ДОКЛАД относно назначаването на Louis Galea за член на Сметната палата

17.3.2010 - (C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Inés Ayala Sender

Процедура : 2010/0808(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0042/2010
Внесени текстове :
A7-0042/2010
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно назначаването на Louis Galea за член на Сметната палата

(C7‑0020/2010 – 2010/0808(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 286, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7‑0020/2010),

–   като взе предвид факта, че на свое заседание на 15 март 2010 г. комисията по бюджетен контрол изслуша кандидата на Съвета за член на Сметната палата,

–   като взе предвид член 108 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A7‑0042/2010),

A. като има предвид, че Louis Galea отговаря на условията, посочени в член 286, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

1.  изказва положително становище относно предложението за назначаване на Louis Galea за член на Сметната палата;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и, за сведение, на Сметната палата, както и на други институции на ЕО и на контролните органи на държавите-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: АВТОБИОГРАФИЯ НА Louis Galea

Лична информация

Име

 

Louis Galea

Гражданство

 

малтийско

Дата на раждане

 

2 януари 1948 г.

Политическа кариера

2008 г. - ...

 

Председател на Камарата на представителите

Основни дейности и отговорности

 

Избран с единодушие за председател на еднокамарния парламент на Малта през май 2008 г. Задълженията на председателя включват осъществяване на ръководството на Камарата на представителите по безпристрастен и независим начин и създаване на подходяща атмосфера за положителен диалог между правителството и опозицията.

 

Председателят се грижи Парламентът да контролира правителството и да го държи отговорно за финансовото управление и използването на публични средства. За постигането на тази цел председателят осъществява контакти и работи с различни парламентарни комисии, включително комисията по обществени разходи, и със служители от Камарата на представителите, включително генералния одитор, който оглавява Националната служба за одит, и омбудсмана.

1987 – 1996, 1998 – 2008

 

Министър в правителството

Основни дейности и отговорности

 

Член на правителството на Edward Fenech Adami от 1987 до 1996 г. и от 1998 до 2004 г.; член на правителството на Lawrence Gonzi от 2004 до 2008 г. Също така член на различни комисии в правителството, включително комисиите, отговарящи за присъединяването към ЕС, реформата в публичния сектор, пенсионната реформа (председател) и планирането и приоритетите на бюджета.

 

Проявява стратегически, организационни, маркетингови, мениджърски и комуникативни умения, като акцентира върху промяната в културата, трансформирането и преструктурирането на някои обществени организации и развитието на човешките ресурси. Работи за въвеждането на култура на управление на изпълнението, системи за управление на качеството и системи за отчетност, модели за управление на отношенията, грижа за потребителите, маркетинг и стопанско планиране.

 

През годините на работа в правителството е активно ангажиран със сектора на обществените услуги в Малта и с реформите на публичния сектор с цел подобряване качеството на администрацията. Предвид ресорите, за които отговаря, контролира изпълнението на значителна част от националния бюджет. Съобразно политиките на правителството и съвместно с началниците на отдели, служби и агенции, попадащи в неговите различни ресори, работи за укрепване на относителните механизми за контролни правомощия, за да обезпечи изпълнението на програмите и изразходването на бюджета по законосъобразен и правилен начин и при добро финансово управление.

 

Притежава значителен опит в комуникациите и преговорите с профсъюзи, законоустановени органи, публични органи и агенции, доброволчески организации и организации на гражданското общество като цяло.

2003 – 2008

 

Министър на образованието и заетостта

• Основни дейности и отговорности

 

Ресорът му включва образование, заетост и трудови отношения, библиотеки и архиви, въпроси на младежта и спорта.

 

Вследствие на реформата на системата на държавните училища се създават колежи, обединяващи в една непрекъсната верига началната, средната и горната степен на средното образование. По-нататъшно преструктуриране се осъществява чрез Закона за образованието (2006 г.), Закона за националните архиви (2005 г.), Закона за спорта (2003 г.) и Закона за малтийския език (2003 г.).

През 2004 и 2005 г. е назначен от министър-председателя да ръководи, съвместно с министъра, отговарящ за социалното осигуряване, фундаментална широкомащабна структурна и финансова реформа на пенсионната система, която влиза в сила през 2007 г.

 

През тези години той също така председателства националния кръг преговори с всички профсъюзи в сферата на обществените услуги, довел до успешното сключване на Колективно споразумение за обществените услуги за периода 2005-2010 г.

 

Между 2004 и 2008 г. е член на Съвета на министрите на ЕС в съставите му на Съвет по образованието, младежта и културата и Съвет по заетостта, социалната политика, здравеопазването и потребителските въпроси.

1998 – 2004

 

Съпредседател, Съвместен парламентарен комитет Малта-ЕС

• Основни дейности и отговорности

 

По време на преговорите за присъединяване на Малта към ЕС е съпредседател на Съвместния парламентарен комитет Малта-ЕС. Работи с депутати и от двете крила на Камарата на представителите на Малта, както и с всички членове и докладчици на Европейския парламент в Съвместния парламентарен комитет, за да гарантира, че както малтийското правителство, така и Европейската комисия разбират напълно съображенията на членовете на Съвместния парламентарен комитет и избирателите, които те представляват.

 

Съвместният парламентарен комитет изиграва решаваща роля за придаване на парламентарно измерение на процеса на присъединяване на Малта към ЕС и установява първата официална връзка между Парламента на Малта и Европейския парламент.

1998 – 2003

 

Министър на образованието и културата

• Основни дейности и отговорности

 

Ресорът му на министър включва образование, библиотеки и архиви, наследство, култура и изкуство, младеж и спорт и обществените радио и телевизия.

                                                                                                        

Сред множеството реформи, осъществени през този период, са новата Национална учебна програма и създаването на Малтийския колеж за изкуство, наука и технологии (MCAST), предоставящ общодостъпно професионално образование и обучение, Малтийския съвет по квалификациите, Малтийския център за реставрация (понастоящем Център и институт за консервация), Центъра за изкуство и творчество и Малтийския езиков съвет . Той също така създава две нови обществени агенции, свързани с културата и наследството, след като прокарва през Парламента Закон за Малтийския съвет за култура и изкуство (2002 г.) и Закон за културното наследство (2002 г.)

1996 – 1998

 

Министър на образованието в сянка

• Основни дейности и отговорности

 

Ресорът му на министър включва образование, библиотеки и архиви, наследство, култура и изкуство, младеж и спорт и обществените радио и телевизия. По поръчение на лидера на опозиционната Националистическа партия наблюдава критично ресора на националното образование и култура и следи действията и разходите на правителството в тази област.

 

Формулира визия, стратегия и програма на Националистическата партия в тази област като алтернатива на правителствената програма.

1992 – 1996

 

Министър на социалното развитие и вътрешните работи

• Основни дейности и отговорности

 

Ресорът му на министър включва вътрешните работи, полицията, сигурността и затворите, както и здравеопазването, грижата за възрастните, социалното осигуряване, социалните помощи, децата и жените.

 

В областта на вътрешните работи, полицията, сигурността и затворите ръководи реорганизирането на малтийската полиция, въвежда съвременното понятие за гражданска защита и поставя начало на процеса на реформи на отдела, отговарящ за затворите, за да го превърне в модерен отдел за изправителни служби.

 

Проектите и програмите в сектора на здравеопазването включват създаването на специализирана гериатрична болница, обновяването на Онкологичния център на Малта и начало на строежа на нова общопрофилна болница (настоящата болница „Mater Dei“). Из основи се реформират психичното здравеопазване и психиатричните заведения и услуги. Приемат се съвременни стратегии за усъвършенстване на мрежата здравни и социални услуги, основани върху семейството и общността, и се обръща голямо внимание на насърчаването на здравето.

 

Основава Националния комитет за хора с увреждания, Националния комитет за равенство на жените и мъжете, Фондацията за медицински услуги, SEDQA (Национална агенция за превенция и рехабилитация на алкохолизма и за програми за наркозависими лица), съвместно с CARITAS създава Центъра за рехабилитация на наркозависими лица „San Blas“, съвместно с Фондацията „Ричмънд“ открива Villa Chelsea – дом за реинтегриране на психично болни лица.

 

 

 

1987 – 1992

 

Министър на социалната политика

• Основни дейности и отговорности

 

Ресорът му на министър включва здравеопазване и грижа за възрастните, заетост и трудови отношения, социално осигуряване, социални помощи, децата, жените и жилищното настаняване.

 

В сектора на социалната политика са осъществени важни реформи и преструктуриране. Въвеждат се няколко нови закона, които уточняват и реформират законодателството на Малта в областта на социалното осигуряване и социалните помощи. Договаря и сключва двустранни споразумения за социално осигуряване с Австралия, Канада, Либия и Обединеното кралство. През 1990 г. със закон се създава Корпорация за заетост и обучение.

1977 – 1987

 

Генерален секретар на Националистическата партия (НП)

• Основни дейности и отговорности

 

Става член на НП през 1969 г. Заема ръководни длъжности в младежката организация и през 1977 г. е избран за генерален секретар на партията; заема този пост до 1987 г., когато става министър. Взима дейно участие в структурната реформа и процеса на преструктуриране, превърнал основаната през 1880 г. НП в изключително успешно национално народно движение, базиращо се на принципите за свобода, демокрация и социална справедливост.

1976 – 1987

 

Министър на труда и социалната политика в сянка

• Основни дейности и отговорности

 

По поръчение на лидера на опозиционната Националистическа партия наблюдава критично ресора на националната заетост и социална политика и следи действията и разходите на правителството в тази област.

 

Формулира визия, стратегия и програма на Националистическата партия в тази област като част от алтернативата на правителствената програма.

1976 – 2008

 

Национален парламент

 

 

Избиран е за член на Парламента на общите избори през 1976, 1981, 1987, 1992, 1996, 1998 и 2003 г. През 2008 г. е избран за председател на Камарата на представителите.

Друг трудов опит

1993 г. - ...

 

Преподавател

• Име и адрес на работодателя

 

Катедра „Публично право“, Юридически факултет, Малтийски университет

• Основни отговорности

 

Чете лекции по социално и трудово право в Катедра „Публично право“ към Малтийския университет.

1996 – 1998

 

Адвокат

• Име и адрес на работодателя

 

Ganado Sammut, Валета, Малта

• Основни отговорности

 

Практикуващ адвокат в Ganado Sammut, адвокатска кантора от Валета.

1975 – 1977

 

Адвокат

• Име и адрес на работодателя

 

Самостоятелно заето лице

• Основни отговорности

 

Практикуващ адвокат.

1969 – 1974

 

Учител

• Име и адрес на работодателя

 

Отдел „Образование“, Министерство на образованието

Колеж „De La Salle“, Cottonera

• Основни отговорности

 

Преподава история и английски език на горните класове в средната степен на образоване.

Образование и квалификации

• Години (от – до)

 

1970 – 1975

• Учебно заведение

 

Малтийски университет

• Присъдена квалификационна степен

 

Доктор по право

• Дисертация

 

„Колективното договаряне и законодателството на Малта“

• Години (от – до)

 

1970 – 1974

• Учебно заведение

 

Малтийски университет

• Присъдена квалификационна степен

 

Диплома за нотариус

• Години (от – до)

 

1966 – 1969

• Учебно заведение

 

Малтийски университет

• Присъдена квалификационна степен

 

Диплома за адвокат

• Години (от – до)

 

1965 – 1969

• Учебно заведение

 

Малтийски университет

• Дисциплини

 

История, английски език, икономика

• Присъдена квалификационна степен

 

Бакалавър по хуманитарните науки

Езици

Роден език

 

малтийски

Други езици

 

английски

 

италиански

• Умения за четене

 

отлични

 

отлични

• Умения за писане

 

отлични

 

много добри

• Говорими умения

 

отлични

 

отлични

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОТГОВОРИ НА Louis Galea ПО ВЪПРОСНИКА

Професионален опит

1. Моля, посочете главните аспекти на Вашия професионален опит в областта на публичните финанси, управлението или контрола на управлението.

Опитът ми в областта на публичните финанси и управлението е натрупан по време на 24-годишната ми работа като председател на Камарата на представителите, министър и член на правителството на Малта. От 1987 до 2008 г. бях министър на социалната политика (1987-1992 г.), министър на социалното развитие и вътрешните работи (1992-1996 г.), министър на образованието и културата (1998-2003 г.) и министър на образованието и заетостта (2003-2008 г.).

Ресорите, които обхващаха тези различни министерства, включваха здравеопазване и грижа за възрастните, заетост и трудови отношения, социално осигуряване, социални помощи, децата, жените, жилищно настаняване, вътрешни работи, полиция, сигурност и затвори, образование, култура, наследство и изкуство, библиотеки и архиви, младеж и спорт, и обществените радио и телевизия. През този период бях също така член на различни комисии в правителството, включително комисиите, отговарящи за присъединяването към ЕС, реформата в публичния сектор, пенсионната реформа (като председател) и планирането и приоритетите на бюджета.

Много от тези министерски постове включваха разработване на цялостен законодателен процес и решения, отнасящи се до големи проекти, финансирани със значителни публични средства, както и поддържането на контрол върху управлението на проектите и средствата. Отговорностите ми включваха осигуряване на финансов контрол, определяне на бизнес планове и бюджети за различните ресори на министерствата и отделите, за които отговарях, и представянето на отчети за обсъждане в Парламента. Като министър в правителството също така участвах в реформата на сектора на обществените услуги и публичния сектор в Малта. Положих всички усилия да подобря процедурите, гарантиращи, че правителствените програми се изпълняват правилно и че предвидените бюджети се изразходват по законосъобразен и правилен начин и при добро финансово управление.

Като председател се грижа Парламентът да може, наред с останалото, да контролира правителството и да го държи отговорно за финансовото управление и използването на публични средства. Работя с различни парламентарни комисии, включително комисията по обществени разходи, която е председателствана от член на парламентарната опозиция. Генералният одитор, който оглавява Националната служба за одит, и омбудсманът са служители на Камарата на представителите. Съгласно Конституцията на Малта генералният одитор и омбудсманът се избират чрез парламентарна резолюция, която трябва да бъде подкрепена от най-малко две трети от депутатите. Редовно следя и съм добре запознат с работата и заключенията на службите, чиято задача е да гарантират правилен контрол, одит и докладване на финансовото и административно управление на страната от правителството. Докладите на тези комисии се представят в Парламента чрез моята служба.

Като министър на социалната политика някои от основните ми задачи включваха създаване на специализирана гериатрична болница, обновяване на Онкологичния център на Малта, начало на строежа на нова общопрофилна болница (настоящата болница „Mater Dei“), реформа на психичното здравеопазване и психиатричните заведения и услуги и усъвършенстване на мрежата здравни и социални услуги, основани върху семейството и общността. През този период се извърши реформа на законодателството с цел модернизиране на системата на Малта за социално осигуряване и социални помощи.

В качеството си на министър на вътрешните работи, полицията, сигурността и затворите ръководих реорганизирането на малтийската полиция, поставих начало на първата професионална разузнавателна служба в Малта, въведох съвременното понятие за гражданска защита и поставих начало на процес на реформи на затворите, за да се превърнат те в модерен отдел за изправителни служби.

Като министър на образованието бях отговорен за реформирането из основи на образованието в Малта. Реформите включваха новата Национална учебна програма, необходима да отговори на изискванията на образованието за качество, и създаването на Малтийския колеж за изкуство, наука и технологии (MCAST). Фондацията „Училища на бъдещето“, Фондацията за образователни услуги, Националният комитет за висше образование и Малтийският съвет по квалификациите са четири важни органа, създадени с цел професионализиране на сектора и засилване развитието на политиката, които днес способстват процеса на промяна.

В качеството си на министър на културата, наследството и спорта основах „Heritage Malta“ – агенцията, която управлява всички държавни музеи, Малтийския център за реставрация (понастоящем Център и институт за консервация), Малтийския център за култура и изкуство, Центъра за творчество „Сейнт Джеймз“ и Малтийския езиков съвет .

В качеството си на министър на заетостта през 1990 г. учредих Корпорация за заетост и обучение (Малтийската агенция по заетостта). Бях председател на националния кръг преговори с всички профсъюзи в сферата на обществените услуги, довел до успешното сключване на Колективно споразумение за обществените услуги за периода 2005-2010 г. Впоследствие ми беше възложено да разработя национален план за действие за заетост на Малта и програми за национална реформа по въпросите на заетостта, а след това отговарях за съвместното ръководство на пенсионната реформа – фундаментална и широкомащабна структурна реформа в Малта.

По време на преговорите за присъединяване на Малта към ЕС бях съпредседател на Съвместния парламентарен комитет Малта-ЕС. Комитетът изигра решаваща роля за придаване на парламентарно измерение на процеса на присъединяване на Малта към ЕС и установи първата официална връзка между Парламента на Малта и Европейския парламент.

През последните 13 години редовно четях лекции по публично право и по-конкретно по специалността си – социално и трудово право – в Юридическия факултет и Факултета по икономика, управление и счетоводство на Малтийския университет.

2. Кои са трите най-важни решения във взимането на които сте взели участие в професионалната Ви кариера?

По време на работата си в политиката и публичната администрация участвах в няколко важни решения и инициативи в сфери, за които отговарях пряко, както и в по-широки области. Считам, че трите области, в които моето лично участие и ангажираност са били решаващи, са следните:

а) през 60-те и 70-те години партията, в която аз бях генерален секретар и по-късно висш член на правителството, работеше неуморно за превръщането на Малта в отворена и динамична икономика и поставяше начало на значими реформи в политическата, съдебната, икономическата и социалната система. Именно мащабът на тези първоначални реформи доведе до членството на Малта в Европейския съюз, с всички последици от спазването на достиженията на общностното право за всеки един малтийски гражданин и във всяка една сфера на дейност. Бях удостоен с честта да съм, заедно с други, измежду главните действащи лица, допринесли за трансформацията, издръжливостта и решимостта на Малта и успеха й.

б) между 1987 и 1996 г. ръководих програма за широкообхватна реформа на социалната политика, целяща пренасочване на социалната държава от култура на зависимост към култура, при която отделният човек получава право да придобие по-голям контрол върху собствения си потенциал и държавата се намесва с по-индивидуализирани мерки.

Това означаваше приемане на ново законодателство и създаване на нови структури и програми в областта на социалната сигурност, социалните помощи, здравеопазването, грижата за възрастните, жените и заетостта. Под мое ръководство беше учредена Корпорация за заетост и обучение и започна изграждането на нова общопрофилна болница. Също така взех дейно участие в неотдавнашната реформа на пенсионната система в Малта.

в) в качеството си на министър на образованието предприех радикална реформа на системата на държавното образование в Малта и издигнах лозунга „За да успеят всички деца“. С приоритет трябваше да се реорганизира фрагментираната система на държавните училища, която трябваше да се превърне в система, съставена от десет регионални колежа, осигуряваща непрекъсната прогресия от детската градина до началното и след това средното образование, без препятствия и прекомерно пресяване на децата.

През 2001 г. основах Малтийския колеж за изкуство, наука и технологии, предоставящ модерни решения за професионално образование и обучение след завършване на средно образование. В бъдеще Малтийският колеж за изкуство, наука и технологии ще бъде в основата на изграждането на една Малта, опираща се на знания, и аз се гордея, че съм бил сред тези, направили това реалност.

Независимост

3. Договорът постановява, че членовете на Сметната палата са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. Как бихте прилагали това задължение спрямо бъдещите Ви функции?

Договорът постановява, че членовете на Сметната палата са „напълно независими“ при изпълнението на своите функции. По-нататък в други членове се подчертава, че независимостта на членовете „трябва да бъде извън съмнение“ в личностен план и че „при изпълнението на техните задължения, членовете на Сметната палата нито търсят, нито приемат инструкции от което и да е правителство или от който и да е друг орган“.

В светлината на тези позовавания на независимостта съм убеден, че от членовете на Палатата се изисква умение да мислят и действат непредубедено, възможно най-обективно, при отсъствие на конфликт на интереси и използвайки възможно най-обширен безпристрастен експертен опит.

Бих гарантирал, че при всички одити, за които отговарям, пред извършването на одити няма да има правни пречки, ще са налице необходимите ресурси за извършване на одитите, няма да има намеса от други органи при извършването на одитите, ще се предоставя пълния достъп до информация, необходим за такива одити, резултатите от одитите ще се докладват обективно и задълженията ще се изпълняват по прозрачен начин.

В тази връзка ще осигуря спазването на разпоредбите за независимост, залегнали в Декларацията от Лима за насоките за правилата за одит на Международната организация на върховните одиторски институции (INTOSAI), допълнителните принципи от Декларацията от Мексико относно независимостта, както и разпоредбите относно независимостта на Сметната палата в Договора за функционирането на Европейския съюз.

Твърдо съм убеден също така, че без да се засягат открития диалог и активното изслушване и разбиране на всички останали органи на Съюза, членовете на Сметната палата се нуждаят от определена среда за размисъл и достигане до безпристрастни и обективни становища, както и да могат да демонстрират във взаимодействията си балансирана дистанция от всички страни, заинтересовани от заключенията на Палатата.

Ако бъда назначен, от този момент нататък няма да се занимавам с друга дейност, била тя платена или неплатена. Убеден съм, че това е необходимо, за да се обезпечи пълна независимост и да се избегне всякакъв евентуален конфликт на интереси. Като председател на Камарата на представителите вече съм свикнал да гарантирам спазването на напълно автономна и независима позиция без изключения или пропуски.

Цитираното във въпроса изречение завършва с утвърждението, че независимостта на Палатата е „в общ интерес на Съюза“. Твърдо вярвам, че една сметна палата, която действа и изпълнява функциите си независимо и почтено, насърчава интересите на всички заинтересовани страни.

4. Били ли сте освобождаван(а) от отговорност за преди това изпълняваните от Вас управленски функции, ако се прилага такава процедура?

В моя случай такава процедура за освобождаване не е приложима.

При сегашните условия, ако бъда назначен, ще освободя поста председател, като подам оставка пред Камарата на представителите и подам писмено заявление до главния секретар на Камарата.

5. Имате ли участие в стопански или финансови дружества или някакви други форми на обвързаност, които биха могли да противоречат на бъдещите Ви функции? Готов(а) ли сте да разкриете всички свои финансови интереси и други ангажименти пред председателя на Сметната палата и да ги оповестите публично? В случай че сте страна по текущо съдебно производство, бихте ли предоставили подробни сведения?

Нямам участие в стопански дружества, финансов интерес или друга обвързаност, която би могла да противоречи на задълженията ми като член на Сметната палата. От години спазвам изискванията на действащия Етичен кодекс на министрите и членовете на Парламента на Малта за публично оповестяване на подобни интереси, участия в дружества и ангажименти. Готов съм да разкрия всички свои подобни интереси и ангажименти пред председателя на Сметната палата и нямам нищо против публичното им оповестяване съгласно правилата на Палатата. Не съм страна по съдебни производства, които биха могли по някакъв начин да противоречат на задълженията ми като член на Палатата.

6. Готов(а) ли сте да се откажете от заемането на всякакви изборни длъжности или да преустановите изпълнението на всякакви отговорни функции в политическа партия след назначаването Ви за член на Сметната палата?

След назначаването ми за член на Сметната палата ще се откажа от длъжността председател на Камарата на представителите. След като бях избран за председател на Камарата, преустанових изпълнението на всички функции и отговорности в политическата партия, към която принадлежа, и като член на Сметната палата ще продължа да се въздържам от всякакво активно политическо участие.

7. Как бихте постъпил(а) в случай на сериозна нередност или дори случай на измама и/или корупция, в които участват лица от Вашата държава-членка на произход?

Бих се занимал с всеки сериозен случай на нередност/измама/корупция по един и същ начин за всички случаи (както за случаите, засягащи моята страна, така и за тези, свързани с всяка друга държава-членка на ЕС). Ако съществува съмнение или prima facie обстоятелства, сочещи сериозна нередност, измама или корупция, ще гарантирам извършване на пълно разследване от страна на Палатата, за да се установи цялата свързана с въпроса информация относно размера на тази нередност или закононарушение и да се определят възможните участници. След консултиране с членовете на Палатата и след разглеждане на заключенията, случаят би бил предаден на OLAF.

Като член на Палатата моят дълг е да преди всичко да работя за Сметната палата и за изпълнение на съответните й функции. Твърдо съм убеден, че една безпристрастна оценка на въпросите, свързани със ситуации на неизпълнение, отнасящи се до моята страна, въпреки всичко би била в неин интерес и следователно бих извършил задълженията си с дължимата независимост, безпристрастност, почтеност, грижа и строгост на проверката, както и в случаи, включващи коя да е друга държава-членка.

В настоящата ми роля като председател на Камарата на представителите на Малта от мен също така се очаква да третирам въпросите по безпристрастен, обективен начин. И двете крила на Камарата ме уважават за начина, по който изпълнявам тази роля.

Изпълнение на функциите

8. Какви следва да бъдат според Вас главните характеристики на една култура на добро финансово управление във всяка публична служба?

Трите ключови характеристики на доброто финансово управление на публичните ресурси са икономичното, ефикасното и ефективното използване на средства и ресурси за постигане на декларираните цели.

Одитът следва да гарантира спазване на разпоредбите за възлагане на поръчки и съществуването на системи за гарантиране на това, че се избират най-нескъпоструващите функционални варианти. Ефикасността се отнася до осигуряване на разходна ефективност на текущите операции и управленски решения, докато ефективността се отнася до оценката дали цялата система за управление и разходи има успех при реализиране на търсените резултати. Ясно ли се измерват резултатите и довели ли са до желаното въздействие?

Доброто финансово управление се илюстрира и от следното:

· компетентни и подходящи управленски структури, обучен и подходящ персонал и солидни знания за съществуващата нормативна уредба;

· адекватно стратегическо планиране, ясно дефинирани цели и задачи, ясно разграничение на отговорността на служителите и ясно информиране и комуникация в цялата организация;

· адекватни информационни системи, навременно и точно документиране, наличие на удостоверяващи документи от трети страни, одитна следа и свидетелства за съответствие с общите процедури на възлагане на поръчки, както и редовно управленско оценяване на резултатите от работата;

· вътрешен контрол, оценки на риска и съществуващи системи за вътрешен одит;

· навременно финансово отчитане за външните заинтересовани лица;

· доклади от външен одит без резерви и предприети действия по писмата до ръководството от външните одити;

· свидетелства за непрекъснати усилия да се работи по слабостите или препоръките, идентифицирани чрез вътрешния контрол, вътрешния и външния одит и други установени процедури за наблюдение.

9. Съгласно Договора Сметната палата подпомага Парламента при упражняване на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета. Как бихте описал(а) функциите си във връзка с докладването пред Европейския парламент, и по-специално пред неговата комисия по бюджетен контрол?

Сметната палата подпомага Парламента при упражняване на правомощията му за контрол на изпълнението на бюджета, като представя своите одитни доклади за финансите на ЕС, по-специално чрез комисията по бюджетен контрол.

Европейският парламент следи за изпълнението на бюджета. Палатата информира Парламента, чрез декларация за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. По този начин тя опазва и подпомага „финансовите интереси на гражданите на Съюза“.

Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент е органът, който наблюдава разходването на средства от ЕС. Тя обсъжда въпроси, свързани с набирането и разходването на средствата на ЕС, и извършва това в светлината на заключенията на Палатата и на мненията й относно рисковете, намаляването им и евентуалните подобрения в използването на средствата.

В своите контакти с комисията по бюджетен контрол Палатата получава ценна обратна връзка относно области, които е възможно да предизвикват загриженост или в които може да има неизпълнение, тъй като това може да помогне на Палатата в собствената й работна програма.

Като член на Палатата мой дълг би бил да представям на Парламента заключенията на Палатата в дух на открит диалог и сътрудничество, като представям одитната методология, резултатите, оценките и становищата относно равнището на риск, свързано с подобни заключения. Това следва да помогне на Парламента по-добре да изпълнява функциите си по отношение на бюджета и като цяло да прецизира регулаторната рамка на ЕС. Нарастващото значение, отдавано от Парламента на заключенията на Палатата, е ключ към бъдеща здравословна размяна на мнения и към по-добро разбиране на функцията на другия в рамките на Съюза.

10. Според Вас каква е добавената стойност на извършването на одит и как заключенията от одита следва да бъдат включени в управлението?

Одитът на изпълнението служи за оценяване на функционирането на звената по отношение на критериите за икономичност, ефективност и ефикасност, посочени по-горе. Той си задава един основен въпрос: като се има предвид даден набор от цели на политиките, извършват ли се подходящи неща по подходящ начин?

Това помага за оценка на икономичността на действията съгласно добрите административни принципи и практики, за преценка дали се използват ефикасно човешките, финансовите и другите ресурси, както и за оценяване на постиженията на одитираното звено, включително оценка на реалното въздействие в сравнение с планираното.

Основната полза от одита на изпълнението е в неговия механизъм, който позволява да се зададат въпроси относно настоящите практики и те да се оценят, за да се определят слабостите или недостатъците, когато такива съществуват, така че да се изготвят препоръки за евентуални подобрения. Главното му предимство е, че позволява подобни опити за подобрения да се извършват по структуриран и систематичен начин.

Специфичният поглед от един одит на изпълнението би трябвало да бъде от особена полза за управлението, което може да е толкова погълнато от подробностите на изпълнението на задачите си, че да не може изцяло да оцени потенциалната възможност за подобряване на настоящите практики. Управлението би следвало да използва резултатите от одита на изпълнението чрез подход, отворен към приемане и въвеждане на препоръките в своята собствена програма за промени.

От ключово значение е да има създадени механизми за последващи действия с цел да се определи дали и до каква степен препоръките са били възприети с течение на времето от управлението. Звената, които са получили сериозни препоръки за подобряване на аспекти от своята дейност или управление, следва да докладват как са били изпълнени препоръките. Опитът по отношение на обществения живот ни учи, че препоръките имат смисъл само при подходящо и навременно изпълнение.

11. Как би могло да се подобри сътрудничеството между Сметната палата, националните одиторски институции и Европейския парламент (комисия по бюджетен контрол) относно одита на бюджета на ЕС?

Може да се подобри сътрудничеството, ако продължи да се утвърждава усещане за обща цел между тези институции, като така се укрепи общата рамка на сътрудничество и работа по отношение на цялостната цел за гарантиране на финансовите интереси на ЕС.

Също толкова ключово за ефективното сътрудничество е дълбокото прозрение и разбиране на съответните устройства, правомощия, функции и ограничения на различните национални одитни системи. Различните юрисдикции изискват гъвкавост при сътрудничеството и взаимно зачитане на своята независимост и легитимност.

Подобно развитие трябва да се подхранва и насърчава на различни равнища: на политическо равнище за осигуряване на необходимото стратегическо сближаване при определяне на приоритетите; на оперативно равнище за разработване на „общ технически език“ за улесняване на ефективно и практическо взаимодействие.

Значението на подобно сътрудничество трябва да бъде приоритет за Палатата в предстоящия мандат, особено поради факта, че „споделеното управление“ е област, която може да бъде повлияна благотворно от по-ефективен първоначален контрол в държавите-членки, като националните одиторски институции биха могли да играят ключова роля в подобен процес.

Всички възможности за насърчаване на повече сътрудничество следва да се проучват активно, като се използват по най-добрия възможен начин вече прилаганите механизми (като например Контактния комитет на върховните одиторски институции) и инициативи ad-hoc (като например междупарламентарни конференции), които увеличават ползата от засиленото сътрудничество.

Знам, че Палатата дава начало на пилотен проект за координирани одити, включващ различни национални одиторски институции. Това изглежда ще бъде интересна новост; тя има потенциала да доведе до нов вид засилено сътрудничество между ЕСП и националните одиторски институции.

Други въпроси

12. Бихте ли оттеглил(а) кандидатурата си, ако становището на Парламента е против назначаването Ви за член на Сметната палата?

По принцип смятам, че всички членове на Палатата трябва да се ползват от доверието на всички заинтересовани страни – и особено доверието на Парламента.

Въпреки че моята номинация за член на Палатата е внесена от правителството на Малта, не бих желал да настоявам на кандидатурата си, ако Парламентът си състави неблагоприятно мнение за моето назначение като член на Палатата.

Липсата на доверие у Парламента би изложила на опасност необходимата вяра, доверие и сътрудничество между Палатата и Парламента и би отслабила положението и репутацията на Палатата. Приех номинацията точно с цел да допринеса за укрепването на доверието в Палатата и репутацията й в общ интерес на ЕС и неговите граждани.

Считам, че заслужавам доверието на Парламента и ще изпълнявам вярно мисията на Палатата.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper