ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

5.3.2010 - (COM(2008)0637 – C7‑0340/2008 – 2008/0193(COD)) - ***I

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγήτρια: Edite Estrela
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Rovana Plumb, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2008/0193(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0032/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0032/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

(COM(2008)0637 – C6‑0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0637),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 και τα άρθρα 137 παράγραφος 2 και 141 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0340/2008),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, τα άρθρα 153 παράγραφος 2 και 157 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2009[1],

–   αφού προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 37, 55 και 175 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6‑0267/2009),

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7‑0032/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Τίτλος της Οδηγίας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων και την εφαρμογή μέτρων για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι στην εξισορρόπηση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής

Αιτιολόγηση

Η συνδυασμένη νομική βάση, που περιλαμβάνει το άρθρο 141 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΚ, επιτρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η σφαιρική αυτή προσέγγιση επιτρέπει να σταλεί ένα ηχηρότερο μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που θα επισημαίνει ότι η αναπαραγωγή του ανθρώπου αφορά άνδρες και γυναίκες.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου και απαιτούν την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς.

(4) Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου και απαιτούν την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένης της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Στην απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 26ης Φεβρουαρίου 2008 στην υπόθεση C-506/06 Mayr/Flöckner1, το Δικαστήριο έκρινε ότι άμεση διάκριση λόγω φύλου υφίσταται όταν μια εργαζόμενη περιέρχεται σε μειονεκτική θέση λόγω απουσίας που έχει σχέση με την εξωσωματική γονιμοποίηση.

 

1 [2008] Συλλογή I-01017.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Το δικαίωμα της γυναίκας που έχει λάβει άδεια μητρότητας να επιστρέφει, μετά το πέρας της άδειας αυτής, στην εργασία της ή σε ισοδύναμη θέση καθορίζεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)1.

 

1 ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23

Αιτιολόγηση

Στις προτάσεις της πράξης που τροποποιεί την οδηγία 92/85/ΕΟΚ δεν περιέχεται μνεία του άρθρου 15 της οδηγίας 2006/54/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ρυθμίζει τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να αναγνωρίζονται σε μια γυναίκα που επιστρέφει στην εργασία μετά από άδεια μητρότητας.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Η αναθεωρημένη συμφωνία – πλαίσιο για τη γονική άδεια που υπέγραψαν στις 18 Ιουνίου 2009 οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι δεν καλύπτει δεόντως ζητήματα αμοιβής και επί μέρους τύπους άδειας για οικογενειακούς λόγους, και ως εκ τούτου δεν πληροί τον ρόλο της ως σημαντικό μέτρο για τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και εργασιακής ζωής για τους γονείς.

Αιτιολόγηση

Η συμφωνία – πλαίσιο για τη γονική άδεια μολονότι αποτελεί σημαντική πτυχή της πολιτικής περί ισότητας των ευκαιριών υποστηρίζοντας το συνδυασμό επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, ορίζει ωστόσο ελάχιστες μόνον απαιτήσεις οπότε μπορεί να θεωρηθεί μόνον πρώτο βήμα στη λήψη μέτρων.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Οι στόχοι που εξαγγέλθηκαν στα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, σ τις 15 και 16 Μαρτίου 2002, ορίζουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τα αντικίνητρα για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και να παρέχουν έως το 2010 βρεφονηπιακή μέριμνα για το 90% των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών, τόσο στις πόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2006 "Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού", ορίζει ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση θεωρεί τα δικαιώματα των παιδιών προτεραιότητα για την ΕΕ και αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Σε σχέση με την παρούσα οδηγία, αυτό σημαίνει εξασφάλιση σε όλα τα παιδιά της δυνατότητας να τρέφονται μέσω του μητρικού θηλασμού και να έχουν κατάλληλη φροντίδα, ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξής τους και πρόσβαση σε κατάλληλη φροντίδα υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6δ) Η σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της 16ης Απριλίου 2002, σχετικά με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διατροφή του βρέφους και του παιδιού, η οποία επιδοκιμάσθηκε στο ψήφισμα αριθ. 55.25 της 55ης Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, αναφέρει ότι ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός κατά τους έξι πρώτους μήνες της ζωής ενός παιδιού εξασφαλίζει βέλτιστη ανάπτυξη και εξέλιξη. Με βάση το εν λόγω ψήφισμα, τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τη χορήγηση άδειας με σκοπό την εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) ότι όλοι οι γονείς έχουν δικαίωμα να φροντίζουν τα παιδιά τους·

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την άδεια μητρότητας δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση προς τις λοιπές ρυθμίσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη γονική άδεια και η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να υπονομεύει τις εν λόγω ρυθμίσεις. Η άδεια μητρότητας, η άδεια πατρότητας και η γονική άδεια είναι συμπληρωματικές και, όταν χρησιμοποιούνται συνδυασμένα, μπορούν να προσφέρουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής.

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεσή της, η Επιτροπή πραγματοποιεί μια τεχνητή διάκριση μεταξύ μητρικής και γονικής άδειας. Οι δύο αυτές άδειες είναι συμπληρωματικές και, αν χρησιμοποιηθούν συνδυασμένα, μπορούν να προσφέρουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ) Η εργαζόμενη που έχει υιοθετήσει παιδί πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα με τον βιολογικό γονέα και να μπορεί να παίρνει άδεια μητρότητας υπό τους ίδιους όρους.

Αιτιολόγηση

Μολονότι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας αναφέρεται στη βιολογική μητρότητα, η ιδιότητα της μητέρας μέσω υιοθεσίας επιβάλλει το ίδιο εύρος καθηκόντων, ευθυνών και δυσκολιών στην εξισορρόπηση εργασίας και οικογενειακής ζωής.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται δικαίωμα άδειας μητρότητας τουλάχιστον 18 συναπτών εβδομάδων, που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, και υποχρεωτική άδεια μητρότητας τουλάχιστον έξι εβδομάδων, χορηγούμενων μετά τον τοκετό.

(9) Η εύθραυστη υγεία της εγκύου, γαλουχούσας ή λεχώνας εργαζόμενης καθιστά αναγκαίο να τους παρέχεται δικαίωμα άδειας μητρότητας τουλάχιστον 20 συναπτών εβδομάδων, που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, και υποχρεωτική άδεια μητρότητας τουλάχιστον έξι εβδομάδων, χορηγούμενων μετά τον τοκετό.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Η φροντίδα παιδιών με αναπηρία συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση για τις εργαζόμενες μητέρες που θα πρέπει να αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Η εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των εργαζόμενων μητέρων που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρία απαιτεί τη χορήγηση πρόσθετης άδειας μητρότητας της οποίας η ελάχιστη διάρκεια πρέπει να καθορίζεται στην οδηγία.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) συνιστά ελάχιστη διάρκεια 18 εβδομάδων για την άδεια μητρότητας, διάστημα κατά το οποίο η αμοιβή της εργαζομένης είναι ίδια με τις προηγούμενες αποδοχές της. Η σύσταση για την προστασία της μητρότητας της ΔΟΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2000, προβλέπει υποχρεωτική άδεια έξι εβδομάδων μετά τον τοκετό.

διαγράφεται

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Προκειμένου η προβλεπόμενη σε εθνικό επίπεδο άδεια για οικογενειακούς λόγους, να θεωρηθεί άδεια μητρότητας κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, πρέπει να επεκταθεί πέραν των περιόδων που προβλέπονται στην οδηγία του Συμβουλίου 96/34/ΕΚ· πρέπει δε να πληρώνεται όπως ακριβώς προβλέπεται στην παρούσα οδηγία· πρέπει επίσης να ισχύουν οι εγγυήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία σχετικά με την απόλυση, την επιστροφή στην ίδια εργασία ή σε αντίστοιχη θέση καθώς και με τις διακρίσεις.

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε τα κράτη μέλη που προβλέπουν ήδη μεγαλύτερες περιόδους γονικής άδειας και για τους δυο γονείς να μπορέσουν να διατηρήσουν τους γενναιόδωρους όρους τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει άλλα κράτη μέλη ή να μειώνει το αποτέλεσμα της παρούσας πρότασης οδηγίας για παράταση της άδειας μητρότητας ανά την ΕΕ.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1) Μια θέση που χαρακτηρίζεται "ισοδύναμη" σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ) πρέπει να σημαίνει ότι η θέση αυτή είναι ίδια με την προηγούμενη θέση, όσον αφορά τόσο το μισθό όσο και τα ασκούμενα καθήκοντα ή όταν τούτο είναι αδύνατο, παρόμοια θέση που αντιστοιχεί στα προσόντα της εργαζόμενης και στον καταβαλλόμενο μισθό.

Αιτιολόγηση

Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επαναφέρει την εργαζόμενη στις προηγούμενες συνθήκες εργασίας αλλά σε περίπτωση που αυτό είναι αντικειμενικά αδύνατον πρέπει να επιδεικνύεται ευελιξία προστατεύοντας τα δικαιώματα εργασίας.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Λόγω των δημογραφικών τάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναγκαίο να προωθηθεί η αύξηση του ρυθμού γεννήσεων με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις και μέτρα για τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό εργασιακής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Συνεπώς, οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας και να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας.

(13) Συνεπώς, οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας και να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας, προκειμένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώματά τους για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και καλύτερο συνδυασμό οικογενειακής και εργασιακής ζωής.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Στο ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, σχετικά με την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή1, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβούν σε εκτίμηση της δυνατότητας, για τα αντίστοιχα νομικά συστήματα, να αναγνωρίσουν στους άνδρες εργαζομένους ατομικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα άδειας πατρότητας, χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.

 

1 ΕΕ C 218, 31.7.2000, σ. 5.

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, της 29ης Ιουνίου 2000, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβούν σε εκτίμηση της δυνατότητας, για τα αντίστοιχα νομικά συστήματα, να αναγνωρίσουν στους άνδρες εργαζομένους ατομικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα άδειας πατρότητας χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα. Η πλειοψηφία των κρατών μελών αντέδρασε θετικά.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι στον συγκερασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή τους ζωή, είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για τη χρονική παράταση της άδειας μητρότητας και πατρότητας, μία πρόβλεψη που να καλύπτει επίσης και την περίπτωση υιοθεσίας παιδιών ηλικίας κάτω των 12 μηνών. Οι εργαζόμενοι που έχουν υιοθετήσει παιδιά ηλικίας κάτω των 12 μηνών πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους βιολογικούς γονείς και να μπορούν να λαμβάνουν άδεια μητρότητας και πατρότητας βάσει των ίδιων όρων που ισχύουν γι’ αυτούς.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ) Προκειμένου να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι στον συγκερασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή τους ζωή, και για να υπάρχει πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών, είναι σημαντικό να λαμβάνουν οι άνδρες αμειβόμενη άδεια πατρότητας η οποία να χορηγείται επί τη βάσει αντίστοιχων όρων – εξαιρουμένης της διάρκειας - με εκείνους που ισχύουν για την άδεια μητρότητας, ώστε να δημιουργηθούν σταδιακά οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να δοθεί επίσης στα ανύπανδρα ζευγάρια. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προβούν σε εκτίμηση της δυνατότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά τους συστήματα, αναγνώρισης στους άνδρες εργαζομένους ατομικού και μη μεταβιβάσιμου δικαιώματος άδειας πατρότητας χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13δ) Δεδομένων του φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού στην ΕΕ και της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο "Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία", θα πρέπει να εξασφαλισθούν όλες οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική προστασία της μητρότητας και της πατρότητας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των δημογραφικών αλλαγών και της σημασίας που έχει η απόκτηση περισσότερων παιδιών, πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για μια ουσιαστική άδεια μητρότητας και πατρότητας.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13ε) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής "Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές: μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών" αναφέρεται στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν χαμηλούς δείκτες γονιμότητας οι οποίοι είναι ανεπαρκείς για την ανανέωση του πληθυσμού. Χρειάζονται, συνεπώς, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών στο χώρο εργασίας για τις εργαζόμενες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη. Συνιστάται να ακολουθηθούν οι καλύτερες πρακτικές των κρατών μελών με υψηλούς δείκτες γονιμότητας, οι οποίες να διασφαλίζουν τη συνεχιζόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13στ) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου "Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές"(EPSCO) του Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική ζωή, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι τα μέτρα για το συνδυασμό εργασιακής και οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής είναι θεμελιώδους σημασίας για να εξασφαλισθεί η ισότητα ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας.

Αιτιολόγηση

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου "Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές"(EPSCO) του Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην επαγγελματική ζωή, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι τα μέτρα για το συνδυασμό εργασιακής και οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής είναι θεμελιώδους σημασίας για να εξασφαλισθεί η ισότητα ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Οι διατάξεις περί αδείας μητρότητας θα έχουν πρόσφορα αποτελέσματα εάν δεν συνοδεύονται από τη διατήρηση όλων των δικαιωμάτων σχετιζομένων με τη σύμβαση εργασίας και τη διατήρηση της πλήρους αμοιβής και το ευεργέτημα ισοδύναμου επιδόματος.

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Τα κράτη μέλη προτρέπονται να ενσωματώσουν στα εθνικά νομικά συστήματά τους μέτρα που θα εξασφαλίζουν την πραγματική και αποτελεσματική αντιστάθμιση ή αποζημίωση - ό, τι θεωρούν κατάλληλο - για κάθε βλάβη που προκαλείται σε εργαζόμενο λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία, κατά τρόπο αποτρεπτικό, αποτελεσματικό και ανάλογο της βλάβης που έχει προκληθεί.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19 α) Τα θύματα διακρίσεων πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα νομικής προστασίας. Για να είναι αποτελεσματικότερη η προστασία, οι ενώσεις, οργανώσεις και λοιποί νόμιμοι φορείς πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες, με τον τρόπο που κρίνουν κατάλληλο τα κράτη μέλη, εκ μέρους ή για την υποστήριξη των θυμάτων τέτοιων διακρίσεων, με την επιφύλαξη των εθνικών κανονισμών όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να προάγουν την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μέσα από την ενθάρρυνση του διαλόγου με τους προαναφερόμενους φορείς θα μπορέσουν τα κράτη μέλη να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση και αντίληψη σχετικά με την ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας καθώς και με πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, με στόχο την πάταξη των διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των κοινωνικών εταίρων στον αγώνα πάταξης των διακρίσεων. Μέσα από τα δίκτυα πληροφόρησης που διαθέτουν μπορούν να γίνουν ένας ακόμα δίαυλος πληροφόρησης των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους, και πηγή γνώσης για τα κράτη μέλη καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία αναφορικά με διαφορά προβλήματα που πιθανόν ανακύπτουν. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι είναι σημαντική η ενεργή συμμετοχή τους και ο ανοικτός διάλογος.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Η παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή διατήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με την σημερινή κατάσταση στα κράτη μέλη.

(20) Η παρούσα οδηγία καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις, αφήνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα θέσπισης ή διατήρησης ευνοϊκότερων διατάξεων. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με την σημερινή κατάσταση στα κράτη μέλη, ιδίως στις εθνικές νομοθεσίες, οι οποίες, με το συνδυασμό της γονικής άδειας και της άδειας μητρότητας, παρέχουν το δικαίωμα στη μητέρα για τουλάχιστον 20 εβδομάδες άδειας που χορηγείται πριν και/ή μετά τον τοκετό και αμείβεται τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας της 16ης Απριλίου 2002 σχετικά με μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διατροφή του βρέφους και του παιδιού ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός κατά τους έξι πρώτους μήνες της ζωής ενός παιδιού εξασφαλίζει βέλτιστη ανάπτυξη και εξέλιξη. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θεσπίζεται ως ελάχιστη απαίτηση περίοδος 20 εβδομάδων.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και με τις ΜΚΟ προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των διαφόρων μορφών διακρίσεων και να τις καταπολεμούν.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1β (νέα)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1β. Στο πρώτο άρθρο παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

 

“1α. Η παρούσα οδηγία έχει επίσης ως στόχο να βελτιώσει για τις εγκύους ή τις λεχώνες εργαζόμενες τις συνθήκες παραμονής τους ή επιστροφής τους στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίσει ένα καλύτερο συνδυασμό της εργασιακής με την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή."

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη την ενσωμάτωση του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ στη νομική βάση της υπό εξέταση πρότασης, η προστιθέμενη παράγραφος έχει ως στόχο να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και επιτρέπει να περιληφθούν θέματα όπως οι ευέλικτες συνθήκες εργασίας και η άδεια πατρότητας.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1γ (νέα)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1γ. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Άρθρο 2

 

Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

 

α) "έγκυος εργαζομένη": κάθε εργαζόμενη γυναίκα, με οιασδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας, περιλαμβανομένης της οικιακής εργασίας, που είναι έγκυος και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική·

 

β) "λεχώνα εργαζομένη": κάθε εργαζόμενη γυναίκα που διανύει το στάδιο της λοχείας κατά την έννοια της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική· για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται επίσης η εργαζόμενη που πρόσφατα υιοθέτησε παιδί·

 

γ) "γαλουχούσα εργαζομένη": κάθε εργαζόμενη γυναίκα, με οιασδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας περιλαμβανομένης της οικιακής εργασίας, που διανύει το στάδιο της γαλουχίας κατά την έννοια της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική·"

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1δ (νέα)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1δ. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Άρθρο 3

 

Κατευθυντήριες γραμμές

 

1. Η Επιτροπή, συνεννοούμενη με τα κράτη μέλη και επικουρούμενη από τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στον τόπο εργασίας, χαράζει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εκτίμηση των χημικών, φυσικών ή βιολογικών παραγόντων καθώς και των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής που θεωρείται ότι ενέχουν κίνδυνο για την αναπαραγωγική υγεία των εργαζόμενων ανδρών και γυναικών και για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές επανεξετάζονται και, αρχής γενομένης από το 2012, επικαιροποιούνται ανά πενταετία τουλάχιστον.

 

Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο κατευθυντήριες γραμμές αφορούν επίσης και τις κινήσεις και θέσεις του σώματος, την πνευματική και φυσική κόπωση και τις άλλες φυσικές και πνευματικές καταπονήσεις που συνδέονται με τη δραστηριότητα των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2.

 

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 κατευθυντήριες γραμμές έχουν στόχο να χρησιμεύσουν ως οδηγός για την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αξιολόγηση.

 

Προς τούτο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές στους εργοδότες και τους εργαζομένους άνδρες και γυναίκες ή/και στους εκπροσώπους τους, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους, στο οικείο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι κατευθυντήριες γραμμές με βάση την εξέλιξη της κατάστασης και των γνώσεων. Επιπλέον, υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών· κατά συνέπεια, θα πρέπει να συνεκτιμώνται ευρύτερα δεδομένου ότι έχουν σημασία ακόμα και πριν από τη σύλληψη.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1ε (νέα)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1ε. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Άρθρο 4

 

Αξιολόγηση, ενημέρωση και διαβούλευση

 

1. Στην αξιολόγηση κινδύνου που πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης ενσωματώνει αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, ως προς την αναπαραγωγή.

 

2. Όσον αφορά οιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει συγκεκριμένο κίνδυνο έκθεσης στους παράγοντες, τις μεθόδους παραγωγής ή τις συνθήκες εργασίας, που περιλαμβάνονται στο μη εξαντλητικό κατάλογο του παραρτήματος Ι, πρέπει να αξιολογείται, από τον εργοδότη, η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζόμενων γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2 και των εργαζόμενων γυναικών που ενδέχεται να βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2, στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή/και εγκατάσταση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω των υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, προκειμένου:

 

- να εκτιμηθεί κάθε κίνδυνος που απειλεί την ασφάλεια ή την υγεία καθώς και κάθε αντίκτυπος στην εγκυμοσύνη ή γαλουχία των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2 και των εργαζόμενων γυναικών που ενδέχεται να βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2,

 

- να καθορισθούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

 

3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, στην συγκεκριμένη επιχείρηση ή/και εγκατάσταση, οι εργαζόμενες γυναίκες κατά την έννοια του άρθρου 2 και οι εργαζόμενες γυναίκες που ενδέχεται να βρεθούν σε μία από τις καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 ή/και οι εκπρόσωποί τους, καθώς και οι οικείοι κοινωνικοί εταίροι ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και σχετικά με κάθε μέτρο που αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία.

 

4. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή/και εγκατάσταση μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή να παρεμβαίνουν κατά την εφαρμογή της, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που αποφασίζονται από τον εργοδότη και τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2, με την επιφύλαξη της ευθύνης του εργοδότη για την έγκριση των εν λόγω μέτρων.

 

5. Η διαβούλευση με τους εργαζομένους και η συμμετοχή των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1στ (νέα)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1στ. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

“2. Εάν η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας ή/και του χρόνου εργασίας είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη [...], ο εργοδότης λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίσει για την εν λόγω εργαζομένη αλλαγή θέσης.

 

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"3. Εάν η αλλαγή θέσης είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη [...] η εν λόγω εργαζομένη απαλλάσσεται από την εργασία, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, επί όλο το διάστημα που χρειάζεται για την προστασία της ασφάλειας ή της υγείας της."

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση των παραγράφων 2 και 3 αφήνει πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια στους εργοδότες να ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να προσαρμόσουν τη θέση απασχόλησης ή να βρουν εναλλακτική θέση απασχόλησης. Η διαγραφή των όρων "ή αν για λόγους δεόντως αιτιολογημένους δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί," επιτρέπει την ενίσχυση της προστασίας της απασχόλησης των γυναικών, δεδομένου ότι γίνεται πιο δύσκολο για τους εργοδότες να ισχυρισθούν ότι δεν είναι τεχνικά ή αντικειμενικά εφικτό να προσφέρουν εναλλακτική απασχόληση.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1ζ. Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2α. Επιπροσθέτως δεν απαιτείται από τις εγκύους να εκτελούν καθήκοντα όπως μεταφορά και άρση βαρέων αντικειμένων ή καθήκοντα που είναι επικίνδυνα ή εξαντλητικά ή επιβλαβή για την υγεία."

Αιτιολόγηση

Οι έγκυοι πρέπει να απαλλάσσονται όχι μόνον από δραστηριότητες που τις εκθέτουν σε υψηλούς κινδύνους αλλά και από καθήκοντα που συνεπάγονται μεγάλη σωματική προσπάθεια ή είναι επιβλαβή.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1η (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1η. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Άρθρο 7

 

Νυκτερινή εργασία και υπερωρίες

 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 να μην υποχρεούνται να εκτελούν νυκτερινή εργασία ή υπερωρίες:

 

(α) στη διάρκεια των δέκα εβδομάδων που προηγούνται της αναμενόμενης ημερομηνίας τοκετού·

 

(β) κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της εγκυμοσύνης εφόσον είναι απαραίτητο για την υγεία της μητέρας ή του εμβρύου·

 

(γ) κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου γαλουχίας.

 

2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές:

 

(α) μετακίνησης σε συμβατό ωράριο εργασίας ημέρας ή

 

(β) απαλλαγής από την εργασία ή παράτασης της άδειας μητρότητας, σε περίπτωση που αυτή η μετακίνηση είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη [...].

 

3. Οι εργαζόμενες που επιθυμούν να εξαιρεθούν από τη νυκτερινή εργασία, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν τα κράτη μέλη, ενημερώνουν τον εργοδότη τους και υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό, στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 β).

 

4. Σε περίπτωση μονογονικών οικογενειών και γονέων με παιδιά με βαριά αναπηρία, οι περίοδοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να παρατείνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τα κράτη μέλη".

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 να δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 18 συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 να δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 20 συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

Αιτιολόγηση

Άδεια μητρότητας 20 εβδομάδων είναι αρκετά μεγάλη περίοδος για να μπορούν οι γυναίκες να θηλάζουν με άνεση - υπενθυμίζεται ότι ο θηλασμός σύμφωνα με την ΠΟΥ πρέπει να είναι η μόνη μέθοδος παροχής τροφής - και παρέχει αρκετό χρόνο για να αναλαμβάνει η γυναίκα από τον τοκετό και να δημιουργεί μια σταθερή σχέση με το παιδί της.

Πρέπει οπωσδήποτε τα κράτη μέλη που προβλέπουν ήδη μεγαλύτερες περιόδους γονικής άδειας και για τους δυο γονείς να μπορέσουν να διατηρήσουν τους γενναιόδωρους όρους τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει άλλα κράτη μέλη ή να μειώνει το αποτέλεσμα της παρούσας πρότασης οδηγίας για παράταση της άδειας μητρότητας ανά την ΕΕ.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Σ' ό, τι αφορά τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ένα ήδη ισχύον καθεστώς άδειας για οικογενειακούς λόγους που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο μπορεί να θεωρηθεί άδεια μητρότητας για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι παρέχει γενική προστασία στις εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 που είναι επαρκής σε σχέση με το επίπεδο που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική περίοδος άδειας πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο της γονικής άδειας που προβλέπεται στην οδηγία 96/34/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Άδεια μητρότητας 20 εβδομάδων είναι αρκετά μεγάλη περίοδος για να μπορούν οι γυναίκες να θηλάζουν με άνεση - υπενθυμίζεται ότι ο θηλασμός σύμφωνα με την ΠΟΥ πρέπει να είναι η μόνη μέθοδος παροχής τροφής - και παρέχει αρκετό χρόνο για να αναλαμβάνει η γυναίκα από τον τοκετό και να δημιουργεί μια σταθερή σχέση με το παιδί της.

Πρέπει οπωσδήποτε τα κράτη μέλη που προβλέπουν ήδη μεγαλύτερες περιόδους γονικής άδειας και για τους δυο γονείς να μπορέσουν να διατηρήσουν τους γενναιόδωρους όρους τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει άλλα κράτη μέλη ή να μειώνει το αποτέλεσμα της παρούσας πρότασης οδηγίας για παράταση της άδειας μητρότητας ανά την ΕΕ.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει υποχρεωτική πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας έξι τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει υποχρεωτική πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας έξι τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό, με την επιφύλαξη της υφισταμένης εθνικής νομοθεσίας που προβλέπει περίοδο υποχρεωτικής άδειας μητρότητας πριν τον τοκετό. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον τοκετό. Η περίοδος των έξι εβδομάδων υποχρεωτικής άδειας μητρότητας ισχύει για όλες τις εργαζόμενες ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εργασίας πριν από τον τοκετό.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η περίοδος αυτή μπορεί να μοιράζεται με τον πατέρα, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους μετά από συμφωνία και αίτημα του ζεύγους.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Προς το συμφέρον της προστασίας της υγείας της μητέρας και του παιδιού τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα και χωρίς πίεση κατά πόσον θα κάνουν χρήση της μη υποχρεωτικής άδειας μητρότητας πριν από τον τοκετό.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ. Η εργαζόμενη πρέπει να δηλώσει την περίοδο που έχει επιλέξει για το μη υποχρεωτικό τμήμα της άδειας μητρότητας το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη της άδειας αυτής.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 - παράγραφος 2 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δ. Σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού, η υποχρεωτική περίοδος άδειας μητρότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αυξάνεται κατά ένα μήνα ανά επιπλέον βρέφος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες και πολλαπλού τοκετού χορηγείται πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια της πρόσθετης άδειας μητρότητας μετά τον τοκετό πρέπει να είναι αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιατρικώς δικαιολογημένες, όπως περίπτωση πρόωρου τοκετού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες, μητέρας με αναπηρίες, έφηβης μητέρας, πολλαπλού τοκετού ή τοκετού εντός δέκα οκτώ μηνών από τον προηγούμενο τοκετό, χορηγείται πλήρως αμειβόμενη πρόσθετη άδεια μητρότητας. Η διάρκεια της πρόσθετης άδειας μητρότητας μετά τον τοκετό πρέπει να είναι αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων. Όταν η εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική προβλέπουν άδεια μητρότητας ή άδεια πατρότητας άνω των 20 εβδομάδων τούτο μπορεί να συνυπολογίζεται για οιεσδήποτε πρόσθετες περιόδους άδειας μητρότητας που προβλέπονται δυνάμει των παραγράφων 3 και 4.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν αναρρωτική άδεια, λόγω ασθένειας ή επιπλοκών που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, που χορηγείται τέσσερις εβδομάδες ή περισσότερο πριν από τον τοκετό, δεν έχει επίπτωση στη διάρκεια της άδειας μητρότητας.»

διαγράφεται

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Τα κράτη μέλη προστατεύουν τα δικαιώματα της μητέρας και του πατέρα εξασφαλίζοντας ότι υπάρχουν ειδικές συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να βοηθούνται οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες και τα κράτη μέλη επιφέρουν τις απαραίτητες προσαρμογές στη νομοθεσία τους προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα των δικαιωμάτων στην εργασία, σε σχέση με την άδεια μητρότητας.

Αιτιολόγηση

Οι αυτοαπασχολούμενες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ή να απολαύουν λιγότερων δικαιωμάτων σε σχέση με τις εργαζόμενες για λογαριασμό τρίτου.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 - παράγραφος 5 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αναγνώριση της μεταγεννητικής κατάθλιψης ως μιας σοβαρής ασθένειας και υποστηρίζουν τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης που έχουν ως στόχο την διάδοση ορθών πληροφοριών σε σχέση με την ασθένεια και την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και του ενδεχόμενου στιγματισμού που εξακολουθεί ενίοτε να επιφέρει.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να συνειδητοποιηθεί στα κράτη μέλη η ανάγκη επίσημης αναγνώρισης της μεταγεννητικής κατάθλιψης ως ασθένειας, η οποία αφορά το 10-15% των γυναικών και έχει σημαντικές συνέπειες στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή τους.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 8α:

 

"Άρθρο 8α

 

Άδεια πατρότητας

 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι των οποίων ο σύντροφος ζωής έχει πρόσφατα γεννήσει να δικαιούνται συνεχή περίοδο πλήρως αμειβόμενης και μη μεταβιβάσιμης άδειας πατρότητας διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων, η οποία λαμβάνεται μετά τον τοκετό της συζύγου/συντρόφου τους εντός της περιόδου άδειας μητρότητας·

 

τα κράτη μέλη που δεν έχουν ήδη εισαγάγει μη μεταβιβάσιμη πλήρως αμειβόμενη άδεια πατρότητας η οποία θα λαμβάνεται εντός της περιόδου άδειας μητρότητας σε υποχρεωτική βάση για συνεχή περίοδο διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων μετά τον τοκετό της συζύγου/συντρόφου του εργαζόμενου, ενθαρρύνονται σοβαρά να το πράξουν με σκοπό να προωθήσουν την ίση συμμετοχή και των δύο γονέων στην εξισορρόπηση οικογενειακών δικαιωμάτων και ευθυνών·

 

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι των οποίων ο σύντροφος ζωής έχει πρόσφατα γεννήσει δικαιούνται να λαμβάνουν ειδική άδεια που περιλαμβάνει το τμήμα της άδειας μητρότητας του οποίου δεν έγινε χρήση σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής αδυναμίας της μητέρας."

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1β (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 8β

 

Άδεια υιοθεσίας

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας και την άδεια πατρότητας ισχύουν επίσης σε περίπτωση υιοθεσίας παιδιών ηλικίας κάτω των 12 μηνών".

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία για την απόλυση των εργαζομένων γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή της εγκυμοσύνης τους ως το τέλος της άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάστασή τους και γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να απαγορευτεί η απόλυση και οποιαδήποτε προετοιμασία για την απόλυση των εργαζομένων γυναικών, κατά την έννοια του άρθρου 2, επί διάστημα εκτεινόμενο από την αρχή της εγκυμοσύνης τους ως τουλάχιστον έξι εβδομάδες μετά το τέλος της άδειας μητρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Η απόλυση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πρέπει να είναι δεόντως και γραπτώς αιτιολογημένη, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες δεν συνδέονται με την κατάστασή τους και οι οποίες γίνονται δεκτές από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές και, ενδεχομένως, εφόσον το εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 10 – σημείο 3α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να απαγορεύσουν τις διακρίσεις κατά των εγκύων στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία ίσων ευκαιριών πρόσληψης, εφόσον ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις για τη θέση που ζητούν.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται την ίση πρόσβαση των εγκύων στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε η εγκυμοσύνη να μην διακυβεύει τη σταδιοδρομία και τις πιθανότητες επαγγελματικής ανέλιξης των γυναικών μόνο και μόνο επειδή η πρόσληψη μιας εγκύου συνιστά πρόσθετη επιβάρυνση του εργοδότη.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 4α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να απολαύουν, κατά τη διάρκεια της άδειας πατρότητας/συν-μητρότητας, της ίδιας προστασίας έναντι της απόλυσης με αυτή που παρέχει το άρθρο 1 στους εργαζόμενους κατά την έννοια του άρθρου 2.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εγκρίνουν μέτρα που διασφαλίζουν ότι μια εργαζόμενη δύναται να επιλέξει να εργαστεί με μερική απασχόληση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, με απόλυτη προστασία έναντι του ενδεχόμενου απόλυσης και με πλήρη δικαιώματα όσον αφορά την ανάκτηση της θέσης πλήρους απασχόλησης και της αμοιβής της μετά τη λήξη της εν λόγω περιόδου.

Αιτιολόγηση

Το μέτρο αυτό μπορεί να συμβάλει στην επιτυχέστερη συμφιλίωση ιδιωτικής, οικογενειακής και εργασιακής ζωής, επιτρέποντας στην εργαζόμενη να προσαρμοστεί καλύτερα και ομαλότερα στη νέα κατάστασή της.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-a) Το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7, τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας, περιλαμβανομένης της διατήρησης αμοιβής ή/και του ευεργετήματος ισοδυνάμου επιδόματος των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2, πρέπει να εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές·"

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. οι εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρθρου 2, που αποκλείονται από την εργασία τους από τον εργοδότη που δεν τις θεωρεί κατάλληλες για εργασία χωρίς να έχουν προσκομιστεί ιατρικά στοιχεία από την εργαζομένη, λαμβάνουν αμοιβή ίση με τον πλήρη μισθό τους έως την έναρξη της άδειας μητρότητας κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2.

1α. η εργαζόμενη, κατά την έννοια του άρθρου 2, που αποκλείεται από την εργασία της από τον εργοδότη που δεν την θεωρεί κατάλληλη για εργασία χωρίς να έχουν προσκομιστεί ιατρικά στοιχεία από την εργαζομένη, μπορεί με δική της πρωτοβουλία να συμβουλεύεται γιατρό. Εάν ο γιατρός πιστοποιεί την καταλληλότητα της γυναίκας για εργασία, είτε πρέπει να εξακολουθήσει να απασχολείται όπως και πριν από τον εργοδότη είτε λαμβάνει αμοιβή ίση με τον πλήρη μισθό της έως την έναρξη της άδειας μητρότητας κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Με την επίσκεψη του γιατρού της ελεύθερης επιλογής της γυναίκας διαπιστώνεται αν είναι πραγματικά ή όχι ασθενής. Μόνο με σαφή στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – σημείο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων εργαζομένων, όσον αφορά τις εργονομικές συνθήκες, τον χρόνο εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της νυκτερινής εργασίας και της αλλαγής εργασίας) και την ένταση της εργασίας, καθώς και την αυξημένη προστασία έναντι ειδικών μολυσματικών παραγόντων και της ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Αιτιολόγηση

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εγκύων στην εργασία θα πρέπει να αποτελεί μείζον μέλημα της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α β (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αβ) Στην παράγραφο 2 , το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"β) η διατήρηση αμοιβής ή/και το ευεργέτημα ισοδυνάμου επιδόματος στις εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2·"

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α γ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο βα) (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αγ) Στην παράγραφο 2 παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο βα):

 

"βα) το δικαίωμα των εργαζομένων σε άδεια μητρότητας να λαμβάνουν αυτομάτως κάθε μισθολογική αύξηση, κατά περίπτωση, χωρίς να πρέπει να διακόψουν προσωρινά την άδεια μητρότητας προκειμένου να επωφεληθούν της μισθολογικής αυξήσεως."

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αύξησης μισθού για τη θέση εργαζομένων σε άδεια μητρότητας, αυτή εφαρμόζεται αυτομάτως και σε αυτές, έτσι, δεν είναι υποχρεωμένες να διακόψουν την άδεια μητρότητας για να λάβουν τον υψηλότερο μισθό και εν συνεχεία να συνεχίσουν την άδειά τους. Περιορίζεται επίσης και απλουστεύεται η διοικητική επιβάρυνση του εργοδότη επί του θέματος αυτού.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"γ) το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα επωφελούνταν κατά την απουσία τους·"

"γ) το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές, με την ίδια αμοιβή, στην ίδια επαγγελματική κατηγορία και καθήκοντα που είχαν πριν από την περίοδο άδειας μητρότητας, και να επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα επωφελούνταν κατά την απουσία τους· και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή ριζικής αναδιοργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, εξασφαλίζεται στην εργαζόμενη η ευκαιρία να συζητήσει με τον εργοδότη τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στην επαγγελματική της κατάσταση και, έμμεσα, στην προσωπική της κατάσταση·"

Αιτιολόγηση

Μια θέση που θεωρείται "ισοδύναμη" πρέπει να προσφέρει την ίδια αμοιβή, επαγγελματική κατηγορία και καθήκοντα όπως πριν.

Το σημείο αυτό είναι σημαντικό, διότι μπορεί να προκύψουν ειδικές περιστάσεις (όπως καταστάσεις χρηματοοικονομικής κρίσης) που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη θέση της γυναίκας που βρίσκεται σε άδεια μητρότητας και να οδηγήσουν στην απώλεια δικαιωμάτων, σε περίπτωση που δεν μελετήσει μαζί με τον εργοδότη τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η επαγγελματική της κατάσταση στην επιχείρηση.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο βα) (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) Στο σημείο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο γα):

 

"γα) τη διατήρηση για τις εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης μέσω της εκπαίδευσης παράλληλα με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική και συμπληρωματική κατάρτιση ενόψει της παγίωσης των προοπτικών σταδιοδρομίας τους·"

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο γυναίκες που έγιναν μητέρες, λόγω του γεγονότος αυτού, να είναι θύματα υποβιβασμού ως προς τις προοπτικές σταδιοδρομία τους· ο εργοδότης (σε διάλογο με την εργαζόμενη) οφείλει να αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενες διατηρούν τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β β (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β) (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ββ) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γβ):

 

"γβ) η περίοδος της άδειας μητρότητας δεν πρέπει να επηρεάζει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζόμενων και πρέπει να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος για τους σκοπούς της συνταξιοδότησης και οι εργαζόμενες δεν πρέπει να υφίστανται μείωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους εξαιτίας της άδειας μητρότητας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι επιδοτήσεις που παρέχονται στις εργαζόμενες κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, να μην έχουν αρνητικές συνέπειες ως προς τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να προλάβουν αυτό το ενδεχόμενο και να αντισταθμίσουν την πιθανή απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο εφόσον εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την εθνική νομοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το επίδομα που λαμβάνει η εργαζόμενη κατά την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας για λόγους που συνδέονται με την υγεία της εργαζομένης. Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου μισθού.

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο β) θεωρείται ισοδύναμο εφόσον εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο μηνιαίου μισθού. Οι εργαζόμενες σε άδεια μητρότητας λαμβάνουν πλήρη μισθό και το επίδομα είναι το 100% του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του μέσου μηνιαίου μισθού. Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου μισθού.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 3α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3α:

 

"3α. το επίδομα που λαμβάνουν οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 δεν είναι χαμηλότερο από το επίδομα που λαμβάνουν οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας για λόγους που συνδέονται με την υγεία των εργαζομένων."

Αιτιολόγηση

Η δήλωση ότι το επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του επιδόματος υγείας διασφαλίζει ότι η οδηγία λαμβάνει υπόψη τις μητέρες με πολύ χαμηλό μισθό, όπως συμβαίνει ιδίως στα νέα κράτη μέλη.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γβ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3β:

 

"(3β)Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων σε άδεια μητρότητας να λαμβάνουν αυτομάτως κάθε μισθολογική αύξηση, κατά περίπτωση, χωρίς να πρέπει να διακόψουν προσωρινά την άδεια μητρότητας προκειμένου να επωφεληθούν της μισθολογικής αυξήσεως."

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αύξησης μισθού για τη θέση εργαζομένων σε άδεια μητρότητας, αυτή εφαρμόζεται αυτομάτως και σε αυτές, έτσι, δεν είναι υποχρεωμένες να διακόψουν την άδεια μητρότητας για να λάβουν τον υψηλότερο μισθό και εν συνεχεία να συνεχίσουν την άδειά τους. Περιορίζεται επίσης και απλουστεύεται η διοικητική επιβάρυνση του εργοδότη επί του θέματος αυτού.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ γ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γγ) Η παράγραφος 4 καταργείται.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί το κριτήριο επιλεξιμότητας του άρθρου 11, παράγραφος 4, της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ εφόσον όλες οι γυναίκες πρόκειται να έχουν το ίδιο δικαίωμα για αμειβόμενη άδεια μητρότητας, κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με την κινητικότητα των εργαζομένων και τις κοινές αρχές της ΕΕ για "ευελιξία με ασφάλεια".

Δεν έχει νόημα η πρόταση της Επιτροπής να αναγνωρίζει το δικαίωμα για άδεια μητρότητας και να επιτρέπεται στις γυναίκες να εγκαταλείπουν την εργασία τους και να χάνουν το εισόδημά τους, εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αμειβόμενη άδεια μητρότητας σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 5α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 5α:

 

"5α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να ενθαρρύνουν τους εργοδότες και να προωθήσουν το διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για να προσφέρουν βοήθεια για την επαγγελματική επανένταξη και την εκπαίδευση των εργαζομένων που επιστρέφουν στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας, εφόσον απαιτείται και/ή ζητείται από τους εργαζόμενους και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία."

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δβ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δβ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 5β:

 

"5β. Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι το ωράριο εργασίας των εγκύων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη τακτικών και έκτακτων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων."

Αιτιολόγηση

Οι ιατρικοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για τις εγκύους και εξαιρετικά σημαντικοί για την κανονική ανάπτυξη του εμβρύου· επομένως, ο εργοδότης πρέπει να το λαμβάνει υπόψη και να διασφαλίζει την ύπαρξη ευελιξίας όσον αφορά το ωράριο εργασίας των εγκύων.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ γ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δγ) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 5γ:

 

"5γ. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους εργοδότες να δημιουργήσουν νηπιακούς σταθμούς για τα παιδιά εργαζομένων κάτω των τριών ετών.

Αιτιολόγηση

Είναι αναμφισβήτητη η έλλειψη παιδικών σταθμών στην ΕΕ. Η παρούσα διάταξη είναι ουσιαστική προκειμένου να μην εγκαταλείπουν οι γυναίκες την απασχόληση επειδή πρέπει να αναθρέψουν μικρά παιδιά.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3α (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 11α:

 

"Άρθρο 11α

 

Απουσία για γαλουχία

 

1. Η μητέρα που θηλάζει το παιδί της δικαιούται περίοδο άδειας για το σκοπό αυτό, η οποία λαμβάνεται σε δύο διακριτές περιόδους, μέγιστης διάρκειας μιας ώρας η κάθε μία, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλη ρύθμιση με τον εργοδότη, χωρίς να χάνει κανένα από τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την απασχόλησή της.

 

2. Σε περίπτωση πολλαπλής γέννησης, η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται κατά τριάντα λεπτά ανά επιπλέον βρέφος.

 

3. Σε περίπτωση εργασίας μερικής απασχόλησης, η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μειώνεται κατ' αναλογία προς τον κανονικό χρόνο εργασίας, αλλά δεν είναι μικρότερη από τριάντα λεπτά.

 

4. Στην περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η άδεια λαμβάνεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τη μία ώρα και, ενδεχομένως, μια δεύτερη περίοδο για την κάλυψη της υπολειπόμενης διάρκειας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί άλλη ρύθμιση με τον εργοδότη."

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο -11β:

 

"Άρθρο 11β

 

Πρόληψη των διακρίσεων και ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων

 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους εργοδότες, με συλλογικές συμβάσεις ή πρακτικές, να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών λόγω εγκυμοσύνης, μητρότητας ή άδειας υιοθεσίας.

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενεργά υπόψη το στόχο της ισότητας ανδρών και γυναικών κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, πολιτικών και δράσεων στους τομείς που καλύπτει η παρούσα οδηγία."

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 12α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 12α:

διαγράφεται

Άρθρο 12α

 

Βάρος απόδειξης

 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί δικαίωμα που του αναγνωρίζεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η παραβίαση, εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της οδηγίας.

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν ευνοϊκότερους για τους ενάγοντες κανόνες σχετικά με την απόδειξη.

 

3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις ποινικές διαδικασίες.

 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή διερευνά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

 

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν επίσης για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

Αιτιολόγηση

Η διάκριση λόγω εγκυμοσύνης πληροί ήδη σήμερα τα κριτήρια της διάκρισης λόγω φύλου. Ως εκ τούτου, η ισχύουσα αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, που προβλέπεται ήδη από την οδηγία 2006/54/ΕΚ μπορεί να εφαρμοστεί εδώ.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4α (νέα)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 12α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 12a a:

 

"Άρθρο 12α α

 

Πρόληψη των διακρίσεων

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές τους, για την προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στα κατάλληλα επίπεδα, με στόχο την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών λόγω άδειας εγκυμοσύνης, μητρότητας ή υιοθεσίας."

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 12 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην έννομη τάξη τους τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσώπων από τυχόν δυσμενή μεταχείριση ή δυσμενή συνέπεια που υφίσταται λόγω καταγγελίας ή διαδικασίας τις οποίες έχουν κινήσει με σκοπό να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τα δικαιώματα που παρέχει η παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην έννομη τάξη τους τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσώπων ή/και μαρτύρων από τυχόν δυσμενή μεταχείριση ή δυσμενή συνέπεια που υφίσταται λόγω καταγγελίας ή διαδικασίας τις οποίες έχουν κινήσει με σκοπό να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τα δικαιώματα που παρέχει η παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της προστασίας έναντι αντιποίνων και στους μάρτυρες δύναται να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και έγκυρη συμμετοχή τους στην εκδίκαση της καταγγελίας, δίχως το φόβο τυχόν δυσμενούς μεταχείρισης.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 12 γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης, η οποία δεν δύναται να περιορίζεται από τον καθορισμό προηγούμενου ανώτατου ορίου, και πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης και πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση εκ μέρους της ΕΕ του περιορισμού των δικαιωμάτων για καταβολή αποζημίωσης περιορίζει δυσανάλογα τα περιθώρια ελιγμών των κρατών μελών και τα υποχρεώνει να υιοθετούν λεπτομερείς διατάξεις που δεν συμφωνούν με τα δικαστικά τους νομοθετικά μέτρα.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 12 δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας ή οι φορείς που ορίζονται στο άρθρο 20 της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, όπως αναδιατυπώθηκε με την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, είναι αρμόδιοι για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όταν τα ζητήματα αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο την ίση μεταχείριση και όχι την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας ή οι φορείς που ορίζονται στο άρθρο 20 της οδηγίας 2002/73/ΕΚ, όπως αναδιατυπώθηκε με την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, είναι αρμόδιοι για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όταν τα ζητήματα αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο την ίση μεταχείριση και όχι μόνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα παρακολούθησης για την προστασία και την ασφάλεια των εγκύων εργαζομένων και των λεχώνων στο χώρο εργασίας

Αιτιολόγηση

Το άγχος κατά την εργασία μπορεί να έχει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες για τις εγκύους και τις μητέρες νεογνών, αλλά και συνέπειες για τα έμβρυα και τα νεογνά.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Οι διατάξεις που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία ενσωματώνονται στο κείμενο των συλλογικών και ατομικών συμβάσεων εργασίας στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Οι εργαζόμενες γυναίκες συχνά αδυνατούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους διότι δεν γνωρίζουν ότι προστατεύονται από τη νομοθεσία. Αν τα δικαιώματα αυτά αναφέρονται στις συμβάσεις τους, η ισχύουσα νομοθεσία θα καταστεί εμφανέστερη.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως [πέντε έτη μετά την έκδοση της οδηγίας] και εν συνεχεία ανά πενταετία, όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη και οι εθνικοί φορείς ισότητας ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως [τρία έτη μετά την έκδοση της οδηγίας] και εν συνεχεία ανά τριετία, όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε η Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων, η έκθεση περιέχει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν τα ληφθέντα μέτρα στους άνδρες και τις γυναίκες. Με βάση τα λαμβανόμενα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις για την επανεξέταση και την επικαιροποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα οδηγία.

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και των οικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Σύμφωνα με την αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων, η έκθεση περιέχει, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν τα ληφθέντα μέτρα στους άνδρες και τις γυναίκες. Περιλαμβάνει επίσης μελέτη αντικτύπου που αναλύει τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που θα είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της η περαιτέρω αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας και η εφαρμογή της άδειας πατρότητας. Με βάση τα λαμβανόμενα στοιχεία, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, προτάσεις για την επανεξέταση και την επικαιροποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιείται με την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν με ακρίβεια το κόστος και τα οφέλη μιας σημαντικής επιμήκυνσης της άδειας μητρότητας, τόσο για τις γυναίκες όσο και για την κοινωνία. Η διευκόλυνση του μητρικού θηλασμού μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών για την υγεία και να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

 • [1]  ΕΕ C 277 της 17.11.2009, σελ. 102.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Εισαγωγή

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ αποβλέπει στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζόμενων εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που προτείνει η Επιτροπή, αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας.

Μπορεί να υποστηριχθεί η αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η αναδιατύπωση που προτείνει η Επιτροπή απέχει από το επιθυμητό, είτε όσον αφορά τον περιορισμό των ασυμμετριών μεταξύ ανδρών και γυναικών είτε όσον αφορά την προώθηση ενός πραγματικού και ισορροπημένου συνδυασμού της επαγγελματικής ζωής με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή, κυρίως, επειδή δεν προάγει τον επιμερισμό των γονικών ευθυνών.

Με την προσθήκη του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ στη νομική βάση της εν λόγω πρότασης, αυτή αποκτά μια συνδυασμένη νομική βάση –την παράγραφο 2 του άρθρου 137, όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και την παράγραφο 3 του άρθρου 141 της ΣΕΚ, όσον αφορά την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών– η οποία προσδίδει στην οδηγία μεγαλύτερη εννοιολογική αρμονία. Αφετέρου, η διεύρυνση της νομικής βάσης καθιστά δυνατή τη συμπερίληψη διατάξεων σχετικά με την προστασία της μητρότητας και της πατρότητας, ως κυρίαρχων κοινωνικών αξιών.

Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με την παρούσα πρόταση εστιάζουν, ειδικότερα, στην επέκταση του ελάχιστου διαστήματος άδειας μητρότητας, που από 14 μεταβάλλεται σε 20 εβδομάδες, στην αρχή της αμοιβής στο ακέραιο, στην καθιέρωση των απαιτούμενων όρων ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας και στην απαγόρευση της απόλυσης.

2. Επιμερισμός των γονικών ευθυνών

Η κοινωνική ατζέντα της ΕΕ θέτει στις προτεραιότητές της την ανάγκη προώθησης πολιτικών που αποβλέπουν στη διευκόλυνση του συνδυασμού της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της προσωπικής ζωής, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Η προσπάθεια συνδυασμού της εργασίας με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή αποτελεί επίσης έναν από τους έξι τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης, όπως ορίζονται στον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών για το 2006-2010.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια δημογραφική πρόκληση, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα γεννητικότητας και από αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων. Η βελτίωση των διατάξεων που ευνοούν την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής συνιστά επίσης μέρος της απάντησης σε αυτή τη δημογραφική πτώση.

Επιβεβαιώνεται, επομένως, ότι τα φυλετικά στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία, αποτελώντας ένα εμπόδιο στην πρόσβαση των γυναικών στην εργασία και, κυρίως, στην ποιοτική απασχόληση. Οι γυναίκες, σε αντίθεση με τους άνδρες, εξακολουθούν να θεωρούνται ως οι βασικές υπεύθυνες για τη φροντίδα των παιδιών και των υπόλοιπων προστατευόμενων μελών, αντιμετωπίζοντας συχνά την ανάγκη να επιλέξουν ανάμεσα στη μητρότητα και στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Οι γυναίκες αξιολογούνται συχνά ως εργαζόμενες «υψηλού κινδύνου», «δεύτερης επιλογής» ή «ασύμφορες», δεδομένης της υψηλής πιθανότητας να εγκυμονήσουν και να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για άδεια μητρότητας. Είναι, επομένως, θεμελιώδες, οι νέοι τύποι άδειας να μην αντανακλούν ή ενισχύουν τα στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία.

Νομοθεσία για την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια υπάρχει ήδη σε αρκετά κράτη μέλη, ενώ σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει οδηγία για την άδεια μητρότητας (οδηγία 92/85/ΕΟΚ) και μια οδηγία για την γονική άδεια (οδηγία 96/34/ΕΟΚ) αλλά δεν υπάρχει νομοθεσία για την άδεια πατρότητας.

Η μητρότητα και η πατρότητα αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα, απαραίτητα για την ύπαρξη κοινωνικής ισορροπίας. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό η αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ να ωφελεί τις εργαζόμενες γυναίκες, προστατεύοντας τη μητρότητα και την πατρότητα, κυρίως με τη λήψη μέτρων που ενθαρρύνουν τους άνδρες να αναλαμβάνουν οικογενειακές ευθύνες.

Η παρουσία των γονέων στη ζωή του παιδιού, από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής του, αποδεικνύεται πολύ σημαντική για την υγιή σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται απαραίτητο να προβλέπει επίσης η κοινοτική νομοθεσία μια ατομική άδεια πατρότητας, μη μεταβιβάσιμη και αμειβόμενη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον σύζυγο ταυτόχρονα με την άδεια μητρότητας. Σε περίπτωση υιοθεσίας, θα έπρεπε επίσης να αναγνωρίζεται το δικαίωμα για μια περίοδο άδειας, το οποίο θα έπρεπε να κατανέμεται μεταξύ αμφότερων των μελών του ζεύγους.

3. Διάρκεια της άδειας μητρότητας

Δεδομένου ότι η άδεια μητρότητας 18 εβδομάδων ήδη αποτελεί πραγματικότητα σε πολλά κράτη μέλη, η προσθήκη 4 εβδομάδων (από τις τρέχουσες 14 σε 18 που προτείνονται) ερμηνεύεται ως μια μετριοπαθής τροποποίηση, με επιπτώσεις πιθανώς μικρής σημασίας για το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο των διαφόρων κρατών μελών. Σημειώνεται ότι η συμβουλευτική επιτροπή για την ισότητα ευκαιριών γυναικών και ανδρών προτείνει τη διεύρυνση σε 24 εβδομάδες.

Κατά την εισηγήτρια είκοσι εβδομάδες είναι ικανό διάστημα για να βοηθηθούν οι γυναίκες να ανακάμψουν από τον τοκετό, να ενθαρρυνθεί η γαλουχία και να επιτραπεί στις γυναίκες να δημιουργήσουν μια σταθερή σχέση με το παιδί. Ένα μεγαλύτερο διάστημα θα μπορούσε να επηρεάσει την επιστροφή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η ελάχιστη διάρκεια της άδειας μετά τον τοκετό πρέπει επίσης να αυξηθεί σε έξι εβδομάδες για να παροτρυνθούν οι γυναίκες να θηλάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Πράγματι, η πρόταση της Επιτροπής δεν εισάγει διατάξεις όσον αφορά τη γαλουχία. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της ΠΟΥ A55/15 για τη σημασία της γαλουχίας κατά τους πρώτους μήνες της ζωής και έχοντας επίσης υπόψη το άρθρο 10 της Σύμβασης αριθ. 183 της ΔΟΕ, του 2000, που προτείνει να δικαιούται η γυναίκα μία ή περισσότερες παύσεις καθημερινά ή καθημερινή μείωση του χρόνου εργασίας της για γαλουχία, η εισηγήτρια υποστηρίζει ότι θα πρέπει να προβλέπεται το δικαίωμα σε μείωση του ωραρίου εργασίας για γαλουχία, χωρίς την απώλεια οποιωνδήποτε προνομίων.

4. Αμοιβή

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει την πληρωμή στο εκατό τοις εκατό ενός μηνιαίου μισθού κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ίσου με τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή ίσου με τον μέσο μηνιαίο μισθό. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν συνιστά υποχρέωση.

Η καταβολή του μισθού στο ακέραιο κατά τη διάρκεια της άδειας συνιστά μια εγγύηση ότι οι γυναίκες δεν θα ζημιώνονται οικονομικά εξαιτίας της απόφασής τους να αποκτήσουν παιδιά. Ο μισθός δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 85% του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του μέσου μηνιαίου μισθού. Είναι ένα κατάλληλο ανώτατο όριο για να διασφαλίσει ότι οι οικογένειες δεν θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα οι μονογονικές.

5. Απαγόρευση απόλυσης

Σε γενικές γραμμές, οι τροποποιήσεις που προτείνονται όσον αφορά την απαγόρευση απόλυσης και τα δικαιώματα των εργαζομένων εμφανίζονται θετικές. Δικαιώματα που θα πρέπει να επεκτείνονται στον πατέρα κατά τη διάρκεια της χρήσης της άδειας πατρότητας.

Η πρόταση της Επιτροπής απαγορεύει την απόλυση στο διάστημα μεταξύ της έναρξης της εγκυμοσύνης και έως 6 μήνες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, διάστημα που θα έπρεπε να παραταθεί σε έναν χρόνο, δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η εργαζόμενη είναι υποχρεωμένη να προσαρμοστεί σε μια νέα εργασιακή κατάσταση, γεγονός που απαιτεί χρόνο.

Η εισηγήτρια θεωρεί θετικές τις τροποποιήσεις που εισάγονται σε αυτό το πλαίσιο, περιλαμβανομένου και του δικαιώματος επιστροφής στην ίδια ή σε ισοδύναμη θέση εργασίας, κάνοντας χρήση τυχόν βελτιώσεων που θα επέλθουν κατά τη διάρκεια της απουσίας από την εργασία. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η θέση εργασίας που χαρακτηρίζεται ως «ισοδύναμη» θα πρέπει να διατηρεί το ίδιο λειτουργικό περιεχόμενο, τόσο όσον αφορά το εισπρακτέο εισόδημα όσο και τα καθήκοντα που ασκούνται.

6. Ευελιξία στην οργάνωση της εργασίας

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει τη σημασία της καθιέρωσης της δυνατότητας της εργαζόμενης, κατά την επιστροφή της από την άδεια μητρότητας, να ζητήσει από τον εργοδότη της κάποιες αλλαγές στο ωράριο και στο καθεστώς εργασίας. Ο εργοδότης δεν θα πρέπει μόνο να λάβει υπόψη του τα αιτήματα αυτά, αλλά και να τα ικανοποιήσει εφόσον είναι δικαιολογημένα.

Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει επιπλέον να εκτείνεται στον πατέρα, λαμβάνοντας υπόψη την προώθηση του καταμερισμού των οικογενειακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το γεγονός ότι είναι περισσότερες οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες που προσφεύγουν σε αυτές τις διατάξεις δημιουργεί μια ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, που αντανακλάται αρνητικά στην κατάσταση των γυναικών στον τόπο εργασίας και στην οικονομική τους εξάρτηση.

Η εισηγήτρια θεωρεί θεμελιώδη τη δημιουργία μιας νέας διάταξης που να παραχωρεί στην εργαζόμενη έγκυο, λεχώνα ή γαλουχούσα, καθώς και στον πατέρα που έκανε χρήση της άδειας πατρότητας, τη δυνατότητα να αρνηθεί την παροχή πρόσθετης εργασίας.

7. Υγεία και Ασφάλεια

Η αξιολόγηση του κινδύνου κατέχει κεντρικό ρόλο στην παρούσα πρόταση. Ωστόσο, δεν προσδιορίζεται κανένα προληπτικό μέτρο για την εξάλειψη όλων των ειδών κινδύνων για την αναπαραγωγή. Οι διατάξεις δεν υποχρεώνουν τον εργοδότη να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα έως ότου ενημερωθεί για την εγκυμοσύνη της εργαζόμενης, γεγονός που συμβαίνει περίπου κατά την έβδομη ή όγδοη εβδομάδα. Μάλιστα, οι βασικοί κίνδυνοι για δυσπλασίες του εμβρύου συμβαίνουν κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης.

Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά το εν λόγω ζήτημα και θεωρεί ότι οι εργαζόμενες έγκυες, λεχώνες ή γαλουχούσες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες περιπτώσεις. Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία.

8. Μελέτη αντικτύπου

Η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να εκτιμηθούν με ακρίβεια το κόστος και τα οφέλη μιας σημαντικής επιμήκυνσης της άδειας μητρότητας, τόσο για τις γυναίκες όσο και για την κοινωνία. Η διευκόλυνση του μητρικού θηλασμού μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών για την υγεία και να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η άδεια πατρότητας αποτελεί ευεργέτημα που προβλέπεται για τους πατέρες, αλλά στην πραγματικότητα ολόκληρη η οικογένεια αντλεί οφέλη, ιδιαίτερα δε το παιδί που ωφελείται πάρα πολύ από την παρουσία και των δύο γονέων. Η παροχή άδειας πατρότητας εξασφαλίζοντας τον επιμερισμό των ευθυνών που ενέχει η μέριμνα των παιδιών ήδη από τα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού θα μπορούσε να έχει ευνοϊκή επίπτωση στις δαπάνες για την υγεία μέσω της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ευημερίας της μητέρας και του παιδιού.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

29.1.2010

κα Eva-Britt Svensson

Πρόεδρο

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

                         Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (CΟΜ(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(CΟD))

Αξιότιμη κα Πρόεδρε,

με επιστολή της 12ης Ιανουαρίου 2010, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετάσει την καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα αυτό κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Ιανουαρίου 2010.

Η Επιτροπή προτείνει ως νομική βάση της πρότασης οδηγίας το άρθρο 137, παράγραφος 2 ΣΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 141, παράγραφος 3 ΣΕΚ. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, τη νομική αυτή βάση αποτελούν τα άρθρα 153, παράγραφος 2 και 157, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

Ορισμένα μέλη της αρμόδιας επιτροπής έχουν καταθέσει τροπολογίες με τις οποίες διαγράφεται η παραπομπή στο άρθρο 157, παράγραφος 3 που υπάρχει στο προοίμιο της προταθείσας οδηγίας. Ως εκ τούτου, τίθεται το ερώτημα εάν μόνο το άρθρο 153, επαρκεί ως νομική βάση της προταθείσας οδηγίας.

Από διαδικαστικής σκοπιάς, ο συνδυασμός των δύο άρθρων δεν δημιουργεί προβλήματα, δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Το γεγονός ότι το άρθρο 153, παράγραφος 2 απαιτεί διαβούλευση τόσο με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσο και με την Επιτροπή των Περιφερειών, ενώ το άρθρο 157 απαιτεί διαβούλευση μόνο με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επίσης δεν αποτελεί πρόβλημα.

Ι.   Τα σχετικά άρθρα της ΣΛΕΕ

Άρθρο 157

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "αμοιβή" νοούνται οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσεως εργασίας.

     Η ισότητα αμοιβής, χωρίς διακρίσεις φύλου, συνεπάγεται:

α) ότι η αμοιβή που παρέχεται για όμοια εργασία που αμείβεται κατ’ αποκοπή καθορίζεται με βάση την ίδια μονάδα μετρήσεως·

β) ότι η αμοιβή που παρέχεται για εργασία που αμείβεται με βάση τη χρονική διάρκεια είναι η ίδια για όμοια θέση εργασίας.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

4. ...

Άρθρο 153

1.  Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 151, η Ένωση υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς:

     α) βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,

β) όροι εργασίας,

γ) κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία των εργαζομένων,

δ) προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας,

ε) ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους,

στ) εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένης της συνδιαχείρισης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5,

ζ) απασχόλησης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Ένωσης,

η) αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων, με την επιφύλαξη του άρθρου 166,

θ) ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία,

ι) καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού,

ια) εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με την επιφύλαξη του στοιχείου γ).

2. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

α) ...

β) δύνανται να θεσπίζουν, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) της παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των και των τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος. Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

...

3. ...

ΙΙ.  Επιλογή της νομικής βάσης από την Επιτροπή

Η Επιτροπή αιτιολογεί την προσφυγή της σε μια διπλή νομική βάση ως εξής: Η πρόταση βασίζεται στα άρθρα 153, παράγραφος 2 και 157, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Αν και η οδηγία 92/85/ΕΟΚ βασίζεται στο άρθρο ... [νυν άρθρο 153 ΣΛΕΕ] και είναι ειδική οδηγία στο πλαίσιο της οδηγίας για την υγεία και την ασφάλεια (οδηγία 89/391/ΕΟΚ), προστέθηκε επίσης το άρθρο 157 ΣΕΚ στη νομική βάση της πρότασης αυτής. Η άδεια μητρότητας έχει θεμελιώδη σημασία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων και των λεχώνων εργαζομένων. Η προστασία κατά των απολύσεων ή των διακρίσεων για λόγους εγκυμοσύνης ή μητρότητας καθώς και η αμοιβή κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, έχουν βασική σημασία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των γυναικών. Πλην όμως, οι κανόνες που διέπουν την άδεια μητρότητας, τη διάρκειά της, τις απολαβές και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γυναικών κατά την άδεια μητρότητας ή μετά το τέλος αυτής, είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως ορίζεται στο άρθρο 157, παράγραφος 3. Κατά συνέπεια, συνδυάζονται οι νομικές βάσεις της παρούσας πρότασης[1].

ΙΙΙ. Ανάλυση

Η υπό εξέταση πρόταση οδηγίας αποσκοπεί να τροποποιήσει μια παλαιότερη οδηγία (98/85/ΕΟΚ), η οποία βασιζόταν στο άρθρο 118α, τον πρόδρομο δηλαδή του άρθρου 153 ΣΛΕΕ. Την εποχή εκείνη, το ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν ρυθμιζόταν στο άρθρο 118α αλλά στο άρθρο 119, το οποίο, ωστόσο, αφορούσε μόνο την ίση μεταχείριση από τη σκοπιά των αποδοχών.

Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτέλεσε αντικείμενο ρύθμισης στην Συνθήκη. Σήμερα αφενός μεν αποτελεί γενική αρχή στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3, παράγραφος 3 ΣΕΕ το οποίο ορίζει ότι η Ένωση "καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού". Η προστασία αυτή επιβεβαιώνεται με το άρθρο 8 ΣΛΕΕ: "Σε όλες της τις δράσεις, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών". Η αρχή αυτή εκφράζεται στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής στα άρθρα 153, παράγραφος 1, στοιχείο θ) ("ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία") και στο άρθρο 157 και ιδίως στην παράγραφο 3 (θέσπιση μέτρων με τα οποία "εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας").

Στην πρόταση οδηγίας, η Επιτροπή έχει προσθέσει στην αρχική νομική βάση που είναι σήμερα το άρθρο 153 ΣΛΕΕ, το οποίο ρυθμίζει μεταξύ άλλων την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη μεταχείριση στην εργασία, το άρθρο 157, παράγραφος 3, το οποίο αφορά ειδικά την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Συνεπώς η Επιτροπή επιθυμεί να καταδείξει ότι η προταθείσα οδηγία δεν αφορά μόνο την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών εργαζομένων, όπως αναφέρεται στον τίτλο της, αλλά και τις διατάξεις που διέπουν την άδεια μητρότητας, τη διάρκειά της, τις απολαβές και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γυναικών κατά την άδεια μητρότητας ή μετά το τέλος αυτής. Κατά την άποψή της, οι διατάξεις αυτές είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένες με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα με το άρθρο 157, παράγραφος 3. Αυτό αποτυπώνεται στην τρίτη αιτιολογική σκέψη της προταθείσας οδηγίας, η οποία αιτιολογεί ως εξής την πρόσθετη νομική βάση: "Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία δεν ασχολείται μόνο με την υγεία και την ασφάλεια των εγκύων ή λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζομένων αλλά, επίσης με εγγενή ζητήματα ίσης μεταχείρισης, όπως με το δικαίωμα επιστροφής στην ίδια ή ανάλογη θέση εργασίας και τους κανόνες περί απόλυσης και δικαιωμάτων απασχόλησης ή περί καλύτερης οικονομικής στήριξης κατά την άδεια ο συνδυασμός των άρθρων 153 και 157 αποτελεί τη νομική βάση της παρούσας οδηγίας"

.

Οι αντίστοιχες τροπολογίες που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των φύλων αιτιολογούνται ως εξης:

"Λόγω της βιολογικής κατάστασης των γυναικών κατά και μετά την εγκυμοσύνη και υπό το φως της πάγιας νομολογίας του ΔΕΚ, η οδηγία 92/85/ΕΟΚ αποσκοπεί να βελτιώσει τις νομικές διατάξεις περί προστασίας της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών εργαζομένων. Μόνο μια εργαζόμενη μητέρα μπορεί να λάβει άδεια τοκετού. Η οδηγία αυτή δεν αφορά τα θέματα των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης σε θέματα απασχόλησης και εργασίας ή την εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. Το άρθρο [157] δεν πρέπει να παρατίθεται" (Τροπολογίες 74 και 77, Anna Záborská).

"Η επιλογή της νομικής βάσης του άρθρου [157] της Συνθήκης ... δημιουργεί προβλήματα. Η οδηγία του 1992 βασιζόταν στο άρθρο [153] της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Το άρθρο [157] αφορά την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, η προσθήκη της νομικής αυτής βάσης έχει ως αποτέλεσμα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας πέραν της άδειας μητρότητας (δηλαδή σε θέματα γονικής άδειας, πατρικής άδειας, υιοθεσίας κλπ.) και περιορίζει τα ζητήματα σχετικά με την άδεια μητρότητας σε μία αυστηρή τήρηση της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών" (Τροπολογίες 75 και 78, Philippe Juvin).

Σε σχέση με τα επιχειρήματα αυτά ανακύπτουν δύο ζητήματα. Πρώτον, είναι απαραίτητο να καθορισθεί κατά πόσο υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ της έννοιας της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και του σκοπού της οδηγίας.

Εάν η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καταφατική, θα πρέπει να κριθεί εάν είναι σκόπιμη η προσθήκη του άρθρου 157, παράγραφος 3 στο άρθρο 153, παράγραφος 2, δεδομένου ότι το ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση και εργασία ρυθμίζεται και στα δύο αυτά άρθρα.

Υπάρχει μια σχέση μεταξύ του σκοπού της οδηγίας και του ζητήματος της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Η υπό εξέταση οδηγία στοχεύει στην προστασία των εγκύων, λεχώνων ή γαλουχουσών εργαζομένων γυναικών. Δεδομένου ότι από τη φύση των πραγμάτων οι καταστάσεις αυτές προσιδιάζουν στη βιολογία των γυναικών, η οδηγία αφορά μόνο γυναίκες ή περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν μόνο γυναίκες. Εκ πρώτης όψεως, το επιχείρημα ότι η οδηγία δεν ρυθμίζει θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών φαίνεται βάσιμο, ωστόσο αυτό δεν ισχύει.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η επιλογή της νομικής βάσης μιας πράξης "δεν μπορεί να εξαρτάται απλώς από τις πεποιθήσεις ενός οργάνου"[2] αλλά "πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες που να είναι επιδεκτικοί δικαστικού ελέγχου... Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα ο σκοπός και το περιεχόμενο μιας πράξης"[3]. Πράγματι, λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα στοιχείων τόσο στην ίδια την οδηγία όσο και στο γενικό της πλαίσιο καθίσταται σαφές ότι η οδηγία συνδέεται στενά με το ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η αντίθετη άποψη θα εστερείτο νοήματος και θα οδηγούσε σε μια παρανόηση του περιεχομένου και του στόχου της προταθείσας οδηγίας.

1.   Ορισμοί και γενικό πλαίσιο

Φαίνεται ότι η παρανόηση οφείλεται στην έννοια της ισότητας. Το άρθρο 157 παράγραφος 3 ορίζει ότι θεσπίζονται μέτρα "με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης". Από τη διατύπωση του άρθρου αυτού προκύπτει ότι η ισότητα μπορεί να προσλάβει διάφορες μορφές. Στην περίπτωση αυτή είναι ζήτημα ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών. Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν πρέπει μόνο να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης αλλά και των ιδίων ευκαιριών και να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή να έχουν λιγότερες ή περισσότερες ευκαιρίες εξαιτίας του φύλου τους.

Η έννοια της ισότητας συνδέεται συνεπώς στενά με την έννοια της διακριτικής μεταχείρισης ή, μάλλον, της μη διακριτικής μεταχείρισης. Σε ένα άρθρο με τίτλο "Η έννοια των διακρίσεων στο γαλλικό και ευρωπαϊκό δίκαιο", ο Daniel Lochak προβαίνει σε έναν ενδιαφέροντα ορισμό των συγγενών αλλά ωστόσο διαφορετικών εννοιών της ανισότητας και της διακριτικής μεταχείρισης. Κατ' αρχήν υποστηρίζει ότι οι δύο έννοιες συνδέονται στενά μεταξύ τους στο μέτρο που το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης πρέπει να εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο της βούλησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων[4]. Η ανισότητα, υποστηρίζει, αποτελεί μια "πραγματική κατάσταση", η οποία είναι αποτέλεσμα είτε παραγόντων που είναι εγγενείς στα άτομα είτε εξωτερικών παραγόντων. Αντιθέτως η διακριτική μεταχείριση σχετίζεται με μια "πράξη ενός άλλου" και είναι "η ενέργεια ενός δράστη". Στην παρούσα περπιπτωση, , η οδηγία προστατεύοντας μια ειδική κατηγορία, δηλαδή τις εγκύους, τις λεχώνες ή τις γαλουχούσες γυναίκες παρεμποδίζει την εισαγωγή διακρίσεων διευκολύνοντας τις γυναίκες να μην υφίστανται μειονεκτήματα λόγω της βιολογικής τους κατάστασης.

Το Δικαστήριο ορίζει τη διακριτική μεταχείριση ως "την εφαρμογή διαφορετικών κανόνων σε παρόμοιες καταστάσεις ή την εφαρμογή του ιδίου κανόνα σε διαφορετικές καταστάσεις"[5]. Βάσει του ορισμού αυτού, το Δικαστήριο απεφάνθη κατά της γενικής απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη Γαλλία με το επιχείρημα ότι άνδρες και γυναίκες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όσον αφορά τις δυνητικές επιζήμιες συνέπειες της νυχτερινής εργασίας. Ως εκ τούτου, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της ισότητας, οι γυναίκες δεν μπορούν να απαλλαγούν από τη νυχτερινή εργασία αποκλειστικά λόγω του φύλου τους. Από την άλλη πλευρά το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η απαγόρευση είναι νόμιμη στην περίπτωση εγκύων ή γαλουχουσών εργαζομένων, δεδομένου ότι κατά την περίοδο αυτή οι γυναίκες αυτές βρίσκονται σε μια κατάσταση διαφορετική από την κατάσταση των ανδρών συναδέλφων τους.

Με βάση το επιχείρημα αυτό οι έγκυες, οι λεχώνες και οι γαλουχούσες γυναίκες βρίσκονται λόγω της βιολογικής τους κατάστασης σε διαφορετική κατάσταση από τους άνδρες. Εξ αυτού συνάγεται ότι η εφαρμογή παρόμοιων κανόνων σε διαφορετικές καταστάσεις συνιστά διακριτική μεταχείριση, ενώ η εφαρμογή ειδικών κανόνων για τις γυναίκες τις περιόδους αυτές δικαιολογείται από το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση διαφορετική απ' ό,τι οι άνδρες. Το γεγονός ότι η οδηγία αφορά μόνο γυναίκες δεν σημαίνει ότι απομακρύνεται από την αρχή της ισότητας , αντιθέτως την εφαρμόζει καθώς επιτρέπει στις γυναίκες, με βάση ειδικές διατάξεις, να μην υφίστανται μειονεκτήματα λόγω της συγκεκριμένης κατάστασής τους. Η οδηγία αποτελεί απάντηση στη διακριτική μεταχείριση και στην εκ των πραγμάτων ανισότητα που απορρέει από τη διαφορετική βιολογική κατάσταση των εργαζομένων γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες. Η οδηγία προστατεύοντας ιδιαιτέρως τις εγκύους, τις λεχώνες και τις γαλουχούσες γυναίκες επιδιώκει να εξασφαλίσει στις γυναίκες ίση μεταχείριση με τους άνδρες καθώς και πραγματική ισότητα ευκαιριών.

Ενώ η ανισότητα αποτελεί μια πραγματική κατάσταση, η ισότητα μπορεί να αντιστοιχεί σε μια πραγματική ή εκ του νόμου κατάσταση, δηλαδή σε μια ουσιαστική ή τυπική ισότητα. Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της οδηγίας και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών βασίζεται στην έννοια της τυπικής ισότητας. Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό ένα μέτρο εξυπηρετεί την ισότητα ανδρών και γυναικών μόνο όταν επιβάλλει την ίδια συμπεριφορά και στα δύο φύλα ή απαγορεύει την υιοθέτηση διαφορετικής συμπεριφοράς λόγω του φύλου του ενδιαφερομένου προσώπου. Η παράγραφος 1 του άρθρου 157 εμπίπτει στην κατηγορία αυτή θεσπίζοντας την αρχή της "ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών". Σήμερα υπάρχουν πολυάριθμες διατάξεις που θεσπίζουν την αρχή της τυπικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και απαγορεύουν, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και εργασίας, κάθε μορφή διάκρισης λόγω του φύλου.

Ωστόσο, από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει σαφώς ότι ενώ η νομική ισότητα έχει θεσπισθεί άμεσα, υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση, τη μεταχείριση και τις απολαβές. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία απέχει συνεπώς από το να έχει επιτευχθεί. Για το λόγο αυτό παρατηρείται ότι τόσο οι εθνικές όσο και οι ευρωπαϊκές πολιτικές επιδιώκουν όχι μόνο την τυπική αλλά και την ουσιαστική ισότητα. Ορισμένοι έχουν διαπιστώσει ότι, ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια μετατόπιση από την ίση μεταχείριση στην ισότητα των ευκαιριών από την αρχή της άτεγκτης ισότητας στην προώθηση θετικών δράσεων. Η ανάγκη αυτή εκτίθεται στη Γενική Σύσταση αριθ. 25, στο άρθρο 4, παράγραφος 1 σχετικά με προσωρινά ειδικά μέτρα της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακριτικής μεταχείρισης των γυναικών.

"[Μια] αμιγώς τυπική νομική ή προγραμματική προσέγγιση δεν επαρκή για την επίτευξη της de facto ισότητας της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιπροσθέτως, η Σύμβαση απαιτεί να παρέχεται στις γυναίκες μια ίση αφετηρία καθώς και δυνατότητα να επιτυγχάνουν ισότητα αποτελεσμάτων εντός ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος. Δεν αρκεί να εξασφαλίζεται στις γυναίκες παρόμοια μεταχείριση με τους άνδρες. Αντιθέτως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βιολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών. Υπό ορισμένες συνθήκες, απαιτείται διαφορετική μεταχείριση γυναικών και ανδρών προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι διαφορές αυτές"[6].

Στο εν λόγω κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο πρέπει να γίνουν κατανοητοί οι κανόνες που θεσπίζει η οδηγία για την προστασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών γυναικών. Είναι γεγονός ότι η οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες, ως εκ της φύσεώς τους, εφαρμόζονται μόνο σε γυναίκες. Οι διατάξεις ωστόσο αυτές εξυπηρετούν έναν επιτακτικό σκοπό, αφενός της μη εισαγωγής διακρίσεων και, αφετέρου, της επίτευξης ουσιαστικής ισότητας, συμβάλλοντας συγχρόνως στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων γυναικών.

2.   Στοιχεία από το περιεχόμενο της οδηγίας

(α)  Από τις αιτιολογικές σκέψεις

Από τις αιτιολογικές σκέψεις προκύπτει σαφώς ότι η έγκριση της οδηγίας πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της προστασίας των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών γυναικών έναντι διακριτικής μεταχείρισης λόγω της κατάστασής τους και αποσκοπεί με τον τρόπο αυτό να συμβάλει στην επίτευξη της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης και εργασίας.

Ως εκ τούτου, η αιτιολογική σκέψη 3 ορίζει ότι η οδηγία ρυθμίζει "εγγενή ζητήματα ίσης μεταχείρισης". Οι αιτιολογικές σκέψεις 4 και 5 τονίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή η οποία πρέπει να διέπει και να καθοδηγεί τις δράσεις της ΕΕ. Η αιτιολογική σκέψη 7 εντάσσει την οδηγία στην κατηγορία της νομοθεσίας σχετικά με την "ισότητα των φύλων". Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις 11 έως 17, παραπέμπουν στη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την προστασία των εγκύων έναντι της διακριτικής μεταχείρισης σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις στο σύνολό τους, προκύπτει σαφώς από το περιεχόμενό τους ότι η οδηγία συνδέεται άμεσα με την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία.

(β)  Από τις διατάξεις

Δεδομένου ότι η υπό εξέταση πρόταση οδηγίας αποσκοπεί να τροποποιήσει μια ισχύουσα οδηγία, η παρούσα ανάλυση πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο τα άρθρα που προστίθενται ή τροποποιούνται αλλά και τα άρθρα της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ που εξακολουθούν να ισχύουν.

Ορισμένα από τα άρθρα συνδέονται άμεσα με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτό ισχύει για τα άρθρα 3 έως 8. Αυτά αφορούν την αξιολόγηση επικινδύνων χημικών, φυσικών και βιολογικών ουσιών (άρθρο 3), την υποχρέωση εκτίμησης κινδύνου και παροχής πληροφοριών για αυτούς (άρθρο 4), τη λήψη μέτρων μετά την αξιολόγηση (άρθρα 5 και 6), την απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας (άρθρο 7) και την άδεια μητρότητας (άρθρο 8).

Από την άλλη πλευρά τα ακόλουθα άρθρα αφορούν άμεσα την προστασία των γυναικών έναντι διακριτικής μεταχείρισης που απορρέει από την κατάστασή τους ως έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες. Συνεπώς, το άρθρο 9 προστατεύει τις εργαζόμενες γυναίκες έναντι απώλειας των απολαβών τους όταν λαμβάνουν άδεια για εξετάσεις μετά τον τοκετό, το άρθρο 10 απαγορεύει την απόλυση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της άδειας μητρότητας, το άρθρο 11 εξασφαλίζει στις εργαζόμενες τα δικαιώματά τους και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη σύμβαση απασχόλησής τους και το άρθρο 12 αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Η ειδική αυτή ανάλυση του περιεχομένου των διατάξεων υποδηλώνει ότι η οδηγία έχει στην ουσία ένα διπλό στόχο που αφορά την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων γυναικών και τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης.

(3)  Στοιχεία από τα έγγραφα που δεν αποτελούν μέρος της οδηγίας

Όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν την πρόταση οδηγίας περιλαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στην εργασία.

(α)  Αιτιολογική έκθεση

Για να δικαιολογήσει τη θέσπιση της νέας οδηγίας, η Επιτροπή φροντίζει να τονίσει το περιεχόμενό της δηλαδή τα μέτρα της Ένωσης με στόχο τη συμφιλίωση εργασίας, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, την ισότητα ευκαιριών ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης που υφίστανται οι έγκυες στην απασχόληση και την εργασίας. Στη συνάρτηση αυτή απαριθμεί τις διάφορες πράξεις που ισχύουν στον τομέα αυτό όπως ο οδικός χάρτης για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και μια σειρά ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μνεία γίνεται επίσης στο γεγονός της διαβούλευσης με την Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών.

(β)  Εκτίμηση συνεπειών

Η εκτίμηση επιπτώσεων παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία για το είδος της ισότητας στο οποίο αποσκοπεί το φάσμα των μέτρων που περιλαμβάνει η πρόταση οδηγίας. Αναφέρει ότι:

      "οι στόχοι κάθε δράσης αποσκοπούν στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των φύλων στα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά εργασίας και μια καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής".

Η δήλωση αυτή έρχεται σε άμεση σύγκρουση με την αιτιολόγηση των διαφόρων τροπολογιών που έχουν κατατεθεί με αποτέλεσμα "Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει συνεπώς τα ζητήματα της ισότητας ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης σε ζητήματα απασχόλησης και εργασίας ή της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής".

Τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών γυναικών αφορούν άμεσα τη συμφιλίωση της επαγγελματικής, οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής. Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν σε μια γυναίκα να επιλέξει να συμβιβάσει την οικογενειακή και επαγγελματική της ζωή. Λογικά και τυπικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι το ζήτημα αυτό αφορά επίσης τους άνδρες· ωστόσο, από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι η πορεία της οικογενειακής ζωής πλήττει τους άνδρες πολύ λιγότερο στην επαγγελματική τους ζωή, δεδομένου ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν ένα σημαντικά μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την οικογενειακή ζωή. Η εκτίμηση επιπτώσεων παραθέτει στη συνάρτηση αυτή μια ανακοίνωση της Επιτροπής η οποία αφορά την αντιμετώπιση του χάσματος στις απολαβές μεταξύ γυναικών και ανδρών:

"Η ιδιότητα του γονέα μειώνει διαρκώς το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αλλά καθόλου το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Άρα, η επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών διακόπτεται πολύ συχνότερα, είναι πιο αργή και πιο σύντομη και επομένως πολύ λιγότερο προσοδοφόρα"[7].

Κατά συνέπεια προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία και ισότητα ευκαιριών στις σταδιοδρομίες, τα μέτρα για την προώθηση της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής - ακόμη και εάν ορισμένα από αυτά αφορούν μόνο τις γυναίκες - συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη μιας ουσιαστικής ισότητας, η οποία δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Τα μέτρα που θεσπίζει η πρόταση οδηγίας θα συμβάλλουν συνεπώς, σύμφωνα με την μελέτη επιπτώσεων, στην ισότητα των φύλων όσον αφορά τα ποσοστά συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Πράγματι, υποστηρίζεται ότι η επιμήκυνση της άδειας μητρότητας μπορεί να εξασφαλίσει στις γυναίκες μεγαλύτερη σταθερότητα όσον αφορά τη θέση που είχαν πριν την εγκυμοσύνη[8]. Η μελέτη επιπτώσεων προβλέπει συνεπώς ότι μια παράταση της άδειας μητρότητας κατά τέσσερις εβδομάδες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι υποχρεωμένες οι γυναίκες να παρατείνουν συχνά την απουσία τους λαμβάνοντας γονική άδεια. Η χορήγηση των πρόσθετων αυτών εβδομάδων θα επέτρεπε στη μητέρα και το παιδί να αναπτύξουν ένα στενότερο δεσμό διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη μητέρα να λάβει μέτρα για τη φροντίδα του παιδιού. Η μελέτη επιπτώσεων αναφέρει στο πλαίσιο αυτό ότι "Η παράταση της άδειας μητρότητας μπορεί να συμβάλλει στη γεφύρωση του χρόνου έως ότου ληφθούν μέτρα για τη φροντίδα του παιδιού"[9].

Τέλος η διάταξη της πρότασης οδηγίας που επιτρέπει στην εργαζόμενη να ζητήσει από τον εργοδότη της να τροποποιήσει το ωράριο και τις συνθήκες εργασίας της[10] μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας θα διευκόλυνε τις γυναίκες να επιστρέψουν σε πλήρη απασχόληση και να μην είναι υποχρεωμένες να εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης[11]. Ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί το αίτημα της εργαζόμενης γυναίκας αλλά έχει διαπιστωθεί ότι μια τέτοια διάταξη - που ισχύει σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο - συμβάλλει στο να παραμένουν οι γυναίκες στην εργασία που είχαν πριν τη γέννηση του παιδιού[12] τους.

(3)  Συμπέρασμα της ανάλυσης

Η ανάλυση τόσο της πρότασης οδηγίας όσο και των συνοδευτικών εγγράφων δεικνύει σαφήνεια τη σχέση μεταξύ της πρότασης οδηγίας και της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν και η σχέση αυτή υφίσταται, φαίνεται ωστόσο δυσχερής ο χαρακτηρισμός της οδηγίας για την προστασία των εγκύων, των λεχώνων και των γαλουχουσών γυναικών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατ' ουσία δεν θεσπίζει μέτρα που εφαρμόζονται σε άνδρες και γυναίκες αλλά μόνο στις τελευταίες. Από την άλλη πλευρά δεν πρόκειται για ένα από τα θετικά μέτρα που προβλέπει το άρθρο 157, παράγραφος 4 ΣΛΕΕ. Τα θετικά μέτρα επιτρέπουν τη λήψη ειδικών μέτρων τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο να τύχει πλήρους ισότητας. Εντούτοις τα μέτρα αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα και παύουν να ισχύουν όταν η ισότητα επιτυγχάνεται. Η ισότητα ωστόσο μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με την εγκυμοσύνη ουδέποτε θα επιτευχθεί δεδομένου ότι η βιολογική κατάσταση των γυναικών είναι διαφορετική από εκείνη των ανδρών. Ορισμένοι σχολιαστές κατατάσσουν τα προστατευτικά αυτά μέτρα ως εξαιρέσεις στην αρχή της ισότητας, φαίνεται ωστόσο σωστότερο να περιγραφούν τα μέτρα αυτά ως μέτρα που διευκολύνουν την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών καθόσον παρεμποδίζουν τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των γυναικών (με την απαγόρευση των απολύσεων κλπ.) και διευκολύνουν τις γυναίκες με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν (δικαίωμα επιστροφής στην εργασία τους και απόλαυση όλων των προνομίων που απορρέουν από τη σύμβαση απασχόλησης) ώστε να επωφελούνται de facto από την ίση μεταχείριση και να μην υφίστανται τα μειονεκτήματα λόγω του φύλου τους ως γυναίκες, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα δικαιώματα σχετικά με τις ειδικές τους ανάγκες (άδεια μητρότητας). Αυτό είναι ορθό επειδή απορρέει από τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 2, παράγραφος 3 της οδηγίας 76/207[13], το οποίο ορίζει τα εξής:

      "3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των γυναικών, ιδίως όσον αφορά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα".

Το Δικαστήριο στην απόφασή του στην υπόθεση Hofmann[14] και με πάγια νομολογία στη συνέχεια[15] απεφάνθη με ειδική αναφορά στη διάταξη αυτή, ότι αναγνωρίζει "το νόμιμο χαρακτήρα, βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, της προστασίας των αναγκών της γυναίκας ως προς δύο πτυχές. Πρώτον, είναι νόμιμο να διασφαλίζεται η προστασία της βιολογικής κατάστασης μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και εφεξής έως ότου οι φυσιολογικές και ψυχικές λειτουργίες επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα μετά τον τοκετό· δεύτερον, είναι νόμιμη η προστασία της ειδικής σχέσης μεταξύ μιας γυναίκας και του παιδιού της κατά την περίοδο που ακολουθεί την εγκυμοσύνη και τον τοκετό"[16].

Επισημαίνοντας ότι η προστασία των γυναικών είναι νόμιμη "στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης", το Δικαστήριο αναμφισβήτητα τοποθετεί την υπό εξέταση πρόταση οδηγίας στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας, από την οποία δεν μπορεί να αποσυνδεθεί, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν οι συντάκτες των τροπολογιών.

ΙV. Δεδομένου ότι το άρθρο 153, παράγραφος 2, στοιχείο (β) προβλέπει ήδη την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, είναι απαραίτητη η προσθήκη του άρθρου 157, παράγραφος 3;

Μετά την έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η ίση μεταχείριση στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής θεσπίζεται σε δύο διατάξεις, που σήμερα αποτελούν τα άρθρα 153, παράγραφος 1, στοιχείο θ) και 157, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, τα οποία μνημονεύουν, αντιστοίχως την "ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην εργασία" και "την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ισότητας αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας". Μολονότι τα άρθρα αυτά έχουν παρεμφερές περιεχόμενο, εκτιμάται γενικώς ότι το άρθρο 157 ρυθμίζει το ζήτημα της ισότητας πιο συγκεκριμένα και με πληρέστερο τρόπο, αναφερόμενο στο ζήτημα της ίσης αμοιβής (παράγραφοι 1 και 2) και στη νομιμότητα των θετικών δράσεων υπέρ του λιγότερο εκπροσωπούμενου φύλου με στόχο "να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα" (παράγραφος 4). Από την πλευρά του το άρθρο 153 θεσπίζει μια σειρά τομέων στους οποίους η Ένωση έχει αρμοδιότητα να δράσει.

V.  Συμπέρασμα

Υπό το φως της προηγηθείσας ανάλυσης, υποστηρίζεται ότι η διατήρηση των δύο νομικών βάσεων των άρθρων 153 και 157 παράγραφος 3 δικαιολογείται πλήρως.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε συνεπώς ομόφωνα, με 21 ψήφους υπέρ και ουδεμία αποχή[17], να σας συστήσει τα εξής: Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων πρέπει να βασιστεί σε μια διπλή νομική βάση των άρθρων 153 και 157 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

 • [1]  Οι παραπομπές στη Συνθήκη έχουν τροποποιηθεί προκειμένου να ληφθεί υπόψη η έναρξη εφαρμογής της Συνθήκης της Λισσαβώνας.
 • [2]  Υπόθεση 45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου ("Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις"), Συλλογή 1987, σελ. 1493, παρ. 11.
 • [3]  Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου ("Διοξείδιο του Τιτανίου"), Συλλογή 1991, σελ. Ι-2867, παρ. 10.
 • [4]  D, Lochak, "La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen" στο Egalité des sexes: la discrimination positive en question, σελ. 40.
 • [5]  Υπόθεση C-342/93 Gillespie and Others v. Northern Health and Social Services Boards, Συλλογή 1996, σελ. I-475, παρ. 16· υπόθεση C-394/96 Brown v. Rentokil Ltd Συλλογή 1998, σελ. I-4185, παρ. 30.
 • [6]  Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων εις βάρος των Γυναικών (CEDAW), Γενική Σύσταση αριθ. 25 - 30ή σύνοδος, 2004 άρθρο 4 παράγραφος 1 - προσωρινά ειδικά μέτρα.
 • [7]  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 18ης Ιουλίου 2007 με τίτλο "Καταπολέμηση των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων" (CΟΜ(2007) 424 τελικό) σημείο 2-1.
 • [8]  Έκθεση μελέτης επιπτώσεων - SEC(2008) 2596, σελ. 31. Βλέπε επίσης σελ. 34.
 • [9]  Έκθεση μελέτης επιπτώσεων - SEC(2008) 2596, σελ. 35.
 • [10]  Άρθρο 15 παράγραφος 5 (προστεθέν από την πρόταση οδηγίας).
 • [11]  Οι περισσότεροι εργαζόμενοι υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης είναι γυναίκες.
 • [12]  Έκθεση μελέτης επιπτώσεων - SEC(2008) 2596, σελ. 33.
 • [13]  Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάσταση και προαγωγή και τους όρους εργασίας, ΕΕ 1976 L 39, σελ. 40.
 • [14]  Υπόθεση 184/83 Hofmann κατά Barmer Ersatzkasse Συλλογή 1984 σελ. 3047.
 • [15]  Βλέπε, για παράδειγμα, Υπόθεση C-32/93 Webb κατά EMO Air Cargo, Συλλογή 1994, σελ. Ι-3567.
 • [16]  Υπόθεση Hofmann, παράγραφος 25.
 • [17]  Ήσαν παρόντες στην τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (28.1.2010)

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων
(COM(2008)0637 – C6‑0340/2008 – 2008/0193(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Rovana Plumb

                       (*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 137 παράγραφος 2, και στο άρθρο 141 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ. Αν και η οδηγία 92/85/ΕΟΚ βασίζεται στο άρθρο 118α της συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 137) και είναι ειδική οδηγία στο πλαίσιο της οδηγίας για την υγεία και την ασφάλεια (οδηγία 89/391/ΕΟΚ), προστέθηκε επίσης το άρθρο 141 της συνθήκης ΕΚ στη νομική βάση της πρότασης.

Η πρόταση αυτή απορρέει από την ανάγκη να καταρτισθούν στέρεα μέτρα συμφιλίωσης των οποίων ο τελικός στόχος θα είναι να επιτευχθεί υψηλότερο ποσοστό παρουσίας γυναικών στην αγορά εργασίας και λιγότερες διακρίσεις στην αγορά εργασίας και να τεθεί τέλος στις μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών, αυξάνοντας τις ευκαιρίες σε σχέση με την άδεια μητρότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας, όχι μόνον για να λύσει το πρόβλημα μιας γηράσκουσας κοινωνίας αλλά και για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επί του παρόντος ο αντίκτυπος των γεννήσεων στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πολύ έντονος, η δε διαφορά που καταγράφηκε το 2007 μεταξύ γυναικών που είχαν γεννήσει και ανδρών ήταν 26%. Οι λόγοι ποικίλλουν πλην όμως μπορούν να εξαλειφθούν με λεπτομερή εξέταση των κανόνων που διέπουν την άδεια μητρότητας, τη διάρκειά της, τις απολαβές και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γυναικών κατά την άδεια μητρότητας ή μετά το τέλος αυτής, που είναι όλοι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως ορίζεται στο άρθρο 141 παράγραφος 3.

Επιμερισμός των ευθυνών

Ο επιμερισμός των ευθυνών μεταξύ των δύο γονέων από τη στιγμή της γέννησης έχει επιπρόσθετο όφελος για την καλή ψυχολογική και σωματική κατάσταση του παιδιού. Χρειάζεται χωριστή οδηγία στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με γονική άδεια αλλά επικεντρώνεται στην υγεία και την ασφάλεια των γυναικών που εγκυμονούν ή θηλάζουν.

Δικαιώματα των εγκύων όσον αφορά την απασχόληση

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει την πεποίθηση ότι η πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ θα ενισχύσει τα δικαιώματα των εγκύων ως προς την απασχόληση.

Ωστόσο, χωρίς τις τροπολογίες που προτείνει σήμερα η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τα συμπληρωματικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύουμε επίσης ότι το τροποποιημένο κείμενο δεν θα συμβάλει σφαιρικά στον συνδυασμό επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής ούτε θα βοηθήσει τις γυναίκες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Παράταση της ελάχιστης διάρκειας της άδειας μητρότητας και δυνατότητα εργασίας με μερική απασχόληση

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι της άποψης ότι η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της άδειας μητρότητας από 14 σε 20 εβδομάδες και η παροχή κινήτρων είναι προφανές μέσο ενίσχυσης της δυνατότητας των γυναικών να συνδυάζουν την εγκυμοσύνη με την παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Η παράταση θα εξασφαλίσει στις γυναίκες ικανό χρονικό διάστημα για την επιστροφή στην εργασία μετά από εγκυμοσύνη καθώς και τη δημιουργία σταθερής σχέσης με τα παιδιά τους.

Πέραν αυτών, οι φόβοι που εξέφρασαν κάποια κράτη μέλη γύρω από το κόστος της χρηματοδότησης αυτής της παράτασης είναι αβάσιμοι δεδομένου ότι η έρευνα της ECORYS δείχνει ότι ενδεχόμενη παράταση σε 18 εβδομάδες ή ακόμη και περισσότερο θα έχει ελάχιστο οικονομικό αντίκτυπο αλλά θα διασφαλίζει καλύτερη κατάσταση υγείας για τις εγκύους εργαζόμενες.

Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αιτήσεις των εργαζομένων για πέρασμα από το πλήρες ωράριο σε μερική απασχόληση κατά τους πρώτους 12 μήνες μετά τον τοκετό. Αυτή η πρόβλεψη συμβαδίζει με τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση της ΠΟΕ Α55/15.

Προστασία των προοπτικών επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποστηρίζει τις τροπολογίες στην οδηγία 92/85/ΕΟΚ επί του άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β σύμφωνα με τις οποίες οι εργαζόμενες έχουν δικαίωμα μετά τη λοχεία να επιστρέφουν στην εργασία τους ή σε ισοδύναμες θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν θα είναι λιγότερο ευνοϊκές και να επωφελούνται από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας που μεσολαβεί κατά την απουσία τους.

Η διάταξη αυτή συνδέεται στενά με την εξασφάλιση της θέσης και αποτελεί σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της εξάλειψης των διακρίσεων για λόγους εγκυμοσύνης.

Τα δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών

Μολονότι η πρόταση οδηγίας προστατεύει μόνο τα δικαιώματα των εργαζομένων για λογαριασμό τρίτων, με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες που είναι αυτοαπασχολούμενες θα απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων με αυτά που παρέχει η παρούσα οδηγία, δεδομένου ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής προς επίτευξη του σκοπού αυτού.

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων

Οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο (BusinessEurope (UNICE), CEEP και CES) κατέληξαν σε συμφωνία για τη γονική άδεια στις 14 Δεκεμβρίου 1995, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου (της 3ης Ιουνίου 1996). Η οδηγία αυτή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη γονική άδεια, ως σημαντικό μέσο συνδυασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και προώθησης των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Η οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES1 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το συνδυασμό των επαγγελματικών και γονικών ευθυνών των εργαζόμενων γονέων. Ωστόσο οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε συμφωνία στις 18 Ιουνίου 2009 και εξετάζεται επί του παρόντος σχέδιο οδηγίας.

 

1 ΕΕ L 145 της 19. 6. 1996, σελ. 4.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου είναι μια συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των BusinessEurope (UNICE), CEEP και CES για τη γονική άδεια και αποτελεί σημαντική προσθήκη στην προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ για τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για το συνδυασμό των επαγγελματικών και γονικών ευθυνών των εργαζόμενων γονέων. Πρέπει πάντως να τονισθεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν όντως σε συμφωνία στις 18/06/09 και εξετάζεται επί του παρόντος σχέδιο οδηγίας που θα μπορούσε να επικαιροποιήσει την προαναφερθείσα συμφωνία πλαίσιο.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Η συμφωνία που συνήψαν τα κράτη μέλη στη Διάσκεψη Κορυφής της Βαρκελώνης το 2002 με σκοπό την επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών (ίση αμοιβή, άδεια πατρότητας, πρόσβαση σε εργασία στην οποία απολαύουν των ιδίων δικαιωμάτων) αποτελεί τη βάση για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών όσον αφορά τον συνδυασμό μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού βίου και θα εξασφαλίσει την οικονομική ανεξαρτησία τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι της Βαρκελώνης αποτελούν μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την αύξηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους νέους γονείς - ειδικά τις γυναίκες - να αναλάβουν δραστηριότητες στον τομέα της εργασίας και να υλοποιήσουν τον συνδυασμό μεταξύ προσωπικού και επαγγελματικού βίου. Η πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες μέριμνας παιδιού (συνθήκες, τιμή και, πολύ σημαντικό, κατάλληλο ωράριο για τους γονείς) αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ) Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2006 "Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού", ορίζει ότι τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση θεωρεί τα δικαιώματα των παιδιών προτεραιότητα για την ΕΕ και αναφέρει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της, καθώς και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Σε σχέση με την παρούσα οδηγία, αυτό σημαίνει εξασφάλιση σε όλα τα παιδιά της δυνατότητας να τρέφονται μέσω του μητρικού θηλασμού και να έχουν κατάλληλη φροντίδα, ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξής τους και πρόσβαση σε κατάλληλη φροντίδα υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Η μέριμνα των παιδιών με αναπηρία συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση για τις εργαζόμενες μητέρες που θα πρέπει να αναγνωρίζεται από την κοινωνία. Η εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των εργαζόμενων μητέρων που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρία απαιτεί τη χορήγηση πρόσθετης άδειας μητρότητας· η οδηγία πρέπει να καθορίζει μια ελάχιστη διάρκεια για τέτοια άδεια.

Αιτιολόγηση

Η μέριμνα παιδιών με αναπηρία αποτελεί μια πρόσθετη φυσική, πνευματική και ψυχολογική πρόκληση για τις εργαζόμενες μητέρες. Η κοινωνία θα πρέπει να αναγνωρίσει τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Οι έγκυες γυναίκες οι οποίες περιμένουν παιδί με αναπηρία πρέπει να κάνουν πολλές προετοιμασίες κατά την εγκυμοσύνη για να διασφαλίσουν την ευημερία του παιδιού τους. Στις περιπτώσεις αυτές, κρίνεται απαραίτητο να καθιερωθεί μια πρόσθετη ελάχιστη περίοδος αδείας που να δίνει τη δυνατότητα στις εγκύους εργαζόμενες που περιμένουν παιδί με αναπηρία, καθώς και στις εργαζόμενες μητέρες παιδιών με αναπηρία, να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση και να προβούν στις απαραίτητες προετοιμασίες.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Μια θέση που κρίνεται "ισοδύναμη", σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο γ), σημαίνει ότι η θέση αυτή είναι ουσιαστικά ίδια με την προηγούμενη θέση, όσον αφορά τόσο το μισθό όσο και τα ασκούμενα καθήκοντα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Συνεπώς, οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας και να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας.

(13) Συνεπώς, οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται από τις διακρίσεις λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας και να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας, ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και καλύτερο συνδυασμό οικογενειακής και εργασιακής ζωής.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Για μια πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών, είναι σημαντικό να λαμβάνουν οι άνδρες νόμιμη άδεια πατρότητας, με βάση όρους αντίστοιχους με εκείνους της άδειας μητρότητας, εξαιρουμένης της διάρκειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν σταδιακά οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική δραστηριότητα και την οικογενειακή ζωή.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί στην άδεια πατρότητας υποχρεωτικός χαρακτήρας, έτσι ώστε οι άνδρες να μην υφίστανται κοινωνική πίεση προκειμένου να την αποποιηθούν. Είναι σημαντικό να σταλεί ένα μήνυμα προς την αγορά εργασίας για να φανεί ότι οι άνδρες πρέπει επίσης απαραιτήτως να απουσιάζουν από τη θέση τους και την εργασία τους όταν έχουν παιδιά και, κατά συνέπεια, ότι η οικονομική δραστηριότητα πρέπει να οργανωθεί έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη αναπαραγωγή, η οποία δεν αποτελεί μόνο κατεξοχήν κοινωνική αξία, αλλά και δικαίωμα και ευθύνη τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής "Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές: μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών" αναφέρεται στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν χαμηλούς δείκτες γονιμότητας οι οποίοι είναι ανεπαρκείς για την ανανέωση του πληθυσμού. Χρειάζονται, συνεπώς, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών στο χώρο εργασίας για τις εργαζόμενες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη. Συνιστάται να ακολουθηθούν οι καλύτερες πρακτικές των κρατών μελών με υψηλούς δείκτες γονιμότητας, οι οποίες να διασφαλίζουν τη συνεχιζόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν στα εθνικά νομικά συστήματά τους μέτρα που θα εξασφαλίζουν την πραγματική και αποτελεσματική αντιστάθμιση ή αποζημίωση - ό, τι θεωρούν κατάλληλο - για κάθε βλάβη που προκαλείται σε εργαζόμενο λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία, και τα οποία θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα αποτρεπτικό και να είναι ανάλογα της βλάβης που έχει προκληθεί.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Τα θύματα διακρίσεων πρέπει να έχουν την κατάλληλη νομική προστασία. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα νομικά τους συστήματα, ότι τα δικαιώματα των εγκύων προστατεύονται αποτελεσματικά. Για να είναι αποτελεσματικότερη η προστασία, οι ενώσεις, οργανώσεις και λοιποί νόμιμοι φορείς πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες, με τον τρόπο που κρίνουν κατάλληλο τα κράτη μέλη, εκ μέρους ή για την υποστήριξη κάθε θύματος, με την επιφύλαξη των εθνικών κανονισμών όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να προάγουν την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μέσα από την ενθάρρυνση του διαλόγου με τους προαναφερόμενους φορείς θα μπορέσουν τα κράτη μέλη να αποκτήσουν πληρέστερη γνώση και αντίληψη σχετικά με την ουσιαστική εφαρμογή της οδηγίας καθώς και με πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, με στόχο την πάταξη των διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντική η συμβολή των κοινωνικών εταίρων στον αγώνα πάταξης των διακρίσεων. Μέσα από τα δίκτυα πληροφόρησης που διαθέτουν μπορούν να γίνουν ένας ακόμα δίαυλος πληροφόρησης των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους, και πηγή γνώσης για τα κράτη μέλη καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία αναφορικά με διαφορά προβλήματα που πιθανόν ανακύπτουν. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι είναι σημαντική η ενεργή συμμετοχή τους και ο ανοικτός διάλογος.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και με τις ΜΚΟ προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των διαφόρων μορφών διακρίσεων και να τις καταπολεμούν.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Στο άρθρο 1 προστίθεται η εξής παράγραφος:

 

"3α. Η παρούσα οδηγία εξασφαλίζει επιπροσθέτως ότι οι εργαζόμενες μπορούν να εκπληρώνουν τον ουσιαστικό ρόλο τους εντός της οικογένειας και προβλέπει ειδική και κατάλληλη προστασία για τη μητέρα και το παιδί."

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος τονίζει πόσο ζωτική σημασία έχει το να μπορούν οι εργαζόμενες να εκπληρώνουν τον ουσιαστικό ρόλο τους ως μητέρες.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - σημείο -1 α (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1α. Στο άρθρο 2, το στοιχείο α αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"(α) έγκυος εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη γυναίκα, περιλαμβανομένων των οικιακών βοηθών, που είναι έγκυος και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική·"

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια εξαιρεί τις οικιακές βοηθούς. Οι εργαζόμενες αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να περιληφθούν ρητά στην προστασία της μητρότητας.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 β (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1β. Στο άρθρο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"(β) λεχώνα εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη γυναίκα, περιλαμβανομένων των οικιακών βοηθών, που διανύει το στάδιο της λοχείας κατά την έννοια της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική·"

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια εξαιρεί τις οικιακές βοηθούς. Οι εργαζόμενες αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να περιληφθούν ρητά στην προστασία της μητρότητας.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 γ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1γ. Στο άρθρο 2, το στοιχείο γ αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"(γ) γαλουχούσα εργαζομένη, κάθε εργαζόμενη γυναίκα, περιλαμβανομένων των οικιακών βοηθών, που διανύει το στάδιο της γαλουχίας κατά την έννοια της εθνικής νομοθεσίας ή/και πρακτικής και έχει πληροφορήσει τον εργοδότη της για την κατάστασή της, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία ή/και πρακτική."

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια εξαιρεί τις οικιακές βοηθούς. Οι εργαζόμενες αυτές θα πρέπει, ωστόσο, να περιληφθούν ρητά στην προστασία της μητρότητας.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 δ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1δ. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"2α. Οι κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο αξιολογούνται τακτικά, με την προοπτική της αναθεώρησής τους τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία, αρχής γενομένης από το 2012."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επικαιροποιούνται οι κατευθυντήριες γραμμές, με το συνυπολογισμό των πιο πρόσφατων εξελίξεων και γνώσεων.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 ε (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 4 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1ε. Στο άρθρο 4 ο τίτλος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"Αξιολόγηση, ενημέρωση και διαβούλευση"

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 στ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1στ. Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"-1. Στην αξιολόγηση κινδύνου που πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης ενσωματώνει αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, ως προς την αναπαραγωγή."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 ζ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1ζ. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, στην συγκεκριμένη επιχείρηση ή/και εγκατάσταση, οι εργαζόμενες γυναίκες κατά την έννοια του άρθρου 2 και οι εργαζόμενες γυναίκες που ενδέχεται να βρεθούν σε μία από τις καταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 ή/και οι εκπρόσωποί τους, καθώς και οι οικείοι κοινωνικοί εταίροι ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθώς και σχετικά με κάθε μέτρο που αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 η (νέα)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1η. Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2α. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή να παρεμβαίνουν κατά την εφαρμογή της, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που αποφασίζονται από τον εργοδότη και τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2, με την επιφύλαξη της ευθύνης του εργοδότη για την έγκριση των εν λόγω μέτρων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 θ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1θ. Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2β. Η διαβούλευση με τους εργαζομένους και η συμμετοχή των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ."

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η προώθηση μιας προληπτικής προσέγγισης που να διασφαλίζει τη διενέργεια κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων στον χώρο εργασίας, στην περίπτωση που απασχολούνται γυναίκες και άνδρες σε γόνιμη ηλικία. Τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες μπορεί να εκτεθούν, πριν από τη γονιμοποίηση, σε παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν μεταλλάξεις και γενετικές ανωμαλίες που οδηγούν σε στειρότητα, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες· ωστόσο, τις πιο σοβαρές επιπτώσεις τις υφίσταται το έμβρυο. Οι παράγραφοι 4 και 5 προστέθηκαν διότι όλες οι άλλες οδηγίες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια περιλαμβάνουν ειδικά άρθρα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 ι (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1ι. Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2α. Επιπροσθέτως δεν απαιτείται από τις εγκύους να εκτελούν καθήκοντα όπως μεταφορά και άρση βαρέων αντικειμένων ή καθήκοντα που είναι επικίνδυνα ή εξαντλητικά ή επιβλαβή για την υγεία."

Αιτιολόγηση

Οι έγκυοι πρέπει να απαλλάσσονται όχι μόνον από δραστηριότητες που τις εκθέτουν σε υψηλούς κινδύνους αλλά και από καθήκοντα που συνεπάγονται μεγάλη σωματική προσπάθεια ή είναι επιβλαβή.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - σημείο -1 ια (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1ια. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 το στοιχείο α αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

"α) μετακίνησης σε συμβατό ωράριο εργασίας ημέρας· ή"

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 ιβ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1ιβ. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2α. Οι εργαζόμενες που επιθυμούν να εξαιρεθούν από τη νυκτερινή εργασία, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζουν τα κράτη μέλη, ενημερώνουν τον εργοδότη τους και στην περίπτωση που εμφαίνεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό στον εργοδότη."

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 ιγ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1ιγ. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2β. Όσον αφορά μονογονικές οικογένειες και γονείς με παιδιά με βαριά αναπηρία, η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τα κράτη μέλη."

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο -1 ιδ (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1ιδ. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

"Άρθρο 7α

 

Υπερωρίες

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται ούτως ώστε να μην υποχρεούνται οι έγκυες, οι λεχώνες και οι γαλουχούσες εργαζόμενες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και εξάμηνης περιόδου μετά τον τοκετό να εκτελούν υπερωρίες και να εργάζονται τις Κυριακές και τις εορτές."

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 να δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 18 συναπτών εβδομάδων τουλάχιστον, που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 να δικαιούνται άδεια μητρότητας διάρκειας 18 συναπτών εβδομάδων.

Τροπολογία   29

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον τοκετό.

2. Η άδεια μητρότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει υποχρεωτική άδεια έξι τουλάχιστον εβδομάδων μετά τον τοκετό. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ελεύθερα το χρόνο κατά τον οποίο θα λάβουν το μη υποχρεωτικό τμήμα της άδειας μητρότητας, πριν ή μετά τον τοκετό. Η περίοδος των έξι εβδομάδων υποχρεωτικής άδειας μητρότητας ισχύει για όλες τις εργαζόμενες ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εργασίας πριν από τον τοκετό. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν το υποχρεωτικό τμήμα της άδειας μητρότητας στη βάση της παρούσας οδηγίας σε οκτώ εβδομάδες κατ' ανώτατο όριο μετά τον τοκετό και τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες τον τοκετό νεογνών με αναπηρία.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Η εργαζόμενη πρέπει να δηλώσει την περίοδο που έχει επιλέξει για την άδεια μητρότητας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξής της.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 25 της εισηγήτριας αναφέρει ότι οι έγκυες εργαζόμενες δεν πρέπει να εξαναγκάζονται να εργάζονται υπερωριακά κατά τους 3 μήνες που προηγούνται του τοκετού. Εάν η εργαζόμενη δηλώνει την περίοδο που έχει επιλέξει για την άδεια μητρότητας περίπου εκείνη τη στιγμή είναι ευκολότερο για τον εργοδότη της να προβεί σε ρυθμίσεις για την αναπλήρωσή της.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β. Σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού η περίοδος άδειας μητρότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 αυξάνεται κατά τέσσερις εβδομάδες για κάθε βρέφος.

Αιτιολόγηση

Το συνολικό χρονικό διάστημα κανονικής άδειας εκφράζεται επίσης σε εβδομάδες.

Τροπολογία   32

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες και πολλαπλού τοκετού χορηγείται πρόσθετη άδεια. Η διάρκεια της πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, νοσηλείας νεογνού, γέννησης νεογνού με αναπηρίες, μητέρας με αναπηρίες και πολλαπλού τοκετού χορηγείται πρόσθετη άδεια με πλήρεις αποδοχές. Η διάρκεια της πρόσθετης άδειας πρέπει να είναι αναλογική και να εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγκες μητέρας και τέκνου/τέκνων. Η συνολική περίοδος της άδειας μητρότητας θα πρέπει να εκτείνεται κατά οκτώ τουλάχιστον εβδομάδες μετά τη γέννηση σε περίπτωση γέννησης ανάπηρου παιδιού και τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίζουν πρόσθετη περίοδο αδείας έξι εβδομάδων στις περιπτώσεις γέννησης νεκρού.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αναγνώριση της μεταγεννητικής κατάθλιψης ως μιας σοβαρής ασθένειας και υποστηρίζουν τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης που έχουν ως στόχο την διάδοση ορθών πληροφοριών σε σχέση με την ασθένεια αυτή και την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και του ενδεχόμενου στιγματισμού που εξακολουθεί ενίοτε να επιφέρει.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να συνειδητοποιηθεί στα κράτη μέλη η ανάγκη επίσημης αναγνώρισης της μεταγεννητικής κατάθλιψης ως ασθένειας, η οποία αφορά το 10-15% των γυναικών και έχει σημαντικές συνέπειες στην εργασιακή και οικογενειακή ζωή τους.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των εγκύων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εργονομικών χώρων, του χρόνου εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της νυκτερινής εργασίας και της αλλαγής εργασίας) και της έντασης της εργασίας, καθώς και της αυξημένης προστασίας έναντι ειδικών μολυσματικών παραγόντων και της ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Αιτιολόγηση

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εγκύων στην εργασία θα πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που απολυθεί εργαζόμενη γυναίκα, κατά την έννοια του άρθρου 2, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο σημείο 1, ο εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει δεόντως την απόλυση γραπτώς. Εάν η απόλυση πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από το τέλος της άδειας μητρότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, ο εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει δεόντως την απόλυση γραπτώς, εάν το ζητήσει η ενδιαφερομένη.

2. Σε περίπτωση που απολυθεί εργαζόμενη γυναίκα, κατά την έννοια του άρθρου 2, εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο σημείο 1 ή εντός έξι μηνών από το τέλος της άδειας μητρότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, ο εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει δεόντως την απόλυση γραπτώς. Τούτο δεν θίγει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις απόλυσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6 και 7, τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη σύμβαση εργασίας, περιλαμβανομένης της διατήρησης αμοιβής ή/και του ευεργετήματος ισοδυνάμου επιδόματος των εργαζομένων γυναικών κατά την έννοια του άρθρου 2, πρέπει να εξασφαλίζονται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές·

Αιτιολόγηση

Οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να αποζημιώνονται με πλήρη αμοιβή, ώστε να μην πλήττονται οικονομικά επειδή είναι μητέρες.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1α. οι εργαζόμενες, κατά την έννοια του άρθρου 2, που αποκλείονται από την εργασία τους από τον εργοδότη που δεν τις θεωρεί κατάλληλες για εργασία χωρίς να έχουν προσκομιστεί ιατρικά στοιχεία από την εργαζομένη, λαμβάνουν αμοιβή ίση με τον πλήρη μισθό τους έως την έναρξη της άδειας μητρότητας κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2.

1α. η εργαζόμενη, κατά την έννοια του άρθρου 2, που αποκλείεται από την εργασία της από τον εργοδότη που δεν την θεωρεί κατάλληλη για εργασία χωρίς να έχουν προσκομιστεί ιατρικά στοιχεία από την εργαζομένη, πρέπει με δική της πρωτοβουλία να συμβουλεύεται γιατρό. Εάν ο γιατρός αυτός πιστοποιεί τη μη καταλληλότητα της γυναίκας για εργασία, είτε πρέπει να εξακολουθήσει να απασχολείται κανονικά από τον εργοδότη είτε λαμβάνει αμοιβή ίση με τον πλήρη μισθό της έως την έναρξη της άδειας μητρότητας κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Με την επίσκεψη του γιατρού της ελεύθερης επιλογής της γυναίκας διαπιστώνεται αν είναι πραγματικά ή όχι ασθενής. Μόνο με σαφή στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 αα (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) Στο άρθρο 11 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1 αα:

 

"1αα. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα παρακολούθησης για την προστασία και την ασφάλεια των εγκύων εργαζομένων και των λεχώνων στο χώρο εργασίας."

Αιτιολόγηση

Το άγχος κατά την εργασία μπορεί να έχει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες για τις εγκύους και τις μητέρες νεογνών, αλλά και συνέπειες για τα έμβρυα και τα νεογνά. Χρειαζόμαστε μέτρα παρακολούθησης από την άποψη της ευελιξίας με ασφάλεια στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα επωφελούνταν κατά την απουσία τους·

(γ) το δικαίωμα των εργαζομένων, κατά την έννοια του άρθρου 2, να επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους ή σε ανάλογες θέσεις υπό όρους και συνθήκες που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι’ αυτές και να επωφελούνται από τυχόν βελτιώσεις στις συνθήκες εργασίας από τις οποίες θα επωφελούνταν κατά την απουσία τους· σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή ριζικής αναδιοργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, εξασφαλίζεται στην εργαζόμενη η ευκαιρία να συζητήσει με τον εργοδότη τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών στην επαγγελματική της κατάσταση και πρέπει πάντα να δίνεται η ευκαιρία στο όργανο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων, καθώς και στον εργοδότη, να συμβουλεύουν την ενδιαφερόμενη εργαζομένη για τις συνέπειες αυτών των αλλαγών.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 — παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

"(γα) τη διατήρηση για τις εργαζόμενες κατά την έννοια του άρθρου 2 ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης μέσω της εκπαίδευσης παράλληλα με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική και συμπληρωματική κατάρτιση ενόψει της παγίωσης των προοπτικών σταδιοδρομίας τους·"

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο γυναίκες που έγιναν μητέρες, λόγω του γεγονότος αυτού, να είναι θύματα υποβιβασμού ως προς τις προοπτικές σταδιοδρομία τους. Ο εργοδότης, σε διάλογο με την εργαζόμενη, οφείλει να αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενες διατηρούν τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γβ) η λήψη άδειας μητρότητας δεν πρέπει να επηρεάζει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζόμενων, η περίοδος άδειας μητρότητας πρέπει να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος για τους σκοπούς της συνταξιοδότησης και οι εργαζόμενες δεν πρέπει να υφίστανται μείωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους εξαιτίας της άδειας μητρότητας.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι επιδοτήσεις που παρέχονται στις εργαζόμενες κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, να μην έχουν αρνητικές συνέπειες ως προς τα συνταξιοδοτικά δικαιώματά τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να προλάβουν αυτό το ενδεχόμενο και να αντισταθμίσουν την πιθανή απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο β) θεωρείται κατάλληλο εφόσον εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο μηνιαίου μισθού, με την επιφύλαξη τυχόν ανώτατου ορίου που έχει τεθεί από την εθνική νομοθεσία. Αυτό το ανώτατο όριο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το επίδομα που λαμβάνει η εργαζόμενη κατά την έννοια του άρθρου 2 σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας για λόγους που συνδέονται με την υγεία της εργαζομένης. Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου μισθού.

3. το επίδομα που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο β) είναι κατάλληλο εφόσον εγγυάται εισόδημα ισοδύναμο με τον τελευταίο μηνιαίο μισθό ή μέσο όρο μηνιαίου μισθού. Οι εργαζόμενες σε άδεια μητρότητας λαμβάνουν πλήρη μισθό και το επίδομα είναι το 100% του τελευταίου μηνιαίου μισθού ή του μέσου μηνιαίου μισθού. Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν την περίοδο βάσει της οποίας υπολογίζεται ο μέσος όρος του μηνιαίου μισθού.

Αιτιολόγηση

Η καταβολή του μισθού στο ακέραιο στις γυναίκες συνιστά εγγύηση ότι οι γυναίκες δεν θα ζημιώνονται οικονομικά εξαιτίας της απόφασής τους να αποκτήσουν παιδιά. Πολλά κράτη μέλη προβλέπουν ήδη καταβολή μεταξύ 80% και 100% του μέσου όρου των αποδοχών κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Πέραν αυτού οι έγκυοι εργαζόμενες δεν πρέπει να τιμωρούνται οικονομικά για την απόφασή τους να αποκτήσουν παιδί.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 3α:

 

"(3α)Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων σε άδεια μητρότητας να λαμβάνουν αυτομάτως κάθε μισθολογική αύξηση, κατά περίπτωση, χωρίς να πρέπει να διακόψουν προσωρινά την άδεια μητρότητας προκειμένου να επωφεληθούν της μισθολογικής αυξήσεως."

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αύξησης μισθού για τη θέση εργαζομένων σε άδεια μητρότητας, αυτή εφαρμόζεται αυτομάτως και σε αυτές, έτσι, δεν είναι υποχρεωμένες να διακόψουν την άδεια μητρότητας για να λάβουν τον υψηλότερο μισθό και εν συνεχεία να συνεχίσουν την άδειά τους. Περιορίζεται επίσης και απλουστεύεται η διοικητική επιβάρυνση του εργοδότη επί του θέματος αυτού.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 12 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 12α:

διαγράφεται

Άρθρο 12α

 

Βάρος απόδειξης

 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί δικαίωμα που του αναγνωρίζεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η παραβίαση, εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της οδηγίας.

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν ευνοϊκότερους για τους ενάγοντες κανόνες σχετικά με την απόδειξη.

 

3. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις ποινικές διαδικασίες.

 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε διαδικασίες στις οποίες το δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή διερευνά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

 

5. Οι παράγραφοι 1 έως 4 ισχύουν επίσης για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.

 

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία παραβιάζει την αρχή του τεκμήριου αθωότητας και θα διαταράξει την ισορροπία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Εκείνου που διατυπώνουν την κατηγορία πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να την αποδείξουν. Δεν είναι δυνατόν να ζητείται από το άλλο μέρος, όταν δηλώνει ότι δεν "συμβαίνει τίποτα" να προσκομίζει αποδείξεις ότι δεν συμβαίνει τίποτα.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 12 α – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή άλλοι νόμιμοι φορείς που έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, νόμιμο συμφέρον στην εξασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, μπορούν να συμμετέχουν, είτε εκ μέρους είτε για την υποστήριξη της ενάγουσας, με την έγκρισή της, σε κάθε δικαστική και/ή διοικητική διαδικασία για την επιβολή των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Εάν η ανωτέρω τροπολογία εγκριθεί, θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα η παράγραφος 5, ώστε να διατυπωθεί ως εξής: Οι παράγραφοι 1 έως 4α ισχύουν επίσης για νομικές προσφυγές που έχουν κινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 12 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην έννομη τάξη τους τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσώπων από τυχόν δυσμενή μεταχείριση ή δυσμενή συνέπεια που υφίσταται λόγω καταγγελίας ή διαδικασίας τις οποίες έχουν κινήσει με σκοπό να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τα δικαιώματα που παρέχει η παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην έννομη τάξη τους τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσώπων ή/και μαρτύρων από τυχόν δυσμενή μεταχείριση ή δυσμενή συνέπεια που υφίσταται λόγω καταγγελίας ή διαδικασίας τις οποίες έχουν κινήσει με σκοπό να εξασφαλίσουν συμμόρφωση με τα δικαιώματα που παρέχει η παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η επέκταση της προστασίας έναντι αντιποίνων και στους μάρτυρες δύναται να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και έγκυρη συμμετοχή τους στην εκδίκαση της καταγγελίας, δίχως το φόβο τυχόν δυσμενούς μεταχείρισης.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ

Άρθρο 12 γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης, η οποία δεν δύναται να περιορίζεται από τον καθορισμό προηγούμενου ανώτατου ορίου, και πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης και πρέπει να είναι αποτελεσματικές και αναλογικές.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση εκ μέρους της ΕΕ του περιορισμού των δικαιωμάτων για καταβολή αποζημίωσης περιορίζει δυσανάλογα τα περιθώρια ελιγμών των κρατών μελών και τα υποχρεώνει να υιοθετούν λεπτομερείς διατάξεις που δεν συμφωνούν με τα δικαστικά τους νομοθετικά μέτρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

FEMM

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.10.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Rovana Plumb

16.9.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.11.2009

1.12.2009

26.1.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.1.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

11

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Kinga Göncz, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Emilie Turunen

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.10.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

19.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

19.10.2009

ITRE

19.10.2009

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

2.9.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Edite Estrela

16.7.2009

 

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

       Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

JURI

28.1.2010

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.9.2009

1.12.2009

25.1.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.2.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

13

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Barbara Matera, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lena Ek, Sylvie Guillaume, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian Harkin, Ria Oomen-Ruijten