny společně s orgány a výbory zaměstnanců. Tito stálí členové budou pracovat spolu s nestálými členy výběrových komisí, avšak dostane se jim odlišné odborné přípravy a budou vykonávat jiné úkoly. Zdá se, že úřad EPSO ponechal na orgánech, aby rozhodly o své účasti v systému. Pokud jde o zahájení prvního každoročního cyklu otevřených výběrových řízení (2010–2011), jež byla ohlášena v programu EDP, zveřejnil úřad výzvu k vyjádření zájmu kandidátů o stálé členství ve výběrové komisi s lhůtou pro předložení přihlášek do 15. září 2009. Nejméně jeden orgán (Parlament) se rozhodl, že se nezúčastní. Také výbory zaměstnanců považovaly návrh za neuspokojivý.

  Koncepce úřadu EPSO vyzdvihuje především otázku souladu se služebním řádem, zejména s čl. 3 odst. 3 přílohy III, v němž je stanoveno: „V případě otevřených výběrových řízení společných pro dva nebo více orgánů tvoří výběrovou komisi předseda jmenovaný orgánem oprávněným ke jmenování podle čl. 2 odst. 2 služebního řádu a člen jmenovaný orgánem oprávněným ke jmenování podle čl. 2 odst. 2 služebního řádu na návrh orgánů a také členové jmenovaní po dohodě mezi výbory zaměstnanců orgánů, a to způsobem, jenž zajistí rovné zastoupení.“ Znamená to, že členové výběrových komisí u výběrových řízení pořádaných úřadem EPSO jsou jmenováni úřadem EPSO nebo výbory zaměstnanců. Úřad EPSO jmenuje členy na návrh orgánů. Tomu je třeba rozumět tak, že orgány musí navrhnout členy, kteří mají být jmenováni, do každé výběrové komise každého výběrového řízení pořádaného úřadem EPSO. Není to jeden všeobecný návrh; je vytvořen podle jednotlivých případů. Je navržen tak, aby se zajistilo, že členové výběrové komise plně rozumí práci a chodu orgánů, mají o nich aktuální informace a jsou schopni náležitě vnímat potřeby každého jednotlivého orgánu i všech orgánů dohromady. Proto lze pochybovat o tom, že úřad EPSO může jmenovat stálé členy výběrové komise na základě souhrnu členů navržených orgány, aby zastávali funkci stálých členů výběrových komisí. I tak by každý orgán musel navrhnout svého člena. Také není jasné, jak si stálí členové výběrových komisí zachovají povědomí o každodenních záležitostech orgánů. Tato hlediska nejsou v programu EDP podrobně rozvedena.

  Úřad EPSO nepovažuje neúčast jednoho orgánu ve skupině stálých členů výběrové komise za překážku zavedení systému s tím, že orgány, které si nepřejí mít či nemají oprávnění jmenovat stálé členy, musí poskytnout více nestálých členů. Toto řešení vykazuje jisté nedostatky vzhledem k navrženému rozložení počtu stálých členů na orgán, odlišným úkolům stálých a nestálých členů výběrové komise a skutečnosti, že rotující předsednictví a místopředsednictví ve výběrové komisi je vyhrazeno stálým členům, čímž je vyloučena možnost rovného zastoupení a vyváženosti mezi orgány. Také se zdá, že pro výbory zaměstnanců může být navrhování stálých členů, kteří mají být dočasně zaměstnáni v úřadu EPSO, nelehkým úkolem.

  Pokud jde o metody úspory času a metody práce, je také nejasné, jak úřad EPSO zajistí, aby nepřítomnost nestálých členů nenarušovala práci výběrové komise, a jak se postará o to, aby oba typy členů měly ve výběrových komisích stejné pravomoci a povinnosti, jestliže mají zjevně vykonávat odlišné úkoly a mají procházet jinou odbornou přípravou. Také zůstávají nevyřešené otázky ohledně nezávislosti členů výběrových komisí a nezávislosti orgánů při navrhování kandidátů, kteří mají být jmenováni do konkrétní komise.

  V této souvislosti by rovněž bylo vhodné připomenout, že Výbor pro právní záležitosti a Výbor pro vnitřní trh v květnu 2002 s ohledem na členy výběrové komise zdůraznily, že je nutno vyvarovat se vytvoření „kasty“osob, které budou profesionálně vybírat kandidáty, neboť by tak mohly ztratit schopnost porozumět orgánům a způsobu, jakým orgány skutečně pracují, v důsledku čehož by neměly nezbytný profesionální přístup a schopnosti potřebné k zastávání pozice úředníka.

  Závěrem je třeba konstatovat, že takto profesionalizovaná výběrová komise by stále potřebovala podporu poradců, externích smluvních stran a jiných odborníků. Z těchto důvodů by se jevilo jako vhodnější, kdyby se úřad EPSO a orgány zabývaly záležitostí profesionalizace výběrových komisí hlouběji a prověřily alternativní způsoby, jak posílit jejich schopnost úspěšně plnit úkoly, jako je např. stálá podpora profesionálních poradců, poradenských center, vytvoření databáze členů výběrových komisí, kteří mají zkušenosti a jsou ochotni tento úkol vykonávat, a průběžná odborná příprava. Orgány by měly hledat způsoby, jež členům výběrových komisí umožní sloučit jejich povinnosti v „domovském“ orgánu a v úřadu EPSO.

  3.        Mnohojazyčnost

  Mnohojazyčnost patří k důležitým hlediskům při náboru zaměstnanců do mnohojazyčného orgánu, jako je Evropský parlament, aby byl zajištěn co nejvyšší počet kandidátů ovládajících více jazyků. I když je schopnost pracovat ve třech pracovních jazycích důležitá, je nutno zajistit, aby nebyli opomíjeni kandidáti, kteří mohou přinést rozsáhlejší jazykové znalosti. Úzce to souvisí s povinností vybírat kandidáty na co nejširším zeměpisném základě. Je naléhavě zapotřebí analyzovat způsoby, jak zlepšit zeměpisnou rovnováhu.

  4.        Plánování orgánů

  Orgány musí být i nadále odpovědné za posuzování svých potřeb, pokud jde o nábor zaměstnanců, a za určování nejlepších způsobů, jak tyto potřeby naplnit. Možnost orgánů pořádat vlastní otevřená výběrová řízení, aby naplnily konkrétní potřeby získat vysoce specializované zaměstnance, je nyní omezena jen na výjimečné případy a musí být schválena úřadem EPSO. Úřad EPSO přitom může poskytnout své služby, pouze jestliže zná náborové potřeby orgánů, které by měly být odpovědné za to, aby je určily a úřadu EPSO oznámily. Proto jsou kroky navržené v programu EDP vítány.

  Současně by se mělo vytváření a používání seznamů vhodných kandidátů analyzovat s ohledem na možný přezkum. Stávající dohoda, podepsaná generálními tajemníky orgánů, včetně tajemníka Soudního dvora a zástupce veřejného ochránce práv, například vyžaduje, aby seznamy vhodných kandidátů zůstaly v platnosti dva roky, přičemž služební řád kromě toho stanoví, že seznamy budou obsahovat, pokud je to možné, alespoň dvakrát tolik jmen, než kolik míst je třeba obsadit.

  Protože orgánům zůstává plná kontrola nad výběrem jednotlivců ze seznamů vhodných kandidátů podle jejich potřeb, je důležité, aby byl při výběrových řízeních vytvářen a na těchto seznamech uváděn dostatečný výběr kandidátů pro všechny orgány, které mají často odlišný přístup a potřeby. Systém označování by měl zajistit, aby orgány o kandidáty nesoutěžily na základě toho, kdo projeví zájem jako první, a aby měly možnost označit úspěšné kandidáty s profilem, který požadovaly při zahájení výběrového řízení. Mělo by to být protiváhou k možnosti kandidátů svobodně se vyjádřit, kterému orgánu dávají přednost, a aktivně se ucházet o zaměstnání v orgánu, který si v rámci seznamu vhodných kandidátů vyberou. Pomohlo by to zlepšit obraz orgánů jakožto zaměstnavatelů.

  Závěrem, úřad EPSO by měl aktivně spravovat a sledovat využívání seznamů vhodných kandidátů, aby orgánům pomohl provést srovnání jejich plánů se skutečným využitím seznamů, čímž by se z nich stal nástroj k optimálnějšímu určování náborových potřeb a k dalšímu zlepšování výběrových kritérií.

  • [1]  Čl. 2 odst. 3 služebního řádu ve znění platném do 1. května 2004, které bylo právním základem rozhodnutí 2002/620/ES, stanoví: „Jeden či více orgánů však může pověřit kterýkoli z těchto orgánů nebo jiný interinstitucionální subjekt výkonem některé či veškerých pravomocí svěřených orgánu oprávněnému ke jmenování, souvisejících s náborem zaměstnanců, systémy sociálního zabezpečení a důchodovými systémy.

  VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  28.1.2010

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Piotr Borys, Sajjad Karim, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Arlene McCarthy, Angelika Niebler