JELENTÉS a légiközlekedés-védelmi díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

9.3.2010 - (COM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Jörg Leichtfried


Eljárás : 2009/0063(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0035/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0035/2010
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a légiközlekedés-védelmi díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0217),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 80. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0038/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. november 5-i véleményére[1],

–   tekintettel a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A7‑0035/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az európai repülőterek légiközlekedés-védelmének biztosítása alapvetően állami feladat. Az egyes tagállamok önállóan döntenek a légiközlekedés-védelem finanszírozásának módjáról. Egységes keretre van azonban szükség a légiközlekedés-védelmi díjak alapvető összetevőinek és meghatározásuk módjának szabályozásához, mivel annak hiányában a repülőtér-üzembentartók és a repülőtér használói közötti kapcsolatot szabályozó követelmények teljesítése nem biztosított.

(1) Az európai repülőterek légiközlekedés-védelmének biztosítása alapvetően állami feladat. Egységes keretre van szükség a légiközlekedés-védelmi díjak alapvető összetevőinek és meghatározásuk módjának szabályozásához, mivel annak hiányában a díjakat megállapító szervek és a repülőtér használói közötti kapcsolatot szabályozó alapkövetelmények teljesítése nem biztosított.

Indokolás

A 6. cikkhez történő szükséges igazítás.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A repülőtér használói számára alapvető fontosságú, hogy rendszeres tájékoztatást kapjanak a repülőtér-üzembentartóktól a légiközlekedés-védelmi díjak kiszámítási módjáról és alapjáról. A légi fuvarozók ezen információk birtokában alkothatnak képet a légiközlekedés-védelmi költségekről és a kapcsolódó beruházások hatékonyságáról. A repülőtér-üzembentartó pedig akkor mérheti fel megfelelően, hogy a jövőben milyen jellegű beruházásokra lesz szükség, ha a repülőtér használóival szemben is követelmény, hogy megosszák a repülőtér üzembentartójával a működési előrejelzéseiket, fejlesztési terveiket, illetőleg különleges igényeiket és kívánságaikat.

(3) A repülőtér használói számára alapvető fontosságú, hogy rendszeres tájékoztatást kapjanak a díjakat megállapító vagy alkalmazó szervtől a légiközlekedés-védelmi díjak kiszámítási módjáról és alapjáról. A repülőtér használói ezen információk birtokában alkothatnak képet a – például a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK rendeletben1 és e rendelet végrehajtási szabályaiban említett – légiközlekedés-védelmi költségekről és a kapcsolódó beruházások hatékonyságáról, valamint a hatóságok részéről védelmi célokra előirányzott támogatásokról. Ahhoz, hogy a díjakat megállapító vagy alkalmazó illetékes szerv megfelelően felmérhesse, hogy a jövőben milyen jellegű beruházásokra lesz szükség, arra kell kötelezni a repülőtér használóit, hogy időközönként megosszák az illetékes szervvel a működési előrejelzéseiket, fejlesztési terveiket, valamint különleges igényeiket és kívánságaikat.

 

__________________

1 HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

Indokolás

Az irányelvnek nemcsak a repülőtér-üzembentartókra kell összpontosítania, és ezért egy semlegesebb – a később a 2. cikkben meghatározott – kifejezés jobban tekintetbe veszi a különböző tagállami helyzeteket. A légi fuvarozók kifejezést a repülőtér használói kifejezéssel kell felváltani, mivel ez áll összhangban a 2. cikkben szereplő fogalommeghatározással. Fontos az állami hatóságok által juttatott finanszírozás átláthatóságának fokozása. A 23. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Mivel a Közösségen belül több különböző módszer létezik a védelmi költségeket fedező díjak kiszámítására és kivetésére, indokolt egységesíteni a védelmi díjak kiszabásának alapját azokon a közösségi repülőtereken, ahol a védelmi költségek a légiközlekedés-védelmi illetékben jelennek meg. Ezeken a repülőtereken az illetéknek a védelmi költségekhez kell kapcsolódnia, számításba véve e költségek bárminemű közfinanszírozását is.

(4) Mivel a Közösségen belül több különböző módszer létezik a védelmi költségeket fedező díjak finanszírozására vagy kiszámítására és kivetésére, indokolt egységesíteni a védelmi díjak kiszabásának alapját azokon a közösségi repülőtereken, ahol a védelmi költségek a légiközlekedés-védelmi illetékben jelennek meg. Ezeken a repülőtereken az illetéknek a védelmi költségekhez kell kapcsolódnia, számításba véve e költségek bárminemű közfinanszírozását is bármilyen nemű haszon elkerülése, valamint az érintett repülőtereken nyújtandó fenntartható és költséghatékony biztonsági szolgáltatások és létesítmények biztosítása érdekében.

Indokolás

Az európai repülőtereken alkalmazott légiközlekedés-védelmi díjaknak a biztonsági szolgáltatások nyújtásához kell kapcsolódniuk és el kell kerülni, hogy a díjak révén a biztonsági díjak kiszabásával és/vagy beszedésével megbízott vállalkozás profitra tegyen szert. A költséghatékonyság mennyiségileg meghatározza a nyújtott szolgáltatás egységre vetített költségét, beleértve a személyzetre és működésre vonatkozó egységnyi költségek megbecsülését. A módosítás összhangba hozná a légiközlekedés-védelmi díjakról szóló irányelvet a repülőtéri díjakról szóló 2009/12/EK irányelvvel a szabályok egységességének és könnyű alkalmazhatóságának biztosítása érdekében.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A nemzeti légiközlekedés-védelmi intézkedések gazdasági hatásait illetően jóval magasabb fokú átláthatóságot szükséges biztosítani, mint amilyet a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban megállapított közös alapkövetelmények előírnak.

(5) A nemzeti légiközlekedés-védelmi intézkedések használatát illetően jóval magasabb fokú átláthatóságot szükséges biztosítani, mint amilyet a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban megállapított közös alapkövetelmények előírnak.

Indokolás

A 6. cikkhez kapcsolódik.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Minden tagállamban független felügyeleti hatóság felállításával biztosítható az irányelv megfelelő és hatékony alkalmazása. A hatóságnak rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges minden erőforrással a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében.

(6) Minden olyan tagállamban, ahol a repülőtereken légiközlekedés-védelmi díjat számítanak fel, független felügyeleti hatóságnak kell biztosítania ezen irányelv megfelelő és hatékony alkalmazását. A hatóságnak rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges minden erőforrással a személyi állomány, a szakértelem és a pénzügyi eszközök tekintetében.

Indokolás

Az átültetésre vonatkozó 35. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A tagállamok részére biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy egy adott repülőtér-hálózatra vagy a repülőterek egyéb csoportjára vonatkozóan – beleértve az ugyanazon várost vagy agglomerációt kiszolgáló repülőtereket – közös díjszabási rendszert alkalmazzanak.

Indokolás

Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A légiközlekedés-védelmi díjak költségarányosságára vonatkozó számítások során objektív kritériumokat kell alapul venni, így például a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) vonatkozó dokumentumaiban meghatározott kritériumokat, amelyek az utasok számának vagy a repülőgép maximális felszállósúlyának vagy e két tényező kombinációjának használatát ajánlják.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányelv valamennyi olyan repülőtérre alkalmazandó, amely a Szerződés rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területen található.

Az irányelv valamennyi olyan repülőtérre alkalmazandó, amely a Szerződés rendelkezéseinek hatálya alá tartozó területen található és a kereskedelmi forgalom számára nyitott.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) „repülőtér-hálózat”: egy tagállamon belül több olyan repülőtér, amelyeket az illetékes nemzeti hatóság által kijelölt repülőtér-irányító szerv üzemeltet.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) „illetékes szerv”: az a repülőtér-irányító szervezet vagy az az egyéb szerv vagy hatóság, amely a közösségi repülőtereken a légiközlekedés-védelmi díjak szintjének és struktúrájának alkalmazásáért és/vagy megállapításáért felelős;

Indokolás

A tagállamok különböző rendszereket hoztak létre a légiközlekedés-védelmi intézkedések elvégzésére. A nemzeti összefüggések függvényében e rendszerek lehetnek állami hatóságok, lehet a repülőtér-irányító szervezet, és lehetnek azok a légitársaságok, amelyek légiközlekedés-védelmi intézkedések elvégzéséért felelősek.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „légiközlekedés-védelmi díj”: kifejezetten a polgári légi közlekedést érintő jogellenes cselekmények elleni védelmi intézkedések teljes vagy részköltségének fedezetére szolgáló illeték.

d) „légiközlekedés-védelmi díj”: kifejezetten a polgári légi közlekedést érintő jogellenes cselekmények elleni védelmi intézkedések költségeinek fedezetére szolgáló illeték, amelyet valamely testület, repülőtér vagy repülőtér-használó szed be különböző formákban. A légi közlekedés védelmének ezen költségeihez tartozhatnak a 300/2008/EK rendelet alkalmazásának biztosítása vagy a kapcsolódó szabályozási és felügyeleti intézkedések kapcsán a megfelelő hatóság által viselt költségek is.

Indokolás

A tagállamok különböző rendszereket hoztak létre a légiközlekedés-védelmi intézkedések elvégzésére. A nemzeti összefüggések függvényében e rendszerek lehetnek állami hatóságok, lehet a repülőtér-irányító szervezet, és lehetnek azok a légitársaságok, amelyek légiközlekedés-védelmi intézkedések elvégzéséért felelősek. Ebből adódóan a biztonsági intézkedések finanszírozása szintén különböző szereplőkre hárul a különböző tagállamokban. Ezért a „légiközlekedés-védelmi díj” 2. cikkben szereplő fogalommeghatározásának tükröznie kell a különböző illetékességi köröket, valamint a repülőterek, állami hatóságok és légitársaságok által szedett védelmi díjak típusait.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) „a légi közlekedés védelme”: a polgári légi közlekedésnek a polgári légi közlekedés biztonságát veszélyeztető jogellenes cselekményekkel szembeni védelmét célzó intézkedések, valamint emberi és anyagi erőforrások összessége;

Indokolás

A fogalommeghatározást a 300/2008 rendeletből vettük. E meghatározásra annak érdekében van itt szükség, hogy ne csak a repülőterekre összpontosítsunk. A 15. és 26. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Repülőtér-hálózat

 

A tagállamok a repülőtér-hálózatok illetékes szervei számára engedélyezhetik olyan egységes és átlátható légiközlekedés-védelmi díjszabási rendszer bevezetését, amely a repülőtér-hálózat egészére kiterjed.

Indokolás

Több tagállam (például Spanyolország, Portugália, Görögország, Svédország, Finnország és Norvégia) hozott létre repülőtér-hálózatokat a nemzeti közlekedési politikája keretében. A repülőtér-hálózatoknak olyan helyzetben kell lenniük, hogy közös légiközlekedés-védelmi díjszabási rendszert alkalmazhassanak a területi kohézió előmozdítása és a távoli régiók versenyhátrányainak korlátozása érdekében. Ezért a légiközlekedés-védelmi díjakról szóló uniós irányelv tervezetét összhangba kell hozni a repülőtéri díjakról szóló uniós irányelv 4. cikkével a repülőtér-hálózatok elismerése érdekében.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. cikk

 

Egységes díjszabási rendszer

 

A tagállamok a Bizottság tájékoztatását követően és a közösségi joggal összhangban az ugyanazon várost vagy agglomerációt kiszolgáló repülőterek illetékes szerve számára megengedhetik egységes és átlátható díjszabási rendszer alkalmazását, feltéve hogy minden egyes repülőtér teljes mértékben megfelel az 5. cikkben az átláthatóságra vonatkozóan megállapított követelményeknek.

Indokolás

Biztosítani kell az uniós repülőtéri díjakról szóló irányelvvel való összhangot. A repülőtér-irányító szervezetek, amelyek ugyanazon várost vagy agglomerációt kiszolgáló repülőtereket működtetnek, gyakran hoztak létre közös díjszabási rendszert a forgalommegosztás céljából. Ezen repülőtér-rendszerek számára lehetővé kell tenni, hogy közös díjszabási rendszert alkalmazzanak a légiközlekedés-védelmi díjak tekintetében is. Ezért a légiközlekedés-védelmi díjakról szóló uniós irányelv tervezetét összhangba kell hozni a repülőtéri díjakról szóló uniós irányelv 5. cikkével annak érdekében, hogy elismerjék az ugyanazon várost vagy agglomerációt kiszolgáló repülőtér-rendszereket.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Konzultáció

Konzultáció és megoldáskeresés

Indokolás

Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok feladata biztosítani, hogy a repülőtér-üzembentartó a repülőtér légiközlekedés-védelmi szolgáltatásainak költségeivel kapcsolatban minden szükséges információt megkapjon.

(1) A tagállamok feladata biztosítani, hogy az illetékes szerv a repülőtér légiközlekedés-védelmi szolgáltatásainak költségeivel kapcsolatban minden szükséges információt megkapjon.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a repülőtér-üzembentartó és a repülőtér használói minden repülőtéren kötelező jelleggel és rendszeresen egyeztessenek egymással a légiközlekedés-védelmi díjszabás rendszeréről és a díjak mértékéről. A konzultációra évente legalább egy alkalommal sort kell keríteni.

(2) A tagállamok kötelező eljárás keretében biztosítják, hogy az illetékes szerv és a repülőtér használói vagy a repülőtér használóinak képviselői vagy szövetségei rendszeresen egyeztessenek egymással a légiközlekedés-védelmi díjszabás rendszereiről és a díjak mértékéről. E konzultációt évente legalább egyszer meg kell tartani, kivéve ha erről a legutóbbi konzultáció alkalmával eltérően állapodnak meg. Amennyiben az illetékes szerv és a repülőtér használói között többéves megállapodás van hatályban, a konzultációkra az ilyen megállapodásban előírtak szerint kerül sor. A tagállamok fenntartják a jogot, hogy gyakoribb konzultációt kérjenek.

Indokolás

Az 1008/2008/EK rendelet 23. cikkének (1) bekezdése értelmében a légitársaságoknak már most kötelező külön közzétenni az adókat, repülőtéri díjakat és egyéb díjakat, felárakat és illetékeket (mint például a védelmi díj vagy üzemanyagfelár), amennyiben ezen elemeket hozzáadják a viteldíjhoz. Az igen érzékeny és bizalmas információkról nem szükséges tájékoztatni a légiutas-szövetségeket.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Amennyiben a repülőtér-üzembentartó módosítani kívánja a légiközlekedés-védelmi díjszabás rendszerét vagy mértékét, legalább négy hónappal a változtatások hatályba lépése előtt köteles azok indokolását is tartalmazó javaslatot terjeszteni a repülőtér használói elé. A repülőtér-üzembentartó egyeztet a repülőtér használóival, és álláspontjuk figyelembevételével hozza meg döntését.

(3) Amennyiben az illetékes szerv módosítani kívánja a légiközlekedés-védelmi díjszabás rendszerét vagy mértékét, legalább négy hónappal a változtatások hatályba lépése előtt köteles azok indokolását is tartalmazó javaslatot terjeszteni a repülőtér használói vagy azok képviselői vagy társulásai elé. Az illetékes szerv egyeztet a javasolt változtatásokról a repülőtér használóival, és álláspontjuk figyelembevételével hozza meg döntését.

Indokolás

Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A repülőtér-üzembentartó legalább 2 hónappal a változtatások hatályba lépése előtt nyilvánosságra hozza döntését. Ha a repülőtér-üzembentartó nem tud megállapodásra jutni a repülőtér használóival a tervezett változtatásokról, a repülőtér-használók véleményének figyelembevételével meg kell indokolnia döntését.

(4) Az illetékes szerv legalább 2 hónappal a változtatások hatályba lépése előtt nyilvánosságra hozza döntését. Ha az illetékes szerv nem tud megállapodásra jutni a repülőtér használóival a tervezett változtatásokról, a repülőtér-használók véleményének figyelembevételével meg kell indokolnia döntését.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben nézeteltérés merül fel az illetékes szerv légiközlekedés-védelmi díjakra vonatkozó döntésével kapcsolatban, bármely fél kérheti a 8. cikkben említett független felügyeleti hatóság beavatkozását, amely megvizsgálja a díjrendszert vagy a légiközlekedés-védelmi díjak szintjét érintő módosítások indoklását.

Indokolás

Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy nem alkalmazzák a (4a) bekezdést azon légiközlekedés-védelmi díjszint- vagy díjszerkezet-módosításokkal kapcsolatban, amelyek esetében:

 

a) a nemzeti jogszabályok szerint kötelező eljárás vonatkozik a légiközlekedés-védelmi díjak vagy maximális szintjük független felügyeleti hatóság általi meghatározására vagy jóváhagyására; or

 

b) a nemzeti jogszabályok szerint kötelező eljárás vonatkozik arra, hogy a független felügyeleti hatóság rendszeresen vagy érdekelt felek általi felkérésekre megvizsgálja, hogy az ilyen repülőterek hatékony versenynek vannak-e kitéve. Amennyiben egy ilyen vizsgálat alapján a helyzet a hatékony verseny hiányát igazolja, a tagállam úgy határoz, hogy a légiközlekedés-védelmi díjakat vagy maximális szintjüket a független felügyeleti hatóság határozza meg vagy hagyja jóvá. Ez a határozat addig alkalmazandó, ameddig az e hatóság által végzett vizsgálat alapján szükséges.

 

A tagállamok által az e bekezdés céljaira alkalmazott eljárásoknak, feltételeknek és kritériumoknak relevánsnak, objektívnek, megkülönböztetésmentesnek és átláthatónak kell lenniük.

Indokolás

Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a repülőtér-üzembentartó évente legalább egyszer tájékoztassa a repülőtér használóit, azok képviselőit vagy szövetségeit azokról az elemekről, amelyek alapján a repülőtéren felszámított összes légiközlekedés-védelmi díj mértékét meghatározzák. A tájékoztatásnak legalább a következőkre ki kell terjednie:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden esetben, amikor a 4. cikk (2) bekezdésében említett konzultációra kerül sor, az illetékes szerv tájékoztassa a repülőtér használóit vagy azok képviselőit vagy szövetségeit azokról az elemekről, amelyek alapján az egyes repülőtereken felszámított összes légiközlekedés-védelmi díj szerkezetét és mértékét meghatározzák. A tájékoztatásnak legalább a következőkre ki kell terjednie:

Indokolás

A módosítás célja a légiközlekedés-védelmi költségek megállapítására vonatkozó információkkal kapcsolatos rendszer egyértelművé tétele. Először információkat kell nyújtani mind a díjak szerkezetéről, mind azok mértékéről. Másodszor valamennyi repülőtérnek biztosítania kell ezen információkat.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az átfogó költségszerkezet azon létesítmények és szolgáltatások tekintetében, amelyekre a légiközlekedés-védelmi díjak vonatkoznak;

Indokolás

Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a repülőtéren kivetett összes légiközlekedés-védelmi díjtételhez kapcsolódó bevétel és kiadás;

c) a légiközlekedés-védelmi díjakból befolyt bevétel és az általuk fedezett szolgáltatások összköltsége;

Indokolás

Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) azon létesítmények és szolgáltatások állami hatóságok általi finanszírozása, amelyekre a légiközlekedés-védelmi díjak vonatkoznak;

Indokolás

Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a díjak mértékében tervezett esetleges változások előrejelzése;

e) a díjak mértékében tervezett esetleges változások előrejelzése, figyelembe véve a javasolt beruházásokat, a forgalomnövekedést és a biztonsági fenyegetések növekedését;

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok feladata biztosítani, hogy a repülőtér használói a 4. cikknek megfelelően minden konzultáció előtt tájékoztassák a repülőtér-üzembentartót különösen a következőkről:

(2) A tagállamok feladata biztosítani, hogy a repülőtér használói a 4. cikknek megfelelően minden konzultáció előtt tájékoztassák az illetékes szervet, különösen a következőkről:

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a repülőtér használói által a repülőtérről induló utasokra kivetett légiközlekedés-védelmi díj összege, és tájékoztatás a fenti díjak meghatározásának alapjául szolgáló összetevőkről az (1) bekezdés a)–f) pontjaival összhangban.

Indokolás

A 2008/300 rendeletben meghatározott bizonyos biztonsági intézkedéseket a légi fuvarozók hozzák meg. A fenti intézkedések költségei átláthatóságának fokozása a végső felhasználó, azaz az utas érdekeit szolgálja azzal, hogy e pótdíjak költségarányosságát szavatolják.

Módosítás     29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes testület és a repülőtér használói által kivetett légiközlekedés-védelmi díjak összegére vonatkozó információ a nyilvánosság számára hozzáférhető legyen.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az e cikk alapján átnyújtott információk a nemzeti jogra is figyelemmel bizalmas vagy gazdaságilag különleges információknak minősülnek, és ennek megfelelően kezelendők. Az értéktőzsdén jegyzett repülőtér-irányító szervezetek esetében különösen be kell tartani az értéktőzsdére vonatkozó előírásokat.

Indokolás

Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hatásvizsgálat

Szigorúbb intézkedések

Indokolás

A következő módosításhoz kapcsolódó módosítás. Nincs szükség hatásvizsgálatra, ha a szigorúbb és drágább intézkedések költségeit a tagállamok állják.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok hatásvizsgálatban kötelesek felmérni a légiközlekedés-védelmi díjak mértékének hatásait, amennyiben a 300/2008/EK rendelet 6. cikkének megfelelően szigorítani kívánnak az intézkedéseken. Ha [az irányelv hatályba lépésének időpontja] napján szigorúbb nemzeti rendelkezések hatályosak egy adott tagállamban, ezen irányelv hatályba lépésétől számított három éves átmeneti időszakban a tagállamoknak hatásvizsgálatokat kell végezniük.

(1) a 300/2008/EK rendelet 6. cikkének megfelelő szigorúbb intézkedések végrehajtásának kiegészítő költségeit a tagállamok állják.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a 4. cikknek megfelelően konzultációt kell folytatniuk a repülőtér használóival az (1) bekezdésben említett hatásvizsgálat eredményeiről.

törölve

Indokolás

A 29. módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság hatásvizsgálatban köteles felmérni a légiközlekedés-védelmi díjak mértékének hatásait, mielőtt a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének megfelelően intézkedéseket fogad el. A Bizottság konzultációt folytat a 300/2008/EK rendelet 17. cikke értelmében létrejött érdekelt felek tanácsadó csoportjával e hatásvizsgálat eredményeiről.

Indokolás

Az Európai Bizottság az üzemeltetőkre és utasokra vonatkozó működési hatások mérését tartalmazó hatásvizsgálatot is készít, mielőtt új légiközlekedés-védelmi intézkedéseket fogad el a komitológiai szabályok alapján. A szabályok szükségességének egyértelműen indokoltnak kell lennie. A kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályok közelmúltbeli példája bebizonyította az ilyen hatásvizsgálatok és a repülőtér-üzembentartókkal és használókkal folytatott konzultáció fontosságát az olyan kiegyensúlyozz intézkedések megállapítása érdekében, amelyek képesek a kockázatokat csökkenteni, ugyanakkor korlátozzák a működésre gyakorolt hatást az utasok és a légiközlekedési ágazat érdekében.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A légiközlekedés-védelmi díjak kizárólag a védelemmel összefüggésben felmerülő költségek fedezésére fordíthatók. E költségek meghatározásához az egyes tagállamokban általánosan elfogadott számviteli és értékelési elvek szolgálnak alapul.

(1) A légiközlekedés-védelmi díjak kizárólag a védelemmel összefüggésben felmerülő költségek fedezésére fordíthatók. E költségek meghatározásához az egyes tagállamokban általánosan elfogadott számviteli és értékelési elvek szolgálnak alapul. A légiközlekedés-védelmi díjakból származó teljes bevétel nem haladhatja meg az adott repülőtér, repülőtér-hálózat vagy repülőtércsoport teljes légiközlekedés-védelmi költségeit.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A légiközlekedés-védelmi díjak kiszámítására szolgáló költségalap nem foglalhatja magában azokat a költségeket, amelyeket a tagállamok az általánosabb biztonsági funkciók – például az általános rendőri feladatok, a hírszerzés és a nemzetbiztonság – biztosítása kapcsán viselnének.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a légiközlekedés-védelmi díjakat minden repülőtéren kizárólag a biztonsági költségek fedezésére használják.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A nemzeti jogszabályokkal összhangban ezen irányelv nem akadályozhatja meg, hogy a független felügyeleti hatóság, saját felügyelete és teljes felelőssége mellett, ezen irányelv végrehajtását más független felügyeleti hatóságokra ruházza, feltéve, hogy a végrehajtás ugyanazon előírásoknak megfelelően történik.

Indokolás

A szubszidiaritás elvével összhangban létfontosságú, hogy legyen lehetőség arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóság hatásköreit olyan regionális hatóságokra ruházzák, amelyek föderális rendszerekben a repülőterek gazdasági szabályozásáért felelősek. Az uniós repülőtéri díjakról szóló 2009/12 irányelvvel való összhangba hozás.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok azzal szavatolják a független felügyeleti hatóság függetlenségét, hogy jogilag megkülönböztetik és működésében függetlenítik minden repülőtér-üzembentartótól és légi fuvarozótól. Azok a tagállamok, amelyek tulajdonosi vagy felügyeleti jogkörrel rendelkeznek egy repülőtér, repülőtér-üzembentartó vagy légi fuvarozó felett, biztosítják a szabályozási feladatkör tényleges szerkezeti elválasztását a tulajdonosi vagy felügyeleti tevékenységektől. A tagállamok biztosítják, hogy a független felügyeleti hatóság pártatlanul és átlátható módon gyakorolja hatáskörét.

(2) A tagállamok azzal szavatolják a független felügyeleti hatóság függetlenségét, hogy jogilag megkülönböztetik és működésében függetlenítik minden illetékes szervtől és légi fuvarozótól. Azok a tagállamok, amelyek tulajdonosi vagy felügyeleti jogkörrel rendelkeznek egy repülőtér, repülőtér-üzembentartó vagy légi fuvarozó felett, biztosítják a szabályozási feladatkör tényleges szerkezeti elválasztását a tulajdonosi vagy felügyeleti tevékenységektől. A tagállamok biztosítják, hogy a független felügyeleti hatóság pártatlanul és átlátható módon gyakorolja hatáskörét.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) eljárást dolgoznak ki a repülőtér-üzembentartó és a repülőtér használói közötti véleménykülönbségek feloldásához;

a) eljárást dolgoznak ki az illetékes szerv és a repülőtér használói közötti véleménykülönbségek feloldásához;

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Amennyiben nemzeti jogszabályainak megfelelően egy tagállam szabályozási vagy jogalkotási folyamatot alkalmaz a védelmi költségek szerkezetének vagy mértékének nemzeti szinten történő megállapítására és elfogadására, a légiközlekedés-védelmi díjak érvényességének vizsgálatáért felelős nemzeti hatóságok végzik az (1)–(5) bekezdésben meghatározott független felügyeleti hatóság feladatait.

Indokolás

Bizonyos tagállamokban (mint például Spanyolországban és Franciaországban) a légiközlekedés-védelmi díjakat szabályozási vagy jogalkotási eljárásban határozzák meg. Ezekben az esetekben a szabályozással vagy jogszabályokkal kapcsolatos fellebbezések vizsgálatáért felelős jogi hatóságoknak kell a független felügyeleti hatóságként eljárnia és határozatot hoznia a légiközlekedés-védelmi díjak szintjével vagy szerkezetével kapcsolatos keresetek esetében.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Bizottság ezen irányelv hatálybalépésétől számított legkésőbb két éven belül jelentést nyújt be a légiközlekedés-védelem finanszírozásáról, amelyben megvizsgálja a légiközlekedés-védelmi költségek alakulását és a légiközlekedés-védelem finanszírozásának módszereit.

Indokolás

A Bizottság azonban továbbra is napirenden tartja a légiközlekedés-védelem globális finanszírozásának témáját és kiegészítő javaslatokat tartalmazó további jelentést terjeszt elő ezen irányelv elfogadásától számított legkésőbb két éven belül.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [...]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek …* előtt megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

 

_______________

*OJ: Kérjük, illessze be az ezen irányelv hatálybalépését két évvel követő időpontot.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Amennyiben egy tagállam egyik repülőterén sem vetnek ki légiközlekedés-védelmi díjakat, valamint a 9. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, az adott tagállam nem köteles megfelelni az (1) és (2) bekezdésnek.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Az előadó nagyrészt támogatja a bizottsági javaslatot, amely arra irányul, hogy egy sor olyan elvet állapítson meg, amelyeket a légiközlekedés-védelmi díjak meghatározása során be kell tartani. Ezek a következők: megkülönböztetésmentesség, konzultáció és jogorvoslat, a biztonsági díjak költségátláthatósága és az azokhoz való költség-hozzájárulás, valamint egy felügyeleti hatóság létrehozása.

A javasolt módosítások az alábbiakban foglalhatók össze:

1) Finanszírozás

Az Európai Parlament már több ízben – sikertelenül – követelte a biztonsági díjak finanszírozásának szabályozását, különösen a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 300/2008/EK rendeletről (Costa-jelentés)és a repülőtéri illetékekről szóló 2009/12 irányelvről (Stockmann-jelentés) folytatott tárgyalások során.

Az Európai Parlament követelte a biztonsági adók és illetékek átláthatóságát és célhoz kötöttségét, és úgy rendelkezett, hogy a 300/2008/EK rendelet 8. cikke értelmében a tagállamoknak kell viselniük a szigorúbb intézkedések alkalmazásának költségeit.

Miként azt a munkadokumentumban kifejtettük, az Európai Bizottság nem akarta vagy nem tudta gondját viselni ennek a témának. Mindössze a tagállamok által bevezetett szigorúbb intézkedések gazdasági hatásainak új, kötelező hatásvizsgálata révén próbálja korlátozni vagy legalább áttekinthetően kialakítani a költségeket (lásd a javaslat 6. cikkét). Az előadó azonban azt javasolja, hogy ezeket a szigorúbb intézkedéseket – amennyiben további költségeket okoznak – állami részről kell kifizetni. Ebben az esetben nincs szükség kötelező hatásvizsgálatra, mivel a tagállam saját magától fogja intenzíven megfontolni, hogy ezek az intézkedések célszerűek-e, ha a költségeket nem lehet az utasokra hárítani.

Az utóbbi hetekben sajnos ismét egyértelművé vált, hogy a repülőtéri biztonság állami feladat, és hogy a terrorcselekmények elhárítása érdekében a már meglévő és az újonnan elképzelt biztonsági intézkedéseket meg kell hozni. A vitában azonban eddig nem vetődött fel az a tény, hogy az intézkedéseket végül is az utasok fizetik meg.

2) Fogyasztóvédelem és utasjogok

A bizottsági javaslat szabályozza az alapelveket és a biztonságért felelős szerv és a légitársaságok közötti eljárásokat. A légitársaságok és az utasok kapcsolatát a 1008/2008/EK rendelet szabályozza. Az utasok információhoz és megkülönböztetésmentességhez való jogáról szóló 23. cikk olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek alapján az utasok igényelhetik, hogy a légi biztonság tényleges árát a végső árban külön tüntessék fel. De hogyan lehetnek az utasok biztosak abban, hogy azt a tényleges árat fizetik, amelyben az illetékes szerv és a légitársaságok az irányelvre irányuló javaslat 4. cikke szerint megállapodtak egymással? És miként lehet biztosítani, hogy a légitársaságok által kivetett kiegészítő légiközlekedés-védelmi díjak átláthatóak?

Az előadó abból indul ki, hogy az 1008/2008/EK rendelet 23. cikkét a javasolt módosítások révén jobban végre lehet hajtani. Egyrészt az utasok szervezetei és a fogyasztóvédelmi szervezetek részt kell, hogy vegyenek a konzultációkon, és ezáltal betekintést nyernek a biztonsági intézkedések árképzésébe, amit azután a repülőjegyek árával összevethetnek. Másrészt a légiközlekedés-védelmi díjak módosított illetve új fogalommeghatározásai révén kívánjuk egyértelművé tenni, hogy a légitársaságok is hoznak biztonsági intézkedéseket. Amennyiben a légitársaságok ezeket a biztonsági intézkedéseket járulékosan felszámítják az utasoknak, akkor erről az irányelvre irányuló javaslat 5. cikke értelmében tájékoztatást kell adni.

3) Az irányelv hatálya

A Bizottság azt javasolja a 300/2008/EK rendelet alapján, hogy az irányelv hatálya gyakorlatilag az összes uniós repülőtérre terjedjen ki. A tanácsi munkacsoportban folytatott tárgyalások azonban rámutatnak, hogy ezt a témát nagy viták övezik. Egyes tagállamok azt a megoldást részesítik előnyben, hogy csak a 2 vagy 5 milliónál több utast számláló repülőterekre alkalmazzák az irányelvet (a repülőterek földi kiszolgálásáról és a repülőtéri illetékekről szóló irányelv alapján). Az előadó szeretné egyrészt tisztázni, hogy azt irányelvet csak azokban a tagállamokban kell végrehajtani, amelyekben légiközlekedés-védelmi díjakat vetnek ki. Ezenkívül az irányelvet csak olyan repülőtereken kell alkalmazni, amelyeket üzleti célú forgalom számára engedélyeztek (egyesületi és sportrepülőtereken nem).

4) A repülőtéri illetékekről szóló bizottsági javaslat összehangolása a 2009/12/EK irányelvvel

A bizottsági javaslat nagyrészt a repülőtéri illetékekről szóló irányelvre támaszkodik. A módosítások arra irányulnak, hogy – amennyiben lehetséges és célszerű – a két jogszabályi szöveg között összhangot hozzanak létre. Az előadó abból indul ki, hogy ezáltal nemcsak a nemzeti jogba való átültetés válik könnyebbé, hanem a szükségtelen párhuzamos eljárásokat és igazgatási költségeket is el lehet kerülni az alkalmazás során.

ELJÁRÁS

Cím

Légi közlekedési biztonsági díjak

Hivatkozások

COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

11.5.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

14.7.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Az elfogadás dátuma

1.3.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Benyújtás dátuma

9.3.2010