Pranešimas - A7-0030/2010Pranešimas
A7-0030/2010

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (nauja redakcija)

  12.3.2010 - (COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD)) - ***I

  Transporto ir turizmo komitetas
  Pranešėjas: Brian Simpson
  (Nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis)


  Procedūra : 2009/0110(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0030/2010

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių (nauja redakcija)

  (COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0391),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 156 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0111/2009),

  –   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl ES veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 172 straipsnio 1 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2009 m. lapkričio 4 d. nuomonę[1],

  –   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

  –   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo[2],

  –   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2009 m. gruodžio 11 d. laišką, pagal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalį pateiktą Transporto ir turizmo komitetui,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0030/2010),

  A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

  2.  ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  19) Prie Komisijos turėtų būti įkurtas komitetas, kurio viena iš užduočių — teikti pagalbą Komisijai, kai ji tiria šiuo sprendimu nustatytų gairių įgyvendinimą ir plėtojimą.

  19) Turėtų būti įkurtas komitetas, kuriam būtų suteikti įgaliojimai, visų pirma, teikti pagalbą Komisijai, kai ji tiria šiuo sprendimu nustatytų gairių įgyvendinimą ir plėtojimą.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl sprendimo

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  20) Siekiant aiškumo 2003 m. Stojimo akte nurodytų 10 valstybių narių žemėlapiai turėtų būti įtraukti į Sprendimo I priedą greta 15 valstybių, jau buvusių ES narėmis prieš 2004 m. gegužės 1 d. plėtrą, žemėlapių, ir bendruosiuose planuose nurodytą transeuropinio transporto tinklo sukūrimo datą, t. y. Juos įtraukti buvo numatyta Sprendimo 884/2004/EB 1 straipsnio 15 punkte ir tai būtina padaryti.

  20) Siekiant aiškumo Sprendimo 1692/96/EB I priedas turėtų būti pakeistas nauju priedu, kuriame būtų pateikiami visų valstybių narių žemėlapiai; taip būtų užtikrinama, kad žemėlapius, esančius šiame sprendime su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB)Nr. 1791/2006, papildo žemėlapiai, pateikti 2003 m. Stojimo akte. Be to, transeuropinio transporto tinklo sukūrimo data visoms valstybėms narėms yra 2020 m.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Techniniu požiūriu šis pasiūlymas yra pasiūlymas kodifikuoti teisėkūros tekstą[1]. Nepaisant to, Komisija buvo priversta tai padaryti pasitelkdama redakcijos procedūrą, nes tekste yra nedidelių priedo pakeitimų.

  Reikėjo atlikti šiuos pakeitimus: 2003 m. Stojimo akte nurodytų 10 valstybių narių žemėlapius įtraukti į Sprendimo I priedą greta 15 valstybių, jau buvusių ES narėmis iki 2004 m. gegužės 1 d. plėtros, žemėlapių. Siekiant aiškumo siūloma kodifikuotos redakcijos I priedą pakeisti nauju I priedu, kuriame būtų pateikiami 27 Europos Sąjungos valstybių narių žemėlapiai. Be to, remiantis Sprendimo Nr. 884/2004/EB 1 straipsnio 1 dalimi, visoms valstybėms narėms data keičiama į 2020 m.

  Atsižvelgdami į techninį šio pasiūlymo pobūdį, koordinatoriai nusprendė pateikti pranešimą pirmininkui, nes tikroji gairių peržiūra dar rengiama ir bus baigta tik kitų metų pabaigoje.

  Taryba pritarė tekstui ir gruodžio 18 d. įvykusio Tarybos posėdžio metu buvo prieita prie bendros nuomonės. Po Tarybos sekė Komisija ir ji taip pat nepateikė esminių teksto pakeitimų, buvo pateikta tik keletas nedidelių konstatuojamųjų dalių pakeitimų (žr. du pakeitimus) ir keletas techninių žemėlapių pataisymų[2].

  Po šių teisinių ir politinių patikinimų pranešėjas siūlo pritarti tekstui, įskaitant jo nedidelius Tarybos siūlomus pakeitimus ir pataisymus, ir baigti procedūrą po pirmojo svarstymo.

  • [1]  Sprendimu sujungiami ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 1692/96/EB, 1346/2001/EB ir 884/2004/EB, 2003 m. Stojimo akto II priedo 8 dalies F punktas, Tarybos reglamento (EB) Nr. 1791/2006 priedo 6 dalies D punktas.
  • [2]  II dalis:
   1) 2.1 skirsnis (siekiant suderinti su atitinkamu žemėlapiu išbraukiami žodžiai „Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija“);
   2) 6.1 skirsnis (siekiant suderinti su atitinkamu žemėlapiu įrašomi žodžiai „Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Austrija“);
   3) 2.27 žemėlapis (išbraukiamas Londonberio miesto („Londonberry“), esančio prie Niukaslo („Newcastle“) ir Lidso („Leeds“), pavadinimas.
   IV dalis:
   1) 5.1 žemėlapis (Baltic Sea): vietoj žodžio „Kristianstad“ rašomas žodis „Landskrona“;
   2) 5.7 žemėlapis (Cyprus): siekiant nuoseklumo vietoj žodžių „Larnaca port“ rašomas žodis „Larnaca“.
   V dalis:
   1) 6.0 žemėlapis (Europe): Talino oro uostas žymimas kaip Bendrijos sujungimo vieta, kad būtų suderinta su 6.4 žemėlapiu.
   2) 6.4 žemėlapis (Estonia): Talino oro uostas žymimas kaip Bendrijos sujungimo vieta.

  PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

  Tema:             Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių

  (2009 m. liepos 27 d. COM(2009)03912009/0110(COD))

  Gerb. pirmininke,

  Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo minėtąjį pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

  Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

  „Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

  Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

  Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

  Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo Konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, posėdžiuose, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referentės rekomendacijų, Teisės komitetas pažymėjo manantis, kad, be aptariamame pasiūlyme arba darbo grupės nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

  Be to, Teisės reikalų komitetas, remdamasis Darbo tvarko taisyklių 87 straipsniu, pažymėjo manantis, kad minėtosios darbo grupės nuomonėje pasiūlytos techninės pataisos būtinos siekiant užtikrinti pasiūlymo atitiktį išdėstymo nauja redakcija taisyklėms.

  Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2009 m. lapkričio 11 d. posėdyje rekomenduoja atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą atsižvelgiant į Teisės reikalų komiteto pasiūlymus ir vadovaujantis 87 straipsniu (už balsavo 19 narių, susilaikiusiųjų nebuvo[1]).

  Pagarbiai

  Klaus-Heiner LEHNE

  Pridedama. Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

  PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

  NUOMONĖ

  PATEIKTA                                          EUROPOS PARLAMENTUI

                                                                TARYBAI

                                                                KOMISIJAI

  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių

  2009 m. liepos 27 d. COM(2009)03912009/0110(COD)

  Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinė darbo grupė 2009 m. rugsėjo 8 d. surengė posėdį, kad aptartų minėtąjį Komisijos pasiūlymą.

  Nagrinėdama pasiūlymą[1] dėl 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 1692/96/EB, pateikiantį Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros, darbo grupė bendru sutarimu atkreipė dėmesį į tai, kad:

  1) 19 konstatuojamosios dalies tekstas iš dalies keičiamas taip: „Prie Komisijos turėtų būti įkurtas komitetas, kurio viena iš užduočių – teikti pagalbą Komisijai, kai ji tiria šiuo sprendimu nustatytų gairių įgyvendinimą ir plėtojimą.“

  2) 10 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje pateikiama nuoroda į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB turėtų būti pakeista nuoroda į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB.

  Apsvarsčiusi pasiūlymą konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė, kad jame nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie tame pasiūlyme arba šioje nuomonėje nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Kalbant apie nepakeistų ankstesniojo teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, konsultacinė darbo grupė nutarė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą tekstą nekeičiant jo esmės.

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu prancūzų kalba – darbo dokumento originalo kalba.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairės (nauja redakcija)

  Nuorodos

  COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  27.7.2009

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  14.9.2009

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  14.9.2009

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Brian Simpson

  3.9.2009

   

   

  Svarstymas komitete

  25.1.2010

  22.2.2010

   

   

  Priėmimo data

  23.2.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  37

  1

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

  Pateikimo data

  12.3.2010