Ziņojums - A7-0035/2010Ziņojums
A7-0035/2010

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aviācijas drošības nodevām

9.3.2010 - (COM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Jörg Leichtfried


Procedūra : 2009/0063(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0035/2010

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aviācijas drošības nodevām

(COM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0217),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 80. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0038/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 100. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2009. gada 5. novembra atzinumu[1],

–   pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7‑0035/2010),

1.  pieņem šeit izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Aviācijas drošība Eiropas lidostās galvenokārt ir valsts atbildība. Katra dalībvalsts nosaka metodes aviācijas drošības finansēšanai. Tomēr ir jāizveido vienota sistēma, kas reglamentētu drošības nodevu galvenos aspektus un to, kā nodevas tiek noteiktas, jo šādas sistēmas neesības gadījumā pamatprasības lidostas pārvaldes iestādes un lidostas lietotāju attiecībās var netikt ievērotas.

(1) Aviācijas drošība Eiropas lidostās galvenokārt ir valsts atbildība. Ir jāizveido vienota sistēma, kas reglamentētu drošības nodevu galvenos aspektus un to, kā nodevas tiek noteiktas, jo šādas sistēmas neesības gadījumā pamatprasības lidostas pārvaldes iestādes un lidostas lietotāju attiecībās var netikt ievērotas.

Pamatojums

Tekstu nepieciešams pielāgot 6. pantam.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Ir ļoti svarīgi, lai lidostu lietotāji no lidostas pārvaldes iestādes regulāri saņemtu informāciju par to, kā un uz kāda pamata tiek aprēķinātas aviācijas drošības nodevas. Šī informācija sniegs gaisa pārvadātājiem priekšstatu par izmaksām, kas radušās saistībā ar drošības pakalpojumu sniegšanu, un par attiecīgo investīciju produktivitāti. Lai lidostas pārvaldes iestāde varētu precīzi novērtēt prasības saistībā ar nākotnē vajadzīgajām investīcijām, lidostas lietotājiem ir savlaicīgi jāsniedz informācija lidostas pārvaldes iestādei par darbības prognozēm, attīstības projektiem un īpašām prasībām un vajadzībām.

(3) Ir ļoti svarīgi, lai lidostu lietotāji no iestādes, kura nosaka un piemēro nodevas, regulāri saņemtu informāciju par to, kā un uz kāda pamata tiek aprēķinātas civilās aviācijas drošības nodevas. Šī informācija sniegs lidostu lietotājiem priekšstatu par izmaksām, kas radušās saistībā ar drošības pakalpojumu sniegšanu, piemēram, to pakalpojumu sniegšanu, kas minēti 2008. gada 11. marta Regulā (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā1 un tās īstenošanas noteikumos, par attiecīgo investīciju produktivitāti un visām dotācijām un subsīdijām, ko iestādes piešķir drošības nolūkiem. Lai kompetentā iestāde, kura nosaka vai piemēro nodevas, varētu precīzi novērtēt prasības saistībā ar nākotnē vajadzīgajām investīcijām, lidostas lietotājiem būtu savlaicīgi jāsniedz informācija kompetentajai iestādei par darbības prognozēm, attīstības projektiem un īpašām prasībām un vajadzībām.

 

__________________

1 OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

Pamatojums

Direktīvai būtu jāaptver ne tikai lidostas pārvaldes iestādes, tāpēc neitrālāks termins, kā noteikts tālāk 2. pantā, labāk atbilst atšķirīgajām dalībvalstu situācijām. Gaisa pārvadātāji būtu jāaizstāj ar lidostu lietotājiem, jo tas atbilst 2. panta definīcijai. Ir svarīgi uzlabot jebkura valsts iestāžu finansējuma pārredzamību. Izmaiņas saistītas ar 23. grozījumu.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Tā kā naudas apjoma noteikšanas un iekasēšanas metodes drošības izmaksu segšanai Kopienā ir atšķirīgas, ir jāsaskaņo pamats drošības izmaksu tarifikācijai Kopienas lidostās, kas drošības izmaksas atspoguļo drošības nodevās. Šajās lidostās nodevām ir jābūt saistītām ar drošības pakalpojumu izmaksām, ņemot vērā eventuālo valsts sektora iesaistīšanos drošības izmaksu finansēšanā.

(4) Tā kā finansēšanas un naudas apjoma noteikšanas un iekasēšanas metodes drošības izmaksu segšanai Kopienā ir atšķirīgas, ir jāsaskaņo pamats drošības izmaksu tarifikācijai Kopienas lidostās, kas drošības izmaksas atspoguļo drošības nodevās. Šajās lidostās nodevām ir jābūt saistītām ar drošības pakalpojumu izmaksām, ņemot vērā eventuālo valsts sektora iesaistīšanos drošības izmaksu finansēšanā nolūkā novērst peļņas gūšanu un nodrošināt attiecīgajās lidostās piemērotus un ekonomiskus drošības pakalpojumus un aprīkojumus.

Pamatojums

Drošības izmaksām Eiropas lidostās vajadzētu būt saistītām ar pakalpojumu sniegšanas izmaksām, un iestādē, kurai uzticēta drošības maksu piemērošana un/vai iekasēšana, būtu jānovērš peļņas gūšanas iespēja. Izmaksu lietderība nosaka vienas pakalpojumu sniegšanas vienības izmaksas, tostarp vienas personāla un darbību vienības izmaksas.

Šāds grozījums saskaņotu Direktīvu par aviācijas drošības nodevām ar Direktīvu 2009/12/EK par lidostas maksām, nodrošinot noteikumu savstarpējo atbilstību un vienkāršu piemērošanu.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Ir svarīgi, lai pārredzamība attiecībā uz valsts drošības pasākumu ekonomisko ietekmi būtu daudz stingrāka par kopīgajiem pamatstandartiem, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002.

(5) Ir svarīgi, lai pārredzamība attiecībā uz valsts drošības pasākumu izmantošanu būtu daudz stingrāka par kopīgajiem pamatstandartiem, kas noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002.

Pamatojums

Izmaiņas saistītas ar 6. grozījumu.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Neatkarīgai uzraudzības iestādei katrā dalībvalstī jānodrošina pareiza un efektīva šīs direktīvas piemērošana. Šīs iestādes rīcībā jābūt visiem nepieciešamajiem personāla, zināšanu un finanšu resursiem paredzēto uzdevumu veikšanai.

(6) Katrā dalībvalstī, kuras lidostās piemēro drošības nodevas, neatkarīgai uzraudzības iestādei jānodrošina pareiza un efektīva šīs direktīvas piemērošana. Šīs iestādes rīcībā jābūt visiem nepieciešamajiem personāla, zināšanu un finanšu resursiem paredzēto uzdevumu veikšanai.

Pamatojums

Izmaiņas saistītas ar 35. grozījumu par transponēšanu.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Dalībvalstīm būtu jānosaka iespēja piemērot vienotu nodevu sistēmu, kas aptvertu lidostu tīklu vai citas lidostu grupas, tostarp lidostas, kas apkalpo vienu un to pašu pilsētu vai konurbāciju.

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) Aprēķinot drošības nodevas attiecībā uz to atbilstību izmaksām, kā pamats būtu jāizmanto objektīvi kritēriji, piemēram, kritēriji, kas noteikti atbilstīgos Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas dokumentos, kuros ņemts vērā pasažieru skaits, gaisa kuģa maksimālais svars pie pacelšanās vai abi faktori.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šo direktīvu piemēro lidostām, kas atrodas teritorijā, uz kuru attiecas Līgumā paredzētie noteikumi.

2. Šo direktīvu piemēro lidostām, kuras atrodas teritorijā, uz ko attiecas Līgumā paredzētie noteikumi, un kurās ir atļauta komerciālā satiksme.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

2. pants – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) „lidostu tīkls” ir vairākas lidostas dalībvalstī, ko pārvalda attiecīgās valsts kompetentās iestādes noteikta lidostu pārvaldes iestāde;

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

2. pants – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) „kompetenta iestāde” ir lidostas pārvaldes iestāde vai jebkāda cita struktūra vai iestāde, kuras pienākumos ir aviācijas drošības nodevu piemērošana un to lieluma un struktūras noteikšana Kopienas lidostās;

Pamatojums

Dalībvalstīs ir ieviestas atšķirīgas sistēmas aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai. Atkarībā no katras valsts par aviācijas drošības nodrošināšanu var būt atbildīgas valsts iestādes, lidostas pārvaldes iestāde, kā arī aviosabiedrības.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

2. pants – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) „drošības nodeva” ir maksājums, kas ir īpaši paredzēts, lai segtu visas obligāto drošības pasākumu izmaksas vai to daļu ar mērķi aizsargāt civilo aviāciju pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām.

d) „drošības nodeva” ir maksājums, ko dažādās formās iekasē kāda struktūra, lidosta vai lidostas lietotājs un kas ir īpaši paredzēts, lai segtu visas obligāto drošības pasākumu izmaksas vai to daļu ar mērķi aizsargāt civilo aviāciju pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām.

Pamatojums

Dalībvalstīs ir ieviestas atšķirīgas sistēmas aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai. Atkarībā no katras valsts par aviācijas drošību var būt atbildīgas valsts iestādes, lidostas pārvaldes iestāde, kā arī aviosabiedrības. Tāpēc arī par drošības pasākumu finansēšanu katrā dalībvalstī ir atbildīgi dažādi pārstāvji. Tāpēc „drošības nodevas” definīcijai 2. pantā ir jāatspoguļo dažādās atbildības jomas un drošības nodevu veidi, ko piemēro lidostas, valsts iestādes un aviosabiedrības.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

2. pants – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) „aviācijas drošība” ir to pasākumu, kā arī cilvēku un materiālo resursu kopums, kuri paredzēti civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām, kas apdraud civilās aviācijas drošību.

Pamatojums

Definīcija ņemta no Regulas (EK) Nr. 300/2008. Nepieciešama definīcija, kas aptver ne tikai lidostas. Izmaiņas saistītas ar 15. un 26. grozījumu.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

3.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

Lidostu tīkls

 

Dalībvalstis var ļaut lidostu tīkla kompetentajai iestādei izveidot kopīgu un pārredzamu drošības nodevu iekasēšanas sistēmu, kas aptver lidostu tīklu.

Pamatojums

Lidostu tīklus ir izveidojušas vairākas dalībvalstis (piemēram, Spānija, Portugāle, Grieķija, Zviedrija, Somija un Norvēģija) saskaņā ar savu valsts transporta politiku. Lidostas tīkliem jābūt tādā stāvoklī, lai varētu piemērot vienotu drošības nodevu iekasēšanas sistēmu, kas veicinātu teritoriālo kohēziju un samazinātu nomaļo reģionu nelabvēlīgos konkurences apstākļus. Tāpēc ES direktīvas par drošības nodevām projekts būtu jāsaskaņo ar ES direktīvas par lidostu nodevām 4. pantu, lai tiktu atzīti lidostu tīkli.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

3.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b pants

Vienotas tarifikācijas sistēmas

 

Pēc tam, kad ir informēta Komisija, dalībvalstis atbilstoši Kopienas tiesību aktiem kompetentajai iestādei var ļaut piemērot vienotu un pārredzamu tarifikācijas sistēmu lidostās, kuras sniedz pakalpojumus vienā un tajā pašā pilsētā vai konurbācijā, ar nosacījumu, ka katra no šīm lidostām pilnībā ievēro 5. pantā noteiktās pārredzamības prasības.

Pamatojums

Nepieciešams nodrošināt atbilstību ES direktīvai par lidostas maksām. Lidostu pārvaldes iestādes, kas darbojas lidostās, kuras apkalpo vienu un to pašu pilsētu vai konurbāciju, bieži vien ir izveidojušas vienotu tarifikācijas sistēmu satiksmes sadalījuma dēļ. Šīm lidostu sistēmām ir jāļauj piemērot vienotu tarifikācijas sistēmu arī attiecībā uz drošības nodevām. Tāpēc ES direktīvas par drošības nodevām projekts būtu jāsaskaņo ar ES direktīvas par lidostu nodevām 5. pantu, lai atzītu lidostu sistēmas, kas apkalpo vienu un to pašu pilsētu vai konurbāciju.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

4. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apspriešanās

Apspriešanās un tiesiskā aizsardzība

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka lidostas pārvaldes iestādei ir piekļuve visai vajadzīgajai informācijai par izmaksām, kas saistītas ar aviācijas drošības pakalpojumu sniegšanu lidostā.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajai iestādei ir piekļuve visai vajadzīgajai informācijai par izmaksām, kas saistītas ar aviācijas drošības pakalpojumu sniegšanu lidostā.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka katrā lidostā tiek noteikta obligāta un regulāra lidostas pārvaldes iestādes un lidostas lietotāju apspriešanās procedūra attiecībā uz drošības nodevu sistēmas darbību un šādu nodevu apjomu. Šādas apspriešanās notiek ne retāk kā vienu reizi gadā.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tiek noteikta obligāta procedūra regulārām apspriedēm starp kompetento iestādi un lidostas lietotājiem vai lidostas lietotāju apvienību pārstāvjiem un gaisa pasažieru apvienībām attiecībā uz drošības nodevu sistēmas darbību un šādu nodevu apjomu. Šādas apspriešanās notiek ne retāk kā vienu reizi gadā, ja vien iepriekšējās apspriešanās laikā par to nav panākta cita vienošanās. Ja starp kompetento iestādi un lidostas lietotājiem ir noslēgts daudzgadu līgums, tad apspriešanās notiek tā, kā paredzēts šajā līgumā. Dalībvalstīm ir tiesības prasīt biežākas apspriešanās.

Pamatojums

Regulas (EK) Nr. 1008/2008 23. panta 1. punktā jau ir paredzēts, ka lidostām atsevišķi jānorāda nodevas, lidostas maksas un citas maksas, papildu nodokļi un maksas (piemēram, ar drošību un degvielu saistītas maksas), ja šie elementi ir iekļauti cenā. Nav nepieciešams sniegt gaisa pasažieru apvienībām ļoti aizsargājamu un konfidenciālu informāciju.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Lidostas pārvaldes iestāde jebkuru priekšlikumu par izmaiņu ieviešanu drošības nodevu sistēmā vai to apjomā iesniedz lidostas lietotājiem ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms priekšlikuma stāšanās spēkā, norādot arī ierosināto izmaiņu iemeslus. Lidostas pārvaldes iestāde apspriežas ar lidostas lietotājiem par ierosinātajām izmaiņām un pirms lēmuma pieņemšanas ņem vērā viņu viedokli.

3. Kompetentā iestāde jebkuru priekšlikumu par izmaiņu ieviešanu drošības nodevu sistēmā vai to apjomā iesniedz lidostas lietotājiem vai lidostas lietotāju apvienību pārstāvjiem ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms priekšlikuma stāšanās spēkā, norādot arī ierosināto izmaiņu iemeslus. Kompetentā iestāde apspriežas ar lidostas lietotājiem par ierosinātajām izmaiņām un pirms lēmuma pieņemšanas ņem vērā viņu viedokli.

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Lidostas pārvaldes iestāde publicē savu lēmumu ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tā stāšanās spēkā. Ja starp lidostas pārvaldes iestādi un lidostas lietotājiem netiek panākta vienošanās par ierosinātajām izmaiņām, lidostas pārvaldes iestāde pamato savu lēmumu attiecībā uz lidostas lietotājiem.

4. Kompetentā iestāde publicē savu lēmumu ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tā stāšanās spēkā. Ja starp kompetento iestādi un lidostas lietotājiem netiek panākta vienošanās par ierosinātajām izmaiņām, kompetentā iestāde pamato savu lēmumu attiecībā uz lidostas lietotājiem.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Dalībvalstis nodrošina, ka domstarpību gadījumā saistībā ar kompetentās iestādes pieņemto lēmumu par drošības nodevām katra no pusēm saskaņā ar 8. pantu var lūgt neatkarīgas uzraudzības iestādes iejaukšanos, kura izskata sistēmas vai drošības nodevu lieluma izmaiņu pamatojumu.

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Dalībvalsts var nolemt nepiemērot 4.a punktu attiecībā uz aviācijas drošības nodevu lieluma vai struktūras izmaiņām tajās lidostās, kurās:

 

a) atbilstoši valstu tiesību aktiem ir spēkā obligāta procedūra, saskaņā ar kuru aviācijas drošības nodevas vai to maksimālo līmeni nosaka vai apstiprina neatkarīgā uzraudzības iestāde; vai

 

b) atbilstoši valstu tiesību aktiem ir spēkā obligāta procedūra, saskaņā ar kuru neatkarīgā uzraudzības iestāde regulāri vai pēc ieinteresēto personu pieprasījuma pārbauda to, vai šādās lidostās valda efektīva konkurence. Ja šādas pārbaudes rezultāti to pieļauj, dalībvalsts pieņem lēmumu, ka aviācijas drošības nodevas vai to maksimālo līmeni nosaka vai apstiprina neatkarīgā uzraudzības iestāde. Šis lēmums ir spēkā tik ilgi, cik nepieciešams, pamatojoties uz šīs iestādes veikto pārbaudi.

 

Šā punkta īstenošanai dalībvalsts piemērotās procedūras, nosacījumi un kritēriji ir atbilstoši, objektīvi, nediskriminējoši un pārredzami.

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka lidostas pārvaldes iestāde katram lidostas lietotājam un lidostas lietotāju asociācijām vai pārstāvjiem vienu reizi gadā sniedz informāciju par aspektiem, pamatojoties uz kuriem tiek noteikts visu lidostā iekasēto drošības nodevu apjoms. Šajā informācijā ir jāietver vismaz:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentā iestāde katram lidostas lietotājam vai lidostas lietotāju apvienībām vai pārstāvjiem katru reizi, kad paredzēta 4. panta 2. punktā minētā apspriešanās, sniedz informāciju par aspektiem, pamatojoties uz kuriem tiek noteikta visu lidostā iekasēto drošības nodevu struktūra vai apjoms saskaņā ar savu atbildības jomu. Šajā informācijā ir jāietver vismaz:

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek mēģināts izskaidrot kārtību informācijas sniegšanai attiecībā uz drošības izmaksu noteikšanu. Pirmkārt, informācija būtu jāsniedz gan par struktūru, gan par nodevu lielumu. Otrkārt, sniegt šo informāciju būtu jāpieprasa no visām lidostām.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) kopējo izmaksu struktūra aprīkojumam un pakalpojumiem, uz ko attiecas drošības nodevas;

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) ar katru lidostā iekasēto drošības nodevu kategoriju saistītie ieņēmumi un izmaksas;

c) ar drošības nodevām saistītie ieņēmumi un ar tām saistīto pakalpojumu kopējās izmaksas;

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) jebkāds valsts finansējums aprīkojumam un pakalpojumiem, uz ko attiecas drošības nodevas;

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) prognozes par drošības nodevu apjomu;

e) prognozes par drošības nodevu apjomu, ņemot vērā ierosinātās investīcijas, satiksmes pieaugumu un palielinātos drošības draudus;

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka lidostas lietotāji pirms katras apspriešanās lidostas pārvaldes iestādei iesniedz informāciju, kā tas paredzēts 4. pantā, jo īpaši par:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka lidostas lietotāji pirms katras apspriešanās kompetentajai iestādei iesniedz informāciju, kā tas paredzēts 4. pantā, jo īpaši par:

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) lidostas lietotāju pasažieriem, kas aizlido no lidostas, piemēroto drošības nodevu apjomu un informāciju par komponentiem, pēc kuriem nosaka šīs nodevas saskaņā ar 1. punkta a) līdz f) apakšpunktiem;

Pamatojums

Dažus drošības pasākumus, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 2008/300, veic gaisa pārvadātāji. Lai uzlabotu šo pasākumu izmaksu pārredzamību, gala patērētāju, proti, pasažieru interesēs ir garantēt šo papildu maksu atbilstību izmaksām.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

5. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a dalībvalstis nodrošina, ka informācija par kompetentās iestādes un lidostas lietotāju piemēroto drošības nodevu summu ir publiski pieejama;

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Saskaņā ar valsts tiesību aktiem atbilstīgi šim pantam sniegtā informācija uzskatāma par konfidenciālu vai ekonomiski aizsargājamu, un ar to attiecīgi rīkojas. Attiecībā uz lidostu pārvaldes iestādēm, kuru akcijas tiek kotētas biržā, tiek ievēroti attiecīgie biržas noteikumi.

Pamatojums

Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

6. pants – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ietekmes novērtējums

Stingrāki pasākumi

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar nākamo grozījumu. Ietekmes novērtējums nav nepieciešams, ja stingrākus un dārgākus pasākumus apmaksā dalībvalstis.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pirms stingrāku pasākumu pieņemšanas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 300/2008 6. pantam dalībvalstis veic ietekmes novērtējumu par ietekmi uz drošības nodevu apjomu.

Saistībā ar stingrākiem valsts pasākumiem, kas pastāv jau no [datums, kurā stājas spēkā direktīva], dalībvalstis veic ietekmes novērtējumu pārejas periodā, kas ilgst trīs gadus no šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma.

1. Papildu izmaksas, īstenojot stingrākus pasākumus, atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 300/2008 6. pantam sedz dalībvalstis.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis informē Komisiju un saskaņā ar 4. pantu apspriežas ar lidostas lietotājiem par 1. punktā paredzēto ietekmes novērtējumu rezultātiem.

svītrots

Pamatojums

Izmaiņas saistītas ar 29. grozījumu.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Pirms stingrāku pasākumu pieņemšanas atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. pantam Komisija veic novērtējumu ietekmei uz drošības nodevu lielumu. Komisija apspriežas ar ieinteresēto pušu konsultantu grupu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 300/2008 17. pantā, par šā ietekmes novērtējuma rezultātiem.

Pamatojums

Eiropas Komisija arī sniedz ietekmes novērtējumu, nosakot darbības ietekmi uz dalībniekiem un pasažieriem, pirms tiek pieņemti jauni aviācijas drošības pasākumi, saskaņā ar komitoloģijas noteikumiem. Nepieciešamībai ieviest noteikumus vajadzētu būt ļoti skaidrai. Nesen ieviestie noteikumi attiecībā uz šķidrumu pārvadāšanu rokas bagāžā ir parādījuši, cik šāds novērtējums un apspriešanās ar lidostas operatoriem un lietotājiem ir svarīgi, lai izvēlētos samērīgu pasākumu, kas spēj samazināt draudus un ietekmi uz darbībām, no kā gūst labumu pasažieri un aviācijas nozare.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Drošības nodevas izmanto tikai drošības izmaksu segšanai. Šīs izmaksas nosaka pēc katrā dalībvalstī vispārpieņemtiem uzskaites un vērtēšanas principiem.

Drošības nodevas izmanto tikai drošības izmaksu segšanai. Šīs izmaksas nosaka pēc katrā dalībvalstī vispārpieņemtiem uzskaites un vērtēšanas principiem. Kopējie ieņēmumi no drošības nodevām nedrīkst būt lielāki par kopējām aviācijas drošības izmaksām attiecīgajā lidostā, lidostas tīklā vai lidostu grupā.

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

7. pants – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Izmaksu pamatā drošības nodevu aprēķināšanai nav nekādu izmaksu, kas būtu radušās saistībā ar dalībvalstu veiktām vispārīgām drošības funkcijām, piemēram, vispārīgu kārtības uzturēšanu, izlūkdatu ieguvi un valsts drošību.

Pamatojums

Ir jānodrošina, ka drošības nodevas visās lidostās izmanto tikai drošības izmaksu segšanai.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Šī direktīva neliedz neatkarīgai valsts uzraudzības iestādei atbilstoši valsts tiesību aktiem deleģēt šīs direktīvas īstenošanu citām neatkarīgām uzraudzības iestādēm, ja tiek nodrošināta pārraudzība un pirmā minētā iestāde uzņemas pilnu atbildību, kā arī ar noteikumu, ka īstenošana notiek atbilstoši tādiem pašiem standartiem.

Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu ir būtiski nodrošināt iespēju valsts pārvaldes iestādes pilnvaras deleģēt reģionālām iestādēm, kas atbildīgas par lidostu ekonomisko reglamentāciju federālās sistēmās. Izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvai 2009/12/EK par lidostas maksām.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis garantē neatkarīgās uzraudzības iestādes neatkarību, nodrošinot, ka tā ir juridiski nošķirta un funkcionāli neatkarīga no jebkuras lidostas pārvaldes iestādes un gaisa pārvadātāja. Dalībvalstis, kuras saglabā īpašumtiesības uz lidostu, lidostas pārvaldes iestādēm vai gaisa pārvadātājiem vai saglabā kontroli pār tiem, nodrošina regulatīvās funkcijas efektīvu strukturālu nošķiršanu no darbībām, kas saistītas ar īpašumtiesībām vai kontroli. Dalībvalstis nodrošina, ka neatkarīgā uzraudzības iestāde īsteno savas pilnvaras objektīvi un pārredzami.

2. Dalībvalstis garantē neatkarīgās uzraudzības iestādes neatkarību, nodrošinot, ka tā ir juridiski nošķirta un funkcionāli neatkarīga no jebkuras kompetentās iestādes un gaisa pārvadātāja. Dalībvalstis, kuras saglabā īpašumtiesības uz lidostu, lidostas pārvaldes iestādēm vai gaisa pārvadātājiem vai saglabā kontroli pār tiem, nodrošina regulatīvās funkcijas efektīvu strukturālu nošķiršanu no darbībām, kas saistītas ar īpašumtiesībām vai kontroli. Dalībvalstis nodrošina, ka neatkarīgā uzraudzības iestāde īsteno savas pilnvaras objektīvi un pārskatāmi.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) izveidotu procedūru lidostas pārvaldes iestādes un lidostas lietotāju domstarpību risināšanai;

a) izveidotu procedūru kompetentās iestādes un lidostas lietotāju domstarpību risināšanai;

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Kad dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem piemēro regulatīvo vai likumdošanas procedūru, lai valsts līmenī noteiktu un apstiprinātu drošības nodevu struktūru vai lielumu, valsts iestādes, kas ir atbildīgas par drošības nodevu pārbaudi, veic 1.–5. pantā noteiktos neatkarīgās uzraudzības iestādes uzdevumus.

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs (piemēram, Spānijā un Francijā) drošības nodevas nosaka saskaņā ar regulatīvo procedūru vai likumdošanas kārtību. Šādos gadījumos par sūdzību izskatīšanu attiecībā uz noteikumiem vai tiesību aktiem ir atbildīgas tiesu iestādes, kuras darbojas kā neatkarīgā uzraudzības iestāde un lemj par problēmām saistībā ar drošības nodevu lielumu vai struktūru.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija iesniedz ziņojumu par aviācijas drošības finansējumu un izpēta aviācijas drošības izmaksu attīstību un aviācijas drošības finansēšanas metodes ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Tomēr Komisija turpina sarunas par kopējo aviācijas drošības finansējumu un nākamo divu gadu laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas sagatavo ziņojumu ar papildu priekšlikumiem.

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais, līdz […]. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz ... *. Dalībvalstis nekavējoties iesniedz Komisijai minēto tiesību aktu tekstus, kā arī minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

 

_______________

*OV: lūdzu, ievietojiet datumu, kāds būs divus gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

Grozījums Nr.  43

Direktīvas priekšlikums

10. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja dalībvalsts nevienā lidostā neiekasē drošības nodevas, tad, neskarot 9. panta 2. punktu, minētajai dalībvalstij nav pienākuma ievērot 1. un 2. punktu.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Referents kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu, ar ko ir mēģināts noteikt vairākus pamatprincipus, kuri jāievēro, nosakot drošības nodevas. Tie ir šādi: nediskriminēšana, apspriešanās un tiesiskās aizsardzības līdzekļi, izmaksu pārredzamība un saikne starp drošības nodevām un izmaksām, kā arī uzraudzības iestāžu izveide.

Ierosinātos grozījumus var apkopot pa šādām grupām:

1) Finansējums

Eiropas Parlaments vairākas reizes ir veltīgi aicinājis reglamentēt drošības nodevu finansēšanu, it īpaši pārrunās par Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (Costa ziņojums) un par Direktīvu 2009/12 (Stockmann ziņojums).

Eiropas Parlaments aicināja nodrošināt pārredzamību un piemērot drošības nodokļus un nodevas paredzētajā nolūkā un uzskatīja, ka dalībvalstīm būtu jāsedz stingrāku pasākumu izmaksas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 8. pantu.

Kā jau paskaidrots darba dokumentā, Eiropas Komisija šo jautājumu vai nu nevēlējās, vai nevarēja atrisināt. Tā vienīgi mēģina ierobežot izmaksas vai vismaz padarīt tās saprātīgas (sk. priekšlikuma 6. pantu), veicot jaunu obligātu ekonomiskās ietekmes novērtējumu stingrākiem valsts pasākumiem. Tomēr papildu izmaksas, kas rodas saistībā ar stingrākiem pasākumiem, referents ierosina uzņemties dalībvalstīm. Tādā gadījumā nebūtu obligāti nepieciešams veikt ietekmes novērtējumu, jo, nespējot iekasēt pasākumu izmaksas no pasažieriem, katra dalībvalsts ļoti rūpīgi pārdomātu, vai šie pasākumi ir nepieciešami.

Pirms dažām nedēļām notikušais teroristiskais incidents atkal ir parādījis, ka lidostu drošība ietilpst dalībvalstu atbildības sfērā un ka pašreizējo un jauno paredzēto drošības pasākumu nolūks ir novērst teroristiskus aktus. Taču debatēs nav pieminēts jautājums par to, ka šādus pasākumus beigās apmaksā pasažieri.

2) Patērētāju aizsardzība un pasažieru tiesības

Komisijas priekšlikumā ir noteikti pamatprincipi un procedūras, ko piemēro par drošību un aviosabiedrībām atbildīgajai iestādei. Attiecības starp aviosabiedrībām un pasažieriem ir reglamentētas Regulā (EK) Nr. 1008/2008. Tās 23. pantā par tiesībām uz informāciju un pasažieru nediskriminēšanu ir ietverti noteikumi, kas pasažieriem paredz tiesības uz to, lai galīgajā cenā tiktu atsevišķi norādīta faktiskā maksa par drošību. Bet kā gan pasažieri var būt pārliecināti, ka maksā faktisko cenu, par kuru kompetentā iestāde vienojusies ar aviosabiedrību atbilstoši šīs direktīvas priekšlikuma 4. pantam? Un kas jādara, lai nodrošinātu, ka aviosabiedrību piemērotās papildu drošības nodevas ir pārredzamas?

Referents uzskata, ka Regulas (EK) Nr. 1008/2008 23. pantu ar ierosinātajiem grozījumiem būs vieglāk īstenot. No vienas puses, pasažieru un patērētāju aizsardzības organizācijām ir ierosināts piedalīties apspriedēs, lai tādējādi gūtu priekšstatu par drošības pasākumu cenām, kuras tās var pārbaudīt, salīdzinot ar biļešu cenu. No otras puses, grozītās vai jaunās drošības nodevu un aviācijas drošības definīcijas ir izstrādātas ar mērķi parādīt, ka arī aviosabiedrības veic drošības pasākumus. Ja aviosabiedrības par šiem drošības pasākumiem iekasē naudu no pasažieriem papildu maksu veidā, šī informācija būtu jānorāda saskaņā ar direktīvas priekšlikuma 5. panta noteikumiem.

3) Direktīvas darbības joma

Komisija ierosina attiecināt direktīvu uz praktiski visām ES lidostām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 300/2008. Tomēr diskusijas Padomes darba grupā liecina, ka šis jautājums ir ļoti pretrunīgs. Dažas dalībvalstis vēlētos attiecināt direktīvu tikai uz lidostām, kuras apkalpo vairāk nekā divus vai trīs miljonus pasažieru (saskaņā ar direktīvu par lidlauka pakalpojumiem un lidostu maksām). Referents vēlētos norādīt, ka šī direktīva jāīsteno tikai tajās dalībvalstīs, kurās piemēro drošības nodevas. Turklāt to ir paredzēts piemērot tikai lidostās, kurās ir atļauta komerciālā satiksme (bet ne aviācijas klubos).

4) Komisijas priekšlikuma saskaņošana ar Direktīvu 2009/12/EK par lidostas maksām

Komisijas priekšlikumā lielākoties izmantota direktīva par lidostas maksām. Ar grozījumiem iespēju un vēlmju robežās šos abus juridiskos dokumentus tiek mēģināts saskaņot. Pēc referenta domām, tas ne tikai atvieglotu direktīvas transponēšanu valstu tiesību aktos, bet arī novērstu procedūru nevajadzīgu atkārtošanos un samazinātu administratīvās izmaksas direktīvas īstenošanas posmā.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Aviācijas drošības nodevas

Atsauces

COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

11.5.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

14.7.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Pieņemšanas datums

1.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

0

5

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke