Betänkande - A7-0019/2010Betänkande
A7-0019/2010

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

  23.2.2010 - (KOM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

  Budgetutskottet
  Föredragande: Reimer Böge

  Förfarande : 2010/0002(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0019/2010
  Ingivna texter :
  A7-0019/2010
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

  (KOM(2010)0009 – C7‑0013/2010 – 2010/0002(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0009 – C7‑0013/2010),

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2],

  –   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7‑0019/2010), och av följande skäl:

  A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

  B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

  C. Litauen har begärt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter med anledning av uppsägningar i 128 företag inom byggsektorn[3].

  D. Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

  1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i anspråk.

  2.  Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen.

  3.  Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen bör göra allt den kan för att hantera följderna av den globala ekonomiska och finansiella krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en avgörande roll för att återintegrera övertaliga arbetstagare på arbetsmarknaden.

  4.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit arbetslösa. Parlamentet erinrar om att stödet från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

  5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina förslag till utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, liksom i sina årsrapporter, inkludera exakt information om den kompletterande finansiering som erhållits från Europeiska socialfonden (ESF) och andra strukturfonder.

  6.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att den i samband med utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inte systematiskt ska överföra betalningsbemyndiganden från ESF, eftersom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett enskilt och särskilt instrument med sina egna mål och tidsfrister.

  7.  Europaparlamentet anser att en utvärdering av hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fungerar och av dess finansiering bör göras inom ramen för den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

  8.  Europaparlamentet noterar att den nya kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter avser en ansökan från en enda medlemsstat, vilket är i linje med Europaparlamentets önskemål.

  9.  Europaparlamentet godkänner det beslut som bifogas denna resolution.

  10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  EGF/2009/017 LT/Byggande av hus.

  BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

  av den ... februari 2010

  om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

  EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2], särskilt artikel 12.3,

  med beaktande av kommissionens förslag, och

  av följande skäl:

  (1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter upprättades för att ge kompletterande stöd till uppsagda arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren och hjälpa dem att återintegrera sig på arbetsmarknaden.

  (2)      Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats för ansökningar om stöd från fonden som inges från och med den 1 maj 2009 och omfattar nu stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  (3)      Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett högsta belopp på 500 miljoner EUR per år.

  (4)      Den 23 september 2009 lämnade Litauen in en ansökan om stöd från fonden med anledning av uppsägningar inom byggnadsindustrin. Ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd i artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 1 118 893 EUR tas i anspråk från fonden.

  (5)      Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd med anledning av Litauens ansökan.

  HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

  Artikel 1

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska tas i anspråk för att tillhandahålla 1 118 893 EUR i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010.

  Artikel 2

  Detta beslut träder i kraft den […] dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

  Utfärdat i Bryssel den

  På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

  Ordförande                                                   Ordförande

  • [1]               EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

  MOTIVERING

  I. Bakgrund

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har inrättats för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren.

  Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2] får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner EUR som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från outnyttjade åtagandebemyndiganden som frigjorts under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under budgetrubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller frigjort åtaganden.

  Förfarandet går till så att kommissionen efter en positiv bedömning av en ansökan lägger fram ett förslag till budgetmyndigheten om att utnyttja fonden och samtidigt gör en begäran om överföring av medel. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjandet av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan genomföras i förenklad form.

  II. Det nuvarande läget: Kommissionens förslag

  Den 22 januari 2010 antog kommissionen tre nya förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Efter Europaparlamentets begäran kommer varje förslag till beslut hädanefter att presenteras i separata dokument. De nya ärendena gäller uppsägningar i Litauen (kylskåpstillverknings- och husbyggnadssektorerna) och Tyskland (bilindustrin). Dessa är de första ansökningarna som ska behandlas under budgeten för 2010.

  Detta förslag avser utnyttjandet av ett sammanlagt belopp på 1 118 893 EUR från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till förmån för Litauen för att täcka stöd till arbetstagare som blivit övertaliga i 128 företag i husbyggnadssektorn.

  Den andra litauiska ansökan, ärende EGF/2009/017 LT/Byggande av hus, som inlämnades den 23 september 2009 till kommissionen, avser 1 612 uppsagda arbetstagare vid 128 företag (husbyggnadsindustrin), av vilka 806 kommer i fråga för stöd.

  Denna ansökan baseras på interventionskriteriet i artikel 2 b i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:

  Minst 500 arbetstagare sägs upp under en niomånadersperiod, särskilt på små eller medelstora företag, inom en NACE 2-sektor i en region eller två regioner som gränsar till varandra på NUTS II-nivå”.

  Enligt kommissionens bedömning har kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter uppfyllts i ansökan.

  Kommissionens bedömning baserades på en analys av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller finanskrisen, den oförutsägbara karaktären på de aktuella uppsägningarna, belägg för antalet uppsagda, uppgift om vilka företag, underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled eller sektorer som tvingas avskeda personal samt vilka kategorier av arbetstagare som stödet ska riktas till, en beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga aktörer och de väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen, det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, det eller de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, förfaranden för samråd med arbetsmarknadens parter samt system för ledning och kontroll.

  EMPL-utskottet kommer förmodligen att anta sina yttranden med en bedömning av förenligheten med kriterierna för berättigande till stöd under det kommande utskottssammanträdet den 22 februari (ska bekräftas).

  För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring (DEC 05/2010) till budgetmyndigheten om ett sammanlagt belopp på 1 118 893 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) för åtagandebemyndiganden och från ESF:s budgetpost (04 02 17 – ESF konvergens) för betalningsbemyndiganden till budgetposten för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 05 01) för åtagande- och betalningsbemyndiganden.

  Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR. Detta är det första förslaget till utnyttjande av fonden under 2010.

  Enligt artikel 12.6 i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska den 1 september varje år minst 25 procent av fondens samlade årliga medel stå till förfogande för att täcka behov som uppstår fram till slutet av året. Om de tre förslagen till beslut av den 22 januari 2010 skulle antas av budgetmyndigheten, skulle ett sammanlagt belopp på 7 576 397 EUR utnyttjas för Litauen (två ärenden) och Tyskland (ett ärende), varvid 492 423 603 EUR skulle vara tillgängligt under resten av 2010 (98,4 procent).

  III. Förfarande

  Kommissionen har inkommit med en begäran om överföring[3] för att föra in specifika åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

  Trepartsförfarandet i samband med kommissionens förslag till beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan eventuellt ske i förenklad form (en skriftväxling), enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

  Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna från fonden.

  Efter sin bedömning lade Europaparlamentets EMPL-utskott fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i det yttrande som bifogas detta betänkande.

  I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att säkerställa ett snabbt förfarande, med vederbörlig respekt för det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 05/2010 av den 22 januari 2010.

  YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

  ES/sg

  D(2010)9777

  Alain Lamassoure

  Budgetutskottets ordförande

  ASP 13E158

  Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2009/017 LT/Byggande av hus (KOM(2010)9).

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har granskat utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2009/017/LT/Byggande av hus och antagit nedanstående yttrande.

  EMPL och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL framföra vissa kommentarer, utan att därför ifrågasätta överföringen av medel.

  EMPL:s kommentarer grundar sig på följande överväganden:

  a)  De 1 612 uppsägningarna är kopplade till samma händelse, den finansiella och ekonomiska krisen, som har resulterat i en snabb nedgång när det gäller efterfrågan och verksamhet inom byggindustrin och i en kraftig minskning av industrins tillgång till finansiella krediter.

  b)  I första hand är det män i åldersgruppen 25–54 och som ingår i kategorin ”hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning” som drabbats av uppsägningarna.

  c)  Dessa uppsägningar inträffar vid en tidpunkt då arbetslösheten i Litauen, enligt siffror från Eurostat[1], ökade från 6,4 % till 14,6 % mellan det tredje kvartalet 2008 och samma period 2009.

  d)  Den finansiella och ekonomiska krisen har drabbat flera delar av den litauiska ekonomin (fyra ärenden som omfattas av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i fyra olika sektorer under 2009[2]) och har fått kommissionen att skjuta upp slutdatumet för korrigeringen av Litauens alltför stora underskott till 2012.

  e)  Det finns inga uppgifter om eventuella kompletterande åtgärder som samfinansieras via Europeiska socialfonden för att stärka den nödvändiga återhämtningen av Litauens arbetsmarknad.

  f)  EMPL är fortfarande inte nöjt med hur man går tillväga för att uppfylla artikel 12.4 i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, vilket redan har påpekats i tidigare yttranden.

  g)  Oaktat finansiella aspekter måste EMPL få fullständig information om hur medlemsstaterna utnyttjar Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter med tanke på den framtida utvecklingen av fonden. Därför behöver EMPL få omfattande information om hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kompletterar Europeiska socialfonden i synnerhet och andra strukturfonder i allmänhet.

  Därför uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt förslag till resolution om den litauiska ansökan:

  1.  Europaparlamentet noterar att finansieringsramen för 2009 för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fortfarande omfattar 446 960 953 EUR efter att avdrag gjorts för de belopp som redan godkänts och som redan föreslagits i form av åtagandebemyndiganden.

  2.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett instrument, ”för att göra det möjligt för gemenskapen att ge stöd och visa solidaritet med arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen”[3] och, sedan den 1 maj 2009, även till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

  3.  Europaparlamentet upprepar därför sin uppmaning till medlemsstaterna att utnyttja den tid då arbetstagare som sagts upp till följd av den finansiella och ekonomiska krisen, och för vilka Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter varje år tillhandahåller medel, går arbetslösa för att utbilda och omskola dessa, i syfte att möta de utmaningar som globaliseringen och en kunskapsbaserad europeisk ekonomi med minskade koldioxidutsläpp innebär.

  4.  Europaparlamentet beklagar därför att åtgärderna för att hjälpa uppsagda arbetstagare var tillgängliga först den 1 oktober 2009 eftersom vissa arbetstagare förlorade sina arbeten redan i oktober 2008. Parlamentet befarar att detta skulle kunna vara ett av skälen till varför endast 50 % av de uppsagda arbetstagarna fick ta del av paketet av individanpassade tjänster.

  5.  Europaparlamentet beklagar även att vissa saker tyder på att Litauens regering inte till fullo utnyttjade de möjligheter som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter erbjöd för att motverka effekterna av den ekonomiska och finansiella krisen.

  6.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits för att göra det lättare att förena yrkesliv och familjeliv, och att sådana åtgärder systematiskt ingår även i ansökningar där flertalet berörda arbetstagare är män.

  7.  Europaparlamentet uppmanar de litauiska myndigheterna och arbetsmarknadsparterna att fortsätta att utnyttja denna övergångsperiod för att införa ytterligare strategier för att undanröja skillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

  8.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att den i sin årsrapport inte bara ska ta med detaljerade uppgifter om i vilken utsträckning medlemsstaternas genomförande av stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är förenligt med artikel 7 i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, utan även en analys av vilka åtgärder som särskilt främjade jämställdheten mellan män och kvinnor när det gäller integration på arbetsmarknaden.

  9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att upprätta en lista över de åtgärder som vidtagits med hjälp av stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som varit mest framgångsrika när det gäller att hjälpa arbetstagare tillbaka till arbetsmarknaden vid en tidpunkt när det råder hög och växande arbetslöshet.

  10.  Europaparlamentet understryker att arbetsincitament och stöd för outplacement är mycket omdiskuterade åtgärder. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att särskilt uppmärksamma de erfarenheter som gjorts med dessa åtgärder inom ramen för stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och att rapportera tillbaka till Europaparlamentet så snart som möjligt.

  11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att informera parlamentet om den fäster särskild vikt vid utgifterna inom ramen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter när det gäller dess särskilda förfarande, och efterlyser en rapport om resultaten av granskningarna av ansökningarna om stöd ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter från 2007 och 2008.

  12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina årsrapporter inkludera omfattande uppgifter om hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kompletterar åtgärder som vidtas via andra strukturfonder, inbegripet uppgifter om de administrativa strukturer som medlemsstaterna infört för att se till att artikel 6 i förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter följs.

  Avslutningsfras

  Pervenche Berès

  • [1]  Eurostat, Newsrelease, euroindicators, 5/2010, 8 januari 2010.
  • [2]  EGF/2009/010 och EGF/2009/016-018.
  • [3]  Förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, skäl 1 och artikel 1 i förordning (EG) nr 546/2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  23.2.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Frédéric Daerden, Giovanni La Via