POROČILO o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev)

12.3.2010 - (KOM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Brian Simpson
(Prenovitev – člen 87 poslovnika)


Postopek : 2009/0110(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0030/2010

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev)

(KOM(2009)0391 – C7‑0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0391),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 156(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0111/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju členov 294(3) in 172(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. novembra 2009[1];

–   ob upoštevanju posvetovanja z Odborom regij,

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov[2],

–   ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve Odboru za promet in turizem z dne 11. decembra 2009 v skladu s členom 87(3) poslovnika,

–   ob upoštevanju členov 87 in 55 poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7–0030/2010),

A. ker obravnavani predlog po mnenju posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije ne določa bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov in omenjenih sprememb, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  sprejme v nadaljevanju podano mnenje, ob upoštevanju priporočil posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom držav članic.

Predlog spremembe  1

Predlog odločbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Pri Komisiji naj bo ustanovljen odbor z nalogami, ki vključujejo pomoč Komisiji, kadar preverja izvajanje in razvijanje smernic predvidenih s to odločbo.

(19) Določiti je treba odbor, ki bo pristojen predvsem za pomoč Komisiji, kadar preverja izvajanje in razvijanje smernic, predvidenih s to odločbo.

Predlog spremembe  2

Predlog odločbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Zaradi jasnosti bi bilo treba v Prilogo I Odločbe zemljevidom za 15 držav, ki so bile članice Evropske unije pred njeno širitvijo 1. maja 2004, dodati zemljevide za 10 držav članic, vključenih v Akt o pristopu iz leta 2003, ter rok za oblikovanje načrta za vseevropsko prometno omrežje prestaviti z leta 2010 na 2020. Ta sprememba je predvidena v členu 1(15) Odločbe št. 884/2004/ES in se mora izvesti.

(20) Zaradi jasnosti bi bilo treba Prilogo I Odločbe št. 1692/96/ES nadomestiti z novo prilogo, ki bo vsebovala zemljevide vseh držav članic; s tem bi zagotovili, da bodo zemljevidi, ki jih ta odločba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006, že vsebuje, dopolnjeni z zemljevidi iz akta o pristopu iz leta 2003. Poleg tega je ciljni datum za načrt leto 2020 za vse države članice.

 • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
 • [2]  UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

Tehnično gledano gre pri predlogu za kodifikacijo zakonodajnega besedila[1], vendar jo je bila Komisija kljub temu prisiljena izvesti v postopku prenovitve, saj so v prilogi manjše spremembe.

Potrebna sprememba je, da se v Prilogi I k odločbi vsebovani zemljevidi 15 držav članic, ki so bile članice Evropske unije pred širitvijo 1. maja 2004, dopolnijo z zemljevidi 10 držav članic iz akta o pristopu iz leta 2003. Zaradi jasnosti se predlaga, da se Priloga I h kodificiranemu besedilu nadomesti z novo Prilogo I, ki bo vključevala zemljevide 27 držav članic Evropske unije. Hkrati se za vse države članice spremeni letnica na 2020, kar je v skladu s členom 1(1) Odločbe št. 884/2004/ES.

Glede na to, da je predlog tehnične narave, so se koordinatorji odločili, da bodo poročilo predložili predsedujočemu, saj je prava revizija smernic še v pripravi in bo nared šele proti koncu naslednjega leta.

Svet je dosegel dogovor o besedilu in na srečanju 18. decembra sprejel splošni pristop. Sledil je Komisiji in besedila ni bistveno spreminjal, ampak je zgolj vnesel manjše spremembe v uvodne izjave (glej predloga sprememb) in nekaj tehničnih popravkov zemljevidov[2].

Po teh pravnih in političnih zagotovilih poročevalec predlaga, da se besedilo odobri, vključno z manjšimi spremembami in popravki, ki jih je predlagal Svet, ter da se zadeva zaključi s soglasjem v prvi obravnavi.

PRILOGA: pismo odbora za pravne zadeve

Predmet :       Predlog odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja

KOM(2009)0391 z dne 27. 7. 2009 – 2009/0110(COD)

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve, ki mu imam čast predsedovati, je preučil omenjeni predlog v skladu s členom 87 poslovnika Evropskega parlamenta, ki določa prenovitev pravnih aktov.

Tretji odstavek tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“

Na podlagi mnenja pravne službe Evropskega parlamenta, katere predstavniki so se udeležili sestankov posvetovalne skupine za proučitev prenovljenega predloga, in v skladu s priporočili poročevalca Odbor za pravne zadeve meni, da zadevni predlog ne določa bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v zadevnem predlogu ali v mnenju pravne službe opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Poleg tega je Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 87 ugotovil, da so tehnične prilagoditve, ki jih je v svojem mnenju predlagala zgoraj omenjena delovna skupina, potrebne za zagotovitev skladnosti predloga s pravili prenovitve.

Potem ko je Odbor za pravne zadeve na seji 11. novembra 2009 proučil zadevo in o njej glasoval z 19 glasovi za in brez vzdržanih glasov[3], vašemu odboru kot pristojnemu odboru priporoča, naj predlog prouči ob upoštevanju njegovih predlogov in v skladu s členom 87.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner LEHNE

Priloga: mnenje posvetovalne delovne skupine.

 • [1]  Odločba združuje in razveljavlja Odločbo št. 1692/96/ES, Odločbo št. 1346/2001/ES, Odločbo št. 884/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Akt o pristopu iz leta 2003, Prilogo II, točko 8.F, v Uredbi Sveta (ES) št. 1791/2006 pa samo točko 6(D) Priloge.
 • [2]  V Zvezku II:
  1) Točka 2.1 („Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija“ se izbrišejo zaradi uskladitve z ustreznim zemljevidom)
  2) Točka 6.1 („Danska, Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija“ se dodajo zaradi uskladitve z ustreznim zemljevidom)
  3) Zemljevid 2.27 („Londonderry“, ki se nahaja med Newcastlom in Leedsom, se izbriše).
  V Zvezku IV:
  1) Zemljevid 5.1 (Baltsko morje): „Kristianstad“ se nadomesti z „Landskrona“;
  2) Zemljevid 5.7 (Ciper): zaradi doslednosti se „Pristanišče Larnaka“ nadomesti z „Larnaka“.
  V Zvezku V:
  1) Zemljevid 6.0 (Evropa): Letališče v Tallinu se označi kot vozlišče Skupnosti zaradi uskladitve z zemljevidom 6.4.
  2) Zemljevid 6.4 (Estonija): Letališče v Tallinu se označi kot vozlišče Skupnosti .
 • [3]  Klaus-Heiner Lehne (Chairman), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE DELOVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

MNENJE

                                      V VEDNOST EVROPSKEMU PARLAMENTU

                                                              SVETU

                                                              KOMISIJI

Predlog odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja

KOM(2009)0391 z dne 27. 7. 2009 – 2009/0110(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti točko 9, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 8. septembra 2009, da bi proučila omenjeni predlog Komisije.

Delovna skupina je po proučitvi[1] predloga odločbe Evropskega parlamenta in Sveta, namenjene prenovitvi Odločbe št. 1692/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 1996 o smernicah Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, soglasno ugotovila, da:

(1) bi bilo treba besedilo uvodne izjave spremeniti tako, da bi se glasilo: „Pri Komisiji naj bo ustanovljen odbor z nalogami, ki vključujejo pomoč Komisiji, kadar preverja izvajanje in razvijanje smernic predvidenih s to odločbo“.

(2) V drugem stavku člena 10(3) je treba sklic na Direktivo 2001/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta nadomestiti s sklicem na Direktivo 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Delovna skupina je po proučitvi delovnega dokumenta soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje bistvenih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem besedilu ali v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je tudi sklenila, da predlog vsebuje le kodifikacijo brez vsebinskih sprememb zadevnih aktov.

 • [1]  Svetovalna skupina je imela na voljo nemško, angleško in francosko različico predloga, svoje delo pa je opravila na podlagi francoske različice, saj je bila francoščina izvorni jezik delovnega dokumenta.

POSTOPEK

Naslov

Smernice Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD)

Datum predložitve EP

27.7.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

14.9.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

14.9.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Brian Simpson

3.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

25.1.2010

22.2.2010

 

 

Datum sprejetja

23.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Charalampos Angourakis, Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Corien Wortmann-Kool, Janusz Władysław Zemke

Datum predložitve

12.3.2010