ДОКЛАД относно назначаването на Ladislav Balko за член на Сметната палата

17.3.2010 - (C7‑0023/2010 – 2010/0811(NLE))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Inés Ayala Sender

Процедура : 2010/0811(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0037/2010
Внесени текстове :
A7-0037/2010
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно назначаването на Ladislav Balko за член на Сметната палата

(C7‑0023/2010 – 2010/0811(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0023/2010),

–  като взе предвид, че на своето заседание, проведено на 15 март 2010 г., комисията по бюджетен контрол е изслушала предложения от Съвета кандидат за член на Сметната палата,

–  като взе предвид член 108 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7-0037/2010),

A. като има предвид, че Ladislav Balko отговаря на условията, определени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС,

1. изказва положително становище по предложението за назначаване на Ladislav Balko за член на Сметната палата;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на другите институции на Европейския съюз и на одитните институции на държавите-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Ladislav Balko

Ladislav Balko

Роден е през 1954 г. в град Слепчани, Словакия.

Завършва право в университета „Коменски“ в Братислава. По-късно получава титлата „доктор по право“ (докторска степен) и става доцент по финансово и търговско право.

През по-голямата част от професионалната си кариера работи в сферата на финансите. От 1990 г. работи като банкер и експерт по публични финанси в практически и теоретични области.

През 1990 г. и 1991 г. работи като главен юрист в Митническата дирекция на Словашката република. След това от 1991 г. до 1999 г. заема управленски длъжности, включително заместник-главен директор на най-голямата търговска банка в Словакия – Všeobecná úverová banka (VÚB). От 2001 г. до 2004 г. е заместник-управител и член на управителния съвет на външнотърговската банка на Словашката република. През 2003 г. става главен изпълнителен директор на държавната агенция за чуждестранни инвестиции и търговия (SARIO). На тези длъжности работи по практически въпроси, свързани със стимулите за инвестиции и държавните помощи.

Най-високата длъжност, която е заемал в банковия сектор, е през периода 2004–2006 г., когато е назначен от правителството за член на банковия съвет, най-висшият управителен орган на централната банка – Словашка народна банка(NBS).

Въз основа на тези професионални дейности като финансов експерт през 2006 г. става съветник на министър-председателя на Словашката република по въпросите на финансите и преките чуждестранни инвестиции. В това си качество работи в сферата на държавното управление на публичните финанси, бюджета, структурните фондове и други свързани с това въпроси. От 2006 г. е също така заместник-председател на управителния съвет на държавната банка Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB). През 2008 г. е назначен от правителството за член на съвета по цените към правителството. Той е единственият банкер в Словашката република, който е работил в най-висшите управителни органи на три държавни финансови институции (EXIMBANKA, NBS, SZRB). Във връзка с работата си в банковия сектор е бил член на няколко надзорни съвета, в които е извършвал дейности по надзор и контрол на финансовото управление.

Като съветник на министър-председателя участва в процеса на въвеждане на еврото в Словакия. Бил е член на работната комисия за законодателство и на работната комисия за комуникации. Автор е на декларацията за национално споразумение за въвеждане и използване на еврото в Словакия. Организирал е също така няколко конференции за въвеждането на еврото.

Наред с практическата си дейност в областта на финансите, в теоретичната сфера, като ръководител на катедра „Финансово право“ във Факултета по право към университета „Коменски“ в Братислава, обучава юристи по въпроси, свързани с бюджета, финансовия контрол, данъчното облагане, таксите, митата, валутите и финансовите пазари. По тези въпроси е написал множество научни и професионални статии и няколко учебника по финансово право.

Доцент д-р по право Ladislav Balko

Роден е на 20 май 1954 г. в община Слепчани, окръг Злате Моравце.

1978 г.: Завършва висше образование във Факултета по право към университета „Коменски“ в Братислава и започва работа като юрисконсулт в главната дирекция на дружество Hydinársky priemysel (птицевъдство), Братислава.

1.      През 1980 г. защитава дисертация и получава титлата „доктор по право“.

2.      От септември 1980 г. до март 1990 г. работи в чехословашкото радио (Československý Rozhlas) в Братислава като редактор.

3.      1990–1991 г.: главен юрисконсулт в словашката Митническа дирекция.

4.      През учебната 1994/1995 г. започва да преподава във Факултета по право към университета „Коменски“ в Братислава, в катедра „Стопанско, финансово и икономическо право“, като по-специално разглежда финансовото право и правото на финансовите пазари.

5.      Във Факултета по право към университета „Коменски“, Братислава, защитава дисертация на тема „Кредитът като институт на банковото право“. Понастоящем преподава финансово право във Факултета по право към университета „Коменски“ и ръководи катедра „Финансово право“. Автор е на няколко монографии в тази област. Участвал е като ръководител на авторски колектив в издаването на учебник по финансово право (2005 г.). Автор е на редица публикации по банково право (2000 г.), право на финансовите пазари (2001 г.), търговско и финансово право; бил е лектор във Факултета за средства за масово осведомяване към университета „Св.св. Кирил и Методий“ в Трнава (2001 г.), изнасял е лекции на тема „Основи на правото за банковите служители“ в института за банково дело на Národná banka Slovenska (2001 г.) и „Структурните фондове от гледна точка на словашкото право“ (2004 г.); съавтор на редица публикации и учебници: „Менителници, чекове, акредитиви“ (1993 г.), „Основи на закона за банките“ (2001 г.), „Регулация на основните банкови дейности“ (2001 г.), „Митническо право“ (2001 г.), „Основи на правото за данъците, митата и митниците“ (2001 г.), „Застраховане в износа? Защо не!“ (2002 г.), „Регулация на финансовия пазар в словашката законодателна система – закон за финансовите пазари“ (2003 г.), „Основи на държавните финанси“ (2006 г.) и „Федерален“ учебник по финансово право (2006 г.). Общо е автор на около 170 публикации, монографии, академични и научни изследвания и статии. Член е на няколко издателски колектива и е участвал в редица национални и международни конференции, симпозиуми и семинари. В професионален план основните му интереси са в областта на финансовото право и публичните финанси.

6.      През 2002 г. е приет за лектор във Факултета по право към университета „Коменски“, Братислава.

7.      В банковия сектор на 1 юли 1991 г. постъпва във VÚB Bank, на длъжност мениджър на управление „Кредитиране и депозити“. От юли до декември 1991 г. е в клон Братислава на VÚB Bank като кредитен инспектор, където работи по специфични кредитни споразумения с малки и средни предприятия.

а)      През юни и юли 1992 г. посещава САЩ с научна цел, където работи по изследователска програма в Министерството на земеделието на САЩ във Вашингтон и програма за финансиране в селското стопанство в Калъмбъс, Охайо.

б)     От 1 октомври 1992 г. става директор на отдел „Системен анализ“ в управление „Корпоративни клиенти“ в централата на VÚB Bank, където отговаря за подготовка на кредитните и депозитни процедури, най-вече за големи и корпоративни клиенти на банката.

в)      През май и юни 1993 г. участва в посещение с научна цел в Чикаго, САЩ, където работи във First Bank of Chicago и университета на Илинойс, в Ърбана-Шампейн, като по-специално внимание отделя на темите преструктуриране на портфолио и банкови услуги, преструктуриране и погасяване на кредити при банкрут.

г)      През 1993 г. е натоварен със задачата да изгради звено за работа с високорискови кредити, а от 1 април 1994 г. е директор на управление „Рисково кредитиране“ във VÚB Bank, в което са били управлявани пряко високорискови кредити на приблизителна стойност 25 милиарда словашки крони. На тази длъжност е пряк ръководител на 34 служители в централата на банката и на 80 служители в отделни клонове на банката. Докато работи в сферата на високорисковото кредитиране, съвместно със своите колеги, участва в преструктурирането на проблемни кредити на VÚB Bank, предоставени на: ZTS Martin, ZTS Dubnica nad Váhom, Calex Zlaté Moravce, Smrečina Banská Bystrica, VSS Košice, Magnetech Hačava, Tatra Bánovce nad Bebravou, ZDA Partizánske, SVL Žilina, ZVL - Kysucké Nové Mesto, Novofruct Nové Zámky, Vihorlat Snina, Tokay Slovenské Nové Mesto и др. Отговаря включително за изготвянето на предложения за мерки за преструктуриране за големи дружества, клиенти на банката. Бил е член на надзорен съвет на CEB Holding Partizánske, a.s., Nový Calex, a.s., ZTS Hriňová a.s., VÚB Factoring, a.s. and Transpetrol, a.s.

д)     През 1993 г. участва в учредяването на дъщерното дружество VÚB — Factoring, a.s. и става един от първите председатели на управителния съвет.

е)      През 1997 г. става заместник генерален директор на VÚB Bank, a.s. в управление „Банкова логистика“, където на практика ръководи четири отдела, включително правния отдел, и 104 служители. На тази длъжност става член на кредитния съвет, одобрил отпускането на кредити на обща стойност над 100 милиона словашки крони.

ж)     В резултат на организационни промени през 1999 г. и премахването на длъжността заместник-генерален директор става директор на правния отдел.

8.      През август 1991 г. получава юридическа правоспособност като адвокат по търговско право.

9.      От 1 февруари 2000 г. е вписан като действащ адвокат в регистъра на Словашката асоциация на адвокатите.

10.    През 1997 г. е избран за заместник-председател на Словашкия институт за правото за несъстоятелност.

11.    През 2001 г. словашкото правителство го назначава за заместник-управител на Eximbanka, където отговаря за застрахователното дело на Eximbanka SR. През периода 2001–2004 г. е член на управителния съвет на Eximbanka SR.

12.    През 2003 г. е назначен от словашкото правителство като член на управителния съвет на Eximbanka SR.

13.    През 2003 г. е главен мениджър на Словашката агенция за инвестиции и развитие на търговията (SARIO).

14.    На 29 септември 2004 г. е назначен от словашкото правителство като член на управителния съвет на Словашката народна банка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ на Ladislav Balko ПО ВЪПРОСНИКА

Г-н Ladislav BALKO/ СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА

Отговори по въпросника

Професионален опит

1. Моля, посочете главните аспекти на Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, управлението или контрола на управлението.

По-долу съм представил общ преглед на професионалната си дейност в процесите на събиране и управление на публични финанси, както и на академичната си дейност, като доцент по финансово право, с която допринасях за образованието и обучението на специалисти в областта на бюджета, данъчното и митническото облагане, финансовия контрол и финансовите пазари.

a) В качеството си на главен юрист в Митническата дирекция на Словашката република, в началото на деветдесетте години на двадесети век придобих опит в областта на митата. След това заемах различни висши ръководни длъжности, които ми предоставиха възможност да участвам в процесите на събиране и управление на средствата в държавния бюджет. Също така съм работил с най-голямата търговска банка в Словакия – VÚB. До приватизацията й печалбата на държавната VÚB беше свързана с държавния бюджет, като банката представляваше част от финансовите активи на държавата. Също така оглавявах екипа, извършващ преструктурирането на кредитния портфейл на VÚB, по програмата USAID, в сътрудничество с одиторите от KPMG и McKinsey&Company. Това доведе до създаването на Отдела за преструктуриране на кредити, отговарящ за управлението на почти една трета от кредитния портфейл на банката.

б)  Другите ми висши ръководни длъжности включваха, последователно от 2001 г. до настоящия момент, следните постове: заместник-управител и член на управителния съвет на Външнотърговската банка на Словашката република, главен изпълнителен директор на Словашката агенция за инвестиции и развитие на търговията (SARIO) и член на управителния съвет на Словашката народна банка. Понастоящем аз съм заместник-председател на управителния съвет на Словашката банка за развитие и гаранции. На всички посочени по-горе длъжности управлявах активно процесите на вътрешен контрол и одит, като се занимавах със създаването и одобряването на планове за контрол и одит, запознавайки се с процедурите на предварителен, текущ и последващ контрол. Също така съм бил член на надзорния съвет на няколко институции, което включваше упражняването на надзор над техните финансови операции и извършването на оценка на техните одити.

в)  Поради дългогодишния ми опит във финансовата област през 2006 г. министър-председателят на Словашката република реши да ме назначи за член на своя екип от съветници и за свой съветник по финансовите въпроси и чуждите инвестиции. В това си качество, вземам участие в управлението на публичните финанси. Това включва изготвянето на становища за министър-председателя по всеки въпрос, който се обсъжда от правителството, или по предварителни законопроекти, представени от компетентните министерства, в областта на бюджета, данъчното облагане, стимулите за инвестиции, финансовите пазари, чуждите инвестиции и т.н. За да изпълнявам задълженията си на тази длъжност, аз поддържам сътрудничество с отговорните органи в съответните министерства, което ми предоставя възможност да упражнявам влияние върху техните политики и върху процеса на вземане на решения в областта на публичните финанси.

г)  Смятам за релевантна и академичната си дейност като доцент по финансово право в най-стария университет в Словакия – университета „Коменски“. Тя ми предлага отлична възможност за свързване на теорията и науката с конкретната практика в сферата на публичните финанси. Петнадесет години съм изнасял лекции в областта на публичните финанси, закона за бюджета, финансовия контрол, правото, свързано с данъчното и митническото облагане, и правото, отнасящо се до валутните и финансовите пазари. В резултат на тази своя дейност съм се натъквал на много бивши мои студенти, заемащи надзорни длъжности в Централната банка, длъжности в сектора на финансовия контрол и в публичната администрация, в банки и на други места.

2. Кои са трите най-важни решения във вземането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

Считам, че следните решения са най-важните, взети от мен в областта на публичните финанси.

a) През трудния период на прехода в средата на деветдесетте години участвах в управлението на високорискови кредити в най-голямата търговска банка в Словакия – VÚB. След няколко години на сътрудничество с международните одитни консултанти на банката създадох отдела за високорискови кредити на VÚB – Отдела за преструктуриране на кредити, като бях неговият първи директор. В това си качество управлявах вземания, възлизащи на над 30 милиарда словашки крони (почти един милиард евро). Така поставих основите на този вид дейност, с оглед обезпечаване връщането на кредитите на банката.

б)  През 2003 г. създадох Отдела за контрол и одит в Словашката агенция за инвестиции и развитие на търговията (SARIO), която дотогава нямаше механизми за контрол, въпреки че получаваше средства от държавния бюджет. Решението ми бе мотивирано и от факта, че SARIO използваше предприсъединително финансиране от ЕС, като щеше да се превърне в Изпълнителна агенция за структурните фондове, главно по отношение на създаването на промишлени зони.

в)  Третата категория решения се отнася до участието ми в относително малък екип, който формулира окончателния текст на манифеста на словашкото правителство през 2006 г. Допринесох за изготвянето на неговата макроикономическа рамка, политиката му относно публичните финанси и тяхната устойчивост, както и политиката му в областта на данъчното облагане и икономиката. В рамките на тази категория решения бих искал също така да спомена приноса си за приемането на еврото в Словакия. Наред с другото, изготвих проекта на Декларацията за социалното съгласие за приемане и използване на еврото в Словакия, която бе подписана от министър-председателя от името на правителството и всички социални партньори и общини. Горепосоченият документ предвижда задължение на правителството за пълно прилагане на политиките, съдържащи се в неговата Програма за сближаване за периода 2007-2010 г. Освен това в него е включен поетият от правителството ангажимент за изпълнение на задълженията му, произтичащи от преработения Пакт за стабилност и растеж, и, в частност, задължението за продължаване консолидирането на публичните финанси. Тази декларация беше посочена и в „Доклад за сближаването – 2008 г.” на Комисията.

Независимост

3. Договорът постановява, че членовете на Сметната палата са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение спрямо бъдещите Ви функции?

Като член на Сметната палата, бих спазвал стриктно гореспоменатото задължение, в съответствие с имащите отношение разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Изискването за пълна независимост, посочено в член 285, параграф 2 от ДФЕС, е доразвито в член 286, параграф 1, и член 286, параграфи 3-4, от ДФЕС. Убеден съм, че професионалният ми опит, личният ми характер и качества, както и фактът, че не членувам в никоя политическа партия, ще гарантират пълната ми независимост при изпълнението на моите функции – „извън съмнение”, както изисква член 286, параграф 1 от ДФЕС. Също така мога да ви уверя, че бих спазвал стриктно задълженията, съдържащи се в член 286, параграф 3 от ДФЕС, нито да търся, нито да приемам инструкции от което и да е правителство или от който и да е орган, като се въздържам от всякаква дейност, несъвместима с характера на бъдещите ми функции. В съответствие с изискванията на член 286, параграф 4 от ДФЕС, по време на своя мандат няма да изпълнявам никаква друга дейност (вж. също така отговора ми на въпрос 6). След мандата си бих проявявал почтеност и въздържаност по отношение на приемането на постове или облаги. Що се отнася до забраната да се търсят или приемат инструкции, член 286, параграф 6 от ДФЕС предвижда допълнителна гаранция, чрез която членовете на Сметната палата могат да бъдат освободени от длъжност, или да бъдат лишени от определени облаги, само от Съда, по молба на Сметната палата.

Също така ще действам в съответствие с изискванията на Кодекса за поведение на членовете на Сметната палата, приложен към Решение 92-2004 на Съда за определяне на правилата за прилагане на нейния правилник за дейността.

В допълнение, бих черпил вдъхновение от Декларацията от Лима относно насоки за правилата за провеждане на одит, приета през 1977 г. под егидата на ИНТОСАЙ и често споменавана като „Магна Харта” на външния държавен одит. Според декларацията върховните одитни институции могат да изпълняват обективно задачите си само ако са независими от одитираните обекти и защитени от външно влияние. Те следва да се ползват с необходимата функционална и организационна независимост, която трябва да бъде гарантирана от конституцията.

Горепосочената рамка предлага подходящи гаранции за независимост, както и аз, по мое скромно мнение, като кандидат за член на Сметната палата.

4. Били ли сте освобождаван(а) от отговорност за преди това изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

Към описаните по-горе мои задължения не са били приложими официални процедури за освобождаване от отговорност. При все това, освобождаване от отговорност във връзка с управленските ми задължения винаги е било налице, под формата на положителни оценки за работата, извършена от екипите, за които аз съм отговарял. Освен това постепенно ми се възлагаха нови функции и повече отговорности. Например, след длъжността ми като директор на отдел във VÚB бях назначен за заместник генерален директор. След дейността ми като заместник-управител на Външнотърговската банка на Словашката република бях назначен за главен изпълнителен директор на SARIO, а по-късно и за член на управителния съвет на Словашката народна банка. В качеството си на доцент по финансово право, бях назначен за ръководител на катедра „Финансово право” във Факултета по право на университета „Коменски“.

5. Имате ли участие в стопански или финансови дружества или някакви други форми на обвързаност, които биха могли да противоречат на бъдещите Ви функции? Готов(а) ли сте да разкриете всички свои финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично? В случай че сте страна по съдебно производство, бихте ли предоставили подробни сведения?

Нямам участие в стопански или финансови дружества или някакви други форми на обвързаност, които биха могли да противоречат на бъдещите ми функции. Готов съм, разбира се, да разкрия всички свои финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестя публично.

В този контекст бих желал да отбележа, че в съответствие със словашкото законодателство[1]аз разкривам всяка година информация относно изпълнението от моя страна на изискванията, свързани с несъвместимостта на функциите, пред парламентарната комисия по несъвместимост на функциите, както и информация относно приходите и активите ми. Тази информация е достъпна за обществеността на уебсайта на комисията[2].

Не съм страна по съдебно производство.

6. Готов(а) ли сте да се откажете от заемането на всякакви изборни длъжности или да преустановите изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия след назначаването Ви за член на Сметната палата?

Изцяло подкрепям изискването за пълна независимост на членовете на Сметната палата. Следователно след назначаването ми за член на Палатата, разбира се, ще се откажа от всички длъжности и постове, които заемам понастоящем.

Не съм член и нямам никакви функции в политически партии.

7. Как бихте постъпили в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава-членка на произход?

Бих действал независимо, безпристрастно и професионално в общия интерес на Съюза. Евентуално наличие на участници от страната, от която произхождам, не би имало последствия за моите действия. Бих спазвал стриктно правната рамка, приложима по отношение на защитата на финансовите интереси на Съюза срещу нередности, измами и корупция, включително вътрешните правила на Палатата, като например Решение № 97-2004, установяващо реда и условията за нейното сътрудничество с OLAF относно достъпа на OLAF до одитна информация.

Изпълнение на функциите

8. Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба?

На основата на моя професионален опит, както и на моята научна дейност в областта на публичните финанси, считам, че следните основни принципи отразяват главните характеристики на доброто финансово управление във всяка публична служба:

а)  Принцип на висшия обществен интерес, съдържащ се в правните разпоредби, регулиращи финансовата дейност на държавата и на самоуправляващите се единици.

б)  Принцип на законосъобразност, който строго изисква от всички участници във финансовата сфера да зачитат всички приложими разпоредби на финансовото право. Той също така изисква бюджетите да се приемат чрез законови актове, а данъци, такси и други плащания да се събират на основата на законови актове.

в)  Разделение на функциите в сферата на финансовите дейности между законодателната и изпълнителната власт, залегнало основно в конституционното право.

г)  Публичен характер и прозрачност на финансовите дейности на държавата и на самоуправляващите се единици, които са оправдани от факта, че става дума за средства, събрани от гражданите и от дружествата. Тяхната употреба трябва да подлежи на публичен контрол. В тази връзка приветствам Европейската инициатива за прозрачност като стъпка в правилна посока, основно от гледна точка на задължението на държавите-членки да публикуват бенефициентите на средства, произхождащи от бюджета на ЕС, понастоящем залегнало в член 53б, параграф 2, буква г) от Финансовия регламент.

д)  Участие на гражданите във финансовите дейности на държавата и самоуправляващите се единици, например посредством правото да се отправят предложения, искания и жалби до публичната администрация.

е)  Финансово планиране като принцип означава, че дейностите на държавата и самоуправляващите се единици, свързани със събирането, разпределението и използването на публични средства, се извършват съгласно съответните им финансови планове.

Горепосочените основни принципи трябва да се прилагат в ежедневното управление на публичните финанси, за да се гарантира, че публичните средства се изразходват икономично, ефикасно и ефективно. По-точно, доброто финансово управление включва:

- ясно поставени цели,

- идентифициране и анализ на финансовите рискове и приемане на мерки за тяхното елиминиране,

- разпределяне на отговорностите на лицата, носещи финансова отговорност,

- висококачествени информационни технологии, ясни правила за вътрешна и външна комуникация,

- постоянно подобряване на качеството на управленската работа,

- постоянно инвестиране в професионално обучение на персонала,

- недвусмислени, прости и съвременни правни норми, отразяващи най-добрите практики в международен план,

- високо качество на отчитането,

- ефективен вътрешен контрол и механизми за вътрешен одит, които действат превантивно, както и

- използване на заключенията и препоръките от външен одит.

9. Съгласно Договора Сметната палата подпомага Парламента при упражняване на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте описали функциите си във връзка с докладването пред Европейския парламент, и по-специално пред неговата комисия по бюджетен контрол?

Съзнавам факта, че основната политическа отговорност в сферата на публичните финанси в ЕС е у Комисията, Съвета и Парламента. Тази отговорност се изразява в целия бюджетен процес – не само в изготвянето и приемането на бюджета, но и в неговото изпълнение, последващи действия и контрол. За мен би било висока чест да мога да участвам в този процес като член на Сметната палата.

Очевидно е, че за да изпълнява задачите си подходящо и ефикасно, Сметната палата трябва да остане изцяло независима от другите институции, като същевременно поддържа постоянен контакт с тях. Считам, че моите независими професионални възгледи биха били ценен ресурс както за Палатата, така и за Парламента.

Бих разделил отговорностите си по докладване в две категории:

а)  "Законови"задължения към Парламента, а именно задълженията, произтичащи от Договора, регламентите, правилата за дейността и т.н. Моята мисия ще бъде активно да участвам в мерки, които дават на Парламента възможност да освобождава от отговорност Комисията по отношение на изпълнението на бюджета. Съгласно член 319, параграф 1 от ДФЕС, Съветът и Парламентът преглеждат, наред с другото, годишния доклад на Палатата и нейните специални доклади, за които аз ще имам принос. Разпоредбите на Финансовия регламент относно представянето на доклади на Парламента се съдържат в членове 143 и 144. Също така ще участвам в съответните заседания на комисията по бюджетен контрол, на които ще бъдат представяни горепосочените доклади.

б)  Инициативи и неофициални дейности – бих поверил на един от членовете на моя кабинет задачата редовно да следи дневния ред и документите на комисията по бюджетен контрол и да подготвя подходящи записки, информационни бележки и предложения за моята собствена работа, както и за работата на Сметната палата.

Като цяло, бих изпълнявал горепосочените дейности с оглед на постигането на двете основни цели на одитната стратегия на Палатата за периода 2009–2012 г., а именно:

а) да се увеличи в максимална степен цялостното въздействие от одитите и

б) да се увеличи ефикасността чрез възможно най-доброто използване на ресурсите.

Също така за мен, като доцент по финансово право, би било особено интересно да участвам във формулирането на становищата на Палатата относно проектите за финансови правила на ЕС, например в контекста на текущото второ тригодишно преразглеждане на Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане. Предложението на Комисията, което трябва да се получи в средата на 2010 г., следва също да отразява заключенията от годишния доклад на Сметната палата за 2008 г. относно големия брой грешки в почти всички области на разходване на средства от ЕС. Бих искал също така да взема участие в дискусиите относно понятието „допустим риск от грешка“, като подчертавам същевременно необходимостта да се поддържа политиката на нулева толерантност към измами.[3]

10. Според Вас каква е добавената стойност на извършването на одит и как заключенията от одита следва да бъдат включени в управлението?

Считам, че добавената стойност от одита на изпълнението е резултат от характерните черти и обхвата на този тип одит в сравнение с финансовия одит. Задачата на финансовия одит е да се проверят отчетите, както и законосъобразността и редовността при използването на публични средства. Съгласно Декларацията от Лима, която споменавам в отговора си на въпрос № 3, одитът на изпълнението е насочен към проверка на работата, икономичността, ефикасността и ефективността на публичната администрация. Той обхваща не само специфични финансови операции, но и пълната гама управленски дейности, включително организационни и административни системи. Така одитът на изпълнението помага да се гарантира, че публичните средства се изразходват разумно, и играе положителна роля, като показва предварително кои области на управлението на публични ресурси могат да бъдат подобрени и по какъв начин.

В контекста на ЕС, член 287, параграф 2 от ДФЕС предоставя правно основание Палатата да извършва и двата вида одит, като постановява, че Палатата проверява законосъобразността и правомерността на приходите и разходите на ЕС, както и дали управлението на финансовите средства е било добро. Съгласно раздел 1.2.1 от Ръководството на Палатата за одит на изпълнението, одитът на изпълнението е одит на доброто финансово управление, а именно на икономичността, ефикасността и ефективността, с които Комисията и/или другите одитирани звена са използвали средствата на ЕС при изпълнение на своите отговорности.

Що се отнася до вземането предвид на заключенията в процеса на управление, бих се позовал на член 27, параграф 3 от Финансовия регламент. Той посочва, че за всички области на дейност, обхванати от бюджета, се набелязват цели, които са конкретни, измерими, достижими, актуални и планирани със срокове. Осъществяването на тези цели се проследява чрез показатели за постигнатото по всяка от дейностите. Считам, че наблюденията и препоръките, съдържащи се в годишните и специалните доклади на Палатата, са ценен ресурс за управленските кадри при поставяне на горепосочените цели. По този начин заключенията от одита на изпълнението ще спомогнат за повишаване на качеството и доброто равнище на управлението на средствата на ЕС.

Както се посочва в насоките за прилагане на одит на изпълнението, съставени от Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ), това в крайна сметка може да укрепи легитимността, отчетността и доверието на гражданите в ЕС и в неговите институции.

11. Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одиторски институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

Съответното законодателство определя ясно мандат и сфери на компетентност за всяка от горепосочените институции. Що се отнася до тяхното сътрудничество, бих искал да се позова първо на общите разпоредби в член 4, параграф 3 и член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), съгласно които сътрудничеството между ЕС и неговите държави-членки, както и сътрудничеството между институциите на ЕС е "лоялно".

По-конкретно, относно сътрудничеството между Палатата и националните одитни институции, член 287, параграф 3 от ДФЕС гласи, че когато одитът се извършва в държавите-членки, Палатата и националните одиторски органи осъществяват сътрудничество, "основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта". Националните одиторски органи или, ако те нямат необходимите правомощия, компетентните национални служби, изпращат на Сметната палата, по нейно искане, всички документи или информация, които са необходими за изпълнението на нейната задача.

Освен това, що се отнася до сътрудничеството между Палатата и Парламента, алинея четвърта от член 287, параграф 4 от ДФЕС, за което става дума и във въпрос № 9, гласи, че Палатата подпомага Европейския парламент (и Съвета) при упражняването на тяхната контролна функция по отношение на изпълнението на бюджета.

Накрая, относно сътрудничеството на националните одиторски органи с Палатата и Парламента, член 310, параграф 5 от ДФЕС изисква от държавите-членки да си сътрудничат със Съюза, за да гарантират, че определените бюджетни средства се използват съгласно принципа на добро финансово управление.

Горепосочената правна рамка на ЕС се допълва от националното законодателство, обикновено в съответните конституции и специализирани закони за върховните одитни институции.

Като се има предвид, че до момента не съм имал възможност да получа никаква вътрешна информация за съществуващото сътрудничество на Палатата с горепосочените заинтересовани страни, считам за прекалено рано да предлагам конкретни предложения за подобряване.

Въпреки това съм убеден, че искреното сътрудничество в дух на взаимно доверие предоставя солидна основа за постоянно подобряване.

Също така вярвам, че още първото ми изслушване като кандидат за член на Сметната палата е могло да допринесе за установяването на добри професионални отношения между мен, Парламента и неговите членове, основани на взаимно доверие и открит диалог. Като член на Палатата, винаги ще бъда на разположение на Парламента и особено на неговата комисия по бюджетен контрол за обмен на мнения по всяко предложение или инициатива, която би могла да допринесе за постигането на нашите общи цели.

В крайна сметка смятам, че работата и контактите в структурата на Контактния комитет на върховните одитни институции на ЕС предлагат чудесна платформа за постоянно развитие на съществуващото сътрудничество и неговото съсредоточаване върху актуални въпроси от общ интерес. Примери за това са неотдавнашните дискусии на Контактния комитет относно ролята на върховните одитни институции при подпомагането на правителствените мерки в отговор на икономическата и финансова криза, както и на въздействието на Договора от Лисабон върху управлението на средствата на ЕС и евентуалните му последствия за работата на националните върховни одитни институции и Палатата.[4]

Други въпроси

12. Бихте ли оттеглили кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

От етична гледна точка би било уместно да постъпя така. Съгласно член 287, параграф 4 от ДФЕС, Палатата подпомага Европейския парламент и Съвета при упражняването на тяхната контролна функция по отношение на изпълнението на бюджета и следователно членовете на Палатата трябва да се ползват от доверието на Парламента. Разбира се, всеки кандидат би бил особено щастлив да получи благоприятно становище от Парламента относно своята кандидатура. Ако становището на Парламента по моята кандидатура е отрицателно, аз внимателно бих разгледал, заедно с правителството на Словашката република, какви по-нататъшни стъпки следва да предприема в светлината на мотивите за становището на Парламента.

  • [1]    Раздел 7 от Конституционен акт № 357/2004 (сб.) относно защитата на обществения интерес по отношение на изпълнението на задълженията на държавните служители, със съответните изменения.
  • [2]    http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=oznamenia_funkcionarov
  • [3]    Напр. раздел 1 от отговора на Европейския омбудсман при консултирането относно преразглеждането на Финансовия регламент
    (http://ec.europa.eu/budget/library/consultations/FRconsult2009/contributions/P018_2009-12-17_Eur_ Ombudsman_Belgium_en.pdf).
  • [4]    http://eca.europa.eu/portal/page/portal/cooperation

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper