SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Augustyna Bronisława Kubika za člena Dvora audítorov

17.3.2010 - (C7‑0021/2010 – 2010/0809(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender
PR_NLE_art108

Postup : 2010/0809(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0041/2010
Predkladané texty :
A7-0041/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Augustyna Bronisława Kubika za člena Dvora audítorov

(C7‑0021/2010 – 2010/0809(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7–0021/2010),

–  so zreteľom na to, že Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi, ktorá sa konala 15. marca 2010, vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov,

–  so zreteľom na článok 108 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7‑0041/2010),

A. keďže Augustyn Bronisław Kubik spĺňa podmienky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ,

1. súhlasí s návrhom Rady vymenovať Augustyna Bronisława Kubika za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Augustyna Bronisława Kubika

Osobné údaje:

Meno a priezvisko: Augustyn Bronisław Kubik

Vzdelanie:

1972 – 1976       Stredná škola

1976 – 1980       Fakulta priemyslu Vysokej školy ekonomickej v Katoviciach, odbor sociálna ekonómia

1985 – 1986       Robotnícka fakulta Technickej vysokej školy baníckeho inžinierstva v Rybniku, špecializácia na podzemnú ťažbu surovín

2001 – 2002       Postgraduálne štúdium daňových predpisov v Európskej únii na Univerzite Mikuláša Kopernika v Torune

Odborná prax:

1. 8. 1980 – 27. 12. 1984                Čiernouhoľná baňa Rydułtowy, spravodajca, kontrolór a inšpektor obchodného auditu, Rydułtowy

28. 12. 1984 – 21. 9. 1986              Rybnicko-Jastrzębský banícky cech (Združenie ťažby uhlia) v meste Jastrzębie Zdrój

                                                        Vrchný inšpektor obchodného auditu

22. 9. 1986 – 31. 3. 1991                Čiernouhoľná baňa Borynia v meste Jastrzębie Zdrój

                                                        Hlavný účtovník

1. 4. 1991 – 24. 11. 2002                Finančná správa v Katoviciach

                                                        Riaditeľ

25. 11. 2002 – 29. 12. 2006            Ministerstvo financií

                                                        Vedúci inšpektor pre vnútorný audit

30. 12. 2006 – 28. 2. 2007              Ministerstvo financií

                                                        Hlavný poradca

1. 3. 2007 –14. 2. 2008                   Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ)

                                                        Poradca predsedu

15. 2. 2008 – súčasnosť                   Ministerstvo regionálneho rozvoja

                                                        Zástupca štátneho tajomníka

Zručnosti:

–  francúzsky jazyk, certifikát DELF úroveň 1 a 2, ktorý udeľuje Ministerstvo školstva Francúzskej republiky,

–  dobrá znalosť anglického jazyka,

–  základná znalosť nemeckého jazyka,

–  základná znalosť ruského jazyka.

2007              Štúdium zamerané na prieskum finančných správ o rozpočtových jednotkách

2007              Zavedenie audítorského softvéru v NKÚ

2008              Audítorské skúšky NKÚ, získal titul certifikovaný vnútorný audítor

2008              Štúdium v oblasti „umenia prednášať“

2008               Rozšírené preverovacie postupy, získal oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v stupni utajenia EÚ dôverné a tajné.

Záujmy: šport: v lete plávanie a v zime lyžovanie.

PRÍLOHA 2: ODPOVEDE AUGUSTYNA BRONISŁAWA KUBIKA NA DOTAZNÍK

1. Vymenujte, prosím, hlavné aspekty Vašej odbornej praxe v oblasti verejných financií, riadenia a kontroly riadenia.

Počas celej mojej profesionálnej kariéry som pôsobil v oblasti financií, konkrétne v oblasti finančných kontrol, riadenia administratívy a jej financovania, ako aj v oblasti vnútorného auditu jednotiek sektora verejných financií, vonkajšieho auditu a certifikácie výdavkov z fondov Únie do Európskej komisie.

Ako vnútorný kontrolór a neskôr hlavný účtovník bane som niesol zodpovednosť za vnútornú kontrolu a riadenie financií bane, ako aj za riadenie finančnej kontroly a vedenie pracovníkov odboru financií.

Ako riaditeľ Finančnej správy v Katoviciach som zodpovedal za dozor a riadenie pracovníkov daňovej správy v sliezskom regióne, za dohľad nad daňovou kontrolou a inými úlohami finančných úradov, ako aj za vnútornú kontrolu a dozor nad financiami celej daňovej správy vojvodstva.

Ako vedúci inšpektor pre vnútorný audit som bol zodpovedný za zavádzanie, koordináciu a zdokonaľovanie systému vnútorného auditu a finančnej kontroly v celom sektore verejných financií.

Ako poradca predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) som bol zodpovedný za analýzy a opravy kontrolných dokumentov predkladaných kontrolnými odbormi NKÚ.

Vo svojej súčasnej funkcii zodpovedám za dozor nad odborom Certifikačnej inštitúcie, odborom financií a ekonomiky a nad právnym odborom, konkrétne za analyzovanie, realizáciu a zdokonaľovanie procesu certifikácie výdavkov do Európskej komisie, kontrolu procesu certifikácie, spoluprácu s ostatnými kontrolnými inštitúciami a dozor nad plnením rozpočtu a využívaním finančno-účtovných prostriedkov, ktoré pochádzajú zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, a taktiež za dozor nad legislatívnymi procesmi v oblasti práva Európskej únie a vnútroštátneho práva.

Počas vykonávania týchto funkcií som absolvoval mnoho teoretických aj praktických školení a kurzov, ako napr.:

· kurzy v oblasti vnútornej kontroly a podnikového účtovníctva ukončené zápisom do zoznamu audítorov,

· kurzy v oblasti daní a pôsobenie v Komisii pre daňových poradcov ukončené zápisom do zoznamu daňových poradcov,

· postgraduálne štúdium v oblasti daňového práva Európskej únie ukončené skúškou a nadobudnutím diplomu,

· kurzy v oblasti vnútorného auditu ukončené zápisom do zoznamu vnútorných audítorov v sektore verejných financií Poľska a získaním certifikátu CIA (Certified Internal Auditor – certifikovaný vnútorný audítor),

· kontrolórska prax na Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) ukončená skúškou a vymenovaním do funkcie poradcu predsedu NKÚ.

2. Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo Vašom profesionálnom živote podieľali?

a) Ako riaditeľ Finančnej správy v Katoviciach (sliezsky región)

V roku 1999 sa odohrali zmeny v organizácií správy v Poľsku. Zo 49 vojvodstiev sa utvorilo 16 veľkých regiónov a zo 49 finančných správ (1 v každom vojvodstve) vzniklo 16 (1 v každom regióne). Súčasťou sliezskeho regiónu sa stali 3 vojvodstvá: Katovice, Bielsko Biala a Čenstochová. Na základe rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra financií Leszka Balcerowicza som sa stal splnomocnencom pre vytvorenie jednej daňovej správy v sliezskom regióne. Táto správa bola a aj je z hľadiska veľkosti druhou najväčšou v Poľsku a vtedy zahŕňala 35 finančných úradov z troch niekdajších vojvodstiev. Tieto úrady postupovali podľa rôznych postupov, pretože aj skúsenosti z jednotlivých vojvodstiev sa líšili. V tom čase som ako riaditeľ novovytvorenej finančnej správy prijal rozhodnutie o štandardizácii jednotlivých úloh všetkých finančných úradov vrátane:

· daňovej registrácie

· odvodu daní

· daňovej kontroly

· exekúcie peňažných pohľadávok

Tento proces si vyžadoval prípravu náležitých štandardov, testovania a zavádzania na finančných úradoch.

Následne ostali zavedené jednotné riešenia a zvýšila sa účinnosť fungovania úradov v sliezskom regióne.

b) Ako vedúci inšpektor pre vnútorný audit na ministerstve financií:

Po dvoch rokoch zavádzania a koordinácie vnútorného auditu v celej oblasti verejných financií v Poľsku som urobil rozhodnutie o zavedení novej definície vnútorného auditu zo zákona. Predchádzajúca definícia charakterizuje vnútorný audit ako súhrn činností, prostredníctvom ktorých vedúci jednotky získa objektívne a nezávislé hodnotenie finančného hospodárenia jednotky. Aj preto vedúci jednotiek chápali túto definíciu ohraničeným spôsobom, pričom význam vnútorného auditu obmedzovali len na finančné hospodárenie, či dokonca len na účtovné otázky. Úlohou vnútorného auditu je však zlepšovať činnosť celej jednotky prostredníctvom systematického ohodnotenia a zvyšovať účinnosť riadenia rizika, kontroly a riadiacich procedúr.

Preto som navrhol toto nové vymedzenie vnútorného auditu:

Vnútorný audit je nezávislé skúmanie riadiacich a kontrolných systémov jednotky vrátane postupov finančnej kontroly, prostredníctvom ktorého vedúci jednotky získava objektívny a nezávislý posudok o primeranosti, efektívnosti a účinnosti týchto systémov, a taktiež poradenských činností, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie jednotky.

Následne došlo k zlepšeniu chápania vnútorného auditu a rozšírila sa jeho pôsobnosť.

c) Ako zástupca štátneho tajomníka ministerstva regionálneho rozvoja zodpovedajúci za plnenie úloh Certifikačnej inštitúcie:

Po nástupe do funkcie som rozhodol o vykonaní previerky postupov vrátane zásad kontroly Certifikačnej inštitúcie. Certifikačná inštitúcia v procese certifikácie hodnotí fungovanie riadiaceho a kontrolného systému príslušného operačného programu najmä na základe výsledkov všetkých auditov uskutočnených riadiacimi a audítorskými inštitúciami. V prípade, že je potrebná dodatočná záruka o splnení certifikačných podmienok, je Certifikačná inštitúcia povinná vykonať kontrolu aj s pomocou vlastných zdrojov. V našich vnútorných postupoch týkajúcich sa certifikácie neexistovali presné záznamy z oblasti kontrolných činností. Následne hrozilo riziko prekrývania kontrolných kompetencií rôznych inštitúcií. Navrhol som preto zavedenie jasných usmernení, ktoré sú založené na podobnej koncepcii ako tzv. single audit, ktorý v súlade s usmerneniami Európskej komisie uvedenými v dokumente Guidance Note on the concept of reliance on the work of other auditor (Usmernenie o pojme dôvery v prácu iného audítora) spočíva v dobrej koordinácií a spolupráci medzi audítorskou inštitúciou a ostatnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad v etape plánovania kontroly a realizácie plánov kontroly. S tým cieľom som taktiež v zákone o zásadách vedenia politiky rozvoja navrhol vytvorenie Výboru pre audit, ktorého úlohou je:

· výmena informácií a skúseností medzi audítorskou inštitúciou, riadiacou inštitúciou, certifikačnou inštitúciou a orgánmi štátnej kontroly v oblasti vykonaných kontrol,

· posudzovanie plánov kontroly inštitúcií riadiacich operačné programy,

· návrhy opatrení vo veci zvyšovania efektivity kontroly,

· analýza správ a hlásení z kontrol v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu predkladaných Európskej komisii.

Následne:

· došlo k štandardizácií kontroly v Certifikačnej inštitúcií,

· zmenšilo sa riziko prekrývania kontrolných kompetencií,

· došlo k zlepšeniu využívania zdrojov a zvýšeniu efektivity kontroly.

3. Zmluva stanovuje, že členovia Dvora audítorov sú pri vykonávaní svojich úloh „úplne nezávislí“. Ako by ste tento záväzok uplatnili vo vzťahu k vašim budúcim úlohám?

Zásady nezávislosti členov Dvora audítorov upravuje článok 286 Lisabonskej zmluvy, ktorý ustanovuje:

— Členovia Dvora audítorov sú volení spomedzi osôb, ktoré v rámci svojho štátu sú alebo boli členmi orgánov vonkajšej kontroly alebo ktoré majú špeciálne kvalifikácie na výkon tejto funkcie. Ich nezávislosť nesmie byť spochybňovaná.

— Pri výkone svojich povinností sa členovia Dvora audítorov neriadia inštrukciami a ani neprijímajú inštrukcie od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného orgánu. Zdržiavajú sa všetkých činností, ktoré nie sú zlučiteľné z charakterom ich funkcie.

— Počas výkonu svojich funkcií nemôžu vykonávať žiadnu inú zárobkovú či nezárobkovú odbornú činnosť.

Okrem toho, v článku 1 Kódexu správania členov Dvora audítorov sa ustanovuje, že členovia Dvora audítorov postupujú v súlade s ustanoveniami zmlúv a v súlade s právnymi aktmi, ktoré z nich vyplývajú. Ich vzťahy s orgánmi alebo so záujmovými skupinami musia byť v súlade so zásadami zachovania nezávislosti.

Ako osoba oboznámená a vyrozumená s vyššie uvedenými predpismi môžem zaručiť, že aj moja doterajšia profesionálna prax, t. j. pôsobenie v inštitúciách vnútorného auditu, vonkajšieho auditu a certifikácie, taktiež vyžadovala nespochybniteľnú nezávislosť.

Preto, tak ako doteraz, sa aj pri výkone práce v budúcnosti zaväzujem rešpektovať vyššie uvedené zásady nezávislosti požadované Lisabonskou zmluvou a Kódexom správania členov Dvora audítorov a zároveň sa zaväzujem, že sa nebudem riadiť inštrukciami od akejkoľvek vlády alebo organizácie ani ich prijímať.

Takto chápaná nezávislosť mi umožní plniť funkciu člena Dvora audítorov riadiac sa vlastnými skúsenosťami a vlastným hodnotením faktov, a to spôsobom oslobodeným od vplyvov a konfliktu záujmov.

4. Bolo Vám udelené absolutórium za výkon Vašich predchádzajúcich funkcií? (V prípade, že sa takýto postup uplatňoval.)

V mojej doterajšej profesionálnej praxi sa nevyžadovali postupy na získanie absolutória za výkon funkcie.

Chcel by som ale zdôrazniť, že moja činnosť sa zakaždým ukončila správou o jej vykonávaní, napr.:

· ako hlavný účtovník som predkladal súvahy, ktoré podliehali auditu a schvaľovaniu,

· ako riaditeľ finančnej správy som predkladal hlásenia ministrovi financií,

· ako vedúci inšpektor pre vnútorný audit som predkladal správy Rade ministrov,

· ako poradca predsedu Najvyššieho kontrolného úradu som sa zúčastňoval na posudzovaní správ o činnosti NKÚ,

· ako zástupca štátneho tajomníka plniaci úlohy Certifikačnej inštitúcie predkladám správy Rade ministrov a Európskej komisii.

Všetky moje správy boli prijaté.

5. Sú Vaše obchodné alebo finančné záujmy alebo akékoľvek iné záväzky charakteru, ktorý by bol nezlučiteľný s výkonom vašich budúcich úloh? Ste pripravený odhaliť všetky vaše finančné záujmy a iné záväzky predsedovi Dvora audítorov a zverejniť ich? V prípade, že ste účastníkom akéhokoľvek prebiehajúceho súdneho konania, mohli by ste, prosím, uviesť podrobnosti?

Nepožívam finančné výhody, nemám žiadne finančné záujmy a ani záväzky, ktoré by mohli byť nezlučiteľné s funkciou člena Dvora audítorov.

Okrem toho, v súlade s poľskými postupmi, každý rok preukazujem a zverejňujem zoznam všetkých mojich aktív a som pripravený preukázať zoznam všetkých mojich aktív a finančných záväzkov predsedovi Dvora audítorov a taktiež pripravený súhlasiť s ich zverejnením v súlade s postupom uvedeným v Kódexe správania členov Dvora audítorov.

Môžem zároveň vyhlásiť, že nie som zapojený do žiadneho prebiehajúceho súdneho konania.

6. Ste po vymenovaní za člena Dvora audítorov pripravený odstúpiť z akéhokoľvek voleného postu alebo vzdať sa akejkoľvek aktívnej zodpovednej funkcie v politickej strane?

Som civilným úradníkom, a preto sa na mňa v súlade s poľskými predpismi vzťahuje zákaz členstva v politickej strane. Preto som nikdy nezastával a ani nezastávam funkcie v politických stranách.

V prípade, že sa stanem členom Dvora audítorov, som pripravený odstúpiť z aktuálne zastávaného miesta.

7. Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu a/alebo korupcie, do ktorých by boli zapojení aktéri v členskom štáte vášho pôvodu?

V článku 287 Lisabonskej zmluvy sa ustanovuje, že Európsky dvor audítorov kontroluje legálnosť a pravdivosť príjmov a výdavkov a preveruje si dobré hospodárenie s finančnými prostriedkami. Takto vo všeobecnosti signalizuje všetky nepravidelnosti.

Okrem toho v súlade s rozhodnutím Európskeho dvora audítorov č. 97-2004 v prípade podozrenia alebo odhalenia informácií týkajúcich sa nezrovnalostí alebo podvodov, korupcie alebo inej nelegálnej činnosti počas vykonávania auditu je osoba zodpovedná za audit povinná neodkladne informovať Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

V situácii, ktorá sa opisuje v otázke, budem postupovať podľa vyššie spomínaných zásad bez ohľadu na miesto odhalenia a pôvod osôb, ktorých sa bude týkať informácia o podozrení alebo konkrétnom prípade podvodu, korupcie alebo inej nelegálnej činnosti.

V mojej doterajšej praxi som sa navyše riadil predpismi, ktoré rovnako odo mňa vyžadovali informovanie zodpovedných orgánov v prípade podozrenia a odhalenia podvodu alebo korupcie.

8. Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho hospodárenia s finančnými prostriedkami vo verejnej správe?

Hlavné znaky kultúry dobrého hospodárenia s finančnými prostriedkami sú stanovené finančným nariadením, ktoré poukazuje na zásady dobrého hospodárenia s finančnými prostriedkami a odvoláva sa na zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, ako aj na posúdenie získaných výsledkov.

— zásada hospodárnosti znamená získavanie prostriedkov v príslušnom čase, množstve a kvalite a tiež za najlepšiu cenu;

— zásada efektívnosti znamená úsilie o dosiahnutie čo najlepšieho spojenia medzi použitými prostriedkami a dosiahnutými výsledkami;

— zásada účinnosti znamená dosiahnutie vymedzených, stanovených cieľov, ako aj zamýšľaných výsledkov.

V článku 287 Lisabonskej zmluvy sa dôrazne poukazuje na to, že Európsky dvor audítorov kontroluje legálnosť a pravdivosť príjmov a výdavkov a preveruje dobré hospodárenie s finančnými prostriedkami.

Navyše úlohou Dvora audítorov ako inštitúcie Európskej únie vytvorenej na základe zmluvy s cieľom vykonávať finančný audit EU je zlepšenie hospodárenia s finančnými prostriedkami Spoločenstva a jednou z hodnôt je zväčšenie prerozdelenia v rámci tohto hospodárenia.

Počas mojej profesionálnej praxe ako hlavný inšpektor vnútorného auditu, zamestnanec Najvyššieho kontrolného úradu a ako predstaviteľ Certifikačnej inštitúcie som tiež uplatňoval a aj teraz uplatňujem zásady úsporného, produktívneho a účinného hospodárenia s financiami, pretože tieto zásady sú zapísané:

· v definícii vnútorného auditu, kde sa poukazuje na nevyhnutnosť hodnotenia ekonomiky so zreteľom na hospodárnosť, účelnosť a tiež efektívnosť,

· v ustanoveniach týkajúcich sa Najvyššieho kontrolného úradu, kde sa uvádza, že kontroly sa vykonávajú so zreteľom na hospodárnosť, účelnosť, pravdivosť a legálnosť,

· v zásadách týkajúcich sa výdavkov z prostriedkov Únie a ich preukazovania, kde sa poukazuje na záväzok dodržiavania dobrého hospodárenia s finančnými prostriedkami.

V súvislosti s vyššie uvedeným upozorňujem, že všetky verejné inštitúcie sú povinné postupovať v zmysle daných zásad.

Navyše na zabezpečenie dobrého hospodárenia s financiami je nevyhnutné dodržiavať zásady a vlastnosti, ktoré sa opierajú o všeobecne záväzné štandardy.

Podľa môjho názoru je potrebné v prípade kontroly hospodárenia používať štandardy, ktoré sú rozdelené do 5 skupín a majú vlastnosti kultúry dobrého hospodárenia s finančnými prostriedkami.

1. Vnútorné prostredie a v ňom dodržiavanie etických hodnôt, pracovné kompetencie, organizačná štruktúra a delegovanie právomocí.

2. Riadenie rizika a v ňom definícia poslania, cieľov a úloh a ohodnotenie ich realizácie.

3. Mechanizmy kontroly a v nich dokumentovanie systému kontroly, dohľad nad vykonávaním úloh so zreteľom na ich úspornú, efektívnu a účinnú realizáciu a plynulosť.

4. Informácie a komunikácia, a teda presun informácii do vnútra organizačnej jednotky a vonkajšia komunikácia.

5. Monitorovanie a hodnotenie, a teda vnútorný a vonkajší audit.

9. V súlade so zmluvou pomáha Dvor audítorov Európskemu parlamentu pri výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste opísali vaše úlohy, najmä vzhľadom na podávanie správ Európskemu parlamentu a jeho Výboru pre kontrolu rozpočtu?

V článku 287 Lisabonskej zmluvy sa ustanovuje, že Dvor audítorov kontroluje účty všetkých príjmov a výdavkov Únie a orgánov alebo organizačných jednotiek vytvorených Úniou. Predkladá Európskemu parlamentu a Rade osvedčenie o vierohodnosti účtov a pomáha pri výkone kontrolných funkcií v oblasti kontroly plnenia rozpočtu.

Moja doterajšia profesionálna prax si vždy vyžadovala podávanie správ, o čom som sa už zmienil v odpovedi na otázku číslo 4.

Moje ďalšie úlohy, najmä pokiaľ ide o podávanie správ, sa budú opierať o doterajšie skúsenosti a budú v súlade so záväzným systémom podávania správ Dvoru audítorov, ktorý zahŕňa:

· ročné podávanie správ predstavujúce výsledky finančného auditu vo forme osvedčenia týkajúceho sa celkového rozpočtu a Európskych fondov rozvoja,

· špeciálne ročné podávanie správ predstavujúce výsledky finančných auditov agentúr a orgánov Spoločenstva,

· špeciálne podávanie správ predstavujúce výsledky vybraných auditov plnenia úloh a auditov zhodnosti,

· názory týkajúce sa nových alebo pozmenených právnych aktov, ktoré majú finančný vplyv.

Podávanie správ Dvoru audítorov má veľký význam v rámci dobrého hospodárenia s finančnými prostriedkami a efektívnej činnosti Európskej únie. Ich kvalita preto musí umožniť Európskej komisii prijímať náležité operatívne činnosti a Európskemu parlamentu umožniť zase ich využitie v procese udeľovania rozpočtového absolutória.

V súvislosti s vyššie uvedeným som presvedčený o potrebe podávania správ a stanovísk prostredníctvom mojej osoby, a to v súlade so záväzným systémom podávania správ, ktoré na to, aby slúžili Parlamentu pri výkone jeho kontrolnej funkcie, musia okrem iného mať aj nasledujúce znaky:

· objektivizmus – vyvážené a oslobodené od akéhokoľvek deformovania,

· jasnosť – ľahké na porozumenie a logické,

· stručnosť – zbavené nepotrebných informácií,

· konštruktívnosť – podporné smerovanie kontrolnej jednotky k zlepšovaniu činností,

· včasnosť – predstavené v príslušnom čase a bez prieťahov,

· čestnosť – opierajúce sa o príslušné dôkazy kontroly,

· ucelenosť – obsahujúce všetky relevantné pripomienky.

Zaručená musí existovať možnosť prerokúvania a vyjasňovania informácií obsiahnutých v správach, najmä keď z výsledkov práce Dvora audítorov čerpá Komisia, Parlament, Rada a členské štáty.

Budem preto k dispozícii Európskemu parlamentu a najmä jeho Výboru pre kontrolu rozpočtu, aby mohol správne vykonávať svoju funkciu vzhľadom na podávanie náležitých správ.

10. Aká je podľa vášho názoru pridaná hodnota výkonnostného auditu a ako by mali byť jeho výsledky zakomponované do riadenia?

V článku 287 Lisabonskej zmluvy sa uvádza, že Dvor audítorov si overuje dobré hospodárenie s finančnými prostriedkami, ktoré zahŕňa okrem iného aj zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Hlavnou pridanou hodnotou, ktorú má audit, je výsledok v podobe zlepšenia činnosti a následne prijatia predstavených návrhov a vykonania odporúčaní.

Namiesto toho pridanou hodnotou kontroly vykonávanej Dvorom audítorov je výsledok v podobe účinného zlepšenia hospodárenia Európskej únie a zvýšeného prerozdelenia so zreteľom na hospodárenie s prostriedkami Európskej únie.

Jedným z druhov kontroly Dvora audítorov je výkonnostný audit, ktorý odpovedá na otázku, či hospodárenie s finančnými prostriedkami je náležité, tzn. či sa vynakladá minimum prostriedkov (hospodárnosť), či príslušné výsledky sú dosiahnuté pri použití stanovených zdrojov (účinnosť) a či sú dosahované stanovené ciele (efektívnosť).

Je potrebné zdôrazniť, že občania Európskej únie – a ich zástupcovia v Parlamente – nepotrebujú len istoty, že dane boli použité v súlade s ich určením. Potrebujú tiež objektívny dôvod, že potreby občanov boli účinne uspokojené na čo najvyššom stupni a s čo najmenšími výdavkami, a ukazovatele so zreteľom na zlepšenie skutočnosti do budúcnosti.

Cieľom Dvora audítorov a pridanej hodnoty výkonnostného auditu je teda poskytnutie objektívnych a nezávislých informácií a záverov, do akej miery pri svojej činnosti kontrolované útvary využívajú zdroje Spoločenstva pri uplatňovaní zásad hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti.

Naproti tomu predstavením odporúčaní Dvor audítorov poukazuje aj na možnosť zlepšenia činnosti, a teda získanie budúcej pridanej hodnoty, okrem iného aj v nasledujúcej podobe:

· finančné úspory a najmä ochrana pred plytvaním,

· lepšie pracovné metódy,

· dosiahnutie stanovených cieľov účinnejším spôsobom.

V súvislosti s vyššie uvedeným výkonnostný audit musí predovšetkým ako pridaná hodnota predstavovať: zdokumentované návrhy – pokiaľ ide o potvrdenie daného stavu, a realistické odporúčania – pokiaľ ide o možnosť nápravy so zreteľom na fungovanie a realizáciu auditu v európskych inštitúciách, a tak vplývať na zlepšenie účinnosti konania, lepšie využitie a lepšiu ochranu peňazí daňových poplatníkov.

Výsledky výkonnostného auditu, ktorý vykonáva Dvor audítorov a najvyššie kontrolné orgány členských štátov, musia preto na jednej strane stanovovať dôležité informácie pre občanov Únie týkajúce sa prerozdelenia osôb, ktoré realizujú verejné obstarávanie, a na druhej strane poskytovať objektívne základy na zmenu skúmanej politiky alebo programu na každej úrovni jeho realizácie: od formulovania riešenia a usmernenie členský štátov až po fungovanie európskych inštitúcií.

Dôležité je teda, aby návrhy a odporúčania boli smerované príslušným skupinám prijímateľov:

· kontrolovaným jednotkám s cieľom usmernenia a informovania o prijatých činnostiach a ich vplyve,

· kontrolným jednotkám s cieľom eventuálneho využitia v operatívnych činnostiach a rozhodnutiach z titulu dohľadu,

· Parlamentu s cieľom eventuálneho využitia v hodnotiacich činnostiach,

· iným zainteresovaným stranám s cieľom informovania a eventuálneho využitia dobrých praktík alebo s cieľom prihliadnutia k analýze rizika.

Naproti tomu, aby došlo k zlepšeniu prijímania a zavedenia návrhov a odporúčaní z auditu s cieľom získať očakávanú pridanú hodnotu, musia byť návrhy a odporúčania:

· jasne a stručne definované – spôsobom zrozumiteľným pre prijímateľa,

· konštruktívne – poukazovať na možnosti zavedenia zlepšení,

· správne adresované a termínované – nasmerované organizačnej jednotke alebo orgánu, ktorý má možnosť ich vziať do úvahy,

· vecné – vychádzajúce so zisteného faktického stavu,

· pravdivé – postavené na zhromaždených dôkazoch.

Dodatočne kontrolovaná jednotka v súlade s procedúrou protichodnosti sa musí aktívne zúčastňovať na procese formulovania ustanovení v kontrolných dokumentoch pomocou možnosti podávania výnimiek ustanovení zahrnutých v audítorskom protokole a hodnotení, úvah a návrhov obsiahnutých vo vystúpeniach po kontrole.

Navyše, najmä v prípade potvrdenia nesprávnosti, kontrolovaná jednotka musí informovať o spôsobe využitia návrhov a usmernení a o prijatých činnostiach alebo o príčinách neprijatia týchto opatrení.

11. Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými orgánmi a Európskym parlamentom (Výbor pre kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

Z článku 287 Lisabonskej zmluvy vyplýva, že spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými orgánmi a Európskym parlamentom má veľký význam, pretože Dvor audítorov kontroluje účty všetkých príjmov a výdavkov Únie, orgánov a organizačných jednotiek vytvorených Úniou. Audit sa preto v členských štátoch vykonáva v spolupráci s národnými audítorskými inštitúciami. Dvor audítorov a národné audítorské inštitúcie členských štátov spolupracujú na základe vzájomnej dôvery a pri zachovaní svojej nezávislosti. Jednou z hodnôt Dvora audítorov vyplývajúcou z jeho poslania a vízie a vzťahujúcou sa na spoluprácu je profesionalizmus, ktorý okrem iného zahŕňa angažovanie v rozvoji auditu vykonávaného verejnými orgánmi Európskej únie a na celom svete. Rovnako stratégia auditu Dvora audítorov poukazuje na spoluprácu s najvyššími kontrolnými orgánmi v Európskej únii a tiež na rozvoj kontaktov s Európskym parlamentom a Radou.

Podľa môjho názoru spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými orgánmi a Európskym parlamentom je potrebná, pretože žiaden kontrolný orgán nemá k dispozícii zdroje, ktoré umožňujú vykonanie auditu všetkých transakcií. Spolupráca musí prebiehať pri zachovaní nezávislosti každej z inštitúcií a prispievať k realizácii spoločných, praktických iniciatív smerujúcich k rozvoju metodiky auditu, medzinárodných audítorských štandardov.

Významnú úlohu tu zohráva a bude musieť zohrávať aj v budúcnosti Kontaktný výbor, ktorý je zložený z predstaviteľov vedúcich najvyšších kontrolných orgánov členských štátov a Dvora audítorov. Jeho úlohou je totiž výmena vedomostí a skúseností z auditov finančných prostriedkov Európskej únie, iniciovanie a koordinovanie audítorskej činnosti vo veci Spoločenstva, vypracúvanie stanovísk k novým otázkam spojeným s auditom na území Európskej únie a výmena informácii s inštitúciami mimo výboru.

Navyše je potrebné poukázať a zdôrazniť úlohu partnerského hodnotenia, ktorá má za cieľ upevnenie a rozvoj organizácie, metód a audítorských procesov a tiež výmenu výsledkov a zvýšenie produktivity so zreteľom na kontrolnú činnosť.

Dobrým smerovaním zlepšenia spolupráce je tiež zavedenie a rozvoj koncepcie tzv. single audit, ktorá spočíva v získavaní práce iných audítorov pri zachovaní okrem iného: zhodnosti so všeobecne uznávanými štandardami a dostupnosti výsledkov auditu v požadovanom čase. Preto je dôležité podporovať prácu pracovnej skupiny Kontaktného výboru, ktorá je zodpovedná za vypracovanie spoločných audítorských štandardov a porovnateľných kritérií kontroly prispôsobených špecifikám Európskej únie. To umožní Dvoru audítorov sa vo väčšej miere spoliehať na prácu národných kontrolných orgánov s cieľom poskytovať Európskemu parlamentu väčšie množstvo prospešných informácii.

Rovnako dôležité je – v podmienkach veľkého objemu finančných prostriedkov pridelených členským štátom Európskou úniou, s ktorými hospodária a kontrolujú ich členské štáty – vykonávanie spoločných auditov alebo auditov na základe jednotných, rámcových programov kontroly. Informácie z takýchto auditov môžu byť veľmi prospešné pre Európsky parlament s cieľom eventuálneho využitia predstavených návrhov.

Je teda potrebné presviedčať národné parlamenty, aby vo väčšej miere prijímali tematiku využívania úniových prostriedkov vo svojich štátoch a aby podnecovali národné kontrolné orgány k vykonávaniu auditov na tomto území. Európsky parlament a jeho Výbor pre kontrolu rozpočtu by mohol pokračovať s činnosťami v danej oblasti, napr. organizovať výmenu skúseností medzi príslušnými parlamentnými výbormi a rozširovať osvedčené postupy.

Takto chápaná spolupráca bude mať pozitívny vplyv na jednej strane na zlepšenie zaobchádzania s prostriedkami Európskej únie a na druhej strane umožní identifikovať a riešiť praktické a technické problémy týkajúce sa spolupráce.

V súlade s vyššie spomenutým sa zdá, že podpora a zlepšenie spolupráce bude možné okrem iného aj pomocou:

· využitia všetkých doterajších skúseností z činností Kontaktného výboru,

· používania spoločných medzinárodných audítorských štandardov,

· koordinácie audítorských programov s prihliadnutím na hodnotenie systému vnútornej kontroly,

· vypracovania spoločných zásad hodnotenia kvality práce národných kontrolných orgánov s cieľom zvýšenia možnosti využívania ich výsledkov,

· nabádania národných parlamentov na postúpenie auditu so zreteľom na využívanie úniových prostriedkov,

· posudzovania výsledkov kontroly Dvora audítorov a národných kontrolných orgánov na zasadnutiach Výboru pre kontrolu rozpočtu,

· ustálenia termínov prác s cieľom vytvorenia možnosti využitia ich výsledkov,

12. Stiahli by ste svoju kandidatúru, ak by Európsky parlament zaujal odmietavé stanovisko k vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

Dúfam, že Európsky parlament zaujme pozitívny postoj k mojej kandidatúre, napriek tomu musím počítať aj so situáciou, kedy tento postoj nebude pozitívny.

Pred chvíľou som upozorňoval na potrebu dobrej spolupráce medzi Európskym parlamentom a Dvorom audítorov. S určitosťou by získanie kandidatúry na člena pri odmietavom stanovisku takúto spoluprácu sťažilo.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude v prípade odmietavého stanoviska správnym rozhodnutím požiadať vládu Poľskej republiky o opätovné prehodnotenie mojej kandidatúry alebo navrhnutie inej osoby.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper