Procedure : 2009/0110(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0030/2010

Ingediende teksten :

A7-0030/2010

Debatten :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.34
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0124

VERSLAG     ***I
PDF 182kWORD 203k
12.3.2010
PE 430.973v02-00 A7-0030/2010

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking)

(COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur voor advies: Brian Simpson

(Herschikking – Artikel 87 van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking)

(COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0391),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 156, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0111/2009),

–   gelet op de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld "Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures" (COM(2009)0665),

–   gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 172, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 november 2009(1),

–   na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–   gelet op Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(2),

–   gezien de brief van 11 december 2009 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie vervoer en toerisme overeenkomstig artikel 80 bis, lid 3, van zijn Reglement,

–   gelet op de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2010),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.  neemt het hierna uiteengezette standpunt aan met inachtneming van de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Amendement  1

Voorstel voor een besluit

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Bij de Commissie moet een comité worden ingesteld dat er met name mee belast wordt de Commissie bij te staan wanneer zij de tenuitvoerlegging en de ontwikkeling van de bij deze beschikking vastgestelde richtsnoeren onderzoekt,

(19) Een comité moet de bevoegdheid krijgen om in het bijzonder de Commissie bij te staan wanneer zij de tenuitvoerlegging en de ontwikkeling van de bij deze beschikking vastgestelde richtsnoeren onderzoekt,

Amendement  2

Voorstel voor een besluit

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Ter wille van de duidelijkheid dienen in bijlage I de kaarten van de 10 in de Toetredingsakte van 2003 opgenomen lidstaten te worden toegevoegd aan de kaarten van de 15 lidstaten die reeds voor de uitbreiding van 1 mei 2004 lid waren van de Europese Unie en dient de horizon 2010 voor het trans-Europees vervoersnetwerk te worden vervangen door horizon 2020. Door die kaarten toe te voegen wordt artikel 1, punt 15, van Beschikking 884/2004/EG ten uitvoer gelegd.

(20) Ter wille van de duidelijkheid dient bijlage I van Besluit nr. 1692/96/EG te worden vervangen door een nieuwe bijlage die de kaarten van alle lidstaten bevat. In dit verband moeten de kaarten van de in de Toetredingsakte van 2003 opgenomen lidstaten te worden toegevoegd aan de kaarten van de lidstaten die reeds voor die toetreding lid waren van de Europese Unie. Verder dient Besluit nr. 1692/96/EG te worden gewijzigd overeenkomstig artikel 1, punt 15, van Beschikking 884/2004/EG, zodat het jaartal 2010 wordt vervangen door het jaartal 2020 als streefjaar voor het plan dat geldt voor de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie toetraden.

(1)

Nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad.

(2)

PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


TOELICHTING

Bij dit voorstel gaat het technisch gesproken om een voorstel tot codificatie van de wetstekst(1). Niettemin moest de Commissie de herschikkingsprocedure gebruiken omdat de tekst een aantal geringe veranderingen in de bijlage bevat.

De noodzakelijke wijzigingen betreffen de toevoeging van de kaarten in bijlage I voor de 10 in de Toetredingsakte van 2003 opgenomen lidstaten aan de bestaande kaarten voor de 15 landen die reeds voor de uitbreiding van 1 mei 2004 lid waren van de Europese Unie. Door die kaarten toe te voegen wordt artikel 1, punt 15, van Beschikking 884/2004/EG ten uitvoer gelegd. Overeenkomstig Beschikking 884/2004/EG wordt voor het trans-Europees vervoersnetwerk voor de 10 in de Toetredingsakte van 2003 opgenomen lidstaten horizon 2020 gehanteerd in plaats van 2010. Ter wille van de duidelijkheid wordt voorgesteld bijlage I van de gecodificeerde beschikking te vervangen door een nieuwe bijlage I waarin de kaarten zijn opgenomen voor de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Gezien het technische karakter van het voorstel besloten de coördinatoren het verslag al aan de voorzitter door te geven aangezien de echte herziening van de richtsnoeren in voorbereiding is en pas tegen het einde van volgend jaar klaar zal zijn.

De Juridische Dienst van het EP bracht de TRAN-voorzitter al op de hoogte van het positieve resultaat van de adviesgroep van de juridische diensten van de drie instellingen.

De voorzitter van de Commissie juridische zaken zond een brief aan de TRAN-voorzitter waarin tot dezelfde conclusie als die van de Juridische dienst wordt gekomen, met name "dat het betreffende voorstel (…) geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen".

De Raad is het over een tekst eens geworden en op de bijeenkomst van de Raad op 18 december werd een algemene benadering vastgesteld. De Raad is de Commissie gevolgd en bracht geen substantiële wijzigingen in de tekst aan – slechts enkele kleine veranderingen in de overwegingen (zie de twee amendementen) en een aantal technische veranderingen in de kaarten(2).

Naar aanleiding van het geruststellende commentaar voor wat de juridische en politieke aspecten van het voorstel voor een beschikking betreft, stelt uw rapporteur voor met de tekst in te stemmen, met inbegrip van de door de Raad voorgestelde kleine veranderingen en correcties, en het dossier af te sluiten met een overeenstemming in eerste lezing.

(1)

Deze beschikking strekt tot samenvoeging en intrekking van Beschikking 1692/96/EG, Beschikking 1346/2001/EG, Beschikking 884/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad, Toetredingsakte 2003, Bijlage II, punt 8.F en Verordening van de Raad (EG) nr. 17912006, uitsluitend punt 6(D) van de bijlage.

(2)

 In Volume II:

  1) Afdeling 2.1 ("Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk" geschrapt om aan te sluiten op de corresponderende kaart);

  2) Afdeling 6.1 ("Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk" toegevoegd om aan te sluiten op de corresponderende kaart);

  3) Kaart 2.27 ("Londonderry", liggend tussen Newcastle en Leeds geschrapt).

  In Volume IV:

  1) Kaart 5.1 (Oostzee): "Kristianstad" wordt vervangen door "Landskrona";

  2) Kaart 5.7 (Cyprus): ter willle van de consistentie wordt "Larnaca port" vervangen door "Larnaca".

  In Volume V:

  1) Kaart 6.0 (Europa): De luchthaven van Tallinn wordt als communautair verbindingspunt aangegeven om aan te sluiten op kaart 6.4.

  2) Kaart 6.4 (Estland): De luchthaven van Tallinn wordt als communautair verbindingspunt aangegeven.


BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Betreft:  Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet

COM(2009)0391 van 27.7.2009 – 2009/0110(COD)

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken, waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, heeft bovengenoemd voorstel behandeld overeenkomstig artikel 87 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Parlement.

Lid 3 van dit artikel luidt als volgt:

“Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ten principale bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 156 en 157 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de bevoegde commissie alleen ontvankelijk, als zij betrekking hebben op onderdelen van het voorstel die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ten principale bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van het Interinstitutioneel Akkoord, eveneens amendementen op de gecodificeerde delen van het voorstel van de Commissie in te dienen, brengt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Laatstgenoemde deelt de commissie voor de stemming overeenkomstig artikel 54 haar standpunt over de amendementen mede en geeft te kennen of zij voornemens is het herschikkingsvoorstel in te trekken.”

Op grond van het advies van de Juridische Dienst, waarvan vertegenwoordigers hebben deelgenomen aan de vergaderingen van de Adviesgroep tijdens welke het herschikte voorstel is behandeld, en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel of in het advies van de Adviesgroep zijn aangegeven en dat, ten aanzien van de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere wetsbesluiten met deze wijzigingen, het voorstel louter en alleen beperkt is tot een codificatie, zonder enige wijziging van de inhoud van de bestaande teksten.

Overeenkomstig artikel 87 is de Commissie juridische zaken bovendien van mening dat de in het advies van de voornoemde Adviesgroep voorgestelde technische aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het voorstel in overeenstemming is met de herschikkingsregels.

Concluderend beveelt de Commissie juridische zaken, na beraadslaging op haar vergadering van 11 november 2009, met 19 stemmen vóór en geen onthoudingen(1) aan dat uw commissie als commissie ten principale overgaat tot behandeling van bovengenoemd voorstel, rekening houdend met de suggesties van de Commissie juridische zaken en conform artikel 87.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner LEHNE

Bijlage: advies van de adviesgroep.

(1)

Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet

COM(2009) 0391 van 27.7.2009 - 2009/0110(COD)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, inzonderheid punt 9, is de raadgevende werkgroep bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 8 september 2009 bijeengekomen om onder meer bovengenoemd Commissievoorstel te behandelen.

Bij de behandeling(1) van het voorstel voor een Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Beschikking 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet constateerde de werkgroep unaniem dat:

(1) De tekst van overweging 19 na wijziging als volgt dient te luiden: "Er moet een comité worden ingesteld dat er onder meer mee belast wordt de Commissie bij te staan wanneer zij de tenuitvoerlegging en de ontwikkeling van de bij deze beschikking vastgestelde richtsnoeren onderzoekt".

(2) In artikel 10, lid 3, tweede zin moet de verwijzing naar Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad worden vervangen door een verwijzing naar Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Op grond van haar onderzoek van het voorstel heeft de Adviesgroep unaniem geconcludeerd dat het voorstel geen andere materiële wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel of dit advies zijn aangegeven. De Adviesgroep heeft voorts wat de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van het vorige besluit met deze materiële wijzigingen betreft, geconcludeerd dat het voorstel niet meer dan een simpele codificatie van de bestaande tekst is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

(1)

De adviesgroep beschikte over de versies van het voorstel in het Duits, het Engels en het Frans, en heeft gewerkt aan de hand van de Franse versie, die de originele versie van het werkdocument is.


PROCEDURE

Titel

Communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

Datum indiening bij EP

27.7.2009

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

14.9.2009

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

JURI

14.9.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Brian Simpson

3.9.2009

 

 

Behandeling in de commissie

25.1.2010

22.2.2010

 

 

Datum goedkeuring

23.2.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Juridische mededeling - Privacybeleid