SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie)

12.3.2010 - (KOM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Brian Simpson
(Prepracované znenie – článok 87 rokovacieho poriadku)


Postup : 2009/0110(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0030/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie)

(KOM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracované znenie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0391),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 156 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0111/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 172 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 4. novembra 2009[1],

–   po konzultácii s Výborom regiónov,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[2],

–   so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 11. decembra 2009 adresovaný Výboru pre dopravu a cestovný ruch v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7-0030/2010),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže predmetom návrhu je iba priama kodifikácia platných ustanovení bez zmeny ich podstaty, pretože ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov spolu s uvedenými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť tento návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19) Pri Komisii by mal byť vytvorený výbor na plnenie úloh, ktoré zahŕňajú pomoc Komisii pri kontrole vykonávania a rozvoja usmernení stanovených v tomto rozhodnutí.

19) Mal by sa splnomocniť výbor, ktorý bude špeciálne pomáhať Komisii pri kontrole vykonávania a rozvoja usmernení  stanovených v tomto rozhodnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20) V záujme jasnosti je potrebné doplniť do prílohy I k rozhodnutiu mapy týkajúce sa 10 členských štátov, ktoré sú uvedené v akte o pristúpení z roku 2003, k už existujúcim mapám týkajúcim sa 15 štátov, ktoré už boli členmi Európskej únie pred rozšírením 1. mája 2004 a posunúť termín na vytvorenie schémy transeurópskej dopravnej siete z roku 2010 na rok 2020. Vloženie týchto máp bolo ustanovené v článku 1 bode 15 rozhodnutia 884/2004/ES a je potrebné uskutočniť ho.

(20) V záujme jasnosti je potrebné nahradiť prílohu I rozhodnutia č. 1692/96/ES novou prílohou s mapami, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov; tým by sa zabezpečilo, že mapy, ktoré obsahuje uvedené rozhodnutie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006, sa doplnia mapami, ktoré obsahuje akt o pristúpení z roku 2003. Okrem toho cieľovým dátumom plánov je rok 2020 pre všetky členské štáty.

 • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
 • [2]  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh je z technického hľadiska návrhom na kodifikáciu legislatívneho textu.[1] Komisia však bola nútená použiť postup prepracovania, pretože text obsahuje malé zmeny v prílohe.

Potrebné zmeny a doplnenia pozostávajú z toho, že do prílohy I k rozhodnutiu sa pridajú k už existujúcim mapám 15 krajín, ktoré boli členmi Európskej únie pred rozšírením 1. mája 2004, mapy 10 členských štátov, ktoré sú uvedené v akte o pristúpení z roku 2003. V záujme jasnosti sa navrhuje nahradiť prílohu I kodifikovaného textu novou prílohou I, ktorá bude obsahovať mapy 27 členských štátov Európskej únie. Zároveň v súlade s článkom 1 ods. 1 rozhodnutia č. 884/2004/ES sa zmení dátum pre všetky členské štáty na rok 2020.

Vzhľadom na technickú povahu tohto návrhu sa koordinátori rozhodli podať správu predsedovi, pretože sa pripravuje podstatná revízia usmernení, ktorá bude hotová až koncom budúceho roka.

Rada schválila text a 18. decembra boli na zasadnutí Rady prijaté všeobecné zásady. Rada nasledovala Komisiu a neurobila žiadnu podstatnú zmenu textu, len niektoré menšie úpravy v odôvodneniach (pozri dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy) a niekoľko technických opráv na mapách.[2]

V nadväznosti na tieto právne a politické ubezpečenia spravodajca navrhuje, aby sa text schválil vrátane menších modifikácií a opráv, ktoré navrhla Rada, a aby sa dokument uzavrel dohodou v prvom čítaní.

 • [1]  Rozhodnutie zlučuje a ruší rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES, č. 1346/2001/ES, č. 884/2004/ES, bod 8.F prílohy II aktu o pristúpení z roku 2003, bod 6(D) prílohy nariadenia Rady (ES) č. 1791/2006.
 • [2]  Vo zväzku II:
  1) časť 2.1 (slová „Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko“ vynechané kvôli súladu s príslušnou mapou);
  2) časť 6.1 (slová „Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko“ doplnené kvôli súladu s príslušnou mapou);
  3) mapa 2.27 (vymazaný nápis „Londonderry“ umiestnený medzi nápismi Newcastle a Leeds).
  Vo zväzku IV:
  1) mapa 5.1 (Baltské more): nápis „Kristianstad“ je nahradený nápisom „Landskrona“;
  2) mapa 5.7 (Cyprus): kvôli súdržnosti je nápis „Larnaca port“ nahradený nápisom „Larnaca“.
  Vo zväzku V:
  1) mapa 6.0 (Európa): letisko v Talline je označené ako spojovací bod Spoločenstva kvôli súladu s mapou 6.4;
  2) mapa 6.4 (Estónsko): letisko v Talline je označené ako spojovací bod Spoločenstva.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Vec:                Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete

KOM(2009)0391 z 27.7.2009 – 2009/0110(COD)

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci, ktorému mám tú česť predsedať, preskúmal uvedený návrh podľa článku 87 rokovacieho poriadku Parlamentu o prepracovaní.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor príslušný pre právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné vecné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli takto označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu Komisie, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 54 listom informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, prepracovaný návrh stiahnuť.“

V nadväznosti na stanovisko právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na schôdzach konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh na prepracovanie, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že uvedený návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny než tie, ktoré boli takto označené v samotnom návrhu alebo v stanovisku konzultačnej pracovnej skupiny, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov s týmito zmenami, návrh je priamou kodifikáciou existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci okrem toho na základe článku 87 považoval technické úpravy navrhnuté v stanovisku uvedenej pracovnej skupiny za nevyhnutné na zabezpečenie súladu medzi návrhom a prepracovanými ustanoveniami.

Výbor pre právne veci po prerokovaní tejto otázky na svojej schôdzi 11. novembra 2009 schválil 19 hlasmi (pričom nikto sa hlasovania nezdržal)[1] odporúčanie, aby Váš výbor ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s jeho pripomienkami a článkom 87.

S úctou,

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

 • [1]  Klaus-Heiner Lehne (predseda), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete

KOM(2009)0391 v konečnom znení z 27. 7. 2009 – 2009/0110(COD)

So zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom využívaní postupu prepracovania právnych aktov, najmä na jej bod 9, sa konzultačná pracovná skupina právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zišla 8. septembra 2009 na schôdzi, aby posúdila uvedený návrh Komisie.

Po preskúmaní návrhu[1] rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady na prepracovanie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravy skonštatovala pracovná skupina na základe spoločnej dohody, že:

1) Text odôvodnenia 19 by sa mal zmeniť a doplniť takto: „Mal by sa zriadiť výbor poverený úlohami, ktoré zahŕňajú pomoc Komisii pri kontrole vykonávania a rozvoja usmernení stanovených v tomto rozhodnutí.“

2) V článku 10 ods. 3 v druhej vete by sa odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES mal nahradiť odkazom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES.

Po preskúmaní pracovného dokumentu mohla teda pracovná skupina jednomyseľne potvrdiť, že návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny než tie, ktoré boli za také označené v samotnom texte alebo v tomto stanovisku. Pracovná skupina dospela tiež k záveru, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s týmito podstatnými zmenami, návrh sa skutočne obmedzuje na priamu kodifikáciu a podstatne nemení príslušné akty.

 • [1]  Pracovná skupina mala k dispozícii anglické, francúzske a nemecké znenie návrhu a pri rokovaniach sa opierala o francúzske znenie, ktoré je pôvodným znením pracovného dokumentu.

POSTUP

Názov

Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

Dátum predloženia v EP

27.7.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

14.9.2009

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

14.9.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Brian Simpson

3.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.1.2010

22.2.2010

 

 

Dátum prijatia

23.2.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke