Ziņojums - A7-0017/2010Ziņojums
A7-0017/2010

ZIŅOJUMS par budžeta grozījuma Nr. 1/2010 ieņēmumu un izdevumu tāmi (I iedaļa — Eiropas Parlaments)

15.2.2010 - (2010/2014(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Vladimír Maňka

Procedūra : 2010/2014(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0017/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0017/2010
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par budžeta grozījuma Nr. 1/2010 ieņēmumu un izdevumu tāmi(I iedaļa — Eiropas Parlaments)

(2010/2014(BUD))

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu[1],

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[2],

–    ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[3] (Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā I daļā minēto un I pielikumā iekļauto daudzgadu finanšu shēmu (DFS),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējo budžetu,

–   ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par 2010. finanšu gada budžeta grozījuma tāmes provizorisko projektu,

–   ņemot vērā budžeta grozījuma tāmes provizorisko projektu, ko Prezidijs sagatavoja 2009. gada 14. decembrī saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 23. panta 6. punktu un 79. pantu,

–   ņemot vērā tāmes projektu, ko Budžeta komiteja sagatavoja 2009. gada 27. janvārī saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 79. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 79. pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0017/2010),

A.  tā kā 2010. gada budžeta procedūras laikā tika panākta vienošanās, ka visus izdevumus, kas tieši saistīti ar to, ka stājas spēkā Lisabonas līgums, ar kuru groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, vajadzības gadījumā segs, izmantojot kādu no pašreizējiem budžeta instrumentiem, piemēram, budžeta grozījumu pēc sākotnējā 2010. gada budžeta pieņemšanas;

B.   tā kā tika uzsvērts, ka šādā gadījumā iespējami precīzāk jāizvērtē esošo resursu pārdales iespējas, pirms tiek pieprasīti jebkādi papildu resursi;

C.  tā kā tika īpaši uzsvērts, ka sākotnēji pieņemtajā budžeta apjomā, kas ir 19,87 % no atļautajiem izdevumiem DFS 5. izdevumu kategorijā (administratīvās apropriācijas), nav iekļauti iespējamie pielāgojumi, ko nāktos veikt, ja stātos spēkā Lisabonas līgums, jo īpaši likumdošanas jomā;

D. tā kā tajā pašā laikā tika atzīts, ka, ņemot vērā pašreizējo ierobežoto rezervi, līdzekļi būs vēl vairāk jāietaupa un jāpārdala, lai varētu izpildīt papildu prasības,

1.   atzinīgi vērtē Prezidija iesniegto Eiropas Parlamenta 2010. gada budžeta (ES vispārējā budžeta I iedaļa) grozījuma priekšlikumu un atgādina, ka tas pilnībā atbilst vienošanās noteikumiem, proti, visas papildu vajadzības, kas radušās saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, tiks izskatītas atsevišķi, izmantojot pašreizējos budžeta instrumentus;

2.  uzsver izcilu darbu likumdošanas jomā kā Parlamenta prioritāti un to, ka deputātiem, komitejām un politiskajām grupām ir jāpiešķir vajadzīgie līdzekļi, lai to sasniegtu; piekrīt Prezidija priekšlikuma pamatnostādnēm un ierosināto papildu līdzekļu piešķiršanas jomām; turklāt uzskata, ka priekšlikuma vispārējais apjoms ir pamatots, ņemot vērā sniegtos pamatojumus un gaidāmos jaunos uzdevumus;

3.  ņemot vērā šo un, iespējams, citu ar Lisabonas līgumu saistītu priekšlikumu daudzgadu finansiālo ietekmi, aicina izvērtēt sekretariāta piemaksu izlietojumu;

4.   norāda, ka Prezidija ierosinātais 2010. gada budžeta kopējais apjoms tādējādi būtu EUR 1 620 760 399, kas ir 20,04 % no 5. izdevumu kategorijas sākotnējās summas; ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī budžeta kopējo apjomu, norāda, ka ilgstoši brīvprātīgi ievērotā 20 % robeža Prezidija priekšlikumā ir pārsniegta par 0,04 % jeb EUR 3,2 miljoniem;

5.   uzskata, ka vispārējam atskaites punktam attiecībā uz Parlamenta budžetu joprojām vajadzētu būt sākotnējam DFS plānojumam, lai nodrošinātu Parlamenta interešu aizsardzību, vienlaikus ievērojot budžeta disciplīnu;

6.   uzskata, ka pašreizējie 20 % no 5. izdevumu kategorijas tagad ierobežo vairāk nekā agrāk, jo no tiem būs jāsedz izdevumi, kuri netika paredzēti, paužot brīvprātīgo apņemšanos 1988. gadā; atgādina, ka kopš 2006. gada Parlaments tādus izdevumus, kas saistīti ar Deputātu nolikumu (un rada ietaupījumus dalībvalstīm), deputātu palīgu statusu, Parlamenta jauno lomu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, kā arī ēku politikas paplašināšanu, ir iekļāvis, lai segtu vispārējās vajadzības, tostarp saistībā ar paplašināšanos;

7.   uzskata — pamatojoties uz DFS sākotnēji iekļautajām summām, par kurām vienojās 2006. gadā un kuras ir spēkā kopš 2007. gada, Parlamenta izdevumiem orientējoši būtu jāpaliek tradicionālo 20 % robežās;

8.   uzskata — tā kā kopējais apjoms pārsniedz EUR 1 600 000 000, vajadzētu spēt iekļauties 20 % robežās (t. i., panākt 19,99 %), vienlaikus pilnībā ņemot vērā papildu vajadzības, kas izklāstītas Prezidija priekšlikumā; norāda, ka tas nozīmētu kopējā budžeta samazināšanu par EUR 4 miljoniem;

9.  nolemj veikt šādu korekciju, neskarot Prezidija priekšlikumā ietvertos elementus, bet samazinot ēkām paredzēto rezervi no EUR 15 miljoniem līdz EUR 11 miljoniem; norāda, ka tādējādi budžeta kopējais apjoms būtu EUR 1 616 760 399, kas ir 19,99 % no 5. izdevumu kategorijas; uzstāj, ka politika ēku jomā ir jāplāno ilgtermiņā;

10. uzsver, ka ir jāveic pasākumi ar mērķi nodrošināt budžeta ilgtspējību turpmākajos gados; atkārtoti apstiprina, ka ir svarīgi izstrādāt t. s. bāzes budžeta politiku, kas nodrošinās vēl lielāku disciplīnu un pārredzamību; aicina pēc iespējas drīzāk sniegt skaidru informāciju par EP budžeta fiksēto izdevumu kopējo apjomu, kā norādīts Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. oktobra rezolūcijā par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu[4];

11. pieņem budžeta grozījuma tāmes projektu, kā izklāstīts šī ziņojuma pielikumā;

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS: TĀMES PROJEKTS

2010. GADA BUDŽETA GROZĪJUMAM APSTIPRINĀTAIS AMATU SARAKSTA PROJEKTS, ņemot vērā Lisabonas līgumu

Amata kategorija un pakāpe pēc 01.05.2006.

AMATA VIETAS

Pastāvīgas amata vietas

Pagaidu amata vietas

 

 

 

 

Citas

Politiskās grupas

 

 

 

 

Ārpus kategorijas

1

 

0

 

0

 

0

 

AD 16

11

 

0

 

1

 

7

 

AD 15

35

 

0

 

1

 

4

 

AD 14

141

 

2

 

6

 

23

 

AD 13

227

 

8

 

2

 

30

 

AD 12

503

 

0

 

8

 

71

 

AD 11

131

 

0

 

7

 

36

 

AD 10

191

 

0

 

7

 

29

 

AD 9

155

 

0

 

7

 

17

 

AD 8

107

 

0

 

8

 

18

 

AD 7

259

 

0

 

0

 

23

 

AD 6

249

 

0

 

1

 

26

 

AD 5

360

 

0

 

8

 

93

 

Kopā AD

2369

 

10

 

56

 

377

 

AST 11

91

 

10

 

0

 

33

 

AST 10

136

 

0

 

17

 

18

 

AST 9

115

 

0

 

3

 

27

 

AST 8

215

 

0

 

4

 

39

 

AST 7

653

 

0

 

2

 

50

 

AST 6

559

 

0

 

5

 

72

 

AST 5

365

 

0

 

8

 

64

 

AST 4

251

 

0

 

11

 

62

 

AST 3

124

 

0

 

16

 

63

 

AST 2

245

 

0

 

5

 

55

 

AST 1

97

 

0

 

0

 

77

 

Kopā AST

2.851

 

10

 

71

 

560

 

KOPĀ

5.221

(1)

20

(2)

127

(3)

937

 

PAVISAM KOPĀ

6.285

(4)

 

(1) No tām seši ad personam paaugstinājumi (trīs AD14 uz AD15, vienai AST10 uz AST11, divām AST4 uz AST5), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.

(2) Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.

(3) No tām četras AD kategorijas amata vietas uz pusslodzi (valodu skolotāji) un viena AD10 amata vieta (DG IPOL) uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus.

(4) Viena AD5 un četras AST3 amata vietas (profesionālā apmācība), kā arī divas AD5 un divas AST1 amata vietas (rakstiskā tulkošana) ir iekļautas amatu sarakstā, nepiešķirot apropriācijas.

Eiropas Kopienu iemaksa Parlamenta izdevumu finansēšanai 2010. finanšu gadā

Nosaukums

2010. gada budžets

Budžeta grozījums

Jaunā summa

 

 

 

 

Izdevumi

1 607 363 235

9 397 164

1 616 760 399

Pašu resursi

128 931 129

1 397 176

130 328 305

Saņemamā iemaksa

1 478 432 106

7 999 988

1 486 432 094

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

Nosaukums

2010. gada budžets

Budžeta grozījums

Jaunā

summa

 

4

 

IEŅĒMUMI NO KOPIENAS IESTĀDĒS UN CITĀS STRUKTŪRĀS

STRĀDĀJOŠAJIEM

 

 

 

4 0

Dažādi nodokļi un atskaitījumi

 

 

 

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

46 604 242

604 487

47 208 729

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

p.m.

 

p.m.

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

9 020 533

137 129

9 157 662

 

 

4 0. nodaļa — Kopā

55 624 775

741 616

56 366 391

4 1

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju shēmā

58 255 294

655 560

58 910 854

4 1 1

Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai atgūšana

13 046 060

 

13 046 060

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

5 000

 

5 000

 

 

4 1. nodaļa — Kopā

71 306 354

655 560

71 961 914

4 2

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

 

 

 

4 2 1

Parlamenta locekļu iemaksas vecuma pensiju shēmā

p.m.

 

p.m.

 

4 2. nodaļa — Kopā

p.m.

 

p.m.

 

 

4. sadaļa — Kopā

126 931 129

1 397 176

128 328 305

5

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

 

 

 

5 0

 

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

 

 

 

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

 

 

 

5 0 0 0

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

5 0 0 1

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

5 0 0 2

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

5 0 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

 

p.m.

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

 

5 0. nodaļa — Kopā

p.m.

 

p.m.

5 1

IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS

 

 

 

5 1 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas un ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšanas

 

 

 

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

 

5 1. nodaļa — Kopā

p.m.

 

p.m.

5 2

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

 

 

 

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

2 000 000

 

2 000 000

 

5 2. nodaļa — Kopā

2 000 000

 

2 000 000

5 5

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS

 

 

 

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, ieskaitot šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

5 5 1

Ieņēmumi no trešajām personām par pakalpojumu sniegšanu un darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

 

5 5. nodaļa — Kopā

p.m.

 

p.m.

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

 

 

 

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

p.m.

 

p.m.

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

 

5 7. nodaļa — kopā

p.m.

 

p.m.

5 8

DAŽĀDI MAKSĀJUMI

 

 

 

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

 

5 8. nodaļa — Kopā

p.m.

 

p.m.

 

 

5. sadaļa — Kopā

2 000 000

 

2 000 000

6

 

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR KOPIENAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

 

 

 

6 6

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

 

 

 

6 6 0

Citas iemaksas un atmaksājumi

 

 

 

6 6 0 0

Citas piešķirtās iemaksas un atmaksājumi — Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Citas nepiešķirtās iemaksas un atmaksājumi

p.m.

 

p.m.

 

6 6. nodaļa — Kopā

p.m.

 

p.m.

 

6. sadaļa — Kopā

p.m.

 

p.m.

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

 

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

p.m.

 

p.m.

 

9 0. nodaļa — Kopā

p.m.

 

p.m.

 

9. sadaļa — Kopā

p.m.

 

p.m.

 

 

PAVISAM KOPĀ

128 931 129

1 397 176

130 328 305

IZDEVUMI

Sadaļa Nodaļa

Nosaukums

2010. gada budžets

Budžeta grozījums

Jaunā summa

 

1

 

1 0

 

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

 

IESTĀDES LOCEKĻI

220 332 000

 

220 332 000

1 2

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

521 333 809

4 565 164

525 898 973

1 4

PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

108 313 800

 

108 313 800

1 6

CITI IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

15 516 000

 

15 516 000

 

 

1. sadaļa — Kopā

865 495 609

4 565 164

870 060 773

 

2

 

 

2 0

 

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

 

 

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

186 909 476

 

186 909 476

2 1

DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN MĒBELES

117 014 150

 

117 014 150

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

12 841 500

 

12 841 500

 

2. sadaļa — Kopā

316 765 126

 

316 765 126

 

3

 

 

3 0

 

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

 

SANĀKSMES UN KONFERENCES

36 074 200

 

36 074 200

3 2

EKSPERTĪZES UN INFORMĀCIJA: IEGĀDE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

105 169 500

 

105 169 500

 

 

3. sadaļa — Kopā

141 243 700

 

141 243 700

 

 

4

 

 

4 0

 

 

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

 

ATSEVIŠĶU IESTĀŽU UN STRUKTŪRU ĪPAŠIE IZDEVUMI

76 965 000

 

76 965 000

4 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

160 142 000

8 832 000

168 974 000

4 4

SANĀKSMES UN CITAS PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU DARBĪBAS

310 000

 

310 000

 

 

4. sadaļa — Kopā

237 417 000

8 832 000

246 249 000

 

 

10

 

10 0

 

 

CITI IZDEVUMI

 

PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

15 691 800

 

15 691 800

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

10 000 000

 

10 000 000

10 3

PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

750 000

 

750 000

10 4

Rezerve informācijas un saziņas politikai

p.m.

 

p.m.

10 5

PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

15 000 000

- 4 000 000

11 000 000

10 6

REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

5 000 000

 

5 000 000

108

EMAS REZERVE

p.m.

 

p.m.

 

10. sadaļa — Kopā

46 441 800

- 4 000 000

46 441 800

 

PAVISAM KOPĀ

1 607 363 235

9 397 164

1 616 760 399

2. SĒJUMS — I IEDAĻA — PARLAMENTS

Ieņēmumi — PAŠU RESURSI

4. sadaļa — IEŅĒMUMI NO KOPIENAS IESTĀDĒS UN CITĀS STRUKTŪRĀS STRĀDĀJOŠAJIEM

4 0. nodaļa — Dažādi nodokļi un atskaitījumi

400. pants — Nodokļu ieņēmumi no iestāžu locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

Summas

2010. gada budžets

Budžeta grozījums

Jaunā summa

46 604 242

604 487

47 208 729

Piezīmes

Protokols par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību un jo īpaši tā 13. pants.

Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

404. pants — Ieņēmumi no īpašās nodevas, ko piemēro iestāžu locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Summas

2010. gada budžets

Budžeta grozījums

Jaunā summa

9 020 533

137 129

9 157 662

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

4 1. nodaļa — IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

410. pants — Personāla iemaksas pensiju shēmā

Summas

2010. gada budžets

Budžeta grozījums

Jaunā summa

58 255 294

655 560

58 910 854

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 83. panta 2. punkts.

Izdevumi — IZDEVUMI

1. sadaļa — IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

1 2. nodaļa — IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

120. pants — Atalgojums un citas tiesības

1200. postenis — Atalgojums un piemaksas

Summas

Apropriācijas 2010. gadam

Budžeta grozījums

Jaunā summa

512 823 809

4 565 164

517 388 973

Piezīmes

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi.

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai amatu sarakstā paredzētajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem segtu:

 algas, piemaksas un ar algām saistītus maksājumus,

 apdrošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī citas sociālās apdrošināšanas iemaksas,

 fiksētas likmes piemaksas par virsstundu darbu,

 dažādus pabalstus un piemaksas,

 ierēdņa vai pagaidu darbinieka, kā arī viņa laulātā un apgādībā esošo personu ceļa izdevumus braucienam no darba vietas uz izcelsmes vietu,

 izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientiem, ko piemēro algām un tai atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz valsti, kas nav darba vieta,

 bezdarba apdrošināšanu pagaidu darbiniekiem un iestādes maksājumus pagaidu darbiniekiem, lai izveidotu un uzturētu viņu tiesības uz pensiju viņu izcelsmes valstī.

Šī apropriācija arī paredzēta, lai segtu apdrošināšanas prēmijas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem sporta nodarbību laikā Eiropas Parlamenta sporta centru izmantotājiem Briselē un Strasbūrā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 1 800 000.

4. sadaļa — IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

4 2. nodaļa — IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

422. pants — Parlamentārā palīdzība

4220. postenis — Parlamentārā palīdzība

Summas

Apropriācijas 2010. gadam

Budžeta grozījums

Jaunā summa

159 892 000

8 832 000

168 724 000

Piezīmes

Eiropas Parlamenta deputātu nolikums un jo īpaši tā 21. pants, un Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 33. līdz 44. pants.

Padomes 2009. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 160/2009, ar ko groza Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 55, 27.2.2009., 1. lpp.).

Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības VII sadaļas īstenošanas noteikumi.

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par parlamentāro palīdzību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 18. panta 1. punkta e) līdz j) apakšpunktu piešķirto ieņēmumu summa tiek lēsta EUR 400 000.

10 5. nodaļa — PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

Summas

Apropriācijas 2010. gadam

Budžeta grozījums

Jaunā summa

15 000 000

-4 000 000

11 000 000

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes izdevumus par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un aprīkošanas darbiem.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.2.2010

Galīgais balsojumas

+:

–:

0:

31

2

3

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gerben-Jan Gerbrandy, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Paul Rübig, Peter Šťastný

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā