ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването

9.3.2010 - (COM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Jörg Leichtfried


Процедура : 2009/0063(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0035/2010
Внесени текстове :
A7-0035/2010
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването

(COM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0217),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0038/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход” (COM(2009)0665),

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 5 ноември 2009 г.[1],

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0035/2010),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) За сигурността на въздухоплаването по европейските летища по същество отговаря държавата. Всяка държава-членка сама взема решения относно методите за финансирането на сигурността на въздухоплаването. Необходимо е обаче да се установи обща рамка за регулиране на основните характеристики на таксите за сигурност и на начина на тяхното определяне, тъй като при липса на такава рамка е възможно основните изисквания в отношенията между управителните органи на летищата и ползвателите на летищата да не бъдат спазвани.

(1) За сигурността на въздухоплаването по европейските летища по същество отговаря държавата. Необходимо е да се установи обща рамка за регулиране на съществените характеристики на таксите за сигурност и на начина за тяхното определяне, тъй като при липса на такава рамка е възможно основните изисквания в отношенията между органите, определящи тези такси, и летищните ползватели да не бъдат спазвани.

Обосновка

Необходимо приспособяване към член 6.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Изключително важно е летищните ползватели редовно да получават информация от управителния орган на летището относно начина и базата, на която се изчисляват основните такси за сигурност. Такава информация ще даде яснота на въздушните превозвачи по отношение на разходите за предоставянето на услугите по сигурността и по отношение на възвръщаемостта на съответните инвестиции. За да позволят на управителния орган на летището правилно да оцени изискванията по отношение на своите бъдещи инвестиции, летищните ползватели следва да се задължават своевременно да го уведомяват за своите експлоатационни прогнози, планове за развитие и конкретни изисквания и желания.

(3) Изключително важно е летищните ползватели редовно да получават от органа, определящ или прилагащ таксите, информация относно начина и базата, на която се изчисляват такси за сигурност на гражданското въздухоплаване. Такава информация ще даде яснота на ползвателите на летището по отношение на разходите за предоставянето на услугите по сигурността, като посочените в Регламент (ЕО) № 300/2008 от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване1 и в правилата за прилагането му, по отношение на възвръщаемостта на съответните инвестиции и безвъзмездните помощи и субсидии, предоставяни от властите за целите на сигурността. За да позволят на компетентния орган, определящ или прилагащ таксите, правилно да оцени изискванията по отношение на своите бъдещи инвестиции, летищните ползватели следва да се задължават своевременно да го уведомяват за своите експлоатационни прогнози, планове за развитие и конкретни изисквания и желания.

 

__________________

1 OВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

Обосновка

Директивата следва да е насочена не само към управителните органи на летищата и поради това по-неутралният термин, дефиниран по-нататък в член 2, отразява по-добре различните ситуации в държавите-членки. Въздушните превозвачи следва да бъдат заменени с летищни ползватели, тъй като това е в съответствие с дефиницията в член 2. Важно е да се засили прозрачността на всяко финансиране от страна на публични органи. Свързано с изменение 23.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Тъй като методите за определяне и събиране на дължимите суми за покриване на разходите по сигурността се различават в рамките на Общността, е необходимо да се хармонизира основата за определяне на разходите за сигурност в летищата на Общността, където тези разходи се отразяват в таксите за сигурност. В тези летища таксата трябва е свързана с разходите за осигуряване на сигурност, като се взема предвид евентуално публично финансиране на разходите за сигурност.

4. Тъй като методите за финансиране или определяне и събиране на дължимите суми за покриване на разходите по сигурността се различават в рамките на Общността, е необходимо да се хармонизира основата за определяне на разходите за сигурност в летищата на Общността, където тези разходи се отразяват в таксите за сигурност. На тези летища таксата следва да е свързана с разходите за предоставяне на сигурност, като се взема предвид всякакво публично финансиране на разходите за сигурност, с оглед избягването на печалба и предоставянето на подходящи и ефективни по отношение на разходите услуги и оборудване за сигурност по въпросните летища.

Обосновка

Таксите за сигурност по европейските летища следва да бъдат свързани с разходите за предоставянето на услугите и да избягват получаването на печалба от организацията, натоварена да определя и/или събира таксите за сигурност. Ефективността по отношение на разходите показва разхода за единица предоставени услуги, включително оценката за разходите за единица персонал или дейност. Това изменение би приравнило директивата за таксите за сигурност във въздухоплаването с Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси и би гарантирало последователността и лесното прилагане на правилата.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Важно е да се създаде прозрачност по отношение на икономическите последици на такива национални мерки по сигурността, които са по-строги от общите основни стандарти, установени с Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002.

(5) Важно е да се създаде прозрачност по отношение на ползването на такива национални мерки по сигурността, които са по-строги от общите основни стандарти, установени с Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002.

Обосновка

Свързано с член 6.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Независим надзорен орган във всяка държава-членка следва да осигури правилното и ефективното прилагане на настоящата директива. Органът следва да притежава всички необходими ресурси, като персонал, експертен опит и финансови средства, за изпълнение на своите задачи.

(6) Във всяка държава-членка, на чиито летища се събират такси за сигурност, независим надзорен орган следва да осигури правилното и ефективно прилагане на настоящата директива. Органът следва да притежава всички необходими ресурси, като персонал, експертен опит и финансови средства, за изпълнение на своите задачи.

Обосновка

Свързано с изменение 35 относно транспонирането.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Държавите-членки следва да имат възможността да прилагат обща система за таксуване, която да покрива летищните мрежи или други групи летища, включително такива, които обслужват един и същи град или агломерация.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) Изчисляването на таксите за сигурност по отношение на обвързаността им с разходите следва да се основава на обективни критерии, като напр. критериите, посочени в съответните документи на Международната организация за гражданско въздухоплаване, приканващи да се използват броят пътници, максималното тегло при излитане или съчетание от тези фактори.

Изменение 8

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директивата се прилага за всички летища, разположени на територия, която е обект на разпоредбите на Договора.

Директивата се прилага за всички летища, разположени на територия, която е обект на разпоредбите на Договора, и открити за търговски трафик.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) „летищна мрежа” означава няколко летища в дадена държава-членка, управлявани от един и същ управителен орган, определен от компетентния национален орган;

Изменение  10

Предложение за директива

Член 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) „компетентен орган“ означава управителен летищен орган или друг орган или структура, отговарящ за прилагането и/или определянето на размера и структурата на таксите за сигурността на въздухоплаването в летищата на Общността;

Обосновка

Държавите-членки разполагат с различни системи за осигуряване на мерки за сигурността на въздухоплаването. В зависимост от националния контекст отговорност за осигуряването на сигурността на въздухоплаването могат да носят обществени органи, летищни управителни органи, както и въздушните превозвачи.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „такса за сигурността“ означава налог, който е конкретно предназначен за покриване на всички или на част от разходите за мерките за сигурност, имащи за цел да защитават гражданската авиация от неправомерни актове на посегателство.

г) „такса за сигурността“ означава налог, събиран в различни форми от организация, летище или летищен ползвател, който е конкретно предназначен за покриване на разходите за мерките за сигурност, имащи за цел да защитават гражданската авиация от неправомерни актове на посегателство. Тези разходи за мерките за сигурност може да включват разходите, направени с цел гарантиране на прилагането на Регламент (ЕО) № 300/2008 или за изпълнение на свързани регулаторни разходи и разходи за надзор от съответния орган.

Обосновка

Държавите-членки разполагат с различни системи за осигуряване на мерки за сигурността на въздухоплаването. В зависимост от националния контекст отговорност за предоставянето на сигурността на въздухоплаването могат да носят обществени органи, летищни управителни органи, както и въздушните превозвачи. Следователно финансирането на мерките за сигурност също така се осъществява от различни участници в различните държави-членки. Следователно дефиницията на „такса за сигурността” в член 2 трябва да отразява различните отговорности и различните видове такси за сигурността, събирани от летищата, обществените органи и въздушните превозвачи.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) „сигурност на въздухоплаването“ означава комбинация от мерки и човешки и материални ресурси, предназначени да защитят гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, които застрашават сигурността на гражданското въздухоплаване;

Обосновка

Дефиниция, взета от Регламент 300/2008. Тази дефиниция е необходима тук, за да се фокусира не само върху летищата. Свързано с изменения 15 и 26.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Летищна мрежа

 

Държавите-членки могат да разрешат компетентният орган на дадена летищна мрежа да въведе обща и прозрачна система за такси за сигурност, която да обхваща тази мрежа.

Обосновка

Няколко държави-членки (напр. Испания, Португалия, Гърция, Швеция, Финландия и Норвегия) са създали летищни мрежи в рамките на своята национална транспортна политика. Въздушните мрежи следва да могат да прилагат обща система за събиране на такси за сигурност с цел да се насърчава териториалното сближаване и да се ограничават неблагоприятните конкурентни условия на отдалечените райони. Поради това предложението за директива на ЕС относно такси за сигурността на въздухоплаването следва да бъде приведено в съответствие с член 4 от Директивата на ЕС относно летищните такси, за да бъдат признати летищните мрежи.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3б

 

Общи системи на таксуване

 

След информиране на Комисията и в съответствие със законодателството на Общността държавите-членки могат да разрешат на компетентния орган да прилага обща и прозрачна система за летищни такси за летища, обслужващи един и същи град или агломерация, при условие че всяко летище съответства изцяло на изискванията за прозрачност, установени в член 5.

Обосновка

Необходимо е да се осигури съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси. Управителни летищни органи, които експлоатират летища, обслужващи един и същи град или агломерация, често въвеждат обща система за летищни такси с оглед разпределение на трафика. Тези летищни мрежи трябва да имат възможността да прилагат обща система и за таксите за сигурността. Поради това предложението за директива на ЕС относно такси за сигурността на въздухоплаването следва да бъде приведено в съответствие с член 5 от Директивата на ЕС относно летищните такси, за да бъдат признати летищните системи, обслужващи един и същи град или агломерация.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Консултиране

Консултации и средства за правна защита

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки осигуряват достъп на управителния орган на летището до всяка необходима информация относно разходите за предоставяне на услуги по сигурността на въздухоплаването на летището.

1. Държавите-членки осигуряват достъп на компетентния орган до всяка необходима информация относно разходите за предоставяне на услуги по сигурността на въздухоплаването на летището.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че на всяко летище се създава задължителна и редовна процедура за консултации между управителния орган на летището и ползвателите на летището във връзка с действието на системата на таксите за сигурност и размера на тези такси. Тези консултации се организират поне веднъж годишно.

2. Държавите-членки гарантират, че се създава задължителна процедура за редовни консултации между компетентния орган и ползвателите на летището или представителите или асоциациите на летищни ползватели във връзка с действието на системите за такси за сигурност и размера на тези такси. Такива консултации се организират поне веднъж годишно, освен ако на последната консултация не е договорено друго. Когато е налице многогодишно споразумение между компетентния орган и летищните ползватели, консултациите се провеждат, както е предвидено в него. Държавите-членки си запазват правото да искат по-чести консултации.

Обосновка

Член 23, параграф 1 от Регламент 1008 вече налага изискване към въздушните превозвачи да публикуват отделно данъците, летищните такси и другите видове такси и доплащания (като например свързаните със сигурността или горивото), ако тези елементи са добавени към цената на билета. Не е необходимо на асоциациите на пътниците да се предоставя високо чувствителна и поверителна информация.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Управителният орган на летището представя всички предложения за изменение на системата или на размера на таксите за сигурност пред летищните ползватели не по-късно от четири месеца преди измененията да влязат в сила, заедно с обосновка на предложените изменения. Управителният орган на летището провежда консултации с ползвателите на летището по предложените изменения и взема предвид техните становища преди вземането на решение.

3. Компетентният орган представя всички предложения за изменение на системата или на размера на таксите за сигурност пред летищните ползватели или пред представители или сдружения на летищните ползватели не по-късно от четири месеца преди измененията да влязат в сила, заедно с обосновка на предложените изменения. Компетентният орган провежда консултации с ползвателите на летището по предложените изменения и взема предвид техните становища преди вземането на решение.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Управителният орган на летището публикува решението си най-късно два месеца преди влизането му в сила. Ако не се постигне съгласие по предложените промени между управителния орган и ползвателите на летището, управителният орган на летището обосновава своето решение с оглед на вижданията на ползвателите.

4. Компетентният орган публикува решението си най-късно два месеца преди влизането му в сила. Ако не се постигне съгласие по предложените промени между компетентния орган и ползвателите на летището, компетентният орган обосновава своето решение с оглед на вижданията на ползвателите.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Държавите-членки гарантират, че в случай на разногласия по дадено решение относно таксите за сигурност, взето от компетентния орган, всяка от страните може да потърси намеса на независимия надзорен орган, посочен в член 8, който проверява основателността на изменението в системата или размера на таксите за сигурност.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. Дадена държава-членка може да реши да не прилага параграф 4а във връзка с промените в размера или структурата на таксите за сигурност на въздухоплаването за тези летища, на които:

 

а) съществува задължителна процедура съгласно националното законодателство, с която таксите за сигурност на въздухоплаването или техният максимален размер трябва да се определят или одобряват от независимия надзорен орган; или

 

б) съществува задължителна процедура съгласно националното законодателство, с която независимият надзорен орган проверява редовно или по искане от заинтересовани страни дали тези летища са обект на ефективна конкуренция. Когато положението налага това, въз основа на такава проверка държавата-членка решава таксите за сигурност на въздухоплаването или максималният им размер да бъдат определяни от независимия надзорен орган. Това решение се прилага в продължение на период, определен за необходим на базата на проведения от същия орган анализ.

 

Процедурите, условията и критериите, прилагани от държавите-членки за целите на настоящия параграф, са релевантни, обективни, недискриминиращи и прозрачни.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  22

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че веднъж годишно управителният орган на летището предоставя на всеки ползвател на летището и на представителите или на асоциациите на ползвателите информация за компонентите, които служат за база при определяне на размера на всички такси за сигурност, събирани от летището. Тази информация следва да включва поне:

1. Държавите-членки гарантират, че всеки път, когато трябва да се провеждат консултациите, предвидени в член 4, параграф 2, компетентният орган предоставя на всеки ползвател на летището или на представителите или на асоциациите на ползвателите на летища информация за компонентите, които служат за база при определяне на структурата или размера на всички такси за сигурност, събирани на всяко летище. Тази информация следва да включва поне:

Обосновка

Това изменение има за цел изясняване на процедурите за предоставяне на информацията, свързана с определянето на разходите за сигурност. Първо, следва да се предоставя информация както за структурата, така и за размера на таксите. Второ, следва да се изисква от всички летища да предоставят такава информация.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) цялостната структура на разходите с оглед оборудването и услугите, за които се отнасят таксите за сигурност;

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) приходите и разходите за всяка категория такси за сигурност, събирани на летището;

в) приходите от таксите за сигурност и общият размер на разходите за услугите, обхванати от тях;

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) всякакво финансиране от публични органи за оборудването и услугите, за които се отнасят таксите за сигурност;

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) прогнози за размера на таксите за сигурност;

д) прогнози за размера на таксите за сигурност, като се вземат предвид предложените инвестиции, увеличаването на трафика и повишеното равнище на заплаха за сигурността;

Изменение  27

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки правят необходимото ползвателите на летището преди всяка консултация да предоставят информация на управителния орган на летището, както е предвидено в член 4, по-специално относно:

2. Държавите-членки правят необходимото, ползвателите на летището преди всяка консултация да предоставят информация на компетентния орган на летището, както е предвидено в член 4, по-специално относно:

Изменение  28

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) размера на таксата за сигурност, събирана от ползвателите на летището от заминаващите от летището пътници, както и информация за компонентите, служещи за основа при определянето на тези такси в съответствие с букви а) до е) от параграф 1.

Обосновка

Определени мерки за сигурност, както се дефинират в Регламент 2008/300 се поемат от въздушните превозвачи. За да се увеличи прозрачността на разходите за тези мерки, в интерес на потребителя, т.е. пътника, е да се гарантира обвързаността на тези допълнителни разходи с разходите.

Изменение   29

Предложение за директива – акт за изменение

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите-членки гарантират публичния достъп до информацията за размера на таксите за сигурност, събирани от компетентния орган и ползвателите на летищата.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. В зависимост от разпоредбите на националното законодателство информацията, предоставяна на базата на настоящия член, се разглежда като поверителна или икономически чувствителна и се третира съответно. В случая с управителни органи на летища, листвани на борсата, се спазват по-специално разпоредбите на борсата.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценки на въздействието

По-строги мерки

Обосновка

Това изменение е свързано със следващото. Не е необходима оценка на въздействието, ако държавите-членки плащат за по-строги и по-скъпи мерки.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Преди да приемат по-строги мерки по член 6 от Регламент (EО) № 300/2008 държавите-членки изготвят оценка на въздействието по отношение на последиците върху размера на таксите за сигурност. По отношение на по-строги национални мерки, които на [дата на влизане в сила на настоящата директива] са вече въведени, държавите-членки изготвят оценки на въздействието в рамките на преходен период от три години от датата на влизане в сила на настоящата директива.

1. Допълнителните разходи за прилагането на по-строги мерки по член 6 от Регламент (EО) № 300/2008 се поемат от държавите-членки.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие с член 4 държавите-членки уведомяват Комисията и се консултират с ползвателите на летищата относно резултатите на посочените в параграф 1 оценки на въздействието.

заличава се

Обосновка

Свързано с изменение 29.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Преди да приеме мерки съгласно член 4 от Регламент (EО) № 300/2008 Комисията изготвя оценка на въздействието по отношение на последиците върху размера на таксите за сигурност. Комисията провежда консултации с консултативната група на заинтересованите страни, създадена съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 300/2008, във връзка с резултатите от тази оценка на въздействието.

Обосновка

Европейската комисия изготвя също така оценка на въздействието, измерваща оперативното въздействие върху операторите и пътниците, преди да приеме нови мерки за сигурност съгласно правилата по комитология. Необходимостта от правила следва да бъде много ясна. Скорошният пример с правилата за пренасяне на течности в ръчния багаж показа значението на такава оценка и на консултациите с летищните оператори и ползвателите на летища за избора на балансирана мярка, която да е в състояние да намали заплахата и да ограничи въздействието върху оперативната дейност в интерес на пътниците и на авиационния сектор.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Таксите за сигурност се използват изключително за покриване на разходите за сигурността. Тези разходи се определят с помощта на общоприетите във всяка държава-членка принципи на счетоводство и оценка.

1. Таксите за сигурност се използват изключително за покриване на разходите за сигурността. Тези разходи се определят с помощта на общоприетите във всяка държава-членка принципи на счетоводство и оценка. Общите приходи от таксите за сигурност не надвишават общите разходи за сигурност на въздухоплаването на това летище, летищна мрежа или група летища.

Изменение  36

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Разходната база за изчисляване на таксите за сигурност не включва никакви разходи, свързани с по-общи дейности по сигурността, осъществявани от държавите-членки, като обща полицейска дейност, събиране на разузнавателни данни и национална сигурност.

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че на всички летища таксите за сигурност се използват единствено за покриване на разходите за сигурност.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. В съответствие с националното законодателство настоящата директива не възпрепятства националните независими надзорни органи да делегират на други независими надзорни органи прилагането на настоящата директива, под техен надзор и пълна отговорност, при условие, че прилагането става в съответствие със същите стандарти.

Обосновка

В съответствие с принципа на субсидиарността е от съществено значение да се даде възможност за делегиране на правомощията на националния надзорен орган на регионални органи, отговарящи за икономическото управление на летищата във федералните системи. Привеждане в съответствие с Директивата на ЕС за летищните такси 2009/12.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки гарантират независимостта на независимия надзорен орган, като осигуряват неговата правна обособеност и функционална независимост от всеки управляващ летището орган и въздушен превозвач. Държавите-членки, които запазват собственост или контрол над летища, управителни органи на летища или въздушни превозвачи, осигуряват ефективно структурно отделяне на регулаторната функция от дейностите, свързани със собствеността или контрола. Държавите-членки гарантират, че независимият надзорен орган упражнява правомощията си безпристрастно и при пълна прозрачност.

2. Държавите-членки гарантират независимостта на независимия надзорен орган, като осигуряват неговата правна обособеност и функционална независимост от всеки компетентен орган или въздушен превозвач. Държавите-членки, които запазват собственост или контрол над летища, управителни органи на летища или въздушни превозвачи, осигуряват ефективно структурно отделяне на регулаторната функция от дейностите, свързани със собствеността или контрола. Държавите-членки гарантират, че независимият надзорен орган упражнява правомощията си безпристрастно и при пълна прозрачност.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) установяване на процедура за разрешаване на споровете между управителния орган на летището и ползвателите на летището;

а) установяване на процедура за разрешаване на споровете между компетентния орган и ползвателите на летището;

Изменение  40

Предложение за директива

Член 8 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Когато дадена държава-членка в съответствие с националните си закони прилага регулаторна или законова процедура за определяне и одобрение на структурата или размера на таксите за сигурност на национално равнище, компетентният национален орган за проверка на законосъобразността на таксите за сигурност изпълнява задачите на независим надзорен орган, както е посочено в параграфи 1 до 5.

Обосновка

В някои държави-членки (като Испания и Франция) таксите за сигурност са определени от регулаторна или законова процедура. В тези случаи законно установените органи, които са отговорни за разследване на възражения срещу разпоредбите или закони, следва да действат като независим надзорен орган и да се произнася относно възраженията, отнасящи се до размера или структурата на таксите за сигурност.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Най-късно две години след влизането в сила на настоящата директива Комисията представя доклад относно финансирането на сигурността на въздухоплаването, разглеждащ развитието на разходите за сигурност на въздухоплаването.

Обосновка

Комисията трябва да продължи разглеждането на общото финансиране на сигурността на въздухоплаването и изготвя последващ доклад с допълнителни предложения в срок от две години след приемането на настоящата директива.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от […] г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива преди ...*. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

 

_______________

*ОВ: Моля попълнете дата 2 години след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Без да се засяга член 9, параграф 2, в случай че в определена държава-членка на никое летище не се събират такси за сигурност, от тази държава-членка не се изисква да спазва параграфи 1 и 2.

  • [1]  Все още непубликувано в Официален вестник.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът подкрепя в по-голямата му част предложението на Комисията, което има за цел да определи редица принципи, които трябва да се спазват при определянето на таксите за сигурност. Това са: недискриминация, консултация и правни средства, прозрачност на разходите и обвързаност на таксите за сигурност с разходите, както и създаването на надзорен орган.

Предложените изменения могат да се обобщят по следния начин:

1) Финансиране

Европейският парламент на няколко пъти безрезултатно призова да бъде регламентирано финансирането на таксите за сигурност, по-специално в преговорите за Регламент (ЕО) № 300/2008 относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (доклад Costa) и в Директива 2009/12 относно летищните такси (доклад Stockmann).

Европейският парламент поиска да има прозрачност и целево предназначение на данъците и таксите, свързани със сигурността, и застъпи становището, че държавите-членки следва да поемат разходите за прилагането на по-строгите мерки съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 300/2008.

Както беше разяснено още в работния документ, Европейската комисия не пожела или не можа да се заеме с тази тема. Тя само се опитва чрез нова задължителна оценка на икономическото въздействие от въведените от отделни държави по-строги мерки да ограничи разходите или поне да ги представи по-разбираемо (виж член 6 от предложението). Докладчикът от друга страна предлага тези по-строги мерки, доколкото изискват по-високи разходи, да се поемат от страна на държавите-членки. В този случай няма нужда от задължителна оценка на въздействието, тъй като държавите-членки сами ще преценяват много внимателно дали тези мерки имат смисъл, ако разходите не могат да бъдат прехвърлени на пътниците.

Терористичният акт от преди няколко седмици показа отново, че сигурността по летищата е задача на държавите и че вече съществуващите и замислените мерки за сигурност се вземат, за да предотвратяват терористични действия. Това, което в разискванията досега не излезе на преден план, е фактът, че мерките в крайна сметка се плащат от пътниците.

2) Защита на потребителите и права на пътниците

Предложението на Комисията урежда основните принципи и процедури между отговорния за сигурността орган и въздушните превозвачи. Отношенията между въздушните превозвачи и пътниците се уреждат от Регламент (ЕО) № 1008/2008. Член 23 относно правото на информация и недопускането на дискриминация на пътниците предвижда отделното посочване на действителните такси, свързани със сигурността, в крайната цена. Как обаче пътниците могат да бъдат сигурни, че плащат действителната цена, която е договорена между отговорния орган и въздушните превозвачи съгласно член 4 от настоящото предложение за директива? И как може да се гарантира, че допълнителните такси за сигурност, събирани от въздушните превозвачи, са прозрачни?

Докладчикът изхожда от това, че член 23 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 може да бъде наложен по-ефективно с внесените изменения. От една страна организации на пътниците или такива за защита на потребителите следва да присъстват на консултациите и да добият поглед върху формирането на цените за мерките за сигурност, които биха могли да сравнят с цените на полетите. От друга страна с изменените и респективно новите дефиниции на таксите за сигурност и безопасност на въздухоплаването трябва да се изясни факта, че въздушните превозвачи също провеждат мерки за сигурност. Доколкото въздушните превозвачи налагат на пътниците такси за тези мерки за сигурност, тази информация следва да бъде предоставена съгласно член 5 от предложението за директива.

3) Приложно поле на директивата

Комисията предлага тази директива да се прилага на практика на всички летища в ЕС, което е в съответствие с Регламент (ЕО) № 300/2008. Преговорите в работната група на Съвета показаха обаче, че това е много спорен въпрос. Някои държави-членки предпочитат директивата да се прилага само за летища с повече от 2 или 5 милиона пътници (в съответствие с директивата за наземните служби по летищата и за летищните такси). Докладчикът иска да поясни от една страна, че директивата трябва да се транспонира само в онези държави-членки, които събират такси за сигурност. Освен това директивата следва да бъде прилагана само за летища, които са лицензирани за търговското въздухоплаване (но не и за летища на сдружения или за спортни цели).

4) Хармонизиране на предложението на Комисията с Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси

Предложението на Комисията в по-голямата си част се опира на директивата за летищните такси. Измененията целят да се постигне съответствие между двете директиви, доколкото това е възможно и целесъобразно. Докладчикът счита, че с това ще се улесни не само транспонирането на националното законодателство, но и избягването на ненужните успоредни процедури и административни разходи по прилагането.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Aviation security charges

Позовавания

COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Дата на представяне на ЕП

11.5.2009

Водеща комисия               

        Дата на обявяване в заседание

TRAN

14.7.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

        Дата на обявяване в заседание

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Неизказано становище    

        Дата на решението

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Докладчик(ци)   

               Дата на назначаване

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Разглеждане в комисия

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Дата на приемане

1.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke