ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

  23.2.2010 - (COM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Συντάκτης γνωμοδότησης: Reimer Böge

  Διαδικασία : 2010/0002(BUD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0019/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0019/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

  (COM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0009 – C7-0013/2010),

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και συγκεκριμένα το σημείο 28,

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2] (κανονισμός ΕΤΠ),

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0019/2010),

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο και για να τους ενισχύει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λιθουανία έχει ζητήσει υποστήριξη από το ΕΤΠ για περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις σε 128 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών[3],

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

  1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

  2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων να εξασφαλίζουν εύρυθμη και ταχεία διαδικασία για την έγκριση αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου, που προβλέπει την παροχή εφάπαξ, χρονικά περιορισμένης εξατομικευμένης στήριξης με στόχο να βοηθήσει τους εργαζομένους που έχουν απολυθεί λόγω της παγκοσμιοποίησης·

  3.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· τονίζει εν προκειμένω ότι το ΕΤΠΠ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

  4.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΤΠ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠΠ δεν αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

  5.  καλεί την Επιτροπή να περιλαμβάνει τόσο στις προτάσεις για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσο και στις ετήσιες εκθέσεις της ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπληρωματική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα διαρθρωτικά ταμεία•

  6.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ να μη μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεδομένου ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό όργανο με δικούς του στόχους και προθεσμίες·

  7.  θεωρεί ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και διαφόρων άλλων μέσων που δημιουργήθηκαν από τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 κατά τη διεργασία ανασκόπησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 στα μέσα της περιόδου ισχύος του·

  8.  σημειώνει ότι οι νέες προτάσεις της Επιτροπής για απόφαση σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ παραπέμπουν σε αίτηση ενός μόνον κράτους μέλους, στοιχείο το οποίο ευθυγραμμίζεται προς τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σελ. 1.
  • [3]  EGF/2009/017 LT/Kατασκευή κτιρίων..

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  της xx Φεβρουαρίου 2010

  σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  έχοντας υπόψη: τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2] και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

  έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εγκαθιδρύθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

  (2)      Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

  (3)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ.

  (4)      Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 η Λιθουανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στον κλάδο των κατασκευών. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 1 118 893 ευρώ.

  (5)      Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Λιθουανία,

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

  Άρθρο 1

  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 1 118 893 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

  Άρθρο 2

  Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την […] ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Βρυξέλλες,

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σελ. 1.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  I. Ιστορικό

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει συμπληρωματική στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], και με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί ένα ανώτατο ποσόν 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αντλούνται από το περιθώριο έως το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους και/ή από ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων των τελευταίων δύο ετών, εκτός εκείνων που σχετίζονται με τον τομέα 1β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προβλέψεις, μόλις εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

  Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, εφόσον αξιολογηθεί θετικά κάποια αίτηση, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Παράλληλα, μπορεί να οργανωθεί τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλουστευμένη μορφή.

  II. Η τρέχουσα κατάσταση: πρόταση της Επιτροπής

  Στις 22 Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή ενέκρινε τρεις νέες προτάσεις για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ. Σύμφωνα με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκάστη πρόταση απόφασης θα υποβάλλεται από τούδε με χωριστά έγγραφα. Οι νέες περιπτώσεις αφορούν τις απολύσεις που διενεργήθηκαν στη Λιθουανία (εργοστάσιο κατασκευής ψυγείων και τομέας της ανέγερσης κτιρίων) και τη Γερμανία (αυτοκινητοβιομηχανία). Είναι οι πρώτες αιτήσεις που εξετάζονται δυνάμει του προϋπολογισμού 2010.

  Η παρούσα πρόταση αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 118 893 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) υπέρ της Λιθουανίας για να καλυφθεί η ενίσχυση προς τους εργαζομένους που απολύθηκαν σε 128 επιχειρήσεις του τομέα των κατασκευών.

  Η δεύτερη αίτηση της Λιθουανίας, υπόθεση EGF/2009/017 LT/Kατασκευή κτιρίων, που υποβλήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 στην Επιτροπή, σχετίζεται με 1612 απολύσεις σε 128 επιχειρήσεις , για 806 από τις οποίες ζητείται ενίσχυση.

  Η αίτηση βασίζεται στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2, στοιχείο β) του κανονισμού του ΕΤΠ:

  "τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός εννέα μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τομέα NACE 2 εντός μιας ή δύο συνορευουσών περιφερειών σε επίπεδο NUTS II."

  Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται με τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις

  Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίσθηκε στην αξιολόγηση της σύνδεσης ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή την χρηματοπιστωτική κρίση, το απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων, την απόδειξη του αριθμού των απολύσεων, τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων, των προμηθευτών τους ή των παραγωγών των μεταγενέστερων σταδίων του προϊόντος οι οποίοι προβαίνουν σε απολύσεις, τους τομείς και τις κατηγορίες εργαζομένων που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο της ενίσχυσης, την περιοχή που πλήττεται και τις αρχές και ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων, τον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, την προς χρηματοδότηση δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, περιλαμβανομένου του εάν είναι συμβατή με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τις ημερομηνίες έναρξης ή σχεδιαζόμενης έναρξης για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση προς τους πληγέντες εργαζομένους, τις διαδικασίες για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

  Η επιτροπή EMPL πρέπει να εγκρίνει τη γνωμοδότησή της με την οποία αποτιμά τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά την προσεχή συνεδρίασή της στις 22 Φεβρουαρίου (προς επιβεβαίωση).

  Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων (DEC05/2010) συνολικού ποσού ύψους 1 118 893 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το ΕΚΤ (04 02 17 – ΕΚΤ σύγκλιση) σε πιστώσεις πληρωμών προς τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 05 01) για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές.

  Η διοργανική συμφωνία προβλέπει κινητοποίηση του Ταμείου στο πλαίσιο ετήσιου ανώτατου ορίου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η πρώτη πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου το 2010.

  Το άρθρο 12, παράγραφος 6 του κανονισμού ΕΤΠ ζητεί να παραμένει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους τουλάχιστον το ένα τέταρτο του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ διαθέσιμο για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν έως το τέλος του έτους.. Εάν οι τρεις προτάσεις της 22ας Ιανουαρίου 2010 για την έκδοση απόφασης εγκριθούν από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, θα κινητοποιηθεί ολικό ποσό 7 576 397 για τη Λιθουανία (δύο περιπτώσεις) και τη Γερμανία (μία περίπτωση) αφήνοντας 492 423 603 διαθέσιμα για το 2010 (98,4%).

  III. Διαδικασία

  Η Επιτροπή έχει παρουσιάσει αίτηση μεταφοράς πιστώσεων[3] για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2010, όπως ορίζεται στην παράγραφο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

  Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή (ανταλλαγή επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

  Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση της αίτησης από το Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

  Αφού προέβη στη δική της αξιολόγηση, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωστοποίησε την άποψή της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως εκφράζεται στη γνωμοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

  Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
  • [3]  DEC05/2010, 22 Ιανουαρίου 2010

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  ES/sg

  D(2010)9777

  Κύριο Alain Lamassoure

  Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

  ASP 13E158

  Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) για την υπόθεση EGF/2009/017 LT/Κατασκευή κτιρίων (COM(2010)9 τελικό)

  Κύριε Lamassoure,

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2009/017 LT/Κατασκευή κτιρίων και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ υποστηρίζουν την κινητοποίηση του Ταμείου σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα. Επ' αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

  Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες εκτιμήσεις:

  α)        λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 1612 απολύσεις σχετίζονται με το ίδιο γεγονός, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, το οποίο φέρει ως αποτέλεσμα ταχεία μείωση της ζήτησης κατασκευών και της σχετικής δραστηριότητας και σοβαρό περιορισμό της πρόσβασης του τομέα σε χρηματοδοτικές πιστώσεις·

  β)        λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά κύριον λόγο οι απολύσεις αφορούν άνδρες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 54 ετών και την κατηγορία "τεχνίτες και συναφή επαγγέλματα"·

  γ)        λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις επέρχονται τη στιγμή κατά την οποία το ποσοστό ανεργίας στη Λιθουανία αυξήθηκε από 6,4% σε 14,6% ανάμεσα στο τρίτο τρίμηνο 2008 και το τρίτο τρίμηνο 2009, σύμφωνα με την Eurostat[1]

  δ)        λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει πλήξει πλείονες τομείς της λιθουανικής οικονομίας (τέσσερις υποθέσεις ΕΤΠ σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς το 2009[2]) και λόγω αυτής η Επιτροπή έχει υποχρεωθεί να μεταθέσει τη λήξη της προθεσμίας για διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος της Λιθουανίας στο 2012·

  ε)        λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με δυνατά συμπληρωματικά μέτρα με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ προς τόνωση της απαραίτητης ανάκαμψης της αγοράς εργασίας στη Λιθουανία·

  στ)      λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή EMPL εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένη με την προσέγγιση συμμόρφωσης προς το άρθρο 12,4 του κανονισμού ΕΤΠ, όπως έχει ήδη υπογραμμίσει σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις·

  ζ)        λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξαρτήτως των χρηματοδοτικών πτυχών χρειάζεται να τηρείται η επιτροπή EMPL πλήρως ενήμερη σχετικά με το σε ποία χρήση του ΕΤΠ προβαίνουν τα κράτη μέλη και τούτο με σκοπό τη μελλοντική εξέλιξη του ταμείου και συνεπώς έχει ανάγκη περιεκτικών πληροφοριών σχετικά με τον συμπληρωματικό χαρακτήρα ανάμεσα αφενός στο ΕΤΠ και αφετέρου άλλα διαρθρωτικά ταμεία εν γένει και το ΕΚΤ συγκεκριμένα.

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Λιθουανίας τις εξής προτάσεις:

  1.  σημειώνει ότι το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης του ΕΤΠ το 2009 περιλαμβάνει ακόμη 446 960 953 ευρώ μετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν γίνει δεκτά των οποίων και προτείνεται η δέσμευση·

  2.  υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠ θεσπίσθηκε ως μηχανισμός χρηματοδότησης "μέσω του οποίου η Κοινότητα μπορεί να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που πλήττονται από απολύσεις λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο"[3] και από 1ης Μαΐου 2009 επίσης από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

  3.  επαναλαμβάνει συνεπώς την έκκληση προς τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τον χρόνο ανεργίας για κατάρτιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων που απολύονται λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για την οποία το ΕΤΠ παρέχει κατ' έτος αρκετούς πόρους με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και την επίτευξη μιας οικονομίας μειωμένων εκπομπών CO2 και βασισμένης στη γνώση για την Ευρώπη.

  4.  εκφράζει συνεπώς τη λύπη του διότι τα μέτρα υπέρ των απολυμένων τέθηκαν εν ισχύι μόλις από 1ης Οκτωβρίου 2009 ενώ μερικοί εργαζόμενοι έχασαν την εργασία τους ήδη τον Οκτώβριο 2008· εκφράζει φόβο ότι τούτο θα μπορούσε να αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο μόλις 50% των απολυμένων κατέστη δυνατόν να περιληφθούν στη δέσμη για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση·

  5.  εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι υπάρχουν στοιχεία ότι η λιθουανική κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το πλήρες δυναμικό που αντιπροσωπεύει το ΕΤΠ για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

  6.  χαιρετίζει τα μέτρα που θεσπίσθηκαν υπέρ ενός αρμονικού συνδυασμού της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και της συστηματικής εγγραφής του επίσης στις αιτήσεις σε ένα πλαίσιο όπου κατά πλειονότητα οι εργαζόμενοι που πλήττονται είναι άνδρες·

  7.  ενθαρρύνει τις λιθουανικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους να χρησιμοποιήσουν εκτενέστερα αυτή τη μεταβατική για την οικονομία περίοδο για να θεσπίσουν πρόσθετες στρατηγικές που να αποσκοπούν στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας·

  8.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της όχι μόνον λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση του τρόπου με τον οποίον υλοποιείται η στήριξης ΕΤΠ από τα κράτη μέλη όσον αφορά το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ αλλά επίσης ανάλυση του ποία μέτρα προάγουν ειδικά την ισότητα ανδρών και γυναικών όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας·

  9.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συντάξουν κατάλογο των μέτρων που θεσπίζονται με τη στήριξη του ΕΤΠ τα οποία ήταν τα πλέον επιτυχή όσον αφορά την επανένταξη των εργαζομένων σε καιρούς υψηλής και αυξανόμενης ανεργίας·

  10.  υπογραμμίζει ότι κίνητρα για την εξεύρεση εργασίας και βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας είναι πολύ επίμαχα μέτρα· ζητεί επομένως από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις εμπειρίες που αποκομίζονται από αυτά τα μέτρα στο πλαίσιο της παροχής στήριξης από το ΕΤΠ και να προβεί σε σχετική αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατό·

  11.  ζητεί από την Επιτροπή να γνωστοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εάν οι δαπάνες στο πλαίσιο του ΕΤΠ τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής από την Επιτροπή όσον αφορά την ειδική διαδικασία της, ζητεί δε έκθεση σχετικά με την έκβαση των λογιστικών ελέγχων στο ΕΤΠ τα οικονομικά έτη 2007 και 2008·

  12.  ζητεί από την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της περιεκτικές πληροφορίες σχετικά με τον συμπληρωματικό χαρακτήρα του ΕΤΠ για τα μέτρα που στηρίζουν άλλα διαρθρωτικά ταμεία, περιλαμβανομένων και πληροφοριών σχετικά με τις διοικητικές δομές που θεσπίζονται στα κράτη μέλη προς διαχείριση της συμμόρφωσης προς το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ.

  Με τιμή

  Pervenche Berès

  • [1]  Eurostat, newsrelease, euroindicators, 5/2010 - 8 Ιανουαρίου 2010
  • [2]  EGF/2009/010 και EGF/2009/016-018
  • [3]  Κανονισμός ΕΤΠ 1927/2006, αιτιολογική σκέψη 1 και άρθρο 1 του τροποποιητικού κανονισμού ΕΤΠ 546/2009

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.2.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Frédéric Daerden, Giovanni La Via