Betänkande - A7-0035/2010Betänkande
A7-0035/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avgifter för luftfartsskydd

9.3.2010 - (KOM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Jörg Leichtfried


Förfarande : 2009/0063(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0035/2010
Ingivna texter :
A7-0035/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avgifter för luftfartsskydd

(KOM(2009)0217 – C7‑0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0217),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0038/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 5 november 2009[1],

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7‑0035/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Luftfartsskyddet vid de europeiska flygplatserna är huvudsakligen ett statligt ansvar. Varje medlemsstat beslutar om på vilket sätt luftfartsskyddet ska finansieras. Det är dock nödvändigt att anta en gemensam ram för att reglera de väsentliga aspekterna av avgifterna för luftfartsskydd och sättet att fastställa dessa avgifter, eftersom det finns risk för att de grundläggande kraven i relationen mellan flygplatsernas ledningsenheter och flygplatsanvändare annars inte uppfylls.

(1) Luftfartsskyddet vid de europeiska flygplatserna är huvudsakligen ett statligt ansvar. Det är nödvändigt att anta en gemensam ram för att reglera de väsentliga aspekterna av avgifterna för luftfartsskydd och sättet att fastställa dessa avgifter, eftersom det finns risk för att de grundläggande kraven i relationen mellan de organ som fastställer sådana avgifter och flygplatsanvändare annars inte uppfylls.

Motivering

Nödvändig anpassning till artikel 6.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det är mycket viktigt att flygplatsanvändarna regelbundet erhåller information från flygplatsens ledningsenhet om hur och utifrån vilket underlag avgifterna för luftfartsskydd beräknas. Denna information kommer att ge lufttrafikföretagen insikt i de kostnader som är förknippade med luftfartsskyddet och i produktiviteten för därmed sammanhängande investeringar. För att flygplatsens ledningsenhet ska kunna göra en korrekt bedömning av vad som krävs inför framtida investeringar bör flygplatsanvändarna åläggas att i god tid underrätta ledningsenheten om alla sina operativa prognoser, utvecklingsprojekt och särskilda behov och önskningar.

(3) Det är mycket viktigt att flygplatsanvändarna regelbundet erhåller information från det organ som fastställer eller tar ut avgifterna om hur och utifrån vilket underlag avgifterna för luftfartsskydd beräknas. Denna information kommer att ge flygplatsanvändarna insikt i de kostnader som är förknippade med luftfartsskyddet, som de som avses i förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten1 samt dess genomförandebestämmelser, med produktiviteten för därmed sammanhängande investeringar och med alla bidrag och subventioner som beviljas av myndigheterna för luftfartsskyddsändamål. För att det behöriga organ som fastställer eller tar ut avgifterna ska kunna göra en korrekt bedömning av vad som krävs inför framtida investeringar bör flygplatsanvändarna i god tid dela alla sina relevanta operativa prognoser, utvecklingsprojekt och särskilda behov och önskningar med det behöriga organet.

 

__________________

1 EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

Motivering

Direktivet bör inte enbart rikta in sig på flygplatsernas ledningsenheter, och en mer neutral term som senare definieras i artikel 2 respekterar därför de varierande situationerna i medlemsstaterna på ett bättre sätt. Lufttrafikföretagen bör ersättas med ”flygplatsanvändarna”, eftersom detta är i linje med definitionen i artikel 2. Det är viktigt att öka öppenheten kring all slags finansiering från myndigheterna. Anknutet till ändringsförslag 23.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Metoderna för fastställande och uppbörd av de belopp som krävs för att finansiera luftfartsskyddet varierar i gemenskapen, och det är därför nödvändigt att harmonisera grunden för uppbörd av avgifter för luftfartsskydd vid gemenskapens flygplatser där kostnaderna för luftfartsskydd avspeglas i avgifterna för luftfartsskydd. Vid dessa flygplatser bör avgiften vara kopplad till kostnaderna för tillhandahållandet av luftfartsskydd och hänsyn tas till eventuell offentlig finansiering av luftfartsskyddet.

(4) Metoderna för finansiering eller fastställande och uppbörd av de belopp som krävs för att finansiera luftfartsskyddet varierar i gemenskapen, och det är därför nödvändigt att harmonisera grunden för uppbörd av avgifter för luftfartsskydd vid gemenskapens flygplatser där kostnaderna för luftfartsskydd avspeglas i avgifterna för luftfartsskydd. Vid dessa flygplatser bör avgiften vara kopplad till kostnaderna för tillhandahållandet av luftfartsskydd och hänsyn tas till eventuell offentlig finansiering av kostnaderna för luftfartsskyddet, för att man ska undvika vinster och tillhandahålla lämpliga och kostnadseffektiva säkerhetstjänster och säkerhetsanordningar på de berörda flygplatserna.

Motivering

Avgifterna för luftfartsskydd på flygplatser i EU bör vara förknippade med kostnaden för tillhandahållandet av dessa tjänster, och man bör undvika vinster för den enhet som ansvarar för att ta ut och/eller samla in avgifterna. Kostnadseffektiviteten ska motsvara enhetskostnaden för de producerade tjänsterna, inklusive en bedömning av enhetskostnaden för personal och drift. Ändringsförslaget skulle anpassa direktivet om avgifter för luftfartskydd till direktiv 2009/12/EG om flygplatsavgifter, så att reglerna blir samstämda och lätta att tillämpa.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Det är viktigt att skapa öppenhet och insyn i fråga om de ekonomiska konsekvenserna av nationella skyddsåtgärder som är strängare än de gemensamma grundläggande standarder som fastställts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002.

(5) Det är viktigt att skapa öppenhet och insyn i fråga om tillämpningen av nationella skyddsåtgärder som är strängare än de gemensamma grundläggande standarder som fastställts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002.

Motivering

Anknutet till artikel 6.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) En oberoende tillsynsmyndighet i varje medlemsstat bör övervaka att detta direktiv tillämpas på ett korrekt och effektivt sätt. Myndigheten bör ha de resurser i fråga om personal, sakkunskap och ekonomiska medel som krävs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter.

(6) I varje medlemsstat där avgifter för luftfartsskydd tas ut vid flygplatser bör en oberoende tillsynsmyndighet övervaka att detta direktiv tillämpas på ett korrekt och effektivt sätt. Myndigheten bör ha de resurser i fråga om personal, sakkunskap och ekonomiska medel som krävs för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Motivering

Anknutet till ändringsförslag 35 om införlivande av direktivet.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att tillämpa ett gemensamt avgiftssystem för att täcka ett flygplatsnät eller andra flygplatsgrupper som betjänar samma ort eller storstadsregion.

Motivering

Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) När avgifterna för luftfartsskydd beräknas med avseende på kostnadssamband, bör objektiva kriterier användas som grund, såsom de kriterier som fastställs i relevanta dokument från Internationella civila luftfartsorganisationen, i vilka man rekommenderar en användning av antalet passagerare, luftfartygets högsta tillåtna startvikt eller en kombination av dessa.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Direktivet är tillämpligt på varje flygplats som är belägen på ett territorium som omfattas av bestämmelserna i fördraget.

2. Direktivet är tillämpligt på varje flygplats som är belägen på ett territorium som omfattas av bestämmelserna i fördraget och som är öppen för kommersiell trafik.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) flygplatsnät: ett antal flygplatser i en medlemsstat som drivs av en flygplatsledningsenhet som utsetts av den behöriga nationella myndigheten.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) behörigt organ: flygplatsens ledningsenhet eller någon annan enhet eller myndighet som ansvarar för tillämpningen och/eller fastställandet av avgiftssystemen eller nivån på avgifterna för luftfartsskydd vid gemenskapens flygplatser,.

Motivering

Medlemsstaterna har olika system för att tillhandahålla åtgärder för luftfartsskydd. Beroende på vilken medlemsstat det är fråga om kan det vara myndigheterna, flygplatsens ledningsenhet eller flygbolagen som ansvarar för luftfartsskyddet.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) avgift för luftfartsskydd en avgift som specifikt utformats för att täcka alla eller en del av kostnaderna för åtgärder som syftar till att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar.

d) avgift för luftfartsskydd: en avgift som tas ut av en enhet, flygplats eller flygplatsanvändare på varierande sätt och som specifikt utformats för att täcka kostnaderna för åtgärder som syftar till att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar. Denna kostnad för luftfartsskydd kan inbegripa de kostnader som uppstått vid genomförandet av förordning (EG) nr 300/2008, eller vid fullgörandet av den behöriga myndighetens tillsyns- och övervakningskostnader.

Motivering

Medlemsstaterna har olika system för att tillhandahålla åtgärder för luftfartsskydd. Beroende på vilken medlemsstat det är fråga om kan det vara myndigheterna, flygplatsens ledningsenhet eller flygbolagen som ansvarar för luftfartsskyddet. Därför är det olika aktörer i de olika medlemsstaterna som ansvarar för finansieringen av säkerhetsåtgärder. Definitionen av ”avgift för luftfartsskydd” i artikel 2 bör således spegla de olika formerna av ansvar och de typer av avgifter för luftfartsskydd som tas ut av flygplatser, myndigheter och flygbolag.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) luftfartsskydd: en kombination av åtgärder och personella och materiella resurser som syftar till att skydda den civila luftfarten mot olagliga handlingar som äventyrar skyddet av den civila luftfarten.

Motivering

Definition tagen ur förordning (EG) nr 300/2008. Denna definition är nödvändig här, för att man inte enbart ska fokusera på flygplatser. Anknutet till ändringsförslag 15 och 26.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Flygplatsnät

 

Medlemsstaterna kan tillåta att det behöriga organet för ett flygplatsnät inför ett gemensamt och öppet avgiftssystem för luftfartsskydd i syfte att täcka flygplatsnätet.

Motivering

Flygplatsnät har inrättats i flera medlemsstater (t.ex. Spanien, Portugal, Grekland, Sverige, Finland och Norge) inom ramen för deras nationella transportpolitik. Flygplatsnäten bör kunna tillämpa ett gemensamt avgiftssystem för luftfartsskydd i syfte att främja den territoriella sammanhållningen och begränsa konkurrensnackdelarna för randområdena. Därför bör förslaget till unionens direktiv om avgifter för luftfartsskydd anpassas till artikel 4 i direktivet om flygplatsavgifter, så att flygplatsnäten erkänns.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3b

 

Gemensamt avgiftssystem

 

Efter att ha meddelat kommissionen och i enlighet med gemenskapslagstiftningen får medlemsstaterna tillåta att det behöriga organet tillämpar ett gemensamt och öppet avgiftssystem för flygplatser som betjänar samma ort eller storstadsregion, förutsatt att varje flygplats följer samtliga krav om öppenhet som anges i artikel 5.

Motivering

Det är nödvändigt att garantera samstämdhet med EU:s direktiv om flygplatsavgifter. Ledningsenheterna för flygplatser som betjänar samma ort eller storstadsregion har ofta inrättat ett gemensamt avgiftssystem för fördelning av trafik. Dessa flygplatssystem måste kunna tillämpa ett gemensamt avgiftssystem även för avgifter som hänför sig till luftfartsskyddet. Därför bör förslaget till unionens direktiv om avgifter för luftfartsskydd anpassas till artikel 5 i direktivet om flygplatsavgifter, så att flygplatsnät som betjänar samma ort eller storstadsregion erkänns.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samråd

Samråd och rättsmedel

Motivering

Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att flygplatsens ledningsenhet har tillång till all nödvändig information om kostnaderna för att tillhandahålla luftfartsskyddstjänster vid flygplatsen.

1. Medlemsstaterna ska se till att det behöriga organet har tillgång till all nödvändig information om kostnaderna för att tillhandahålla luftfartsskyddstjänster vid flygplatsen.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att det vid varje flygplats inrättas ett obligatoriskt förfarande för regelbundna samråd mellan flygplatsens ledningsenhet och flygplatsanvändarna för att hantera systemet för avgifter för luftfartsskydd och nivån på dessa avgifter. Samråden ska äga rum minst en gång om året.

2. Medlemsstaterna ska se till att det inrättas ett obligatoriskt förfarande för regelbundna samråd mellan det behöriga organet och flygplatsanvändarna eller företrädare för eller sammanslutningar av flygplatsanvändare, för att hantera systemet för avgifter för luftfartsskydd och nivån på dessa avgifter. Sådana samråd ska äga rum minst en gång om året, om inte annat överenskommits vid det senaste samrådet. Om det finns ett flerårigt avtal mellan det behöriga organet och flygplatsanvändarna, ska samråden äga rum i enlighet med avtalet. Medlemsstaterna ska ha rätt att begära samråd oftare.

Motivering

Enligt artikel 23.1 i förordning (EG) nr 1008/2008 är flygbolagen redan skyldiga att separat offentliggöra skatter, flygplatsavgifter samt alla övriga avgifter och kostnader (t.ex. de som hänför sig till säkerhet eller bränsle) så länge som dessa läggs till biljettpriset. Det är inte nödvändigt att underrätta flygpassagerarnas sammanslutningar om mycket känsliga och konfidentiella uppgifter.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Flygplatsens ledningsenhet ska lämna varje förslag om ändring av systemet för avgifter för luftfartsskydd eller nivån på dessa avgifter till flygplatsanvändarna senast fyra månader innan ändringarna träder i kraft, tillsammans med skälen för de föreslagna ändringarna. Flygplatsens ledningsenhet ska hålla samråd med flygplatsanvändarna om de föreslagna ändringarna och ta deras synpunkter i beaktande innan beslut fattas.

3. Det behöriga organet ska lämna varje förslag om ändring av systemet för avgifter för luftfartsskydd eller nivån på dessa avgifter till flygplatsanvändarna eller företrädare för eller sammanslutningar av flygplatsanvändare senast fyra månader innan ändringarna träder i kraft, tillsammans med skälen för de föreslagna ändringarna. Det behöriga organet ska hålla samråd med flygplatsanvändarna om de föreslagna ändringarna och ta deras synpunkter i beaktande innan beslut fattas.

Motivering

Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Flygplatsens ledningsenhet ska offentliggöra sitt beslut senast två månader innan det träder i kraft. Om flygplatsens ledningsenhet och flygplatsanvändarna inte kan enas om de föreslagna ändringarna ska flygplatsens ledningsenhet motivera sitt beslut med avseende på flygplatsanvändarna.

4. Det behöriga organet ska offentliggöra sitt beslut senast två månader innan det träder i kraft. Om det behöriga organet och flygplatsanvändarna inte kan enas om de föreslagna ändringarna ska organet motivera sitt beslut med avseende på flygplatsanvändarna.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Om en tvist uppstår avseende ett beslut om avgifter för luftfartsskydd som det behöriga organet har fattat, ska medlemsstaterna se till att varje part får hänskjuta ärendet till den oberoende tillsynsmyndighet som avses i artikel 8, som ska granska de skäl som anges för ändringen av systemet för avgifter för luftfartsskydd eller deras nivå.

Motivering

Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. En medlemsstat får besluta att inte tillämpa punkt 4a avseende ändringar av luftfartsskyddsavgifternas nivå eller struktur vid de flygplatser för vilka:

 

a) den nationella lagstiftningen föreskriver att avgifterna för luftfartsskydd, eller deras högsta nivå, enligt ett obligatoriskt förfarande ska fastställas eller godkännas av den oberoende tillsynsmyndigheten, eller

 

b) den nationella lagstiftningen föreskriver att den oberoende tillsynsmyndigheten, enligt ett obligatoriskt förfarande regelbundet eller på begäran från berörda parter, ska undersöka huruvida flygplatsen är konkurrensutsatt. När situationen visar att det är befogat ska medlemsstaten besluta att avgifterna för luftfartsskydd, eller deras högsta nivå, ska fastställas eller godkännas av den oberoende tillsynsmyndigheten. Beslutet ska gälla så länge som det behövs enligt den undersökning som gjorts av samma myndighet.

 

De förfaranden, villkor och kriterier som medlemsstaten använder vid tillämpningen av denna punkt ska vara relevanta, objektiva, icke-diskriminerande och öppna.

Motivering

Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att flygplatsens ledningsenhet en gång per år informerar varje flygplatsanvändare och företrädare för eller sammanslutningar av flygplatsanvändare, om vilket underlag som använts för fastställandet av nivån på alla avgifter för luftfartsskydd som uppbärs vid flygplatsen. Denna information ska omfatta åtminstone

1. Medlemsstaterna ska se till att det behöriga organet informerar varje flygplatsanvändare eller företrädare för eller sammanslutningar av flygplatsanvändare om vilket underlag som använts för fastställandet av strukturen och nivån på alla avgifter för luftfartsskydd som uppbärs vid flygplatsen, varje gång de samråd som avses i artikel 4.2 ska hållas. Denna information ska omfatta åtminstone

Motivering

Ändringen syftar till att precisera frågan om tillhandahållande av uppgifter om beräkningen av kostnaderna för luftfartsskydd. För det första bör strukturen och nivån på samtliga avgifter anges, och för det andra bör det vara obligatoriskt för alla flygplatser att tillhandahålla sådana uppgifter.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) den övergripande kostnadsstrukturen för de anläggningar och tjänster som avgifterna för luftfartsskydd avser,

Motivering

Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) intäkterna och kostnaderna för varje kategori av avgifter för luftfartsskydd som tas ut vid flygplatsen,

c) intäkterna av avgifterna för luftfartsskydd och den sammanlagda kostnaden för de tjänster som de omfattar,

Motivering

Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) eventuell offentlig finansiering av de anläggningar och tjänster som avgifterna för luftfartsskydd avser,

Motivering

Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) prognoser över nivån på avgifter för luftfartsskydd,

e) prognoser över nivån på avgifter för luftfartsskydd med hänsyn till föreslagna investeringar, trafikens utveckling och ökade hot mot säkerheten,

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att flygplatsanvändarna före varje samråd enligt artikel 4 informerar flygplatsens ledningsenhet särskilt beträffande

2. Medlemsstaterna ska se till att flygplatsanvändarna före varje samråd enligt artikel 4 informerar det behöriga organet särskilt beträffande

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) storleken på den avgift för luftfartsskydd som flygplatsanvändarna tar ut av passagerare som avreser från den berörda flygplatsen, och information om kriterier utifrån vilka dessa avgifter beräknas, i enlighet med punkt 1 a–f.

Motivering

Flygbolagen vidtar vissa säkerhetsåtgärder enligt förordning (EG) nr 300/2008. Att öka insynen och öppenheten kring dessa åtgärder ligger i slutkonsumentens, dvs. passagerarens, intresse, så att sambandet mellan avgifterna och kostnaderna garanteras.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna ska se till att information om storleken på de avgifter för luftfartsskydd som det behöriga organet och flygplatsanvändarna tar ut är allmänt tillgängliga.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. Med beaktande av den nationella lagstiftningen ska den information som tillhandahålls på grundval av den här artikeln betraktas som konfidentiell eller ekonomiskt känslig och behandlas i enlighet med detta. För flygplatsers ledningsenheter som är börsnoterade ska särskilt börsreglerna iakttas.

Motivering

Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konsekvensanalys

Strängare åtgärder

Motivering

Ändringsförslaget knyter an till nästa förslag. Ingen konsekvensanalys behövs om medlemsstaterna ska betala för strängare och dyrare åtgärder.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska innan de vidtar strängare åtgärder i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 300/2008 genomföra en konsekvensanalys avseende konsekvenserna av nivån på avgifterna för luftfartsskydd.

1. Medlemsstaterna ska stå för de ytterligare kostnader som uppstår då de genomför strängare åtgärder i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 300/2008.

Medlemsstaterna ska när det gäller strängare nationella åtgärder som är i kraft den [datumet för ikraftträdandet av detta direktiv] genomföra konsekvensanalyser under en övergångsperiod på tre år från datumet för ikraftträdandet av detta direktiv.

 

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska informera kommissionen och samråda med flygplatsanvändarna i enlighet med artikel 4 om resultatet av de konsekvensanalyser som föreskrivs i punkt 1.

utgår

Motivering

Anknutet till ändringsförslag 29.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Innan kommissionen vidtar strängare åtgärder i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 300/2008 ska den genomföra en konsekvensanalys avseende effekterna av nivån på avgifterna för luftfartsskydd. Kommissionen ska samråda med den rådgivande grupp om luftfartsskydd som inrättats enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 300/2008 om resultatet av denna konsekvensanalys.

Motivering

Kommissionen ska även göra en konsekvensanalys och mäta effekterna på den dagliga verksamheten för aktörer och passagerare innan den antar nya åtgärder för luftfartsskydd enligt kommittébestämmelserna. Behovet av bestämmelser borde vara uppenbart. Det färska exemplet med bestämmelserna om transport av vätskor i handbagaget har visat hur viktiga sådana analyser och samråd med flygplatsaktörerna och flygplatsanvändarna är när det gäller att välja en balanserad åtgärd som kan minska hotet och begränsa konsekvenserna för den dagliga verksamheten till fördel för passagerarna och luftfartsindustrin.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avgifter för luftfartsskydd får endast användas för att täcka kostnader för luftfartsskydd. Kostnaderna fastställs i enlighet med de redovisnings- och värderingsregler som är allmänt vedertagna i varje medlemsstat.

Avgifter för luftfartsskydd får endast användas för att täcka kostnader för luftfartsskydd. Kostnaderna fastställs i enlighet med de redovisnings- och värderingsregler som är allmänt vedertagna i varje medlemsstat. Den sammanlagda inkomsten från avgifter för luftfartsskydd får inte överstiga de totala kostnaderna för luftfartsskydd för flygplatsen, flygplatsnätet eller flygplatsgruppen.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kostnadsbasen för beräkningen av avgifter för luftfartsskydd ska inte omfatta kostnader för mer allmänna säkerhetsfunktioner som utförs av medlemsstaterna, t.ex. allmänt polisarbete, underrättelseverksamhet och nationell säkerhet.

Motivering

På samtliga flygplatser får avgifter för luftfartsskydd tas ut uteslutande för att täcka säkerhetskostnader.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. I överensstämmelse med nationell lagstiftning ska detta direktiv inte förhindra den nationella oberoende tillsynsmyndigheten från att, under dess tillsyn och fulla ansvar, delegera genomförandet av detta direktiv till andra oberoende tillsynsmyndigheter, förutsatt att genomförandet sker i enlighet med samma standarder.

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen är det viktigt att kunna delegera den nationella tillsynsmyndighetens befogenheter till regionala myndigheter som ansvarar för ekonomisk reglering av flygplatser i federala system. Anpassning till EU:s direktiv om flygplatsavgifter, 2009/12/EG.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska garantera den oberoende tillsynsmyndighetens oberoende genom att säkerställa att den är rättsligt åtskild från och verksamhetsmässigt oberoende av varje flygplatsledningsenhet och lufttrafikföretag. Medlemsstater som behåller äganderätten till eller kontrollen över flygplatser, ledningsenheter eller lufttrafikföretag ska säkerställa att tillsynsverksamheten organisatoriskt sett är helt åtskild från sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll. Medlemsstaterna ska se till att den oberoende tillsynsmyndigheten utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.

2. Medlemsstaterna ska garantera den oberoende tillsynsmyndighetens oberoende genom att säkerställa att den är rättsligt åtskild från och verksamhetsmässigt oberoende av varje behörigt organ eller lufttrafikföretag. Medlemsstater som behåller äganderätten till eller kontrollen över flygplatser, ledningsenheter eller lufttrafikföretag ska säkerställa att tillsynsverksamheten organisatoriskt sett är helt åtskild från sådan verksamhet som har samband med ägande eller kontroll. Medlemsstaterna ska se till att den oberoende tillsynsmyndigheten utövar sina befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) fastställa ett förfarande för att lösa tvister mellan flygplatsens ledningsenhet och flygplatsanvändarna,

a) fastställa ett förfarande för att lösa tvister mellan det behöriga organet och flygplatsanvändarna,

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. När en medlemsstat tillämpar ett reglerings- eller lagstiftningsförfarande i enlighet med sin nationella lagstiftning för att nationellt fastställa och godkänna strukturen eller nivån på avgifterna för luftfartsskydd ska de nationella myndigheter som är behöriga att undersöka dessa avgifters giltighet uppfylla sina uppgifter som oberoende tillsynsmyndighet enligt punkterna 1–5.

Motivering

I vissa medlemsstater fastställs avgifterna för luftfartsskydd i enlighet med ett reglerings- eller lagstiftningsförfarande (Spanien, Frankrike). I dessa fall ska de rättsliga myndigheter som är behöriga att behandla klagomål om reglerna eller lagarna agera som oberoende tillsynsmyndighet och fatta beslut om nivån eller strukturen på avgifterna för luftfartsskydd.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Senast två år efter detta direktivs ikraftträdande ska kommissionen lägga fram en rapport om finansieringen av luftfartsskyddet tillsammans med en bedömning av hur kostnaderna för luftfartsskydd och metoderna för att finansiera detta har utvecklats.

Motivering

Kommissionen ska emellertid fortsätta att reflektera kring den allmänna finansieringen av luftfartsskyddet och ta fram ytterligare en rapport med flera förslag inom två år efter det att direktivet har antagits.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den […]. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den […].* De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och detta direktiv.

 

_______________

* EUT: Vänligen för in det datum som motsvarar två år efter datumet för detta direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Så länge avgifter för luftfartsskydd inte tas ut på någon flygplats i en medlemsstat, och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9.2, ska den medlemsstaten inte vara skyldig att iaktta punkterna 1 och 2.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

Föredraganden stödjer i det stora hela kommissionens förslag, som syftar till att fastställa ett antal principer som bör följas vid fastställandet av luftfartsskyddsavgifter. Dessa är följande: icke-diskriminering, samråd och rättsmedel, insyn i kostnaderna för luftfartsskydd och sambandet mellan avgifterna och kostnaderna, samt inrättande av en tillsynsmyndighet.

De föreslagna ändringsförslagen kan sammanfattas enligt följande:

1) Finansiering

Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen förgäves krävt att finansieringen av avgifterna för luftfartsskydd ska regleras, i synnerhet under förhandlingarna om förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (Costabetänkandet) samt i direktiv 2009/12/EG om flygplatsavgifter (Stockmannbetänkandet).

Europaparlamentet krävde insyn i, och öronmärkning av, säkerhetsskatter och säkerhetsavgifter, och menade att medlemsstaterna bör stå för kostnaderna för tillämpning av strängare avgifter i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 300/2008.

Som det konstaterades redan i arbetsdokumentet ville eller kunde kommissionen inte ta sig an dessa frågor. Kommissionens avsikt är endast att begränsa kostnaderna eller åtminstone utforma dem på ett rimligt sätt med hjälp av en ny, obligatorisk konsekvensbedömning av de ekonomiska konsekvenserna av strängare åtgärder som de enskilda staterna infört (se artikel 6 i förslaget). Föredraganden föreslår däremot att de här strängare åtgärderna ska betalas av medlemsstaten om de för med sig ytterligare kostnader. I så fall behövs det inte någon obligatorisk konsekvensbedömning, eftersom den enskilda medlemsstaten själv noggrant kommer att överväga om åtgärderna är relevanta då kostnaderna inte kan föras över på passagerarna.

Den terroristincident som inträffade för några veckor sedan visade på nytt att medlemsstaterna ansvarar för säkerheten på flygplatserna, och att syftet med befintliga och nyligen planerade säkerhetsåtgärder är att förhindra terroristdåd. Det som emellertid inte framgått av debatten hittills är att det i sista hand är passagerarna som betalar för dessa åtgärder.

2) Konsumentskydd och passagerarnas rättigheter

I kommissionens förslag regleras principerna och förfarandena för det organ som ansvarar för säkerheten och för flygbolagen. Förhållandet mellan flygbolagen och passagerarna regleras i förordning (EG) nr 1008/2008. Artikel 23 om passagerarnas rätt till information och icke‑diskriminering innehåller bestämmelser som ger passagerarna rätt att få information om det faktiska priset för luftfartsskyddet angivet separat i slutpriset. Hur kan passagerarna då vara säkra på att de betalar rätt pris, dvs. det pris som det behöriga organet har kommit överens om med flygbolagen, i enlighet med artikel 4 i detta förslag till direktiv? Och hur kan man säkra öppenhet och insyn kring de avgifter som flygbolagen dessutom tar ut för säkerheten?

Föredraganden utgår ifrån att artikel 23 i förordning (EG) nr 1008/2008 kan genomföras bättre med de ändringsförslag som lagts fram. För det första bör passagerarnas sammanslutningar och konsumentskyddsorganisationer delta i samrådet och därmed få en inblick i hur priset på säkerhetsåtgärderna utformas, så att de sedan kan jämföra det med flygpriset. För det andra bör de ändrade eller nya definitionerna av säkerhetsavgifter och luftfartsskydd klargöra att även flygbolagen vidtar säkerhetsåtgärder. Om flygbolagen dessutom låter passagerarna betala för åtgärderna, bör denna information tillhandahållas enligt artikel 5 i förslaget till direktiv.

3) Direktivets tillämpningsområde

Kommissionen föreslår att direktivet i princip ska genomföras på alla flygplatser i EU, i enlighet med förordning (EG) nr 300/2008. Förhandlingarna i rådets arbetsgrupper visar emellertid att frågan ger upphov till kontroverser. Vissa medlemsstater föredrar att direktivet endast genomförs på flygplatser med mer än två eller fem miljoner passagerare (i enlighet med direktivet om marktjänster på flygplatser och direktivet om flygplatsavgifter). Föredraganden skulle dels vilja klargöra att direktivet endast ska genomföras i de medlemsstater som tar ut avgifter för luftfartsskydd, dels att det endast ska genomföras av flygplatser som fått tillstånd för yrkesmässig trafik (dvs. inte av flygplatser för föreningsverksamhet eller sportflygplatser).

4) Anpassning av kommissionsförslaget till direktiv 2009/12/EG om flygplatsavgifter

Kommissionens aktuella förslag följer till stora delar kommissionens förslag om flygplatsavgifter. Ändringsförslagen syftar till att skapa enhetlighet mellan de bägge rättsakterna i den utsträckning som det är möjligt och relevant. Föredraganden utgår ifrån att man därmed inte enbart underlättar genomförandet av direktivet i den nationella lagstiftningen, utan även kan undvika onödiga, parallella förfaranden och administrativa kostnader vid genomförandet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Avgifter för luftfartsskydd

Referensnummer

KOM(2009)0217 – C7-0038/2009 – 2009/0063(COD)

Framläggande för parlamentet

11.5.2009

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

TRAN

14.7.2009

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

LIBE

14.7.2009

 

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

LIBE

3.9.2009

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Jörg Leichtfried

2.9.2009

 

 

Behandling i utskott

10.11.2009

27.1.2010

23.2.2010

 

Antagande

1.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Alvarez, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Frieda Brepoels, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke

Ingivande

9.3.2010