Procedūra : 2009/0110(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0030/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0030/2010

Debates :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Balsojumi :

PV 05/05/2010 - 13.34
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0124

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 198kWORD 105k
12.3.2010
PE v02-00 A7-0030/2010

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta redakcija)

(COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Brian Simpson

(Pārstrādāšana – Reglamenta 87. pants)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta redakcija)

(COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0391),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 156. panta pirmo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0111/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 172. panta pirmo daļu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 4. novembra atzinumu(1),

–   apspriedies ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(2),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas 2009. gada 11. decembra vēstuli Transporta un tūrisma komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7‑0030/2009),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas viedokli priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi, kā vien tie, kuri kā tādi norādīti atbilstīgajā priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta vienkārši šo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Komisijai ir jāizveido komiteja, kuras uzdevumos ietilpst palīdzība Komisijai, pārbaudot pamatnostādņu, kas noteiktas ar šo lēmumu, īstenošanu un attīstību.

(19) Komitejai vajadzētu būt it īpaši pilnvarotai sniegt palīdzību Komisijai, pārbaudot pamatnostādņu, kas noteiktas ar šo lēmumu, īstenošanu un attīstību.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Skaidrības labad papildus kartēm par 15 valstīm, kuras bija Eiropas Savienības dalībvalstis pirms 2004. gada 1. maijā notikušās paplašināšanās, lēmuma I pielikumā jāiekļauj kartes par 10 dalībvalstīm, kuras minētas 2003. gada Pievienošanās aktā, un attiecībā uz Eiropas transporta tīkla shēmu termiņš 2010. gads jāaizstāj ar termiņu 2020. gads. Šāda karšu iekļaušana bija paredzēta Lēmuma Nr. 884/2004/EK 1. panta 15. punktā, un tā ir jāīsteno.

(20) Skaidrības labad Lēmuma Nr. 1692/96/EK I pielikums būtu jāaizstāj ar jaunu pielikumu, kurā iekļautas kartes, kas attiecas uz visām dalībvalstīm; ar to nodrošinātu, ka valstu kartes, kas jau ir iekļautas minētajā lēmumā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006, tiek papildinātas ar kartēm, kuras iekļautas 2003. gada Pievienošanās aktā. Turklāt attiecībā uz tīkla shēmu termiņš visām dalībvalstīm ir 2020. gads.

(1)

Vēl nav publicēts „Oficiālajā Vēstnesī”.

(2)

OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

No tehniskā viedokļa priekšlikums ir normatīva teksta kodifikācijas priekšlikums(1). Taču Komisijai vajadzēja šo darbu veikt, izmantojot pārstrādāšanas procedūru, jo pielikuma tekstā ir izdarītas nelielas izmaiņas.

Vajadzīgo grozījumu mērķis ir lēmuma I pielikumā papildus kartēm par 15 valstīm, kuras bija Eiropas Savienības dalībvalstis pirms 2004. gada 1. maija paplašināšanās, iekļaut kartes par 10 dalībvalstīm, kuras minētas 2003. gada Pievienošanās aktā. Skaidrības labad tiek ierosināts kodificētā teksta I pielikumu aizstāt ar jaunu I pielikumu, kurā ir kartes par 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Atbilstīgi Lēmumam Nr. 884/2004/EK termiņš attiecībā uz Eiropas transporta tīkla shēmu visām dalībvalstīm ir 2020. gads.

Apsverot šā priekšlikuma tehnisko raksturu, koordinatori nolēma sniegt priekšsēdētājam ziņojumu, jo patlaban tiek gatavota pamatnostādņu reāla pārskatīšana, kas būs pabeigta tikai nākamā gada beigās.

Padome atbalstīja tekstu un 18. decembra sanāksmē pieņēma vispārējo nostāju. Padome saglabāja Komisijas tekstu un tajā neieviesa nekādas būtiskas izmaiņas, vienīgi nelielus grozījumus apsvērumos (sk. divus grozījumus) un dažus tehniskus labojumus kartēs(2).

Ņemot vērā šos juridiskos un politiskos atkārtoti paustos apliecinājumus, referents ierosina atbalstīt tekstu, ietverot tajā nelielas izmaiņas un labojumus, ko ierosinājusi Padome, un vienoties par minēto dokumentu pirmajā lasījumā.

(1)

Ar šo lēmumu apvieno un atceļ šādus lēmumus: Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1692/96/EK, Lēmumu Nr. 1346/2001/EK, Lēmumu Nr. 884/2004/EK, 2003. gada Pievienošanās akta II pielikuma 8. punkta F apakšpunktu, Padomes Regulas (EK) Nr. 1791/2006 vienīgi pielikuma 6. punkta D apakšpunktu.

(2)

II sējumā:

1) 2.1. iedaļa (svītro „Dānija, Vācija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija”, lai saskaņotu ar atbilstošo karti);

2) 6.1. iedaļa (pievieno „Dānija, Vācija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija”, lai saskaņotu ar atbilstošo karti);

3) 2.27. karte (svītro „Londonderry” (Londonderi), kas atrodas starp Ņūkāslu (Newcastle) un Līdsu (Leeds).

IV sējumā:

1) 5.1. karte – Baltijas jūra (Baltic Sea): „Kristianstad” (Krišanstade) aizstāj ar „Landskrona” (Lanskrūna);

2) 5.7. karte – Kipra (Cyprus): konsekvences labad „Larnaca port” (Larnakas osta) aizstāj ar „Larnaca”(Larnaka).

V sējumā:

1) 6.0. karte – Eiropa (Europe): lai pielāgotu datus 6.4 kartei, Tallinas lidosta atzīmēta kā Kopienas satiksmes mezgls.

2) 6.4. karte – Igaunija (Eesti): Tallinas lidosta atzīmēta kā Kopienas satiksmes mezgls.


PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Temats:          Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai

COM(2009)0391, 27.7.2009 – 2009/0110(COD)

Godātais priekšsēdētāja kungs!

Juridiskā komiteja, ko man ir gods vadīt, ir izskatījusi iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar 87. pantu par pārstrādāšanu, kā iekļauts Parlamenta Reglamentā.

Minētā Reglamenta panta 3. punkts ir formulēts šādi:

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 156. un 157.  pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 54. pantu, ir informēt šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt pārstrādāšanas priekšlikumu.”

Ņemot vērā Juridiskā dienesta, kura pārstāvji piedalījās konsultatīvās darba grupas sanāksmēs pārstrādātā priekšlikuma izskatīšanā, atzinumu un ievērojot atzinuma sagatavotāja ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi, kā vien tie, kas norādīti priekšlikumā vai konsultatīvās darba grupas atzinumā, un ka attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šiem grozījumiem priekšlikumā ir iekļauta vienkārša esošo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību.

Turklāt, ņemot vērā Reglamenta 87. pantu, Juridiskā komiteja uzskatīja, ka iepriekš minētās darba grupas atzinumā ierosinātie tehniskie labojumi bija vajadzīgi, lai panāktu priekšlikuma atbilstību pārstrādāšanas noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pēc jautājuma izskatīšanas 2009. gada 11. novembra sanāksmē Juridiskā komiteja ar 19 balsīm ,,par” un nevienam neatturoties(1) pieņēma ieteikumu Jūsu komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu, ievērojot sniegtos ierosinājumus un saskaņā ar Reglamenta 87. pantu.

Patiesā cieņā

Klaus-Heiner LEHNE

Pielikumā: Konsultatīvās darba grupas atzinums.

(1)

Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

ATZINUMS

                                        ADRESĒTS EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai

COM(2009)0391 galīgā redakcija, 27.7.2009 – 2009/0110(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un it īpaši tā 9. punktu, Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbinieku konsultatīvā darba grupa 2009. gada 8. septembrī rīkoja sanāksmi, lai apspriestu iepriekš minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot priekšlikumu(1) Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai, ar kuru paredz pārstrādāt Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmumu 1692/96/EK par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai, darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk minēto.

(1) Lēmuma 19. apsvēruma tekstu vajadzētu grozīt šādi: „Ir jāizveido komiteja, kuras uzdevumos ietilpst palīdzība Komisijai, pārbaudot pamatnostādņu, kas noteiktas ar šo lēmumu, īstenošanu un attīstību”.

(2) Teksta 10. panta 3. punkta otrajā teikumā minētā atsauce uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/16/EK būtu jāaizstāj ar atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK.

Pēc darba dokumenta izskatīšanas darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi, kā vien tie, kas norādīti minētajā tekstā vai šajā atzinumā. Darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz iepriekšējā tiesību akta negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šiem grozījumiem priekšlikumā ir iekļauta vienkārša pašreizējo tekstu kodifikācija, nemainot attiecīgo tiesību aktu satura būtību.

(1)

Darba grupas rīcībā bija priekšlikuma versijas vācu, angļu un franču valodā, un tā strādāja, par pamatu ņemot versiju franču valodā, kas ir darba dokumenta oriģinālvaloda.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

27.7.2009

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

14.9.2009

Committee(s) asked for opinion(s)

       Date announced in plenary

JURI

14.9.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Brian Simpson

3.9.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

25.1.2010

22.2.2010

 

 

Pieņemšanas datums

23.2.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Juridisks paziņojums - Privātuma politika