ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας

9.3.2010 - (COM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Jörg Leichtfried


Διαδικασία : 2009/0063(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0035/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0035/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας

(COM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0217),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0038/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και το άρθρο 100, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 5ης Νοεμβρίου 2009[1],

–   αφού διεξήγαγε διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7‑0035/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών από έκνομες ενέργειες στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες εμπίπτει ουσιαστικά στην κρατική αρμοδιότητα. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει σχετικά με τις μεθόδους χρηματοδότησης της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Είναι ωστόσο αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο το οποίο να διέπει τα βασικά χαρακτηριστικά των τελών ασφάλειας και τον τρόπο καθορισμού τους, διότι, χωρίς ένα τέτοιο πλαίσιο, ενδέχεται να μην τηρούνται βασικές απαιτήσεις στις σχέσεις μεταξύ φορέων διαχείρισης και χρηστών των αερολιμένων.

(1) Η ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών από έκνομες ενέργειες στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες εμπίπτει ουσιαστικά στην κρατική αρμοδιότητα. Είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο το οποίο να διέπει τα βασικά χαρακτηριστικά των τελών ασφάλειας και τον τρόπο καθορισμού τους, διότι, χωρίς ένα τέτοιο πλαίσιο, ενδέχεται να μην τηρούνται βασικές απαιτήσεις στις σχέσεις μεταξύ φορέων διαχείρισης και χρηστών των αερολιμένων.

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσαρμογή στο άρθρο 6.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Είναι ζωτικής σημασίας για τους χρήστες των αερολιμένων να ενημερώνονται από τον φορέα διαχείρισης των αερολιμένων, σε τακτική βάση, για τον τρόπο και τη βάση υπολογισμού των τελών ασφάλειας. Αυτές οι πληροφορίες θα παράσχουν στους αερομεταφορείς καλύτερη εικόνα του κόστους που αντιπροσωπεύει η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και της παραγωγικότητας των σχετικών επενδύσεων. Για να μπορεί ο φορέας διαχείρισης ενός αερολιμένα να εκτιμά ορθά το ύψος των μελλοντικών του επενδύσεων, οι χρήστες των αερολιμένων πρέπει να διαβιβάζουν έγκαιρα στον φορέα διαχείρισης όλες τις επιχειρησιακές τους προβλέψεις, τα αναπτυξιακά τους έργα και τα ιδιαίτερα αιτήματα και επιθυμίες τους.

(3) Είναι ζωτικής σημασίας για τους χρήστες των αερολιμένων να ενημερώνονται από τον φορέα που καθορίζει ή εφαρμόζει τα τέλη, σε τακτική βάση, για τον τρόπο και τη βάση υπολογισμού των τελών ασφάλειας. Αυτές οι πληροφορίες θα παράσχουν στους χρήστες των αερολιμένων καλύτερη εικόνα του κόστους που αντιπροσωπεύει η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, όπως εκείνες μνεία των οποίων γίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 της 11ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας1 και τους κανόνες εφαρμογής του, της παραγωγικότητας των σχετικών επενδύσεων και κάθε είδους επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται από τις αρχές για λόγους ασφαλείας. Για να μπορεί ο αρμόδιος φορέας που καθορίζει ή εφαρμόζει τα τέλη να εκτιμά ορθά το ύψος των μελλοντικών του επενδύσεων, οι χρήστες των αερολιμένων πρέπει να διαβιβάζουν έγκαιρα στον αρμόδιο φορέα όλες τις επιχειρησιακές τους προβλέψεις, τα αναπτυξιακά τους έργα και τα ιδιαίτερα αιτήματα και επιθυμίες τους.

 

__________________

1 ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σελ. 72.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να στοχεύει μόνο στους φορείς διαχείρισης των αερολιμένων και, συνεπώς, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα πιο ουδέτερος όρος, όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 2, που θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη τις διάφορες καταστάσεις που επικρατούν στα κράτη μέλη. Οι αερομεταφορείς πρέπει να αντικατασταθούν από τους χρήστες των αερολιμένων, σύμφωνα και με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2. Είναι σημαντικό να αυξηθεί η διαφάνεια για κάθε είδους χρηματοδότηση από πλευράς δημόσιων αρχών. Συνδέεται με την τροπολογία αριθ. 23.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Επειδή στην Κοινότητα οι μέθοδοι καθορισμού και είσπραξης των ποσών που πρέπει να καταβληθούν για την κάλυψη του κόστους ασφάλειας διαφέρουν, είναι αναγκαία η εναρμόνιση της βάσης χρέωσης του κόστους ασφάλειας στους κοινοτικούς αερολιμένες, η οποία να εξασφαλίζει ότι το κόστος της ασφάλειας ενσωματώνεται στα τέλη ασφάλειας. Στους αερολιμένες αυτούς, τα τέλη πρέπει να συνδέονται με το κόστος ασφαλείας, λαμβανομένης υπόψη τυχόν δημόσιας χρηματοδότησης του κόστους ασφαλείας.

4. Επειδή στην Κοινότητα οι μέθοδοι χρηματοδότησης ή καθορισμού και είσπραξης των ποσών που πρέπει να καταβληθούν για την κάλυψη του κόστους ασφάλειας διαφέρουν, είναι αναγκαία η εναρμόνιση της βάσης χρέωσης του κόστους ασφάλειας στους κοινοτικούς αερολιμένες, η οποία να εξασφαλίζει ότι το κόστος της ασφάλειας ενσωματώνεται στα τέλη ασφάλειας. Στους αερολιμένες αυτούς, τα τέλη πρέπει να συνδέονται με το κόστος ασφαλείας, λαμβανομένης υπόψη τυχόν δημόσιας χρηματοδότησης του κόστους ασφαλείας, με σκοπό να αποτραπεί οιοδήποτε όφελος και να παρασχεθούν κατάλληλες και αποτελεσματικές από απόψεως κόστους υπηρεσίες και εγκαταστάσεις ασφαλείας στους εν λόγω αερολιμένες.

Αιτιολόγηση

Τα τέλη ασφαλείας στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες πρέπει να συνδεθούν με το κόστος παροχής των υπηρεσιών και να αποτραπεί οιοδήποτε όφελος του οργανισμού στον οποίο ανατίθεται η επιβολή και/ή είσπραξη των τελών ασφαλείας. Η αποτελεσματικότητα από απόψεως κόστους ποσοτικοποιεί το κόστος ανά μονάδα παροχής υπηρεσιών, όπου συμπεριλαμβάνεται και η αξιολόγηση του μοναδιαίου κόστους για το προσωπικό και τις λειτουργίες. Η τροπολογία αυτή θα ευθυγραμμίσει την οδηγία για τα τέλη για την ασφάλεια της αεροπορίας προς την οδηγία 2009/12/EΚ για τα αερολιμενικά τέλη, για να εξασφαλίζεται συνοχή και εύκολη εφαρμογή των κανόνων.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Είναι σημαντικό να εδραιωθεί η διαφάνεια ως προς τον οικονομικό αντίκτυπο των εθνικών μέτρων ασφάλειας αυστηρότερων σε σχέση με τις κοινές βασικές απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002.

(5) Είναι σημαντικό να εδραιωθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των εθνικών μέτρων ασφάλειας αυστηρότερων σε σχέση με τις κοινές βασικές απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με το άρθρο 6.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή σε κάθε κράτος μέλος θα διασφαλίζει τη δέουσα και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω αρχή πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρία και τα οικονομικά μέσα, για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της.

(6) Σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο επιβάλλονται τέλη για την ασφάλεια στους αερολιμένες, μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή θα διασφαλίζει τη δέουσα και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω αρχή πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους όσον αφορά το προσωπικό, την εμπειρία και τα οικονομικά μέσα, για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 35 σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα εφαρμογής ενιαίου συστήματος επιβολής τελών για την κάλυψη δικτύου αερολιμένων ή άλλων ομάδων αερολιμένων, περιλαμβανομένων και αυτών που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό κέντρο.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών της ΕΕ.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 β) κατά τον υπολογισμό των τελών ασφάλειας σε σχέση με το κόστος, πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως αυτά που καθορίζονται στα αντίστοιχα έγγραφα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, που υποστηρίζει τη χρήση του αριθμού των επιβατών ή του μέγιστου βάρους απογείωσης του αεροσκάφους ή συνδυασμό των δύο αυτών παραγόντων.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε έδαφος υποκείμενο στις διατάξεις της Συνθήκης.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε αερολιμένα ο οποίος βρίσκεται σε έδαφος υποκείμενο στις διατάξεις της Συνθήκης και είναι ανοικτός στην εμπορική κίνηση.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 α) ως «δίκτυο αερολιμένων» νοείται αριθμός αερολιμένων σε κράτος μέλος τους οποίους διαχειρίζεται φορέας διαχείρισης αερολιμένα που έχει οριστεί από την αρμόδια εθνική αρχή.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 α) ως "αρμόδιος φορέας" νοείται φορέας διαχείρισης αερολιμένα ή κάθε είδους άλλος φορέας ή αρχή που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και/ή τον καθορισμό του επιπέδου και της δομής των τελών για την ασφάλεια της αεροπορίας στους κοινοτικούς αερολιμένες·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διαφορετικά συστήματα για την παροχή μέτρων ασφάλειας της αεροπορίας. Αναλόγως του εθνικού πλαισίου, αρμόδιες για την ασφάλεια της αεροπορίας μπορεί να είναι οι δημόσιες αρχές, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα καθώς και οι αεροπορικές εταιρείες.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) ως "τέλη ασφαλείας" νοείται η εισφορά που έχει υπολογιστεί ειδικά για την ανάκτηση όλου ή μέρους του κόστους των μέτρων ασφαλείας που αποβλέπουν στην προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

(δ) ως "τέλη ασφαλείας" νοείται η εισφορά που εισπράττεται από φορέα, αερολιμένα ή χρήστη αερολιμένα σε διάφορες μορφές, που έχει υπολογιστεί ειδικά για την ανάκτηση του κόστους των μέτρων ασφαλείας που αποβλέπουν στην προστασία της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει διαφορετικά συστήματα για την παροχή μέτρων για την ασφάλεια της αεροπορίας. Αναλόγως του εθνικού πλαισίου, αρμόδιες για την ασφάλεια της αεροπορίας μπορεί να είναι οι δημόσιες αρχές, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα καθώς και οι αεροπορικές εταιρείες. Κατά συνέπεια, η χρηματοδότηση των μέτρων ασφαλείας εμπίπτει επίσης σε διαφορετικούς φορείς στα διάφορα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου ο ορισμός του "τέλους για την ασφάλεια" στο άρθρο 2 πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διάφορες αρμοδιότητες και μορφές τελών για την ασφάλεια που επιβάλλονται από αερολιμένες, δημόσιες αρχές και αεροπορικές εταιρείες.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

 α) ως "αεροπορική ασφάλεια" νοείται ο συνδυασμός μέτρων καθώς και ανθρώπινων και υλικών πόρων με σκοπό τη διασφάλιση της πολιτικής αεροπορίας από πράξεις έκνομων επεμβάσεων που διακυβεύουν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας·

Αιτιολόγηση

Ορισμός που ελήφθη από κανονισμό 300/2008. Απαραίτητος ορισμός προκειμένου να μην εστιαστεί αποκλειστικά στους αερολιμένες. Συνδέεται με τις τροπολογίες 15 και 26.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3 α

 

Δίκτυο αερολιμένων

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στον αρμόδιο φορέα δικτύου αερολιμένων να εισάγει κοινό και διαφανές σύστημα επιβολής τελών ασφαλείας για να καλυφθεί το δίκτυο αερολιμένων.

Αιτιολόγηση

Σε διάφορα κράτη μέλη (π.χ., Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Σουηδία, Φινλανδία και Νορβηγία) έχουν δημιουργηθεί δίκτυα αερολιμένων στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών στο τομέα των μεταφορών. Τα δίκτυα αερολιμένων πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν κοινό σύστημα επιβολής τελών για το κόστος της ασφάλειας, για να προωθείται η εδαφική συνοχή και να περιορίζονται τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα των απόμακρων περιοχών. Επομένως, το σχέδιο οδηγίας της ΕΕ για τα τέλη ασφαλείας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το άρθρο 4 της οδηγίας της ΕΕ για τα αερολιμενικά τέλη ώστε να αναγνωριστούν και τα δίκτυα αερολιμένων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3 β

 

Κοινά συστήματα επιβολής τελών

 

Αφού ενημερώσουν την Επιτροπή και σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν στον αρμόδιο φορέα να εφαρμόζει κοινό και διαφανές σύστημα επιβολής τελών σε αερολιμένες που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή αστικό συγκρότημα, υπό τον όρο ότι έκαστος αερολιμένας συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις περί διαφάνειας που ορίζονται στο άρθρο 5.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συνοχή με την οδηγία περί αερολιμενικών τελών της ΕΕ. Οι φορείς διαχείρισης αερολιμένων που λειτουργούν αερολιμένες που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή συγκρότημα πόλεων συχνά θεσπίζουν ενιαίο σύστημα επιβολής τελών για λόγους κατανομής της κυκλοφορίας. Τα εν λόγω συστήματα αερολιμένων πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ενιαίο σύστημα επιβολής τελών και για τα τέλη για την ασφάλεια. Κατά συνέπεια, το σχέδιο οδηγίας της ΕΕ για τα τέλη για την ασφάλεια πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το άρθρο 5 της οδηγίας περί αερολιμενικών τελών της ΕΕ, για να αναγνωριστούν τα συστήματα αερολιμένων που εξυπηρετούν την ίδια πόλη ή συγκρότημα πόλεων.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις και επανόρθωση

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών της ΕΕ.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα διαθέτει πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το κόστος της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στον αερολιμένα.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αρμόδιος φορέας διαθέτει πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με το κόστος της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στον αερολιμένα.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι σε κάθε αερολιμένα καθιερώνεται υποχρεωτική τακτική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και των χρηστών του αερολιμένα για τη λειτουργία του συστήματος τελών ασφάλειας και το ύψος τους. Η εν λόγω διαβούλευση πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καθιερώνεται υποχρεωτική διαδικασία τακτικής διαβούλευσης μεταξύ του αρμόδιου φορέα και των χρηστών του αερολιμένα ή εκπροσώπων ή ενώσεων των χρηστών του αερολιμένα για τη λειτουργία του συστήματος τελών ασφάλειας και το ύψος τους. Η εν λόγω διαβούλευση πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά στην τελευταία διαβούλευση. Σε περίπτωση που μεταξύ του αρμόδιου φορέα και των χρηστών του αερολιμένα υπάρχει πολυετής συμφωνία, οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται όπως προβλέπεται στην εν λόγω συμφωνία. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν τακτικότερες διαβουλεύσεις.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κανονισμού 1008 υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να δημοσιεύουν χωριστά τους φόρους, τα τέλη αερολιμένα και τις λοιπές επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις ή τέλη (όπως αυτά που σχετίζονται με την ασφάλεια ή το καύσιμο) στον βαθμό που τα στοιχεία αυτά προστίθενται στον ναύλο. Δεν είναι αναγκαίο να ενημερώνουν τις ενώσεις των επιβατών εναέριων μεταφορών σχετικά με ιδιαίτερα ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Προς το σκοπό αυτό, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα υποβάλλει τυχόν πρόταση τροποποίησης του συστήματος τελών ασφάλειας ή του ύψους τους στους χρήστες του αερολιμένα τουλάχιστον 4 μήνες προτού τεθεί σε ισχύ, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές με τους χρήστες του αερολιμένα και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους πριν λάβει απόφαση.

3. Προς το σκοπό αυτό, ο αρμόδιος φορέας υποβάλλει τυχόν πρόταση τροποποίησης του συστήματος τελών ασφάλειας ή του ύψους τους στους χρήστες του αερολιμένα ή τους εκπροσώπους ή οργανώσεις των χρηστών αερολιμένων, τουλάχιστον 4 μήνες προτού τεθεί σε ισχύ, συνοδευόμενη από αιτιολόγηση των προτεινόμενων αλλαγών. Ο αρμόδιος φορέας διεξάγει διαβουλεύσεις σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές με τους χρήστες του αερολιμένα και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους πριν λάβει απόφαση.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών στην ΕΕ.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα δημοσιεύει την απόφασή του το αργότερο 2 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τις προτεινόμενες αλλαγές μεταξύ του φορέα διαχείρισης του αερολιμένα και των χρηστών του αερολιμένα, ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα αιτιολογεί την απόφασή του έναντι των χρηστών του αερολιμένα.

4. Ο αρμόδιος φορέας δημοσιεύει την απόφασή του το αργότερο 2 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τις προτεινόμενες αλλαγές μεταξύ του αρμόδιου φορέα και των χρηστών του αερολιμένα, ο αρμόδιος φορέας αιτιολογεί την απόφασή του έναντι των χρηστών του αερολιμένα.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση διαφωνίας επί απόφασης σχετικά με τα τέλη για την ασφάλεια που έχει λάβει ο αρμόδιος φορέας, οιαδήποτε πλευρά να μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής του άρθρου 8, η οποία εξετάζει την αιτιολόγηση της τροποποίησης του συστήματος τελών για την ασφάλεια ή του ύψους των.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών στην ΕΕ.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 4 α για μεταβολές του ύψους ή της δομής των τελών ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας σε αερολιμένες για τους οποίους:

 

(α) βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους υφίσταται υποχρεωτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ή το μέγιστο ύψος τους καθορίζονται ή εγκρίνονται από την ανεξάρτητη εποπτική αρχή· ή

 

(β) βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους υφίσταται υποχρεωτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία η ανεξάρτητη εποπτική αρχή εξετάζει, επί τακτικής βάσεως ή ανταποκρινόμενη σε αιτήματα ενδιαφερομένων μερών, εάν αυτοί οι αερολιμένες υπόκεινται στην πράξη σε καθεστώς ανταγωνισμού· οποτεδήποτε καθίσταται βάσει αυτής της εξετάσεως αναγκαίο, το κράτος μέλος αποφασίζει ότι τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας ή το μέγιστο ύψος τους καθορίζονται ή εγκρίνονται από την ανεξάρτητη εποπτική αρχή. Αυτή η απόφαση ισχύει εφ' όσον χρόνο απαιτείται βάσει της εξετάσεως που διενεργεί η ως άνω αρχή.

 

Οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου είναι συναφή με την υπόθεση, αντικειμενικά, διαφανή και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών στην ΕΕ.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα πληροφορεί κάθε χρήστη αερολιμένα και τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις χρηστών του αερολιμένα, μία φορά ανά έτος, σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία που χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό του ύψους όλων των εισπραττόμενων τελών ασφάλειας στον αερολιμένα. Η πληροφόρηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αρμόδιος φορέας πληροφορεί κάθε χρήστη αερολιμένα ή τους εκπροσώπους ή τις ενώσεις χρηστών του αερολιμένα, κάθε φορά που πρόκειται να διενεργηθούν διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία που χρησιμεύουν ως βάση για τον καθορισμό της διάρθρωσης και του ύψους όλων των εισπραττόμενων τελών ασφάλειας σε κάθε αερολιμένα. Η πληροφόρηση περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των ρυθμίσεων σχετικά με την παροχή πληροφοριών που αναφέρονται στον καθορισμό του κόστους της ασφάλειας. Καταρχάς, πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται τόσο όσον αφορά τη διάρθρωση όσο και το επίπεδο των τελών. Κατά δεύτερον, όλοι οι αερολιμένες πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) γενική διάρθρωση του κόστους του αερολιμένος, σε σχέση με τις καλυπτόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που σχετίζονται με τα τέλη για την ασφάλεια·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών στην ΕΕ.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) τα έσοδα και το κόστος κάθε κατηγορίας τελών ασφάλειας που εισπράττονται στον αερολιμένα·

(γ) τα έσοδα από τα τέλη για την ασφάλεια και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτά·

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών στην ΕΕ.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) στοιχεία για οιαδήποτε χρηματοδότηση από δημόσιες αρχές όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τέλη για την ασφάλεια,

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών στην ΕΕ.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) προβλεπόμενο ύψος των τελών ασφάλειας·

(ε) προβλεπόμενο ύψος των τελών ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες επενδύσεις, την αύξηση της κίνησης και την αύξηση των επιπέδων των απειλών κατά της ασφάλειας·

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από κάθε διαβούλευση του άρθρου 4, οι χρήστες των αερολιμένων υποβάλλουν στον φορέα διαχείρισης πληροφορίες οι οποίες αφορούν ειδικότερα τα εξής:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν από κάθε διαβούλευση του άρθρου 4, οι χρήστες των αερολιμένων υποβάλλουν στον αρμόδιο φορέα πληροφορίες οι οποίες αφορούν ειδικότερα τα εξής:

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) το ποσό των τελών για την ασφάλεια που επιβάλλονται από τους χρήστες αερολιμένων στους επιβάτες που αναχωρούν από τον αερολιμένα καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώσες βάσει των οποίων καθορίζονται τα τέλη αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία (α) έως (στ) της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα μέτρα ασφαλείας που καθορίζονται στον κανονισμό 2008/300 λαμβάνονται από τους αερομεταφορείς. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η διαφάνεια του κόστους των μέτρων αυτών προς το συμφέρον του τελικού καταναλωτή, δηλαδή του επιβάτη, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η σύνδεση των επιπλέον αυτών τελών με το κόστος.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το ποσό των τελών για την ασφάλεια της αεροπορίας που εισπράττονται από τον αρμόδιο φορέα και τους χρήστες αεροδρομίου.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, οι πληροφορίες που παρέχονται βάσει του παρόντος άρθρου θεωρούνται εμπιστευτικές ή οικονομικώς ευαίσθητες και αντιμετωπίζονται αναλόγως. Στην περίπτωση φορέων διαχείρισης αερολιμένων εισηγμένων στο χρηματιστήριο πρέπει να τηρούνται ιδιαίτερα οι διατάξεις του χρηματιστηριακού δικαίου.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών στην ΕΕ.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτίμηση επιπτώσεων

Αυστηρότερα μέτρα

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την επόμενη. Δεν υπάρχει λόγος αξιολόγησης των επιπτώσεων, εφόσον το κόστος των αυστηρότερων και πιο δαπανηρών μέτρων καταβάλλεται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Πριν από τη θέσπιση αυστηρότερων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, τα κράτη μέλη διεξάγουν εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στο ύψος των τελών ασφάλειας.

1. Το επιπλέον κόστος για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008, επιβαρύνει τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά αυστηρότερα εθνικά μέτρα που είναι ήδη σε ισχύ στις [ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη θα διεξαγάγουν εκτιμήσεις επιπτώσεων στη διάρκεια τριετούς μεταβατικής περιόδου υπολογιζόμενης από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.

 

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και διαβουλεύονται με τους χρήστες των αερολιμένων σύμφωνα με το άρθρο 4 σχετικά με την έκβαση των εκτιμήσεων επιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία 29.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Πριν να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 300/2008, η Επιτροπή διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων όσον αφορά τον αντίκτυπο στο επίπεδο των τελών ασφαλείας. Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της Συμβουλευτικής Ομάδας Ενδιαφερομένων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008 σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω εκτίμησης επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προβαίνει επίσης σε εκτίμηση των επιπτώσεων, υπολογίζοντας τον επιχειρησιακό αντίκτυπο στους φορείς εκμετάλλευσης και τους επιβάτες, πριν από την έγκριση των νέων μέτρων ασφάλειας της αεροπορίας, δυνάμει των κανόνων της επιτροπολογίας. Η αναγκαιότητα των κανόνων αυτών πρέπει να είναι πολύ σαφής. Το πρόσφατο παράδειγμα των κανόνων σχετικά με τη μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές έδειξε τη σημασία της εκτίμησης αυτής και της διαβούλευσης με τους φορείς εκμετάλλευσης και τους χρήστες των αερολιμένων για την επιλογή ισορροπημένου μέτρου, ικανού να μετριάσει την απειλή και να περιορίσει τον αντίκτυπο στη λειτουργία προς όφελος των επιβατών και του κλάδου της αεροπορίας.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα τέλη ασφαλείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους ασφάλειας. Το κόστος καθορίζεται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και της αρχές αξιολόγησης που είναι γενικά αποδεκτές σε κάθε κράτος μέλος.

1. Τα τέλη ασφαλείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους ασφάλειας. Το κόστος καθορίζεται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και της αρχές αξιολόγησης που είναι γενικά αποδεκτές σε κάθε κράτος μέλος. Τα συνολικά έσοδα από τα τέλη ασφαλείας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το σύνολο του κόστους της ασφάλειας της αεροπορίας για τον εν λόγω αερολιμένα, δίκτυο αερολιμένων ή ομάδα αερολιμένων.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Η βάση κόστους για τον υπολογισμό των τελών ασφαλείας δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος που θα μπορούσε να προκληθεί από γενικότερες λειτουργίες ασφαλείας που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη, όπως η γενική αστυνόμευση, η συλλογή πληροφοριών και η εθνική ασφάλεια.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι, σε όλους τους αερολιμένες, τα τέλη ασφαλείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους ασφαλείας.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει την ανεξάρτητη εποπτική αρχή του κράτους μέλους από του να αναθέτει, υπό τη δική της εποπτεία και πλήρη ευθύνη, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε άλλες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή διενεργείται υπό τις αυτές προδιαγραφές.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, έχει ζωτική σημασία να υπάρχει δυνατότητα ανάθεσης εξουσιών της εθνικής εποπτικής αρχής στις περιφερειακές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την οικονομική ρύθμιση των αερολιμένων στα ομοσπονδιακά συστήματα. Ευθυγράμμιση με την οδηγία 2009/12 περί αερολιμενικών τελών στην ΕΕ.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την ανεξαρτησία της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, διασφαλίζοντας ότι είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη από οποιοδήποτε φορέα διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέα. Στα κράτη μέλη που διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των αερολιμένων, οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων ή οι αερομεταφορείς διασφαλίζουν τον ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό της ρυθμιστικής λειτουργίας από δραστηριότητες συνδεόμενες με την κυριότητα ή τον έλεγχο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή ασκεί τις αρμοδιότητές της με αμεροληψία και διαφάνεια.

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την ανεξαρτησία της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, διασφαλίζοντας ότι είναι νομικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα ή αερομεταφορέα. Στα κράτη μέλη που διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των αερολιμένων, οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων ή οι αερομεταφορείς διασφαλίζουν τον ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό της ρυθμιστικής λειτουργίας από δραστηριότητες συνδεόμενες με την κυριότητα ή τον έλεγχο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανεξάρτητη εποπτική αρχή ασκεί τις αρμοδιότητές της με αμεροληψία και διαφάνεια.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) να οριστεί διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ του φορέα διαχείρισης αερολιμένα και των χρηστών του αερολιμένα·

(α) να οριστεί διαδικασία επίλυσης των διαφορών μεταξύ του αρμόδιου φορέα και των χρηστών του αερολιμένα·

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 - παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α. Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, κανονιστική ή νομοθετική διαδικασία για τον καθορισμό και την έγκριση της διάρθρωσης του επιπέδου των τελών ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο, τα καθήκοντά της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 5 ασκούνται από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εξέταση της εγκυρότητας των τελών ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη (όπως Ισπανία και Γαλλία) τα τέλη ασφαλείας καθορίζονται με βάση κανονιστική ή νομοθετική διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές οι κατά νόμον αρχές που είναι αρμόδιες για την εξέταση προσφυγών σε βάρος κανόνων ή νόμων πρέπει να ενεργούν ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή και να αποφαίνονται σχετικά με τις προσφυγές όσον αφορά το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών ασφαλείας.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ασφάλειας της αεροπορίας, εξετάζοντας την εξέλιξη του κόστους ασφαλείας της αεροπορίας καθώς και τις μεθόδους χρηματοδότησης της ασφάλειας της αεροπορίας, το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή συνεχίζει ωστόσο να εξετάζει το θέμα της συνολικής χρηματοδότησης της ασφάλειας της αεροπορίας και υποβάλλει συμπληρωματική έκθεση με συμπληρωματικές προτάσεις εντός δύο ετών μετά την έγκριση της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [….]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από ....*. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

 

_______________

* ΕΕ: παρακαλείσθε να προσθέσετε ως ημερομηνία εκείνη της παρέλευσης 2 ετών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Σε περίπτωση όπου σε κράτος μέλος δεν επιβάλλονται τέλη για την ασφάλεια σε κανένα αεροδρόμιο και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9, παράγραφος 2 δεν υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης του εν λόγω κράτους μέλους προς τις παραγράφους 1 και 2.

  • [1]  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής υποστηρίζει ευρέως την πρόταση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην υιοθέτηση ορισμένων βασικών αρχών που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό των τελών για την ασφάλεια. Αυτές είναι: η μη εισαγωγή διακρίσεων, η διαβούλευση και το δικαίωμα προσφυγής, η διαφάνεια και το να σχετίζονται τα τέλη για την ασφάλεια με το κόστος των μέτρων καθώς και η ίδρυση μίας εποπτικής αρχής

Οι προτεινόμενες τροπολογίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1) Χρηματοδότηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάταια ζήτησε επανειλημμένα, να ρυθμισθεί η χρηματοδότηση του τέλους για την ασφάλεια, ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό (ΕΚ) 300/2008 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (έκθεση Costa) καθώς και στην οδηγία 2009/12 σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη (έκθεση Stockmann).

Το Κοινοβούλιο ζητούσε διαφάνεια και οι φόροι και τα τέλη για την ασφάλεια να συνδεθούν με τους σκοπούς που εξυπηρετούν και θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καλύπτουν το κόστος επιβολής αυστηρότερων μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 300/2008.

Όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο έγγραφο εργασίας, η Επιτροπή ήταν απρόθυμη ή ανίκανη να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Προσπαθεί απλώς να περιορίσει το κόστος ή τουλάχιστο να το καταστήσει πιο κατανοητό (βλ. άρθρο 6 του πρότασης) με τη θέσπιση νέας υποχρεωτικής οικονομικής αξιολόγησης των επιπτώσεων των αυστηρότερων εθνικών μέτρων. Ωστόσο, ο εισηγητής προτείνει, σε περίπτωση που τα εν λόγω αυστηρότερα μέτρα επιφέρουν επιπλέον κόστος, αυτό να πρέπει να αναληφθεί από τα κράτη μέλη. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει υποχρεωτική αξιολόγηση των επιπτώσεων, καθόσον το κάθε κράτος μέλος θα εξετάζει με μεγάλη σοβαρότητα την αναγκαιότητα των μέτρων αυτών, εφόσον δεν θα έχει τη δυνατότητα να μετακυλίσει το κόστος στους επιβάτες.

Το επεισόδιο τρομοκρατίας που έλαβε χώρα πριν από μερικές εβδομάδες απέδειξε και πάλι ότι η ασφάλεια των αερολιμένων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών και ότι σκοπός των υφιστάμενων και των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας είναι η αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών. Ωστόσο, ένα θέμα που δεν έχει μέχρι στιγμής τεθεί προς συζήτηση είναι το ότι, σε τελική ανάλυση, το κόστος των μέτρων αυτών καταβάλλεται από τους επιβάτες.

2) Προστασία των καταναλωτών και δικαιώματα των επιβατών

Η πρόταση της Επιτροπής θέτει ορισμένες βασικές αρχές και διαδικασίες που ισχύουν για τον αρμόδιο για την ασφάλεια φορέα καθώς και τις αεροπορικές εταιρείες. Η σχέση μεταξύ των χρηστών των αερολιμένων και των επιβατών ρυθμίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008. Το άρθρο 23 σχετικά με τα δικαιώματα σε πληροφόρηση καθώς και τη μη διακριτική μεταχείριση των επιβατών περιέχει διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες οι επιβάτες έχουν αξίωση η πραγματική τιμή για την αεροπορική ασφάλεια να εμφαίνεται χωριστά στο τελικό αντίτιμο του εισιτηρίου. Μπορεί όμως πλέον ο επιβάτης να είναι βέβαιος ότι καταβάλλει την τιμή που έχει συμφωνηθεί πραγματικά μεταξύ του αρμόδιου φορέα και των αεροπορικών εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας πρότασης οδηγίας; Ποια είναι τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των συμπληρωματικών τελών για την ασφάλεια που επιβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες;

Ο εισηγητής υποστηρίζει ότι είναι ευκολότερο να εφαρμοστεί το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 με τις προτεινόμενες τροπολογίες. Αφενός προτείνεται οι ενώσεις προστασίας των επιβατών και των καταναλωτών να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις, έχοντας έτσι εσωτερική ενημέρωση σχετικά με την τιμολόγηση των μέτρων ασφαλείας που εν συνεχεία μπορούν να ελέγχουν στην τιμή του εισιτηρίου. Αφετέρου, οι τροποποιημένοι ή οι νέοι ορισμοί όσον αφορά τα τέλη για την ασφάλεια της αεροπορίας στοχεύουν στο να δείξουν ότι και οι αεροπορικές εταιρείες λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρότασης οδηγίας, σε περίπτωση που οι αεροπορικές εταιρείες χρεώνουν τα εν λόγω μέτρα ασφαλείας στους επιβάτες ως επιπλέον κόστος πρέπει να παρέχουν τη σχετική πληροφορία.

3) Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Η Επιτροπή προτείνει η οδηγία να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλους τους αερολιμένες της ΕΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έδειξαν ότι πρόκειται περί ενός εξαιρετικά αμφιλεγόμενου θέματος. Ορισμένα κράτη μέλη θα προτιμούσαν η οδηγία να εφαρμοστεί μόνο στους αερολιμένες από τους οποίους διακινούνται περισσότεροι από 2 ή 5 εκατ. επιβάτες (σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες και τα αερολιμενικά τέλη). Ο εισηγητής επιθυμεί να επισημάνει ότι η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί μόνο στα κράτη μέλη που επιβάλλουν τέλη για την ασφάλεια. Επιπλέον, προορίζεται να εφαρμοστεί μόνο στους αερολιμένες που έχουν λάβει άδεια για εμπορική κίνηση (όχι στις αερολέσχες).

4) Εναρμόνιση της πρότασης της Επιτροπής με την οδηγία 2009/12/ΕΚ για τα αερολιμενικά τέλη

Η πρόταση της Επιτροπής στηρίζεται πολύ στην οδηγία για τα αερολιμενικά τέλη. Οι τροπολογίες αυτές επιδιώκουν, στο μέτρο του δυνατού και του επιθυμητού, την εναρμόνιση των δύο νομικών κειμένων. Ο εισηγητής πιστεύει ότι αυτό δεν θα διευκολύνει απλώς τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία αλλά θα αποτρέψει περιττές παράλληλες διαδικασίες και επιπλέον διοικητικό κόστος κατά τη φάση της εφαρμογής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.5.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

14.7.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Ημερομηνία κατάθεσης

9.3.2010