RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (uuesti sõnastatud)

  12.3.2010 - (KOM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD)) - ***I

  Transpordi- ja turismikomisjon
  Raportöör: Brian Simpson
  (Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 87)


  Menetlus : 2009/0110(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0030/2010

  EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (uuesti sõnastatud)

  (KOM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0391);

  –   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 156 esimest lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0111/2009);

  –   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

  –   võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 172 esimest lõiku;

  –   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. novembri 2009. aasta arvamust[1];

  –   olles konsulteerinud Regioonide Komiteega;

  –   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[2];

  –   võttes arvesse õiguskomisjoni 11. detsembri 2009. aasta kirja transpordi- ja turismikomisjonile vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3;

  –   võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55;

  –   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7‑0000/2010),

  A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

  1.  võtab vastu alltoodud seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Põhjendus 19

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (19) Komisjoni juurde tuleks moodustada komitee, mis muude ülesannete kõrval aitaks komisjonil kontrollida käesoleva otsuse kohaste  suuniste rakendamist ja arendamist.

  (19) Komiteele tuleks anda volitused eelkõige aidata komisjonil kontrollida käesoleva otsuse kohaste suuniste rakendamist ja arendamist.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu otsus

  Põhjendus 20

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (20) Selguse huvides tuleks otsuse I lisas enne 1. mai 2004. aasta laienemist Euroopa Liitu kuulunud 15 liikmesriigi kaartidele lisada 2003. aasta ühinemisaktis oleva kümne liikmesriigi kaardid ning asendada üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise tähtajaks seatud 2010. aasta 2020. aastaga. Kõnealune inkorporeerimine oli ette nähtud otsuse 884/2004/EÜ artikli 1 punktiga 15 ning see tuleks sisse viia,

  (20) Selguse huvides tuleks otsuse 1692/96/EÜ I lisa asendada uue lisaga, milles on kõigi liikmesriikide kaardid. Sellega seoses tuleks 2003. aasta ühinemisaktis olevate liikmesriikide kaardid lisada enne kõnealust laienemist Euroopa Liitu kuulunud liikmesriikide kaartidele. Peale selle tuleks otsust 1692/96/EÜ muuta vastavalt otsuse 884/2004/EÜ artikli 1 punktile 15, nii et liiduga 1. mail 2004 ühinenud liikmesriikide puhul asendatakse üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise tähtajaks seatud 2010. aasta 2020. aastaga.

  • [1]  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
  • [2]  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

  SELETUSKIRI

  Tehniliselt on ettepanek õigusakti kodifitseerimise ettepanek[1]. Sellele vaatamata oli komisjon sunnitud tegema seda uuestisõnastamise menetluse teel, kuna tekst sisaldab lisas väikesi muudatusi.

  Vajalikud muudatused tähendavad seda, et otsuse I lisas tuleb enne 1. mai 2004. aasta laienemist Euroopa Liitu kuulunud 15 liikmesriigi kaartidele lisada 2003. aasta ühinemisaktis oleva kümne liikmesriigi kaardid. Kõnealune inkorporeerimine oli ette nähtud otsuse 884/2004/EÜ artikli 1 punktiga 15 ning see tuleks sisse viia. Kooskõlas otsusega 884/2004/EÜ on 2003. aasta ühinemisaktis oleva kümne liikmesriigi puhul üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise tähtaeg 2010. aasta asemel 2020. aasta. Selguse huvides tehakse ettepanek asendada kodifitseeritud teksti I lisa uue lisaga, milles on kõigi Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kaardid.

  Arvestades ettepaneku tehnilist laadi, otsustasid koordinaatorid anda raporti esimehele, kuna suuniste tõeline läbivaatamine on ettevalmistamisel ja valmib alles järgmise aasta lõpu poole.

  EP õigusteenistus teavitas transpordi- ja turismikomisjoni esimeest kolme institutsiooni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma töö positiivsetest tulemustest.

  Õiguskomisjoni esimees saatis transpordi- ja turismikomisjoni esimehele kirja, milles ta jõuab samale järeldusele nagu õigusteenistused, eriti et „kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus (...) esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta”.

  Nõukogu jõudis teksti suhtes kokkuleppele ja üldine lähenemisviis määrati kindlaks nõukogu 18. detsembri koosolekul. Nõukogu järgis komisjoni seisukohta ja ei teinud tekstis sisulisi muudatusi, välja arvatud mõned väikesed muudatused põhjendustes (vt kahte muudatusettepanekut) ja mõned tehnilised parandused kaartidel[2].

  Pärast õigusliku ja poliitilise kindluse saamist teeb raportöör ettepaneku kiita tekst heaks, kaasa arvatud nõukogu esitatud väikesed muudatused ja parandused, ning lõpetada menetlus esimese lugemise kokkuleppega.

  • [1]  Otsusega liidetakse ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 1692/96/EÜ, otsus 1346/2001/EÜ, otsus 884/2004/EÜ, 2003. aasta ühinemisakti II lisa punkt 8.F ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1791/2006 ainsa lisa punkti 6 alapunkt D.
  • [2]  2. jaos:
   1) punkt 2.1. („Taani, Saksamaa, Luksemburg, Madalmaad, Austria” jäetakse välja, et tagada kooskõla vastava kaardiga);
   2) punkt 6.1. (lisatakse „Taani, Saksamaa, Luksemburg, Madalmaad, Austria”, et tagada kooskõla vastava kaardiga);
   3) kaart 2.27 (Newcastle'i ja Leedsi vahel asuv „Londonderry” jäetakse välja).
   4. jaos:
   1) kaart 5.1 (Läänemeri): nimi „Kristianstad” asendatakse nimega „Landskrona”;
   2) kaart 5.7 (Küpros): järjekindluse huvides asendatakse nimi „Larnaca sadam” nimega „Larnaca”.
   5. jaos:
   1) kaart 6.0 (Euroopa): Tallinna lennuväli tähistatakse ühenduse ümberistumispunktina, et tagada kooskõla kaardiga 6.4;
   2) kaart 6.4 (Eesti): Tallinna lennuväli tähistatakse ühenduse ümberistumispunktina.

  LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

  Teema:           Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta

  KOM(2009)0391, 27.7.2009 – 2009/0110(COD)

  Austatud esimees

  Õiguskomisjon, mille esimees ma olen, vaatas ülalnimetatud ettepaneku läbi vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorda lisatud artiklile 87 uuesti sõnastamise kohta.

  Nimetatud artikli lõige 3 on sõnastatud järgmiselt:

  „Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

  Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 156 ja 157 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

  Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama parlamendikomisjoni enne artikli 54 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku tagasi võtta.”

  Õigusteenistuse esindajad osalesid uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel. Järgides õigusteenistuse arvamust ja võttes arvesse arvamuse koostaja soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või konsultatiivse töörühma arvamuses esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

  Lisaks oli õiguskomisjon kooskõlas kodukorra artikliga 87 seisukohal, et ülalnimetatud töörühma arvamuses esitatud tehnilised kohandused on vajalikud selleks, et tagada ettepaneku vastavus uuesti sõnastamise eeskirjadele.

  Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon pärast küsimuse arutamist 11. novembri 2009. aasta koosolekul (19 poolthäälega; erapooletuid ei olnud[1]), et vastutav komisjon jätkaks ettepaneku läbivaatamist vastavalt õiguskomisjoni ettepanekutele ja kooskõlas kodukorra artikliga 87.

  Lugupidamisega

  Klaus-Heiner LEHNE

  Lisa: Konsultatiivse töörühma arvamus

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (esimees), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istśriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

  LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

  ARVAMUS

                                                                EUROOPA PARLAMENDILE

                                                                NÕUKOGULE

                                                                KOMISJONILE

  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta

  KOM(2009)0391, 27.7.2009 – 2009/0110(COD)

  Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 8. septembril 2009. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

  Vaadates läbi[1] ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsus 1692/96/EÜ üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta, märkis töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

  1) Põhjenduse 19 teksti tuleks muuta järgmiselt: „Tuleks moodustada komitee, mis muude ülesannete kõrval aitaks komisjonil kontrollida käesoleva otsuse kohaste suuniste rakendamist ja arendamist.”

  2) Artikli 10 lõike 3 teises lauses tuleks viide Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/16/EÜ asendada viitega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/57/EÜ.

  Töödokumendi läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või käesolevas arvamuses esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid. Töörühm töötas prantsuskeelse versiooni põhjal, mis on töödokumendi originaalkeelne versioon.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud)

  Viited

  KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  27.7.2009

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  TRAN

  14.9.2009

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  JURI

  14.9.2009

   

   

   

  Raportöör(id)

         nimetamise kuupäev

  Brian Simpson

  3.9.2009

   

   

  Arutamine parlamendikomisjonis

  25.1.2010

  22.2.2010

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  23.2.2010

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke