MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY kumoamisesta

25.2.2010 - (KOM(2009)0516 – C7‑0211/2009 – 2009/0146(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Jo Leinen

Menettely : 2009/0146(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0018/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0018/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY kumoamisesta

(KOM(2009)0516 – C7‑0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0516),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 37 artiklan sekä 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0211/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan sekä 168 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–   ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön (A7‑0018/2010),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Johdanto

Terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonnissa kolmansista maista 12. joulukuuta 1972 annetun direktiivin 72/462/ETY 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, että neuvosto laatii komission ehdotuksesta luettelon maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava nautaeläinten ja sikojen sekä tuoreen lihan tuonti.

Kyseisen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti neuvosto laati tämän luettelon päätöksessään 79/542/ETY. Vuosien kuluessa luetteloa on voitu muuttaa ja onkin usein muutettu komiteamenettelyssä.

Direktiivi 72/462/ETY on kumottu vuonna 2004 direktiivillä 2004/68, jonka 20 artiklassa varmistetaan päätöksen 79/542/ETY voimassaolon jatkuminen seuraavasti:

"Soveltamista koskevat säännöt, jotka vahvistetaan direktiivin 72/462/ETY mukaisesti hyväksytyissä elävien eläinten, lihan ja lihatuotteiden tuontia koskevissa ja tämän direktiivin liitteessä V luetelluissa päätöksissä, jäävät voimaan, kunnes ne korvataan uuden lainsäädännön puitteissa hyväksytyillä toimilla."

Lisäksi myös direktiivin 2004/41/EY 4 artiklan 3 kohdan c alakohdassa viitataan direktiivin 72/462/ETY perusteella annettuihin täytäntöönpanosäädöksiin säädöksinä, joita sovelletaan edelleen tarpeellisin muutoksin siihen asti kunnes asetusten 852–853 ja 854/2004 perusteella on annettu säännökset.

Komissio esittää samanaikaisesti kahta asiaa:

1.   Neuvoston päätöksen 79/542/ETY kumoaminen yhteispäätösmenettelyssä.

2.   Neuvoston päätöksen 79/542/ETY korvaaminen komitologiamenettelyssä (valvonnan käsittävä sääntelymenettely) komission asetuksella, johon kootaan kaikki komitologiamenettelyssä vuosien mittaan tehdyt asiaan liittyvät muutokset ja jota voidaan muuttaa usein ja lyhyellä varoitusajalla uusien tilanteiden huomioon ottamista varten.

Voitaisiin väittää, että tämän päätöksen voimassaolo lakkaa automaattisesti, kun se korvataan komission asetuksella (ks. ed. direktiivin 2004/68 20 artikla), mutta jotta säilytetään selkeys ja avoimuus paitsi jäsenvaltioiden ja lainsäädännön täytäntöönpanon muuttumisen kannalta niin myös kyseisiä tuotteita EU:hun tuovien kolmansien maiden kannalta, komissio on valinnut yksiselitteisen lähestymistavan esittämällä kumoamista yhteispäätöksellä.

Esittelijä voi yhtyä tähän lähestymistapaan, ja hän ehdottaa hyväksymistä tarkistuksitta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Luettelo kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.10.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

19.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

19.10.2009

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AGRI

12.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jo Leinen

5.11.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.2.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

János Áder, Elena Oana Antonescu, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jutta Haug, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Veronica Lope Fontagné

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.2.2010