MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmailun turvamaksuista

9.3.2010 - (KOM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Jörg Leichtfried


Menettely : 2009/0063(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0035/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0035/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmailun turvamaksuista

(KOM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0217),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0038/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 5. marraskuuta 2009 antaman lausunnon[1],

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0035/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Ilmailun turvaaminen Euroopan lentoasemilla on ensisijaisesti valtioiden vastuulla. Kukin jäsenvaltio päättää, miten ilmailun turvaaminen rahoitetaan. On kuitenkin tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet, joissa säännellään turvamaksujen keskeisiä piirteitä ja sitä, miten nämä maksut määritetään, sillä tällaisten puitteiden puuttuessa lentoaseman pitäjien ja sen käyttäjien välisiin suhteisiin liittyviä perusvaatimuksia ei välttämättä noudateta.

(1) Ilmailun turvaaminen Euroopan lentoasemilla on ensisijaisesti valtioiden vastuulla. On tarpeen vahvistaa yhteiset puitteet, joissa säännellään turvamaksujen keskeisiä piirteitä ja sitä, miten nämä maksut määritetään, sillä tällaisten puitteiden puuttuessa tällaisia maksuja määrittävien elinten ja lentoaseman käyttäjien välisiin suhteisiin liittyviä perusvaatimuksia ei välttämättä noudateta.

Perustelu

Tarvittava mukautus 6 artiklaan.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) On välttämätöntä, että lentoaseman käyttäjät saavat lentoaseman pitäjältä säännöllisesti tietoja siitä, miten ja millä perusteilla turvamaksut lasketaan. Tiedotuksen ansiosta lentoliikenteen harjoittajat saavat käsityksen turvaamispalveluista aiheutuvista kustannuksista ja niihin liittyvien investointien tuottavuudesta. Jotta lentoaseman pitäjä voisi kunnolla arvioida tulevia investointitarpeitaan, lentoaseman käyttäjien olisi hyvissä ajoin annettava lentoaseman pitäjän käyttöön kaikki toimintaansa koskevat ennusteet sekä tiedot kehittämishankkeistaan ja erityisistä tarpeistaan ja toiveistaan.

(3) On välttämätöntä, että lentoaseman käyttäjät saavat maksut määrittävältä tai niitä soveltavalta elimeltä säännöllisesti tietoja siitä, miten ja millä perusteilla siviili-ilmailun turvamaksut lasketaan. Tiedotuksen ansiosta lentoaseman käyttäjät saavat käsityksen kustannuksista, jotka aiheutuvat turvaamispalveluista, joihin viitataan yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetussa asetuksessa (EY) N:o 300/20081 ja sen täytäntöönpanosäännöissä, niihin liittyvien investointien tuottavuudesta sekä viranomaisten turvaamistarkoituksiin myöntämistä tuista ja avustuksista. Jotta maksut määrittävä tai maksuja soveltava toimivaltainen elin voisi kunnolla arvioida tulevia investointitarpeitaan, lentoaseman käyttäjien olisi hyvissä ajoin annettava toimivaltaisen elimen käyttöön kaikki toimintaansa koskevat ennusteet sekä tiedot kehittämishankkeistaan ja erityisistä tarpeistaan ja toiveistaan.

 

__________________

1 EUVL L 97, 9.4.2008, p. 72.

Perustelu

Direktiivissä ei tulisi keskittyä yksinomaan lentoaseman pitäjiin ja näin ollen jäljempänä 2 artiklassa määritelty neutraalimpi termi edustaa paremmin tilannetta eri jäsenvaltioissa. Lentoliikenteen harjoittajat olisi korvattava lentoaseman käyttäjillä, sillä tämä vastaa paremmin 2 artiklan määritelmää. On tärkeää lisätä julkisilta viranomaisilta saatavaa rahoitusta koskevaa avoimuutta. Liittyy tarkistukseen 23.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

4. Koska turvakustannusten kattamiseen tarkoitettujen maksujen määrittämiseen ja perimiseen sovelletaan erilaisia menetelmiä eri puolilla yhteisöä, on tarpeen yhdenmukaistaa turvakustannuksista johtuvien maksujen perimisen perusteet niillä yhteisön lentoasemilla, joilla turvaamisen kustannusten kattamiseksi peritään turvamaksuja. Näillä lentoasemilla maksun määrän olisi oltava sidoksissa turvaamisesta aiheutuviin kustannuksiin, ja siinä olisi otettava huomioon turvakustannusten mahdollinen julkinen rahoitus.

4. Koska turvakustannusten kattamiseen tarkoitettujen maksujen rahoittamiseen tai määrittämiseen ja perimiseen sovelletaan erilaisia menetelmiä eri puolilla yhteisöä, on tarpeen yhdenmukaistaa turvakustannuksista johtuvien maksujen perimisen perusteet niillä yhteisön lentoasemilla, joilla turvaamisen kustannusten kattamiseksi peritään turvamaksuja. Näillä lentoasemilla maksun määrän olisi oltava sidoksissa turvaamisesta aiheutuviin kustannuksiin, ja siinä olisi otettava huomioon turvakustannusten mahdollinen julkinen rahoitus, pyrittävä välttämään voittoa ja huolehdittava kyseisten lentoasemien asianmukaisista ja kustannustehokkaista turvapalveluista ja -järjestelyistä.

Perustelu

Euroopan lentoasemien turvallisuusmaksut olisi suhteutettava palvelujen tarjoamisesta aiheutuviin kustannuksiin, ja niissä olisi vältettävä voiton tuottaminen yksikölle, joka vastaa turvallisuusmaksujen perimisestä ja/tai keräämisestä. Kustannustehokkuuskriteerillä määritetään kustannukset palvelun tuottavaa yksikköä kohden, mukaan lukien arvio henkilöstöä ja operaatioita koskevista yksikkökustannuksista. Tarkistus yhdenmukaistaisi ilmailun turvamaksuja koskevan direktiivin lentoasemamaksuja koskevan direktiivin 2009/12/EY kanssa ja varmistaisi siten säännösten johdonmukaisuuden ja helpon soveltamisen.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) On tärkeää, että yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 300/2008 vahvistettuja yhteisiä perusvaatimuksia tiukempien kansallisten turvatoimien taloudellisista vaikutuksista tiedotetaan avoimesti.

(5) On tärkeää, että yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 300/2008 vahvistettuja yhteisiä perusvaatimuksia tiukempien kansallisten turvatoimien käytöstä tiedotetaan avoimesti.

Perustelu

Liittyy 6 artiklaan.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Jokaisessa jäsenvaltioissa olisi oltava riippumaton valvontaviranomainen, joka varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen ja tehokkaan soveltamisen. Viranomaisella olisi oltava kaikki tehtäviensä suorittamiseen tarvittava henkilöstö, asiantuntemus ja rahoitus.

(6) Jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa peritään turvamaksuja lentoasemilla, olisi oltava riippumaton valvontaviranomainen, joka varmistaa tämän direktiivin asianmukaisen ja tehokkaan soveltamisen. Viranomaisella olisi oltava kaikki tehtäviensä suorittamiseen tarvittava henkilöstö, asiantuntemus ja rahoitus.

Perustelu

Liittyy tarkistukseen 35, joka koskee direktiivin saattamista osaksi jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus soveltaa yhteistä maksujärjestelmää, jota sovelletaan koko lentoasemaverkossa tai muissa lentoasemien ryhmissä, samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää palvelevat ryhmät mukaan lukien.

Perustelu

Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) Kustannuksiin suhteutettujen turvamaksujen laskennassa olisi käytettävä objektiivisia perusteita, kuten perusteita, jotka on vahvistettu Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön asiakirjoissa, joissa kannatetaan matkustajamäärän, ilma-aluksen suurimman sallitun lentoonlähtömassan tai molempien tekijöiden yhdistelmän käyttöä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin lentoasemiin, jotka sijaitsevat EY:n perustamissopimuksen määräysten soveltamisalaan kuuluvalla alueella.

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin lentoasemiin, jotka sijaitsevat EY:n perustamissopimuksen määräysten soveltamisalaan kuuluvalla alueella ja joilla voidaan harjoittaa kaupallista liikennettä.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) 'lentoasemaverkolla' jäsenvaltiossa toimivien lentoasemien ryhmää, jonka toiminnasta vastaa toimivaltaisen kansallisen viranomaisen nimeämä lentoaseman pitäjä;

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) 'toimivaltaisella elimellä' lentoaseman pitäjää tai mitä tahansa muuta elintä tai viranomaista, joka vastaa ilmailun turvamaksujen soveltamisesta ja/tai niiden tason ja rakenteen määrittämisestä yhteisön lentoasemilla;

Perustelu

Jäsenvaltioilla on käytössä erilaisia järjestelmiä ilmailun turvaamiseksi. Kansallisesta kontekstista riippuen ilmailun turvaamisesta voivat olla vastuussa julkiset viranomaiset, lentoaseman pitäjät ja jopa lentoyhtiöt.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) ’turvamaksulla’ erityistä maksua, jonka tarkoituksena on kattaa kokonaan tai osittain niistä turvatoimista aiheutuvat kustannukset, jotka toteutetaan siviili-ilmailun suojaamiseksi laittomilta teoilta.

d) ’turvamaksulla’ erityistä maksua, jonka keräämisestä sen eri muodoissa voi vastata yksikkö, lentoasema tai lentoaseman käyttäjä ja jonka tarkoituksena on kattaa niistä turvatoimista aiheutuvat kustannukset, jotka toteutetaan siviili-ilmailun suojaamiseksi laittomilta teoilta. Nämä ilmailun turvaamisesta aiheutuvat kustannukset voivat sisältää asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanon varmistamisesta aiheutuvat kustannukset tai asianomaisen viranomaisen suorittamat asiaan liittyvät sääntely- ja valvontakustannukset;

Perustelu

Jäsenvaltioilla on käytössä erilaisia järjestelmiä ilmailun turvaamiseksi. Kansallisesta kontekstista riippuen ilmailun turvaamisesta voivat olla vastuussa julkiset viranomaiset, lentoaseman pitäjät ja jopa lentoyhtiöt. Näin ollen myös turvatoimenpiteiden rahoituksesta vastaavat eri toimijat eri jäsenvaltioissa. Niinpä 2 artiklan sisältämän turvamaksun määritelmän on heijastettava lentoasemien, julkisten viranomaisten ja lentoyhtiöiden erilaisia velvollisuuksia ja niiden keräämiä erityyppisiä turvamaksuja.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) 'ilmailun turvaamisella' toimenpiteiden sekä inhimillisten ja aineellisten voimavarojen yhdistelmää, jolla on tarkoitus turvata siviili-ilmailu siihen kohdistuvilta ja sen turvallisuuden vaarantavilta laittomilta teoilta;

Perustelu

Määritelmä on otettu asetuksesta 300/2008. Määritelmä on tarpeellinen sen välttämiseksi, että keskitytään yksinomaan lentoasemiin. Liittyy tarkistuksiin 15 ja 26.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Lentoasemaverkko

 

Jäsenvaltiot voivat sallia, että lentoasemaverkon toimivaltainen elin ottaa käyttöön yhteisen ja avoimen turvamaksujärjestelmän, jota sovelletaan koko lentoasemaverkossa.

Perustelu

Monet jäsenvaltiot (esim. Espanja, Portugali, Kreikka, Ruotsi, Suomi ja Norja) ovat perustaneet lentoasemaverkkoja osana kansallista liikennepolitiikkaansa. Lentoasemaverkkojen on voitava soveltaa yhteisiä turvamaksujärjestelmiä, jotta ne voivat edistää alueellista koheesiota ja rajoittaa syrjäisten alueiden epäsuotuisaa kilpailuasemaa. Näin ollen turvamaksuja koskevaa direktiiviluonnosta olisi mukautettava lentoasemamaksuja koskevan direktiivin 4 artiklaan siten, että siinä tunnustetaan lentoasemaverkot.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

3 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b artikla

 

Yhteiset maksujärjestelmät

 

Jäsenvaltiot voivat tiedotettuaan komissiolle asiasta yhteisön oikeutta noudattaen sallia, että toimivaltainen elin soveltaa yhteistä ja avointa maksujärjestelmää samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää palvelevilla lentoasemilla, jos kukin lentoasema täyttää täysin 5 artiklassa säädetyt avoimuutta koskevat vaatimukset.

Perustelu

On tärkeää varmistaa johdonmukaisuus lentoasemamaksuja koskevan direktiivin kanssa. Lentoasemien pitäjät soveltavat usein yhteistä maksujärjestelmää samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää palvelevilla lentoasemilla liikenteen jakautumiseen liittyvistä syistä. Lentoasemajärjestelmien on mahdollistettava myös yhteisten turvamaksujärjestelmien soveltaminen. Näin ollen turvamaksuja koskevaa direktiiviluonnosta olisi mukautettava lentoasemamaksuja koskevan direktiivin 5 artiklaan siten, että siinä tunnustetaan samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää palvelevat lentoasemaverkot.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Neuvottelut

Neuvottelut ja muutoksenhaku

Perustelu

Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoaseman pitäjä saa kaikki tarvittavat tiedot kustannuksista, jotka aiheutuvat ilmailun turvatoimien toteuttamisesta lentoasemalla.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen elin saa kaikki tarvittavat tiedot kustannuksista, jotka aiheutuvat ilmailun turvatoimien toteuttamisesta lentoasemalla.

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kullakin lentoasemalla otetaan käyttöön pakollinen menettely, jonka mukaisesti lentoaseman pitäjä ja lentoaseman käyttäjät neuvottelevat säännöllisesti turvamaksujärjestelmän toiminnasta ja maksujen tasosta. Tällaiset neuvottelut on järjestettävä vähintään kerran vuodessa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että otetaan käyttöön pakollinen menettely, jonka mukaisesti toimivaltainen elin ja lentoaseman käyttäjät tai lentoaseman käyttäjien edustajat tai yhteenliittymät neuvottelevat säännöllisesti turvamaksujärjestelmien toiminnasta ja maksujen tasosta. Tällaiset neuvottelut on järjestettävä vähintään kerran vuodessa, ellei viimeisimmissä neuvotteluissa toisin päätetä. Jos toimivaltaisen elimen ja lentoaseman käyttäjien välillä on monivuotinen sopimus, neuvottelut on järjestettävä tämän sopimuksen mukaisesti. Jäsenvaltioilla on oikeus vaatia, että neuvotteluja käydään useammin.

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1008/2008 23 artiklan 1 kohdassa edellytetään jo, että lentoyhtiöiden on julkaistava erikseen verot, maksut, lisämaksut ja palvelumaksut (kuten turvallisuutta tai polttoainetta koskevat maksut), jos ne sisältyvät lopulliseen hintaan. Lentoasemien käyttäjien yhteenliittymille ei tarvitse antaa erittäin arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Lentoaseman pitäjän on toimitettava lentoaseman käyttäjille kaikki turvamaksujärjestelmän tai turvamaksujen tason muutosehdotukset sekä ehdotettujen muutosten syyt viimeistään neljä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Lentoaseman pitäjän on neuvoteltava lentoaseman käyttäjien kanssa ehdotetuista muutoksista ja otettava näiden näkemykset huomioon ennen päätöksen tekemistä.

3. Toimivaltaisen elimen on toimitettava lentoaseman käyttäjille tai lentoaseman käyttäjien edustajille tai yhteenliittymille kaikki turvamaksujärjestelmän tai turvamaksujen tason muutosehdotukset sekä ehdotettujen muutosten syyt viimeistään neljä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Toimivaltaisen elimen on neuvoteltava lentoaseman käyttäjien kanssa ehdotetuista muutoksista ja otettava näiden näkemykset huomioon ennen päätöksen tekemistä.

Perustelu

Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Lentoaseman pitäjän on julkaistava päätöksensä viimeistään kaksi kuukautta ennen sen voimaantuloa. Jos ehdotetuista muutoksista ei ole päästy sopimukseen lentoaseman pitäjän ja lentoaseman käyttäjien välillä, lentoaseman pitäjän on perusteltava, miksi päätös poikkeaa lentoaseman käyttäjien näkemyksistä.

4. Toimivaltaisen elimen on julkaistava päätöksensä viimeistään kaksi kuukautta ennen sen voimaantuloa. Jos ehdotetuista muutoksista ei ole päästy sopimukseen toimivaltaisen elimen ja lentoaseman käyttäjien välillä, toimivaltaisen elimen on perusteltava, miksi päätös poikkeaa lentoaseman käyttäjien näkemyksistä.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kumpikin osapuoli voi vedota 8 artiklassa tarkoitettuun riippumattomaan valvontaviranomaiseen, jonka on tutkittava turvamaksujärjestelmän tai turvamaksujen tason muuttamisen perustelut, jos toimivaltaisen elimen tekemästä turvamaksuja koskevasta päätöksestä ollaan erimielisiä.

Perustelu

Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltio voi päättää olla soveltamatta 4 a kohtaa ilmailun turvamaksujen tason tai rakenteen muutoksiin lentoasemilla, joiden osalta:

 

a) on olemassa kansallisen oikeuden mukainen pakollinen menettely, jonka mukaan ilmailun turvamaksut tai niiden enimmäistason määrittää tai hyväksyy riippumaton valvontaviranomainen; tai

 

b) on olemassa kansallisen oikeuden mukainen pakollinen menettely, jolla riippumaton valvontaviranomainen tutkii säännöllisesti tai asianomaisten osapuolten pyynnöstä, vallitseeko tällaisilla lentoasemilla tehokas kilpailu. Jäsenvaltion on päätettävä, että riippumaton valvontaviranomainen määrittää tai hyväksyy ilmailun turvamaksut tai niiden enimmäistason, mikäli tämä asian tutkimisen perusteella osoittautuu aiheelliseksi. Tätä päätöstä sovelletaan niin kauan kuin se on asianomaisen viranomaisen suorittaman tutkimisen perusteella tarpeen.

 

Jäsenvaltion tätä kohtaa soveltaessaan noudattamien menettelyjen, ehtojen ja perusteiden on oltava asiaan vaikuttavia, objektiivisia, syrjimättömiä ja avoimia.

Perustelu

Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoaseman pitäjä antaa kullekin lentoaseman käyttäjälle ja näiden edustajille tai organisaatioille vuosittain tiedot tekijöistä, joiden perusteella kaikkien lentoasemalla perittävien turvamaksujen taso on määritelty. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen elin antaa aina 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen yhteydessä kullekin lentoaseman käyttäjälle taikka lentoaseman käyttäjien edustajille tai yhteenliittymille tiedot tekijöistä, joiden perusteella kaikkien kullakin lentoasemalla perittävien turvamaksujen rakenne tai taso on määritelty. Näihin tietoihin on sisällyttävä vähintään seuraavat:

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään turvakustannusten määrittämistä koskevan tiedottamisen järjestelyjä. Tietoja olisi ensinnäkin annettava sekä maksujen rakenteesta että tasosta. Kaikilta lentoasemilta olisi toisekseen edellytettävä näiden tietojen toimittamista.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) yleinen kulurakenne niiden tilojen ja palvelujen osalta, joita turvamaksut koskevat;

Perustelu

Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) lentoasemalla perittävistä eri turvamaksuryhmistä kertyvät tulot ja niistä aiheutuvat kustannukset;

c) turvamaksuista kertyvät tulot ja niillä katettujen palvelujen kokonaiskustannukset;

Perustelu

Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) julkisilta viranomaisilta saatu rahoitus niiden tilojen ja palvelujen osalta, joita turvamaksut koskevat;

Perustelu

Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) ennusteet turvamaksujen tason kehittymisestä;

e) ennusteet turvamaksujen tason kehittymisestä kun otetaan huomioon ehdotetut investoinnit, liikenteen kasvu ja turvallisuusuhkien lisääntyminen;

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoaseman käyttäjät antavat lentoaseman pitäjälle ennen jokaista 4 artiklan mukaista neuvottelua tiedot erityisesti seuraavista seikoista:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lentoaseman käyttäjät antavat toimivaltaiselle elimelle ennen jokaista 4 artiklan mukaista neuvottelua tiedot erityisesti seuraavista seikoista:

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a) lentoaseman käyttäjien lentoasemalta lähteviltä matkustajilta perimien turvamaksujen suuruus ja tiedot tekijöistä, joiden perusteella nämä maksut on määritetty, 1 kohdan a–f alakohdan mukaisesti.

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittajat toteuttavat tiettyjä asetuksessa 2008/300 määriteltyjä turvatoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden aiheuttamien kustannusten avoimuuden lisääminen on loppukuluttajan eli matkustajan etujen mukaista, jotta taataan näiden lisämaksujen kustannusvastaavuus.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisen elimen perimien turvamaksujen määrää ja lentoaseman käyttäjiä koskevat tiedot ovat julkisesti saatavilla.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tämän artiklan nojalla annettuja tietoja on pidettävä luottamuksellisina tai taloudellisesti arkaluonteisina ja käsiteltävä sen mukaisesti, jollei kansallisen lainsäädännön soveltamisesta muuta johdu. Julkisesti noteerattujen lentoaseman pitäjien osalta on noudatettava erityisesti arvopaperimarkkinalainsäädäntöä.

Perustelu

Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vaikutusten arviointi

Tiukemmat toimenpiteet

Perustelu

Tarkistus liittyy seuraavaan tarkistukseen. Vaikutusten arviointia ei tarvita, mikäli jäsenvaltiot maksavat tiukemmat ja kalliimmat toimenpiteet.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ennen tiukempien toimenpiteiden ottamista käyttöön asetuksen (EY) N:o 300/2008 6 artiklan nojalla jäsenvaltioiden on arvioitava, mitkä ovat niiden vaikutukset turvamaksujen tasoon. Jäsenvaltioiden on arvioitava [tämän direktiivin voimaantulopäivänä] voimassa olleiden tiukempien kansallisten toimenpiteiden vaikutukset kolmen vuoden siirtymäaikana, joka alkaa tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

1. Jäsenvaltiot maksavat asetuksen (EY) N:o 300/2008 6 artiklan nojalla täytäntöönpantavista tiukemmista toimenpiteistä aiheutuvat lisäkustannukset.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisten vaikutusten arviointien tulokset ja neuvoteltava niistä lentoaseman käyttäjien kanssa 4 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Liittyy tarkistukseen 29.

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Ennen tiukempien toimenpiteiden ottamista käyttöön asetuksen (EY) N:o 300/2008 4 artiklan nojalla komission on arvioitava, mitkä ovat niiden vaikutukset turvamaksujen tasoon. Komissio kuulee asetuksen (EY) N:o 300/2008 17 artiklan nojalla muodostettua sidosryhmien neuvoa-antavaa työryhmää tämän vaikutusten arvioinnin tuloksista.

Perustelu

Komission olisi myös teetettävä vaikutusten arviointi, jossa punnitaan toimijoihin ja matkustajiin kohdistuvia toiminnallisia vaikutuksia, ennen kuin se hyväksyy komiteamenettelyä soveltaen uusia ilmailun turvatoimia. Määräysten tarpeellisuuden olisi oltava hyvin selkeä. Viimeaikainen esimerkki nesteiden kuljettamisesta käsimatkatavaroissa on osoittanut, kuinka tärkeää tällainen arviointi ja lentoasemien toimijoiden ja käyttäjien kuuleminen on, jotta voidaan valita tasapainoinen toimenpide, jolla pystytään hillitsemään uhkaa ja rajoittamaan toimintaan kohdistuvia vaikutuksia sekä matkustajien että koko ilmailualan eduksi.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Turvamaksuja saa käyttää ainoastaan turvakustannusten kattamiseen. Nämä kustannukset on määriteltävä kussakin jäsenvaltiossa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpito- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti.

1. Turvamaksuja saa käyttää ainoastaan turvakustannusten kattamiseen. Nämä kustannukset on määriteltävä kussakin jäsenvaltiossa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpito- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Turvamaksuista kertyvät kokonaistulot eivät saa ylittää ilmailun turvallisuudesta aiheutuvia kustannuksia kyseisellä lentoasemalla, kyseisessä lentoasemaverkossa tai lentoasemien ryhmässä.

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Turvamaksujen laskennan kustannusperustaan ei oteta mukaan kustannuksia, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden toteuttamista yleisluontoisemmista turvallisuustoimista, kuten yleinen poliisitoimi, tiedusteluaineiston kerääminen ja kansallinen turvallisuus.

Perustelu

On syytä varmistaa, että turvamaksuja käytetään kaikilla lentoasemilla pelkästään turvakustannusten kattamiseen.

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tämä direktiivi ei estä kansallista riippumatonta valvontaviranomaista siirtämästä valvonnassaan ja täydellä vastuullaan sekä kansallisen oikeuden mukaisesti tämän direktiivin täytäntöönpanoa muille riippumattomille valvontaviranomaisille edellyttäen, että täytäntöönpanossa noudatetaan samoja normeja.

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on tärkeää, että kansallisilla valvontaviranomaisilla on mahdollisuus siirtää toimivaltuuksiaan alueellisille viranomaisille, jotka vastaavat lentoasemien taloudellisesta sääntelystä liittovaltiojärjestelmissä. Yhteensopivuus lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12 kanssa.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on taattava riippumattoman valvontaviranomaisen riippumattomuus varmistamalla, että se on oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton lentoasemien pitäjistä ja lentoliikenteen harjoittajista. Jäsenvaltioiden, jotka ovat lentoasemien, lentoasemien pitäjien tai lentoliikenteen harjoittajien omistajia tai joilla on niissä määräysvalta, on varmistettava, että sääntelytehtävät on käytännössä erotettu rakenteellisesti omistajuuteen tai määräysvaltaan liittyvästä toiminnasta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton valvontaviranomainen käyttää toimivaltaansa puolueettomasti ja avoimesti.

2. Jäsenvaltioiden on taattava riippumattoman valvontaviranomaisen riippumattomuus varmistamalla, että se on oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton toimivaltaisista elimistä tai lentoliikenteen harjoittajista. Jäsenvaltioiden, jotka ovat lentoasemien, lentoasemien pitäjien tai lentoliikenteen harjoittajien omistajia tai joilla on niissä määräysvalta, on varmistettava, että sääntelytehtävät on käytännössä erotettu rakenteellisesti omistajuuteen tai määräysvaltaan liittyvästä toiminnasta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumaton valvontaviranomainen käyttää toimivaltaansa puolueettomasti ja avoimesti.

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) perustetaan lentoaseman pitäjän ja käyttäjien välisten erimielisyyksien ratkaisumenettely;

a) perustetaan toimivaltaisen elimen ja lentoaseman käyttäjien välisten erimielisyyksien ratkaisumenettely;

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Kun jäsenvaltio soveltaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti sääntelymenettelyä tai lainsäädäntömenettelyä määrittääkseen ja hyväksyäkseen turvamaksujen rakenteen tai tason kansallisella tasolla, turvamaksujen voimassaolon tarkastamisesta vastaavat kansalliset viranomaiset hoitavat 1–5 kohdassa tarkoitetut riippumattoman valvontaviranomaisen tehtävät.

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa (kuten Espanjassa ja Ranskassa) turvamaksut vahvistetaan sääntely- tai lainsäädäntömenettelyllä. Tällöin säädöksiä tai lakeja koskevien vetoomusten tutkimisesta vastaavien viranomaisten olisi toimittava riippumattomina valvontaviranomaisina ja tehtävä ratkaisut turvamaksujen tasoon tai rakenteeseen haetuista muutoksista.

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Komissio toimittaa viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta ilmailun turvallisuuden rahoittamista koskevan selonteon, jossa tarkastellaan ilmailun turvallisuutta koskevien kustannusten kehittymistä ja ilmailun turvallisuuden rahoitusmenetelmiä.

Perustelu

Komission on kuitenkin jatkettava ilmailun turvallisuuden kokonaisrahoituksen pohtimista ja laadittava kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta uusi, lisäehdotuksia sisältävä selonteko.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [] päivänä […]kuuta […]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen ...*. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

 

_______________

*EUVL: Pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on 2 vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Niin kauan kuin turvamaksuja ei peritä jäsenvaltion yhdelläkään lentoasemalla, ja sanotun rajoittamatta 9 artiklan 2 kohdan soveltamista, kyseisellä jäsenvaltiolla ei ole velvoitetta noudattaa 1 ja 2 kohtaa.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Esittelijä kannattaa suurilta osin komission ehdotusta, jolla pyritään siihen, että vahvistetaan joukko perusperiaatteita, joita on noudatettava turvamaksuja määritettäessä. Ne ovat syrjimättömyys, neuvotteleminen ja muutoksenhaku, turvamaksujen kustannusten avoimuus ja kustannusvastaavuus ja valvontaviranomaisen perustaminen.

Esitetyt tarkistukset voidaan tiivistää seuraavasti:

1) Rahoitus

Euroopan parlamentti oli useita kertoja, erityisesti neuvotteluissa asetuksesta (EY) N:o 300/2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (Costan mietintö) sekä lentoasemamaksuja koskevasta direktiivistä 2009/12 (Stockmannin mietintö), turhaan vaatinut turvamaksujen rahoituksen sääntelyä. Euroopan parlamentti vaati avoimuutta sekä turvaverojen ja -maksujen sitomista niiden tarkoitukseen.

Lisäksi parlamentti oli sitä mieltä, että jäsenvaltioiden olisi vastattava asetuksen (EY) N:o 300/2008 8 artiklan mukaisten tiukempien toimenpiteiden käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista.

Komissio oli haluton tai kyvytön käsittelemään tätä kysymystä, kuten työasiakirjassa todetaan. Komissio pyrkii ainoastaan rajoittamaan kustannuksia tai ainakin tekemään niistä ymmärrettäviä säätämällä uudesta pakollisesta järjestelmästä, jonka mukaan ennen tiukempien toimenpiteiden ottamista käyttöön jäsenvaltioiden on arvioitava niiden taloudelliset vaikutukset (ks. ehdotuksen 6 artikla). Esittelijä ehdottaa kuitenkin, että mikäli näistä tiukemmista toimenpiteistä aiheutuu lisäkustannuksia, jäsenvaltioiden olisi maksettava ne. Tässä tapauksessa ei tarvittaisi pakollista vaikutusten arviointia, sillä kukin jäsenvaltio harkitsisi tarkkaan, ovatko nämä toimenpiteet tarpeellisia, sillä kustannuksia ei voisi siirtää matkustajien maksettavaksi.

Muutamia viikkoja sitten tapahtunut terroriteko osoitti jälleen kerran, että lentoasemien turvallisuuden takaaminen on valtioiden tehtävä ja että olemassa olevien ja uusien harkinnassa olevien turvatoimenpiteiden tavoitteena on terroritekojen torjuminen. Asiasta käydyssä keskustelussa ei ole toistaiseksi otettu esille sitä, että näistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset päätyvät viime kädessä matkustajien maksettavaksi.

2) Kuluttajansuoja ja matkustajien oikeudet

Komission ehdotuksessa säädetään perusperiaatteista ja toimivaltaisen elimen ja lentoyhtiöiden välisistä menettelyistä. Lentoyhtiöiden ja matkustajien välisistä suhteista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1008/2008. Tiedottamista ja syrjintäkieltoa koskevaan 23 artiklaan sisältyy määräyksiä, joiden mukaan matkustajille on lopullisessa hinnassa ilmoitettava erikseen turvatoimien todellinen hinta. Miten matkustajat voivat olla varmoja siitä, että he maksavat sen hinnan, jonka toimivaltainen elin ja lentoyhtiöt ovat vahvistaneet direktiiviehdotuksen 4 artiklan mukaisesti? Ja millä tavalla voidaan varmistaa, että lentoyhtiöiden perimät ylimääräiset turvamaksut ovat avoimia?

Esittelijä on sitä mieltä, että asetuksen (EY) N:o 1008/2008 23 artikla on helpompi panna täytäntöön ehdotettujen tarkistusten jälkeen. Toisaalta on ehdotettu, että matkustaja- ja kuluttajansuojajärjestöjen olisi osallistuttava neuvotteluihin, jotta ne saisivat käsityksen turvatoimien hinnoittelusta ja voisivat siten verrata saamiaan tietoja lentolippujen hintoihin. Toisaalta tarkistettujen tai uusien turvamaksujen ja ilmailun turvallisuutta koskevien määritelmien tavoitteena on osoittaa, että myös lentoyhtiöt toteuttavat turvatoimenpiteitä. Mikäli lentoyhtiöt veloittavat nämä turvatoimenpiteet matkustajilta lisäkustannuksina, niitä koskevat tiedot olisi esitettävä direktiiviehdotuksen 5 artiklan mukaisesti.

3) Direktiivin soveltamisala

Komissio ehdottaa, että direktiiviä olisi sovellettava lähes kaikilla EU:n lentoasemilla kuten asetusta (EY) N:o 300/2008 sovelletaan. Neuvoston työryhmien neuvotteluissa on kuitenkin käynyt ilmi, että tämä on hyvin kiistanalainen aihe. Osa jäsenvaltioista on sitä mieltä, että direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan lentoasemiin, joiden matkustajamäärät ovat enemmän kuin kaksi tai viisi miljoonaa matkustajaa (kuten direktiiviä maahuolintapalveluista ja lentoasemamaksuista). Esittelijä haluaa huomauttaa, että direktiivi on pantava täytäntöön ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, joissa peritään turvamaksuja. Lisäksi sitä on tarkoitus soveltaa ainoastaan lentoasemiin, joilla voidaan harjoittaa kaupallista liikennettä (ei ilmailukerhojen lentoasemiin).

4) Komission ehdotuksen ja lentoasemamaksuista annetun direktiivin 2009/12/EY yhdenmukaistaminen

Komission ehdotus perustuu suurelta osin lentoasemamaksuista annettuun direktiiviin. Tarkistusten tavoitteena on yhdenmukaistaa nämä kaksi säädöstä siltä osin kuin se on mahdollista ja aiheellista. Esittelijä uskoo, että täten helpotetaan direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja vältytään tarpeettomilta päällekkäisiltä menettelyiltä ja hallintomenoilta täytäntöönpanovaiheessa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ilmailun turvamaksut

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

11.5.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

14.7.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Hyväksytty (pvä)

1.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.3.2010