MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Louis Galea tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

17.3.2010 - (C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Inés Ayala Sender
PR_NLE_art108

Menettely : 2010/0808(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0042/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0042/2010
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää Louis Galea tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0020/2010),

–    ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 15. maaliskuuta 2010 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan,

–    ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7‑0042/2010),

A. toteaa, että Louis Galea täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset,

1.  antaa myönteisen lausunnon ehdotuksesta nimittää Louis Galea tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.

LIITE 1: LOUIS GALEAN ANSIOLUETTELO

Henkilötiedot

Nimi

 

Louis Galea

Kansalaisuus

 

Maltan

Syntymäaika

 

2. tammikuuta 1948

Poliittinen ura

2008 –

 

Parlamentin puhemies

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Valittiin yksimielisesti Maltan yksikamarisen parlamentin puhemieheksi toukokuussa 2008. Puhemiehen tehtäviin kuuluu parlamentin toiminnan johtaminen puolueettomasti ja riippumattomasti sekä asianmukaisen ilmapiirin edistäminen hallituksen ja opposition väliselle myönteiselle vuoropuhelulle.

 

Puhemies huolehtii, että parlamentti kykenee tarkastelemaan hallituksen toimintaa ja pitämään sitä vastuullisena varainhoidon ja julkisten varojen käytön suhteen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi puhemies pitää yhteyttä parlamentin eri valiokuntiin, kuten julkisen talouden valiokuntaan, sekä edustajainhuoneen virkamiehiin, kuten valtion tilintarkastusviraston pääjohtajaan ja oikeusasiamieheen.

1987 – 1996, 1998 – 2008

 

Hallituksen ministeri

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Ministerinä pääministeri Edward Fenech Adamin hallituksissa vuosina 1987–1996 ja 1998–2004 sekä pääministeri Lawrence Gonzin hallituksissa vuosina 2004–2008. Jäsenenä myös useissa ministerivaliokunnissa, kuten EU:n jäseneksi liittymisestä, julkistalouden uudistamisesta, eläkeuudistuksesta (puheenjohtaja) ja talousarvion suunnittelusta ja prioriteeteista vastaavissa ministerivaliokunnissa.

 

Omaa strategiaan, organisaatioihin, markkinointiin, hallintoon ja viestintään liittyviä kykyjä, joissa korostuvat kulttuurin muutos, julkisten organisaatioiden muutos ja uudelleenjärjestely sekä henkilöresurssien kehittäminen. On työskennellyt suorituspohjaisen hallintokulttuurin, laatujohtamisen, vastuuvelvollisuusjärjestelmien, asiakassuhdehallinnon, asiakaspalvelun, markkinoinnin ja liiketoiminnan suunnittelun puolesta.

 

Ministerivuosinaan hän oli aktiivisesti sitoutunut Maltan julkishallintoon ja parempaa hallintoa tavoitteleviin julkisen sektorin uudistuksiin. Ministerisalkkujensa vuoksi hänen vastuullaan oli merkittävä prosenttiosuus maan talousarvion toteuttamisesta. Hallituksen politiikan mukaisesti ja yhdessä eri ministeriöiden osastojen, toimistojen ja virastojen päällikköjen kanssa hän työskenteli vahvistaakseen valvontaoikeuksia koskevia mekanismeja siten että ohjelmat pantiin täytäntöön ja kohdennetut budjettivarat käytettiin laillisella ja asianmukaisella tavalla ja vakaan varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

 

Merkittävää kokemusta viestinnästä ja neuvotteluista ammattiliittojen, hallinnollisten elinten, julkisten viranomaisten ja virastojen, vapaaehtoisjärjestöjen ja yleisemminkin kansalaisyhteiskunnan kanssa.

2003 – 2008

 

Opetus- ja työvoimaministeri

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Ministerisalkku sisälsi opetus-, työvoima-, työmarkkina-, kirjasto- ja arkisto-, nuoriso- ja urheiluasiat.

 

Julkisen koulujärjestelmän uudistaminen yhteydessä monissa kouluissa yhdistettiin ensimmäisen ja toisen asteen opetus sekä korkeakouluopintoja yhdeksi jatkuvaksi koulutusketjuksi. Lisää uudistuksia tapahtui koulutussäädöksen (2006), kansallisarkistosäädöksen (2005), urheilusäädöksen (2003) ja maltan kieltä koskevan säädöksen (2003) kautta.

 

Vuosien 2004 ja 2005 aikana pääministeri nimitti hänet yhdessä sosiaaliministerin kanssa luomaan perinpohjaisen ja kauaskantoisen eläkejärjestelmän rakenne- ja rahoitusuudistuksen, joka tuli voimaan vuonna 2007.

 

Näinä vuosina hän toimi myös puheenjohtajana julkishallinnon ammattiliittojen kanssa käytävissä työmarkkinaneuvotteluissa, jotka johtivat julkishallinnon työehtosopimuksen tekemiseen vuosiksi 2005–2010.

 

Vuosina 2004–2008 hän toimi myös EU:n ministerineuvoston jäsenenä koulutus-, nuoriso- ja kulttuuriasioissa sekä työvoima-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioissa.

1998 – 2004

 

Yhteispuheenjohtaja, maltan ja EU:n parlamentaarinen sekavaliokunta

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Toimi Maltan liittymisneuvottelujen ajan Maltan ja EU:n parlamentaarisen sekavaliokunnan yhteispuheenjohtajana. Työskenteli Maltan parlamentin molempien laitojen kansanedustajien kanssa sekä sekavaliokunnassa jäseninä olevien Euroopan parlamentin jäsenten ja esittelijöiden kanssa varmistaakseen, että Maltan hallitus Euroopan komissio ymmärtävät selkeästi sekavaliokunnan jäsenten sekä heidän vaalipiiriensä ihmisten huolenaiheet.

 

Sekavaliokunta oli keskeisessä roolissa parlamentaarisen ulottuvuuden tuojana Maltan valmistellessa liittymistä EU:n jäseneksi, ja se oli ensimmäinen virallinen yhteys Maltan parlamentin ja EU:n parlamentin välillä.

1998 – 2003

 

Opetus- ja kulttuuriministeri

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Ministerisalkku sisälsi koulutus-, kirjasto- ja arkisto-, perinne-, kulttuuri- ja taide-, nuoriso- ja urheiluasiat sekä julkisen tiedonvälityksen.

 

Tällä kaudella toteutetuista lukuisista uudistuksista mainittakoon uusi kansallinen opetussuunnitelma sekä kaikille avointa ammatillista koulutusta ja täydennyskoulutusta antavan Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) -oppilaitoksen, Maltan ammattipätevyysneuvoston, Maltan restaurointikeskuksen, taide- ja luovuuskeskuksen sekä Maltan kielineuvoston perustaminen, Hän perusti myös kaksi uutta kulttuuri- ja kulttuuriperintövirastoa sen jälkeen, kun oli johtanut parlamentissa Maltan kulttuuri- ja taidekeskussäädöksen (2002) ja kulttuuriperintösäädöksen (2002) hyväksymistä.

1996 – 1998

 

Opetusasioiden varjoministeri

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Ministerisalkku sisälsi koulutus-, kirjasto- ja arkisto-, perinne-, kulttuuri- ja taide-, nuoriso- ja urheiluasiat sekä julkisen tiedonvälityksen. Sai kansallispuolueelta ja oppositiojohtajalta tehtävän seurata kriittisellä silmällä kansallista koulutuspolitiikkaa ja kulttuuripolitiikkaa sekä tarkkailla hallituksen toimintaa ja menoja tällä alalla.

 

Laati tätä alaa koskevan näkemyksen, strategian ja ohjelman osana puolueen vaihtoehtoista hallitusohjelmaa.

1992 – 1996

 

Sosiaalisesta kehityksestä ja sisäasioista vastaava ministeri

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Ministerisalkkuun kuuluivat sisäasiat, poliisi-, turvallisuus- ja vankeinhoitoasiat sekä terveyshuolto ja vanhusten asiat, sosiaaliturva- ja palvelut, lasten asia sekä naisten asiat.

 

Sisäasioiden, poliisi-, turvallisuus- ja vankeinhoitoasioiden aloilla hän johti Maltan poliisivoimien uudelleenorganisointia, otti käyttöön väestönsuojelun uudenaikaisia käsitteitä ja käynnisti vankeinhoitolaitoksen uudistamishankkeen.

 

Terveydenhoitoalalla hankkeisiin ja ohjelmiin kuuluivat erikoistuneen vanhustensairaalan perustaminen, Maltan syöpäkeskuksen kehittäminen ja uuden keskussairaalan (nykyinen Mater Dei -sairaala) rakennusurakan käynnistäminen. Mielenterveyspalvelujen ja psykiatrisen hoidon laitokset ja palvelut uudistettiin kokonaisvaltaisesti. Perheiden ja yhteisöjen varaan rakentuvien terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen verkoston parantamisessa käytettiin moderneja strategioita, ja kansanterveyden edistämiseen kiinnitettiin runsaasti huomiota.

 

Perusti vammaisten henkilöiden kansallisen komitean, sukupuolten tasa-arvoa edistävän kansallisen komitean, lääkäripalvelusäätiön, alkoholin ja huumausaineiden väärinkäytön torjuntaa ja väärinkäyttäjien kuntouttamista käsittelevän viraston, San Blas -vieroitusklinikan (yhdessä Caritasin kanssa) sekä Villa Chelsea -turvakodin mielenterveysongelmaisille (yhdessä Richmond-säätiön kanssa).

 

 

 

1987 – 1992

 

Sosiaaliministeri

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Ministerisalkkuun kuuluivat terveydenhoito ja vanhusten asiat, työllisyys ja työmarkkinasuhteet, sosiaaliturva ja -palvelut, lasten asiat, naisten asiat ja asuntoasiat.

 

Sosiaalipolitiikan alalla toteutettiin suuria uudistuksia ja rakennemuutoksia. Ajoi läpi useita Maltan sosiaaliturvaan ja –huoltoon liittyviä lakeja. Neuvotteli ja solmi kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia Australian, Kanadan, Libyan ja Ison-Britannian kanssa. Vuonna 1990 perustettiin lakisääteinen työllisyys- ja koulutusyhtiö.

1977 – 1987

 

Kansallispuolueen (PN) pääsihteeri

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Liittyi kansallispuolueen jäseneksi vuonna 1969. Siirtyi puolueen nuorisoliikkeen johtotehtävistä puolueen pääsihteeriksi vuonna 1977 tapahtuneessa äänestyksessä ja jatkoi tehtävässään ministeriksi tuloonsa saakka vuoteen 1987. Toteutti vuonna 1880 perustetun kansallispuolueen rakenneuudistuksen ja uudelleenorganisoinnin erittäin menestyksekkääksi koko maan laajuiseksi kansalliseksi liikkeeksi, joka perustuu vapauteen, demokratiaan ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

1976 – 1987

 

Työ- ja sosiaaliasioiden varjoministeri

Päätehtävät ja vastuualueet

 

Sai kansallispuolueelta ja oppositiojohtajalta tehtävän seurata kriittisellä silmällä kansallista työvoimapolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa sekä tarkkailla hallituksen toimintaa ja menoja tällä alalla.

 

Laati tätä alaa koskevan näkemyksen, strategian ja ohjelman osana puolueen vaihtoehtoista hallitusohjelmaa.

1976 – 2008

 

Kansallinen parlamentti

 

 

Valittiin parlamenttiin vuosina 1976, 1981, 1987, 1992, 1996, 1998 ja 2003. Valittiin edustajainhuoneen puhemieheksi vuonna 2008.

Muu työkokemus

1993 –

 

Luennoitsija

Työnantajan nimi ja osoite

 

Julkisoikeuden laitos, Oikeustieteellinen tiedekunta, Maltan yliopisto

Pääasialliset vastuualueet

 

Luentoja sosiaali- ja työmarkkinalainsäädännöstä Maltan yliopiston julkisoikeuden laitoksella.

1996 – 1998

 

Asianajaja

Työnantajan nimi ja osoite

 

Ganado Sammut, Valletta, Malta

Pääasialliset vastuualueet

 

Asianajajana vallettalaisessa asianajotoimistossa (Ganado Sammut).

1975 – 1977

 

Asianajaja

Työnantajan nimi ja osoite

 

Yksityisyrittäjä

Pääasialliset vastuualueet

 

Asianajajana.

1969 – 1974

 

Opettaja

Työnantajan nimi ja osoite

 

Opetusministeriön koulutusosasto

De La Salle College, Cottonera

Pääasialliset vastuualueet

 

Yläasteen historian – ja englanninopettaja

Koulutus

• Ajanjakso (vuodesta vuoteen)

 

1970 – 1975

• Organisaatio

 

Maltan yliopisto

• Tutkinto

 

Oikeustieteen tohtori

• Väitöskirja

 

‘Collective Bargaining and the Law in Malta’

• Ajanjakso (vuodesta vuoteen)

 

1970 – 1974

• Organisaatio

 

Maltan yliopisto

• Tutkinto

 

Julkisen notaarin diplomi

• Ajanjakso (vuodesta vuoteen)

 

1966 – 1969

• Organisaatio

 

Maltan yliopisto

• Tutkinto

 

Asianajaja (Legal Procurator)

• Ajanjakso (vuodesta vuoteen)

 

1965 – 1969

• Organisaatio

 

Maltan yliopisto

• Alat

 

Historia, englannin kieli, taloustiede

• Tutkinto

 

Hum. kand.

Kielet

äidinkieli

 

Malta

Muut kielet:

 

Englanti

 

Italia

Lukeminen

 

Erinomainen

 

Erinomainen

Kirjoittaminen

 

Erinomainen

 

Erittäin hyvä

Puhuminen

 

Erinomainen

 

Erinomainen

LIITE 2: LOIUS GALEAN VASTAUKSET KYSELYLOMAKKEESEEN

Ammattikokemus

1. Mistä koostuu tärkein ammattikokemuksenne julkisen varainhoidon tai hallinnon alalla tai hallinnon tilintarkastuksessa?

Kokemukseni julkisen rahoituksen ja hallinnon alalla on peräisin vuosilta, jolloin toimin Maltan edustajainhuoneen puhemiehenä ja ministerinä; tämä aikakausi on kestänyt yli 24 vuotta. Toimin eri ministerintehtävissä vuosina 1987–2008 seuraavasti: sosiaaliministerinä 1987–1992, sosiaalisesta kehityksestä ja sisäasioista vastaavana ministerinä 1992–1996, opetus- ja kulttuuriministerinä 1998–2003 ja opetus- ja työvoimaministerinä 2003–2008.

Ministerisalkkuihin kuului eri ministeriöiden asioita, kuten terveydenhuolto ja vanhusten asiat, työllisyys ja työmarkkinasuhteet, sosiaaliturva ja -palvelut, lasten asiat, naisten asiat, asuntoasiat, sisäasiat, poliisi-, turvallisuus- ja vankeinhoitoasiat, koulutus-, kulttuuri-, perinne- ja taide-, kirjasto- ja arkisto-, nuoriso- ja urheiluasiat sekä julkinen tiedonvälitys. Samaan aikaan toimin monissa ministerivaliokunnissa, kuten EU:n jäseneksi liittymisestä, julkistalouden uudistamisesta, eläkeuudistuksesta (puheenjohtaja) ja talousarvion suunnittelusta ja prioriteeteista vastaavissa ministerivaliokunnissa.

Monet näistä ministerintehtävistä edellyttivät koko lainsäädäntöprosessin kehittämistä ja päätöksentekoa suurista hankkeista, jotka rahoitettiin merkittävin julkisin varoin, sekä valvonnan ylläpitoa sekä hankkeiden että varojen hallinnassa. Tehtäviini kuului vastuullani olleiden eri ministeriöiden ja osastojen varainhoidon valvonnan varmistaminen, liiketoimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laatiminen sekä tilien esitteleminen parlamentin käsittelyssä. Ministerinä osallistuin myös Maltan julkisen palvelun ja julkisen sektorin uudistukseen. Tein myös parhaani sellaisten menettelyjen tehostamiseksi, joiden avulla paremmin taattiin se, että hallituksen ohjelmat pantiin asianmukaisesti täytäntöön ja että myönnetyt talousarviot toteutettiin laillisesti, asianmukaisesti ja moitteettoman varainhoidon mukaisesti.

Parlamentin puhemiehenä vakuutan, että parlamentti pystyy muiden muassa seuraamaan hallitusta tarkasti ja pitämään sen vastuullisena varainhoidosta ja julkisten varojen käytöstä. Työskentelen parlamentin eri valiokuntien, muun muassa julkisen talouden valiokunnan, kanssa, jonka puheenjohtajana toimii oppositiossa oleva parlamentin jäsen. Valtion tilintarkastusviraston pääjohtaja ja oikeusasiamies ovat edustajainhuoneen virkamiehiä. Maltan perustuslaki edellyttää, että tilintarkastusviraston pääjohtaja ja oikeusasiamies valitaan parlamentin päätöslauselmalla, jonka on edustajainhuoneen äänestyksessä saatava vähintään kahden kolmasosan enemmistön kannatus. Seuraan työtä säännöllisesti ja olen hyvin perehtynyt siihen ja niiden virkamiesten tutkimustuloksiin, joiden tehtävänä on taata maan hallituksen toteuttaman varainhoidon ja hallinnon asianmukainen valvonta, tilintarkastus ja oikeanlainen raportointi. Kyseisten valiokuntien mietinnöt esitellään parlamentille sen jälkeen, kun ne ovat olleet nähtävänäni.

Sosiaaliministerinä päätehtäviini kuului erikoistuneen vanhustensairaalan perustaminen, Maltan syöpäkeskuksen nykyaikaistaminen, uuden keskussairaalan (nykyinen Mater Dei Hospital) rakennusurakan käynnistäminen, mielenterveyspalvelujen sekä psykiatrisen hoidon laitosten ja palvelujen uudistaminen ja perheiden ja yhteisöjen varaan rakentuvien terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen verkoston nykyaikaistaminen. Lainsäädännön uudistusprosessi toteutettiin tällä vaalikaudella Maltan sosiaaliturvan ja hyvinvointijärjestelmän uudistamiseksi.

Sisäasioista, poliisi-, turvallisuus- ja vankeinhoitoasioista vastaavana ministerinä toteutin uudelleenorganisoinnin Maltan poliisivoimissa, käynnistin saaren ensimmäisen ammatillisen tiedustelupalvelun, otin käyttöön uudenaikaisia käsitteitä pelastuspalveluissa ja käynnistin vankiloiden uudistamishankkeen ja muodostin niistä modernin vankeinhoitolaitoksen.

Koulutuksesta vastaavana ministerinä olin vastuussa Maltan koululaitoksen ruohonjuuritason uudistuksesta. Muutoksista mainittakoon uusi kansallinen opetussuunnitelma, joka oli tarpeen, jotta voitiin paneutua kouluopetuksen laatuvaatimuksiin, ja Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) ‑oppilaitoksen perustaminen. Koulujen tulevaisuutta pohtiva säätiö, opetuspalvelusäätiö, korkeakoulutuksen kansallinen komitea ja Maltan ammattipätevyysneuvosto ovat neljä tärkeintä virastoa, jotka perustettiin alojen toimien ammattimaistamiseksi ja koulutuspolitiikan kehityksen vahvistamiseksi. Nykyään virastot ovat apuna suurissa muutosprosesseissa.

Kulttuuri-, perintö- ja urheiluasioista vastaavana ministerinä perustin Maltan perinneviraston, joka vastaa kaikkien valtion hallinnoimien museoiden toiminnasta, Maltan restaurointikeskuksen (nykyään konservointikeskus ja -instituutti), Maltan kulttuuri- ja taidekeskuksen, St Jamesin luovuuskeskuksen ja Maltan kielineuvoston.

Työvoimaministerin tehtäviä hoitaessani perustin työllisyys- ja koulutusviranomaisen (Maltan työvoimatoimisto) vuonna 1990. Toimin puheenjohtajana kaikkien julkishallinnon ammattiliittojen kanssa käydyissä työmarkkinaneuvotteluissa, jotka johtivat onnistuneeseen päätökseen ja julkishallinnon työehtosopimuksen tekemiseen vuosiksi 2005–2010. Tämän jälkeen vastasin työllisyyttä käsittelevän Maltan kansallisen toimintasuunnitelman ja työllisyysasioiden kansallisten uudistusohjelmien kehittämisestä; myöhemmin olin mukana johtamassa eläkeuudistusta, joka oli perinpohjainen ja kauaskantoinen rakenneuudistus Maltalla.

Maltan liittymisneuvottelujen aikaan toimin Maltan ja EU:n parlamentaarisen sekavaliokunnan yhteispuheenjohtajana. Kyseinen sekavaliokunta osaltaan antoi parlamentaarisen ulottuvuuden Maltan liittymisprosessille ja muodosti ensimmäisen virallisen yhteyden Maltan parlamentin ja Euroopan parlamentin välille.

Viimeksi kuluneiden 13 vuoden ajan olen luennoinut säännöllisesti julkisoikeudesta, ennen kaikkea erityisalastani sosiaali- ja työlainsäädännöstä Maltan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja liiketaloustieteen tiedekunnassa.

2. Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joissa olette ollut osallisena ammattiuranne aikana?

Politiikassa ja julkishallinnossa työskennellessäni olen ollut mukana useissa tärkeissä päätöksissä ja aloitteissa aloilla, joilla minulla oli välitön vastuu, sekä laajemmilla hallinnon aloilla. Uskon, että seuraavilla kolmella alalla henkilökohtainen panokseni ja sitoumukseni oli ratkaiseva:

a)  Puolue, jonka pääsihteerinä toimin ja jonka hallituksen jäsenenä työskentelin, pyrki 1970 ja 1980-luvuilla väsymättömästi muuttamaan Maltaa avoimeksi ja dynaamiseksi taloudeksi. Tällöin politiikassa, oikeuslaitoksessa sekä talous- ja yhteiskuntajärjestelmässä käynnistettiin merkittäviä uudistuksia. Tämän suuruusluokan tärkeä uudistus johdatti Maltan kehitykseen, joka valmisti siitä Euroopan unionin jäsenyyteen. Tähän liittyi yhteisön säännöstön noudattamisen mukanaan tuomat asiat, jotka koskettivat kaikkia maltalaisia ja kaikkia ihmistoiminnan tasoja. Minulla oli kunnia muiden kanssa olla liikkeellepanevana voimana muutoksen, sinnikkyyden ja määrätietoisuuden aikaansaamalle Maltan menestystarinalle.

b)  Johdin vuosina 1987–1996 laajaa sosiaalipoliittista uudistusohjelmaa, jonka pyrkimyksenä oli muuttaa hyvinvointivaltiomme riippuvuuden kulttuurista kulttuuriin, jossa yksilöllä on oikeus määrätä omasta potentiaalistaan ja jossa valtio puuttuu asioihin yksilöidyin toimenpitein.

Tämä merkitsi uuden lainsäädännön hyväksymistä ja uusien rakenteiden perustamista ja ohjelmien laatimista sosiaaliturvan, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon alalla, vanhustenhoidossa, naisia koskevissa asioissa ja työllisyysasioissa. Työllisyys- ja koulutusviranomainen perustettiin johdollani, ja uuden keskussairaalan rakentamisesta tehtiin aloite. Olin liikkeelle panevana voimana myös äskettäin toteutuneessa Maltan eläkejärjestelmäuudistuksessa.

c)  Opetusministerinä toteutin mullistavan uudistuksen Maltan koulutusjärjestelmässä ja esitin kehotuksen "For All Children to Succeed". Ensisijaisia tavoitteita järjestettiin uudelleen julkisen koulutusjärjestelmän muuttamiseksi; sen oli määrä kehittyä pirstaleisesta järjestelmästä voimistuen sellaiseksi oppilaitosjärjestelmäksi, joka muodostuisi kymmenestä alueellisesta oppilaitoksesta. Nämä tarjoavat keskeytymättömän ja saumattoman etenemisen lapsille aina lastentarhasta ala-asteen kautta yläasteelle ja lukioon ilman esteitä ja kohtuuttomia tasoryhmiä.

Vuonna 2001 perustin Malta College of Arts, Science and Technology ‑oppilaitoksen. Se tarjosi moderneja ratkaisuja keskiasteen jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen. The Malta College of Arts Science and Technology ‑oppilaitos tarjoaa tulevina vuosina perustan tietoon pohjautuvalle Maltalle, ja olen ylpeä siitä, että olen ollut johtamassa tämän oppilaitoksen perustamista.

Riippumattomuus

3. Perussopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä "täysin riippumattomina". Miten sovellatte tätä vaatimusta tulevissa tehtävissänne?

EY:n perustamissopimuksessa määrätään, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on oltava "täysin riippumattomia" tehtäväänsä hoitaessaan. Saman sopimuksen jäljempänä olevissa artikloissa painotetaan myös, että jäsenten henkilökohtaisen "riippumattomuuden on oltava kiistaton" ja että "tehtäväänsä hoitaessaan he eivät pyydä eivätkä ota ohjeita miltään hallitukselta tai muultakaan taholta."

Kun tarkastellaan eri viittauksia riippumattomuuteen, uskon, että tilintarkastustuomioistuimen jäseniltä vaaditaan kykyä ajatella ja toimia puolueettomasti, mahdollisimman objektiivisesti ilman eturistiriitoja ja kykyä käyttää mahdollisimman paljon puolueetonta asiantuntija-apua.

Vakuutan, että vastuulleni tulevien tilintarkastusten toteuttamisessa ei ole lainsäädännöllisiä esteitä, tilintarkastuksen toteuttamiseen käytettävät resurssit ovat asianmukaiset, muut tahot eivät puutu tilintarkastuksiin, tilintarkastuksista vaadittujen tietojen käyttöoikeus myönnetään, tilintarkastusten tulokset ilmoitetaan rehellisesti ja velvollisuudet täytetään avoimesti.

Tässä suhteessa varmistan noudattavani riippumattomuussäännöksiä, joista on säädetty ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön (INTOSAI) antamassa Liman julistuksessa tilintarkastusta ohjaavista periaatesäännöistä, riippumattomuutta käsittelevän Meksikon sopimuksen lisäperiaatteita sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen määräyksiä tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuudesta.

Uskon myös vakaasti, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenet vaativat välttämättömän ympäristön, jossa he voivat pohtia ja saada aikaan puolueettomia ja objektiivisia mielipiteitä ja jossa he pystyvät vuorovaikutuksessaan näyttämään toteen tasapainoisen etäisyyden kaikista niistä puolueista, joilla saattaa olla intressejä tilintarkastustuomioistuimen tekemiin havaintoihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta avointa vuoropuhelua ja unionin kaikkien muiden tahojen aktiivista kuuntelemista ja ymmärtämistä.

Jos minut nimitetään, vapaudun siitä hetkestä lähtien kaikista muista tehtävistä, niin palkallisista kuin muistakin. Uskon, että on tärkeää pitää kiinni tällaisesta asemasta, jotta varmistaisin täydellisen riippumattomuuden ja välttäisin mahdolliset eturistiriidat. Edustajainhuoneen puhemiehenä olen jo keskittynyt sen varmistamiseen, että pidän poikkeuksetta kiinni täysin itsenäisestä ja riippumattomasta asenteesta.

Kysymyksessä lainattu lause päättyy vakuutukseen, että tilintarkastustuomioistuimen riippumattomuus on "unionin yleisen edun mukaista". Uskon vakaasti, että tilintarkastustuomioistuin, joka toimii itsenäisesti ja hoitaa tehtävänsä tinkimättömästi, edistää kaikkien osapuolten etuja.

4. Oletteko saanut vastuuvapauden aikaisemmin hoitamistanne hallintotehtävistä, mikäli sellaista menettelyä sovelletaan?

Tässä kohdassa tarkoitettua vastuuvapausmenettelyä ei sovelleta minun tapauksessani.

Jos minut nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi tämänhetkisissä olosuhteissa, luovun puhemiehen tehtävistä ilmoittamalla erostani edustajainhuoneelle ja kirjallisesti kirjurille.

5. Onko Teillä liiketoiminta- tai rahoitusosuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien tehtävienne kanssa? Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista eduistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne? Mikäli olette osallisena meneillään olevissa oikeuskäsittelyissä, voisitteko kertoa niistä?

Minulla ei ole liiketoimintaa, taloudellisia intressejä eikä muita sitoumuksia, jotka voisivat olla ristiriidassa tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tehtävien kanssa. Olen vuosien ajan noudattanut Maltan ministerejä ja parlamentin jäseniä koskevia nykyisiä eettisiä sääntöjä, joiden mukaan kaikki intressit, rahoitusosuudet ja sitoumukset on tuotava esiin. Ilmoitan mielelläni kaikista intresseistä ja sitoumuksista tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja sallin niiden julkistamisen tilintarkastustuomioistuimen sääntöjen mukaisesti. En ole osallisena yhdessäkään oikeuskäsittelyssä, joka voisi millään tavalla olla ristiriidassa tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tehtävieni kanssa.

6. Oletteko valmis eroamaan kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu, ja luopumaan kaikista vastuutehtävistä poliittisissa puolueissa, kun Teidät on nimitetty tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi?

Sillä hetkellä kun minut nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, eroan edustajainhuoneen puhemiehen tehtävistä. Siitä lähtien, kun olen toiminut puhemiehenä, olen keskeyttänyt kaiken aktiivisen toiminnan ja kaikki vastuutehtävät poliittisessa puolueessa, johon kuulun, ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä jatkaisin pidättäytymistä kaikista poliittisista rooleista.

7. Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena kotijäsenvaltionne toimijoita?

Käsittelisin kaikki huomattavat väärinkäsitykset/petokset/lahjontatapaukset samalla tavalla kaikissa tilanteissa – niin kotimaahani kuin mihin tahansa muuhun unionin jäsenvaltioon liittyvät tapaukset. Jos huomattavasta väärinkäytöksestä, petoksesta tai lahjonnasta olisi epäilystä tai prima facie -olosuhteet, vakuutan, että tilintarkastustuomioistuin teettäisi kokonaisvaltaisen tutkinnan, jotta se voisi osoittaa todeksi kaikki keskeiset tiedot väärinkäytöksen/petoksen/lahjonnan laajuudesta ja tunnistaa asiassa osallisena olleet toimijat. Asiasta neuvoteltaisiin tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kanssa, ja tulosten tarkastelun perusteella se siirrettäisiin Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF).

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä tärkein tehtäväni olisi palvella tilintarkastustuomioistuinta ja työskennellä sen toimien mukaisesti. Olen vakaasti sitä mieltä, että kotimaatani koskeviin laiminlyönteihin liittyvien asioiden puolueeton arviointi olisi joka tapauksessa kotimaani etujen mukaista, ja tästä syystä suorittaisin tehtäväni riippumattomasti, puolueettomasti, rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti, niin kuin mitä tahansa muuta jäsenvaltiota koskevassa asiassa.

Tämänhetkisessä toimessani Maltan edustajainhuoneen puhemiehenä minun odotetaan vastaavasti käsittelevän asioita puolueettoman objektiivisella tavalla. Nautin edustajainhuoneen kummankin osan kunnioituksesta, joten olen täyttänyt roolini.

Tehtävien hoitaminen

8. Mitkä seikat ovat tärkeimpiä julkisen palvelun terveessä varainhoitokulttuurissa?

Julkisen palvelun moitteettoman varainhoidon kolme keskeistä ominaisuutta ovat taloudellinen, tehokas ja toimiva varojen käyttö esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilintarkastuksen avulla varmistetaan, että hankintasäännöksiä noudatetaan ja että käytössä olevien järjestelmien avulla taataan edullisimmat toiminnalliset vaihtoehdot. Tehokkuudella taataan meneillään olevien operaatioiden ja hallinnollisten päätösten kustannustehokkuus, kun taas toimivuuden avulla arvioidaan, onko koko kustannusten hallintajärjestelmä onnistunut kaavailtujen tulosten toteuttamisessa. Onko tuloksia arvioitu selkeästi ja ovatko tulokset johtaneet toivottuihin vaikutuksiin?

Moitteetonta varainhoitoa havainnollistetaan myös seuraavin kuvauksin:

· asiantuntevat ja asianmukaiset hallintorakenteet, koulutettu ja pätevä henkilökunta sekä moitteeton tuntemus sovellettavista säädöksistä

· riittävä strateginen suunnittelu, selvästi määritetyt tavoitteet ja tehtävät, henkilökunnan vastuualueiden selkeä rajaaminen ja esteetön tiedotus ja viestintä koko organisaatiossa

· asiaankuuluvat tietojärjestelmät, oikea-aikainen ja täsmällinen kirjanpito, kaikkien kolmansien osapuolien vakuusasiakirjojen ja kirjausketjujen saatavuus, osoitus yleisten hankintaprosessien noudattamisesta sekä suoritusten säännöllinen hallinnollinen arvio

· sisäinen valvonta, riskien arviointi ja sisäisen valvontajärjestelmän käyttäminen

· oikea-aikainen tilinpäätös ulkoisille toimijoille

· huomautuksia sisältämättömät tarkastusraportit ja tarkastuskirjelmät ulkopuoliselta tilintarkastajalta

· osoitus käynnissä olevista ponnisteluista sisäisessä valvonnassa, sisäisissä ja ulkoisissa tarkastuksissa ja muissa käytetyissä tarkastusprosesseissa todettujen puutteiden korjaamiseksi tai suositusten noudattamiseksi.

9. Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan parlamenttia talousarvion toteuttamisen valvonnassa. Miten kuvailisitte raportointitehtäväänne Euroopan parlamentille ja erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnalle?

Tilintarkastustuomioistuin avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvan talousarvion toteuttamista koskevan valvontavallan hoitamisessa erityisesti talousarvion valvontavaliokunnan välityksellä.

Euroopan parlamentti valvoo talousarvion toteuttamista. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa parlamentille tarkastuslausuman, jossa tiedotetaan tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Näin tehdessään tilintarkastustuomioistuin turvaa unionin kansalaisten taloudelliset edut ja edistää niitä.

Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta on elin, joka tutkii tarkoin Euroopan unionin menoja. Se keskustelee asioista, jotka koskevat Euroopan unionin varojen keruuta ja käyttöä, ja tarkastelee asioita tilintarkastustuomioistuimen aikaansaamia tuloksia vasten sekä pohtii sen näkemyksiä riskeistä, lieventävistä asianhaaroista ja varainkäytön mahdollisista parannuksista.

Tapaamisissaan talousarvion valvontavaliokunnan kanssa tilintarkastustuomioistuin saa arvokkaita tietoja mahdollisista huolista tai laiminlyönneistä, ja näistä saattaa olla apua tilintarkastustuomioistuimen omassa työohjelmassa.

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä tehtävänäni olisi esitellä parlamentille tilintarkastustuomioistuimen tulokset avoimen vuoropuhelun ja yhteistyön hengessä, esitellä tarkastusmenetelmät, tulokset, arviointi ja mielipiteet, jotka koskevat kyseisten tulosten sisältämien riskien tasoa. Tämän pitäisi auttaa parlamenttia talousarvioon liittyvien tehtävien suorittamisessa ja yleisesti parantaa Euroopan unionin sääntelykehystä. Kun parlamentti pitää tilintarkastustuomioistuimen tuloksia yhä merkittävämpinä, tämä on avain tuleviin tärkeisiin keskusteluihin, ja kumpikin kunnioittaa enemmän toisensa toimintaa unionin sisällä.

10. Mitä lisäarvoa mielestänne on toiminnantarkastuksilla, ja miten niiden tulokset pitäisi ottaa huomioon johtamisessa?

Toiminnantarkastukset auttavat arvioimaan yksikköjen toimintaa talouden, tehokkuuden ja toimivuuden kannalta, niin kuin edellä on todettu. Tarkastuksissa pohditaan peruskysymystä: Onko oikeat asiat tehty oikealla tavalla poliittisten tavoitteiden kannalta?

Tämä auttaa arvioimaan toimintojen taloudellisuutta moitteettomien hallintoperiaatteiden ja -käytäntöjen mukaisesti. Onko työvoimaresursseja, talousresursseja ja muita resursseja käytetty tehokkaasti, ja mitkä ovat tarkastetun yksikön saavutukset, mukaan luettuna todellisen vaikutuksen arviointi verrattuna pyrittyyn vaikutukseen?

Toiminnantarkastuksen tärkein etu on sen mekanismissa, joka mahdollistaa tämänhetkisen käytännön kyseenalaistamisen ja arvioinnin heikkouksien tai puutteiden tunnistamiseksi siellä, missä niitä, jotta voitaisiin laatia suosituksia mahdollisia parannuksia varten. Toiminnantarkastuksen keskeinen ansio on, että sen avulla voidaan yrittää toteuttaa parannuksia jäsentyneesti ja johdonmukaisesti.

Toiminnantarkastuksen tarjoamasta erillisestä näkemyksestä pitäisi olla erityisetua toiminnan johdolle, joka saattaa olla niin sitoutunut tehtävänsä yksityiskohtaiseen täytäntöönpanoon, että se ei ehkä pysty täysin ymmärtämään käytössä olevien käytäntöjen parantamismahdollisuuksia. Johdon pitäisi hyödyntää toiminnantarkastuksen tulokset olemalla avoin hyväksymään ja sisällyttämään suositukset omalle muutosasialistalleen.

On olennaisen tärkeää käyttää seurantamekanismeja, jotta voidaan määrittää onko johto omaksunut suosituksia ajan mittaan ja missä määrin. Sellaisten yksikköjen, jotka ovat saaneet voimakkaita suosituksia parantaa toimintansa tai johtonsa näkökulmia, olisi raportoitava, miten suosituksia on pantu täytäntöön. Kokemus julkisesta toiminnasta on opettanut, että suosituksilla on arvoa ainoastaan silloin, kun ne pannaan täytäntöön asianmukaisesti ja oikeaan aikaan.

11. Miten tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa Euroopan unionin talousarvion tarkastamista koskevassa asiassa?

Yhteistyötä voidaan parantaa, jos yhteisen päämäärän merkitystä kannatetaan yhä enemmän näiden toimielinten välillä, sillä tämä vahvistaa yleisiä yhteistyöpuitteita ja työskentelyä, kun on kyse Euroopan unionin taloudellisten etujen turvaamista koskevasta yleisestä päämäärästä.

Erilaisten kansallisten tilintarkastusjärjestelmien rakenteen, toimivaltuuksien, toiminnan ja rajoitusten syvällinen näkemys ja ymmärtäminen on myös olennaisen tärkeää tehokkaan yhteistyön kannalta. Toisistaan poikkeavat oikeudenkäyttöalueet vaativat joustavuutta yhteistyöhön ja molemminpuolista kunnioitusta niiden riippumattomuutta ja legitimiteettiä kohtaan.

Tällaista kehitystä on hoivattava ja edistettävä eri tasoilla: poliittisella tasolla varmistamaan vaadittu strateginen lähentyminen painopistealueita määritettäessä ja operationaalisella tasolla kehittämään "yhteistä teknistä kieltä" tehokkaan ja käytännöllisen vuorovaikutuksen helpottamiseksi.

Tällaisen yhteistyön on oltava tilintarkastustuomioistuimen painopistealueena tulevalla toimikaudella erityisesti sen vuoksi, että "hallinnon toteuttaminen yhteistyössä" on alue, joka voi huomattavasti hyötyä aikaisempaa tehokkaammasta perusvalvonnasta jäsenvaltioissa, ja kansalliset tilintarkastuselimet voivat toimia keskeisessä roolissa tällaisessa prosessissa.

Kaikkia yhteistyön lisäämismahdollisuuksia olisi tutkittava aktiivisesti, jotta jo käytössä olevia mekanismeja (kuten ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea) ja ad hoc ‑aloitteita (kuten parlamenttien väliset kokoukset), jotka edistävät tehostetun yhteistyö etuja, hyödynnettäisiin optimaalisesti.

Olen tietoinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin on käynnistämässä pilottihankkeen koordinoiduista tarkastuksista, joihin osallistuu useita kansallisia tilintarkastuselimiä. Tämä vaikuttaa kiinnostavalta kehitykseltä; sillä on mahdollisuuksia tarjota uusi lähestymistapa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastuselinten tehostettuun yhteistyöhön.

Muita kysymyksiä

12. Vetäytyisittekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi olisi kielteinen?

Periaatteessa olen sitä mieltä, että kaikkien tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on nautittava kaikkien osapuolten, erityisesti parlamentin, luottamusta.

Vaikka Maltan hallitus esitti nimittämistäni tilintarkastustuomioistuimeen, en halua pitää kiinni ehdokkuudestani, jos parlamentti muodostaa kielteisen kannan nimittämisestäni tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi.

Ilman parlamentin luottamusta tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin välillä välttämättömät usko, luottamus ja yhteistyö vaarantuisivat ja tilintarkastustuomioistuimen asema ja maine heikkenisi. Hyväksyin nimeämiseni ehdokkaaksi nimenomaan myötävaikuttaakseni tilintarkastustuomioistuimen uskottavuuden ja maineen vahvistamiseen Euroopan unionin ja sen kansalaisten yleisen edun mukaisesti.

Uskon ansaitsevani parlamentin luottamuksen ja tulen hoitamaan tilintarkastustuomioistuimen tehtäviä uskollisesti.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

16.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper