BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

23.2.2010 - (KOM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Reimer Böge

Procedure : 2010/0002(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0019/2010
Indgivne tekster :
A7-0019/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0009 – C7‑0013/2010),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1] (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 28,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF-forordningen)[2],

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7‑0019/2010),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at EU’s økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturelle ændringer, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af fonden,

C. der henviser til, at Litauen har anmodet om bistand i forbindelse med afskedigelser i 128 selskaber, som driver virksomhed inden for bygningsindustrien[3],

D.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af fonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af fonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde bistand til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen;

3.  understreger, at EU bør anvende alle de til rådighed stående midler til at imødegå konsekvenserne af den internationale økonomiske og finansielle krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

4.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke kan erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

5.  opfordrer Kommissionen til at medtage præcise oplysninger om supplerende tilskud fra Den Europæiske Socialfond (ESF) og andre strukturfonde i sine forslag til anvendelse af Globaliseringsfonden såvel som i sine årsberetninger;

6.  minder i forbindelse med anvendelsen af fonden Kommissionen om ikke systematisk at overføre betalingsbevillinger fra Den Europæiske Socialfond, eftersom Globaliseringsfonden blev oprettet som et særskilt, målrettet instrument med egne mål og frister;

7.  mener, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og finansiering i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og andre instrumenter, der er etableret i henhold til IIA af 17. maj 2006, bør evalueres i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  bemærker, at Kommissionens nye forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden udelukkende vedrører én medlemsstats ansøgning, hvilket er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

 • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
 • [2]  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
 • [3]  EGF/2009/017 LT/Opførelse af bygninger.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xx februar 2010

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[2], særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til afskedigede arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)      Litauen indgav den 23. september 2009 en ansøgning om anvendelse af fonden på grund af afskedigelser inden for bygningsindustrien. Ansøgningen opfylder kravene til fastsættelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, og Kommissionen foreslår derfor, at der ydes 1 118 893 EUR i støtte.

(5)      Der bør derfor som følge af Litauens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen et beløb på 1 118 893 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger til rådighed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på […]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

 • [1]               EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
 • [2]               EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1] og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006[2] kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede udgiftsloft for det foregående år og/eller fra annullerede forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1b. De relevante beløb opføres i budgettet som en hensættelse, så snart der er fundet tilstrækkelige margener og/eller annullerede forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden, forelægger Kommissionen i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. Samtidig hermed kan der afholdes trepartsmøder med henblik på at nå til enighed om anvendelsen af fonden og de beløb, der anmodes om. Trepartmøderne kan antage forenklet form.

II. Status: Kommissionens forslag

Kommissionen har den 22. januar 2010 vedtaget tre nye forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden. Efter Europa-Parlamentets anmodning vil hvert forslag fra nu af blive forelagt i separate dokumenter. De nye sager vedrører afskedigelser i Litauen (fremstilling af køleskabe og opførelse af bygninger) og Tyskland (bilsektoren). Disse er de første ansøgninger, som skal behandles under 2010-budgettet.

Dette forslag vedrører anvendelsen af et samlet beløb på 1 118 893 EUR fra Den Europæiske Globaliseringsfond til fordel for Litauen til dækning af bistand til arbejdstagere, som er blevet afskediget i 128 selskaber inden for sektoren for opførelse af bygninger.

Den anden litauiske ansøgning sag EGF/2009/017/LT/Opførelse af bygninger, der blev fremsend til Kommissionen den 23. september 2009, vedrører 1 612 afskedigelser i 128 selskaber (opførelse af bygninger), hvoraf 806 er omfattet af bistanden.

Ansøgningen er baseret på interventionskriteriet i artikel 2, litra b) i EGF-forordningen:

"mindst 500 afskedigelser i løbet af en nimåneders periode, særlig i små og mellemstore virksomheder, i en hovedafdeling i NACE rev. 2 i en eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau".

Ansøgningen opfylder ifølge Kommissionens vurdering de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen, og den henstiller budgetmyndigheden til at godkende ansøgningerne.

Kommissionens vurdering byggede på en vurdering af forbindelsen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den finansielle krise, den uforudsete karakter af afskedigelserne, påvisning af antallet af afskedigelser, identifikation af de virksomheder, leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, som afskediger, sektorer og kategorier af arbejdstagere, der vil være omfattet, det pågældende område og dets myndigheder og interessenter, afskedigelsernes indvirkning på beskæftigelsen på lokalt, regionalt eller national plan, den koordinerede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres, herunder dens forenelighed med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, datoerne for, hvornår de personaliserede tilbud til de berørte arbejdstagere blev indledt eller forventes at starte, procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter, forvaltnings- og kontrolsystemer.

EMPL-udvalget skulle vedtage sin udtalelse om vurderingen af kriterierne for støtteberettigelse på det næste udvalgsmøde den 22. februar 2010 (sb).

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel (DEC05/2010) med et samlet beløb på 1 118 893 EUR fra fondens reserve (40 02 43) i forpligtelser og fra ESF-budgetposten (04 02 17 – ESF konvergens) i betalinger til EGF-budgetposten (04 05 01) til forpligtelser og betalinger.

IIA om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren muliggør anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR. Dette er det første forslag om anvendelse af fonden i 2010.

Ifølge artikel 12, stk. 6, i EGF-forordningen skal mindst 25 % af Globaliseringsfondens maksimale årlige midler være til rådighed den 1. september for at sikre, at der er dækning for de behov, der måtte opstå frem til årets udgang. Hvis forslaget til afgørelse af 22. januar 2010 vil blive vedtaget af budgetmyndigheden bør der anvendes et samlet beløb på 7 576 397 EUR til Litauen (to sager) og Tyskland (en sag), hvilket bevirker, at der resterer 492 423 603 EUR til rådighed for 2010 (98,4 %).

III. Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning om en bevillingsoverførsel[3] med henblik på at opføre de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2010-budgettet, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trepartsmøderne om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form (brevveksling), jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre der består uenighed mellem Parlamentet og Rådet.

Ifølge en intern aftale med Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) bør dette udvalg inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurdering af ansøgningerne om anvendelsen af EGF.

EMPL tilkendegav efter sin vurdering sin holdning til anvendelsen af fonden, som det fremgår af den udtalelse, der er vedføjet denne betænkning.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede betydningen af at sikre en hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af fonden, under fuld overholdelse af den interinstitutionelle aftale.

 • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
 • [2]  EFT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
 • [3]  DEC 05/2010 af 22. januar 2010.

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ES/sg

D(2010)9777

Alain Lamassoure

Formand for Budgetudvalget

ASP 13E158

Om: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sag EGF/2009/017 LT/Opførelse af bygninger (KOM(2010)0009)

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) samt Arbejdsgruppen om EGF har behandlet anvendelsen af EGF i forbindelse med sag EGF/2009/017 LT/Opførelse af bygninger og har vedtaget nedenstående udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om EGF støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. Ikke desto mindre vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

EMPL's bemærkninger er baseret på følgende betragtninger:

a)  der henviser til, at de 1 612 afskedigelser alle skyldes samme begivenhed, nemlig den finansielle og økonomiske krise, der har medført en voldsom nedgang i efterspørgslen og aktiviteten inden for byggeriet og en alvorlig begrænsning i denne sektors adgang til lån

b)  der henviser til, at det hovedsagelig er mænd i aldersgruppen 25-54 år inden for kategorien håndværk og lignende erhverv der er berørt af disse afskedigelser

c)  der henviser til, at denne situation er opstået på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden i Litauen ifølge Eurostat[1] er vokset fra 6,4 % til 14,6 % mellem tredje kvartal 2008 og 2009

d)  der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise har ramt mange sektorer i den litauiske økonomi (4 EGF-sager inden for 4 forskellige sektorer i 2009[2]) og har fået Kommissionen til at udsætte fristen for korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud til 2012 for Litauens vedkommende

e)  der henviser til, at der ikke foreligger oplysninger om eventuelle supplerende foranstaltninger, der medfinansieres af ESF med henblik på at fremme den nødvendige genopretning af det litauiske arbejdsmarked

f)  der henviser til, at EMPL stadig ikke er tilfreds med tilgangen for at overholde EGF-forordningens artikel 12, stk. 4, hvilket også er blevet understreget i forbindelse med tidligere udtalelser

g)  der henviser til, at EMPL uagtet de finansielle aspekter skal holdes fuldt underrettet om, hvorledes medlemsstaterne anvender EGF, med henblik på den fremtidige udvikling af fonden, og derfor har brug for omfattende information om samspillet mellem EGF og ESF i særdeleshed og andre strukturfonde i almindelighed.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag vedrørende den litauiske ansøgning, det vedtager:

1.  bemærker, at bevillingsrammen for EGF i 2009 stadig udgør 446 960 953 EUR efter fradrag af de beløb, der allerede er godkendt og allerede er foreslået til forpligtelse;

2.  minder om, at EGF blev oprettet "i den hensigt at sætte Fællesskabet i stand til at yde støtte til og vise solidaritet med arbejdstagere, som bliver afskediget som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre som følge af globaliseringen[3]", og siden 1. maj 2009 også "som direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise";

3.  gentager derfor sin opfordring til medlemsstaterne om at udnytte arbejdsløshedsperioden til faglig uddannelse og videreuddannelse af arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af den finansielle og økonomiske krise, hvortil EGF hvert år afsætter tilstrækkelige midler til håndtering af globaliseringens udfordringer og en videnbaseret europæisk økonomi med reduceret CO2-udslip;

4.  beklager derfor, at foranstaltningerne til fordel for arbejdsløse arbejdstagere først var disponible pr. 1. oktober 2009, da adskillige arbejdstagere allerede mistede deres arbejde i oktober 2008; frygter, at dette kunne være grunden til, at kun 50 % af de arbejdsløse arbejdstagere kunne omfattes af pakken af individualiserede tilbud;

5.  beklager endvidere, at der er visse tegn på, at den litauiske regering ikke har udnyttet EGF's potentiale i fuldt omfang for at overvinde konsekvenserne af den økonomiske og finansielle krise;

6.  glæder sig over de foranstaltninger, der er blevet iværksat for at sikre større forenelighed mellem arbejds- og familieliv, og dette aspekts integration også i ansøgninger, hvor hovedparten af de berørte arbejdstagere er mænd;

7.  henstiller til myndighederne og arbejdsmarkedets parter i Litauen at udnytte denne økonomiske overgangsperiode til at etablere yderligere strategier med henblik på at fjerne ulighederne mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet;

8.  gentager sin opfordring til Kommissionen om i årsberetningen ikke blot at medtage detaljerede oplysninger om, hvorvidt medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af EGF-bistanden har overholdt EGF-forordningens artikel 7, men også en analyse af, hvilke foranstaltninger der specifikt har fremmet ligestillingen mellem mænd og kvinder, hvad angår integrationen på arbejdsmarkedet;

9.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at opstille en liste over de foranstaltninger, der er blevet iværksat med bistand fra EGF, og som har haft størst held med at genindsluse arbejdstagere i perioder med stor og voksende arbejdsløshed;

10.  understreger, at jobincitamenter og hjælp til genplacering er yderst kontroversielle foranstaltninger; anmoder derfor Kommissionen om at være særlig opmærksom på de erfaringer, der er gjort med disse foranstaltninger inden for rammerne af EGF-bistanden og snarest muligt aflægge beretning til Parlamentet;

11.  anmoder Kommissionen om at underrette EP, såfremt der er forhold omkring udnyttelsen af bevillinger inden for rammerne af EGF, Kommissionen bliver særlig opmærksom på med henblik på de særlige procedurer, og anmoder om en rapport om resultaterne af revisionen af EGF-ansøgningerne i 2007 og 2008;

12.  anmoder Kommissionen om, i årsberetningen at medtage omfattende oplysninger om samspillet mellem EGF og foranstaltninger, der støttes af andre strukturfonde, herunder oplysninger om de administrative strukturer, der etableres i medlemsstaterne for at forvalte overholdelsen af EGF-forordningens artikel 6.

Med venlig hilsen

Pervenche Berès

 • [1]  Eurostat, pressemeddelelse, euroindikatorer, 5/2010 – 8. januar 2010.
 • [2]  EGF/2009/010 og EGF/2009/016-018.
 • [3]  EGF-forordning 1927/2006, betragtning 1, og artikel 1 i den ændrede EGF-forordning 546/2009.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.2.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Frédéric Daerden, Giovanni La Via