ZPRÁVA o návrhu na jmenování Louise Galei členem Účetního dvora

17. 3. 2010 - (C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodajka: Inés Ayala Sender
PR_NLE_art108

Postup : 2010/0808(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0042/2010
Předložené texty :
A7-0042/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Louise Galei členem Účetního dvora

(C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7–0020/2010),

–  s ohledem na skutečnost, že na své schůzi dne 15. března 2010 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora,

–  s ohledem na článek 108 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7–0042/2010),

A. vzhledem k tomu, že Louis Galea splňuje podmínky stanovené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování EU,

1. souhlasí se jmenováním Louise Galei členem Účetního dvora;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru a ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.

PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Louise Galei

Osobní informace

Jméno

 

Louis Galea

Státní příslušnost

 

maltská

Datum narození

 

2. ledna 1948

Politická dráha

2008 až do současnosti

 

předseda poslanecké sněmovny

Hlavní činnost a odpovědnost

 

V květnu 2008 jednomyslně zvolen předsedou poslanecké sněmovny. Mezi povinnosti předsedy poslanecké sněmovny patří nestranné a nezávislé řízení činnosti poslanecké sněmovny a udržování náležité atmosféry pro pozitivní dialog mezi vládou a opozicí.

 

Předseda zajišťuje, aby mohl parlament kontrolovat vládu a činit ji zodpovědnou za finanční řízení a využívání veřejných finančních prostředků. K dosažení tohoto cíle předseda spolupracuje s různými parlamentními výbory, např. s výborem pro kontrolu veřejných financí, a s funkcionáři poslanecké sněmovny, včetně prezidenta nejvyššího kontrolního úřadu a veřejného ochránce práv.

1987 – 1996, 1998 – 2008

 

člen vlády a ministr

Hlavní činnost a odpovědnost

 

Člen vlád, které vedl ministerský předseda Edward Fenech Adami v letech 1987 až 1996 a 1998 až 2004 a ministerský předseda Lawrence Gonzi v letech 2004 až 2008. Také člen různých vládních výborů, včetně těch, které odpovídaly za vstup do EU, reformu veřejné služby, penzijní reformu (předseda) a plánování a priority rozpočtu.

 

Strategické, organizační, marketingové, řídící a komunikační dovednosti s důrazem na změnu kultury, transformaci a restrukturalizaci veřejných organizací a rozvoj lidských zdrojů. Práce na zavedení výkonově orientované manažerské kultury, systémů řízení jakosti a odpovědnosti, modelů řízení vztahů, péče o zákazníky, marketingu a plánování podnikatelské činnosti.

 

V průběhu let, kdy zastával funkci ministra, se aktivně angažoval ve veřejné službě Malty a podílel se na reformách veřejného sektoru zaměřených na zlepšení kvality veřejné správy. Vzhledem k oblastem, za které zodpovídal, dohlížel na provádění podstatné části státního rozpočtu. V souladu s politikou vlády a spolu s vedoucími odborů, kanceláří a úřadů spadajících do různých oblastí jeho odpovědnosti pracoval na posílení příslušných kontrolních pravomocí, které měly zajistit, že programy budou prováděny a rozpočtové prostředky přidělovány oprávněně a pravidelně a v souladu se řádným finančním řízením

 

Značná zkušenost s komunikací a jednáním s odbory, zřízenými orgány, veřejnými orgány a institucemi, dobrovolnými organizacemi a občanskou společností obecně.

2003 – 2008

 

ministr školství a zaměstnanosti

Hlavní činnost a odpovědnost

 

Oblast odpovědnosti zahrnovala školství, zaměstnanost a pracovní vztahy, knihovny a archivy, mládež a sport.

 

V rámci reformy struktury veřejného školství vznikly vzdělávací instituce, které spojovaly základní, střední a vyšší střední vzdělávání studentů do jednoho souvislého řetězce. Další přestavba se uskutečnila na základě školského zákona (2006), zákona o národním archivu (2005), zákona o sportu (2003) a zákona o maltském jazyce (2003).

V letech 2004 a 2005 ho předseda vlády pověřil, aby spolu s ministrem odpovídajícím za sociální zabezpečení řídil zásadní a dalekosáhlou strukturální a finanční reformu penzijního systému, která vstoupila v platnost v roce 2007.

 

V těchto letech byl také předsedou národního kola vyjednávání o pracovněprávních vztazích se všemi odborovými organizacemi pracovníků veřejné správy, které bylo úspěšně ukončeno podpisem kolektivní smlouvy na léta 2005-2010.

 

V letech 2004-2008 byl také členem Rady ministrů EU v těchto dvou složeních: Rada pro vzdělání, mládež a kulturu a Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.

1998 – 2004

 

Místopředseda, Smíšený parlamentní výbor (JPC) MALTA-EU

Hlavní činnost a odpovědnost

 

Během jednání o přistoupení Malty k EU byl místopředsedou Smíšeného parlamentního výboru (JPC) Malta-EU. Pracoval s poslanci Poslanecké sněmovny Malty i se všemi poslanci a zpravodaji Evropského parlamentu, kteří ve smíšeném výboru zasedali, aby jak vláda Malty, tak Evropská komise získaly jasnou představu o obavách členů výboru a voličů, které zastupovali.

 

Smíšený parlamentní výbor také pomáhal při zajišťování parlamentní stránky přístupového procesu Malty k EU a navázal první formální vztah mezi maltským parlamentem a Evropským parlamentem.

1998 – 2003

 

ministr školství a kultury

Hlavní činnost a odpovědnost

 

Oblast odpovědnosti zahrnovala školství, knihovny a archivy, kulturní dědictví, kulturu a umění, mládež a sport a veřejnoprávní rozhlasové a televizní vysílání.

                                                                                                        

Během tohoto období se uskutečnilo mnoho reforem, mezi něž patřily např. nové státní osnovy a zřízení vyšší střední školy s humanitním, přírodovědným a technickým zaměřením (MCAST– Malta College of Science and Technology), která poskytuje obecně dostupnou odbornou a profesní přípravu a vzdělání, Maltskou radu pro kvalifikaci, Maltské restaurátorské středisko (nyní Středisko a ústav památkové péče), Středisko umělecké tvořivosti a Radu pro maltský jazyk. Uvedl také do činnosti dva nové veřejné orgány pro kulturu a kulturní dědictví, které prosadily v Parlamentu zákon o Radě pro kulturu a umění (2002) a zákon o kulturním dědictví (2002).

1996 – 1998

 

stínový ministr školství

Hlavní činnost a odpovědnost

 

Oblast odpovědnosti zahrnovala školství, knihovny a archivy, kulturní dědictví, kulturu a umění, mládež a sport a veřejné rozhlasové a televizní vysílání. Byl pověřen stranou PN (Partit Nazzojanalista) a lídrem opoziční strany, aby kriticky sledoval oblast státního vzdělávání a kultury a kontroloval činnosti vlády a výdaje v této oblasti.

 

Zpracoval vizi, strategii a program v této oblasti jako alternativní vládní program.

1992 – 1996

 

ministr pro sociální rozvoj a vnitřní záležitosti

Hlavní činnost a odpovědnost

 

Jeho oblast odpovědnosti zahrnovala vnitřní věci, policii, bezpečnost a vězeňskou službu, zdravotnictví a péči o seniory, sociální zabezpečení, sociální péči, problematiku týkající se dětí a žen.

 

V oblasti vnitřních věcí, policie, bezpečnosti a vězeňské služby řídil reorganizaci maltské policie zavádějící moderní koncepci civilní ochrany a zahájil proces reformy vězeňské služby a její přeměny v moderní nápravnou službu.

 

Projekty a programy v oblasti zdravotnictví zahrnovaly zřízení specializované geriatrické nemocnice, modernizaci onkologického centra Malty a zahájení výstavby nové všeobecné nemocnice (nyní Mater Dei Hospital). Hlubokou reformou prošla zařízení a služby v oblasti péče o duševní zdraví a psychiatrie. Při modernizaci sítě rodinných a komunitních zdravotnických a sociálních služeb byly použity nejnovější postupy, přičemž největší pozornost byla věnována prevenci.

 

Založil státní komisi pro zdravotně postižené osoby, státní komisi pro rovnost žen a mužů, nadaci pro zdravotnické služby, SEDQA (státní úřad pro programy prevence a léčení závislosti na alkoholu a drogách), spolu s Caritas založil rehabilitační centrum San Blas pro drogově závislé a spolu s nadací Richmond zahájil činnost domova Villa Chelsea, který pomáhá duševně nemocným zařadit se do normálního života.

 

 

 

1987 – 1992

 

ministr pro sociální politiku

Hlavní činnost a odpovědnost

 

Oblast odpovědnosti zahrnovala zdravotnictví a péči o seniory, zaměstnanost a pracovní vztahy, sociální zabezpečení, sociální péči, problematiku týkající se dětí, žen a bydlení.

 

V oblasti sociální politiky byly zahájeny rozsáhlé reformy a restrukturalizace. Prosadil několik zákonů, které zlepšovaly a reformovaly legislativu Malty týkající se sociálního zabezpečení a sociální péče. Vyjednal a uzavřel bilaterální dohody o sociálním zabezpečení s Austrálií, Kanadou, Libyí a Spojeným královstvím. V roce 1990 byla ze zákona zřízena Společnost pro zaměstnanost a vzdělávání.

1977 – 1987

 

generální tajemník strany Partit Nazzjonalista (PN)

Hlavní činnost a odpovědnost

 

V roce 1969 vstoupil do strany PN (Partit Nazzojanalista). Byl pověřován vedoucími funkcemi v mládežnickém hnutí a v roce 1977 byl zvolen generálním tajemníkem strany a tuto funkci zastával až do roku 1987, kdy se stal ministrem. Byl protagonistou strukturální reformy a procesu reorganizace, které změnily stranu PN (Partit Nazzojanalista) založenou v roce 1880, na velmi úspěšné celonárodní lidové hnutí založené na svobodě, demokracii a sociální spravedlnosti.

1976 – 1987

 

stínový ministr práce a sociální politiky

Hlavní činnost a odpovědnost

 

Byl pověřen stranou PN (Partit Nazzojanalista) a lídrem opoziční strany, aby kriticky sledoval oblast zaměstnanosti a sociální politiky a kontroloval činnosti vlády a výdaje v této oblasti.

 

Zpracoval vizi, strategii a program v této oblasti jako součást alternativního vládního programu.

1976 – 2008

 

národní parlament

 

 

Poslancem Parlamentu byl zvolen ve všeobecných volbách v roce 1976, 1981, 1987, 1992, 1996, 1998 a 2003. V roce 2008 si jej poslanecká sněmovna zvolila za svého předsedu.

Další praxe:

1993 až do současnosti

 

Vysokoškolský učitel

Jméno a adresa zaměstnavatele

 

Katedra veřejného práva, Právnická fakulta Maltské univerzity

Hlavní pracovní náplň

 

Výuka sociálního a pracovního práva na katedře veřejného práva Maltské univerzity

1996 – 1998

 

advokát

Jméno a adresa zaměstnavatele

 

Ganado Sammut, Valletta, Malta

Hlavní pracovní náplň

 

Právnická činnost u právní firmy Ganado Samnut ve Vallettě

1975 – 1977

 

advokát

Jméno a adresa zaměstnavatele

 

Osoba samostatně výdělečně činná

Hlavní pracovní náplň

 

Poskytování právních služeb

1969 – 1974

 

Učitel

Jméno a adresa zaměstnavatele

 

Odbor vzdělávání, ministerstvo školství

De La Salle College, Cottonera

Hlavní pracovní náplň

 

Výuka dějepisu a angličtiny ve vyšších ročnících střední školy

Vzdělání a odborná příprava

• Od – do

 

1970 – 1975

Vzdělávací zařízení

 

Maltská univerzita

Získaná kvalifikace/titul

 

Doktor práv

Práce:

 

Kolektivní vyjednávání a maltské právo

• Od – do

 

1970 – 1974

Vzdělávací zařízení

 

Maltská univerzita

Získaná kvalifikace/titul

 

Osvědčení o vykonání notářské zkoušky

• Od – do

 

1966 – 1969

Vzdělávací zařízení

 

Maltská univerzita

Získaná kvalifikace/titul

 

Osvědčení o vykonání prokurátorské zkoušky

• Od – do

 

1965 – 1969

Vzdělávací zařízení

 

Maltská univerzita

Předměty:

 

Historie, angličtina, ekonomie

Získaná kvalifikace/titul

 

Bakalář

Jazyky

Mateřský jazyk:

 

maltština

Další jazyky

 

Angličtina

 

italština

Porozumění textu

 

výborný

 

výborný

Písemný projev

 

výborný

 

velmi dobrý

Ústní projev

 

výborný

 

výborný

PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI Louise Galei NA DOTAZNÍK

Odborné zkušenosti

1. Charakterizujte prosím hlavní aspekty svých odborných zkušeností v oblasti veřejných financí, řídící činnosti nebo kontroly řídících činností.

Moje zkušenosti v oblasti veřejných financí a řídící činnosti pocházejí z let, kdy jsem působil jako předseda poslanecké sněmovny a jako ministr a člen vlády na Maltě; toto období trvalo více než 24 let. Od roku 1987 do roku 2008 jsem působil jako ministr pro sociální politiku (1987–1992), ministr pro sociální rozvoj a vnitřní záležitosti (1992–1996), ministr školství a kultury (1998–2003) a ministr školství a zaměstnanosti (2003–2008).

Oblasti, na které se vztahovala působnost těchto různých ministerstev, zahrnovaly zdravotnictví a péči o seniory, zaměstnanost a pracovní vztahy, sociální zabezpečení, sociální péči, problematiku týkající se dětí, žen a bydlení, vnitřní věci, policii, bezpečnost a vězeňskou službu, vzdělávání, kulturu, kulturní dědictví a umění, knihovny a archivy, mládež a sport a veřejné rozhlasové a televizní vysílání. V průběhu téhož období jsem působil jako člen různých vládních výborů, včetně těch, které odpovídaly za vstup do EU, reformu veřejné služby, penzijní reformu (předseda) a plánování a priority rozpočtu.

Mnoho z těchto ministerských postů zahrnovalo vytváření celého legislativního procesu a stanovení rozhodnutí týkajících se rozsáhlých projektů financovaných prostřednictvím vysokých částek z veřejných prostředků jakož i kontrolu nad řízením těchto projektů a správou těchto prostředků. Moje povinnosti zahrnovaly zajištění finanční kontroly, vytváření plánů podnikatelské činnosti a rozpočtů pro různé oblasti a odbory ministerstev, za které jsem byl odpovědný, a předkládání účetní závěrky k rozpravě v parlamentu. Jako člen vlády a ministr jsem se rovněž podílel na reformě veřejné služby a veřejného sektoru Malty. Rovněž jsem usiloval o vylepšení postupů, které by lépe zaručily, aby byly vládní programy řádně uplatňovány a aby byly vymezené rozpočty uplatňovány zákonným a správným způsobem v souladu s řádným finančním řízením.

Jako předseda poslanecké sněmovny zajišťuji, aby mohl parlament mimo jiné kontrolovat vládu a činit ji zodpovědnou za finanční řízení a využívání veřejných finančních prostředků. Spolupracuji s různými parlamentními výbory, např. s výborem pro kontrolu veřejných financí, kterému předsedá opoziční poslanec parlamentu. Prezident nejvyššího kontrolního úřadu a veřejný ochránce práv představují funkcionáře poslanecké sněmovny. Ústava Maltské republiky vyžaduje, aby prezident nejvyššího kontrolního úřadu a veřejný ochránce práv byli zvoleni na základě usnesení parlamentu, které musí být podpořeno hlasy nejméně dvou třetin poslanců. Pravidelně sleduji jejich činnost a jsem dobře informován o činnosti a zjištěních těchto úřadů, jejichž úkolem je zajistit řádný dohled nad finančním a správním řízením země vládou a audit a správné ohlašování týkající se takového finančního a správního řízení. Zprávy těchto výborů jsou parlamentu předávány prostřednictvím mého úřadu.

Během výkonu funkce ministra pro sociální politiku mé hlavní úkoly zahrnovaly zřízení specializované geriatrické nemocnice, modernizaci onkologického centra Malty a zahájení výstavby nové všeobecné nemocnice (nyní Mater Dei Hospital), reformu zařízení a služeb v oblasti péče o duševní zdraví a psychiatrie a modernizaci sítě rodinných a komunitních zdravotnických a sociálních služeb. V průběhu tohoto období byla provedena legislativní reforma s cílem modernizovat systém sociálního zabezpečení a sociální péče na Maltě.

Ve funkci ministra vnitřních věcí, policie, bezpečnosti a vězeňské služby jsem provedl reorganizaci maltské policie, zřídil první profesionální zpravodajské služby na ostrově, zavedl moderní koncepci civilní ochrany a zahájil proces reformy vězeňské služby, která se tak přeměnila v moderní nápravnou službu.

Jako ministr školství jsem byl odpovědný za hloubkovou reformu školství na Maltě. Změny zahrnovaly představení nové státní osnovy nezbytné pro splnění požadavků na kvalitu vzdělávání ve školách a dále zřízení vyšší střední školy s humanitním, přírodovědným a technickým zaměřením (MCAST– Malta College of Science and Technology). Nadace Školy zítřka, Nadace pro vzdělávací služby, Státní komise pro vysokoškolské vzdělávání a Maltská rada pro kvalifikaci představují čtyři agentury zřízené za účelem profesionalizace odvětvových operací a posílení vývoje této politiky. V současné době tyto agentury napomáhají procesu transformačních změn.

Z pozice ministra odpovědného za kulturu, kulturní dědictví a sport jsem založil agenturu Heritage Malta, která provozuje všechna státní muzea, Maltské restaurátorské středisko (nyní Středisko a ústav památkové péče), Radu pro kulturu a umění, Svatojakubské středisko umělecké tvořivosti a Radu pro maltský jazyk.

Jako ministr odpovědný za zaměstnanost jsem v roce 1990 založil Společnost pro zaměstnanost a vzdělávání (maltská agentura práce). Předsedal jsem národnímu kolu vyjednávání o pracovněprávních vztazích se všemi odborovými organizacemi pracovníků veřejné správy, které bylo úspěšně ukončeno podpisem kolektivní smlouvy pro léta 2005–2010. Následně jsem byl odpovědný za vytvoření maltského národního akčního plánu pro zaměstnanost a národních reformních programů souvisejících s otázkami zaměstnanosti a později jsem byl odpovědný za společné řízení penzijní reformy, tedy zásadní dalekosáhlé strukturální reformy na Maltě.

Během jednání o přistoupení Malty k EU jsem byl místopředsedou Smíšeného parlamentního výboru Malta-EU. Tento výbor pomáhal dodat procesu přistoupení Malty k EU parlamentní rozměr a vytvořil první formální spojení mezi maltským parlamentem a Evropským parlamentem.

Za posledních 13 let pravidelně přednáším veřejné právo na Právnické fakultě a na Fakultě ekonomie, managementu a účetnictví Maltské univerzity, zejména se jedná o sociální a pracovní právní předpisy, jež jsou mojí specializací.

2. Na jakých třech nejdůležitějších rozhodnutích jste se ve svém profesním životě podílel?

Během své profesní dráhy v politice a veřejné správě jsem se podílel na několika důležitých rozhodnutích a iniciativách v oblastech, za něž jsem byl přímo odpovědný, a stejně tak v oblastech širší působnosti vlády. Domnívám se, že můj podíl a role byly rozhodující v následujících třech oblastech:

a)  V celém průběhu sedmdesátých a osmdesátých let strana, ve které jsem působil jako generální tajemník a později jsem ji zastupoval jako člen vlády, neúnavně pracovala na přeměně Malty v otevřené a dynamické hospodářství; dále byly zahájeny zásadní reformy v politickém, soudním, hospodářském a sociálním systému. Právě dopad této první reformy dovedl Maltu k tomu, aby se mohla stát členským státem Evropské unie se vším, co znamená dodržování acquis communautaire pro každého občana Malty v každé oblasti lidské činnosti. Měl jsem tu čest podílet se společně s ostatními na úspěšné transformaci Malty a na její houževnatosti a odhodlání.

b)  Mezi roky 1987 a 1996 jsem vedl rozsáhlý program reformy sociální politiky, která byla zaměřena na posun našeho sociálního státu směrem od kultury závislosti ke kultuře, kde je jedinci umožněno lépe řídit svůj potenciál a kde stát zasahuje prostřednictvím individualizovanějších opatření.

To znamenalo přijetí nových právních předpisů a stanovení nových struktur a programů v oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, zdravotnictví, péče o seniory, problematiky žen a v oblasti zaměstnanosti. Pod mým vedením byla zřízena Společnost pro zaměstnanost a vzdělávání a byla zahájena výstavba nové všeobecné nemocnice. Rovněž jsem se podílel na nedávné reformě maltského penzijního systému.

c)  Jako ministr školství jsem provedl radikální reformu maltského systému veřejného školství a spustil výzvu nazvanou Úspěch pro všechny děti. Byly nově uspořádány priority s cílem reorganizovat systém veřejného školství a vytvořit tak z roztříštěného systému systém vzdělávacích institucí, který sestává z deseti regionálních vzdělávacích institucí, jež dětem poskytují souvislý a hladký pokrok počínaje předškolní úrovní vzdělávání po základní a střední úroveň, aniž by byl tento systém zatěžován překážkami a neustálým a nadměrným vytvářením nových politik.

V roce 2001 jsem založil vyšší střední školu s humanitním, přírodovědným a technickým zaměřením (MCAST). To přineslo moderní řešení v oblasti postsekundární odborné přípravy a vzdělávání. Škola MCAST bude poskytovat základ pro to, aby se Malta v nadcházejících letech stala společností založenou na znalostech, a jsem hrdý, že jsem stál v první řadě, když byla tato příležitost přeměňována ve skutečnost.

Nezávislost

3. Smlouva stanoví, že členové Účetního dvora musí svou funkci vykonávat „zcela nezávisle“. Jak byste toto ustanovení uplatňoval při výkonu svých budoucích povinností?

Smlouva stanoví, že členové Účetního dvora „vykonávají své funkce naprosto nezávisle“. Následující články této smlouvy rovněž zdůrazňují, že členové Účetního dvora „musí poskytovat veškeré záruky nezávislosti“ na osobní úrovni a že „členové Účetního dvora při plnění svých úkolů nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu“.

S ohledem na tyto různé odkazy na nezávislost se domnívám, že členové Účetního dvora musí být schopni uvažovat a jednat nezaujatě a co nejobjektivnějším způsobem, musí se stranit střetů zájmů a využívat odborné poradenství, které bude v co největší možné míře nestranné.

Zajistil bych, aby žádným auditům, za které bych byl odpovědný, nebránily žádné právní překážky v jejich provedení, aby byly prostředky nutné k provedení auditů odpovídající, aby při provádění auditů nedocházelo k žádným zásahům ze strany jiných subjektů, aby byl umožněn plný přístup k informacím požadovaným pro účely takových auditů, aby byla zjištění auditu nestranně zahrnuta do zprávy a aby byly všechny úkoly prováděny transparentně.

V tomto ohledu zajistím, aby byla dodržována ustanovení týkající se nezávislosti uvedená v Limské deklaraci o základních pravidlech finanční kontroly Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI), dodatečné zásady Mexické deklarace o nezávislosti a ustanovení o nezávislosti Účetního dvora uvedená ve Smlouvě o fungování EU.

Rovněž pevně věřím, že aniž by byl dotčen otevřený dialog a aktivní naslouchání všem ostatním orgánům Unie a jejich pochopení, členové Účetního dvora musí disponovat nezbytným prostředím, v němž mohou zvažovat nestranná a objektivní stanoviska a dosahovat jich a v němž se mohou ve svých interakcích projevit s dostatečným odstupem od všech stran, jež mohou mít na zjištěních Účetního dvora zájem.

Pokud budu jmenován, budu okamžitě uvolněn ze všech ostatních pracovních pozic, a to jak výdělečných, tak nevýdělečných. Domnívám se, že je důležité zachovat si takové postavení, aby byla zajištěna úplná nezávislost a aby bylo možné vyhnout se možnému střetu zájmů. Jako předseda poslanecké sněmovny již dobře vím, že zajištění zcela autonomního a nezávislého postoje nesmí být narušeno žádnými výjimkami nebo selháním.

Věta citovaná v otázce končí slovy „v obecném zájmu Unie“. Pevně věřím, že Účetní dvůr, který přistupuje ke svým úkolům nezávisle a čestně, podporuje zájem všech stran.

4. Obdržel jste někdy potvrzení o splnění řídících úkolů, pokud se takový postup používá?

Výše uvedené potvrzení o splnění řídících úkolů se na mě nevztahuje.

Za stávajících okolností opustím, pokud budu jmenován, úřad předsedy poslanecké sněmovny tím, že oznámím své odstoupení poslanecké sněmovně a písemně ho sdělím kancléřce poslanecké sněmovny.

5. Máte nějaké obchodní nebo finanční podíly nebo jiné závazky, které by mohly být v konfliktu s Vašimi budoucími povinnostmi? Jste připraven informovat o svých finančních zájmech a jiných závazcích předsedu Účetního dvora a zveřejnit je? Jste v současné době účastníkem soudního řízení? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti.

Nemám žádné obchodní nebo finanční zájmy ani jiné závazky, které by mohly být v rozporu s mými povinnostmi člena Účetního dvora. Po mnoho let se řídím požadavky stávajícího etického kodexu maltských ministrů a členů parlamentu, který stanoví povinnost zveřejňovat jakékoli takové zájmy, podíly nebo závazky. Ochotně odhalím veškeré takové zájmy a závazky předsedovi Účetního dvora a není pro mě problémem je podle pravidel Účetního dvora zveřejnit. Nejsem účastníkem žádného soudního řízení, které by mohlo být jakýmkoli způsobem v rozporu s mými povinnostmi člena Účetního dvora

6. Jste připraven po svém jmenování členem Účetního dvora odstoupit z jakékoli volené funkce nebo se vzdát jakékoli aktivní funkce v politické straně?

Po mém jmenování odstoupím z funkce předsedy poslanecké sněmovny. Poté, co jsem byl zvolen předsedou poslanecké sněmovny, jsem se vzdal všech aktivních funkcí a závazků v politické straně, jíž jsem členem, a jako člen Účetního dvora se budu i nadále zdržovat zastávání jakékoli aktivní politické úlohy.

7. Jak byste postupoval v případech závažných nesrovnalostí, nebo dokonce podvodů či korupce, do nichž by byly zapojeny osoby v členském státě, z něhož pocházíte?

V každém závažném případě nesrovnalostí/podvodu/korupce bych postupoval stejným způsobem (jak v případě, do něhož by byly zapojeny osoby z členského státu, z něhož pocházím, tak v případě osob z ostatních členských států EU). Pokud by došlo k podezření nebo pokud by nastaly jasné okolnosti závažných nesrovnalostí, podvodu nebo korupce, zajistím, aby Účetní dvůr provedl důkladné vyšetření, aby bylo možné zjistit veškeré příslušné informace ohledně rozsahu nesrovnalosti / protiprávního jednání a určit aktéry, kteří do něj mohou být zapojeni. Na základě konzultace se členy Účetního dvora a přezkoumání zjištění se případ následně sděluje Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Stanu-li se členem Účetního dvora, bude stát můj závazek vůči Účetnímu dvoru a odpovídajícím funkcím na prvním místě. Pevně věřím, že nestranné posuzování záležitostí týkajících se situací, kdy nejsou řádně plněny povinnosti, do nichž by byla zapojena země mého původu, je i přesto přístupem v jejím nejlepším zájmu, a proto bych svou úlohu vykonával nezávisle, nestranně, poctivě, pečlivě a důkladným bych přezkoumal situaci stejně jako v případech, na nichž by se podílel jakýkoli jiný členský stát.

V mé současné funkci předsedy poslanecké sněmovny na Maltě se ode mě taktéž očekává, že budu k záležitostem přistupovat nestranným a objektivním způsobem. Vzhledem ke způsobu, jakým tuto úlohu vykonávám, se těším respektu obou stran poslanecké sněmovny.

Plnění povinností

8. Jaké by měly být hlavní rysy řádného finančního řízení ve veřejné službě?

Hlavními třemi charakteristikami řádného finančního řízení veřejných zdrojů je hospodárné, účinné a efektivní využívání prostředků a zdrojů za účelem dosažení stanovených cílů.

Audit by měl zajistit dodržování předpisů pro zadávání veřejných zakázek a zavedených systémů, které mají zaručit možnosti provozu, jež jsou nejméně nákladné. Účinnost zajišťuje nákladovou efektivnost aktuálních operací a rozhodnutí řídících orgánů, zatímco efektivnost posuzuje, zda celkové náklady a systém řízení úspěšně přináší zamýšlené výsledky. Jsou výsledky jasně měřeny a měly tyto výsledky požadovaný dopad?

Řádné finanční řízení lze rovněž charakterizovat následovně:

· kvalifikované a vhodné struktury řízení, vyškolení a adekvátní pracovníci a důkladná znalost platných předpisů;

· odpovídající strategické plánování, jasně stanovené cíle a úkoly, jasné rozvržení odpovědnosti pracovníků a jasné informace a jasná komunikace v celé organizaci;

· odpovídající informační systém, včasné a přesné záznamy, dostupnost osvědčení od všech třetích stran, kontrolní záznamy a důkazy o dodržování postupů pro zadávání veřejných zakázek a pravidelná hodnocení výkonnosti prováděná řídícími orgány;

· vnitřní kontroly, posouzení rizik a zavedení systému interního auditu;

· včasné finanční hlášení určené pro externí zúčastněné subjekty;

· zprávy o externím auditu bez výhrad a dopisy vedení z externích auditů;

· důkazy o probíhajícím úsilí, jehož cílem je vypořádat se s nedostatky a doporučeními určenými na základě vnitřních kontrol, interních a externích auditů a dalších zavedených postupů v otázce přezkumu.

9. Účetní dvůr má podle Smlouvy pomáhat Evropskému parlamentu při výkonu jeho pravomocí při kontrole plnění rozpočtu. Jak byste charakterizoval své povinnosti týkající se podávání zpráv Evropskému parlamentu a zejména parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu?

Účetní dvůr pomáhá Parlamentu při výkonu jeho pravomocí při kontrole plnění rozpočtu prostřednictvím podávání zpráv o auditu finančních prostředků EU, zejména prostřednictvím Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Evropský parlament sleduje provádění rozpočtu. Účetní dvůr informuje Parlament prostřednictvím prohlášení o věrohodnosti týkajících se spolehlivosti účetní závěrky a zákonnosti a správnosti uskutečněných operací. Tím zajišťuje a podporuje „finanční zájmy občanů Unie“.

Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu je subjektem, který kontroluje výdaje EU. Diskutuje o záležitostech týkajících se shromažďování a využívání finančních prostředků EU a činí tak s ohledem na zjištění Účetního dvora a s ohledem na jeho názory ohledně rizika, zmírnění rizik a možná zlepšení v otázce využití prostředků.

Při styku s Výborem pro rozpočtovou kontrolu Účetní dvůr získává hodnotou zpětnou vazbu v oblastech potenciálního znepokojení nebo nedodržení závazků, což může být nápomocné pro vlastní pracovní program Účetního dvora.

Ve funkci člena Účetního dvora by bylo mojí povinností předkládat Parlamentu zjištění Účetního dvora v duchu otevřeného dialogu a spolupráce, předkládání metodologie auditu, výsledků, hodnocení a stanovisek ohledně úrovně rizika, která taková zjištění zahrnují. To by mělo Parlamentu pomoci lépe vykonávat své úkoly ve vztahu k rozpočtu a obecně zdokonalit právní rámec EU. Posilování důležitosti, kterou Parlament přisuzuje zjištěním Účetního dvora, je klíčovou otázkou pro budoucí zdravé výměny názorů a lepší vzájemné ocenění funkce těchto orgánů v rámci Unie.

10. Jaký je podle Vašeho názoru přínos výkonnostního auditu a jak by měly být jeho výsledky začleněny do řízení?

Výkonnostní audity slouží k posouzení fungování subjektů, pokud jde o hospodárnost, účinnost a efektivnost, jak je určeno výše. Zaměřují se na základní otázku: jsou správné věci dělány správným způsobem vzhledem k souboru cílů dané politiky?

To napomáhá k posouzení hospodárnosti činností v souladu s řádnými zásadami a postupy správy; k posouzení toho, zda jsou lidské, finanční a další zdroje účinně využívány, a k posouzení výsledků kontrolovaného subjektu, včetně hodnocení skutečného dopadu ve srovnání s původními záměry.

Hlavním přínosem výkonnostního auditu je jeho mechanismus, který umožňuje, aby byl vyšetřen a posouzen stávající postup s cílem určit slabé stránky a nedostatky, pokud existují, aby mohla být vytvořena doporučení pro možná zlepšení. Jeho zásadní výhodou je to, že umožňuje, aby bylo toto pátrání po zlepšeních prováděno strukturovaně a systematicky.

Zvláštní pohled, který poskytuje výkonnostní audit, by měl být přínosný zejména pro takové řídící orgány, které mohou být natolik zahloubány do podrobného plnění svého úkolu, že nejsou schopny plně ocenit možnost zlepšení svých stávajících postupů. Řídící orgány by měly využívat zjištění výkonnostního auditu a být otevřeny přijímání doporučení a jejich začlenění do jejich vlastního programu změn.

Je důležité využívat zavedené mechanismy následné kontroly, aby bylo možné určit, zda a do jaké míry jsou v průběhu času doporučení řídícími orgány přijímána. Subjekty, které obdržely důrazná doporučení na zlepšení aspektů své činnosti nebo řízení, by měly předkládat zprávy o tom, jak byla doporučení uplatněna. Zkušenosti z veřejného života ukazují, že hodnota doporučení spočívá pouze v jejich řádném a včasném uplatnění.

11. Jak by bylo možno zlepšit spolupráci mezi Účetním dvorem, národními kontrolními úřady a Evropským parlamentem (Výborem pro rozpočtovou kontrolu) v oblasti auditu rozpočtu EU?

Spolupráce může být zlepšena, je-li dále prosazován pocit společného cíle mezi těmito orgány, je-li posílen obecný rámec spolupráce a činnosti, pokud jde o všeobecný záměr, kterým je zajištění finančních zájmů EU.

Hluboký pohled na odpovídající ustanovení, pravomoci, funkce a omezení různých vnitrostátních kontrolních systémů a jejich pochopení je pro účinnou spolupráci rovněž zásadní. Různé jurisdikce vyžadují flexibilitu při spolupráci a vzájemný respekt vůči jejich nezávislosti a legitimitě.

Takový vývoj by měl být podporován a prosazován na různých úrovních: na politické úrovni, aby zajistil požadované strategické sbližování v otázce určování priorit; na provozní úrovni, aby byl vytvořen „společný technický jazyk“, a to za účelem usnadnění účinné a účelné interakce.

Význam takové spolupráce se musí stát pro Účetní dvůr v nadcházejícím období prioritou, zejména kvůli skutečnosti, že takové „sdílené řízení“ je oblastí, která může prostřednictvím účinných primárních kontrol prováděných v členských státech přinášet značný prospěch, a národní kontrolní úřady mohou hrát v takovém postupu klíčovou roli.

Veškeré příležitosti vedoucí k podpoře užší spolupráce by měly být aktivně prozkoumány, a to za co nejlepšího využití již uplatňovaných mechanismů (např. se jedná o kontaktní výbor nejvyšších kontrolních institucí) a iniciativ ad-hoc (např. meziparlamentní konference), které podporují přínos posílené spolupráce.

Jsem si vědom, že Účetní dvůr zahajuje pilotní projekt koordinovaného auditu, na němž se podílí několik národních kontrolních úřadů. Tento krok se jeví jako zajímavý směr vývoje; má potenciál zajistit novou cestu k posílené spolupráci mezi Evropským účetním dvorem a národními kontrolními úřady.

Další otázky

12. Uvažoval byste o stažení své kandidatury, pokud by stanovisko Parlamentu týkající se Vašeho jmenování členem Účetního dvora nebylo příznivé?

V zásadě se domnívám, že všichni členové Účetního dvora by si měli zasluhovat důvěru ze strany všech zúčastněných subjektů – zejména pak ze strany Parlamentu.

Ačkoli moje jmenování předložila vláda Malty, nepřál bych si, aby byla moje kandidatura zachována, pokud by stanovisko Parlamentu týkající se mého jmenování členem Účetního dvora nebylo příznivé.

Bez důvěry Parlamentu by byla ohrožena vzájemná důvěra a spolupráce mezi Účetním dvorem a Parlamentem a postavení a pověst Účetního dvora by byla oslabena. Jmenování jsem přijal právě proto, abych přispěl k posílení důvěryhodnosti a pověsti Účetního dvora, což je v obecném zájmu EU a jejích občanů.

Domnívám se, že si zasloužím důvěru Parlamentu, a budu poctivě plnit poslání Účetního dvora.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper