JELENTÉS a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatáról (átdolgozás)

12.3.2010 - (COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Brian Simpson
(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 87. cikke)


Eljárás : 2009/0110(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0030/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0030/2010
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló határozatra vonatkozó javaslatáról (átdolgozás)

(COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0391),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 156. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0111/2009),

–   tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 172. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. november 4-i véleményére[1],

–   tekintettel a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra,

–   tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra[2]

–   tekintettel eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottságnak a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsághoz intézett 2009. december 11-i levelére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7‑0030/2010),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) (kiigazított szöveg) A Bizottságnál egy bizottságot kell létrehozni olyan feladatokkal, amelyek között a Bizottság támogatása is szerepel, amikor az az ezen határozat által megállapított  iránymutatások megvalósulását és alakulását vizsgálja,

(19) Egy bizottságot kell felhatalmazni, különösen arra, hogy támogassa a Bizottságot, amikor az az ezen határozat által megállapított  iránymutatások megvalósulását és alakulását vizsgálja,

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Az egyértelműség érdekében indokolt a határozat I. mellékletét, amely már tartalmazza az Európai Unió 2004. május 1. előtti tizenöt tagállamára vonatkozó térképeket, kiegészíteni a 2003. évi csatlakozási okmányban szereplő tíz tagállamra vonatkozó térképekkel, és a transzeurópai közlekedési hálózatok megvalósításának időhatárát 2010-ről 2020-ra módosítani. Ezt a kiegészítést a 884/2004/EK határozat 1. cikkének (15) bekezdése írja elő, és meg kell valósítani.

(20) Az egyértelműség érdekében indokolt a 1692/96/EC számú határozat I. mellékletét egy olyan új melléklettel felváltani, amely a valamennyi tagállamra vonatkozó térképeket tartalmazza; ez biztosítaná, hogy a legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel módosított határozatban már szereplő térképeket a 2003-as csatlakozási aktusban foglalt térképekkel kiegészítsék. Emellett a terv céldátuma minden tagállamnak 2020.

 • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
 • [2]  HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

INDOKOLÁS

A javaslat technikailag a jogalkotási szöveg[1] egységes szerkezetbe foglalására irányuló javaslat. Mindazonáltal a Bizottság kénytelen volt átdolgozási eljárás révén elkészíteni azt, mivel a Melléklet szövege kisebb módosításokat tartalmaz:

A szükséges módosítások abból állnak, hogy a határozat I. mellékletét, amely már tartalmazza az Európai Unió 2004. május 1. előtti tizenöt tagállamára vonatkozó térképeket, kiegészítik a 2003. évi csatlakozási okmányban szereplő tíz tagállamra vonatkozó térképekkel. Az egyértelműség érdekében a javaslat az egységes szerkezetbe foglalt változat I. melléklete helyébe olyan, új I. mellékletet kíván léptetni, amely tartalmazza az Európai Unió mind a huszonhét tagállamára vonatkozó térképeket. A 884/2004/EK határozat 1. cikke (1) bekezdése értelmében a dátum minden tagállam esetén 2020-ra változik.

E javaslat technikai jellegére tekintettel a koordinátorok úgy határoztak, hogy a jelentést az elnöknek adják át, mivel az iránymutatások valódi felülvizsgálata még előkészületben van és csak a jövő év vége felé lesz kész.

A Tanács döntött a szövegről, és a Tanács december 18-i ülésén általános megközelítést alkalmaztak. A Tanács követte a Bizottságot és lényeges módosításokat nem hajtott végre a szövegben, csupán néhány kisebb módosítást a preambulumbekezdésekben (lásd a 2. módosítást) és néhány technikai javítást a térképeken[2].

E jogi és politikai biztosítékokat követően előadó azt javasolja, hogy állapodjanak meg a szövegről, beleértve a Tanács által javasolt kisebb módosításokat és javításokat, valamint hogy az ügyiratot egy első olvasatban elért megállapodással zárják.

MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Tárgy:            Javaslat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló határozatára

COM(2009) 0391, 2009.7.27. – 2009/0110 (COD)

Tisztelt Elnök Úr!

Az általam vezetett Jogi Bizottság az eljárási szabályzat átdolgozásról szóló 87. cikkének értelmében, az Európai Parlament eljárási szabályzatában foglaltak szerint vizsgálta meg a fent említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következő:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot”

Az Európai Parlament Jogi Szolgálatának – amelynek képviselői részt vettek az átdolgozott javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein – véleményét követően és a javaslat előadójának ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz lényegi változtatásokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport véleményében lényegi változtatásként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a korábbi jogszabályokban szereplő változatlanul hagyott rendelkezések és az említett változtatások egységes szerkezetbe foglalását illetően a javaslat lényegi változtatás nélkül egyenesen kodifikálja a már meglévő szövegeket.

Továbbá az eljárási szabályzat 87. cikkének értelmében a Jogi Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a fent említett munkacsoport véleményében javasolt technikai jellegű kiigazítások szükségesek annak érdekében, hogy a javaslat megfeleljen az átdolgozás szabályainak.

Következésképpen, miután 2009. november 11-i ülésén megvitatta azt, a Jogi Bizottság, 19 támogató szavazattal és tartózkodás nélkül[3], azt javasolja az Ön bizottságának mint illetékes bizottságnak, hogy a javaslatait figyelembe véve és a 87. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel,

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye.

 • [1]  A határozat csak az Európai Parlament és a Tanács 1692/96/EK, 1346/2001/EK és 884/2004/EK határozatait, a 2003. évi csatlakozási okmány II. függeléke 8. F pontját és a Tanács 1791/2006/EK rendelete Függelékének 6. D pontját tömöríti és helyezi hatályon kívül.
 • [2]  A II. részben
  1) 2.1 szakasz (törölték „Dániát, Németországot, Luxemburgot, Hollandiát és Ausztriát”, hogy igazodjanak a megfelelő térképhez);
  2) 6.1 szakasz (hozzáadták „Dániát, Németországot, Luxemburgot, Hollandiát és Ausztriát”, hogy igazodjanak a megfelelő térképhez);
  3) 2.27 térkép (törölték a Newcastle és Leeds között található „Londonderryt”)
  A IV. részben:
  1) 5.1 térkép (Balti-tenger) „Kristianstad”-ot „Landskrona” váltja fel;
  2) 5.7 térkép (Ciprus): a következetesség érdekében a „Larnaca kikötő”-t „Larnaca” váltja fel.
  Az V. részben
  1) 6.0 térkép (Európa): A tallini repülőteret közösségi összekötő pontként jelölték, hogy igazodjon a 6.4 térképhez.
  2) 6.4 térkép (Észtország): A tallini repülőteret közösségi összekötő pontként jelölik.
 • [3]  Klaus-Heiner Lehne (elnök), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník és Sajjad Karim.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

VÉLEMÉNY

 A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                                              A TANÁCS

                                                              A BIZOTTSÁG

Javaslat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló határozatára

COM(2009)0391 végleges, 2009.7.27. – 2009/0110 (COD)

A jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodás, különösen annak 9. pontja fényében, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló munkacsoport 2009. szeptember 8-án ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, fent említett javaslatot.

Az Európai Parlament és a Tanács azon határozatra irányuló javaslatának vizsgálatakor[1], amely az Európai Parlament és a Tanács a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK (1996. július 23.) határozatának módosítását célozza meg, a munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg:

(1) A (19) preambulumbekezdés szövegét a következők szerint kell módosítani: „A Bizottságnál egy bizottságot kell létrehozni olyan feladatokkal, amelyek között a Bizottság támogatása is szerepel, amikor az az ezen határozat által megállapított  iránymutatások megvalósulását és alakulását vizsgálja.”

(2) A 10. cikk (3) bekezdésének második mondatában az Európai Parlament és a Tanács 2001/16/EK irányelvére való utalást az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelvére való utalásnak kell felváltania.

Ennélfogva a javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel azt a következtetést vonta le, hogy a javaslat nem tartalmaz más lényegi módosítást az abban, illetve a jelen véleményben található módosításokon kívül. A tanácsadó munkacsoport a korábbi jogi aktus változatlan rendelkezéseinek az említett lényegi módosításokkal való egységes szerkezetbe foglalásának vonatkozásában azt a következtetést vonta le továbbá, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza azok érdemi változtatása nélkül.

 • [1]  A tanácsadó munkacsoport, amely számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, a francia nyelvű változat alapján dolgozott, mivel ez volt a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.

ELJÁRÁS

Cím

A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatások (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

27.7.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

14.9.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

14.9.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Brian Simpson

3.9.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.1.2010

22.2.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

23.2.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Benyújtás dátuma

12.3.2010