Postopek : 2010/0002(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0019/2010

Predložena besedila :

A7-0019/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/03/2010 - 6.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0044

POROČILO     
PDF 166kWORD 104k
23.2.2010
PE 438.421v03-00 A7-0019/2010

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Reimer Böge

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVET EVROPSKE UNIJE
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0009 – C7-0013/2010),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba ESPG),

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0019/2010),

A. ker je Evropska unija vzpostavila primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za presežne delavce dinamična ter na razpolago čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki je bila sprejeta na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo ESPG,

C. ker je Litva zaprosila za pomoč iz ESPG zaradi primerov presežnih delavcev v 128 podjetjih iz gradbenega sektorja(3),

D. ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi ESPG,

1.  od zadevnih institucij zahteva, naj združijo vse potrebne moči za pospešitev uporabe sredstev ESPG;

2.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi ESPG, iz katerega se zagotavlja enkratna in časovno omejena individualna podpora za delavce, ki so postali presežni zaradi globalizacije;

3.  poudarja, da mora Evropska unija uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za soočanje s posledicami svetovne gospodarske in finančne krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ESPG igra pri ponovnem vključevanju presežnih delavcev na trg dela;

4.  v skladu s členom 6 uredbe ESPG poudarja, da je treba zagotoviti, da se s sredstvi tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces zaposlovanja; poudarja, da pomoč iz ESPG ne nadomešča ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij oziroma sektorjev;

5.  poziva Komisijo, naj v predloge za uporabo sredstev ESPG in v svoja letna poročila vključi natančne informaciji o dodatnem financiranju iz Evropskega socialnega sklada in iz drugih strukturnih skladov;

6.  v okviru uporabe sredstev ESPG opozarja Komisijo, naj se vzdrži sistematičnega prerazporejanja sredstev za plačila iz Evropskega socialnega sklada, ker je bil ESPG oblikovan kot poseben ločen instrument z lastnimi cilji in roki;

7.  meni, da bi morali delovanje in financiranje ESPG oceniti v okviru splošne ocene programov in drugih instrumentov, vzpostavljenih z medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006, in postopka vmesne revizije večletnega finančnega okvira 2007–2013;

8.  ugotavlja, da se novi predlogi sklepa Komisije o uporabi sredstev ESPG nanašajo na vlogo ene same države članice, ki je v skladu z zahtevami Evropskega parlamenta;

9.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

10. naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

11. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

ESPG/2009/017 LT/Gradnja stavb.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVET EVROPSKE UNIJE

z dne xx. februarja 2010

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) ter zlasti člena 12(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Za vloge, predložene po 1. maju 2009, je bilo področje uporabe ESPG razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

(4)      Litva je vlogo za uporabo sredstev iz ESPG v zvezi s presežnimi delavci v gradbeni industriji predložila 23. septembra 2009. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov, kakor je določeno v členu 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006, zato Komisija predlaga, da se uporabi znesek v višini 1 118 893 EUR.

(5)      Zato je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Litva –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 1.118.893 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

              UL L 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

              UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

Glede na določbe točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006(2) sklad ne sme preseči najvišjega zneska 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski bodo vključeni v proračun kot rezerva, takoj ko bodo določene zadostne razlike do zgornje meje in/ali zapadla sredstva za prevzem obveznosti.

Kar zadeva postopek, bo Komisija, da bi omogočila črpanje iz sklada, v primeru pozitivne ocene vloge proračunskemu organu predložila predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev. Hkrati bodo organizirani tristranski pogovori, na katerih naj bi dosegli sporazum o uporabi sklada in zahtevanih zneskih. Ti tristranski pogovori lahko potekajo v poenostavljeni obliki.

II. Stanje: predlog Komisije

Komisija je 22. januarja 2010 sprejela tri nove predloge za sklep o uporabi sredstev ESPG. Na zahtevo Evropskega parlamenta bo vsak predlog sklepa od sedaj naprej predstavljen v ločenih dokumentih. Novi primeri zadevajo presežne delavce v Litvi (sektor proizvodnje hladilnikov in gradbeni sektor) in Nemčiji (avtomobilska industrija). To so prve vloge, ki jih je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2010.

Trenutni predlog zadeva uporabo sredstev ESPG v skupnem znesku 1.118.893 EUR za Litvo, da se pokrije pomoč za presežne delavce v 128 podjetjih iz gradbenega sektorja.

Druga vloga Litve (primer ESPG/2009/017/LT/Gradnja stavb), ki je bila predložena Komisiji 23. septembra 2009, se nanaša na 1.612 presežnih delavcev iz 128 podjetji iz gradbene industrije, od katerih naj bi jih 806 prejelo pomoč iz ESPG.

Ta vloga temelji na merilih za pomoč iz člena 2(b) uredbe ESPG,

po katerih mora biti vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju 9 mesecev, zlasti v malih in srednje velikih podjetjih, v sektorju NACE 2 v eni regiji ali dveh sosednjih regijah po ravni NUTS II.

V skladu z oceno Komisije vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določene v uredbi ESPG, in zato se priporoča proračunskemu organu, da jo odobri.

Ocena Komisije je temeljila na analizi povezav med odpuščanjem presežnih delavcev ter velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno krizo, nepredvideni naravi navedenega odpuščanja presežnih delavcev, prikazu števila odpuščenih presežnih delavcev, opredelitvi podjetij, dobaviteljev ali proizvajalcev v poproizvodni fazi in sektorjih, ki odpuščajo, ter kategorij prizadetih delavcev, zadevnega ozemlja, njegovih organov in drugih zainteresiranih strani, vpliva odpuščanja presežnih delavcev na lokalno, regionalno ali državno zaposlenost, usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki jih je treba financirati, vključno z njegovim dopolnjevanjem z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov, datumov, ko so se prilagojene storitve za prizadete delavce začele izvajati ali naj bi se začele izvajati, postopkov za posvetovanje s socialnimi partnerji, sistemi upravljanja in nadzora.

Odbor EMPL bi moral sprejeti svoja mnenja o oceni skladnosti z merili za upravičenost do pomoči med naslednjo sejo odbora 22. februarja (datum bo potrjen naknadno).

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev (DEC 03/2010) skupnega zneska 1.118.893 EUR iz rezerve ESPG (40 02 43) v odobritvah za prevzem obveznosti ter iz proračunskih vrstic Evropskega socialnega sklada (04 02 17 – konvergenca ESS) v plačilih v proračunske vrstice ESPG (04 05 01) za obveznosti in plačila.

Medinstitucionalni sporazum omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR. To je prvi predlog za uporabo sredstev sklada v letu 2010.

Člen 12(6) uredbe ESPG določa, da 1. septembra ostane na voljo vsaj ena četrtina letnega največjega zneska ESPG, da se zadostijo potrebe do konca leta. Če bo proračunski organ sprejel predlog sklepa z dne 22. januarja 2010, bo skupni znesek v višini 7.576.397 EUR uporabljen za Litvo (dva primera) in Nemčijo (en primer), s čimer bo za leto 2010 (98,4 %) na voljo 492.423.603 EUR.

III. Postopek

Komisija je predložila zahtevo za prerazporeditev(3) posebnih sredstev za prevzem obveznosti in za plačila v proračun za leto 2010, kot zahteva točka 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev ESPG bi lahko potekali v poenostavljeni obliki (izmenjava pisem), kot določa člen 12(5) pravne podlage, razen če sporazum med Parlamentom in Svetom ne bo dosežen.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog sklada.

Odbor EMPL je po opravljeni oceni izrazil svoje stališče glede uporabe sklada, kakor je izraženo v priloženem mnenju.

V skupni izjavi, sprejeti na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in Komisija potrdili, da je treba ob spoštovanju medinstitucionalnega sporazuma zagotoviti hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi sredstev sklada.

(1)

UL L 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

DEC 05/2010 z dne 22. januarja 2010.


MNENJE ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ES/sg

D(2010)9777

g. Alain Lamassoure

predsednik Odbora za proračun

ASP 13E158

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer ESPG/2009/017/LT/Gradnja stavb (KOM(2010)9 končno)

Spoštovani gospod Lamassoure,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer ESPG/2009/017/LT/Gradnja stavb in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in delovna skupina za ESPG se v zvezi z obravnavanim primerom strinjata z uporabo sredstev iz sklada. V zvezi s tem odbor EMPL predstavlja nekaj pripomb, ki ne postavljajo pod vprašaj prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

a)  ker je primer 1.612 presežnih delavcev povezan z istim pojavom, tj. finančno in gospodarsko krizo, ki izhaja iz hitrega padca povpraševanja in dejavnosti v gradbeništvu in velikega zmanjšanja dostopa te industrije do finančnih kreditov,

b)  ker odpuščanje zadeva pretežno moške v starostni skupini od 25 do 54 let in kategorijo obrtniških in z obrtjo povezanih delavcev,

c)  ker je do odpuščanj prišlo v času, ko se je, v skladu s podatki Eurostata(1), stopnja brezposelnosti v Litvi med tretjim četrtletjem leta 2008 in letom 2009 povečala s 6,4 % na 14,6 %,

d)  ker sta finančna in gospodarska kriza prizadeli številne sektorje litovskega gospodarstva (štiri primeri ESPG v štirih različnih sektorjih v letu 2009(2)) in sta privedli Evropsko komisijo do tega, da je prestavila rok za odpravljanje čezmernega primanjkljaja Litve na leto 2012,

e)  ker ne obstajajo informacije o morebitnih dodatnih ukrepih, ki jih sofinancira ESPG, da se spodbudi potrebna oživitev litovskega trga zaposlitev,

f)  ker odbor EMPL še vedno ni zadovoljen s pristopom glede spoštovanja člena 12(4) uredbe ESPG, kot je že poudaril v prejšnjih mnenjih,

g)  ker mora biti odbor EMPL ne glede na finančne vidike v celoti obveščen o tem, kako države članice uporabljajo sredstva ESPG, tudi zaradi prihodnjega razvoja sklada, zato potrebuje celovite informacije o dopolnjevalni vlogi ESPG in Evropskega socialnega sklada, pa tudi ostalih strukturnih skladov.

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Litve vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da finančna sredstva ESPG za leto 2009 po odštetju vseh zneskov, ki so že bili sprejeti in predlagani za odobritve, še vedno znašajo 446.960.953 EUR;

2.  opozarja, da je bil ESPG vzpostavljen kot instrument "s katerim bi Skupnost lahko izkazala svojo solidarnost z delavci, prizadetimi zaradi odpuščanj, ki so posledica sprememb svetovnih trgovinskih tokov(3), in od 1. maja 2009 tudi zaradi finančne in gospodarske krize;

3.  zato ponovno poziva države članice, da uporabijo čas brezposelnosti za usposabljanje in prekvalificiranje delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi finančne in gospodarske krize, za kar ESPG letno predvideva dovolj sredstev, da se tako izpolnijo izzivi globalizacije in uresniči evropsko gospodarstvo, ki temelji na znanju in ima zmanjšane emisije CO2;

4.  vendar obžaluje, da so bili ukrepi v korist presežnim delavcem na razpolago šele od 1. oktobra 2009, saj so nekateri delavci izgubili svojo službo že oktobra 2008; boji se, da bi bil to lahko razlog, zakaj se samo 50 % presežnih delavcev lahko vključi v sveženj prilagojenih storitev;

5.  obžaluje tudi, da obstajajo dokazi, da litovska vlada ni uporabila celotnega potenciala ESPG, da bi premagala vpliv gospodarske in finančne krize;

6.  pozdravlja ukrepe, ki so bili vzpostavljeni za doseganje boljšega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, in njihovo sistematično vključitev tudi v vloge, kjer je večina delavcev moškega spola;

7.  spodbuja litovske oblasti in socialne partnerje, da še dodatno izkoristijo to obdobje gospodarskega prehoda za oblikovanje dodatnih strategij za odpravljanje neenakosti med ženskami in moškimi na trgu dela;

8.  ponovno poziva Evropsko komisijo, naj v svoje letno poročilo poleg natančnih informacij o izpolnjevanju pogojev iz člena 7 uredbe ESPG, ki zadevajo izvajanje pomoči ESPG s strani držav članic, vključi tudi analizo o tem, kateri ukrepi so še posebej prispevali k enakosti med moškimi in ženskami pri vključevanju na trg dela;

9.  poziva države članice in Komisijo, naj oblikujejo seznam ukrepov, pripravljenih s pomočjo sredstev ESPG, ki so bili najuspešnejši pri ponovnem vključevanju delavcev v času visoke in naraščajoče brezposelnosti;

10.  poudarja, da so spodbude za zaposlovanje in pomoč pri iskanju nadomestne zaposlitve zelo sporni ukrepi; zato poziva Komisijo, naj nameni posebno pozornost izkušnjam s temi ukrepi v okviru pomoči ESPG in o tem čim prej poroča Evropskemu parlamentu;

11.  poziva Komisijo, naj obvesti Evropski parlament, če bo zaradi posebnega postopka namenila posebno pozornost porabi sredstev v okviru ESPG, in zahteva poročilo o rezultatih revizij vlog za ESPG v letih 2007 in 2008;

12.  poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi celovite informacije o dopolnjevalni vlogi ESPG in ukrepov, ki so podporo prejeli iz drugih strukturnih skladov, kar vključuje tudi informacije o upravnih strukturah, vzpostavljenih v državah članicah za obvladovanje izpolnjevanja pogojev iz člena 6 uredbe ESPG.

Lep pozdrav,

Pervenche Berès

(1)

eurostat, newsrelease, euroindicators, 5/2010 - 8. januar 2010

(2)

ESPG/2009/010 in ESPG/2009/016–018.

(3)

Uvodna izjava 1 in člen 1 Uredbe št. 546/2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frédéric Daerden, Giovanni La Via

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov