RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică

9.3.2010 - (COM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Comisia pentru transport şi turism
Raportor: Jörg Leichtfried


Procedură : 2009/0063(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0035/2010

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind tarifele de securitate aviatică

(COM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0217),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0038/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea UE,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 5 noiembrie 2009[1],

–   în urma consultării Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A7--0035/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziţia prezentată mai jos;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale ale statelor membre.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Securitatea aviaţiei pe aeroporturile europene este, în esenţă, o responsabilitate a statului. Fiecare stat membru decide asupra metodelor de finanţare a securităţii aviatice. Este necesar să se stabilească un cadru comun de reglementare a elementelor esenţiale ale tarifelor de securitate, precum şi a modalităţii de stabilire a acestora, deoarece, în absenţa unui asemenea cadru, este posibil ca cerinţele de bază în relaţia dintre organismele de administrare a aeroporturilor şi utilizatorii aeroporturilor să nu fie respectate.

(1) Securitatea aviaţiei pe aeroporturile europene este, în esenţă, o responsabilitate a statului. Este necesar să se stabilească un cadru comun de reglementare a elementelor esenţiale ale tarifelor de securitate, precum şi a modalităţii de stabilire a acestora, deoarece, în absenţa unui asemenea cadru, este posibil ca cerinţele de bază în relaţia dintre organismele de administrare a aeroporturilor şi utilizatorii aeroporturilor să nu fie respectate.

Justificare

Adaptare necesară articolului 6.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Este foarte important ca utilizatorii aeroporturilor să obţină, în mod periodic, de la organismele de administrare a aeroporturilor, informaţii cu privire la modul şi elementele pe baza cărora sunt calculate tarifele de securitate. Aceste informaţii vor permite transportatorilor aerieni familiarizarea cu costurile rezultate din serviciile de securitate şi cu eficienţa investiţiilor aferente. Pentru a permite organismului de administrare a aeroportului să evalueze corect condiţiile privind viitoarele investiţii, utilizatorii aeroportului trebuie îi să comunice acestuia, în timp util, toate previziunile operaţionale, proiectele de dezvoltare, precum şi cererile specifice şi propunerile.

(3) Este foarte important ca utilizatorii aeroporturilor să obţină, în mod periodic, de la organismul care fixează sau aplică tarifele, informaţii cu privire la modul şi elementele pe baza cărora sunt calculate tarifele de securitate. Aceste informaţii vor permite utilizatorilor aeroporturilor familiarizarea cu costurile rezultate din serviciile de securitate, precum cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 300/2008 din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile1 şi în normele de punere în aplicare ale acestuia, cu eficienţa investiţiilor aferente şi cu orice ajutoare şi subvenţii acordate de autorităţi în scopul asigurării securităţii. Pentru a permite organismului competent care fixează sau aplică tarifele să evalueze corect condiţiile privind viitoarele investiţii, utilizatorii aeroportului trebuie îi să comunice acestuia, în timp util, toate previziunile operaţionale, proiectele de dezvoltare, precum şi cererile specifice şi propunerile.

 

__________________

1 JO L 97, 9.4.2008, p. 72.

Justificare

Directiva nu ar trebui să vizeze doar organismele de administrare a aeroportului, prin urmare un termen mai neutru, astfel cum va fi definit mai târziu la articolul 2, ţine seama în mai mare măsură de situaţiile diferite din statele membre. „Transportatorii aerieni” ar trebui înlocuiţi cu „utilizatorii aeroporturilor” întrucât acest lucru este în conformitate cu articolul 2. Este importantă sporirea transparenţei privind orice finanţare din partea autorităţilor publice. Amendament legat de amendamentul 23.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Datorită faptului că metodele de stabilire şi de percepere a sumelor datorate pentru acoperirea costurilor de securitate diferă pe teritoriul comunitar, este necesară armonizarea bazei de tarificare a costurilor de securitate în aeroporturile comunitare, acolo unde acestea se acoperă din tarifele de securitate. În cazul acestor aeroporturi, tariful trebuie să corespundă costului de asigurare a securităţii, luând în considerare toate eventualele finanţări publice ale costurilor de securitate.

(4) Datorită faptului că metodele de finanţare sau de stabilire şi de percepere a sumelor datorate pentru acoperirea costurilor de securitate diferă pe teritoriul comunitar, este necesară armonizarea bazei de tarificare a costurilor de securitate în aeroporturile comunitare, acolo unde acestea se acoperă din tarifele de securitate. În cazul acestor aeroporturi, tariful trebuie să corespundă costului de asigurare a securităţii, luând în considerare toate eventualele finanţări publice ale costurilor de securitate, pentru a evita orice profit şi pentru a furniza servicii şi echipamente de securitate adecvate şi rentabile în aeroporturile în cauză.

Justificare

Tarifele de securitate din aeroporturile europene ar trebui să fie legate de costul serviciilor şi să nu genereze profit pentru entitatea însărcinată cu perceperea şi/sau colectarea costurilor de securitate. Rentabilitatea cuantifică costul pentru fiecare serviciu furnizat, inclusiv o evaluare a costului unitar pentru personal şi activităţi. Un astfel de amendament ar alinia Directiva privind tarifele de securitate aviatică la Directiva 2009/12/CE privind tarifele de aeroport, pentru a garanta coerenţa dispoziţiilor şi a facilita punerea în aplicare a acestora.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Este important să se asigure transparenţa în ceea ce priveşte impactul economic al măsurilor naţionale de securitate mai restrictive decât standardele comune de bază stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002.

(5) Este important să se asigure transparenţa în ceea ce priveşte utilizarea măsurilor naţionale de securitate mai restrictive decât standardele comune de bază stabilite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002.

Justificare

Amendament legat de amendamentul 6.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Este necesar ca, în fiecare stat membru, o autoritate independentă de supraveghere să asigure aplicarea corectă şi eficace a prezentei directive. Autoritatea trebuie să dispună de toate resursele necesare în termeni de personal, competenţă, precum şi de mijloace financiare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

(6) Este necesar ca, în fiecare stat membru în care tarifele de securitate sunt percepute la aeroport, o autoritate independentă de supraveghere să asigure aplicarea corectă şi eficace a prezentei directive. Autoritatea trebuie să dispună de toate resursele necesare în termeni de personal, competenţă, precum şi de mijloace financiare pentru îndeplinirea sarcinilor sale.

Justificare

Amendament legat de amendamentul 35 privind transpunerea.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica un sistem de tarifare comun pentru a acoperi o reţea de aeroporturi sau grupuri de aeroporturi, inclusiv în cazul celor care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie.

Justificare

Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) La calcularea tarifelor de securitate în vederea corelării cu costurile ar trebui să se utilizeze criterii obiective, de tipul celor stabilite în documentele relevante ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, care susţin utilizarea numărului de pasageri sau greutatea maximă la decolare a aeronavei sau o combinaţie a acestora.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directiva se aplică tuturor aeroporturilor situate pe un teritoriu reglementat de prevederile tratatului.

Directiva se aplică tuturor aeroporturilor situate pe un teritoriu reglementat de prevederile tratatului şi deschise traficului comercial.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) „reţea de aeroporturi” înseamnă un număr de aeroporturi dintr-un stat membru care sunt administrate de un organism de administrare a aeroportului desemnat de autoritatea naţională competentă.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) „organism competent” înseamnă organismul de administrare a aeroportului sau autoritatea responsabilă de aplicarea şi/sau stabilirea nivelului şi structurii tarifelor de securitate aviatică pe aeroporturile comunitare;

Justificare

Statele membre utilizează sisteme diferite pentru stabilirea măsurilor de securitate aviatică. În funcţie de contextul naţional, autorităţile publice, organismul de administrare a aeroportului şi companiile sunt responsabile de securitatea aeriană.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „tarif de securitate” înseamnă o taxă destinată, în mod specific, să acopere în totalitate sau în parte costul măsurilor de securitate în scopul protejării aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilegală.

(d) „tarif de securitate” înseamnă o taxă percepută de orice entitate, aeroport sau utilizator al aeroportului sub diferite forme, destinată, în mod specific, să acopere costurile măsurilor de securitate în scopul protejării aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie ilegală. Costul securităţii aviatice poate include costurile generate de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 sau costurile legate de reglementare şi supervizare suportate de autoritatea competentă.

Justificare

Statele membre utilizează sisteme diferite pentru stabilirea măsurilor de securitate aeronautică. În funcţie de contextul naţional, autorităţile publice, organismul de administrare a aeroportului şi companiile sunt responsabile de securitatea aeriană. Prin urmare, finanţarea măsurilor de securitate este, de asemenea, responsabilitatea unor actori diferiţi în diferitele state membre. Astfel, definiţia „tarifelor de securitate” de la articolul 2 trebuie să reflecte responsabilităţile diferite şi tipurile de tarife de securitate percepute de aeroporturi, autorităţi publice şi companii aeriene.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) „securitate aviatică” înseamnă combinarea măsurilor şi resurselor umane şi materiale menite să protejeze aviaţia civilă împotriva actelor de intervenţie ilicită care pun în pericol securitatea aviaţiei civile;

Justificare

Definiţie extrasă din Regulamentul 300/2008. Definiţie necesară aici pentru a evita concentrarea numai asupra aeroporturilor. Amendament legat de amendamentele 15 şi 26.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Reţeaua de aeroporturi

 

Statele membre pot permite organismului competent al unei reţele de aeroporturi să introducă un sistem comun şi transparent privind tarifele de securitate care să acopere reţeaua de aeroporturi.

Justificare

Mai multe state membre au stabilit reţele de aeroporturi (de exemplu, Spania, Portugalia, Grecia, Suedia, Finlanda şi Norvegia) în cadrul propriilor politici naţionale de transport. Reţelele de aeroporturi trebuie să poată aplica un sistem de tarifare de securitate comun pentru a stimula coeziunea teritorială şi limita dezavantajele concurenţiale pentru regiunile îndepărtate. Prin urmare, proiectul de Directivă UE privind tarifele de securitate ar trebui armonizat cu articolul 4 din Directiva UE privind tarifele de aeroport pentru a recunoaşte reţelele de aeroporturi.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3b

 

Sistemele comune de tarifare

 

După ce au informat Comisia şi în conformitate cu dreptul comunitar, statele membre pot autoriza organismul competent să aplice un sistem comun şi transparent de tarifare în aeroporturile care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie, cu condiţia ca fiecare aeroport să respecte în totalitate cerinţele de transparenţă prevăzute la articolul 5.

Justificare

Este necesară asigurarea consecvenţei cu Directiva UE privind tarifele de aeroport. Organismele de administrare a aeroportului care administrează aeroporturi care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie au stabilit adesea un sistem de tarifare comun din motive de distribuţie a traficului. Aceste sisteme de aeroporturi trebuie să aibă posibilitatea de a aplica un sistem de tarifare comun şi în cazul tarifelor de securitate. Prin urmare, proiectul de Directivă UE privind taxele de securitate ar trebui armonizat cu articolul 5 din Directiva UE privind tarifele de aeroport pentru a recunoaşte reţelele de aeroporturi care deservesc acelaşi oraş sau aceeaşi conurbaţie.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consultare

Consultare şi căi de atac

Justificare

Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că organismul de administrare a aeroportului are acces la toate informaţiile cu privire la furnizarea de servicii de securitate pe aeroport.

(1) Statele membre se asigură că organismul competent are acces la toate informaţiile cu privire la furnizarea de servicii de securitate pe aeroport.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că la fiecare aeroport este instituită o procedură obligatorie şi periodică de consultare între organismul de administrare a aeroportului şi utilizatorii aeroportului cu privire la funcţionarea sistemului de tarife de securitate şi la nivelul acestor tarife. Aceste consultări se organizează cel puţin o dată pe an.

(2) Statele membre se asigură că este instituită o procedură obligatorie de consultare periodică între organismul competent şi utilizatorii aeroportului, reprezentanţii acestora sau asociaţiile de utilizatori ai aeroporturilor cu privire la funcţionarea sistemului de tarife de securitate şi la nivelul acestor tarife. O astfel de consultare se organizează cel puţin o dată pe an, exceptând cazul în care s-a convenit altfel în cadrul ultimei consultări. În cazul în care există un acord multianual între organismul competent şi utilizatorii aeroportului, consultările au loc în conformitate cu dispoziţiile din respectivul acord. Statele membre îşi rezervă dreptul de a solicita consultări mai frecvente.

Justificare

Companiile aeriene trebuie deja, în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1008, să publice separat taxele, tarifele de aeroport şi alte tarife, tarife suplimentare şi comisioane (cum ar fi cele legate de securitate şi carburant), atât timp cât acestea sunt adăugate la tarif. Nu este necesar ca asociaţiilor de pasageri aerieni să li se comunice informaţii foarte sensibile şi confidenţiale.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Organismul de administrare a aeroportului prezintă utilizatorilor aeroportului orice propunere de modificare a sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport cel târziu cu patru luni înainte de intrarea în vigoare a acesteia, împreună cu motivele care stau la baza modificărilor propuse. Organismul de administrare a aeroportului organizează consultări cu utilizatorii aeroportului pe tema modificărilor propuse şi ţine cont de opiniile acestora înainte de a adopta o decizie.

(3) Organismul competent prezintă utilizatorilor aeroportului, reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor aeroporturilor orice propunere de modificare a sistemului sau nivelului tarifelor de aeroport cel târziu cu patru luni înainte de intrarea în vigoare a acesteia, împreună cu motivele care stau la baza modificărilor propuse. Organismul competent organizează consultări cu utilizatorii aeroportului pe tema modificărilor propuse şi ţine cont de opiniile acestora înainte de a adopta o decizie.

Justificare

Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Organismul de administrare a aeroportului publică decizia sa finală cel mai târziu cu două luni înainte de intrarea în vigoare a acesteia. În cazul în care nu se ajunge la un acord asupra modificărilor propuse între organismul de administrare a aeroportului şi utilizatorii aeroportului, organismul de administrare a aeroportului îşi justifică decizia faţă de utilizatorii aeroportului.

(4) Organismul competent publică decizia sa finală cel mai târziu cu două luni înainte de intrarea în vigoare a acesteia. În cazul în care nu se ajunge la un acord asupra modificărilor propuse între organismul competent şi utilizatorii aeroportului, organismul competent îşi justifică decizia faţă de utilizatorii aeroportului.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Statele membre se asigură că, în cazul unui dezacord în ceea ce priveşte o decizie privind tarifele de securitate adoptată de organismul competent, fiecare parte poate solicita intervenţia autorităţii independente de supraveghere menţionate la articolul 8, care examinează motivele respectivei modificări a sistemului de tarife de securitate sau a nivelului acestora.

Justificare

Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Un stat membru poate decide să nu aplice alineatul (4a) în ceea ce priveşte modificările aduse nivelului sau structurii tarifelor de securitate aviatică în aeroporturile cu privire la care:

 

(a) în conformitate cu legislaţia naţională, există o procedură obligatorie prin care tarifele de securitate aviatică sau nivelul maxim al acestora sunt stabilite sau aprobate de către autoritatea independentă de supraveghere; or

 

(b) în conformitate cu legislaţia naţională, există o procedură obligatorie prin care autoritatea independentă de supraveghere verifică, în mod regulat sau ca răspuns la solicitările părţilor interesate, dacă aceste aeroporturi fac obiectul unei concurenţe efective. În urma acestei verificări, în cazurile justificate, statul membru respectiv decide ca tarifele de securitate aviatică sau nivelul maxim al acestora să fie stabilite sau aprobate de către autoritatea independentă de supraveghere. Decizia respectivă se aplică atât timp cât se consideră necesar, în urma verificării efectuate de către autoritatea respectivă.

 

Procedurile, condiţiile şi criteriile aplicate de statul membru în sensul prezentului alineat sunt relevante, obiective, nediscriminatorii şi transparente.

Justificare

Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că organul de administrare a aeroportului furnizează fiecărui utilizator al aeroportului, reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor aeroporturilor, o dată pe an, informaţii cu privire la componentele care reprezintă baza de determinare a nivelului tuturor tarifelor de securitate percepute în aeroport. Aceste informaţii trebuie să includă cel puţin următoarele:

(1) Statele membre se asigură că organul competent furnizează fiecărui utilizator al aeroportului sau reprezentanţilor sau asociaţiilor utilizatorilor aeroporturilor, ori de câte ori sunt organizate consultări în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), informaţii cu privire la componentele care reprezintă baza de determinare a structurii şi a nivelului tuturor tarifelor de securitate percepute în fiecare aeroport. Aceste informaţii trebuie să includă cel puţin următoarele:

Justificare

Acest amendament vizează clarificarea dispoziţiilor privind furnizarea de informaţii referitoare la determinarea costurilor de securitate. În primul rând, ar trebui furnizate informaţii privind atât structura, cât şi nivelul tarifelor. În al doilea rând, toate aeroporturile ar trebui să aibă obligaţia de a furniza aceste informaţii.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) structura generală a costurilor aferente facilităţilor şi serviciilor corespunzătoare tarifelor de securitate;

Justificare

Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) veniturile şi cheltuielile fiecărei categorii de tarife de securitate percepute la aeroport;

(c) veniturile din tarifele de securitate şi costul total al serviciilor acoperite de acestea;

Justificare

Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) orice finanţare din partea autorităţilor publice destinată echipamentelor şi serviciilor incluse în tarifele de securitate;

Justificare

Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) previziuni ale nivelului tarifelor de securitate;

(e) previziuni ale nivelului tarifelor de securitate, ţinând seama de investiţiile propuse, creşterea traficului şi nivelul crescut al ameninţărilor la adresa securităţii;

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că utilizatorii aeroporturilor transmit informaţii organismului de administrare a aeroportului înaintea fiecărei consultări, astfel cum se prevede la articolul 4, în special cu privire la:

(2) Statele membre se asigură că utilizatorii aeroporturilor transmit informaţii organismului competent înaintea fiecărei consultări, astfel cum se prevede la articolul 4, în special cu privire la:

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) suma tarifelor de securitate percepute de utilizatorii aeroporturilor de la pasagerii care părăsesc aeroportul şi informaţiile privind componentele care stau la baza stabilirii acestor tarife în conformitate cu alineatul (1) literele (a) – (f).

Justificare

Anumite măsuri de securitate, astfel cum sunt definite în Regulamentul 2008/300, sunt luate de transportatorii aerieni. Pentru a spori transparenţa costurilor acestor măsuri, este în interesul consumatorului final, şi anume pasagerul, să se garanteze corelarea acestor suprataxe cu costurile.

Amendamentul 29

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre se asigură că informaţiile privind suma tarifelor de securitate percepute de către organismul competent şi de către utilizatorii aeroporturilor este accesibilă publicului.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Sub rezerva legislaţiei naţionale, informaţiile furnizate în temeiul acestui articol sunt considerate confidenţiale sau sensibile din punct de vedere economic şi tratate în consecinţă. În cazul organismelor de administrare a aeroporturilor cotate la bursă, trebuie respectate, în special, reglementările aplicabile bursei.

Justificare

Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea impactului

Măsuri mai stricte

Justificare

Amendament legat de amendamentul următor. Nu este necesară o evaluare a impactului dacă statele membre plătesc pentru măsuri mai stricte şi mai costisitoare.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Înainte de adoptarea unor măsuri mai restrictive în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, statele membre realizează o evaluare de impact referitoare la efectele asupra nivelului tarifelor de securitate. În ceea ce priveşte măsurile naţionale mai restrictive deja existente la [data intrării în vigoare a prezentei directive], statele membre realizează evaluări ale impactului pe durata unei perioade de tranziţie de trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

(1) Costurile suplimentare de aplicare a unor măsuri mai restrictive în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008 sunt suportate de statele membre.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre informează Comisia şi se consultă cu utilizatorii aeroporturilor în conformitate cu articolul 4 cu privire la rezultatul evaluărilor impactului prevăzute la alineatul (1).

eliminat

Justificare

Amendament legat de amendamentul 29.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Înainte de adoptarea unor măsuri în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, Comisia realizează o evaluare de impact referitoare la efectele asupra nivelului tarifelor de securitate. Comisia consultă grupul consultativ al părţilor interesate, instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008, cu privire la rezultatele acestui studiu de impact.

Justificare

Comisia Europeană realizează, de asemenea, un studiu de impact, care evaluează impactul operaţional asupra operatorilor şi pasagerilor, înainte de adoptarea unor noi măsuri în materie de securitate aviatică, în conformitate cu normele privind comitologia. Necesitatea acestor norme ar trebui să fie foarte clară. Exemplul recent al normelor privind transportul lichidelor în bagajul de cabină a demonstrat importanţa unei astfel de evaluări şi a consultării cu operatorii şi utilizatorii aeroporturilor, pentru adoptarea unei măsuri echilibrate, capabile să reducă ameninţarea şi să limiteze impactul asupra activităţilor, în beneficiul pasagerilor şi al industriei aviatice.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Tarifele de securitate se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor de securitate. Aceste costuri se determină prin utilizarea principiilor de contabilitate şi de evaluare general acceptate în fiecare dintre statele membre.

(1) Tarifele de securitate se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor de securitate. Aceste costuri se determină prin utilizarea principiilor de contabilitate şi de evaluare general acceptate în fiecare dintre statele membre. Veniturile totale din tarifele de securitate nu vor fi mai ridicate decât costurile totale ale securităţii aviatice pentru aeroportul, reţeaua de aeroporturi sau grupul de aeroporturi în cauză.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Baza de calcul a tarifelor de securitate nu include costurile generate pentru funcţii mai generale de securitate asigurate de statele membre, cum ar fi activităţile generale de poliţie, colectarea de informaţii şi securitatea naţională.

Justificare

Trebuie garantat că, în toate aeroporturile, tarifele de securitate sunt utilizate exclusiv pentru acoperirea costurilor de securitate.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Prezenta directivă nu împiedică autoritatea naţională independentă de supraveghere ca, în conformitate cu legislaţia naţională, să delege altor autorităţi independente de supraveghere, sub supravegherea şi întreaga sa responsabilitate, punerea în aplicare a prezentei directive, cu condiţia ca punerea în aplicare să se realizeze conform aceloraşi standarde.

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarităţii, în sistemele federale, este esenţial să existe posibilitatea de a delega competenţele autorităţii naţionale de supraveghere către autorităţile regionale responsabile de reglementarea la nivel economic a aeroporturilor . Armonizare cu Directiva 2009/12 a UE privind tarifele de aeroport.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre garantează independenţa autorităţii independente de supraveghere asigurându-se că aceasta reprezintă o entitate juridică diferită şi independentă din punct de vedere operaţional de orice organ de administrare a aeroportului şi de orice transportator aerian. Statele membre care deţin proprietatea sau controlul aeroporturilor, organismelor de administrare a aeroportului sau al transportatorilor aerieni asigură separarea structurală efectivă a funcţiei de reglementare de activităţile asociate proprietăţii sau controlului. Statele membre se asigură că autoritatea independentă de supraveghere îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent.

(2) Statele membre garantează independenţa autorităţii independente de supraveghere asigurându-se că aceasta reprezintă o entitate juridică diferită şi independentă din punct de vedere operaţional de orice organ competent sau de orice transportator aerian. Statele membre care deţin proprietatea sau controlul aeroporturilor, organismelor de administrare a aeroportului sau al transportatorilor aerieni asigură separarea structurală efectivă a funcţiei de reglementare de activităţile asociate proprietăţii sau controlului. Statele membre se asigură că autoritatea independentă de supraveghere îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) stabilirii procedurii de soluţionare a dezacordurilor dintre organismul de administrare a aeroportului şi utilizatorii aeroportului;

(a) stabilirii procedurii de soluţionare a dezacordurilor dintre organismul competent şi utilizatorii aeroportului;

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Atunci când un stat membru aplică, în conformitate cu legislaţia sa naţională, o procedură legislativă sau de reglementare pentru a determina şi aproba structura sau nivelul tarifelor de securitate la nivel naţional, autorităţile naţionale responsabile de examinarea validităţii tarifelor de securitate îndeplinesc sarcinile autorităţii independente de supraveghere, prevăzute la alineatele (1)-(5).

Justificare

În unele state membre (cum ar fi Spania şi Franţa) tarifele de securitate sunt stabilite printr-o procedură legislativă sau de reglementare. În aceste cazuri, autorităţile jurisdicţionale responsabile de investigarea recursurilor cu privire la regulamente şi legi acţionează în calitate de autoritate independentă de supraveghere şi statuează cu privire la contestaţiile referitoare la nivelul sau structura tarifelor de securitate.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Comisia prezintă un raport privind finanţarea securităţii aviatice, examinând evoluţia costurilor legate de securitatea aviatică şi metodele de finanţare a acesteia, în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Comisia continuă totuşi să reflecteze asupra finanţării globale a securităţii aviatice şi elaborează un alt raport care să cuprindă propuneri suplimentare, în termen de doi ani de la adoptarea prezentei directive.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a dispoziţiilor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la […]. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum şi un tabel de corespondenţă între respectivele acte şi prezenta directivă.

(1)Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a dispoziţiilor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive înainte de ...*. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum şi un tabel de corespondenţă între respectivele acte şi prezenta directivă.

 

_______________

*JO: de introdus data - doi ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În măsura în care nu sunt percepute tarife de securitate în niciun aeroport dintr-un stat membru şi fără a aduce atingere articolului 9 alineatul (2), statul membru respectiv nu este obligat să respecte alineatele (1) şi (2).

  • [1]  Nepublicat însă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul sprijină în mare măsură propunerea Comisiei, care are ca scop stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate la determinarea tarifelor de securitate. Aceste principii sunt următoarele: nediscriminarea, consultarea şi calea de atac, transparenţa tarifelor de securitate şi corelarea acestora cu costurile, precum şi instituirea unei autorităţi de supraveghere.

Amendamentele propuse pot fi rezumate după cum urmează:

1) Finanţare

Parlamentul a solicitat în repetate rânduri, în zadar, reglementarea finanţării tarifelor de securitate, în special în cadrul negocierilor pentru Regulamentul (CE) nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (raportul Costa) şi pentru Directiva 2009/12/CE privind tarifele de aeroport (raportul Stockmann).

Parlamentul a solicitat transparenţă şi corelarea taxelor şi tarifelor de securitate cu obiectivele urmărite prin acestea şi a considerat că statele membre ar trebui să suporte costurile asociate cu impunerea unor măsuri mai stricte, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 300/2008.

Astfel cum s-a precizat deja în documentul de lucru, Comisia nu a fost dispusă sau nu a fost în măsură să abordeze această chestiune. Comisia a încercat doar să restrângă costurile sau cel puţin să le facă mai uşor de înţeles (a se vedea articolul 6 din propunere) printr-o nouă evaluare obligatorie a impactului economic rezultat în urma unor măsuri naţionale mai stricte. Raportorul propune ca, atunci când aceste măsuri mai stricte au ca urmare costuri suplimentare, ele să fie suportate de statele membre. În acest caz nu ar fi necesară o evaluare de impact obligatorie, deoarece fiecare stat membru ar reflecta intens asupra necesităţii acestor măsuri atunci când nu ar putea transfera costurile asupra pasagerilor.

Incidentul terorist de acum câteva săptămâni a demonstrat din nou, din păcate, că securitatea aeroporturilor se află în responsabilitatea statelor membre, iar scopul măsurilor de securitate existente sau avute în vedere este de a preveni actele teroriste. Cu toate acestea, un aspect care a fost neglijat până acum în cadrul dezbaterilor este acela că, în final, pasagerii plătesc pentru aceste măsuri.

2) Protecţia consumatorilor şi drepturile pasagerilor

Propunerea Comisiei prezintă principii şi proceduri de bază aplicabile organismului responsabil de securitate şi companiilor aeriene. Relaţiile dintre companiile aeriene şi pasageri sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. La articolul 23 referitor la dreptul la informare şi nediscriminare al pasagerilor se precizează că pasagerii au dreptul să li se indice separat preţul măsurilor de securitate în preţul final. Dar cum pot fi siguri pasagerii că plătesc preţul real convenit de organismul competent şi companiile aeriene în conformitate cu articolul 4 din prezenta propunere de directivă? Ce măsuri pot fi luate pentru a asigura că tarifele de securitate suplimentare percepute de companiile aeriene sunt transparente?

Raportorul este de opinie că articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 poate fi pus în aplicare mai uşor cu amendamentele propuse. Pe de o parte, se propune ca organizaţiile pentru protecţia pasagerilor şi a consumatorilor să participe la consultări şi astfel să obţină informaţii despre tarifarea măsurilor de securitate, având apoi posibilitatea de a verifica aceste tarife în raport cu preţul biletului. Pe de altă parte, definiţiile modificate sau noi ale tarifelor de securitate şi securităţii aviatice urmăresc să demonstreze că şi companiile aeriene iau măsuri de securitate. Atunci când companiile aeriene includ aceste măsuri de securitate sub forma unor costuri suplimentare suportate de pasageri, informaţia respectivă ar trebui să fie furnizată în condiţiile prevăzute la articolul 5 din propunerea de directivă.

3) Domeniul de aplicare al directivei

Comisia propune ca directiva să se aplice practic tuturor aeroporturilor din UE, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 300/2008. Negocierile din cadrul grupului de lucru al Consiliului au demonstrat, însă, că acesta este un subiect foarte controversat. Unele state membre ar prefera ca directiva să se aplice numai în cazul aeroporturilor cu mai mult de două sau cinci milioane de pasageri (în conformitate cu Directiva privind serviciile de handling la sol şi Directiva privind tarifele de aeroport). Raportorul doreşte să sublinieze că directiva trebuie pusă în aplicare numai în statele membre care percep tarife de securitate. În plus, aceasta se va aplica numai în cazul aeroporturilor deschise traficului comercial (nu şi aeroporturilor pentru zboruri de agrement).

4) Armonizarea propunerii Comisiei cu Directiva 2009/12/CE privind tarifele de aeroport

Propunerea Comisiei se bazează în mare măsură pe Directiva privind tarifele de aeroport. Amendamentele au ca obiectiv, în măsura în care acest lucru este posibil şi dezirabil, să armonizeze cele două texte legislative. Raportorul este de opinie că acest lucru va facilita transpunerea în legislaţia naţională şi, în acelaşi timp, va evita proceduri paralele şi costuri administrative inutile în faza de punere în aplicare.

PROCEDURĂ

Titlu

Tarifele de securitate aviatică

Referinţe

COM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Data prezentării la PE

11.5.2009

Comisia competentă în fond

      Data anunţului în plen

TRAN

14.7.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

      Data anunţului în plen

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Examinare în comisie

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Data adoptării

1.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

5

Membri titulari prezenţi la votul final

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke