Betänkande - A7-0018/2010Betänkande
A7-0018/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött

25.2.2010 - (KOM(2009)0516 – C7‑0211/2009 – 2009/0146(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Jo Leinen

Förfarande : 2009/0146(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0018/2010
Ingivna texter :
A7-0018/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött

(KOM(2009)0516 – C7‑0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0516),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0211/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 294.3 och artiklarna 43.2 och 168.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7‑0018/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen och ställer sig bakom kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt höra Europaparlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Inledning

I artikel 3.1 i direktiv 72/462/EEG av den 12 december 1972 om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, får och getter, svin och färskt kött eller köttprodukter fastställs att rådet på förslag av kommissionen ska anta en förteckning över de länder eller delar av länder från vilka medlemsstaterna ska tillåta import av nötkreatur, svin och färskt kött.

I enlighet med artikel 3.1 sammanställde rådet denna förteckning i sitt beslut 79/542/EEG. Genom åren har denna förteckning kunnat ändras och så har också ofta skett genom ett kommittéförfarande.

Direktiv 72/462/EEG upphävdes 2004 genom direktiv 2004/68/EG som säkerställer att artikel 20 i beslut 79/542/EEG fortsatt gäller. Där står:

”De genomförandebestämmelser som fastställts med avseende på beslut som antagits om import av levande djur, kött och köttprodukter enligt direktiv 72/462/EEG, och som är förtecknade i bilaga V till detta direktiv, skall fortsätta att gälla tills de har ersatts av bestämmelser som antagits inom ramen för den nya lagstiftningen.”

Dessutom hänvisas det även i artikel 4.3 c i direktiv 2004/41/EG till de genomförandeakter som antagits på grundval av direktiv 72/462/EEG som de akter som ska fortsätta att tillämpas i tillämpliga delar i avvaktan på att bestämmelser ska antas på grundval av förordningarna 852–854/2004.

Samtidigt föreslår kommissionen följande två punkter:

1.   Att rådets beslut 79/542/EEG upphävs genom ett medbeslutandeförfarande.

2.   Att rådets beslut 79/542/EEG ersätts, genom ett kommittéförfarande (föreskrivande förfarande med kontroll), med en kommissionsförordning som kodifierar alla relevanta ändringar som gjorts genom åren via kommittéförfaranden och som ofta med kort varsel behöver ändras på grund av nya omständigheter.

Man kan hävda att detta beslut automatiskt förfaller när det ersätts av en kommissionsförordning (se artikel 20 i direktiv 2004/68/EG ovan), men för klarhetens och insynens skull, inte bara med tanke på medlemsstaterna när tillämpningen av lagstiftningen ändras, utan också de tredjeländer som importerar de aktuella produkterna till EU, har kommissionen valt en strängare strategi genom att föreslå att beslutet upphävs genom medbeslutande.

Föredraganden kan godta detta tillvägagångssätt och föreslår att förslaget antas utan ändringar.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött

Referensnummer

KOM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD)

Framläggande för parlamentet

7.10.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.10.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

19.10.2009

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AGRI

12.10.2009

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jo Leinen

5.11.2009

 

 

Antagande

23.2.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

János Áder, Elena Oana Antonescu, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Nessa Childers, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jutta Haug, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Veronica Lope Fontagné

Ingivande

25.2.2010