Postup : 2009/0110(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0030/2010

Předložené texty :

A7-0030/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.34
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0124

ZPRÁVA     ***I
PDF 196kWORD 207k
12. 3. 2010
PE 430.973v02-00 A7-0030/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracované znění)

(KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Brian Simpson

(Přepracování – článek 87 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracované znění)

(KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0391),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 156 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0111/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 172 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. listopadu 2009(1),

–   po konzultaci Výboru regionů,

–   s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 11. prosince 2009 určený Výboru pro dopravu a cestovní ruch v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

–   s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0030/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Při Komisi by měl být zřízen výbor pověřený zejména tím, aby byl nápomocen Komisi při přezkoumávání provádění a vývoje hlavních směrů stanovených tímto rozhodnutím.

(19) Měl by být zřízen výbor zplnomocněný zejména k tomu, aby byl nápomocen Komisi při přezkoumávání provádění a vývoje hlavních směrů stanovených tímto rozhodnutím.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Z důvodu přehlednosti by do přílohy I rozhodnutí měly být doplněny mapy deseti členských států uvedených v aktu o přistoupení z roku 2003 ke stávajícím mapám patnácti zemí, které byly členy Evropské unie před rozšířením dne 1. května 2004, a rok 2010 pro vytvoření schématu transevropské dopravní sítě by měl být nahrazen rokem 2020. Zahrnutí těchto map bylo stanoveno v čl. 1 bodě 15 rozhodnutí 884/2004/ES a je nezbytné je uskutečnit.

(20) Z důvodu přehlednosti by příloha I rozhodnutí č. 1692/96/ES měla být nahrazena novou přílohou obsahující mapy týkající se všech členských států. Tím by se zajistilo, že mapy obsažené v uvedeném rozhodnutí naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 1791/2006 budou doplněny o mapy obsažené v aktu o přistoupení z roku 2003. Kromě toho pro všechny členské státy platí jako termín pro vytvoření schématu transevropské dopravní sítě rok 2020.

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)

Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh je z technického hlediska návrhem na kodifikaci legislativního textu(1). Komise byla nicméně nucena použít postup přepracování, protože text obsahuje malé změny v příloze.

Nezbytné změny spočívají v tom, že se do přílohy I rozhodnutí doplní ke stávajícím mapám patnácti zemí, které byly členy Evropské unie před rozšířením dne 1. května 2004, mapy deseti členských států uvedených v aktu o přistoupení z roku 2003. Z důvodu přehlednosti se navrhuje nahradit přílohu I kodifikovaného znění novou přílohou I, ve které jsou obsaženy mapy 27 členských států Evropské unie. V souladu s čl. 1 odst. 1 rozhodnutí č. 884/2004/ES byla pro všechny členské státy stanovena nová lhůta do roku 2020.

Vzhledem k technické povaze tohoto návrhu se koordinátoři rozhodli podat zprávu předsedovi, jelikož se připravuje podstatná revize hlavních směrů, která bude hotova až koncem příštího roku.

Rada příslušný text schválila a dne 18. prosince byly na zasedání Rady přijaty obecné zásady. Rada následovala Komisi a neprovedla žádnou podstatnou úpravu textu, pouze některé menší změny v bodech odůvodnění (viz uvedené dva pozměňovací návrhy) a některé technické opravy na mapách(2).

V návaznosti na tato právní a politická ujištění navrhuje zpravodaj text schválit, včetně malých úprav a oprav navržených Radou, a uzavřít dokument dohodou v prvním čtení.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Předmět:        Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě

KOM(2009)0391 ze dne 27. 7. 2009 – 2009/0110(COD)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 54 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a to, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Podle názoru právní služby, jejíž zástupci se zúčastnili schůzí poradní skupiny, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními navrhovatele se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, které v něm nebo ve stanovisku poradní skupiny byly jako takové označeny, a že, pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Výbor pro právní záležitosti se dále v souladu s článkem 87 jednacího řádu domnívá, že technické úpravy navržené ve stanovisku uvedené poradní skupiny jsou nezbytné pro zajištění toho, aby návrh odpovídal pravidlům postupu pro přepracování.

Závěrem, po projednání této záležitosti na své schůzi dne 11. listopadu 2009, Výbor pro právní záležitosti schválil 19 hlasy (hlasování se nikdo nezdržel(3)) doporučení, aby Váš výbor jako příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s jeho připomínkami a článkem 87.

S úctou

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: Stanovisko poradní skupiny

(1)

Rozhodnutí slučuje a ruší rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES, č. 1346/2001/ES, rozhodnutí č. 884/2004/ES, bod 8.F přílohy II aktu o přistoupení z roku 2003 a bod 6(D) přílohy nařízení Rady (ES) č. 1791/2006.

(2)

Ve svazku II:

1) Oddíl 2.1 (slova „Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko“ vypuštěna kvůli souladu s odpovídající mapou);

2) Oddíl 6.1 (slova „Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko“ přidána kvůli souladu s odpovídající mapou);

3) Mapa 2.27 (vymazán nápis „Londonderry“ umístěný mezi nápisy Newcastle a Leeds).

Ve svazku IV:

1) Mapa 5.1 (Baltské moře): nápis „Kristianstad“ je nahrazen nápisem „Landskrona“;

2) Mapa 5.7 (Kypr): z důvodů jednotnosti je nápis „Larnaca port“ nahrazen nápisem „Larnaca“.

Ve svazku V:

1) Mapa 6.0 (Evropa): letiště v Tallinu je označeno jako spojovací místo Společenství kvůli souladu s mapou 6.4.

2) Mapa 6.4 (Estonsko): letiště v Tallinu je označeno jako spojovací místo Společenství.

(3)

Klaus-Heiner Lehne (předseda), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

STANOVISKU

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADA,

                                                              KOMISI

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě

KOM(2009)0391 v konečném znění ze dne 27. 7. 2009 – 2009/0110 (COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 8. září 2009 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala uvedený návrh předložený Komisí.

Po přezkoumání(1) návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady na přepracování rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě dospěla poradní skupina společnou dohodou k závěru, že:

1) Bod odůvodnění 19 by měl znít takto: „Měl by být zřízen výbor pověřený zejména tím, aby byl nápomocen Komisi při přezkoumávání provádění a vývoje hlavních směrů stanovených tímto rozhodnutím.“

2) V čl. 10 odst. 3 druhé větě by měly být odkaz na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES nahrazen odkazem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.

Po posouzení pracovního dokumentu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny kromě těch, které jsou v textu samotném nebo v tomto stanovisku jako takové označeny. Co se týče kodifikace nezměněných ustanovení původního aktu s uvedenými věcnými změnami, skupina rovněž zkonstatovala, že návrh je skutečně prostou kodifikací a nemění věcně dané akty.

(1)

Poradní skupina měla k dispozici znění návrhu v angličtině, francouzštině a němčině a pracovala na základě francouzského znění, které je původním zněním projednávaného textu.


POSTUP

Název

Hlavní směry Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracování)

Referenční údaje

KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

Datum předložení EP

27.7.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

14.9.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

14.9.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Brian Simpson

3.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2010

22.2.2010

 

 

Datum přijetí

23.2.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

37

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Právní upozornění - Ochrana soukromí