ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

23.2.2010 - (COM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Reimer Böge

Процедура : 2010/0002(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0019/2010
Внесени текстове :
A7-0019/2010
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(COM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0009 – C7‑0013/2010),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1] (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) №1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията[2] (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0019/2010),

А. като има предвид, че Европейският съюз е създал съответните законодателни и бюджетни инструменти за осигуряване на допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и за подпомагане на повторното им приобщаване към пазара на труда,

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г. и при надлежно спазване на МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ,

В.  като има предвид, че Литва е поискала помощ от ЕФПГ във връзка със случаи, засягащи съкращения в 128 предприятия от строителния сектор[3];

Г.  като има предвид, че подаденото заявление отговоря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ,

1.  отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.  припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията;

3.  подчертава, че Европейският съюз следва да използва всички средства, с които разполага, за да се справи с последиците от световната икономическа и финансова криза; изтъква ролята, която ЕФПГ може да играе в процеса на повторно интегриране на съкратените работници на пазара на труда;

4.  подчертава, че в съответствие с член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници в сферата на заетостта; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или отрасли;

5.  призовава Комисията да включи в предложенията за мобилизирането на ЕФПГ, както и в годишните си доклади, точна информация относно допълнителното финансиране, получено от Европейския социален фонд (ЕСФ) и други структурни фондове;

6.  припомня на Комисията, в контекста на мобилизирането на ЕФПГ, да не прехвърля систематично бюджетни кредити за плащания от ЕСФ, тъй като ЕФПГ беше създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове;

7.  счита, че функционирането и финансирането на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.;

8.  отбелязва, че новите предложения на Комисията за решение относно мобилизирането на ЕФПГ се отнасят до едно заявление на държава-членка, което е в съответствие с исканията на Европейския парламент;

9.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

10. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

 • [1]  ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
 • [2]  ОВ C 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
 • [3]  EGF/2009/017 LT/Construction of buildings.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от xx февруари 2010 г.

относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1], и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията[2], и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомага при повторното им приобщаване към пазара на труда.

(2)      Обхватът на ЕФПГ бе разширен, за да включи заявленията, подадени след 1 май 2009 г., така че да се окаже подкрепа на работниците, съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза.

(3)      Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 млн. EUR.

(4)      На 23 септември 2009 г. Литва подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в строителния сектор. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и следователно Комисията предлага да се мобилизират 1 118 893 EUR.

(5)      Следователно ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Литва,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от

1 118 893 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на […] ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

 • [1]               OВ C 139, 14.6.2006 г., стp. 1.
 • [2]               OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

І. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел предоставяне на допълнителна помощ за работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Според разпоредбите на точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1] и на член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006[2], фондът не може да надхвърли максимум 500 милиона евро, които могат да се вземат от всеки съществуващ марж под тавана за глобалните разходи за предходната година и/или от отменените бюджетни кредити за поети задължения от предходните две години, с изключение на свързаните с функция 1Б във финансовата рамка. Съответните суми се вписват в бюджета като провизии веднага след като се установи наличието на достатъчно маржини и/или освободени бюджетни кредити за поети задължения.

По отношение на процедурата, с цел задействане на фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя на бюджетния орган предложение за мобилизиране на фонда и същевременно съответно искане за трансфер. Паралелно може да се приложи тристранна процедура с цел постигане на споразумение относно използването на фонда и заявените средства. Тристранната процедура може да бъде в опростена форма.

ІІ. Текущо положение: предложение на Комисията

На 22 януари 2010 г. Комисията прие три нови предложения за решение относно мобилизирането на ЕФПГ. В съответствие с искането на Европейския парламент, от този момент нататък всяко предложение за решение ще бъде представяно в отделен документ. Новите случаи се отнасят до съкращения в Литва (в секторите за производство на хладилници и строителство на сгради) и Германия (в автомобилната промишленост). Това са първите заявления, които се разглеждат в рамките на бюджета за 2010 г.

Настоящото предложение е във връзка с мобилизирането на обща сума в размер на 1 118 893 евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Литва, с цел предоставяне на подкрепа за съкратените работници в 128 предприятия в сектора на строителството на сгради.

Второто заявление на Литва, дело EGF/2009/017/LT/Construction of buildings, внесено в Комисията на 23 септември 2009 г., се отнася до 1 612 съкращения в 128 предприятия (в сектора на строителството на сгради), от които за 806 се предвижда помощ.

Това заявление се основава на критериите за намеса по член 2, буква б) от Регламента за ЕФПГ:

„най-малко 500 съкращения за период от 9 месеца, най-вече в малки или средни предприятия в отрасъл NACE 2 в един регион или два граничещи региона на ниво NUTS II“.

Според оценката на Комисията, подаденото заявление отговоря на критериите за допустимост, установени с Регламента за ЕФПГ, и тя препоръчва на бюджетния орган да одобри заявленията.

Оценката на Комисията беше основавана на оценка на връзката между съкращенията и големи структурни промени в моделите на световната търговия или финансовата криза, непредвидимия характер на въпросните съкращения, удостоверяване на броя на съкращенията, установяване на предприятията, доставчиците или производителите надолу по веригата, в които се извършват съкращенията, секторите и категориите работници, към които трябва да се насочи подкрепата, засегнатата територия и органите на местно управление и заинтересованите страни, въздействието на съкращенията върху трудовата заетост на местно, регионално и национално равнище, съгласуван пакет персонализирани услуги, който трябва да бъде финансиран, включително дали той е съвместим с действията, финансирани по структурните фондове, датите, на които е започнало или е планирано да започне предоставянето на персонализираните услуги за засегнатите работници, процедури за консултация със социалните партньори, системи за управление и контрол.

Комисията по заетост и социални въпроси следва да приеме своите становища, даващи оценка на съответствието с критериите за допустимост, по време на следващото заседание на комисията на 22 февруари (предстои да бъде потвърдено).

С цел мобилизиране на фонда Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер (DEC05/2010) за общо 1 118 893 евро от резерва на ЕФПГ (бюджетен ред 40 02 43) в бюджетни кредити за поети задължения и от бюджетните редове за EСФ (04 02 17 – Европейски социален фонд (ЕСФ) – сближаване) в бюджетни кредити за плащания към бюджетните редове на ЕФПГ (04 05 01) за бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Междуинституционалното споразумение позволява мобилизиране на фонда в рамките на годишния таван от 500 млн. евро. Това е първото предложение за мобилизиране на фонда през 2010 г.

Съгласно изискване, съдържащо се в член 12, параграф 6 от Регламента за ЕФПГ, на 1 септември най-малко 25% от годишната максимална сума на ЕФПГ остава на разположение, за да се покрият възникналите нужди до края на годината. Ако трите предложения за решение от 22 януари 2010 г. бъдат приети от бюджетния орган, обща сума в размер на 7 576 397 евро следва да бъде мобилизирана за Литва (две дела) и Германия (едно дело), което ще остави на разположение за 2010 г. сума в размер на 492 423 603 евро (98,4%).

ІІІ. Процедура

Комисията представи искане за трансфер[3], за да бъдат вписани в бюджета за 2010 г. конкретни бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, съгласно изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Тристранната процедура по предложението за решение на Комисията относно мобилизирането на ЕФПГ би могла да бъде в опростена форма (размяна на писма) съгласно член 12, параграф 5 от правното основание, освен в случай че не бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение, комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията от фонда.

След извършване на оценката си комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент даде становището си относно мобилизирането на фонда, както е посочено в становището, поместено в приложение към настоящия доклад.

Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г., потвърди значението на осигуряването на бърза процедура при надлежно спазване на Междуинституционалното споразумение за вземането на решения относно мобилизирането на средства от фонда.

 • [1]  ОВ C 139, 14.06.2006 г., стр. 1.
 • [2]  ОВ C 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
 • [3]  DEC 05/2010 от 22 януари 2010 г.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ES/sg

D(2010)9777

Г-н Alain Lamassoure

Председател на комисията по бюджети

ASP 13E158

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка с дело EGF/2009/017 LT/Строителство (COM(2010)9 окончателен)

Уважаеми г-н Lamassoure,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с дело EGF/2009/017 LT/Строителство и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и нейната работна група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на ЕФПГ във връзка с настоящото искане. В това отношение комисията по заетост и социални въпроси има някои забележки, но без да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Обсъждането в комисията по заетост и социални въпроси се основава на следните съображения:

а) Като се има предвид, че 1 612 съкращения са свързани с едно и също явление, финансовата и икономическата криза, която доведе до бърз спад на търсенето и дейността в сектора на строителството и драстично намаляване на достъпа на този сектор до финансови кредити.

б) Като се има предвид, че съкращенията засягат предимно мъже, принадлежащи към възрастовата група 25–54 години, както и към категорията "занаятчии и търговци".

в) Като се има предвид, че настоящите съкращения се случват по време, когато равнището на безработицата в Литва се увеличи от 6,4% през третото тримесечие на 2008 г. до 14,6% през третото тримесечие на 2009 г. според Евростат[1].

г) Като се има предвид, че финансовата и икономическа криза засегна няколко сектора на литовската икономика (четири дела за средства от ЕФПГ в четири различни сектора през 2009 г.[2]) и беше причина за това, Европейската комисия да отложи крайния срок за коригиране на прекомерния дефицит на Литва до 2012 г.

д) Като се има предвид, че няма налична информация относно възможните допълващи мерки, съфинансирани от ЕСФ и целящи да ускорят необходимото възстановяване на литовския пазар на труда.

е) Като се има предвид, че комисията EMPL все още не е удовлетворена от начина на изпълнение на разпоредбите на член 12, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ, както вече беше подчертано в предходните становища.

ж) Като се има предвид, че независимо от финансовите аспекти, е необходимо комисията EMPL да бъде напълно информирана относно начина, по който държавите-членки използват ЕФПГ с оглед на бъдещото развитие на фонда, и следователно се нуждае от обширна информация относно взаимното допълване между ЕФПГ и ЕСФ, по-специално, и други структурни фондове като цяло.

Поради това комисията по заетост и социални въпроси призовава водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Литва, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че финансовият пакет на ЕФПГ за 2009 г. все още включва 446 960 953 евро след приспадане на сумите, които вече са одобрени, и на тези, които са предложени като поето задължение;

2.  припомня, че ЕФПГ беше създаден като инструмент, „чрез който Общността да покаже своята солидарност по отношение на работниците, засегнати от съкращенията, произтичащи от промени в структурата на световната търговия“[3], а след 1 май 2009 г., засегнати също и от финансовата и икономическа криза;

3.  поради тази причина повтаря призива си към държавите-членки да използват периода на безработица за обучение и преквалификация на работниците, съкратени вследствие на финансовата и икономическа криза, за което ЕФПГ предоставя достатъчно средства всяка година, за да бъдат посрещнати предизвикателствата на глобализацията и на една европейска икономика, характеризираща се с намалено равнище на емисиите на CO2 и основана на знанията;

4.  поради това изразява съжаление, че мерките в подкрепа на съкратените работници се появиха чак след 1 октомври 2009 г., при положение, че някои работници загубиха работните си места през октомври 2008 г.; страхува се, че е възможно това да е една от причините, поради която само 50% от съкратените работници можеха да бъдат включени в пакета персонализирани услуги;

5.  изразява съжаление също така относно факта, че има известни доказателства за това, че литовското правителство не използва пълния потенциал на ЕФПГ, за да превъзмогне последиците от икономическата и финансова криза;

6.  приветства въведените мерки в подкрепа на по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот и факта, че това се включва систематично в заявленията, при които засегнатите работници са предимно мъже;

7.  насърчава литовските органи и социални партньори да извлекат по-нататъшна полза от настоящия период на икономически преход с цел създаване на допълнителни стратегии, които целят изкореняване на неравенствата между жените и мъжете на пазара на труда;

8.  отново призовава Европейската комисия да включи в своя годишен доклад не само подробна информация относно степента, в която прилагането на подкрепата от ЕФПГ от страна на държавите-членки съответства на член 7 от Регламента за ЕФПГ, но и анализ кои мерки са насърчили в особена степен равнопоставеността на мъжете и жените във връзка с интеграцията на пазара на труда;

9.  призовава държавите-членки и Комисията да изготвят списък на тези мерки, въведени с помощта на ЕФПГ, които са били най-успешни по отношение на повторното интегриране на работници в периоди на висока и нарастваща безработица;

10.  подчертава, че стимулите за трудова заетост и съдействие при пренасочване са доста оспорвани мерки; поради това изисква от Комисията да обърне специално внимание на натрупания опит във връзка с тези мерки в рамките на помощта от ЕФПГ и да докладва по темата на Европейския парламент във възможно най-кратък срок;

11.  отправя искане към Комисията да информира ЕП, ако разходите в рамките на ЕФПГ са обект на особено внимание от страна на Комисията във връзка със специалната й процедура, и изисква доклад относно резултатите от проведените одити на заявленията за средства от ЕФПГ от 2007 и 2008 г.;

12.  отправя искане към Комисията да включи в годишните доклади обширна информация относно взаимното допълване на ЕФПГ и мерките, подкрепяни от други структурни фондове, в това число информация относно административните структури за управление, създадени в държавите-членки с цел спазване на член 6 от Регламента за ЕФПГ.

С уважение,

Pervenche Berès

 • [1]  Евростат, съобщение за пресата, Евроиндикатори 5/2010 – 8 януари 2010 г.
 • [2]  EGF/2009/010 и EGF/2009/016-018
 • [3]  Регламент 1927/2006 за ЕФПГ, съображение 1 и член 1 от Регламент 546/2009 за изменение на Регламента за ЕФПГ

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.2.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Frédéric Daerden, Giovanni La Via