MIETINTÖ lisätalousarvioon 1/2010 liittyvästä ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I, Euroopan parlamentti)

15.2.2010 - (2010/2014(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Vladimír Maňka

Menettely : 2010/2014(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0017/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0017/2010
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

lisätalousarvioon 1/2010 liittyvästä ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I, Euroopan parlamentti)

(2010/2014(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan,

–    ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom[1],

–    ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[2],

–    ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sopimuksen I osassa määritellyn ja liitteessä I olevan monivuotisen rahoituskehyksen,

–    ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2010,

–    ottaa huomioon pääsihteerin raportin puhemiehistölle alustavasta ennakkoarvioesityksestä lisätalousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010,

–    ottaa huomioon puhemiehistön 14. joulukuuta 2009 työjärjestyksen 23 artiklan 6 kohdan ja 79 artiklan mukaisesti laatiman alustavan ennakkoarvioesityksen tällaisesta lisätalousarviosta,

–    ottaa huomioon budjettivaliokunnan työjärjestyksen 79 artiklan 2 kohdan mukaisesti 27. tammikuuta 2009 laatiman ennakkoarvioesityksen,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 79 artiklan,

–    ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0017/2010),

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2010 talousarviomenettelyssä sovittiin, että kaikista erityisesti Lissabonin sopimuksen voimaantuloon liittyvistä menoista huolehditaan vuoden 2010 talousarvion hyväksymisen jälkeen käyttämällä tarvittaessa olemassa olevia budjettivälineitä, kuten lisätalousarviota,

B.   ottaa huomioon, että tässä yhteydessä korostettiin, että olisi mahdollisimman kattavasti tutkittava mahdollisuuksia järjestää olemassa olevia resursseja uudelleen ennen lisärahoitusta koskevien pyyntöjen esittämistä,

C.  ottaa huomioon, että erityisesti painotettiin, että parlamentin talousarvion alkuperäiseen kokonaismäärään eli 19,87 prosenttiin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 (hallintomäärärahat) hyväksytyistä menoista ei sisältynyt mahdollisuutta mukautuksiin Lissabonin sopimuksen yhteydessä, etenkään lainsäädännön alalla,

D.  ottaa huomioon, että samaan aikaan myönnettiin, että rajallisen liikkumavaran vuoksi tarvittaisiin lisäsäästöjä ja siirtoja, jotta lisätarpeet voidaan tyydyttää,

1.   pitää myönteisenä puhemiehistön ehdotusta vuoden 2010 Euroopan parlamentin talousarviota koskevasta lisätalousarviosta (Euroopan unionin yleisen talousarvion pääluokka 1) ja muistuttaa, että tämä vastaa täysin sopimusta, jonka mukaan kaikki Lissabonin sopimuksen voimaantuloon liittyvät ylimääräiset tarpeet on hoidettava erikseen olemassa olevien budjettivälineiden avulla;

2.  korostaa, että toimiva lainsäädäntö on parlamentin ensisijainen tavoite ja että jäsenille, valiokunnille ja poliittisille ryhmille on annettava tarvittavat keinot sen saavuttamiseksi; yhtyy puhemiehistön ehdotuksen yleiseen linjaan ja sen painopistealueisiin; katsoo lisäksi, että ehdotuksen yleinen suuruusluokka on oikeutettu annettujen perustelujen nojalla ja uudet haasteet huomioon ottaen;

3.  kehottaa arvioimaan sihteeristökorvausten käyttöä, kun otetaan huomioon näiden ja mahdollisten muiden Lissabonin sopimukseen liittyvien ehdotusten monivuotiset rahoitusvaikutukset;

4.   panee merkille, että puhemiehistön ehdottama kokonaistalousarvio olisi 1 620 760 399 euroa eli 20,04 prosenttia otsakkeesta 5; huomauttaa edellä mainittuun sekä talousarvion kokonaismäärään liittyen, että pitkäaikainen itse asetettu 20 prosentin raja on puhemiehistön ehdotuksessa ylitetty 0,04 prosentilla eli 3,2 miljoonalla eurolla;

5.   katsoo, että sen talousarvion yleisenä viitekehyksenä olisi edelleen pidettävä monivuotisen rahoituskehyksen monivuotista ohjelmasuunnittelua, jotta voidaan samanaikaisesti varmistaa sen etujen turvaaminen ja budjettikurin säilyttäminen;

6.   katsoo, että otsakkeen 5 nykyinen 20 prosentin perusta on aikaisempaan tilanteeseen verrattuna rajoittavampi, koska siitä on katettava menoja, joita ei ennakoitu vuonna 1988 annetussa julistuksessa; muistuttaa, että vuodesta 2006 lähtien parlamentti on huolehtinut menoista, jotka aiheutuvat jäsenten asemaa koskevista säännöistä (mikä aiheuttaa säästöjä jäsenvaltioille) ja avustajien asemaa koskevista säännöistä, sekä kuluista, jotka liittyvät sille Lissabonin sopimuksen myötä syntyneeseen uuteen rooliin, ja myös laajennetusta kiinteistöpolitiikasta, jolla katetaan sen yleiset tarpeet, mukaan luettuna laajentumiset;

7.   katsoo, että vuonna 2006 neuvotellun ja vuodesta 2007 lähtien voimassa olleen monivuotisen rahoituskehyksen pohjalta sen menojen olisi säilyttävä suuntaa-antavasti perinteisten 20 prosentin puitteissa;

8.   katsoo, että kokonaismäärän ollessa yli 1 600 000 000 euroa olisi kyettävä pysymään 20 prosentin rajoissa (esim. 19,99 %) samalla, kun otetaan puhemiehistön ehdotukseen sisältyvät lisätarpeet täysimääräisesti huomioon; toteaa, että tämä merkitsisi neljän miljoonan euron vähennystä kokonaisbudjettiin;

9.  päättää tehdä tällaisen mukautuksen kajoamatta puhemiehistön ehdotuksen osatekijöihin ja alentaa kiinteistövarausta 15 miljoonasta eurosta 11 miljoonaan euroon; toteaa, että näin ollen talousarvion kokonaistaso tulee olemaan 1 616 760 399 euroa eli 19,99 prosenttia otsakkeesta 5; korostaa tarvetta kiinteistöpolitiikkansa pitkäaikaissuunnitteluun;

10. korostaa, että olisi ryhdyttävä toimiin tulevien vuosien talousarviokestävyyden turvaamiseksi; toistaa pitävänsä tärkeänä, että noudatetaan nollapohjabudjetointia, jolla varmistetaan kurinalaisuuden ja avoimuuden lisäämisen; pyytää saada mahdollisimman pian selkeätä tietoa parlamentin talousarvion kiinteiden menojen kokonaismäärästä, kuten Euroopan parlamentin 22. lokakuuta 2009 antamassa päätöslauselmassa esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2010[4] todetaan;

11. hyväksyy tämän mietinnön liitteenä olevan lisätalousarvioon liittyvän ennakkoarvioesityksen;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja ennakkoarvion neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: ENNAKKOARVIOESITYS

HYVÄKSYTTYJEN TOIMIEN MÄÄRÄ 2010 (ALUSTAVA) LT ml. Lissabon

Ura-alue ja palkkaluokka 1. toukokuuta 2006 jälkeen

TOIMET

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

 

 

 

 

Muut

Poliittiset ryhmät

 

 

 

 

Tehtäväryhmiin kuulumattomat

1

 

0

 

0

 

0

 

AD 16

11

 

0

 

1

 

7

 

AD 15

35

 

0

 

1

 

4

 

AD 14

141

 

2

 

6

 

23

 

AD 13

227

 

8

 

2

 

30

 

AD 12

503

 

0

 

8

 

71

 

AD 11

131

 

0

 

7

 

36

 

AD 10

191

 

0

 

7

 

29

 

AD 9

155

 

0

 

7

 

17

 

AD 8

107

 

0

 

8

 

18

 

AD 7

259

 

0

 

0

 

23

 

AD 6

249

 

0

 

1

 

26

 

AD 5

360

 

0

 

8

 

93

 

AD yhteensä

2 369

 

10

 

56

 

377

 

AST 11

91

 

10

 

0

 

33

 

AST 10

136

 

0

 

17

 

18

 

AST 9

115

 

0

 

3

 

27

 

AST 8

215

 

0

 

4

 

39

 

AST 7

653

 

0

 

2

 

50

 

AST 6

559

 

0

 

5

 

72

 

AST 5

365

 

0

 

8

 

64

 

AST 4

251

 

0

 

11

 

62

 

AST 3

124

 

0

 

16

 

63

 

AST 2

245

 

0

 

5

 

55

 

AST 1

97

 

0

 

0

 

77

 

AST yhteensä

2 851

 

10

 

71

 

560

 

YHTEENSÄ

5 221

(1)

20

(2)

127

(3)

937

 

KAIKKI YHTEENSÄ:

6 285

(4)

 

(1) Näistä 6 on poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (3 AD 14:ää AD 15:ksi, 1 AST 10 AST 11:ksi, 2 AST 4:ää AST 5:ksi) ansioituneille virkamiehille.

(2) Näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille, yleiseen kokonaismäärään kuulumaton.

(3) Näistä 4 AD:tä on puolipäiväistä (kieltenopettajat) ja 1 AD 10 (PO IPOL) enintään 5 vuotta.

(4) 1 AD5-virka ja 4 AST3-virkaa (ammatillinen koulutus) sekä 2 AD5-virkaa ja 2 AST1-virkaa (kääntäminen) on otettu varauksena henkilöstötaulukkoon ilman määrärahoja.

Euroopan yhteisöjen osuus Euroopan parlamentin menojen rahoittamisesta

varainhoitovuonna 2010

Nimike

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio

Uusi määrä

 

 

 

 

Menot

1 607 363 235

9 397 164

1 616 760 399

Omat tulot

128 931 129

1 397 176

130 328 305

Saatava

1 478 432 106

7 999 988

1 486 432 094

TULOTAULUKKO

Osasto Luku Momentti Ala-momentti

Nimike

Talousarvio 2010

Lisä-talousarvio

Uusi määrä

 

4

 

TOIMIELINTEN JA MUIDEN YHTEISÖN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

 

 

 

4 0

ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

 

 

 

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

46 604 242

604 487

47 208 729

4 0 3

Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Toimielinten jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

9 020 533

137 129

9 157 662

 

 

Luku 4 0 — Yhteensä

55 624 775

741 616

56 366 391

4 1

ELÄKEMAKSUT

 

 

 

4 1 0

Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

58 255 294

655 560

58 910 854

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

13 046 060

 

13 046 060

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

5 000

 

5 000

 

 

Luku 4 1 — Yhteensä

71 306 354

655 560

71 961 914

4 2

MUUT ELÄKEMAKSUT

 

 

 

4 2 1

Parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

p.m.

 

p.m.

 

Luku 4 2 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

 

Osasto 4 — Yhteensä

126 931 129

1 397 176

128 328 305

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

 

 

 

5 0

 

IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

 

 

 

5 0 0

Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

 

 

 

5 0 0 0

Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

5 0 0 2

Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

5 0 1

Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

 

p.m.

5 0 2

Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

 

Luku 5 0 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

5 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

 

 

 

5 1 1

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

 

 

 

5 1 1 0

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

5 1 1 1

Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

 

Luku 5 1 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

5 2

SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT

 

 

 

5 2 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

2 000 000

 

2 000 000

 

Luku 5 2 — Yhteensä

2 000 000

 

2 000 000

5 5

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA

 

 

 

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

5 5 1

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

 

Luku 5 5 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

5 7

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

 

 

 

5 7 0

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

5 7 1

Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

5 7 2

Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

p.m.

 

p.m.

5 7 3

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

 

Luku 5 7 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

5 8

SEKALAISET KORVAUKSET

 

 

 

5 8 1

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

 

Luku 5 8 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

 

Osasto 5 — Yhteensä

2 000 000

 

2 000 000

6

 

YHTEISÖN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

 

 

 

6 6

MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

 

 

 

6 6 0

Muut maksut ja palautukset

 

 

 

6 6 0 0

Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota käyttötarkoitukseen

p.m.

 

p.m.

 

Luku 6 6 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 6 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

 

 

 

9 0

SEKALAISET TULOT

 

 

 

9 0 0

Sekalaiset tulot

p.m.

 

p.m.

 

Luku 9 0 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 9 — Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

128 931 129

1 397 176

130 328 305

MENOTAULUKKO

Osasto Luku

Nimike

Talousarvio 2010

Lisä-talousarvio

Uusi määrä

 

1

 

1 0

 

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

 

TOIMIELIMEN JÄSENET

220 332 000

 

220 332 000

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

521 333 809

4 565 164

525 898 973

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

108 313 800

 

108 313 800

1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

15 516 000

 

15 516 000

 

 

Osasto 1 — Yhteensä

865 495 609

4 565 164

870 060 773

 

2

 

 

2 0

 

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

 

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

186 909 476

 

186 909 476

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

117 014 150

 

117 014 150

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

12 841 500

 

12 841 500

 

Osasto 2 — Yhteensä

316 765 126

 

316 765 126

 

3

 

 

3 0

 

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

 

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

36 074 200

 

36 074 200

3 2

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

105 169 500

 

105 169 500

 

 

Osasto 3 — Yhteensä

141 243 700

 

141 243 700

 

 

4

 

 

4 0

 

 

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

 

TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT

76 965 000

 

76 965 000

4 2

PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

160 142 000

8 832 000

168 974 000

4 4

JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

310 000

 

310 000

 

 

Osasto 4 — Yhteensä

237 417 000

8 832 000

246 249 000

 

 

10

 

10 0

 

 

MUUT MENOT

 

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

15 691 800

 

15 691 800

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10 000 000

 

10 000 000

10 3

VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN

750 000

 

750 000

10 4

Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

p.m.

 

p.m.

10 5

ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN

15 000 000

-4 000 000

11 000 000

10 6

VARAUS UUSIA ENSISIJAISIA TAVOITTEITA VARTEN

5 000 000

 

5 000 000

108

EMAS-VARAUS

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 10 — Yhteensä

46 441 800

-4 000 000

46 441 800

 

KAIKKI YHTEENSÄ

1 607 363 235

9 397 164

1 616 760 399

Pääluokka VOL2 — PÄÄLUOKKA I — PARLAMENTTI

Tulot — OMAT TULOT

Osasto 4 — TOIMIELINTEN JA MUIDEN YHTEISÖN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

Luku 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

Momentti 4 0 0 — Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio

Uusi määrä

46 604 242

604 487

47 208 729

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 13 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Momentti 4 0 4 — Toimielinten jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Numerotiedot

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio

Uusi määrä

9 020 533

137 129

9 157 662

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Luku 4 1 — ELÄKEMAKSUT

Momentti 4 1 0 — Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Numerotiedot

Talousarvio 2010

Lisätalousarvio

Uusi määrä

58 255 294

655 560

58 910 854

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

Maksut — MENOT

Osasto 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Luku 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Momentti 1 2 0 — Palkat ja muut etuudet

Alamomentti 1 2 0 0 — Palkat ja palkanlisät

Numerotiedot

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio

Uusi määrä

512 823 809

4 565 164

517 388 973

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

 palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

 sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

 ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

 muut lisät ja erilaiset korvaukset,

 virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

 niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä asemapaikka on,

 väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 800 000 euroa.

Osasto 4 — TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Luku 4 2 — PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

Momentti 4 2 2 — Parlamentin jäsenten avustaminen

Alamomentti 4 2 2 0 — Parlamentin jäsenten avustaminen

Numerotiedot

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio

Uusi määrä

159 892 000

8 832 000

168 724 000

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 21 artikla sekä Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 33–44 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 160/2009, annettu 23 päivänä helmikuuta 2009, Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EUVL L 55, 27.2.2009, s. 1).

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen VII osaston soveltamisohjeet.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin jäsenten avustamisesta aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan 1 kohdan e–j alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 400 000 euroa.

Luku 10 5 — Alustavat määrärahat kiinteistöjä varten

Numerotiedot

Määrärahat 2010

Lisätalousarvio

Uusi määrä

15 000 000

-4 000 000

11 000 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen investoinnit kiinteään omaisuuteen ja kunnostustyöt.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

10.2.2010

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)