Pranešimas - A7-0042/2010Pranešimas
A7-0042/2010

PRANEŠIMAS dėl siūlomos Louiso Galeos kandidatūros į Audito Rūmų narius

17.3.2010 - (C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėja: Inés Ayala Sender

Procedūra : 2010/0808(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0042/2010
Pateikti tekstai :
A7-0042/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlomos Louis Galeos kandidatūros į Audito Rūmų narius

(C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0020/2010),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2010 m. kovo mėn. 15 d. posėdyje Biudžeto kontrolės komitetas išklausė Tarybos siūlomą kandidatą į Audito Rūmų narius;

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0042/2010),

A. kadangi Louiso Galeos kandidatūra atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus,

1. teikia teigiamą nuomonę dėl pasiūlymo skirti Louiso Galeos Audito Rūmų nariu,

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams bei kitoms Europos Bendrijų institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.

1 PRIEDAS: Louis Galea GYVENIMO APRAŠYMAS

Asmeninė informacija

pavadinimą / vardą ir pavardę;

 

Louis Galea

Pilietybė:

 

Maltos

Gimimo data:

 

1948 m. sausio 2 d.

Political career

nuo 2008 m.

 

Atstovų rūmų pirmininkas

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

2008 m. gegužės mėnesį vienbalsiai išrinktas Maltos vienų rūmų parlamento Pirmininku. Į Pirmininko pareigas įeina nešališkai ir nepriklausomai vadovauti Atstovų Rūmams ir kurti vaisingo dialogo su Vyriausybe ir opozicija atmosferą.

 

Pirmininkas užtikrina parlamento įgaliojimus tikrinti Vyriausybę, kuri šiam atskaitinga už finansų valdymą ir viešųjų fondų naudojimą. Siekdamas šio tikslo Pirmininkas palaiko ryšį su įvairiais parlamento komitetais, įskaitant Valstybės iždo komitetą, ir Atstovų Rūmų pareigūnais, įskaitant Vyriausiąjį auditorių, kuris vadovauja Nacionalinei audito tarnybai, ir Ombudsmeną, taip pat juos remia.

1987 m.–1996 m., 1998 m.–2008 m.

 

ministrų kabineto narys

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

Ministrų kabinetų, kuriems vadovavo Ministras Pirmininkas Edward Fenech Adami (1987 m.–1996 m. ir 1998 m.–2004 m.) ir Ministras Pirmininkas Lawrence Gonzi (2004 m.–2008 m.), narys. Taip pat įvairių Ministrų Kabineto komitetų, įskaitant komitetus, atsakingus už stojimą į ES, valstybės tarnybos reformą, pensijų reformą (pirmininkas) ir biudžeto planavimą ir prioritetus, narys.

 

Turi strateginio planavimo, organizavimo, rinkodaros, vadybos ir komunikacijos įgūdžių, ypač valstybinių organizacijų kultūros permainų, reorganizavimo ir restruktūrizavimo, taip pat žmogiškųjų išteklių plėtros srityse. Siekė įdiegti valdymo kultūros pokyčius, kokybės valdymo ir atsiskaitomybės sistemas, santykių vadybos modelius, vartotojų aptarnavimo, rinkodaros sistemas ir verslo planavimą.

 

Per tuos metus, kai dirbo ministru, aktyviai dalyvavo Maltos valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus reformose, kuriomis buvo siekiama užtikrinti geresnę administravimo kokybę, taip pat vykdė šias reformas. Dėl pareigų, kurias užėmė, jis prižiūrėjo didelę dalį nacionalinio biudžeto įgyvendinimo. Vadovaudamasis Vyriausybės politika, kartu su įvairių, jam atskaitingų, departamentų, įstaigų ir tarnybų vadovais jis stengėsi sustiprinti atitinkamas įgaliojimų sistemas, siekdamas, kad programos būtų įgyvendintos, o skirtas biudžetas būtų išleistas teisėtai ir tinkamai, laikantis patikimo finansų valdymo principo.

 

Jis turi didelę ryšių ir derybų su profsąjungomis, įsteigtais organais, valdžios institucijomis ir tarnybomis, savanoriškomis organizacijomis ir visa pilietine visuomene patirtį.

2003 m.–2008 m.

 

švietimo ir mokslo ministras

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

Ministro portfelis apėmė švietimą, užimtumą ir pramonės šakų ryšius, bibliotekas ir archyvus, jaunimą ir sportą.

 

Vykdant viešųjų mokyklų reformą buvo įsteigtos kolegijos, kurios pradinį ir vidurinį mokslą ir aukštąjį mokslą susiejo į vientisą tęstinę mokslo sistemą. Vėliau restruktūrizacija buvo vykdoma priimant teisės aktus dėl švietimo (2006 m.), dėl nacionalinių archyvų (2005 m.), dėl sporto (2003 m.) ir dėl maltiečių kalbos (2003 m.).

2004 m.–2005 m. Ministras Pirmininkas jį ir ministrą, atsakingą už socialinę apsaugą, paskyrė vadovauti esminei, visuotinei struktūrinei ir finansinei pensijų sistemos reformai, kuri buvo įgyvendinta 2007 m.

 

Per šiuos metus jis taip pat pirmininkavo nacionaliniam pramonės derybų su visomis valstybės tarnybos profesinėmis sąjungomis raundui, po kurio sėkmingai buvo sudarytas 2005–2010 m. Kolektyvinis valstybės tarnybos susitarimas.

 

2004 m.–2008 m. jis dalyvavo šiose dviejose ES Ministrų Tarybose: Švietimo, jaunimo ir kultūros taryboje ir Darbo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje.

1998 m.–2004 m.

 

maltos ir es jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkas

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

Vykdant Maltos stojimo į ES derybas jis buvo Maltos ir ES jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkas. Jis dirbo ir su Maltos Atstovų Rūmų nariais, ir su visais Europos Parlamento nariais bei pranešėjais, dalyvavusiais Maltos ir ES jungtiniame parlamentiniame komitete, siekdamas užtikrinti, kad ir Maltos Vyriausybė ir Europos Komisija gerai suprastų Jungtinio parlamentinio komiteto narių ir jų atstovaujamų institucijų rūpesčius.

 

Jungtinio parlamentinio komiteto vaidmuo buvo labai svarbus siekiant Maltos stojimo į ES procesui suteikti parlamentinį aspektą, jis taip pat sukūrė pirmuosius oficialius Maltos parlamento ir Europos Parlamento santykius.

1998 m.–2003 m.

 

švietimo ir kultūros ministras

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

Ministro portfelis apėmė švietimą, bibliotekas ir archyvus, paveldą, kultūrą ir meną, jaunimą ir sportą, taip pat visuomeninio transliuotojo paslaugas.

                                                                                                        

Pagal tuo metu vykdytas reformas buvo įdiegtos naujos nacionalinės ugdymo programos, įsteigta Maltos menų, mokslo ir technologijų kolegija, kuri teikia visiems prieinamą profesinį ir kvalifikacinį švietimą ir mokymą, Maltos kvalifikacijų tarnyba, Maltos restauravimo centras (dabar Konservavimo centras ir institutas), Menų ir kūrybiškumo centras ir Maltiečių kalbos taryba. Taip pat gavus Parlamento pritarimą Maltos kultūros ir menų tarybos įstatymui (2002 m.) ir Kultūros paveldo įstatymui (2002 m.) buvo įsteigtos dvi naujos kultūros ir paveldo tarnybos.

1996 m.–1998 m.

 

šešėlinis švietimo ministras

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

Ministro portfelis apėmė švietimą, bibliotekas ir archyvus, paveldą, kultūrą ir menus, jaunimą ir sportą, taip pat visuomeninio transliuotojo paslaugas. Nacionalinė partija (PN) ir opozicijos lyderis jam patikėjo iš esmės stebėti nacionalinio švietimo ir kultūros sritį ir vertinti vyriausybės veiklą bei išlaidas šiose srityse.

 

Rengdamas alternatyvią partijos vyriausybės programą jis suformulavo šios srities viziją, strategiją ir programą.

1992 m.–1996 m.

 

socialinio vystymosi ir vidaus reikalų ministras

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

Ministro portfelis apėmė vidaus reikalus, policiją, saugumą ir kalėjimus, taip pat sveikatos apsaugą ir vyresnio amžiaus žmones, socialinę apsaugą, socialinę gerovę, vaikų ir moterų klausimus.

 

Vidaus reikalų, policijos ir kalėjimų srityse jis vadovavo Maltos policijos pajėgų reorganizacijai, įdiegė šiuolaikines civilinės apsaugos nuostatas ir pradėjo Kalėjimų departamento reformą, kuria buvo siekiama jį reorganizuoti į šiuolaikinį pataisos reikalų departamentą.

 

Sveikatos srityje vykdomi projektai apėmė specializuotos geriatrijos ligoninės steigimą, Maltos onkologijos centro atnaujinimą ir naujos bendrosios medicinos ligoninės (dabar „Dievo motinos ligoninė“ (malt. Mater Dei Hospital) statybos pradžią Buvo įvykdyta esminė psichikos sveikatos ir psichiatrijos įstaigų ir paslaugų reforma. Atnaujinant šeimos ir bendruomenines sveikatos ir socialines paslaugas buvo pritaikytos šiuolaikinės strategijos ir pagrindinis dėmesys buvo skiriamas sveikatinimui.

 

Įsteigta nacionalinė neįgalių asmenų komisija, Nacionalinė vyrų ir moterų lygybės komisija, Medicinos paslaugų fondas, Nacionalinė alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos ir reabilitacijos programų agentūra (SEDQA), kartu su organizacija CARITAS įsteigtas San Blaso narkomanų reabilitacijos centras, kartu su Richmondo fondu įsteigta įstaigą psichiškai nesveikiems asmenims, kurioje jie ruošiami savarankiškam gyvenimui Villa Chelsea.

 

 

 

1987 m.–1992 m.

 

socialinės politikos ministras

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

Ministro portfelis apėmė sveikatos apsaugą ir vyresnio amžiaus žmones, užimtumą ir pramonės šakų ryšius, socialinę apsaugą, socialinę gerovę, vaikų, moterų ir būsto klausimus.

 

Socialinės politikos sektoriuje atliktos labai svarbios reformos, jis reorganizuotas. Gautas pritarimas keliems įstatymų, kuriais buvo reformuoti Maltos socialinės apsaugos ir socialinės gerovės teisės aktai, projektams. Derėjosi ir sudarė dvišalius susitarimus socialinės apsaugos srityje su Australija, Kanada, Libija ir Jungtine karalyste. 1990 m. įstatymu įsteigė Užimtumo ir mokslo korporaciją.

1977 m.–1987 m.

 

Tautinės partijos (PN) (malt. Partit Nazzjonalista) generalinis sekretorius

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

1969 m. jis įstojo į partiją PN. Jam patikėta vadovauti jaunimo judėjimui, o 1977 m. jis išrinktas partijos Generaliniu sekretorium, šiose pareigose jis liko iki 1987 m., kai tapo ministru. Jis vadovavo struktūrinei partijos reformai ir reorganizacijai, dėl kurios 1980 m. įkurta partija PN tapo ypač sėkmingu nacionaliniu judėjimu, pagrįstu laisvės, demokratijos ir socialinės teisybės idėjomis.

1976 m.–1987 m.

 

šešėlinis darbo ir socialinės politikos ministras

Pagrindinė veikla ir atsakomybė

 

Tautinė partija (PN) ir opozicijos lyderis patikėjo jam iš esmės stebėti nacionalinio užimtumo ir socialinės politikos sritis ir vertinti vyriausybės veiklą bei išlaidas šiose srityse.

 

Rengdamas alternatyvią partijos vyriausybės programą jis suformulavo šios srities viziją, strategiją ir programą.

1976 m.–2008 m.

 

Nacionalinis parlamentas

 

 

Per visuotinius rinkimus, vykusius 1976 m., 1981 m., 1987 m., 1992 m., 1996 m., 1998 m. ir 2003 m., buvo išrinktas į parlamentą. 2008 m. buvo išrinktas Atstovų Rūmų pirmininku.

kita darbo patirtis

nuo 1993 m.

 

Dėstytojas

Darbdavio pavadinimas ir adresas

 

Maltos universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra

Pagrindinės pareigos

 

Socialinės ir darbo teisės paskaitos Maltos Universiteto Viešosios teisės katedroje.

1996 m.–1998 m.

 

Advokatas

Darbdavio pavadinimas ir adresas

 

Advokatų kontora „Ganado Sammut“ (Valeta, Malta)

Pagrindinės pareigos

 

Advokatų kontoros „Ganado Sammut“ praktikuojantis teisininkas (Valeta).

1975 m.–1977 m.

 

Advokatas

Darbdavio pavadinimas ir adresas

 

Savarankiškai dirbantis asmuo

Pagrindinės pareigos

 

Praktikuojantis teisininkas.

1969 m.– 1974 m.

 

mokytojas

Darbdavio pavadinimas ir adresas

 

Švietimo ministerijos Švietimo skyrius

Kolegija De La Salle (Kotonera, Malta)

Pagrindinės pareigos

 

Vidurinės mokyklos vyresnėms klasėms dėstė istoriją ir anglų kalbą.

Švietimas ir mokymas

Nuo – iki

 

1970 m.–1975 m.

Institucija

 

Maltos universitetas

Įgytas kvalifikacinis laipsnis

 

Teisės daktaras

Diplominio darbo tema

 

Maltos teisės aktai ir kolektyvinės derybos

Nuo – iki

 

1970 m.– 1974 m.

Institucija

 

Maltos universitetas

Įgytas kvalifikacinis laipsnis

 

Viešasis notaro diplomas

Nuo – iki

 

1966 m.– 1969 m.

Institucija

 

Maltos universitetas

Įgytas kvalifikacinis laipsnis

 

Jaunesniojo teisininko (malt. Legal Procurator) diplomas

Nuo – iki

 

1965 m.– 1969 m.

Institucija

 

Maltos universitetas

Sritys

 

Istorija, anglų kalba, ekonomika

Įgytas kvalifikacinis laipsnis

 

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kalbos

gimtoji kalba

 

maltiečių

kitos kalbos

 

Anglų

 

Italų

Skaitymas

 

Puiki

 

Puiki

Rašymas

 

Puiki

 

Labai gera

Žodžiu

 

Puiki

 

Puiki

2 PRIEDAS: LouisO GaleOS ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Darbo patirtis

1. Nurodykite svarbiausius savo darbo patirties aspektus viešųjų finansų, valdymo ar valdymo audito srityse.

Mano patirtis viešųjų finansų ir valdymo srityje sukaupta per 24 metų laikotarpį, kurio metu užėmiau Maltos Atstovų Rūmų pirmininko ir ministro, bei Ministrų Kabineto nario pareigas. 1987–2008 m. laikotarpiu užėmiau socialinės politikos ministro (1987-1992), socialinio vystymosi ir vidaus reikalų ministro (1992-1996), švietimo ir kultūros ministro (1998-2003) ir švietimo ir užimtumo ministro (2003-2008) pareigas.

Šių įvairių ministerijų portfeliai apėmė sveikatos apsaugą ir vyresnio amžiaus žmones, užimtumą ir pramonės šakų ryšius, socialinę apsaugą, socialinę gerovę, vaikų, moterų, būsto klausimus, vidaus reikalus, policiją, saugumą ir kalėjimus, švietimą, paveldą, kultūrą ir menus, bibliotekas ir archyvus, jaunimą ir sportą, taip pat visuomeninio transliuotojo paslaugas. Tuo pačiu laikotarpiu buvau įvairių Ministrų Kabineto komitetų, įskaitant komitetus, atsakingus už stojimą į ES, valstybės tarnybos reformą, pensijų reformą (pirmininkas) ir biudžeto planavimą ir prioritetus, narys.

Didelė dalis šių ministro pareigų buvo susijusios su viso teisėkūros proceso vystymusi ir sprendimais dėl didelėmis viešųjų fondų lėšomis finansuojamais plataus masto projektais, taip pat su projektų ir fondų valdymo kontrole. Buvau atsakingas už finansinės kontrolės užtikrinimą, įvairių ministro portfelių ir man pavaldžių skyrių verslo planų ir biudžeto sudarymą bei finansinių ataskaitų teikimą Parlamento diskusijoms. Būdamas Kabineto ministru dalyvavau Maltos valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus reformose. Taip pat stengiausi kaip įmanoma labiau pagerinti procedūras, kuriomis geriau užtikrinama, kad vyriausybės programos būtų tinkamai įgyvendinamos ir kad joms skirtas biudžetas būtų įgyvendinamas teisėtai, tvarkingai, ir patikimai valdant lėšas.

Eidamas Pirmininko pareigas, be kita ko, užtikrinu parlamento įgaliojimus tikrinti Vyriausybę, kuri jam atskaitinga už finansų valdymą ir viešųjų fondų naudojimą. Dirbu įvairiuose parlamento komitetuose, įskaitant Valstybės iždo komitetą, kuriam pirmininkauja opozicijai atstovaujantis parlamento narys. Vyriausiasis auditorius, kuris vadovauja Nacionalinei audito tarnybai, ir Ombudsmenas yra Atstovų Rūmų pareigūnai. Pagal Maltos konstituciją reikalaujama, kad Vyriausiasis auditorius ir Ombudsmenas būtų pasirenkami parlamento rezoliucija, už kurią balsuoja ne mažiau nei du trečdaliai parlamento narių. Nuolatos seku ir gerai išmanau šių institucijų, kurių užduotis – užtikrinti tinkamą vyriausybės vykdomo valstybės valdymo priežiūrą, auditą ir teikti teisingas ataskaitas, atliekamą darbą ir teikiamas išvadas. Komisijos ataskaitų pristatymas Parlamentui yra mano pareigų dalis.

Užimant socialinės politikos ministro pareigas, vienos pagrindinių mano užduočių apėmė specializuotos geriatrijos ligoninės steigimą, Maltos onkologijos centro atnaujinimą, naujos bendrosios medicinos ligoninės (dabar „ Mater Dei Hospital“) statybos pradžią, psichikos sveikatos ir psichiatrijos įstaigų ir paslaugų reformą ir šeimos ir bendruomenines sveikatos ir socialinių paslaugų atnaujinimą. Man užimant šias pareigas buvo įvykdyta teisės aktų reforma siekiant modernizuoti Maltos socialinės apsaugos ir socialinės gerovės sistemą.

Užimdamas Vidaus reikalų, policijos ir kalėjimų ministro pareigas įvykdžiau Maltos policijos pajėgų reorganizaciją, įkūriau pirmąją profesionalią salos žvalgybos tarnybą, įdiegiau šiuolaikines civilinės apsaugos nuostatas ir pradėjau Kalėjimų departamento reformą, kuria jį reorganizuotas į šiuolaikinį pataisos reikalų departamentą.

Užimdamas Švietimo ministro pareigas buvau atsakingas už radikalią švietimo reformą Maltoje. Reforma aprėpė naujų nacionalinių ugdymo programų, kurių reikėjo siekiant patenkinti švietimo kokybės reikalavimus mokyklose, diegimą ir Maltos menų, mokslo ir technologijų kolegijos įsteigimą Ateities mokyklų fondas, Švietimo paslaugų fondas, Nacionalinis aukštesniojo išsilavinimo komitetas ir Maltos kvalifikacijų taryba buvo pagrindinės agentūros, įkurtos siekiant sektoriaus veiklą paversti profesionalia ir sustiprinti politikos vystymąsi. Šiuo metu šios agentūros yra pagrindinis pasikeitimų proceso instrumentas.

Užimdamas Kultūros, paveldo ir sporto ministro pareigas įkūriau Maltos paveldo agentūrą (angl. Heritage Malta), kuri valdo visus valstybinius muziejus, Maltos restauravimo centrą (dabar Konservavimo centras ir institutas), Maltos kultūros ir meno tarybą, Šv. Jokūbo kūrybingumo centrui ir Maltiečių kalbos tarybą.

Būdamas Užimtumo ministru 1990 m. sukūriau Užimtumo ir mokymų korporaciją (Maltos įdarbinimo agentūra). Pirmininkavau nacionaliniam pramonės derybų su visomis valstybės tarnybos profesinėmis sąjungomis raundui, po kurio sėkmingai buvo sudarytas 2005–2010 m. Kolektyvinis valstybės tarnybos susitarimas. Taip pat buvau atsakingas už Maltos užimtumo nacionalinio veiksmų plano ir nacionalinių reformų programų, susijusių su užimtumu, kūrimą, vėliau buvau atsakingas už esminės visuotinės Maltos struktūrinės reformos – pensijų reformos bendrą valdymą.

Maltos stojimo į ES derybų metu buvau Maltos ir ES jungtinio parlamentinio komiteto pirmininkas. Jungtinio parlamentinio komiteto vaidmuo buvo labai svarbus siekiant Maltos stojimo į ES procesui suteikti parlamentinį aspektą, jis taip pat sukūrė pirmuosius oficialius Maltos parlamento ir Europos Parlamento santykius.

Paskutiniuosius 13 metų Maltos universiteto Teisės fakultete ir Ekonomikos, vadybos ir apskaitos fakultete nuolatos skaičiau viešosios teisės, visų pirma socialinės ir darbo teisės, kurioje specializuojuosi, paskaitas.

2. Kokie trys svarbiausi per Jūsų karjerą sprendimai, kuriuos priimant dalyvavote?

Per savo karjerą politikoje ir valstybės tarnyboje dalyvavau priimant kelis svarbius sprendimus ir iniciatyvas srityse, už kurias buvau tiesiogiai atsakingas, taip pat ir platesnėse vyriausybės srityse. Manau, kad mano asmeninis indėlis ir įsipareigojimai buvo lemiantys šiose trijose srityse:

a)  Šeštajame ir septintajame dešimtmetyje partija, kurios buvau generalinis sekretorius, o vėliau vyresnysis Kabineto narys, nenuilsdama dirbo, kad Malta būtų paversta atvira ir dinamiška ekonomika, ir pradėjo esmines politinių, teisingumo, ekonomikos ir socialinių sistemų reformas. Tai buvo aukšto lygio reformos, kurios padėjo Maltai tapti Europos Sąjungos valstybe nare, kartu su viskuo, ką kiekvienam Maltos piliečiui visose žmogaus veiklos sferose reiškia acquis communautaire. Man kartu su kitais buvo suteikta garbė užimti svarbų vaidmenį Maltai rodant sėkmingą kaitos, atsparumo ir ryžto pavyzdį.

b)  1987–1996 m. laikotarpiu vadovavau plačiai socialinės politikos reformos programai, skirtai priklausomybės kultūrai mūsų gerovės valstybėje pakeisti kultūra, kurioje asmeniui suteikiama galia daugiau kontroliuoti savo potencialą, ir kurioje valstybė naudoja priemones, labiau pritaikytas individualiems poreikiams .

Tai reiškė naujų socialinės apsaugos, gerovės, sveikatos, pagyvenusių žmonių, moterų ir užimtumo sričių teisės aktų priėmimą ir struktūrų bei programų kūrimą. Man vadovaujant buvo įsteigta Užimtumo ir mokslo korporacija ir pradėta naujos bendrosios medicinos ligoninės statyba. Taip pat vaidinau svarbų vaidmenį neseniai reformuojant Maltos pensijų sistemą.

c)  Užimdamas Švietimo ministro pareigas vykdžiau radikalią Maltos švietimo sistemos reformą ir paskelbiau raginimą „Kad visus vaikus lydėtų sėkmė“. Prioritetai buvo perrikiuoti siekiant pertvarkyti viešąją mokyklų sistemą, kurią iš suskaldytos sistemos reikėjo paversti kolegijų sistema, sudaryta iš dešimties regioninių kolegijų, kurios vaikams sudarytų tęstinės ir sklandžios pažangos galimybę nuo vaikų darželio į pradinius ir vidurinius lygius, nesudarant kliūčių ir netaikant per griežtos mokymo srauto politikos.

2001 m. įkūriau Maltos meno, mokslo ir technologijos kolegiją. Ją pasitelkiant rasti šiuolaikiniai aukštesniojo profesinio švietimo ir mokymo srities klausimų sprendimai. Maltos meno, mokslo ir technologijos kolegija ateinančiais metais taps žiniomis paremtos Maltos pagrindu ir didžiuojuosi, kad vadovavau šios struktūros sukūrimui.

Nepriklausomumas

3. Sutartyje nustatyta, kad Audito Rūmų nariai eidami savo pareigas turi būti „visiškai nepriklausomi“. Kaip Jūs laikytumėtės šio reikalavimo atlikdamas savo pareigas?

Sutartyje nustatyta, kad Audito Rūmų nariai eidami savo pareigas turi būti „visiškai nepriklausomi“. Tolesniuose tos pačios Sutarties straipsniuose taip pat pabrėžiama, kad narių „nepriklausomumas neturi kelti abejonių“ asmeniniu lygiu, ir kad „eidami šias pareigas, nariai nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės ar kurios kitos organizacijos nurodymų“.

Atsižvelgiant į šias įvairias nuorodas į nepriklausomumą, manau, kad Audito Rūmų nariai privalo gebėti atspindėti ir veikti nešališkai, kaip įmanoma objektyviau, nevaržomi interesų konfliktų ir padedami kaip įmanoma labiau nešališkų ekspertų patarimų.

Užtikrinčiau, kad bet kokio man pavaldaus audito metu nebūtų jokių teisinių kliūčių atlikti auditą, auditui būtų suteikiami tinkami ištekliai, kitos institucijos nesikištų atliekant šį auditą, būtų suteikta galimybė neribotai naudotis informacija, kurios reikia šiam auditui atlikti, apie audito išvadas būtų tinkamai pranešama ir pareigos būtų vykdomos skaidriai.

Todėl aš užtikrinsiu, kad būtų laikomasi INTOSAI Limos deklaracijos dėl audito taisyklių nuostatų, Meksiko deklaracijos dėl nepriklausomumo papildomų principų, taip pat Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatų dėl Audito Rūmų nepriklausomumo.

Taip pat tvirtai tikiu, kad, nepažeidžiant visų kitų Europos Sąjungos institucijų atviro dialogo ir aktyvaus klausymosi ir supratimo principų, Audito Rūmų nariams turi būti sudaryta reikiama aplinka, kad jie galėtų atspindėti ir susidaryti nešališką ir objektyvią nuomonę bei savo santykiais demonstruoti subalansuotą atstumo laikymąsi visų šalių, kurios galėtų turėti interesų, susijusių su Audito Rūmų išvadomis, atžvilgiu.

Jei būčiau paskirtas, nuo šio momento neturėčiau jokio kito mokamo ar nemokamo darbo. Manau, kad siekiant užtikrinti visišką nepriklausomumą ir išvengti bet kokio galimo interesų konflikto, svarbu, kad šis statusas būtų išlaikomas. Būdamas Atstovų Rūmų pirmininku jau gerai moku nesudarant išimčių ir neklystant užtikrinti visiškai autonominės ir nepriklausomos pozicijos laikymąsi.

Klausime cituojamame sakinyje patvirtinama, kad Audito Rūmų nepriklausomybė tarnauja „Bendrijos bendram interesui“. Tvirtai tikiu, kad nepriklausomai ir laikydamiesi savo funkcijų veikiantys Audito Rūmai tarnauja visų šalių interesui.

4. Ar jums buvo suteiktas įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas, kai ėjote vadovaujamas pareigas, jei tokia procedūra numatyta?

Nurodyta įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimo procedūra mano atveju netaikoma.

Dabartinėmis aplinkybėmis, jei būsiu paskirtas, Atstovų Rūmams ir raštu Rūmų sekretoriui paskelbdamas savo atsistatydinimą pasitrauksiu iš pirmininko pareigų.

5. Ar turite įmonę, akcijų ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti nesuderinami su Jūsų pareigomis ateityje? Ar sutinkate Audito Rūmų pirmininkui deklaruoti visus savo finansinius interesus ir kitus įsipareigojimus bei juos viešinti? Jei šiuo metu esate susijęs su kokiu nors teismo procesu, papasakokite apie tai plačiau.

Neturiu jokios įmonės, finansinių interesų, ar kitokių įsipareigojimų, kurie būtų nesuderinami su Audito Rūmų nario pareigomis. Daugelį metų laikiausi dabartinio Maltos ministrų ir parlamento narių etikos kodekso reikalavimų deklaruoti bet kokius tokius interesus, finansinius interesus ar įsipareigojimus. Audito Rūmų pirmininkui oriai deklaruosiu visus tokius interesus ir įsipareigojimus ir neprieštarauju, kad jie būtų viešai paskelbti pagal Audito Rūmų taisykles. Nedalyvauju jokiame teismo procese, kuris kokiu nors būdu galėtų trukdyti atlikti Audito Rūmų nario pareigas.

6. Ar esate pasiruošęs atsisakyti visų pareigų, į kurias esate išrinktas, ir atsakingų pareigų politinėje partijoje, jei būsite paskirtas Audito Rūmų nariu?

Mane paskyrus Audito Rūmų nariu atsistatydinsiu iš Atstovų Rūmų pirmininko pareigų. Nuo tol, kai buvau išrinktas pirmininku, jau esu sustabdęs visas aktyvias funkcijas ir pareigas partijoje, kuriai priklausau, ir būdamas Audito Rūmų nariu toliau susilaikyčiau nuo bet kokio aktyvaus politinio vaidmens.

7. Kaip spręstumėte šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ir (ar) korupcijos atvejus, su kuriais susiję asmenys iš valstybės narės, iš kurios esate kilęs?

Bet kokiu šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ar korupcijos atveju visais atvejais (susijusiais ir su manąja valstybe, ir su bet kuria kita ES valstybe nare) spręsčiau vienodai. Kilus įtarimams dėl bet kokio šiurkštaus pažeidimo, sukčiavimo ar korupcijos atvejo ar atsiradus su kuo susijusioms prima facie aplinkybėms, užtikrinsiu, kad Audito rūmai atliktų visapusišką tyrimą kad būtų nustatyta visa susijusi informacija apie pažeidimų ar nelegalių veiksmų mastą ir nustatyti veikėjai, kurie gali būti su jais susiję Pasikonsultavus su Audito Rūmų nariais ir patikrinus išvadas, byla būtų perduodama Europos kovos su sukčiavimu tarnybai.

Mano, kaip Audito Rūmų nario, pagrindinė pareiga būtų tarnauti Audito Rūmams ir vykdyti jų atitinkamas funkcijas. Esu tvirtai įsitikinęs, kad su mano valstybe susijusių standartinių atvejų klausimų nešališkas įvertinimas tarnautų jos interesams, taigi savo pareigas atlikčiau nepriklausomai, nešališkai, sąžiningai, stropiai ir su griežtu tikrinimu, kaip ir kitų valstybių narių atvejais.

Man užimant Maltos Atstovų Rūmų pirmininku, iš manęs panašiai tikimasi sprendimus priimti nešališkai. Už tai, kaip vykdžiau savo pareigas, mane gerbia abi Rūmų pusės.

Pareigų vykdymas

8. Kokie turėtų būti pagrindiniai patikimo finansų valdymo bruožai viešojoje įstaigoje?

Trys pagrindiniai patikimo viešųjų finansų valdymo bruožai yra ekonomiškas, veiksmingas ir efektyvus lėšų ir resursų, skirtų pasiekti užsibrėžtus tikslus, naudojimas.

Auditu turėtų būti užtikrinama, kad laikomasi teisės aktų dėl viešųjų pirkimų ir kad esama sistemų, skirtų užtikrinti pigiausių veiklos galimybių pasirinkimą. Veiksmingumu užtikrinamas vykdomos veiklos ir valdymo sprendimų rentabilumas, o efektyvumu įvertinama, ar visa išlaidų ir vadybos sistema teikia norimus rezultatus. Ar rezultatai aiškiai įvertinami, ir ar jais gaunamas norimas poveikis?

Patikimą finansų valdymą taip galima pailiustruoti taip:

· kompetentingos ir tinkamos valdymo struktūros, apmokyti ir tinkami darbuotojai ir solidžios žinios apie galiojančius teisės aktus;

· tinkamas strateginis planavimas, aiškiai nustatyti tikslai ir užduotys, aiškiai nustatyta darbuotojų atsakomybė ir aiški informacija ir komunikacija organizacijos viduje;

· tinkamos informacijos sistemos, laiku padaromi ir tikslūs įrašai, galimybė gauti visus trečiųjų šalių laidavimo dokumentus, audito seka ir įrodymai, kad laikomasi bendrųjų pirkimų procesų, taip pat nuolatinis vadovybės veiklos vertinimas;

· vidaus kontrolė, rizikos vertinimai ir vidaus audito sistemos turėjimas;

· išorės suinteresuotiesiems subjektams laiku teikiamos ataskaitos;

· besąlygiškos išorės audito ataskaitos ir išorės audito vadybos rekomendacijų įgyvendinimas;

· įrodymai, kad dedamos pastangos pašalinti trūkumus, ar įgyvendinti vidaus kontrolės, vidaus ir išorės audito ir kitokių esamų peržiūros procesų metu nustatytas rekomendacijas.

9. Pagal Sutartį Audito Rūmai padeda Parlamentui įgyvendinti biudžeto vykdymo priežiūros įgaliojimus. Kaip apibūdintumėte savo pareigas, susijusias su ataskaitų Europos Parlamentui, ypač Biudžeto kontrolės komitetui rengimu?

Audito Rūmai, pateikdami savo ES finansų audito ataskaitas, padeda Parlamentui įgyvendinti biudžeto vykdymo priežiūros įgaliojimus, visų pirma pasitelkiant Biudžeto kontrolės komitetą.

Europos parlamentas stebi biudžeto įgyvendinimą. Audito Rūmai informuoja Parlamentą pateikdami patikinimo pareiškimą dėl metinės atskaitomybės patikimumo ir pagrindinių sandorių teisėtumo bei taisyklingumo; Tai atlikdami jie saugo ir skatina „Europos Sąjungos piliečių finansinius interesus“.

Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas yra subjektas, kuris tikrina ES išlaidas. Jis svarsto klausimus, susijusius su ES lėšų surinkimu ir panaudojimu, tai atlieka remdamasis Audito Rūmų išvadomis, jų požiūriu dėl rizikos, jos sumažinimo ir galimo lėšų naudojimo pagerinimo.

Pasinaudodami ryšiais su Biudžeto kontrolės komitetu, Audito Rūmai gauna vertingą atgalinę informaciją sritis, kuriose gali gilti susirūpinimo ar trūkumų, ir ši informacija Audito Rūmams gali būti naudinga sudarant savo darbo programą.

Mano, kaip Audito Rūmų nario, pareiga būtų pateikti Parlamentui Audito Rūmų išvadas atviro dialogo ir bendradarbiavimo būdu, pateikiant audito metodologiją, rezultatus ir rizikos, kuri gali būti susijusi su šiomis išvadomis, lygio įvertinimą bei nuomonę apie šią riziką. Tai Parlamentui turėtų padėti geriau atlikti savo funkcijas, susijusias su biudžetu, ir bendrai patobulinti ES reguliavimo sistemą. Didėjanti svarba, kurią Parlamentas teikia Audito Rūmų išvadoms, yra labai padės geram ateities pasikeitimui nuomonėmis ir geriau vertinti abiejų institucijų funkcijas Europos Sąjungoje.

10. Kokia, Jūsų nuomone, yra veiklos audito nauda ir kaip reikėtų atsižvelgti į jo išvadas valdymo klausimais?

Veiklos auditas padeda įvertinti subjektų veikimą ekonominiu, veiksmingumo ir efektyvumo požiūriu, kaip minėta anksčiau. Jis atsako į pagrindinį klausimą: atsižvelgiant į politikos tikslų rinkinį, ar daromi teisingi dalykai ir ar jie daromi teisingai?

Tai padeda pagal gero administravimo principus ir praktiką įvertinti veiklos ekonomiką, ar veiksmingai naudojami žmogiškieji, finansiniai ir kiti ištekliai, subjekto, kurio auditas atliekamas, pasiekimus, įskaitant realaus poveikio įvertinimą lyginant su tuo, ko buvo siekiama.

Pagrindinis veiklos audito privalumas yra jo mechanizmas, kuris leidžia nagrinėti ir įvertinti esamą veiklą siekiant nustatyti silpnąsias vietas ar trūkumus, jei jų yra, ir pateikti galimo pagerinimo rekomendacijas. Pagrindinė jo teikiama nauda yra tai, kad jis leidžia šio pagerinimo paiešką atlikti struktūrizuotu ir sisteminiu būdu.

Veiklos audito teikiama aiški įžvalga turėtų būti ypač naudinga vadovybei, kuri gali būti taip labai įsitraukusi į detalų savo užduočių atlikimą, kad galėtų nesugebėti pastebėti esamos praktikos pagerinimo potencialo. Vadovybė turėtų naudotis veiklos audito išvadomis ir noriai įgyvendinti rekomendacijas ir įtraukti jas į savo pasikeitimų darbotvarkę.

Labai svarbu, kad būtų įgyvendinti vėlesnio vertinimo mechanizmai, siekiant nustatyti, ar, ir kokiu lygiu laikui bėgant vadovybė įgyvendino rekomendacijas. Subjektai, kurie gavo primygtinas rekomendacijas pagerinti savo veiklos ar vadybos aspektus, turėtų pranešti, kaip įgyvendinamos šios rekomendacijos. Viešo gyvenimo patirtis rodo, kad rekomendacijos vertingos tik tada, kai jos tinkamai ir laiku įgyvendinamos.

11. Kaip būtų galima pagerinti Audito Rūmų, nacionalinių audito institucijų ir Europos Parlamento (Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą atliekant ES biudžeto auditą?

Bendradarbiavimas gali pagerėti, jei šios institucijos ir toliau laikysis bendro tikslo požiūrio stiprinant bendrą bendradarbiavimo ir darbo sistemą siekiant bendro ES finansinių interesų užtikrinimo tikslo.

Veiksmingam bendradarbiavimui taip pat labai svarbu giliai įžvelgti ir suprasti kiekvienos iš nacionalinių auditų sistemų sudarymą, galias, funkcijas ir apribojimus. Dėl skirtingų jurisdikcijų reikia lankstaus bendradarbiavimo ir tarpusavyje gerbti jų nepriklausomą ir teisėtumą.

Toks vystymasis turėtų būti formuojamas ir skatinamas įvairiais lygiais – politiniu lygiu, siekiant užtikrinti reikiamą strateginį suartėjimą nustatant prioritetus, ir veiklos lygiu, siekiant sukurti „bendrą techninę kalbą“, skirtą palengvinti veiksmingus ir praktinius ryšius.

Tokio bendradarbiavimo svarba turėtų būti būsimosios kadencijos Audito Rūmų prioritetas, ypač atsižvelgiant į tai, kad „bendras valdymas“ yra sritis, kuriai labai daug naudos galėtų suteikti veiksmingesnė pirminė priežiūra valstybėse narėse, ir šiame procese nacionalinės audito institucijos galėtų vaidinti pagrindinį vaidmenį.

Visos galimybės skatinti didesnį bendradarbiavimą turėtų būti aktyviai tiriamos kuo geriau naudojant jau naudojamus mechanizmus (pvz., Aukščiausiųjų audito institucijų kontaktinis komitetas) ir ad-hoc iniciatyvas (pvz., Tarpparlamentinės konferencijos), kuriais parodoma glaudesnio bendradarbiavimo teikiama nauda.

Esu informuotas, kad Audito Rūmai pradeda koordinuoto audito bandomąjį projektą kuriame dalyvauja keletas nacionalinių audito institucijų. Tai yra daug žadantis projektas, kuris turi didelį potencialą tapti nauju glaudesnio Europos Audito Rūmų ir nacionalinių audito institucijų bendradarbiavimo keliu.

Kiti klausimai

12. Ar atsiimtumėte savo kandidatūrą, jei Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę dėl Jūsų paskyrimo Audito Rūmų nariu?

Iš principo esu įsitikinęs, kad visais Audito Rūmų nariais turėtų pasitikėti visos suinteresuotos šalys, ypač Parlamentas.

Nors ir mano kandidatūrą užimti Audito Rūmų nario pareigas pateikė Maltos vyriausybė, aš nenorėčiau išlikti kandidatu, jei Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę dėl mano paskyrimo Audito Rūmų nariu.

Neturint Parlamento pasitikėjimo kiltų pavojus būtinam Audito Rūmų ir Parlamento tikėjimui vieno kitu, tarpusavio pasitikėjimui ir bendradarbiavimui ir susilpnėtų Audito Rūmų padėtis ir reputacija. Aš sutikau tapti kandidatų būtent tam, kad bendrų ES ir jos piliečių interesų labui prisidėčiau prie Audito Rūmų patikimumo ir reputacijos stiprinimo.

Tikiu, kad nusipelniau Parlamento pasitikėjimo ir ištikimai tarnausiu atliekant Audito Rūmų misiją.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper