RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare)

12.3.2010  - (COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD)) - ***I

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Brian Simpson
(Reformare – articolul 87 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2009/0110(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0030/2010

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare)

(COM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0391),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 156 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0111/2009),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 172 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea UE,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 noiembrie 2009[1],

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative[2],

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 11 decembrie 2009 adresată Comisiei pentru transport și turism în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7‑0030/2010),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Este necesar să se instituie pe lângă Comisie un comitet a cărui principală atribuție să fie sprijinirea Comisiei atunci când verifică punerea în aplicare și elaborarea acestor orientări stabilite prin prezenta decizie .

(19) Este necesar să fie împuternicit un comitet, în special, pentru a sprijini Comisia atunci când verifică punerea în aplicare și elaborarea acestor orientări stabilite prin prezenta decizie.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Din motive de claritate, în anexa I la decizie ar trebui să se adauge hărțile referitoare la cele 10 state membre enumerate în actul de aderare din 2003 la hărțile deja existente în raport cu cele 15 țări care erau membre ale Uniunii Europene înainte de extinderea de la 1 mai 2004 și să se înlocuiască orizontul 2010 pentru planul rețelei transeuropene de transport cu orizontul 2020. Această includere a fost prevăzută la articolul 1 punctul 15 din Decizia 884/2004/CE și trebuie efectuată.

(20) Din motive de claritate, anexa I la decizia nr. 1692/96/CE ar trebui înlocuită cu o nouă anexă care să includă hărți privind toate statele membre; astfel s-ar asigura că, pe lângă hărțile deja incluse în decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1791/2006, figurează și hărțile incluse în Actul de aderare din 2003. În plus, data stabilită pentru realizarea planului este 2020 pentru toate statele membre.

 • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
 • [2]  JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Din punct de vedere tehnic propunerea este o propunere de codificare a textului legislativ.[1] Cu toate acestea Comisia a fost nevoită să o prezinte prin procedura de reformare întrucât textul conține modificări minore în anexă.

Modificările necesare constau în adăugarea, în anexa I la decizie, a hărților referitoare la cele 10 state membre enumerate în actul de aderare din 2003 la hărțile deja existente în raport cu cele 15 țări care erau membre ale Uniunii Europene înainte de extinderea de la 1 mai 2004. Din motive de claritate, se propune înlocuirea anexei I la textul codificat cu o nouă anexă I, care să includă hărțile în raport cu cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În același timp, în conformitate cu articolul 1 punctul 1 din Decizia nr. 884/2004/CE, data se înlocuiește cu 2020 pentru toate statele membre.

Având în vedere natura tehnică a acestei propuneri, coordonatorii au hotărât să transmită raportul președintelui comisiei, întrucât adevărata revizie a orientărilor este în proces de pregătire și va fi finalizată numai spre sfârșitul anului viitor.

Consiliul a convenit asupra unui text și s-a stabilit o abordare generală la reuniunea Consiliului din 18 decembrie. Consiliul a acceptat propunerea Comisiei și nu a introdus modificări de fond în text, ci numai unele modificări minore în considerente (a se vedea cele două amendamente) și unele corecturi tehnice la hărți.[2]

În urma acestor garanții juridice și politice, raportorul sugerează acceptarea textului, inclusiv a modificărilor și corecturilor minore propuse de Consiliu și finalizarea dosarului cu un acord în primă lectură.

 • [1]  Decizia unifică și abrogă Decizia nr. 1692/96/CE, Decizia nr. 1346/2001/CE, Decizia nr. 884/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului, anexa II punctul 8.F din Actul de aderare din 2003, Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului numai punctul 6(D) din anexă.
 • [2]  În volumul II:
  1) Secțiunea 2.1 („Danemarca, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria” eliminate pentru a fi în conformitate cu hărțile corespunzătoare);
  2) Secțiunea 6.1 („Danemarca, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria” adăugate pentru a fi în conformitate cu hărțile corespunzătoare);
  3) Harta 2.27 (se elimină „Londonderry” aflat între Newcastle și Leeds).
  În volumul IV:
  1) Harta 5.1 (Marea Baltică): „Kristianstad” este înlocuit cu „Landskrona”;
  2) Harta 5.7 (Cipru): din motive de consecvență „Portul Larnaca” este înlocuit cu „Larnaca”.
  În volumul V:
  1) Harta 6.0 (Europa): Aeroportul din Tallinn este marcat ca punct de conexiune intracomunitar pentru a fi în conformitate cu harta 6.4.
  2) Harta 6.4 (Estonia): Aeroportul din Tallinn este marcat ca punct de conexiune intracomunitar.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Obiect:           Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport

COM(2009)0391 din 27.7.2009 - 2009/0110 (COD)

Stimate dle Președinte,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 87 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, dacă, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, comisia competentă în fond intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale propunerii Comisiei, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare.”

În urma avizului Serviciului juridic al Parlamentului European, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice a considerat că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în avizul grupului de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În plus, Comisia pentru afaceri juridice a considerat, în conformitate cu articolul 87, că adaptările tehnice sugerate în avizul grupului de lucru menționat anterior au fost necesare pentru a asigura conformitatea propunerii cu regulile de reformare.

În concluzie, după discutarea subiectului în cadrul reuniunii sale din 11 noiembrie 2009, Comisia pentru afaceri juridice, cu 19 voturi pentru și nicio abținere[1], recomandă comisiei dvs., competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu sugestiile propuse și cu articolul 87.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexă: Avizul grupului de lucru consultativ

 • [1]  Klaus-Heiner Lehne (Președinte), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport

COM(2009)0391 final din 27.7.2009 - 2009/0110(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative și, în special, punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciile juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 8 septembrie 2009 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării[1] propunerii de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Deciziei 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, grupul de lucru consultativ, de comun acord, a constatat următoarele:

(1) Textul considerentului 19 ar trebui modificat după cum urmează: „Este necesar să se instituie un comitet cu atribuții de sprijinire a Comisiei atunci când verifică punerea în aplicare și elaborarea acestor orientări stabilite prin prezenta decizie.”

(2) La articolul 10 alineatul (3) a doua teză, referirea la Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului ar trebui înlocuită cu referirea la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în prezentul aviz. Grupul de lucru consultativ a concluzionat, de asemenea, că în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

 • [1]  Grupul de lucru a avut la dispoziție versiunile în limba engleză, franceză și germană ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba franceză, versiunea originală a documentului de lucru.

PROCEDURĂ

Titlu

Orientări comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare)

Referințe

COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

Data prezentării la PE

27.7.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

14.9.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

JURI

14.9.2009

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Brian Simpson

3.9.2009

 

 

Examinare în comisie

25.1.2010

22.2.2010

 

 

Data adoptării

23.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

Membri supleanți prezenți la votul final

Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke