ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Louis Galea ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

17.3.2010 - (C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender
PR_NLE_art108

Διαδικασία : 2010/0808(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0042/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0042/2010
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Louis Galea ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7‑0020/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7‑0042/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Louis Galea πληροί τους όρους που τίθενται από το άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

1.  εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Louis Galea ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ LOUIS GALEA

Προσωπικα πληροφοριακά στοιχεία

Όνομα

 

Louis Galea

Υπηκοότητα

 

Μαλτέζικη

Ημερομηνία γέννησης

 

2 Ιανουαρίου 1948

Πολιτική σταδιοδρομία

2008 – μέχρι σήμερα

 

Πρόεδρος της Βουλησ των αντιπροσώπων

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Τον Μάιο του 2008 εξελέγη ομόφωνα πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Μάλτας. Τα καθήκοντά του προέδρου περιλαμβάνουν την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων με πνεύμα αμεροληψίας και ανεξαρτησίας και την προώθηση της κατάλληλης ατμόσφαιρας για εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

 

Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να ελέγχει την κυβέρνηση και να την υποχρεώνει να λογοδοτεί για την οικονομική διαχείριση και χρήση των δημόσιων οικονομικών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού ο Πρόεδρος συνδέεται και στηρίζει τις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, συμπεριλαμβανομένης και της επιτροπής δημοσίων λογαριασμών, καθώς και αξιωματούχους της Βουλής των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένου και του γενικού ελεγκτή, ο οποίος είναι επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας ελέγχου, καθώς και του διαμεσολαβητή.

1987 – 1996, 1998 – 2008

 

Μέλος του υπουργικού συμβουλίου

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Μέλος των υπουργικών συμβουλίων υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κ. Edward Fenech Adami μεταξύ 1987 και 1996 και μεταξύ 1998 και 2004 καθώς και των κυβερνήσεων του πρωθυπουργού κ. Lawrence Gonzi μεταξύ 2004 και 2008. Διετέλεσε επίσης μέλος διαφόρων επιτροπών του υπουργικού συμβουλίου μεταξύ των οποίων και εκείνης που ήταν αρμόδια για την προσχώρηση στην ΕΕ, τη μεταρρύθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, τη μεταρρύθμιση των ασφαλιστικών ταμείων (πρόεδρος) και του δημοσιονομικού σχεδιασμού και των προτεραιοτήτων.

 

Στρατηγικές, οργανωτικές, μάρκετινγκ, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες, με έμφαση στην πολιτισμική αλλαγή, τον μετασχηματισμό και την αναδιάρθρωση των δημόσιων οργανισμών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Συνέβαλε στην καθιέρωση της λογικής της διαχείριση της απόδοσης, συστημάτων ποιοτικής διαχείρισης και λογοδοσίας, μοντέλων για τις σχέσεις διοίκησης, μέριμνα για τους πελάτες, το μάρκετινγκ και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

 

Επί σειρά ετών ως υπουργός ανέλαβε ενεργές δεσμεύσεις και συνέβαλε στις μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα και των δημοσίων υπηρεσιών της Μάλτας διασφαλίζοντας καλύτερη ποιοτική διαχείριση. Λόγω των χαρτοφυλακίων που κατείχε, επέβλεπε την εκτέλεση σημαντικού τμήματος του εθνικού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πολιτικές, και σε συνεργασία με τους επικεφαλής τμημάτων, υπηρεσιών και οργανισμών που ενέπιπταν στην ευθύνη των διαφόρων χαρτοφυλακίων του, εργάστηκε για την ενίσχυση των σχετικών μηχανισμών ελέγχου για τη διασφάλιση της εφαρμογής των προγραμμάτων και την εκτέλεση του προϋπολογισμού με νόμιμο και τακτικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

 

Σημαντική εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας και των διαπραγματεύσεων με συνδικάτα, οργανισμούς, δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών.

2003 – 2008

 

Υπουργός παιδείας και απασχόλησης

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Στο υπουργικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονταν η παιδεία, η απασχόληση και οι βιομηχανικές σχέσεις, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία, η νεότητα και ο αθλητισμός.

 

Η μεταρρύθμιση της δομής του δημόσιου σχολείου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κολεγίων που λειτουργούσαν ως σύνδεσμος μεταξύ πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των μαθητών σε μια συνεχή αλυσίδα. Περαιτέρω αναδιάρθρωση πραγματοποιήθηκε με τον νόμο περί παιδείας (2006), τον νόμο περί εθνικών αρχείων (2005), τον νόμο περί αθλητισμού (2003) και τον νόμο περί μαλτέζικης γλώσσας (2003).

 

Το 2004 και 2005 ορίστηκε από τον πρωθυπουργό υπεύθυνος για την παρακολούθηση, από κοινού με τον αρμόδιο για την κοινωνική ασφάλιση υπουργό, της εκ βάθρων μακροπρόθεσμης διαρθρωτικής και οικονομικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που ετέθη σε εφαρμογή το 2007.

 

Κατά τα έτη αυτά προήδρευσε επίσης του εθνικού γύρου κλαδικών διαπραγματεύσεων με όλα τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα που οδήγησε στην επιτυχή σύναψη συλλογικής σύμβασης του δημόσιου τομέα για την περίοδο 2005-2010.

 

Μεταξύ του 2004 και 2008 διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ υπό τις κάτωθι δύο αρμοδιότητες: Συμβούλιο Παιδείας, Νεότητας και Πολιτισμού και Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Πολιτικής στον τομέα των Καταναλωτών.

1998 – 2004

 

Συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ίσης εκπροσώπησης ΕΕ- Μάλτας

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Κατά τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Μάλτας στην ΕΕ διετέλεσε συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής ίσης εκπροσώπησης Μάλτας-ΕΕ. Συνεργάστηκε με βουλευτές τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας όσο και με μέλη και εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετέχοντας στην ΣΙΕ για να διασφαλίσει ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνειδητοποιούσαν σαφώς τις ανησυχίες των μελών της ΣΙΕ και των ψηφοφόρων που εκπροσωπούσαν.

 

Η ΣΙΕ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της κοινοβουλευτικής διάστασης στη διαδικασία προσχώρησης της Μάλτας στην ΕΕ και αποτέλεσε το πρώτο επίσημο σύνδεσμο μεταξύ του Κοινοβουλίου της Μάλτας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1998 – 2003

 

Υπουργός παιδείας και πολιτισμού

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Στο υπουργικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονταν η παιδεία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία, η κληρονομιά, ο πολιτισμός και οι τέχνες, η νεότητα και ο αθλητισμός, καθώς και η δημόσια ραδιοτηλεόραση.

 

Στα σχέδια των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή περιλαμβάνονταν έναν νέο περιεχόμενο σπουδών καθώς και η δημιουργία του Κολεγίου Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας της Μάλτας (MCAST) που εξασφάλιζε παγκοσμίως προσβάσιμη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, το Συμβούλιο Προσόντων της Μάλτας, το κέντρο συντήρησης της Μάλτας (που πλέον έχει καταστεί κέντρο και ινστιτούτο διατήρησης), το Κέντρο Τεχνών και Δημιουργικότητας και το Συμβούλιο Μαλτέζικης Γλώσσας. Δημιούργησε επίσης δύο νέες δημόσιες υπηρεσίες πολιτισμού και κληρονομιάς που τελούσαν υπό την εποπτεία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Τεχνών της Μάλτας (2002) καθώς και τον νόμο περί πολιτιστικής κληρονομιάς (2002).

1996 – 1998

 

Σκιώδης υπουργός παιδείας

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Στο υπουργικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονταν η παιδεία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία, η κληρονομιά, ο πολιτισμός και οι τέχνες, η νεότητα και ο αθλητισμός, καθώς και η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ο αρχηγός του Εθνικιστικού Κόμματος (ΡΝ) της αντιπολίτευσης του είχε αναθέσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το χαρτοφυλάκιο εθνικής παιδείας και πολιτισμού και να ελέγχει τις κυβερνητικές επιδόσεις και τις δαπάνες στον τομέα αυτό.

 

Διατύπωσε το όραμα, τη στρατηγική και το πρόγραμμα στον τομέα αυτό στο πλαίσιο του εναλλακτικού κυβερνητικού προγράμματος του κόμματός του.

1992 – 1996

 

Υπουργός κοινωνικής ανάπτυξης και εσωτερικών

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Στο υπουργικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονταν οι εσωτερικές υποθέσεις, η αστυνομία, η ασφάλεια και τα σωφρονιστικά ιδρύματα καθώς και η υγεία, οι ηλικιωμένοι, η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική πρόνοια, τα παιδιά και γυναίκες.

 

Στους τομείς των εσωτερικών υποθέσεων, της αστυνομίας, της ασφάλειας και των σωφρονιστικών ιδρυμάτων επέβλεψε την προσπάθεια αναδιοργάνωσης της αστυνομίας της Μάλτας, προώθησε σύγχρονες αντιλήψεις για την πολιτική προστασία και ξεκίνησε τη διαδικασία μεταρρύθμισης του σωφρονιστικού συστήματος, προκειμένου να το μετατρέψει σε ένα σύγχρονο τμήμα σωφρονιστικών υπηρεσιών.

 

Στον τομέα της υγείας, στα έργα και τα προγράμματα περιλαμβανόταν και η δημιουργία γηριατρικού νοσοκομείου, η αναβάθμιση του ογκολογικού κέντρο της Μάλτας και η έναρξη της ανάγερσης του νέου γενικού νοσοκομείου (νοσοκομείο Mater Dei). Εκ βάθρων μεταρρύθμιση προωθήθηκε και στον τομέα της νοητικής και ψυχικής υγείας και των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών. Υιοθετήθηκαν σύγχρονες στρατηγικές για την αναβάθμιση του δικτύου των οικογενειακών και κοινοτικών υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ μεγάλη σημασία δόθηκε και στην προαγωγή της υγείας.

 

Δημιούργησε την εθνική επιτροπή ατόμων με αναπηρία, την εθνική επιτροπή για την ισότητα, ανδρών και γυναικών, το ίδρυμα ιατρικών υπηρεσιών, την εθνική υπηρεσία πρόληψης και αποκατάστασης από τον αλκοολισμό και την τοξικομανία (SEDQA) και από κοινού με την οργάνωση CARITAS δημιούργησε το κέντρο αποκατάστασης τοξικομανών San Blas, και με το ίδρυμα Richmond ξεκίνησε το ίδρυμα των ατόμων με νοητική υστέρηση Villa Chelsea.

 

 

 

1987 – 1992

 

Υπουργειο κοινωνικων υπηρεσιων

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Στο υπουργικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβανόταν η υγεία και οι ηλικιωμένοι, η απασχόληση και οι βιομηχανικές σχέσεις, η κοινωνική ασφάλιση, η κοινωνική πρόνοια, τα παιδιά, οι γυναίκες και η στέγαση.

 

Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής προωθήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις. Προώθησε διάφορους νόμους για την προσαρμογή και την αναδιάρθρωση της νομοθεσίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας της Μάλτας. Διαπραγματεύτηκε και συνήψε διμερείς συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης με την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Λιβύη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1990, θεσμοθετήθηκε διά νόμου ο φορέας απασχόλησης και κατάρτισης.

1977 – 1987

 

Γενικός γραμματέας του εθνικιστικού κόμματος (PN)

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Στο Εθνικιστικό Κόμμα προσχώρησε το 1969. Ανέλαβε ηγετικές θέσεις στην οργάνωση της νεολαίας και το 1977 εξελέγη γενικός γραμματέας του κόμματος, θέση που διατήρησε μέχρι το 1987 όταν ορκίστηκε υπουργός. Ήταν πρωταγωνιστής σε τρεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στη διαδικασία αναδιάρθρωσης που μετέτρεψε το Εθνικιστικό Κόμμα, που είχε συσταθεί πριν από το 1880, σε ένα εξαιρετικά επιτυχές εθνικό λαϊκό κίνημα με βάση το τρίπτυχο ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

1976 – 1987

 

Σκιώδης υπουργός εργασίας και κοινωνικής πολιτικής

Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες

 

Ο αρχηγός του Εθνικιστικού Κόμματος (ΡΝ) και της αντιπολίτευσης του είχε αναθέσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το εθνικό χαρτοφυλάκιο στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής και να ελέγχει τις κυβερνητικές επιδόσεις και τις δαπάνες στον τομέα αυτό.

 

Διατύπωσε το όραμα, τη στρατηγική και το πρόγραμμα στον τομέα αυτό στο πλαίσιο του εναλλακτικού κυβερνητικού προγράμματος του κόμματός του.

1976 – 2008

 

Εθνικό κοινοβούλιο

 

 

Εξελέγη στο Κοινοβούλιο στις εκλογές που διενεργήθηκαν το 1976, 1981, 1987, 1992, 1996, 1998 και 2003. Το 2008 εξελέγη Πρόεδρος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αλλη εργασιακή εμπειρία

1993 – μέχρι σήμερα

 

Λέκτορας

Ονομασία και διεύθυνση εργοδότη

 

Τμήμα Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Μάλτας

Κύριες δραστηριότητες

 

Μαθήματα κοινωνικού και εργατικού δικαίου στο Τμήμα Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή του πανεπιστημίου της Μάλτας.

1996 – 1998

 

Δικηγόρος

Ονομασία και διεύθυνση εργοδότη

 

Ganado Sammut, Valletta, Μάλτα

Κύριες δραστηριότητες

 

Άσκηση δικηγορίας στο δικηγορικό γραφείο Ganado Sammut, στη Valletta.

1975 – 1977

 

Δικηγόρος

Ονομασία και διεύθυνση εργοδότη

 

Αυτοαπασχολούμενος

Κύριες δραστηριότητες

 

Άσκηση δικηγορίας.

1969 – 1974

 

Δάσκαλος

Ονομασία και διεύθυνση εργοδότη

 

Τμήμα Παιδείας, Υπουργείο Παιδείας, Κολέγιο De La Salle, Cottonera

Κύριες δραστηριότητες

 

Δίδαξε ιστορία και αγγλικά σε ανώτερες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ημερομηνίες (από – έως)

 

1970 – 1975

Οργανισμός

 

Πανεπιστήμιο Μάλτας

Τίτλος και απονεμηθέν πτυχίο

 

Διδάκτωρ Νομικής

Θέσις

 

Συλλογικές διαπραγματεύσεις και δίκαιο στη Μάλτα

Ημερομηνίες (από – έως)

 

1970 – 1974

Οργανισμός

 

Πανεπιστήμιο Μάλτας

Τίτλος και απονεμηθέν πτυχίο

 

Δημόσιο δίπλωμα συμβολαιογράφου

Ημερομηνίες (από – έως)

 

1966 – 1969

Οργανισμός

 

Πανεπιστήμιο Μάλτας

Τίτλος και απονεμηθέν πτυχίο

 

Δίπλωμα εισαγγελέως

Ημερομηνίες (από – έως)

 

1965 – 1969

Οργανισμός

 

Πανεπιστήμιο Μάλτας

Θέματα

 

Ιστορία, Αγγλικά, Οικονομικά

Τίτλος και απονεμηθέν πτυχίο

 

Bachelor of Arts

Γλώσσες

Μητρική γλώσσα

 

Μαλτεζικη

άλλες γλώσσες

 

Αγγλικά

 

Ιταλικά

Ικανότητα ανάγνωσης

 

Άριστη

 

Άριστη

Ικανότητα γραφής

 

Άριστη

 

Πολύ καλή

Ικανότητα έκφρασης

 

Άριστη

 

Άριστη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Louis Galea ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επαγγελματική πείρα

1. Παρακαλούμε να αναφέρετε τις κυριότερες πτυχές της επαγγελματικής πείρας σας στα δημόσια οικονομικά, στο μάνατζμεντ ή στον έλεγχο του μάνατζμεντ.

Η πείρα μου στα δημόσια οικονομικά και στο μάνατζμεντ είναι καρπός των ετών που υπηρέτησα ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ως Υπουργός και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου για περίοδο 24 ετών στη Μάλτα. Από το 1987 έως το 2008 διετέλεσα Υπουργός Κοινωνικής Πολιτικής (1987-1992), Υπουργός Κοινωνικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών (1992-1996), Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού (1998-2003), και Υπουργός Παιδείας και Απασχόλησης (2003-2008).

Τα χαρτοφυλάκια που καλύφθηκαν από τα διάφορα αυτά Υπουργεία περιλάμβαναν την υγεία και τους ηλικιωμένους, την απασχόληση και τις βιομηχανικές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια, τα παιδιά, τις γυναίκες, τη στέγαση, τις εσωτερικές υποθέσεις, την αστυνομία, την ασφάλεια και τις φυλακές, την παιδεία, τον πολιτισμό, την κληρονομιά και τις τέχνες, τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία, τη νεολαία και τον αθλητισμό, καθώς και στις δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. Κατά την ίδια περίοδο διετέλεσα μέλος διάφορων υπουργικών επιτροπών μεταξύ των οποίων οι υπεύθυνες για την ένταξη στην ΕΕ, τη μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, την μεταρρύθμιση των συντάξεων (ως πρόεδρος) και τον προγραμματισμό και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού.

Πολλές από αυτές τις υπουργικές θέσεις περιλάμβαναν την εξέλιξη μιας ολόκληρης νομοθετικής διαδικασίας και αποφάσεις που αφορούσαν έργα μεγάλης κλίμακας τα οποία χρηματοδοτούνταν από σημαντικές δημόσιες πιστώσεις, καθώς και τη διατήρηση του ελέγχου επί της διαχείρισης τόσο έργων όσο και πιστώσεων. Οι ευθύνες μου περιλάμβαναν την εξασφάλιση του δημοσιονομικού ελέγχου, την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και προϋπολογισμών για τα διάφορα υπουργικά χαρτοφυλάκια και τμήματα υπό την ευθύνη μου και την παρουσίαση λογαριασμών για συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου συμμετείχα επίσης στη μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και του δημόσιου τομέα στη Μάλτα. Επίσης, κατέβαλλα κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση των διαδικασιών που εξασφάλιζαν ότι τα κυβερνητικά προγράμματα εφαρμόζονταν με τον κατάλληλο τρόπο και ότι οι προϋπολογισμοί που διετίθεντο υλοποιούνταν κατά νόμιμο και τακτικό τρόπο σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ως Πρόεδρος εξασφαλίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι, μεταξύ άλλων, σε θέση να ελέγχει και να κρατά υπόλογη την κυβέρνηση για τη δημοσιονομική διαχείριση και τη χρήση των δημοσίων πιστώσεων. Εργάζομαι στο πλαίσιο διάφορων κοινοβουλευτικών επιτροπών, μεταξύ των οποίων η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών, η οποία προεδρεύεται από βουλευτή της αντιπολίτευσης. Ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος είναι επικεφαλής του Εθνικού Ελεγκτικού Φορέα, καθώς και ο Διαμεσολαβητής, είναι αξιωματούχοι του Σώματος. Το Σύνταγμα της Μάλτας επιβάλλει ο Γενικός Ελεγκτής και ο Διαμεσολαβητής να επιλέγονται με κοινοβουλευτικό ψήφισμα το οποίο συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των βουλευτών. Παρακολουθώ τακτικά και είμαι καλά ενημερωμένος για το έργο και τα ευρήματα των υπηρεσιών αυτών, αποστολή των οποίων είναι να εγγυώνται την κατάλληλη εποπτεία, τον έλεγχο και την ορθή αναφορά για την δημοσιονομική και διοικητική διαχείριση της χώρας από την κυβέρνηση. Οι εκθέσεις των εν λόγω επιτροπών παρουσιάζονται στο Κοινοβούλιο μέσω της υπηρεσίας μου.

Ως Υπουργός Κοινωνικής Πολιτικής, ορισμένα από τα βασικά καθήκοντά μου περιλάμβαναν την ίδρυση ενός ειδικευμένου γηριατρικού νοσοκομείου, την αναβάθμιση του κέντρου ογκολογίας της Μάλτας, την έναρξη των εργασιών ανέγερσης ενός νέου γενικού νοσοκομείου (το σημερινό Mater Dei Hospital), τη μεταρρύθμιση της περίθαλψης των διανοητικών νοσημάτων και των ψυχιατρικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, και την αναβάθμιση του δικτύου οικογενειακών και κοινοτικών υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών. Κατά την περίοδο αυτή, πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας της Μάλτας.

Ως Υπουργός Εσωτερικών, Αστυνομίας, Ασφάλειας και Φυλακών, πραγματοποίησα αναδιοργάνωση των αστυνομικών δυνάμεων της Μάλτας, δρομολόγησα την πρώτη επαγγελματική υπηρεσία πληροφοριών της νήσου, εισήγαγα σύγχρονες έννοιες πολιτικής προστασίας και δρομολόγησα μια διαδικασία μεταρρύθμισης των φυλακών, δημιουργώντας ένα σύγχρονο τμήμα σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Ως Υπουργός Παιδείας ήμουν υπεύθυνος για μια εκ βάθρων μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης στη Μάλτα. Οι αλλαγές περιλάμβαναν την καθιέρωση νέου εθνικού διδακτικού προγράμματος που ήταν απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις ποιότητας της εκπαίδευσης στα σχολεία και για την ίδρυση του Μαλτέζικου Κολεγίου Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας (MCAST). Το Ίδρυμα για τα Σχολεία του Αύριο, το Ίδρυμα για τις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, η Εθνική Επιτροπή Ανώτερης Εκπαίδευσης, καθώς και το Συμβούλιο Επαγγελματικών Προσόντων Μάλτας ήταν τέσσερις σημαντικές υπηρεσίες που ιδρύθηκαν για να καταστήσουν επαγγελματικές τις δραστηριότητες του τομέα και να ενισχύσουν τη χάραξη πολιτικής. Σήμερα οι υπηρεσίες αυτές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαδικασία μετασχηματισμών και αλλαγής.

Ως Υπουργός υπεύθυνος για τον πολιτισμό, την κληρονομιά και τον αθλητισμό, ίδρυσα την Μαλτέζικη Κληρονομιά, που είναι ο οργανισμός ο οποίος διοικεί όλα τα δημόσια μουσεία, το Μαλτέζικο Κέντρο Ανακαίνισης (σήμερα Ινστιτούτο και Κέντρο Διατήρησης), το Μαλτέζικό Συμβούλιο Πολιτισμού και Τεχνών, το Κέντρο Αγίου Ιωάννη για τη Δημιουργικότητα και το Συμβούλιο για τη Μαλτέζικη Γλώσσα.

Ως Υπουργός υπεύθυνος για την απασχόληση, ίδρυσα την Εταιρεία Απασχόλησης και Εκπαίδευσης (πρόκειται για τον μαλτέζικο οργανισμό απασχόλησης) το 1990. Προέδρευσαν στον εθνικό γύρο βιομηχανικών διαπραγματεύσεων, όπου συμμετείχαν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου τομέα και που οδήγησε στην επιτυχή περάτωση της Συλλογικής Σύμβασης 2005-2010 για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Στη συνέχεια ήμουν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Δράσης της Μάλτας για την Απασχόλησης και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων σχετικά με τα θέματα απασχόλησης, ενώ αργότερα ήμουν υπεύθυνος για την από κοινού καθοδήγηση της μεταρρύθμισης των συντάξεων, μια θεμελιώδη και ευρύτατη διαρθρωτική μεταρρύθμιση στη Μάλτα.

Κατά τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Μάλτας στην ΕΕ, ήμουν συμπρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Μάλτας. Η επιτροπή αυτή διαδραμάτισε καίριο ρόλο στο να προσδοθεί μια κοινοβουλευτική διάσταση στην ενταξιακή διαδικασία της Μάλτας και δημιούργησε τον πρώτο επίσημο σύνδεσμο μεταξύ του κοινοβουλίου της Μάλτας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα τελευταία 13 χρόνια παρέδιδα τακτικά μαθήματα στη νομική σχολή και τη σχολή οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων και λογιστικής του Πανεπιστημίου της Μάλτας, σε θέματα δημοσίου δικαίου και ιδίως κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας, που είναι η ειδικότητά μου.

2. Ποιες είναι οι τρεις σημαντικότερες αποφάσεις στη λήψη των οποίων συμμετείχατε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής σας;

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας μου στην πολιτική και την δημόσια διοίκηση, συμμετείχα σε αρκετές σημαντικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες σε τομείς για τους οποίους ήμουν άμεσα υπεύθυνος, καθώς και στους ευρύτερους κυβερνητικούς τομείς. Πιστεύω ότι τρεις είναι οι τομείς όπου η προσωπική μου συμβολή και δέσμευση έπαιξαν καθοριστικό ρόλο:

α)     Σε όλη της δεκαετία του 1970 και του 1980, το κόμμα του οποίου ήμουν γενικός γραμματέας και αργότερα κορυφαίο μέλος του Προεδρείου, εργάστηκε ακαταπόνητα για να μετασχηματίσει τη Μάλτα σε μια ανοικτή και δυναμική οικονομία, δρομολογώντας ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό, το δικαστικό, το οικονομικό και το κοινωνικό σύστημα. Αυτή η διαδικασία πρωταρχικών μεταρρυθμίσεων οδήγησε τη Μάλτα στο να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλη την τήρηση του κοινοτικού κεκτημένου που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, για όλους ανεξαιρέτως τους Μαλτέζους πολίτες σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Είχα την τιμή να είμαι πρωταγωνιστής, μαζί με άλλους, στον επιτυχημένο μετασχηματισμό, την αντοχή και την αποφασιστικότητα της Μάλτας.

β)     Μεταξύ του 1987 και του 1996, ήμουν επικεφαλής ενός ευρύτατου μεταρρυθμιστικού προγράμματος στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής το οποίο είχε στόχο να μετατοπίσει το κράτος πρόνοιας της Μάλτας από μια κουλτούρα εξάρτησης σε μια νοοτροπία όπου το άτομο ενδυναμώνεται να αναλάβει μεγαλύτερο έλεγχο του δυναμικού του και όπου το κράτος παρεμβαίνει με περισσότερο εξατομικευμένα μέτρα.

Τούτο σήμαινε την έγκριση νέας νομοθεσίας και τη δημιουργία νέων δομών και προγραμμάτων στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, της πρόνοιας, της υγείας, των ηλικιωμένων, των γυναικών και της απασχόλησης. Υπό την εποπτεία μου ιδρύθηκε η Εταιρεία Απασχόλησης και Κατάρτισης, ενώ επίσης ξεκίνησε η ανέγερση ενός νέου γενικού νοσοκομείου. Επίσης ήμουν πρωταγωνιστής στην πρόσφατη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος της Μάλτας.

γ)      Ως Υπουργός Εκπαίδευσης, δρομολόγησα μια ριζική μεταρρύθμιση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος τα ης Μάλτας και απεύθυνα μια έκκληση "Κάθε παιδί να πετύχει". Οι προτεραιότητες αναδιατάχθηκαν, ώστε να αναδιοργανωθεί το δημόσιο σχολικό σύστημα, πράγμα που σήμαινε από ένα κατακερματισμένο σύστημα να δημιουργηθεί το σύστημα των κολλεγίων που αποτελείται από δέκα περιφερειακά κολλέγια τα οποία προσφέρουν συνεχή και απρόσκοπτη πρόοδο για τα παιδιά, από το νηπιαγωγείο και το πρωτοβάθμιο επίπεδο έως το δευτεροβάθμιο, χωρίς εμπόδια και υπέρμετρες πολιτικές προσανατολισμού.

Το 2001 ίδρυμα το Μαλτέζικο Κολλέγιο Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας. Αυτό πρόσφερε σύγχρονες λύσεις στον τομέα της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Μαλτέζικο Κολλέγιο Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας θα προσφέρει τη βάση προκειμένου η Μάλτα στα επόμενα χρόνια να βασίζεται στις γνώσεις και είμαι υπερήφανος που ήμουν στην πρώτη γραμμή προκειμένου το ίδρυμα αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Ανεξαρτησία

3. Η Συνθήκη ορίζει ότι τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ασκούν τα καθήκοντά τους "με πλήρη ανεξαρτησία". Πώς θα εφαρμόζατε την υποχρέωση αυτή στα μελλοντικά σας καθήκοντα

Η Συνθήκη ορίζεται ότι τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου "ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία". Επόμενα άρθρα της ίδιας Συνθήκης τονίζουν επίσης ότι τα μέλη "παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας" σε προσωπικό επίπεδο και ότι "κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ζητούν ούτε δέχονται υποδείξεις από καμία κυβέρνηση ή άλλον οργανισμό".

Στο φως των διάφορων αναφορών στην ανεξαρτησία, πιστεύω ότι τα μέλη του Συνεδρίου πρέπει να έχουν την ικανότητα να σκέπτονται και να ενεργούν χωρίς προκατάληψη, κατά όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο, απαλλαγμένα από σύγκρουση συμφερόντων και με όσο το δυνατόν πιο αμερόληπτες συμβουλές εμπειρογνωμόνων.

Προτίθεμαι να μεριμνήσω ώστε, σε οποιονδήποτε από τους ελέγχους διενεργηθούν υπό την ευθύνη μου, δεν θα υπάρχουν νομικοί φραγμοί στην εκτέλεση των ελέγχων, ότι οι πόροι για τη διενέργεια των ελέγχων θα είναι επαρκείς, ότι δεν θα υπάρχουν παρεμβάσεις από άλλους φορείς στη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων, ότι θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για τους εν λόγω ελέγχους, ότι τα ελεγκτικά πορίσματα θα εκτίθενται αντικειμενικά και ότι τα καθήκοντα θα εκτελούνται με διαφάνεια.

Από την άποψη αυτή, θα μεριμνήσω για την τήρηση των διατάξεων περί ανεξαρτησίας που περιέχονται στη Διακήρυξης της Λίμας για τις Ελεγκτικές Αρχές του INTOSAI, των επιπρόσθετων αρχών της Διακήρυξης του Μεξικού περί Ανεξαρτησίας, καθώς και των διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ σε σχέση με την ανεξαρτησία του Συνεδρίου.

Πιστεύω επίσης ακράδαντα ότι, χωρίς να θίγεται ο ανοικτός διάλογος και η ενεργητική ακρόαση και κατανόηση όλων των άλλων οργάνων της Ένωσης, τα μέλη του Συνεδρίου χρειάζονται το ιδιαίτερο περιβάλλον για να προβληματίζονται και να καταλήγουν σε αμερόληπτες και αντικειμενικές απόψεις, και να είναι σε θέση να επιδεικνύουν κατά τις αλληλεπιδράσεις τους μια ισορροπημένη απόσταση από όλα τα μέρη που ενδέχεται να έχουν συμφέρον σχετικά με τα ευρήματα του Συνεδρίου.

Εάν διοριστώ, από το σημείο αυτό και στο εξής θα είμαι απαλλαγμένος από οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση, αμειβόμενη ή όχι. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διατηρεί κανείς αυτό το καθεστώς έτσι ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη ανεξαρτησία και να αποφεύγει οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ήδη έχω εξοικειωθεί καλά με το μέλημα να υιοθετώ πάντοτε χωρίς καμιά εξαίρεση μια πλήρως αυτόνομη και ανεξάρτητη στάση.

Η πρόταση που παρατίθεται στην ερώτηση που μου υποβλήθηκε, καταλήγει με τη διαβεβαίωση ότι η ανεξαρτησία του Συνεδρίου είναι "προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης". Πιστεύω ότι ένα Ελεγκτικό Συνέδριο που εκτελεί με ανεξαρτησία και ακεραιότητα τις λειτουργίες του προωθεί το συμφέρον όλων των μερών.

4. Σας έχει χορηγηθεί απαλλαγή για τα καθήκοντα μάνατζμεντ που εκτελέσατε προηγουμένως, αν προβλέπεται τέτοια διαδικασία;

Η διαδικασία απαλλαγής που αναφέρεται εδώ δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωσή μου.

Υπό τις παρούσες συνθήκες, εφόσον διοριστώ, θα εγκαταλείψω το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής, ανακοινώνοντας την παραίτησή μου στην Βουλή των Αντιπροσώπων και γραπτώς στον Γραμματέα του Σώματος.

5. Έχετε επιχειρηματικές ή χρηματοοικονομικές συμμετοχές ή οποιεσδήποτε άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα μελλοντικά σας καθήκοντα; Είστε διατεθειμένος να γνωστοποιήσετε όλα σας τα οικονομικά συμφέροντα και τις άλλες δεσμεύσεις προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να τα δημοσιοποιήσετε; Σε περίπτωση που εμπλέκεσθε σε οποιαδήποτε υπό εξέλιξη δικαστική διαδικασία, θα μπορούσατε να αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία;

Δεν έχω επιχειρηματικά ή οικονομικά συμφέροντα ή άλλες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα συγκρούονταν με τα καθήκοντά μου ως μέλους του Συνεδρίου. Επί έτη έχω συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του τρέχοντος Κώδικα Δεοντολογίας των υπουργών και βουλευτών της Μάλτας και αποκαλύπτω δημόσια οποιαδήποτε τέτοια συμφέροντα, θέσεις ή δεσμεύσεις. Πρόθυμα θα αποκαλύψω οποιαδήποτε τέτοια συμφέροντα και δεσμεύσεις στον Πρόεδρο του Συνεδρίου και δεν έχω πρόβλημα με τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Συνεδρίου. Δεν συμμετέχω σε καμία δικαστική διαδικασία που θα μπορούσε με οποιοδήποτε τρόπο να έρθει σε σύγκρουση με τα καθήκοντά μου ως μέλους του Συνεδρίου.

6. Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα, ή από οποιοδήποτε ενεργό λειτούργημα με αρμοδιότητες σε πολιτικό κόμμα, μετά τον διορισμό σας ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

Με τον διορισμό μου ως μέλος του Συνεδρίου θα παραιτηθώ από τη θέση μου ως Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μετά την εκλογή μου ως Προέδρου της Βουλής έχω ήδη αναστείλει όλες τις ενεργές αρμοδιότητες και τα καθήκοντα στο πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκω και ως μέλος του Συνεδρίου θα εξακολουθήσω να απέχω από κάθε ενεργό πολιτικό ρόλο.

7. Πώς θα αντιμετωπίζατε ένα σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, ή ακόμη απάτης και/ή δωροδοκίας, με ενεχομένους από το κράτος μέλος καταγωγής σας;

Θα αντιμετώπιζα οποιοδήποτε σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, απάτης ή δωροδοκίας με τον ίδιο τρόπο σε κάθε περίπτωση, τόσο εάν αφορούσε τη χώρα μου όσο και εάν αφορούσε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ή εκ πρώτης όψεως περιστάσεις για οποιοδήποτε σημαντικό κρούσμα παρατυπίας, απάτης ή δωροδοκίας θα εξασφαλίσω ότι το Συνέδριο θα διενεργήσει πλήρη διερεύνηση ώστε να διαπιστώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παρατυπίας ή παρανομίας και να εντοπίσει τους ενδεχομένως εμπλεκόμενους παράγοντες. Σε διαβούλευση με τα μέλη του Συνεδρίου και ύστερα από εξονυχιστικό έλεγχο των πορισμάτων η υπόθεση θα παραπεμφθεί στη συνέχεια στον OLAF.

Ως μέλος του Συνεδρίου το πρώτο μου καθήκον θα είναι απέναντι στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στις αντίστοιχες λειτουργίες του. Πιστεύω ακράδαντα ότι η αμερόληπτη αξιολόγηση των ζητημάτων που συνδέονται με καταστάσεις αθέτησης που περιλαμβάνουν τη χώρα μου θα εξακολουθεί να είναι προς το συμφέρον της και κατά συνέπεια θα εκτελέσω τα καθήκοντά μου με τη δέουσα ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα, επιμέλεια και βασανιστικό έλεγχο όπως στις περιπτώσεις που αφορούν οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος.

Υπό την τρέχουσα ιδιότητά μου ως Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Μάλτα, υποχρεούμαι παρομοίως να αντιμετωπίζω τα θέματα με αμερόληπτο αντικειμενικό τρόπο. Πρέπει να πω ότι απολαμβάνω του σεβασμού και των δύο πλευρών του Σώματος για τον τρόπο με τον οποίο έχω διεκπεραιώσει το ρόλο μου.

Εκτέλεση των καθηκόντων

8. Ποια βασικά χαρακτηριστικά θα έπρεπε να έχει μια νοοτροπία υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία;

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων είναι η οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πιστώσεων και των πόρων για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων.

Ο έλεγχος πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί προμηθειών, καθώς και τη λειτουργία συστημάτων που να εξασφαλίζουν τις λιγότερο δαπανηρές επιχειρησιακές επιλογές. Η αποδοτικότητα εξασφαλίζει την οικονομική αποτελεσματικότητα των τρεχουσών δραστηριοτήτων και διευθυντικών αποφάσεων ενώ η αποτελεσματικότητα αξιολογεί κατά πόσο το συνολικό σύστημα κόστους και διαχείρισης είναι επιτυχημένο ως προς την επίτευξη των σκοπούμενων αποτελεσμάτων. Το ερώτημα είναι αν τα αποτελέσματα μετρώνται σαφώς και εάν έχουν τον επιθυμητό αντίκτυπο.

Η υγιής δημοσιονομική διαχείριση καταδεικνύεται επίσης από τα εξής:

· Ικανές και κατάλληλες διευθυντικές δομές, εκπαιδευμένο και επαρκές προσωπικό, καθώς και ουσιαστική γνώση των κανονισμών που ισχύουν·

· Επαρκής στρατηγικός προγραμματισμός, σαφώς καθορισμένοι στόχοι και καθήκοντα, σαφής ορισμός των ευθυνών του προσωπικού, και σαφής πληροφόρηση και επικοινωνία σε όλη την έκταση του οργανισμού·

· Επαρκή πληροφοριακά συστήματα, έγκαιρες και ακριβείς καταχωρήσεις, διαθεσιμότητα όλων των αποδεικτικών εγγράφων που αφορούν τρίτους, ελεγκτικό ίχνος και τεκμήρια συμμόρφωσης με τις γενικές διαδικασίες προμηθειών, καθώς και τακτικές διευθυντικές αξιολογήσεις της απόδοσης·

· Εσωτερικοί έλεγχοι, εκτιμήσεις κινδύνου και ύπαρξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου·

· Έγκαιρη υποβολή χρηματοπιστωτικών εκθέσεων για τους εξωτερικούς εμπλεκόμενους·

· Εξωτερικές ελεγκτικές εκθέσεις χωρίς επιφυλάξεις και υλοποίηση, από τη διοίκηση, των συστάσεων των εξωτερικών ελέγχων·

· Τεκμήρια συνεχιζόμενων προσπαθειών για την αντιμετώπιση των αδυναμιών ή την υλοποίηση των συστάσεων μέσω εσωτερικών ελέγχων, εσωτερικών και εξωτερικών λογιστικών ελέγχων και άλλων διαδικασιών επισκόπησης.

9. Σύμφωνα με τη Συνθήκη, το Ελεγκτικό Συνέδριο επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών ελέγχου του επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Πώς θα χαρακτηρίζατε τα καθήκοντά σας όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ειδικότερα, προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού;

Το Συνέδριο επικουρεί το Κοινοβούλιο στην άσκηση των ελεγκτικών εξουσιών του σε σχέση με την υλοποίηση του προϋπολογισμού, μέσω της υποβολής των ελεγκτικών του εκθέσεων για τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ, ιδίως μέσω της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Το Συνέδριο ενημερώνει το Κοινοβούλιο, με μια Δήλωση Αξιοπιστίας σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων. Στην διαδικασία αυτή διασφαλίζει και προωθεί "τα δημοσιονομικά συμφέροντα των πολιτών της Ένωσης".

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο φορέας που ελέγχει τις δαπάνες της ΕΕ. Εξετάζει ζητήματα σχετικά με την συγκέντρωση και τη δαπάνη των πιστώσεων της ΕΕ, τούτο δε στο φως των ευρημάτων του Συνεδρίου, των απόψεών του για τους κινδύνους και το μετριασμό τους, καθώς και τις ενδεχόμενες βελτιώσεις στη χρήση των πιστώσεων.

Στις επαφές του με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού το Συνέδριο δέχεται πολύτιμη αναπληροφόρηση σε τομείς ενδεχόμενης ανησυχίας ή αθέτησης, όπου αυτή μπορεί να βοηθήσει το πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου.

Ως μέλος του Συνεδρίου το καθήκον μου θα είναι να παρουσιάζω στο Κοινοβούλιο τα ευρήματα του Συνεδρίου σε πνεύμα ανοικτού διαλόγου και συνεργασίας, παρουσιάζοντας την ελεγκτική μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, την αξιολόγηση και τις απόψεις σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου που συνεπάγονται τα ευρήματα αυτά. Τούτο αναμένεται να βοηθήσει ώστε το Κοινοβούλιο να εκτελεί καλύτερα τις λειτουργίες του όσον αφορά τον προϋπολογισμό και γενικότερα να τελειοποιηθεί το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Η αυξανόμενη σημασία την οποία προσδίδει το Κοινοβούλιο στα ευρήματα του Συνεδρίου αποτελεί το κλειδί για μελλοντικές υγιείς ανταλλαγές απόψεων και για καλύτερη εκτίμηση της λειτουργίας των δύο Οργάνων μέσα στην Ένωση.

10. Ποια νομίζετε ότι είναι η προστιθέμενη αξία του ελέγχου επίδοσης (performance audit) και με ποιους τρόπους θα έπρεπε τα πορίσματά του να ενσωματώνονται στο μάνατζμεντ;

Οι έλεγχοι επίδοσης χρησιμεύουν στην αξιολόγηση της λειτουργίας οντοτήτων από πλευράς οικονομικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, όπως προσδιορίσαμε στα προηγούμενα. Οι έλεγχοι αυτοί αντιμετωπίζουν ένα βασικό ερώτημα: δεδομένου ενός συνόλου στόχων πολιτικής, γίνονται τα κατάλληλα πράγματα με τον κατάλληλο τρόπο;

Τούτο βοηθά να εκτιμηθεί η οικονομία των δραστηριοτήτων σύμφωνα με υγιείς διοικητικές αρχές και πρακτικές· κατά πόσον χρησιμοποιούνται αποδοτικά οι ανθρώπινοι, οικονομικοί και άλλοι πόροι· καθώς και τα επιτεύγματα της ελεγχόμενης οντότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του πραγματικού αντικτύπου σε σύγκριση με τις προθέσεις.

Βασικό όφελος του ελέγχου επίδοσης είναι ο μηχανισμός του που δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητηθεί η τρέχουσα πρακτική και να αξιολογηθεί έτσι ώστε να εξευρεθούν αδυναμίες ή ελλείψεις, εφόσον υπάρχουν, και έτσι να παραχθούν συστάσεις για ενδεχόμενες βελτιώσεις. Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει να διενεργηθεί αυτή η αναζήτηση των βελτιώσεων με διαρθρωμένο και συστηματικό τρόπο.

Το ιδιαίτερο δίδαγμα που παρέχεται από έναν έλεγχο επίδοσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διοίκηση του οργανισμού, η οποία ενδέχεται να έχει τόσο πολύ απορροφηθεί στην λεπτομερή εκτέλεση των καθηκόντων της που να μην είναι σε θέση να εκτιμήσει πλήρως το δυναμικό βελτίωσης των τρεχουσών πρακτικών. Η διοίκηση πρέπει να εκμεταλλευτεί τα ευρήματα ενός ελέγχου επίδοσης επιδεικνύοντας ανοικτό πνεύμα για την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των συστάσεων στο δικό της πρόγραμμα αλλαγής.

Είναι καίριο να υπάρχουν μηχανισμοί επακολούθησης έτσι ώστε να προσδιορίζεται εάν και σε ποιο βαθμό έχουν υιοθετηθεί οι συστάσεις από τη διεύθυνση. Οι οντότητες οι οποίες λαμβάνουν έντονες συστάσεις για τη βελτίωση πλευρών των λειτουργιών τους ή της διοίκησής τους πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σε σχέση με την υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Η πείρα από τη δημόσια ζωή διδάσκει ότι η αξία των συστάσεων βρίσκεται μόνο στην ορθή και έγκαιρη υλοποίησή τους.

11. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, τους εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών) όσον αφορά τον έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ;

Η συνεργασία μπορεί να βελτιωθεί εάν προωθηθεί περαιτέρω ένας κοινός σκοπός μεταξύ αυτών των οργάνων, ώστε να ενισχύεται το γενικό πλαίσιο συνεργασίας και εργασίας με βάση τον γενικότερο σκοπό της διασφάλισης των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Καίριο ρόλο για την αποτελεσματική συνεργασία διαδραματίζει επίσης η βαθιά γνώση και κατανόηση των αντίστοιχων καταστατικών διατάξεων, εξουσιών, λειτουργιών και περιορισμών των διαφόρων εθνικών ελεγκτικών συστημάτων. Η ύπαρξη διαφορετικών δικαιοδοσιών απαιτεί την ευελιξία στη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό της ανεξαρτησίας και της νομιμότητάς τους.

Μια τέτοια εξέλιξη πρέπει να καλλιεργείται και να προωθείται σε διάφορα επίπεδα: σε πολιτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη στρατηγική σύγκλιση κατά τον εντοπισμό προτεραιοτήτων· σε επιχειρησιακό επίπεδο ώστε να αναπτύσσεται μια "κοινή τεχνική γλώσσα" που θα διευκολύνει την αποτελεσματική και πρακτική αλληλεπίδραση.

Η σημασία μιας τέτοιας συνεργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Συνέδριο στην επόμενη περίοδο, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι η "επιμερισμένη διαχείριση" είναι ένας τομέας που μπορεί να ωφεληθεί αισθητά από τους αποτελεσματικότερους πρωτογενείς ελέγχους εντός των κρατών μελών, τα δε εθνικά ελεγκτικά ιδρύματα μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε μια τέτοια διαδικασία.

Πρέπει να διερευνηθούν ενεργητικά όλες οι ευκαιρίες για να ενθαρρυνθεί η μεγαλύτερη συνεργασία, με την καλύτερη δυνατή χρήση των ήδη υφιστάμενων μηχανισμών (όπως είναι η Επιτροπή Επαφών των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων) και ad-hoc πρωτοβουλίες (όπως οι διακοινοβουλευτικές διασκέψεις), οι οποίες προωθούν τα οφέλη της ενισχυμένης συνεργασίας.

Έχω επίγνωση του γεγονότος ότι το Συνέδριο δρομολογεί ένα πιλοτικό έργο σχετικά με τους συντονισμένους ελέγχους όπου συμμετέχουν ορισμένα εθνικά ελεγκτικά ιδρύματα. Τούτο υπόσχεται να είναι ενδιαφέρουσα εξέλιξη· έχει το δυναμικό να προσφέρει μια νέα οδό για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών ιδρυμάτων.

Άλλες ερωτήσεις

12. Θα αποσύρατε την υποψηφιότητά σας αν η γνώμη του Κοινοβουλίου για τον διορισμό σας ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν δυσμενής;

Καταρχήν πιστεύω ότι όλα τα μέλη του Συνεδρίου πρέπει να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδίως του Κοινοβουλίου.

Παρά το γεγονός ότι ο διορισμός μου στο Συνέδριο υπεβλήθη από την κυβέρνηση της Μάλτας, δεν επιθυμώ να επιμείνω στην υποψηφιότητά μου σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο σχηματίσει δυσμενή γνώμη σχετικά με το διορισμό μου ως μέλους του Συνεδρίου.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έθετε εν κινδύνω την απαραίτητη καλή πίστη και συνεργασία ανάμεσα στο Συνέδριο και το Κοινοβούλιο και θα υπονόμευε τη θέση και υπόληψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. .

Πιστεύω ότι αξίζω την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και θα υπηρετήσω πιστά την αποστολή του Συνεδρίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Γεώργιος Σταυρακάκης, Søren Bo Søndergaard

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper