POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristojbinah za varovanje v letalstvu

9.3.2010 - (KOM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Jörg Leichtfried


Postopek : 2009/0063(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0035/2010

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristojbinah za varovanje v letalstvu

(KOM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0217),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0038/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja” (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju členov 294(3) in 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 5. novembra 2009[1],

–   ob upoštevanju posvetovanja z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7–0035/2010),

1.  sprejme stališče na prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Varovanje v letalstvu na evropskih letališčih je predvsem odgovornost držav. Vsaka država članica se sama odloči o metodah za financiranje varovanja v letalstvu. Vendar je treba vzpostaviti skupen okvir, ki bo urejal bistvene lastnosti pristojbin za varovanje in način njihovega določanja, saj ob odsotnosti takega okvira obstaja možnost, da se osnovne zahteve glede odnosov med organi upravljanja letališča in uporabniki letališča ne bi spoštovale.

(1) Varovanje v letalstvu na evropskih letališčih je predvsem odgovornost držav. Treba je vzpostaviti skupen okvir, ki bo urejal bistvene lastnosti pristojbin za varovanje in način njihovega določanja, saj ob odsotnosti takega okvira obstaja možnost, da se osnovne zahteve glede odnosov med organi upravljanja letališča in uporabniki letališča ne bi spoštovale.

Obrazložitev

Nujna prilagoditev členu 6.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za uporabnike letališča je bistvenega pomena, da od organa upravljanja letališča redno dobivajo podatke o tem, kako in na kakšni podlagi se obračunavajo pristojbine za varovanje v letalstvu. Ti podatki bodo letalskim prevoznikom omogočili vpogled v stroške, nastale z zagotavljanjem storitev varovanja, in v produktivnost s tem povezanih naložb. Da bi lahko organ upravljanja letališča ustrezno ocenil zahteve glede prihodnjih vlaganj, je treba od uporabnikov letališč zahtevati, da mu pravočasno posredujejo svoje operativne napovedi, razvojne projekte ter posebne zahteve in želje.

(3) Za uporabnike letališča je bistvenega pomena, da od organa, ki določa ali uporablja pristojbine, redno dobivajo podatke o tem, kako in na kakšni podlagi se obračunavajo pristojbine za varovanje v letalstvu. Ti podatki bodo uporabnikom letališč omogočili vpogled v stroške, nastale z zagotavljanjem storitev varovanja, kot so tisti iz Uredbe (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva1 in njenih izvedbenih pravil, v produktivnost s tem povezanih naložb ter v vse dotacije in subvencije, ki so jih javni organi dodelili za namene varovanja. Da bi lahko pristojni organ, ki določa ali uporablja pristojbine, ustrezno ocenil zahteve glede prihodnjih vlaganj, je treba od uporabnikov letališč zahtevati, da mu pravočasno posredujejo svoje operativne napovedi, razvojne projekte ter posebne zahteve in želje.

 

__________________

1 UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

Obrazložitev

Direktiva se ne bi smela osredotočati zgolj na organe, ki upravljajo letališča, zato bolj splošen izraz, kot je v nadaljevanju opredeljen v členu 2, bolje opisuje različne situacije v državah članicah. Letalske prevoznike je treba nadomestiti z uporabniki letališč, ker je to v skladu z opredelitvijo v členu 2. Pomembno je povečati preglednost vsega financiranja javnih organov. Obstaja povezava s predlogom spremembe 23.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ker se v Skupnosti uporabljajo različni načini oblikovanja in obračunavanja zneskov za kritje stroškov za varovanje, je treba uskladiti podlago za zaračunavanje teh stroškov na letališčih Skupnosti, če se stroški za varnost odražajo v pristojbinah za varovanje. Na teh letališčih morajo biti pristojbine povezane s stroški zagotavljanja varovanja ob upoštevanju morebitnega javnega financiranja stroškov za varovanje.

4. Ker se v Skupnosti uporabljajo različni načini financiranja ali oblikovanja in obračunavanja zneskov za kritje stroškov za varovanje, je treba uskladiti podlago za zaračunavanje teh stroškov na letališčih Skupnosti, če se stroški za varnost odražajo v pristojbinah za varovanje. Na teh letališčih morajo biti pristojbine povezane s stroški zagotavljanja varovanja ob upoštevanju morebitnega javnega financiranja stroškov za varovanje, da bi se izognili kakršnemu koli dobičku in zagotovili ustrezne ter stroškovno učinkovite službe in infrastrukturo za varovanje na zadevnih letališčih.

Obrazložitev

Stroški varovanja na evropskih letališčih morajo biti sorazmerni s stroški zagotavljanja storitev in ne smejo biti dobičkonosni za subjekte, ki so pristojni za zaračunavanje in/ali pobiranje pristojbin za varovanje. Pri stroškovni učinkovitosti se obračunava strošek na enoto posredovanih storitev, vključno z oceno stroška na enoto za osebje in delo. S takšno spremembo bi direktivo o pristojbinah za varovanje v letalstvu uskladili z Direktivo 2009/12/ES o letaliških pristojbinah ter zagotovili doslednost in enostavno uporabo pravil.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Pomembno je zagotoviti preglednost v zvezi z ekonomskim učinkom nacionalnih ukrepov za varovanje, ki so strožji kot skupni osnovni standardi, določeni v skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002.

(5) Pomembno je zagotoviti preglednost glede uporabe nacionalnih ukrepov za varovanje, ki so strožji kot skupni osnovni standardi, določeni v skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002.

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s členom 6.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Neodvisen nadzorni organ v vsaki državi članici bi moral zagotavljati ustrezno in učinkovito uporabo te direktive. Organ mora imeti pri izvajanju svojih nalog na voljo vse potrebne vire glede zaposlovanja, strokovnega znanja in izkušenj ter finančnih sredstev.

(6) V vseh državah članicah, v katerih se na letališčih zaračunavajo pristojbine za varovanje, bi moral neodvisen nadzorni organ zagotavljati ustrezno in učinkovito uporabo te direktive. Organ mora imeti pri izvajanju svojih nalog na voljo vse potrebne vire glede zaposlovanja, strokovnega znanja in izkušenj ter finančnih sredstev.

Obrazložitev

Predlagana sprememba je povezana s predlogom spremembe 35 o prenosu.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Države članice bi morale imeti možnost, da za omrežja letališč ali druge skupine letališč, vključno s tistimi v istem mestu ali somestju, uporabljajo skupen sistem obračunavanja pristojbin.

Obrazložitev

Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Pri izračunu pristojbin za varovanje bi se morala glede povezanosti s stroški uporabiti za osnovo objektivna merila, kot so določena v ustreznih dokumentih Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, kjer se priporoča uporaba števila potnikov ali največje vzletne mase zrakoplova ali kombinacija obeh.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za vsa letališča na ozemlju, za katerega veljajo določbe Pogodbe.

Ta direktiva se uporablja za vsa letališča, ki so na ozemlju, za katerega veljajo določbe Pogodbe, in so odprta za komercialni promet.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) "omrežje letališč" pomeni več letališč v državi članici, ki ga vodi organ upravljanja letališč, ki ga imenuje pristojni nacionalni organ.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) "pristojni organ" pomeni organ upravljanja letališča ali kateri koli drug organ, ki je pristojen za uporabo in/ali določitev višine in strukture pristojbin za varovanje v letalstvu na letališčih Skupnosti;

Obrazložitev

V državah članicah se za izvajanje ukrepov varovanja v letalstvu uporabljajo različni sistemi. Glede na nacionalne razmere so za zagotavljanje varovanja v letalstvu odgovorni javni organi, organi upravljanja letališč in tudi letalski prevozniki.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) „pristojbina za varovanje“ pomeni dajatev, ki je namenjena posebej za kritje vseh ali dela stroškov ukrepov varovanja, namenjenih varstvu civilnega letalstva pred nezakonitim vmešavanjem.

(d) „pristojbina za varovanje“ pomeni dajatev, ki jo v različnih oblikah zaračunavajo organi, letališča ali uporabniki letališč in je namenjena posebej za kritje stroškov ukrepov varovanja, namenjenih varstvu civilnega letalstva pred nezakonitim vmešavanjem. Ti stroški za varovanje v letalstvu lahko vključujejo tudi stroške, ki nastanejo zaradi zagotavljanja uporabe Uredbe št. 300/2008 ali kritja s tem povezanih regulativnih in nadzornih stroškov, ki jih imajo ustrezni organi.

Obrazložitev

V državah članicah se uporabljajo različni sistemi izvajanja ukrepov varovanja v letalstvu. Glede na nacionalne razmere so za zagotavljanje varovanja v letalstvu odgovorni javni organi, organi upravljanja letališča in tudi letalski prevozniki. Zato ukrepe varovanja v različnih državah članicah financirajo različni udeleženci. Posledično se morajo v opredelitvi pristojbine za varovanje v členu 2 odražati različne odgovornosti in vrste pristojbine, ki jo zaračunavajo letališča, javni organi in letalski prevozniki.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 2 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) "varovanje v letalstvu" pomeni kombinacijo ukrepov, osebja in materialnih sredstev, namenjenih varovanju v civilnem letalstvu pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo njegovo varnost;

Obrazložitev

Opredelitev je vzeta iz Uredbe 300/2008. Potrebna je, da se ne bi osredotočili samo na letališča. Predlog je povezan s predlogoma sprememb 15 in 26.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Omrežje letališč

 

Države članice lahko organu, pristojnemu za omrežje letališč, dovolijo, da zanj uvede skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin za varovanje.

Obrazložitev

Več držav članic (npr. Španija, Portugalska, Grčija, Švedska, Finska in Norveška) je v okviru svoje nacionalne prometne politike vzpostavilo omrežje letališč. Te morajo imeti možnost uporabljati skupen sistem obračunavanja pristojbin za varovanje, da bi spodbudile ozemeljsko kohezijo in izboljšale konkurenčni položaj oddaljenih regij. Zato je treba direktivo EU o pristojbinah za varovanje uskladiti s členom 4 direktive EU o letaliških pristojbinah in tako priznati tudi omrežja letališč.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3b

 

Skupni sistemi obračunavanja pristojbin

 

Po obvestitvi Komisije in v skladu s pravom Skupnosti lahko države članice pristojnemu organu dovolijo, da za letališča v istem mestu ali somestju uporablja skupen in pregleden sistem obračunavanja pristojbin, če vsa letališča v celoti izpolnjujejo zahteve po preglednosti iz člena 5.

Obrazložitev

Potrebno je zagotoviti skladnost z direktivo EU o letaliških pristojbinah. Organi, ki upravljajo letališča v istem mestu ali somestju, imajo pogosto skupen sistem obračunavanja zaradi uskladitve prometa. Tem letališkim sistemom je treba omogočiti, da uporabljajo tudi skupen sistem obračunavanja pristojbin za varovanje. Zato je treba direktivo EU o pristojbinah za varovanje uskladiti s členom 5 direktive EU o letaliških pristojbinah, da se priznajo tudi sistemi mrež letališč v istem mestu ali somestju.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posvetovanje

Posvetovanje in pravna sredstva

Obrazložitev

Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da ima organ upravljanja letališča dostop do vseh potrebnih podatkov o stroških zagotavljanja storitev varovanja v letalstvu na letališču.

1. Države članice zagotovijo, da ima pristojni organ dostop do vseh potrebnih podatkov o stroških zagotavljanja storitev varovanja v letalstvu na letališču.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da je na vsakem letališču vzpostavljen obvezen in reden postopek posvetovanja med organom upravljanja letališča in uporabniki letališča v zvezi z delovanjem sistema obračunavanja pristojbin za varovanje in višino teh pristojbin. Tako posvetovanje se opravi vsaj enkrat na leto.

2. Države članice zagotovijo, da je med pristojnim organom in uporabniki letališča ali predstavniki združenj uporabnikov letališč vzpostavljen obvezen postopek rednega posvetovanja v zvezi z delovanjem sistema obračunavanja pristojbin za varovanje in višino teh pristojbin. Tako posvetovanje se opravi vsaj enkrat na leto, razen če ni bil ob zadnjem posvetovanju sprejet drugačen dogovor. Če so pristojni organ in uporabniki letališča sklenili večletni sporazum, potekajo posvetovanja v skladu s tem sporazumom. Države članice si pridržijo pravico zahtevati pogostejše posvetovanje.

Obrazložitev

Člen 23(1) Uredbe 1008 že določa, da morajo letalski prevozniki posebej navesti davke, letališke pristojbine in ostale prispevke, dodatne dajatve ali pristojbine (kot so tiste, povezane z varnostjo ali gorivom), če so te postavke dodane prevoznini. Združenja letalskih potnikov ni treba obveščati o izjemno občutljivih in zaupnih informacijah.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Organ upravljanja letališča vsak predlog za spremembo sistema obračunavanja oziroma za spremembo višine pristojbin za varovanje skupaj z razlogi za predlagane spremembe uporabnikom letališča predloži najpozneje štiri mesece pred začetkom veljavnosti. Organ upravljanja letališča se o predlaganih spremembah posvetuje z uporabniki letališča in pri dokončni odločitvi upošteva njihova stališča.

3. Pristojni organ vsak predlog za spremembo sistema obračunavanja oziroma za spremembo višine pristojbin za varovanje skupaj z razlogi za predlagane spremembe predloži uporabnikom letališča ali predstavnikom ali združenjem uporabnikov letališč najpozneje štiri mesece pred začetkom njegove veljavnosti. Pristojni organ se o predlaganih spremembah posvetuje z uporabniki letališča in pri dokončni odločitvi upošteva njihova stališča.

Obrazložitev

Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Organ upravljanja letališča svojo odločitev objavi najkasneje dva meseca pred začetkom veljavnosti. Če med organom upravljanja letališča in uporabniki letališča ne pride do sporazuma o predlaganih spremembah, organ upravljanja letališča svojo odločitev utemelji glede na stališča uporabnikov letališča.

4. Pristojni organ svojo odločitev objavi najkasneje dva meseca pred začetkom njene veljavnosti. Če med pristojnim organom in uporabniki letališča ne pride do sporazuma o predlaganih spremembah, pristojni organ svojo odločitev utemelji glede na stališča uporabnikov letališča.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Države članice zagotovijo, da lahko vsaka stran v primeru nesoglasja glede odločitve pristojnega organa o pristojbinah za varovanje zaprosi za posredovanje neodvisnega nadzornega organa iz člena 8, ki nato preuči razloge za spremembo sistema ali višine pristojbin za varovanje.

Obrazložitev

Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Država članica se lahko odloči, da ne bo uporabila odstavka 4a v zvezi s spremembami višine ali strukture pristojbin za varovanje v letalstvu na tistih letališčih, za katera:

 

(a) se v skladu z nacionalnim pravom uporablja obvezen postopek, po katerem neodvisni nadzorni organ določi ali odobri pristojbine za varovanje v letalstvu ali njihovo najvišjo raven; ali

 

(b) se v skladu z nacionalnim pravom uporablja obvezen postopek, po katerem neodvisni nadzorni organ redno ali na zahtevo zainteresiranih strani preverja, ali je med temi letališči učinkovita konkurenca. Kadar okoliščine na osnovi te ocene to zahtevajo, država članica odloči, da pristojbine za varovanje v letalstvu ali njihovo najvišjo raven določi ali odobri neodvisni nadzorni organ. Odločitev velja, dokler je glede na oceno tega organa potrebno.

 

Postopki, pogoji in merila, ki jih v namene tega odstavka uporabi država članica, so ustrezni, objektivni, nediskriminacijski in pregledni.

Obrazložitev

Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da organ upravljanja letališča vsakemu uporabniku letališča ali zastopnikom in združenjem uporabnikov letališč enkrat na leto posreduje podatke o elementih, ki so podlaga za določanje višine vseh pristojbin za varovanje, ki se zaračunavajo na letališču. Ti podatki morajo vključevati vsaj:

1. Države članice zagotovijo, da pristojni organ vsakemu uporabniku letališča ali zastopnikom ali združenjem uporabnikov letališč pred vsakim posvetovanjem iz člena 4(2) posreduje podatke o elementih, ki so podlaga za določanje strukture in višine vseh pristojbin za varovanje, ki se zaračunavajo na vsakem letališču. Ti podatki morajo vključevati vsaj:

Obrazložitev

Namen spremembe je razjasniti določbe o posredovanju informacij o določanju stroškov varovanja. Prvič: treba je podati informacije tako o strukturi kot tudi o višini pristojbin. Drugič: posredovanje teh informacij bi moralo biti obvezno za vsa letališča.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) celotno strukturo stroškov v zvezi z zmogljivostmi in storitvami, na katere se nanašajo pristojbine za varovanje;

Obrazložitev

Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) prihodke in stroške za vsako kategorijo pristojbin za varovanje, ki se obračunavajo na letališču;

(c) prihodke iz pristojbin za varovanje ter skupne stroške storitev, ki se s pristojbinami financirajo;

Obrazložitev

Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) vsa finančna sredstva javnih organov za zmogljivosti in storitve, na katere se nanašajo pristojbine za varovanje;

Obrazložitev

Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) predvideno višino pristojbin za varovanje;

(e) predvideno višino pristojbin za varovanje, ob upoštevanju predvidenih naložb, rasti prometa in višjih stopenj ogrožanja varnosti;

 

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da uporabniki letališča organu upravljanja pred vsakim posvetovanjem posredujejo podatke, kakor je predvideno v členu 4, zlasti o:

2. Države članice zagotovijo, da uporabniki letališča pristojnemu organu pred vsakim posvetovanjem posredujejo podatke, kakor je predvideno v členu 4, zlasti o:

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) višini pristojbin za varovanje, ki jih uporabniki letališča zaračunavajo potnikom, ki odhajajo z letališča, in podatke o elementih, ki so v skladu s točkami (a) do (f) odstavka 1 osnova za določitev teh pristojbin.

Obrazložitev

Nekatere ukrepe varovanja, opredeljene v Uredbi 2008/300, sprejemajo letalski prevozniki. Večja preglednost stroškov teh ukrepov je v interesu končnih porabnikov, npr. potnikov, tako da se zagotovi povezanost teh dodatnih pristojbin s stroški.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive – akt o spremembi

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Države članice zagotovijo, da so podatki o znesku pristojbin za varovanje, ki jih zaračunavajo pristojni organ in uporabniki letališč, javno dostopni.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Ob upoštevanju nacionalne zakonodaje štejejo podatki, posredovani na podlagi tega člena, za zaupne ali gospodarsko občutljive in se z njimi ustrezno ravna. Če delnice upravnega organa letališča kotirajo na borzi, je treba spoštovati zlasti borzne predpise.

Obrazložitev

Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocene učinka

Strožji ukrepi

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan z naslednjim. Če strožje in dražje ukrepe plačujejo države članice, ni več potrebe po oceni učinka.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pred sprejetjem strožjih ukrepov v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 300/2008 opravijo države članice oceno učinka glede vplivov na višino pristojbin za varovanje. Glede strožjih nacionalnih ukrepov, obstoječih dne [dan pričetka veljavnosti te direktive], opravijo države članice oceno učinka v prehodnem obdobju treh let od začetka veljavnosti te direktive.

1. Dodatne stroške izvajanja strožjih ukrepov v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 300/2008 krijejo države članice.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice o rezultatih ocen učinkov iz odstavka 1 obvestijo Komisijo in se v skladu s členom 4 o njih posvetujejo z uporabniki letališča.

črtano

Obrazložitev

Obstaja povezava s predlogom spremembe 29.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Pred sprejetjem ukrepov v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 300/2008 Komisija opravi presojo vpliva glede učinkov na višino pristojbin za varovanje. Komisija se o rezultatih te presoje vpliva posvetuje s svetovalno interesno skupino, ustanovljeno v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 300/2008.

Obrazložitev

Evropska Komisija opravi tudi presojo vplivov, s katero pred sprejetjem novih ukrepov varovanja v letalstvu v skladu s pravili komitologije izmeri vpliv takih ukrepov na operaterje in potnike. Mora biti jasno, da so pravila nujna. Nedavni primer predpisov o tekočinah v ročni prtljagi je pokazal, kako pomembna sta presoja ter posvetovanje z operaterji in uporabniki za izbiro uravnoteženega ukrepa, s katerim je mogoče ublažiti grožnjo in omejiti učinke na obratovanje tako, da koristi potnikom in letalski industriji.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pristojbine za varovanje se uporabljajo izključno za kritje stroškov za varovanje. Ti stroški se določijo s pomočjo načel računovodstva in vrednotenja, ki so splošno sprejeta v vsaki državi članici.

1. Pristojbine za varovanje se uporabljajo izključno za kritje stroškov za varovanje. Ti stroški se določijo s pomočjo načel računovodstva in vrednotenja, ki so splošno sprejeta v vsaki državi članici. Celotni prihodek od pristojbin za varovanje ne sme presegati celotnih stroškov varovanja tega letališča ali omrežja ali skupine letališč.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Stroškovna osnova za izračun pristojbin za varovanje ne vključuje stroškov, ki bi nastali zaradi splošnih varnostnih nalog, ki jih opravljajo države članice, kot so splošne policijske dejavnosti, zbiranje obveščevalnih podatkov in nacionalna varnost.

Obrazložitev

Na vseh letališčih je treba zagotoviti, da se pristojbine za varovanje uporabljajo izključno za kritje stroškov varovanja.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Ta direktiva nacionalnemu neodvisnemu nadzornemu organu ne preprečuje, da bi v skladu z nacionalnim pravom pod svojim nadzorom in polno odgovornostjo prenesel izvajanje te direktive na druge neodvisne nadzorne organe, če to izvajanje poteka v skladu z istimi standardi.

Obrazložitev

V skladu z načelom subsidiarnosti je pomembno, da obstaja možnost prenosa pristojnosti nacionalnega nadzornega organa na regionalne organe, ki so v federativnih ureditvah pristojni za gospodarsko ureditev letališč. Uskladitev z Direktivo 2009/12 EU o letaliških pristojbinah.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo neodvisnost neodvisnega nadzornega organa tako, da zagotovijo njegovo pravno ločenost in funkcionalno neodvisnost od vseh organov upravljanja letališč ter letalskih prevoznikov. Države članice, ki ohranijo lastništvo ali nadzor letališč, organov upravljanja letališč ali letalskih prevoznikov, zagotovijo učinkovito strukturno ločenost urejevalne funkcije od dejavnosti, povezanih z lastništvom ali nadzorom. Države članice zagotovijo, da neodvisen nadzorni organ izvaja svoja pooblastila nepristransko in pregledno.

2. Države članice zagotovijo neodvisnost neodvisnega nadzornega organa tako, da poskrbijo za njegovo pravno ločenost in funkcionalno neodvisnost od vseh pristojnih organov ali letalskih prevoznikov. Države članice, ki ohranijo lastništvo ali nadzor letališč, organov upravljanja letališč ali letalskih prevoznikov, zagotovijo učinkovito strukturno ločenost urejevalne funkcije od dejavnosti, povezanih z lastništvom ali nadzorom. Države članice zagotovijo, da neodvisen nadzorni organ izvaja svoja pooblastila nepristransko in pregledno.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vzpostavil postopek za reševanje nesoglasij med organom upravljanja letališča in uporabniki letališča;

(a) vzpostavil postopek za reševanje nesoglasij med pristojnim organom in uporabniki letališča;

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Ko država članica v skladu s svojo nacionalno zakonodajo uporabi regulativni ali zakonodajni postopek za določitev in odobritev strukture ali višine pristojbin za varovanje na nacionalni ravni, nacionalni organi, odgovorni za preverjanje veljavnosti pristojbin za varovanje, opravijo naloge neodvisnega nadzornega organa, določene v členih od 1 do 5.

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah (npr. Španiji in Franciji) se pristojbine za varovanje določajo z regulativnim ali zakonodajnim postopkom. V teh primerih so pravni organi, pristojni za preučevanje pritožb na predpise ali zakone, tisti, ki bi morali opravljati nalogo neodvisnega nadzornega organa in odločati o pritožbah glede višine ali strukture pristojbin za varovanje.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Komisija najkasneje v dveh letih po začetku veljavnosti te direktive predloži poročilo o financiranju varovanja v letalstvu, pregledu razvoja stroškov varovanja in načinih njegovega financiranja.

Obrazložitev

Komisija se kljub temu še vedno ukvarja s splošnim financiranjem varovanja v letalstvu in v dveh letih po sprejetju te direktive oblikuje nadaljnje poročilo z dodatnimi predlogi.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [….]. Komisiji takoj predložijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred…*. Komisiji takoj predložijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

 

_______________

*OJ: prosimo, vstavite datum dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Če se pristojbine za varovanje v neki državi članici ne zaračunavajo na nobenem letališču in ne glede na člen 9(2), tej državi članici ni treba izpolniti zahtev iz odstavkov 1 in 2.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Poročevalec v veliki meri podpira predlog Komisije, katerega namen je določiti sklop temeljnih načel, ki jih je treba pri določanju pristojbin za varovanje spoštovati. Ta so: nediskriminacija, posvetovanje in izboljšave, preglednost stroškov in njihova navezava na pristojbine za varovanje ter ustanovitev nadzornega organa.

Predlagane spremembe lahko strnemo v:

1) Financiranje

Evropski parlament je že večkrat zaman zahteval, da bi se uredilo financiranje pristojbin za varovanje, tako zlasti pri pogajanjih o Uredbi (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (poročilo Costa) ter o Direktivi 2009/12 o letaliških pristojbinah (poročilo Stockmann).

Parlament je zahteval preglednost in namensko uporabo taks in pristojbin za varovanje ter razsodil, da bi morale države članice prevzeti stroške za izvajanje strožjih ukrepov po členu 8 Uredbe (ES) št. 300/2008..

Kot je bilo pojasnjeno že v delovnem dokumentu, Evropska komisija ni hotela ali ni mogla obravnavati tega vprašanja. Edino, kar poskuša, je omejiti stroške ali vsaj zagotoviti njihovo preglednost (gl. člen 6 predloga) z novo obvezno oceno gospodarskih učinkov strožjih ukrepov, uvedenih na nacionalni ravni. Medtem pa poročevalec predlaga, da bi te strožje ukrepe, če povzročajo dodatne stroške, plačevale države članice. V tem primeru ni potrebna obvezna ocena učinka, saj bo vsaka država članica sama temeljito premislila, ali so ukrepi potrebni, če stroškov ne bo mogla prevaliti na potnike.

Teroristični incident pred nekaj tedni je spet pokazal, da so za varnost na letališčih odgovorne države in da se obstoječi ter novi ukrepi varovanja sprejemajo za preprečevanje terorističnih dejanj. Točka, o kateri se doslej ni razpravljalo, pa je, da ukrepe nenazadnje plačujejo potniki.

2) Varstvo potrošnikov in pravice potnikov

V predlogu Komisije so določena temeljna načela in postopki, ki veljajo za organ, pristojen za varovanje, in letalske družbe. Odnose med uporabniki letališča in potniki ureja Uredba (ES) št. 1008/2008. Člen 23 o pravici potnikov do obveščenosti in enaki obravnavi vsebuje določbe, po katerih so potniki upravičeni do ločene navedbe dejanskih stroškov varovanja v končnem računu. Toda kako naj potniki vedo, da dejansko plačujejo ceno, za katero se je pristojna služba dogovorila z letalsko družbo po členu 4 tega predloga direktive. In kako je mogoče zagotoviti preglednost nad dodatnimi pristojbinami, ki jih letalske družbe zaračunavajo za varovanje?

Poročevalec meni, da bo člen 23 Uredbe (ES) št. 1008/2008 lažje uveljaviti s predlaganimi spremembami. Po eni strani se predlaga, da bi organizacije potnikov in potrošnikov prisostvovale posvetovanjem in tako dobile vpogled v cenitev ukrepov varovanja, ki jo lahko potem preverjajo v ceni leta. Po drugi strani se želi s spremenjenimi ali novimi opredelitvami pristojbin za varovanje in varovanja v letalstvu pojasniti, da morajo za ukrepe varovanja poskrbeti tudi letalske družbe. Če te ukrepe dodatno zaračunavajo potnikom, mora biti podatek o tem na voljo v skladu s členom 5 predloga direktive.

3) Področje uporabe direktive

Komisija predlaga, da bi se direktiva izvajala tako rekoč na vseh letališčih EU in sicer v skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008. Pogajanja v delovni skupini Sveta pa kažejo, da gre za zelo sporno vprašanje. Nekatere države članice bi želele direktivo uporabljati samo na letališčih z več kot dvema ali petimi milijoni potnikov (v skladu z direktivo o storitvah zemeljske oskrbe na letališčih in o letaliških pristojbinah). Poročevalec bi rad poudaril, da je treba direktivo izvajati le v državah članicah, ki zaračunavajo pristojbine za varovanje. Poleg tega naj bi veljala le na letališčih, ki imajo dovoljenje za komercialni promet (ne pa na društvenih in športnih letališčih).

4) Uskladitev predloga Komisije z Direktivo 2009/12/ES o letaliških pristojbinah

Predlog Komisije se v veliki meri opira na direktivo o letaliških pristojbinah. Namen predlogov sprememb je, kolikor je mogoče in smiselno, uskladiti obe pravni besedili. Poročevalec meni, da se s tem ne bo le olajšal prenos v nacionalno zakonodajo, ampak se bo na stopnji izvajanja mogoče izogniti tudi nepotrebnim vzporednim postopkom in upravnim stroškom.

POSTOPEK

Naslov

Pristojbine za varovanje v letalstvu

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Datum predložitve EP

11.5.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

14.7.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Datum sprejetja

1.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke