SPRAWOZDANIE na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat za ochronę lotnictwa

9.3.2010 - (COM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Jörg Leichtfried


Procedura : 2009/0063(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0035/2010

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat za ochronę lotnictwa

(COM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0217),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 80 ust. 2 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0038/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej[1],

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 5 listopada 2009 r.1,

–   po konsultacji z Komitetem Regionów,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7–0035/2010),

1.  przyjmuje stanowisko w pierwszym czytaniu w wersji przedstawionej poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Za ochronę lotnictwa w europejskich portach lotniczych zasadniczo odpowiedzialne jest państwo. Każde państwo członkowskie decyduje o sposobach finansowania ochrony lotnictwa. Niezbędne jest jednak stworzenie wspólnych ram regulujących najważniejsze czynniki opłat za ochronę oraz sposób ich ustalania, ponieważ przy braku takich ram mogą nie być przestrzegane podstawowe wymogi w stosunkach między zarządzającymi portami lotniczymi a użytkownikami tych portów.

(1) Za ochronę lotnictwa w europejskich portach lotniczych zasadniczo odpowiedzialne jest państwo. Niezbędne jest stworzenie wspólnych ram regulujących najważniejsze czynniki opłat za ochronę oraz sposób ich ustalania, ponieważ przy braku takich ram mogą nie być przestrzegane podstawowe wymogi w stosunkach między zarządzającymi portami lotniczymi a użytkownikami tych portów.

Uzasadnienie

Istnieje konieczność dostosowania tekstu do art. 6.

Poprawka       2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Nieodzowne jest, aby użytkownicy portu lotniczego regularnie otrzymywali od zarządzającego portem lotniczym informacje o tym, w jaki sposób i na jakiej podstawie wyliczane są opłaty za ochronę. Informacje te pozwolą przewoźnikom lotniczym poznać koszty związane z zapewnieniem ochrony oraz produktywność przeprowadzanych inwestycji. Aby umożliwić zarządzającym portami lotniczymi właściwą ocenę przyszłych potrzeb inwestycyjnych należy na użytkowników portów lotniczych nałożyć obowiązek terminowego przekazywania zarządzającym portami lotniczymi wszystkich swoich prognoz operacyjnych, projektów rozwoju oraz informacji o szczególnych potrzebach i życzeniach.

(3) Nieodzowne jest, aby użytkownicy portu lotniczego regularnie otrzymywali od organu ustalającego lub stosującego opłaty informacje o tym, w jaki sposób i na jakiej podstawie wyliczane są opłaty za ochronę. Informacje te pozwolą użytkownikom portu lotniczego poznać koszty związane z zapewnieniem ochrony, takie jak koszty, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego1 oraz jego przepisach wykonawczych, produktywność przeprowadzanych inwestycji, a także wysokość dotacji i subsydiów przyznanych przez władze na cele związane z ochroną. Aby umożliwić właściwemu organowi ustalającemu bądź stosującemu opłaty właściwą ocenę przyszłych potrzeb inwestycyjnych, należy na użytkowników portu lotniczego nałożyć obowiązek terminowego przekazywania zarządzającym portami lotniczymi wszystkich ich prognoz operacyjnych, projektów rozwoju oraz informacji o szczególnych potrzebach i życzeniach.

 

__________________

1 Dz. U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

Uzasadnienie

W dyrektywie nie należy koncentrować się wyłącznie na zarządzających portami lotniczymi i w związku z tym bardziej neutralne pojęcie zdefiniowane później w art. 2 lepiej odzwierciedla różne sytuacje panujące w państwach członkowskich. Termin „przewoźnicy lotniczy” należy zastąpić wyrażeniem „użytkownicy portu lotniczego”, gdyż jest to zgodne z definicją zawartą w art. 2. Ważne jest, aby zwiększyć przejrzystość wszelkich przypadków finansowania przez władze publiczne. Poprawka jest powiązana z poprawką 23.

Poprawka       3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Ponieważ we Wspólnocie stosuje się różne sposoby ustalania i pobierania opłat na pokrycie kosztów ochrony, konieczne jest ujednolicenie podstawy pobierania tych opłat w tych portach lotniczych we Wspólnocie, w których uwzględnia się koszty ochrony w pobieranych przez nie opłatach za ochronę. W tych portach lotniczych opłata powinna być powiązana z kosztem zapewnienia ochrony, przy czym należy uwzględniać wszelkie środki publiczne na finansowanie kosztów ochrony.

4. Ponieważ we Wspólnocie stosuje się różne sposoby finansowania lub ustalania i pobierania opłat na pokrycie kosztów ochrony, konieczne jest ujednolicenie podstawy pobierania tych opłat w tych portach lotniczych we Wspólnocie, w których uwzględnia się koszty ochrony w pobieranych przez nie opłatach za ochronę. W tych portach lotniczych opłata powinna być powiązana z kosztem zapewnienia ochrony, przy czym należy uwzględniać wszelkie środki publiczne na finansowanie kosztów ochrony w celu uniknięcia jakichkolwiek zysków oraz zapewnienia odpowiednich i cenowo opłacalnych usług i udogodnień związanych z ochroną w tych portach lotniczych.

Uzasadnienie

Opłaty za ochronę w europejskich portach lotniczych powinny być powiązane z kosztem zapewnienia ochrony i nie powinny przynosić zysków organowi nakładającemu lub pobierającemu opłaty za ochronę. Opłacalność oblicza się na podstawie kosztów jednostkowych usług łącznie z oceną kosztów jednostkowych personelu i przeprowadzonych działań. Taka poprawka ujednoliciłaby tekst dyrektywy w sprawie opłat za ochronę lotnictwa z dyrektywą 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych, gwarantując konsekwentne i łatwe stosowanie przepisów.

Poprawka       4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Należy zapewnić przejrzystość co do skutków ekonomicznych krajowych środków w zakresie ochrony, które są bardziej rygorystyczne od wspólnych podstawowych norm ustanowionych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002.

(5) Należy zapewnić przejrzystość co do wykorzystania krajowych środków w zakresie ochrony, które są bardziej rygorystyczne od wspólnych podstawowych norm ustanowionych na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z art. 6.

Poprawka       5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Niezależny organ nadzorczy w każdym państwie członkowskim powinien zapewnić prawidłowe i skuteczne stosowanie niniejszej dyrektywy. Organ ten powinien posiadać wszelkie zasoby niezbędne do realizacji jego zadań, takie jak kadra, wiedza specjalistyczna i środki finansowe.

(6) W każdym państwie członkowskim, w którym pobierane są na lotniskach opłaty za ochronę niezależny organ nadzorczy powinien zapewnić prawidłowe i skuteczne stosowanie niniejszej dyrektywy. Organ ten powinien posiadać wszelkie zasoby niezbędne do realizacji jego zadań, takie jak kadra, wiedza specjalistyczna i środki finansowe.

 

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z poprawką 35 dotyczącą transpozycji.

Poprawka       6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania wspólnego systemu opłat obejmującego sieć portów lotniczych lub inne grupy portów lotniczych, w tym te, które obsługują to samo miasto lub konurbację.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych w UE.

Poprawka       7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) W odniesieniu do powiązania kosztów ochrony z wysokością opłat za ochronę jako podstawę wyliczania wysokości tych opłat należy stosować obiektywne kryteria, takie jak te, o których mowa, w odnośnych dokumentach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, która zaleca stosowanie kryterium dotyczącego liczby pasażerów lub maksymalnej masy startowej lub też połączenie obu tych kryteriów.

Poprawka       8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa stosuje się do wszystkich portów lotniczych znajdujących się na terytorium podlegającym postanowieniom Traktatu.

Niniejsza dyrektywa stosuje się do wszystkich portów lotniczych znajdujących się na terytorium podlegającym postanowieniom Traktatu oraz otwartych dla ruchu towarowego.

Poprawka       9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) „sieć portów lotniczych” oznacza szereg portów lotniczych znajdujących się w jednym państwie członkowskim, zarządzanych przez organ zarządzający portem lotniczym, wyznaczony przez właściwą instytucję krajową.

Poprawka       10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) „właściwy organ” oznacza podmiot zarządzający portem lotniczym lub dowolny inny organ odpowiedzialny za stosowanie lub ustalanie wysokości i struktury opłat za ochronę lotnictwa w portach lotniczych Wspólnoty;

Uzasadnienie

W państwach członkowskich istnieją różne systemy środków zapewniających ochronę lotnictwa. W zależności od kraju odpowiedzialność za zapewnienie ochrony lotnictwa mogą ponosić władze publiczne, podmiot zarządzający portem lotniczym, jak również linie lotnicze.

Poprawka       11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) „opłata za ochronę” oznacza opłatę skonstruowaną specjalnie w celu odzyskania całości lub części kosztów środków w zakresie ochrony służących zabezpieczeniu lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.

d) „opłata za ochronę” oznacza opłatę w różnej postaci pobieraną przez dowolny organ, port lotniczy lub dowolnego użytkownika portu lotniczego i skonstruowaną specjalnie w celu odzyskania kosztów środków w zakresie ochrony służących zabezpieczeniu lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji. Koszty ochrony lotnictwa mogą obejmować koszty wynikające z zagwarantowania stosowania rozporządzenia (WE) nr 300/2008 lub poniesione przez właściwy organ w celu pokrycia kosztów regulacyjnych i kosztów nadzoru.

Uzasadnienie

W państwach członkowskich istnieją różne systemy środków zapewniających ochronę lotnictwa. W zależności od kraju odpowiedzialność za zapewnienie ochrony lotnictwa mogą ponosić władze publiczne, podmiot zarządzający portem lotniczym, jak również linie lotnicze. W związku z tym środki w zakresie ochrony stosowane w różnych państwach członkowskich są również finansowane przez różne organy. Definicja „opłaty za ochronę”, zawarta w art. 2, musi zatem uwzględniać różne zakresy odpowiedzialności i różne rodzaje opłat za ochronę nakładane przez porty lotnicze, organy publiczne i linie lotnicze.

Poprawka       12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) „ochrona lotnictwa” oznacza połączenie środków oraz zasobów ludzkich i materialnych przeznaczonych do ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, które zagrażają bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego;

Uzasadnienie

Definicję zaczerpnięto z rozporządzenia nr 300/2008. Definicja jest tu niezbędna, tak aby uniknąć skupienia się jedynie na portach lotniczych. Poprawka ta jest powiązana z porawką 15 i 26.

Poprawka       13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Sieć portów lotniczych

 

Państwa członkowskie mogą zezwolić właściwym organom zarządzającym siecią portów lotniczych na wprowadzenie wspólnego przejrzystego systemu opłat za ochronę obejmującego daną sieć portów lotniczych.

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie (np. Hiszpania, Portugalia, Grecja, Szwecja, Finlandia i Norwegia) utworzyły sieci portów lotniczych w ramach swojej krajowej polityki transportowej. Sieci portów lotniczych muszą mieć możliwość stosowania wspólnego systemu opłat za ochronę w celu wzmacniania spójności terytorialnej i zmniejszania ograniczeń regionów peryferyjnych w zakresie konkurencyjności. Projekt dyrektywy UE w sprawie opłat za ochronę należy zatem ujednolicić z art. 4 dyrektywy UE w sprawie opłat za ochronę, tak aby uwzględnić sieci portów lotniczych.

Poprawka       14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Article 3b

 

Wspólne systemy opłat

 

Po powiadomieniu Komisji oraz zgodnie z prawem wspólnotowym państwa członkowskie mogą zezwolić właściwemu organowi na zastosowanie wspólnego i przejrzystego systemu opłat w portach lotniczych obsługujących to samo miasto lub konurbację, pod warunkiem, że w każdym z tych portów lotniczych w pełni przestrzegane są wymagania dotyczące przejrzystości, o których mowa w art.5.

Uzasadnienie

Konieczne jest zagwarantowanie zgodności tekstu z dyrektywą UE w sprawie opłat lotniskowych. Zarządzający portami lotniczymi, które obsługują to samo miasto lub konurbację, często tworzą wspólny system opłat z uwagi na podział ruchu. Te sieci portów lotniczych powinny mieć możliwość stosowania również wspólnego systemu opłat za ochronę. Projekt dyrektywy UE w sprawie opłat za ochronę należy zatem ujednolicić z art. 5 dyrektywy UE w sprawie opłat lotniczych, tak aby uwzględnić sieci portów lotniczych obsługujących to samo miasto lub konurbację.

Poprawka       15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Konsultacje

Konsultacje i środki odwoławcze

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych w UE.

Poprawka       16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają dostęp zarządzającemu portem lotniczym do wszelkich niezbędnych informacji o kosztach zapewniania ochrony w porcie lotniczym.

1. Państwa członkowskie zapewniają właściwemu organowi dostęp do wszelkich niezbędnych informacji o kosztach zapewniania ochrony w porcie lotniczym.

Poprawka       17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie w każdym porcie lotniczym procedury obowiązkowych i regularnych konsultacji pomiędzy zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami portu lotniczego, dotyczących funkcjonowania systemu opłat za ochronę i ich wysokości. Konsultacje takie odbywają się przynajmniej raz w roku.

2. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie obowiązkowej procedury regularnych konsultacji pomiędzy właściwym organem a użytkownikami portu lotniczego, czy też przedstawicielami lub stowarzyszeniami użytkowników portu lotniczego, dotyczących funkcjonowania systemu opłat za ochronę i ich wysokości. Konsultacje takie odbywają się przynajmniej raz w roku, o ile strony nie postanowią inaczej w trakcie ostatnich przeprowadzonych konsultacji. Jeśli zostało zawarte wieloletnie porozumienie między właściwym organem a użytkownikami portu lotniczego, konsultacje odbywają się zgodnie z postanowieniami takiego porozumienia. W każdym przypadku państwa członkowskie zachowują prawo do wystąpienia o częstsze prowadzenie konsultacji.

Uzasadnienie

Od linii lotniczych wymaga się już na mocy art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1008 oddzielnego przedstawiania informacji o podatkach, opłatach lotniskowych oraz innych opłatach i dopłatach (np. związanych z ochroną lub paliwem), o ile elementy te wchodzą w skład ceny biletu. Nie jest konieczne przekazywanie stowarzyszeniom pasażerów linii lotniczych wysoce poufnych informacji.

Poprawka       18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Zarządzający portem lotniczym przedkłada wszelkie propozycje zmian systemu opłat za ochronę lub ich wysokości użytkownikom portu lotniczego nie później niż na 4 miesiące przed ich wejściem w życie, wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian. Zarządzający danym portem lotniczym organizuje konsultacje w sprawie proponowanych zmian z udziałem użytkowników portu lotniczego i uwzględnia ich opinie przed podjęciem decyzji.

3. Właściwy organ przedkłada wszelkie propozycje zmian systemu opłat za ochronę lub ich wysokości użytkownikom portu lotniczego, czy też przedstawicielom lub stowarzyszeniom użytkowników portu lotniczego nie później niż na 4 miesiące przed ich wejściem w życie, wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian. Właściwy organ organizuje konsultacje w sprawie proponowanych zmian z udziałem użytkowników portu lotniczego i uwzględnia ich opinie przed podjęciem decyzji.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą UE nr 2009/12 w sprawie opłat lotniskowych.

Poprawka       19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Zarządzający portem lotniczym publikuje swoją decyzję nie później niż na 2 miesiące przed jej wejściem w życie. Zarządzający portem lotniczym uzasadnia swoją decyzję odnośnie do opinii wyrażonych przez użytkowników portu lotniczego w przypadku, gdy pomiędzy nim a użytkownikami nie zostało osiągnięte porozumienie w sprawie proponowanych zmian.

4. Właściwy organ publikuje swoją decyzję nie później niż na 2 miesiące przed jej wejściem w życie. Właściwy organ uzasadnia swoją decyzję odnośnie do opinii wyrażonych przez użytkowników portu lotniczego, w przypadku gdy pomiędzy nim a użytkownikami nie zostało osiągnięte porozumienie w sprawie proponowanych zmian.

Poprawka       20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) W przypadku sporu w sprawie decyzji o opłatach lotniskowych podjętej przez właściwy organ państwa członkowskie zapewniają każdej ze stron możliwość ubiegania się o interwencję niezależnego organu nadzorującego, wymienionego w art. 8, który bada zasadność zmian systemu opłat za ochronę lub ich wysokości.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą UE nr 2009/12 w sprawie opłat lotniskowych.

Poprawka       21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Państwo członkowskie może odstąpić od stosowania ust. 4 lit. a) w odniesieniu do zmian wysokości lub struktury opłat za ochronę lotnictwa w tych portach lotniczych, dla których:

 

(a) istnieje obowiązkowa procedura na mocy prawa krajowego, zgodnie z którą opłaty za ochronę lub ich maksymalną wysokość ustala lub zatwierdza niezależny organ nadzorujący; lub

 

(b) istnieje obowiązkowa procedura na mocy prawa krajowego, zgodnie z którą niezależny organ nadzorujący bada - regularnie lub w odpowiedzi na wnioski zainteresowanych stron - czy w takich portach ma miejsce skuteczna konkurencja. W każdym uzasadnionym przypadku w wyniku takiego badania państwa członkowskie postanawiają, że opłaty za ochronę lotnictwa lub ich maksymalna wysokość są określane lub zatwierdzane przez niezależny organ nadzorujący. Decyzję tę stosuje się tak długo, jak to konieczne, w oparciu o badanie przeprowadzone przez ten organ.

 

Procedury, warunki i kryteria stosowane do celów niniejszego ustępu przez państwa członkowskie powinny być odpowiednie, obiektywne, niedyskryminujące i przejrzyste.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą UE nr 2009/12 w sprawie opłat lotniskowych.

Poprawka       22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają przekazanie przynajmniej raz do roku przez zarządzającego portem lotniczym wszystkim użytkownikom portu lotniczego oraz przedstawicielom lub stowarzyszeniom użytkowników portu lotniczego informacji na temat poszczególnych elementów, na podstawie których określa się wysokość opłat za ochronę pobieranych w porcie lotniczym. Informacje te powinny obejmować co najmniej:

1. Państwa członkowskie zapewniają – za każdym razem, kiedy mają się odbyć konsultacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 – przekazanie przez właściwy organ wszystkim użytkownikom portu lotniczego lub przedstawicielom czy też stowarzyszeniom użytkowników portu lotniczego informacji na temat poszczególnych elementów, na podstawie których określa się strukturę i wysokość wszystkich opłat za ochronę pobieranych w każdym porcie lotniczym. Informacje te powinny obejmować co najmniej:

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie kwestii zapewnienia informacji na temat wyliczania kosztów za ochronę. Po pierwsze: przedstawione powinny być informacje zarówno na temat struktury, jak i wysokości wszystkich opłat. Po drugie: przedstawienie tych informacji powinno być obowiązkowe dla każdego lotniska.

Poprawka       23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) ogólną strukturę kosztów w odniesieniu do urządzeń i usług, z którymi związane są opłaty za ochronę;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą UE nr 2009/12 w sprawie opłat lotniskowych.

Poprawka       24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) przychód oraz koszt dla każdej kategorii opłat za ochronę pobieranych w porcie lotniczym;

(c) przychód opłat za ochronę i całkowity koszt objętych nimi usług;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą UE nr 2009/12 w sprawie opłat lotniskowych.

Poprawka       25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) wszelkie finansowanie przez organy publiczne urządzeń i usług, których dotyczą opłaty za ochronę;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą UE nr 2009/12 w sprawie opłat lotniskowych.

Poprawka       26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) prognozy wysokości opłat za ochronę;

(e) prognozy wysokości opłat za ochronę uwzględniające planowane inwestycje, wzrost natężenia ruchu i zwiększenia poziomu zagrożenia pod względem bezpieczeństwa;

Poprawka       27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają przekazywanie przez użytkowników portu lotniczego zarządzającemu portem lotniczym – przed każdymi konsultacjami, o których mowa w art. 4 – informacji obejmujących w szczególności:

2. Państwa członkowskie zapewniają przekazywanie przez użytkowników portu lotniczego właściwemu organowi – przed każdymi konsultacjami, o których mowa w art. 4 – informacji obejmujących w szczególności:

Poprawka       28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) kwotę opłaty za ochronę nałożonej przez użytkowników portu lotniczego na pasażerów odlatujących z lotniska oraz informacje na temat elementów kwoty, na podstawie których określa się te opłaty zgodnie z ust. 1 lit. od a) do f).

Uzasadnienie

Niektóre środki ochrony zdefiniowane w rozporządzeniu nr 2008/300 podejmowane są przez przewoźników lotniczych. W celu zwiększenia przejrzystości kosztów tych środków w interesie odbiorców końcowych, np. pasażerów, leży zagwarantowanie powiązania kosztów związanych z tymi dopłatami.

Poprawka       29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Państwa członkowskie zapewniają publiczną dostępność informacji dotyczących wysokości opłat za ochronę pobieranych przez właściwe organy oraz użytkowników portu lotniczego.

Poprawka       30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Z zastrzeżeniem przepisów krajowych, informacje przekazywane na podstawie niniejszego artykułu uważa się za poufne lub mające szczególne znaczenie ekonomiczne i w związku z tym traktuje się je w odpowiedni sposób. W przypadku zarządzających portami lotniczymi, którzy są notowani na giełdzie, obowiązują w szczególności przepisy dotyczące obrotu giełdowego.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą UE nr 2009/12 w sprawie opłat lotniskowych.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Oceny skutków

Bardziej rygorystyczne środki

Uzasadnienie

Poprawka ta powiązana jest z następną poprawką. Ocena skutków nie jest konieczna, jeżeli państwa członkowskie finansują bardziej rygorystyczne i kosztowna środki.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przed przyjęciem bardziej rygorystycznych środków zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 państwa członkowskie dokonują oceny skutków w zakresie ich wpływu na wysokość opłat za ochronę. W odniesieniu do bardziej rygorystycznych środków krajowych, obowiązujących już w dniu [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy], państwa członkowskie dokonują oceny skutków w okresie przejściowym trzech lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

1. Dodatkowe koszty wprowadzenia bardziej rygorystycznych środków zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 ponoszą państwa członkowskie.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie informują Komisję i konsultują się z użytkownikami portów lotniczych zgodnie z art. 4 odnośnie do ocen skutków, o których mowa w ust. 1.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z poprawką 29.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Przed przyjęciem środków zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 300/2008 Komisja dokonuje oceny ich wpływu na wysokość opłat za ochronę. W sprawie wyników tej oceny Komisja konsultuje się z grupą doradczą zainteresowanych stron utworzoną na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

Uzasadnienie

Komisja Europejska również przeprowadza ocenę skutków, dokonując pomiaru wpływu na operatorów i pasażerów przed przyjęciem nowych środków ochrony lotnictwa zgodnie z zasadami komitologii. Należy bardzo wyraźnie podkreślić konieczność istnienia przepisów. Niedawny przykład przepisów dotyczących transportu cieczy w bagażu podręcznym uwydatnił znaczenie przeprowadzenia takiej oceny i konsultacji z operatorami portów lotniczych i ich użytkownikami w celu wybrania wyważonego środka umożliwiającego zmniejszenie zagrożenia i ograniczenie wpływu na działania, co byłoby korzystne dla pasażerów i sektora lotnictwa.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Opłaty za ochronę wykorzystywane są wyłącznie na pokrycie kosztów ochrony. Koszty te ustala się zgodnie z ogólnie przyjętymi w danym państwie członkowskim zasadami rachunkowości i oceny.

1. Opłaty za ochronę wykorzystywane są wyłącznie na pokrycie kosztów ochrony. Koszty te ustala się zgodnie z ogólnie przyjętymi w danym państwie członkowskim zasadami rachunkowości i oceny. Całkowity przychód z opłat za ochronę nie powinien przekraczać łącznych kosztów związanych z ochroną lotnictwa poniesionych przez dany port lotniczy, sieć lub grupę portów lotniczych.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Podstawa wyliczania opłat za ochronę nie obejmuje żadnych kosztów związanych z realizacją przez państwa członkowskie bardziej ogólnych zadań dotyczących ochrony, takich jak ogólne działania policji, gromadzenia danych wywiadowczych i zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

Uzasadnienie

Należy zapewnić, aby w każdym porcie lotniczym opłaty za ochronę wykorzystywane były tylko i wyłącznie do pokrycia kosztów ochrony.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Zgodnie z prawem krajowym niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia niezależnemu organowi nadzorującemu przekazywania – pod jego nadzorem i przy jego pełnej odpowiedzialności – zadania wdrożenia niniejszej dyrektywy innym niezależnym organom nadzorującym, pod warunkiem, że wdrożenie odbywa się zgodnie z takimi samymi normami.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości zasadnicze znaczenie ma umożliwienie przekazywania uprawnień krajowego organu nadzorującego regionalnym organom odpowiedzialnym za regulowanie gospodarczej działalności portów lotniczych w systemach federalnych. Poprawka ma na celu ujednolicenie tekstu z dyrektywą UE nr 2009/12 w sprawie opłat lotniskowych.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie gwarantują niezależność organu nadzorczego, zapewniając jego odrębność prawną i niezależność funkcyjną od zarządzających portami lotniczymi i przewoźników lotniczych. Państwa członkowskie, które zachowały własność portów lotniczych, zarządzających portami lotniczymi lub przewoźników lotniczych, bądź sprawują nad nimi kontrolę, zapewniają skuteczny strukturalny rozdział funkcji regulacyjnej od działalności związanej z własnością lub kontrolą. Państwa członkowskie zapewniają bezstronne i przejrzyste wykonywanie uprawnień przez niezależny organ nadzorczy.

2. Państwa członkowskie gwarantują niezależność organu nadzorczego, zapewniając jego odrębność prawną i niezależność funkcyjną od właściwych organów lub przewoźników lotniczych. Państwa członkowskie, które zachowały własność portów lotniczych, zarządzających portami lotniczymi lub przewoźników lotniczych, bądź sprawują nad nimi kontrolę, zapewniają skuteczny strukturalny rozdział funkcji regulacyjnej od działalności związanej z własnością lub kontrolą. Państwa członkowskie zapewniają bezstronne i przejrzyste wykonywanie uprawnień przez niezależny organ nadzorczy.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) ustanowienie procedury rozstrzygania sporów między zarządzającym portem lotniczym a użytkownikami portu lotniczego;

a) ustanowienie procedury rozstrzygania sporów między właściwym organem a użytkownikami portu lotniczego;

Poprawka  40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Jeżeli państwo członkowskie stosuje na mocy prawa krajowego procedurę regulacyjną lub legislacyjną w celu ustalenia i zatwierdzenia struktury lub wysokości opłat za ochronę na szczeblu krajowym, krajowe organy odpowiedzialne za weryfikację ważności opłat za ochronę wykonują zadania niezależnego organu nadzorującego określone w ust 1-5.

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich (np. w Hiszpanii i we Francji) opłaty za ochronę ustalane są w ramach procedury regulacyjnej lub legislacyjnej. W tych przypadkach to organy prawne odpowiedzialne za rozpatrywanie apelacji do rozporządzeń i aktów prawnych powinny działać jak niezależny organ nadzorujący i wydawać orzeczenia w sprawach dotyczących wysokości lub struktury opłat za ochronę.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Najpóźniej dwa lata od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja przedstawia sprawozdanie na temat finansowania ochrony lotnictwa, w którym bada ewolucję kosztów ochrony lotnictwa oraz metody ich finansowania.

Uzasadnienie

Komisja powinna jednak dalej analizować ogólne aspekty finansowania ochrony lotnictwa  i w terminie dwóch lat od przyjęcia niniejszej dyrektywy sporządzić kolejne sprawozdanie zawierające dodatkowe wnioski.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia […] r. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed …*. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

 

_______________

*DZ: proszę wstawić datę: 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Jeżeli w żadnym porcie lotniczym danego państwa członkowskiego nie pobiera się opłat za ochronę oraz bez uszczerbku dla art. 9 ust. 2, nie wymaga się od tego państwa członkowskiego przestrzegania ust. 1 i 2.

  • [1]  Dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

Sprawozdawca popiera w dużej mierze wniosek Komisji mający na celu ustanowienie szeregu podstawowych zasad, których należy przestrzegać przy ustalaniu opłat za ochronę. Mowa o zasadzie: niedyskryminacji, konsultacji i usuwania nieprawidłowości, zasadzie przejrzystości i powiązania kosztów związanych z opłatami za ochronę oraz utworzenia organu nadzoru.

Zaproponowane poprawki można podsumować w następujący sposób:

1) Finansowanie

Parlament Europejski wielokrotnie bezskutecznie wzywał do uregulowania kwestii finansowania opłat za ochronę, zwłaszcza podczas negocjacji w sprawie rozporządzenia (WE) nr 300/2008 dotyczącego wspólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (sprawozdanie Costy), a także w sprawie dyrektywy 2009/12 dotyczącej opłat lotniskowych (sprawozdanie Stockmanna).

Parlament Europejski domagał się przejrzystości i obowiązku przeznaczania dochodów z podatków i opłat pobieranych z tytułu bezpieczeństwa na ściśle określony cel oraz uznał, że państwa członkowskie powinny ponosić koszty wynikające z wprowadzenia bardziej rygorystycznych środków, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.

Jak już wyjaśniono w dokumencie roboczym, Komisja Europejska nie chciała lub nie mogła zająć się tym zagadnieniem. Próbuje ona jedynie ograniczyć koszty lub co najwyżej określić je w zrozumiały sposób poprzez przeprowadzenie nowej obowiązkowej oceny ekonomicznych skutków wprowadzenia bardziej rygorystycznych środków przez poszczególne państwa członkowskie (zob. art. 6 wniosku). Sprawozdawca proponuje jednak, aby te bardziej rygorystyczne środki, o ile powodują one dodatkowe koszty, finansowane były przez państwa członkowskie. W tym przypadku nie jest potrzebne przeprowadzenie obowiązkowej oceny skutków, ponieważ państwo członkowskie samo rozważy dokładnie, czy sensowne jest wprowadzenie tych środków, w sytuacji gdy kosztami nie można obciążyć pasażerów.

Niestety próba ataku terrorystycznego dokonana przed kilkoma tygodniami pokazała znów wyraźnie, że zapewnienie bezpieczeństwa na lotniskach należy do zadań państw członkowskich oraz że celem istniejących już, jak również nowo opracowywanych środków bezpieczeństwa jest zapobieganie atakom terrorystycznym. W dotychczasowej debacie umyka jednak uwadze fakt, że ostatecznie koszty tych środków pokryją pasażerowie.

2) Ochrona konsumentów i prawa pasażerów

Wniosek Komisji reguluje podstawowe zasady i procedury obowiązujące organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo i linie lotnicze. Stosunki między użytkownikami portów lotniczych a pasażerami reguluje natomiast rozporządzenie (WE) nr 1008/2008. Art. 23 dotyczący prawa pasażerów do informacji i niedyskryminacji zawiera przepisy, zgodnie z którymi pasażerom przysługuje prawo do uzyskania w cenie końcowej oddzielnej informacji o wysokości opłat związanych z ochroną. Skąd jednak pasażerowie mogą mieć pewność, że płacą faktyczną cenę, którą właściwy organ uzgodnił z liniami lotniczymi w oparciu o art. 4 niniejszego wniosku w sprawie dyrektywy? Poza tym jak można zagwarantować przejrzystość dodatkowych opłat za ochronę dodanych przez linie lotnicze?

Sprawozdawca jest zdania, że art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 będzie można lepiej wdrożyć po wprowadzeniu proponowanych poprawek. Z jednej strony proponuje się, by organizacje ochrony pasażerów i organizacje ochrony konsumentów uczestniczyły w konsultacjach i uzyskały dzięki temu wgląd w proces ustalania kosztów środków na rzecz ochrony, które mogą sprawdzić, porównując je z ceną biletu. Z drugiej strony zmienione lub nowe definicje opłat za ochronę oraz ochrony lotnictwa służą wyjaśnieniu, że linie lotnicze również podejmują środki na rzecz ochrony. Jeżeli linie lotnicze dodają do rachunku pasażerów koszty tych dodatkowych środków związanych z ochroną, należy zamieścić tę informację zgodnie z art. 5 wniosku w sprawie dyrektywy.

3) Zakres zastosowania dyrektywy

Komisja proponuje, aby dyrektywa miała zastosowanie do praktycznie wszystkich portów lotniczych w UE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008. Negocjacje w ramach grupy roboczej Rady pokazują jednak, że dyskusjom na ten temat towarzyszą duże kontrowersje. Niektóre państwa członkowskie wolałyby, aby dyrektywa miała zastosowanie jedynie do portów lotniczych obsługujących ponad 2 miliony lub 5 milionów pasażerów (zgodnie z dyrektywą w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych oraz opłat lotniskowych). Sprawozdawca pragnie wyjaśnić, że dyrektywę muszą wdrożyć jedynie te państwa członkowskie, w których pobierane są opłaty za ochronę. Poza tym dyrektywa powinna mieć zastosowanie wyłącznie do portów lotniczych dopuszczonych do obsługi ruchu towarowego (nie dotyczy to zatem portów klubów lotniczych).

4) Dostosowanie wniosku Komisji do dyrektywy 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych

Wniosek Komisji w dużej mierze opiera się na dyrektywie w sprawie opłat lotniskowych. Poprawki mają na celu zharmonizowanie w miarę możliwości i rozsądku obu tekstów prawnych. Sprawozdawca wychodzi z założenia, że dzięki temu łatwiejsza będzie transpozycja do prawodawstwa krajowego i będzie można uniknąć dublowania procedur i kosztów administracyjnych na etapie wdrażania.

PROCEDURA

Tytuł

Opłaty za ochronę lotnictwa

Odsyłacze

COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Data przedstawienia w PE

11.5.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.7.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Data przyjęcia

1.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Data złożenia

9.3.2010