Процедура : 2009/0110(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0030/2010

Внесени текстове :

A7-0030/2010

Разисквания :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.34
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0124

ДОКЛАД     ***I
PDF 212kWORD 219k
12.3.2010
PE 430.973v02-00 A7-0030/2010

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено)

(COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Brian Simpson

(Преработка – член 87 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено)

(COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0391),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 156, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C7‑0111/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 172, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС,  

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 ноември 2009 г.(1),

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–   като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 11 декември 2009 г. до комисията по комисията по транспорт и туризъм съгласно член 87, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0030/2010),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество,

1.  приема изложената по-долу позиция, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите-членки.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Към Комисията следва да се създаде комитет, който е натоварен най-вече да подпомага Комисията, когато тя разглежда осъществяването и развитието на насоките, установени с настоящото решение.

(19) По-специално следва да се предоставят правомощия на комитет, който да подпомага Комисията, когато тя разглежда осъществяването и развитието на насоките, установени с настоящото решение.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) За повече яснота е целесъобразно в приложение І към Решението към съществуващите вече карти за 15-те държави-членки на Европейския съюз преди разширяването от 1 май 2004 г. да се добавят картите за 10-те държави-членки, фигуриращи в акта за присъединяване от 2003 г., а условният срок 2010 г. за схемата на трансевропейската транспортна мрежа да се замени с условния срок 2020 г. Тези изменения бяха предвидени в член 1, точка 15 от Решение 884/2004/ЕО и трябва да бъдат извършени.

(20) За повече яснота е целесъобразно приложение І към Решение № 1692/96/ЕО да бъде заменено с ново приложение, което да съдържа картите за всички държави-членки; по този начин ще се гарантира, че картите, фигуриращи вече в посоченото решение, последно изменено с Регламент (ЕО) №1791/2006, са допълнени с картите, фигуриращи в акта за присъединяване от 2003 г. Освен това 2020 г. се определя като условен срок за схемата за всички държави-членки.

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)

ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В технически план предложението представлява предложение за кодификация на законодателния текст(1). Въпреки това Комисията беше принудена да го направи чрез процедура за преработка, тъй като текстът на приложението съдържа незначителни изменения.

Необходимите изменения се състоят в това, в приложение І към решението, към съществуващите вече карти за 15-те държави, членки на Европейския съюз преди разширяването от 1 май 2004 г., да се добавят картите за 10-те държави-членки, изброени в акта за присъединяване от 2003 г. Тези изменения бяха предвидени в член 1, точка 15 от Решение 884/2004/ЕО и трябва да бъдат извършени. Съгласно Решение № 884/2004/ЕО условният срок за схемата на трансевропейската транспортна мрежа за 10-те държави-членки, фигуриращи в акта за присъединяване от 2003 г., е 2020 г. вместо 2010 г. За повече яснота се предлага приложение І от кодифицирания текст да бъде заменено с ново приложение І, което да съдържа картите за 27-те държави-членки на Европейския съюз.

Предвид техническия характер на тези предложения координаторите решиха да представят доклада на председателя, тъй като същинското преразглеждане на насоките е в процес на подготовка и ще бъде готово едва към края на следващата година.

Правната служба на Европейския парламент уведоми председателя на комисията по транспорт и туризъм за положителния резултат от работата на консултативната работна група на правните служби на трите институции.

Председателят на комисията по правни въпроси изпрати писмо до председателя на комисията по транспорт и туризъм, в което, както правните служби, стига до заключението по-специално, че „въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението (…) и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.

Съветът постигна съгласие по текста и прие общ поход на заседанието си от 18 декември. Съветът постъпи като Комисията и не направи изменения по същество в текста, освен някои незначителни изменения в съображенията (вж. двете изменения) и някои технически поправки по картите(2).

Като следва тези правни и политически гаранции, докладчикът предлага да се приеме текстът заедно с незначителните изменения, предложени от Съвета, и по досието да се постигане съгласие на 1-во четене.

(1)

Решението слива и отменя Решение № 1692/96/ЕО, Решение № 1346/2001/ЕО, Решение № 884/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, точка 8, буква Е от приложение ІІ към Акта за присъединяване от 2003 г., само точка 6, буква Г от приложението към Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета.

(2)

В том ІІ:

1) Раздел 2.1 („Дания, Германия, Люксембург, Нидерландия, Австрия“ се заличава, за да се приведе в съответствие със съответната карта);

2) Раздел 6.1 („Дания, Германия, Люксембург, Нидерландия, Австрия“ се добавя, за да се приведе в съответствие със съответната карта);

3) Карта 2.27 („Лондондери“, разположен между Нюкасъл и Лийдс се заличава).

В том ІV:

1) Карта 5.1 (Балтийско море): „ Кристианщад “ се заменя с „Ландскрона“;

2) Карта 5.7 (Кипър): от съображения за съгласуваност „пристанище Ларнака“ се заменя с „Ларнака“.

В том V:

1) Карта 6.0 (Европа): Летище Талин се маркира като свързваща точка на Общността, за да се приведе в съответствие с карта 6.4.

2) Карта 6.4 (Естония): Летище Талин се маркира като свързваща точка на Общността.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Относно:       Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа

COM(2009) 0391 от 27.7.2009 г. – 2009/0110(COD)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, предвиден в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от посочения член гласи следното:

„ Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

Съгласно становището на правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група при разглеждането на предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в становището на консултативната работна група, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промени по същество.

Освен това, съгласно член 87 комисията по правни въпроси счита, че техническите адаптации, предложени в становището на гореспоменатата консултативна работна група, са били необходими, за да се гарантира, че предложението отговаря на правилата за преработка.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 11 ноември 2009 г., комисията, с 19 гласа „за“ и без „въздържали се“(1), препоръчва ръководената от Вас комисия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с предложенията на комисията по правни въпроси и с член 87.

С уважение,

Klaus-Heiner LEHNE

Приложение: Становище на консултативната работна група.

(1)

Klaus-Heiner Lehne (председател), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено)

COM(2009)0391 от 27.7.2009 г. – 2009/0110(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработка на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 8 септември 2009 г. за разглеждане на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на разглеждането(1) на предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за преработка на Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

(1) Текстът на съображение 19 следва да бъде изменен, така че да гласи следното: „По-специално следва да се предоставят правомощия на комитет, който да подпомага Комисията, когато тя разглежда осъществяването и развитието на насоките, установени с настоящото решение.“

(2) В член 10, параграф 3, второ изречение позоваването на Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде заменено с позоваване на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните изменения по същество, предложението се свежда до обикновена кодификация на свързаните актове, без промяна по същество.

(1)

Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски език, като за основа беше ползван текстът на френски език, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Общностни насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработен текст)

Позовавания

COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

Дата на представяне на ЕП

27.7.2009 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

14.9.2009 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

14.9.2009 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Brian Simpson

3.9.2009 г.

 

 

Разглеждане в комисия

25.1.2010 г.

22.2.2010 г.

 

 

Дата на приемане

23.2.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Дата на внасяне

12.3.2010 г.

Правна информация - Политика за поверителност