BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftfartssikkerhedsafgifter

9.3.2010 - (KOM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Jörg Leichtfried


Procedure : 2009/0063(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0035/2010
Indgivne tekster :
A7-0035/2010
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftfartssikkerhedsafgifter

(KOM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0217),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0038/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og til artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–   der henviser til høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7–0035/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Beskyttelsen af luftfartens sikkerhed i europæiske lufthavne er principielt en statsopgave. Hver medlemsstat afgør, hvordan beskyttelsen af luftfartssikkerheden skal finansieres. Dog er det nødvendigt at fastlægge en fælles ramme, der regulerer hovedtrækkene i sikkerhedsafgifterne og den måde, de fastsættes på, da der i mangel af en sådan ramme er risiko for, at grundlæggende krav i forholdet mellem lufthavnsdriftsorganerne og lufthavnsbrugerne ikke opfyldes.

(1) Beskyttelsen af luftfartens sikkerhed i europæiske lufthavne er principielt en statsopgave. Det er nødvendigt at fastlægge en fælles ramme for regulering af de centrale aspekter af sikkerhedsafgifter og den måde, hvorpå afgifterne fastsættes, da der i mangel af en sådan ramme er risiko for, at grundlæggende krav i forholdet mellem de organer, der fastsætter sådanne afgifter, og lufthavnsbrugerne ikke opfyldes.

Begrundelse

Nødvendig tilpasning til artikel 6.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Det har afgørende betydning for lufthavnsbrugerne, at lufthavnsdriftsorganet jævnligt oplyser dem om, hvordan og på hvilket grundlag sikkerhedsafgifterne beregnes. Disse oplysninger vil give luftfartsselskaberne indsigt i, hvad det koster at beskytte sikkerheden, og hvor produktive investeringerne i denne beskyttelse er. For at gøre det muligt for lufthavnsdriftsorganet at vurdere behovet for fremtidige investeringer korrekt bør der stilles krav om, at lufthavnsbrugerne i god tid underretter lufthavnsdriftsorganet om alle deres driftsprognoser, udviklingsplaner samt særlige behov og ønsker.

(3) Det har af afgørende betydning for lufthavnsbrugerne, at det organ, der fastsætter eller anvender afgifterne, jævnligt oplyser dem om, hvordan og på hvilket grundlag sikkerhedsafgifterne inden for civil luftfart beregnes. Disse oplysninger vil give lufthavnsbrugerne indsigt i, hvad det koster at beskytte sikkerheden, således som det er anført i forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart1 og dens gennemførelsesbestemmelser, og hvor produktive investeringerne i denne beskyttelse er, og hvilke former for tilskud og støtte der tildeles af myndighederne i sikkerhedsøjemed. For at gøre det muligt for det kompetente organ, der fastsætter eller anvender afgifterne, at vurdere behovet for fremtidige investeringer korrekt bør der stilles krav om, at lufthavnsbrugere i god tid underretter det kompetente organ om relevante driftsprognoser, udviklingsplaner samt særlige behov og ønsker.

 

__________________

1 EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

Begrundelse

Dette direktiv bør ikke kun fokusere på lufthavnsdriftsorganer, og derfor tages der med et mere neutralt udtryk som defineret senere i artikel 2 bedre højde for de forskellige situationer i medlemsstaterne.

Luftfartsselskaber bør erstattes af lufthavnsbrugere, eftersom dette er i overensstemmelse med definitionen i artikel 2.

Det er vigtigt at øge åbenheden om al støtte fra offentlige myndigheder.

Hænger sammen med ændringsforslag 23.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Da der i Fællesskabet anvendes forskellige metoder til at fastlægge og opkræve de beløb, der skal betales til dækning af sikkerhedsomkostninger, er det nødvendigt at harmonisere grundlaget for opkrævning af afgifter til dækning af disse omkostninger i de lufthavne i Fællesskabet, hvor omkostninger ved at beskytte sikkerheden opkræves som sikkerhedsafgifter. I disse lufthavne bør afgiften afhænge af, hvad det koster at beskytte sikkerheden, idet der tages hensyn til eventuel offentlig finansiering af disse omkostninger.

(4) Da der i Fællesskabet anvendes forskellige metoder til at finansiere eller fastlægge og opkræve de beløb, der skal betales til dækning af sikkerhedsomkostninger, er det nødvendigt at harmonisere grundlaget for opkrævning af afgifter til dækning af disse omkostninger i de lufthavne i Fællesskabet, hvor omkostninger ved at beskytte sikkerheden opkræves som sikkerhedsafgifter. I disse lufthavne bør afgiften afhænge af, hvad det koster at beskytte sikkerheden, idet der tages hensyn til eventuel offentlig støtte til dækning af disse omkostninger med henblik på at undgå eventuel fortjeneste og at tilvejebringe passende og omkostningseffektive sikkerhedstjenester og -faciliteter i de pågældende lufthavne.

Begrundelse

Sikkerhedsafgifterne i de europæiske lufthavne bør afhænge af, hvad det koster at beskytte sikkerheden, og det organ, der har fået i opdrag at pålægge og/eller opkræve sikkerhedsafgifter, bør ikke opnå fortjeneste herved. Omkostningseffektiviteten skal svare til enhedsomkostningen pr. tjeneste, der produceres, herunder en vurdering af enhedsomkostningen for personale og drift. Dette ændringsforslag ville bringe direktivet om luftfartssikkerhedsafgifter i overensstemmelse med direktiv 2009/12/EF om lufthavnsafgifter, hvilket ville sikre en ensartet og uproblematisk anvendelse af reglerne.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det er vigtigt at skabe åbenhed om den økonomiske effekt af nationale sikkerhedsforanstaltninger, der er strengere end de fælles grundlæggende normer, der er fastsat i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002.

(5) Det er vigtigt at skabe åbenhed om anvendelsen af nationale sikkerhedsforanstaltninger, der er strengere end de fælles grundlæggende normer, der er fastsat i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002.

Begrundelse

Hænger sammen med artikel 6.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) I hver medlemsstat bør en uafhængig tilsynsmyndighed sikre, at dette direktiv anvendes korrekt og effektivt. Denne myndighed bør råde over de nødvendige personale- og ekspertressourcer samt økonomiske midler til at udføre sine opgaver.

(6) I hver af de medlemsstater, hvor der opkræves sikkerhedsafgifter i lufthavne, bør en uafhængig tilsynsmyndighed sikre, at dette direktiv anvendes korrekt og effektivt. Denne myndighed bør råde over de nødvendige personale- og ekspertressourcer samt økonomiske midler til at udføre sine opgaver.

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 35 om gennemførelse.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Medlemsstaterne bør have mulighed for at anvende et fælles afgiftssystem, der skal dække et lufthavnsnet eller andre grupper af lufthavne, herunder de lufthavne, som trafikmæssigt dækker samme by eller bygruppe.

Begrundelse

Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Beregningen af omkostningsrelaterede sikkerhedsafgifter bør ske på grundlag af objektive kriterier, f.eks. de kriterier, der er fastsat i de relevante ICAO-dokumenter, der går ind for anvendelsen af antallet af passagerer, luftfartøjets maksimale vægt ved start eller en kombination af begge faktorer.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Dette direktiv finder anvendelse på alle lufthavne, der er beliggende i et område, hvor traktatens bestemmelser gælder.

2. Dette direktiv finder anvendelse på alle lufthavne, der er beliggende i et område, hvor traktatens bestemmelser gælder, og som er åbne for kommerciel lufttransport.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) "lufthavnsnet": en række lufthavne i en medlemsstat, som drives af samme lufthavnsdriftsorgan, der er udpeget som sådan af den kompetente nationale myndighed.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) "kompetent organ": et lufthavnsdriftsorgan eller et andet organ eller en anden myndighed, der er ansvarlig for anvendelse og/eller fastsættelse af luftfartssikkerhedsafgifternes niveau og struktur i Fællesskabets lufthavne.

Begrundelse

Medlemsstaterne råder over forskellige systemer i forbindelse med luftfartssikkerhedsforanstaltninger. Alt afhængigt af de nationale forhold kan det være de offentlige myndigheder, et lufthavnsdriftsorgan eller flyselskaberne selv, der er ansvarlige for luftfartssikkerheden.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) "sikkerhedsafgift": en afgift, der specifikt har til formål helt eller delvist at dække omkostningerne ved sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger.

(d) "sikkerhedsafgift": en afgift, der opkræves af en enhed, lufthavn eller lufthavnsbruger på forskellig vis, og der specifikt har til formål at dække omkostningerne ved sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger. Omkostningerne ved sikkerhedsforanstaltninger inden for den civile luftfart kan omfatte omkostninger, der hidrører fra garantien for anvendelsen af forordning (EF) nr. 300/2008, eller fra omkostninger i forbindelse med den ansvarlige myndigheds regulerings- eller tilsynsvirksomhed.

Begrundelse

Medlemsstaterne råder over forskellige systemer i forbindelse med luftfartssikkerhedsforanstaltninger. Alt afhængigt af de nationale forhold kan det være de offentlige myndigheder, et lufthavnsdriftsorgan eller flyselskaberne selv, der er ansvarlige for luftfartssikkerheden. Følgelig henhører finansieringen af sikkerhedsforanstaltninger også under de forskellige aktører i de forskellige medlemsstater. Derfor skal definitionen på “sikkerhedsafgift” i artikel 2 afspejle de forskellige former for ansvar og typer af sikkerhedsafgifter, der opkræves af lufthavne, offentlige myndigheder og luftfartselskaber.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv

Artikel 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da) "luftfartssikkerhed": kombinationen af foranstaltninger og menneskelige og materielle ressourcer, der har til formål at beskytte den civile luftfart mod ulovlige handlinger, som bringer den civile luftfartssikkerhed i fare

Begrundelse

Definitionen er taget fra forordning nr. 300/2008. Der er her tale om en nødvendig definition, således at opmærksomheden ikke kun er centreret om lufthavne. Hænger sammen med ændringsforslag 15 og 26.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

Lufthavnsnet

 

Medlemsstaterne kan tillade, at det kompetente organ i et lufthavnsnet indfører et fælles og gennemskueligt sikkerhedsafgiftssystem, der skal dække lufthavnsnettet.

Begrundelse

Der er blevet etableret lufthavnsnet i adskillige medlemsstater (f.eks. Spanien, Portugal, Grækenland, Sverige, Finland og Norge) som et led i landenes internationale transportpolitik. Det er nødvendigt, at lufthavnsnettene har mulighed for at anvende et fælles afgiftssystem for sikkerhedsafgifter for at fremme territorial samhørighed og begrænse afsidesliggende regioners konkurrencemæssige ulemper. Derfor bør forslaget til et EU-direktiv om sikkerhedsafgifter tilpasses artikel 4 i EU’s direktiv om lufthavnsafgifter, således at lufthavnsnettene anerkendes.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv

Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3b

Fælles afgiftssystemer

 

Efter at have informeret Kommissionen og under overholdelse af fællesskabsretten kan medlemsstaterne tillade, at det kompetente organ anvender et fælles og gennemskueligt afgiftssystem for lufthavne, der trafikmæssigt dækker samme by eller bygruppe, forudsat at hver enkelt lufthavn fuldt ud opfylder kravene om åbenhed i artikel 5.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre overensstemmelse med EU's direktiv om lufthavnsafgifter. Lufthavnsdriftsorganer, der trafikmæssigt dækker den samme by eller bygruppe, har ofte fastlagt et fælles afgiftssystem af hensyn til trafikfordelingen. Det er nødvendigt, at disse lufthavnssystemer får mulighed for at anvende et fælles afgiftssystem også for sikkerhedsafgifter. Derfor bør forslaget til et EU-direktiv om sikkerhedsafgifter tilpasses artikel 5 i EU’s direktiv om lufthavnsafgifter, således at lufthavnssystemer, der trafikmæssigt dækker samme by eller bygruppe, anerkendes.

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Samråd

Samråd og klageadgang

Begrundelse

Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at lufthavnsdriftsorganet har adgang til alle nødvendige oplysninger om omkostningerne ved at beskytte luftfartssikkerheden i lufthavnen.

1. Medlemsstaterne sikrer, at det kompetente organ har adgang til alle nødvendige oplysninger om omkostningerne ved at beskytte luftfartssikkerheden i lufthavnen.

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der i hver enkelt lufthavn indføres en obligatorisk procedure for regelmæssigt samråd mellem lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne om, hvordan sikkerhedsafgiftssystemet skal fungere, og om afgifternes størrelse. Et sådant samråd skal finde sted mindst én gang om året.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres en obligatorisk procedure for regelmæssigt samråd mellem det kompetente organ og lufthavnsbrugerne eller lufthavnsbrugernes repræsentanter eller sammenslutninger om, hvordan sikkerhedsafgiftssystemet skal fungere, og om afgifternes størrelse. Dette samråd skal finde sted mindst én gang om året, medmindre andet er aftalt under det seneste samråd. Når der er indgået en flerårig aftale mellem det kompetente organ og lufthavnsbrugerne, finder samrådene sted i henhold til denne aftale. Medlemsstaterne bevarer retten til at anmode om hyppigere samråd.

Begrundelse

I henhold til artikel 23, stk. 1, i forordning nr. 1008/2008 er luftfartsselskaberne allerede forpligtet til at offentliggøre lufthavnsafgifter og andre afgifter, tillæg og gebyrer særskilt (f.eks. i forbindelse med sikkerhed eller brændstof), såfremt disse elementer er lagt til flybilletprisen. Det er ikke nødvendigt at videregive yderst følsomme og fortrolige oplysninger til passagersammenslutninger.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Lufthavnsdriftsorganet forelægger lufthavnsbrugerne eventuelle forslag om at ændre sikkerhedsafgiftssystemet eller sikkerhedsafgifternes niveau, senest seks måneder før ændringen skal træde i kraft, sammen med en begrundelse for de påtænkte ændringer. Lufthavnsdriftsorganet holder samråd om de påtænkte ændringer med lufthavnsbrugerne og tager hensyn til disses synspunkter, før der træffes afgørelse om ændringerne.

3. Det kompetente organ forelægger lufthavnsbrugerne eller lufthavnsbrugernes repræsentanter eller sammenslutninger eventuelle forslag om at ændre sikkerhedsafgiftssystemet eller sikkerhedsafgifternes niveau, senest seks måneder før ændringen skal træde i kraft, sammen med en begrundelse for de påtænkte ændringer. Det kompetente organ holder samråd om de foreslåede ændringer med lufthavnsbrugerne og tager hensyn til disses synspunkter, før der træffes afgørelse om ændringerne.

Begrundelse

Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Lufthavnsdriftsorganet skal offentliggøre sin afgørelse, senest to måneder før den træder i kraft. Opnås der ikke enighed om de foreslåede ændringer mellem lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne, skal driftsorganet begrunde sin afgørelse over for brugerne.

4. Det kompetente organ skal offentliggøre sin afgørelse, senest to måneder før den træder i kraft. Opnås der ikke enighed om de foreslåede ændringer mellem det kompetente organ og lufthavnsbrugerne, skal det kompetente organ begrunde sin afgørelse over for brugerne.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne sikrer, at begge parter i tilfælde af uenighed om en afgørelse om sikkerhedsafgifter, der er truffet af det kompetente organ, kan klage til den uafhængige tilsynsmyndighed, jf. artikel 8, som derpå undersøger begrundelserne for ændringen af systemet med sikkerhedsafgifter eller disses niveau.

Begrundelse

Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. En medlemsstat kan beslutte ikke at anvende stk. 4a i forbindelse med ændringer af luftfartssikkerhedsafgifternes niveau eller struktur i de lufthavne, for hvilke:

 

(a) national lovgivning foreskriver en obligatorisk procedure, ifølge hvilken lufthavnssikkerhedsafgifter eller det maksimale niveau for lufthavnssikkerhedsafgifter skal fastsættes eller godkendes af den uafhængige tilsynsmyndighed, eller

 

(b) national lovgivning foreskriver en obligatorisk procedure, ifølge hvilken den uafhængige tilsynsmyndighed regelmæssigt eller efter anmodning fra interesserede parter undersøger spørgsmålet om, hvorvidt sådanne lufthavne er underlagt effektiv konkurrence. Hvis situationen på grundlag af en sådan undersøgelse berettiger hertil, bestemmer medlemsstaten, at luftfartssikkerhedsafgifterne eller det maksimale niveau for luftfartssikkerhedsafgifter skal fastlægges eller godkendes af den uafhængige tilsynsmyndighed. En sådan bestemmelse finder anvendelse, så længe det er nødvendigt, på grundlag af den uafhængige tilsynsmyndigheds undersøgelse.

 

De procedurer, betingelser og kriterier, som medlemsstaten anvender med henblik på at gennemføre dette stykke, skal være relevante, objektive, ikke-diskriminerende og gennemskuelige.

Begrundelse

Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at lufthavnsdriftsorganet en gang om året forelægger hver enkelt lufthavnsbruger og lufthavnsbrugernes repræsentanter eller sammenslutninger oplysninger om, hvilke elementer der tjener som grundlag for fastsættelsen af samtlige de sikkerhedsafgifter, der opkræves i lufthavnen. Disse oplysninger skal som et minimum omfatte følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer, at det kompetente organ forelægger hver enkelt lufthavnsbruger eller lufthavnsbrugernes repræsentanter eller sammenslutninger oplysninger om, hvilke elementer der tjener som grundlag for fastsættelsen af strukturen eller niveauet for samtlige sikkerhedsafgifter i hver enkelt lufthavn, hver gang de i artikel 4, stk. 2, anførte samråd skal holdes. Oplysningerne skal som et minimum omfatte følgende:

Begrundelse

Formålet med dette direktiv er at præcisere bestemmelserne om forelæggelse af oplysninger vedrørende fastlæggelsen af sikkerhedsomkostninger. For det første bør der gives oplysninger om såvel afgifternes struktur som afgiftsniveauet. For det andet bør der stilles krav om, at alle lufthavne skal give disse oplysninger.

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) den overordnede omkostningsstruktur med hensyn til de faciliteter og ydelser, som sikkerhedsafgifterne vedrører

Begrundelse

Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) indtægter og omkostninger for hver kategori af sikkerhedsafgifter, der opkræves i lufthavnen

(c) indtægter fra sikkerhedsafgifter og den samlede udgift til de tjenesteydelser, der finansieres hermed

Begrundelse

Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da) enhver finansiering fra offentlige myndigheder af faciliteter og tjenesteydelser, som sikkerhedsafgifterne vedrører

Begrundelse

Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) prognoser om størrelsen af sikkerhedsafgifterne

(e) prognoser om situationen i lufthavnen, under hensyntagen til de foreslåede investeringer, trafikudvikling og større sikkerhedstrusler

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at lufthavnsbrugerne forud for hvert samråd, jf. artikel 4, forelægger driftsorganet oplysninger om navnlig følgende forhold:

2. Medlemsstaterne sikrer, at lufthavnsbrugerne forud for hvert samråd, jf. artikel 4, forelægger det kompetente organ oplysninger om navnlig følgende forhold:

Ændringsforslag  28

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da) størrelsen af sikkerhedsafgiften, der af lufthavnsbrugerne pålægges de passagerer, der rejser fra lufthavnen, og oplysninger om de elementer, der tjener som grundlag for fastsættelsen af disse afgifter i henhold til stk. 1, litra a)-f),

Begrundelse

Der træffes visse sikkerhedsforanstaltninger som fastlagt i forordning nr. 2008/300 af luftfartselskaberne. Øget gennemskuelighed i omkostningerne ved disse foranstaltninger er i den endelige forbrugers interesse, dvs. passagerens interesse, således at der gives garanti for disse ekstraafgifters omkostningsægthed.

Ændringsforslag  29

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om størrelsen af sikkerhedsafgifter, der pålægges af den kompetente myndighed og lufthavnsbrugerne, er offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag  30

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Med forbehold af national lovgivning anses de oplysninger, der forelægges i henhold til denne artikel, som fortrolige eller økonomisk følsomme og behandles i overensstemmelse hermed. I forbindelse med børsnoterede lufthavnsdriftsorganer overholdes især de børsretlige bestemmelser.

Begrundelse

Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  31

Forslag til direktiv

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Konsekvensanalyser

Strengere foranstaltninger

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med det følgende ændringsforslag. Der er ikke behov for en konsekvensanalyse, hvis medlemsstaterne betaler for strengere og dyrere foranstaltninger.

Ændringsforslag  32

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Inden medlemsstaterne træffer strengere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 300/2008, artikel 6, analyserer de, hvilke følger det vil få for sikkerhedsafgifternes størrelse.

1. De yderligere udgifter til gennemførelse af strengere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 300/2008, artikel 6, afholdes af medlemsstaterne.

Hvad angår strengere nationale foranstaltninger, der allerede gælder den [ikrafttrædelsesdatoen for dette direktiv], foretager medlemsstaternes konsekvensanalyser i en overgangsperiode på tre år fra dette direktivs ikrafttrædelsesdato.

 

Ændringsforslag  33

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og rådfører sig med lufthavnsbrugerne i overensstemmelse med artikel 4 om de i stk. 1 omhandlede konsekvensanalyser.

udgår

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 29.

Ændringsforslag  34

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Inden Kommissionen træffer foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 300/2008, artikel 4, analyserer den, hvilke konsekvenser det vil få for sikkerhedsafgifternes niveau. Kommissionen hører den ekspertgruppe vedrørende luftfartssikkerhed, der er nedsat i medfør af forordning (EF) nr. 300/2008, artikel 17, om resultatet af denne konsekvensanalyse.

Begrundelse

Kommissionen udarbejder også en konsekvensanalyse, der skal omfatte en måling af den driftsmæssige indvirkning på operatører og passagerer, inden der iværksættes nye luftfartssikkerhedsforanstaltninger i henhold til komitologibestemmelserne. Det bør stå lysende klart, at der er behov for regler. Det nylige eksempel vedrørende bestemmelserne om transport af væsker i håndbagage er et bevis på, at det er vigtigt at foretage en sådan analyse og en sådan høring af lufthavnsoperatørerne og -brugerne, således at der kan vælges en afbalanceret foranstaltning, som gør det muligt at afhjælpe truslen og begrænse indvirkningen på driften til fordel for passagererne og luftfartsindustrien.

Ændringsforslag  35

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Sikkerhedsafgifter må udelukkende anvendes til dækning af sikkerhedsomkostninger. Disse omkostninger bestemmes i overensstemmelse med regnskabs- og evalueringsprincipper, som er almindeligt anerkendte i hver enkelt medlemsstat.

1. Sikkerhedsafgifter må udelukkende anvendes til dækning af sikkerhedsomkostninger. Disse omkostninger bestemmes i overensstemmelse med regnskabs- og evalueringsprincipper, som er almindeligt anerkendte i hver enkelt medlemsstat. De samlede indtægter fra sikkerhedsafgifter må ikke overstige lufthavnens, lufthavnsnettets eller gruppen af lufthavnes omkostninger til luftfartssikkerhed.

Ændringsforslag  36

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) De omkostninger, der bliver lagt til grund for beregningen af sikkerhedsafgifter, omfatter ikke omkostninger, der måtte være forbundet med mere generelle sikkerhedsfunktioner, som udøves af medlemsstaterne, såsom almindelig ordenshåndhævelse, indsamling af efterretningsoplysninger og nationale sikkerhedsforanstaltninger.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der i alle lufthavne sørges for, at sikkerhedsafgifter udelukkende anvendes til dækning af sikkerhedsomkostningerne.

Ændringsforslag  37

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Dette direktiv hindrer ikke, at den uafhængige nationale tilsynsmyndighed under dets tilsyn og fulde ansvar og under overholdelse af national lovgivning uddelegerer gennemførelsen af dette direktiv til andre uafhængige tilsynsmyndigheder, forudsat at gennemførelsen finder sted efter de samme normer.

Begrundelse

Det er i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet væsentligt, at der gives mulighed for at uddelegere den nationale tilsynsmyndigheds beføjelser til de regionale myndigheder, der står for den økonomiske regulering af lufthavne inden for føderale systemer. Tilpasning til EU's direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter.

Ændringsforslag  38

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne garanterer, at den uafhængige tilsynsmyndighed er uafhængig, ved at sørge for, at den er retligt adskilt fra og funktionelt uafhængig af lufthavnsdriftsorganerne og luftfartselskaberne. Medlemsstater, som bevarer ejerskab til eller kontrol over lufthavne, lufthavnsdriftsorganer eller luftfartsselskaber, sikrer også, at der er en fuldstændig og effektiv strukturel adskillelse mellem myndighedsopgaverne og de aktiviteter, der er knyttet til ejerskabet eller kontrollen. Medlemsstaterne sikrer, at de uafhængige tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser på en upartisk og gennemskuelig måde.

2. Medlemsstaterne garanterer, at den uafhængige tilsynsmyndighed er uafhængig, ved at sikre, at den er retligt adskilt fra og funktionelt uafhængig af de kompetente organer eller luftfartselskaberne. Medlemsstater, som bevarer ejerskab til eller kontrol over lufthavne, lufthavnsdriftsorganer eller luftfartsselskaber, sikrer også, at der er en fuldstændig og effektiv strukturel adskillelse mellem myndighedsopgaverne og de aktiviteter, der er knyttet til ejerskabet eller kontrollen. Medlemsstaterne sikrer, at de uafhængige tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser på en upartisk og gennemskuelig måde.

Ændringsforslag  39

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) indføre en procedure for afgørelse af uenigheder mellem lufthavnsdriftsorganet og lufthavnsbrugerne

(a) indføre en procedure for løsning af uenigheder mellem det kompetente organ og lufthavnsbrugerne

Ændringsforslag  40

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Når en medlemsstat i overensstemmelse med sin nationale lovgivning anvender en forskriftsmæssig eller lovgivningsmæssig procedure med henblik på at fastsætte og vedtage sikkerhedsafgiftsstrukturen eller ‑niveauet på nationalt plan, varetager de nationale myndigheder, der er kompetente til at undersøge sikkerhedsafgifternes gyldighed, funktionen som uafhængig tilsynsmyndighed i henhold til stk. 1-5.

Begrundelse

I visse medlemsstater fastsættes sikkerhedsafgifterne i henhold til en forskriftsmæssig eller lovgivningsmæssig procedure (Spanien, Frankrig). I disse tilfælde er det domstolene, der har kompetence til at behandle klager vedrørende de forskrifter eller lovbestemmelser, der skal fungere som uafhængig tilsynsmyndighed og træffe afgørelser om indsigelser vedrørende sikkerhedsafgiftsniveauet eller ‑strukturen.

Ændringsforslag  41

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Kommissionen forelægger senest to år efter ikrafttrædelsen af dette direktiv en beretning om finansieringen af luftfartssikkerhed, som skal indeholde en analyse af udviklingen i luftfartssikkerhedsomkostningerne og metoderne til finansiering af luftfartssikkerhed.

Begrundelse

Kommissionen skal imidlertid fortsat gøre sig overvejelser om den generelle finansiering af luftfartssikkerheden og skal udarbejde en yderligere beretning med supplerende forslag inden for de første to år efter vedtagelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag  42

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den […]. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den ….* . De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

 

_______________

* EUT: Indsæt venligst datoen 2 år efter dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag  43

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) For så vidt som der ikke opkræves sikkerhedsafgifter i en lufthavn i en medlemsstat, er denne medlemsstat og uden, at det indvirker på anvendelsen af artikel 9, stk. 2, ikke forpligtet til at opfylde stk. 1 og 2.

BEGRUNDELSE

Ordføreren går i vid udstrækning ind for Kommissionens forslag, hvis formål er at fastlægge en række principper, som skal overholdes ved fastsættelsen af sikkerhedsafgifter. Der er tale om: ikke-forskelsbehandling, samråd og klageadgang, åbenhed om omkostninger og sikkerhedsafgifternes omkostningsægthed og oprettelse af en tilsynsmyndighed.

De foreslåede ændringsforslag lader sig sammenfatte således:

1) Finansiering

Europa-Parlamentet havde adskillige gange forgæves krævet, at der blev fastlagt bestemmelser for finansieringen af sikkerhedsafgifter, især under forhandlingerne om forordning (EF) nr. 300/2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (Costa-betænkningen) og i direktiv 2009/12 om lufthavnsafgifter (Stockmann-betænkningen).

Europa-Parlamentet krævede åbenhed, og at sikkerhedsskatter og –afgifter blev kædet sammen med deres formål, og mente, at medlemsstaterne burde påtage sig udgifterne til gennemførelsen af strengere foranstaltninger i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 300/2008.

Kommissionen ville eller kunne, hvilket der allerede blev redegjort for i arbejdsdokumentet, ikke tage dette emne op til behandling. Den forsøger nu gennem en ny obligatorisk konsekvensanalyse af de økonomiske følger af indførelsen på nationalt plan af strengere foranstaltninger at begrænse omkostningerne eller i det mindste gøre dem mere gennemskuelige (jf. artikel 6 i forslaget). Ordføreren foreslår i mellemtiden, at disse strengere foranstaltninger, for så vidt som de giver anledning til yderligere omkostninger, betales af staten. I dette tilfælde er det unødvendigt med en obligatorisk konsekvensanalyse, for medlemsstaten vil selv intensivt overveje, om disse foranstaltninger er hensigtsmæssige, når omkostningerne ikke kan lægges over på passagererne.

Terrorhændelsen for nogle uger siden har igen vist, at lufthavnssikkerheden er staternes ansvar, og at formålet med de eksisterende og nyligt påtænkte sikkerhedsforanstaltninger er at forebygge terrorhandlinger. Et af de punkter, der dog hidtil ikke er blevet inddraget i debatten, er den kendsgerning, at foranstaltningerne i sidste instans betales af passagererne.

2) Forbrugerbeskyttelse og passagerernes rettigheder

Kommissionens forslag fastlægger de grundlæggende principper og procedurer mellem de organer, der er ansvarlige for sikkerheden, og luftfartselskaberne. Forbindelserne mellem luftfartselskaberne og passagererne fastlægges i forordning (EF) nr. 1008/2008. Artikel 23 om passagerernes ret til information og ikke-diskrimination indeholder bestemmelser, ifølge hvilke passagererne har ret til, at den rent faktiske pris for luftsikkerheden angives særskilt i den endelige pris. Men hvordan kan passagererne være sikre på, at de betaler den faktiske pris, som det kompetente organ har aftalt med luftfartselskaberne i henhold til artikel 4 i dette forslag til direktiv? Og hvorledes kan der gives garanti for, at de sikkerhedsafgifter, som opkræves yderligere af luftfartselskaberne, er gennemskuelige?

Ordføreren går du fra, at artikel 23 i forordning (EF) nr. 1008/2008 lettere kan gennemføres med de foreslåede ændringsforslag. På den ene side bør passager-/forbrugerbeskyttelsesorganisationer deltage i samrådene og således opnå indblik i prisfastsættelsen for sikkerhedsforanstaltningerne, som de så kan tilpasse flyprisen. På den anden side skal det præciseres med de hhv. ændrede og nye definitioner på sikkerhedsafgifter og luftsikkerhed, at flyselskaberne også træffer sikkerhedsforanstaltninger. For så vidt som luftfartselskaberne pålægger passagerne disse sikkerhedsforanstaltninger som yderligere omkostninger, bør disse informationer stilles til rådighed i henhold til artikel 5 i forslaget til direktiv.

3) Direktivets anvendelsesområde

Kommissionen foreslår, at direktivet anvendes på praktisk talt alle lufthavne i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008. Forhandlingerne i Rådets arbejdsgruppe viser dog, at dette emne er genstand for meget kontroversielle drøftelser. Mange medlemsstater foretrækker, at direktivet kun finder anvendelse for lufthavne med flere end 2 eller 5 mio. passagerer (i henhold til direktivet om ground handling-markedet i lufthavne eller om lufthavnsafgifter). Ordføreren ønsker for det første at præcisere, at direktivet kun skal gennemføres i de medlemsstater, som opkræver sikkerhedsafgifter. Endvidere skal direktivet kun finde anvendelse i lufthavne, som har opnået licens til udøvelse af lufttransport (ikke klub- og sportsflyvepladser).

4) Tilpasning af Kommissionens forslag til direktiv 2009/12/EF om lufthavnsgebyrer

Kommissionens forslag tager i vid udstrækning udgangspunkt i direktivet om lufthavnsgebyrer. Formålet med ændringsforslagene er i videst muligt omfang og på hensigtsmæssig vis at skabe overensstemmelse mellem begge juridiske tekster. Ordføreren går ud fra, at gennemførelsen i national lovgivning ikke kun vil blive gjort lettere men også, at der kan undgås unødvendige parallelprocedurer og forvaltningsomkostninger på gennemførelsesstadiet.

PROCEDURE

Titel

Luftfartssikkerhedsafgifter

Referencer

KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Dato for høring af EP

11.5.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

14.7.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Dato for vedtagelse

1.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Dato for indgivelse

9.3.2010