SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Louisa Galeu za člena Dvora audítorov

17.3.2010 - (C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender
PR_NLE_art108

Postup : 2010/0808(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0042/2010
Predkladané texty :
A7-0042/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Louisa Galeu za člena Dvora audítorov

(C7‑0020/2010 – 2010/0808(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0020/2010),

–   so zreteľom na to, že Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi, ktorá sa konala 15. marca 2010, vypočul kandidáta Rady na člena Dvora audítorov,

–   so zreteľom na článok 108 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0042/2010),

A. keďže Louis Galea spĺňa podmienky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ,

1.  súhlasí s návrhom Rady vymenovať Louisa Galeu za člena Dvora audítorov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie postúpil Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS LOUISA GALEu

Osobné údaje

Meno

 

Louis Galea

Štátna príslušnosť

 

Malta

Dátum narodenia

 

2. januára 1948

Politické skúsenosti:

2008 – súčasnosť

 

Predseda poslaneckej snemovne

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Jednomyseľne zvolený predseda jednokomorového maltského parlamentu v máji 2008. Povinnosti predsedu zahŕňajú predsedanie poslaneckej snemovni s nestranným a nezávislým postojom a podporou korektnej atmosféry v záujme konštruktívneho dialógu medzi vládou a opozíciou.

 

Predseda zaručuje, aby bol parlament schopný vykonávať kontrolu nad finančným hospodárením vlády a využívaním verejných prostriedkov. Na dosiahnutie tohto cieľa predseda spolupracuje s rôznymi parlamentnými výbormi a podporuje ich, vrátane výboru pre verejné financie, s poslancami národnej snemovne vrátane predsedu najvyššieho kontrolného úradu a s ombudsmanom.

1987 – 1996, 1998 – 2008

 

Člen vlády

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Člen vlády pod vedením premiéra Edwarda Fenecha Adamiho v rokoch 1987 až 1996 a 1998 až 2004, ako aj vlády pod vedením premiéra Lawrenca Gonziho v rokoch 2004 až 2008. Rovnako člen mnohých výborov vlády vrátane výborov zodpovedných za pristúpenie k EÚ, reformu verejnej služby, reformu dôchodkového systému (predseda) a plánovanie a priority rozpočtu.

 

Strategické, organizačné, marketingové, riadiace a komunikačné schopnosti s dôrazom na zmenu kultúry, transformáciu a reštrukturalizáciu verejných ustanovizní a rozvoj ľudských zdrojov. Práca na zavádzaní kultúry výkonnostného riadenia, riadenia kvality a účtovných systémov, modelov riadenia vzťahov, starostlivosti o zákazníka, marketingu a podnikateľského plánovania.

 

Počas obdobia, keď vykonával funkciu ministra, sa aktívne zasadzoval o reformy verejnej služby a verejného sektora Malty zaručujúce kvalitnejšiu správu vecí verejných. Na základe zvereného úradu dozeral na plnenie značného objemu národného rozpočtu. V súlade s politikou vlády a spolu s ostatnými ministrami, riaditeľmi úradov a agentúr spadajúcimi do jeho rôznych oblastí činnosti, pracoval na posilňovaní pomerných mechanizmov kontrolných mocí v záujme zabezpečenia vykonávania programov a plnenia rozpočtu zákonným a riadnym spôsobom podľa zásad dobrého finančného hospodárenia.

 

Značné skúsenosti s komunikáciou a vyjednávaním s odbormi, ustanovenými orgánmi, verejnými orgánmi a agentúrami, dobrovoľníckymi organizáciami a širokou občianskou spoločnosťou.

2003 – 2008

 

minister školstva a zamestnanosti

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Ministerský úrad zahŕňal vzdelávanie, zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy, knižnice a archívy, mládež a šport.

 

Reforma štruktúry verejného školstva priniesla vytvorenie vzdelávacích zariadení spájajúcich základné, nižšie a vyššie stredoškolské vzdelávanie do jedného plynulého reťazca. Ďalšia reštrukturalizácia sa uskutočnila prostredníctvom zákona o vzdelávaní (2006), zákona o štátnych archívoch (2005), zákona o športe (2003) a maltského jazykového zákona (2003).

Počas rokov 2004 a 2005 bol spolu s ministrom zodpovedným za sociálne zabezpečenie premiérom poverený riadením zásadnej, ďalekosiahlej štrukturálnej a finančnej reformy systému dôchodkového zabezpečenia, ktorý nadobudol platnosť v roku 2007.

 

V týchto rokoch tiež predsedal národnému kolu pracovnoprávnych vyjednávaní so všetkými odbormi verejnej služby, ktoré viedlo k úspešnému uzatvorenie kolektívnej dohody o verejnej službe na obdobie 2005 – 2010.

 

V rokoch 2004 až 2008 bol tiež členom Rady ministrov EÚ v týchto dvoch oblastiach: Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru a Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti.

1998 – 2004

 

Spolupredseda spoločného parlamentného výboru (SPV) Malta – EÚ

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Počas prístupových rokovaní Malty do EÚ pôsobil ako spolupredseda spoločného parlamentného výboru (SPV) Malta – EÚ. Spolupracoval s poslancami Parlamentu z oboch politických spektier maltskej poslaneckej snemovne, ako aj so všetkými poslancami a spravodajcami Európskeho parlamentu, ktorí boli členmi SPV, s cieľom poskytnúť maltskej vláde a Európskej komisii jasný obraz o práci členov SPV a o záujmoch voličov, ktorých zastupujú.

 

SPV prispel k parlamentnému rozmeru prístupového procesu Malty a vytvorilo sa ním prvé formálne prepojenie medzi maltským a Európskym parlamentom.

1998 – 2003

 

Minister vzdelávania a kultúry

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Ministerský úrad zahŕňal vzdelávanie, knižnice a archívy, kultúrne dedičstvo, kultúru a umenie, mládež a šport a verejnoprávne vysielanie.

 

Súbor reforiem počas tohto obdobia zahŕňa nové štátne učebné osnovy a zriadenie Vysokej školy umenia, vedy a techniky (MCAST), ktorá poskytuje všeobecne prístupné odborné a ďalšie vzdelávanie a výcvik, Maltskej rady pre uznávanie diplomov, Maltského strediska pre reštaurátorstvo (terajšieho Strediska a inštitútu pre pamiatkovú starostlivosť), Strediska pre umenie a tvorivosť a Maltskej jazykovej rady. Zaslúžil sa rovnako o dve nové kultúrne a pamiatkové verejné agentúry, keď v parlamente podporil schválenie zákona o maltskej rade pre kultúru a umenie (2002) a zákon o kultúrnom dedičstve (2002).

1996 – 1998

 

Tieňový minister školstva

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Ministerský úrad zahŕňal vzdelávanie, knižnice a archívy, kultúrne dedičstvo, kultúru a umenie, mládež a šport a verejnoprávne vysielanie. Lídrom opozície a stranou PN bol poverený kritickým monitorovaním ministerského úradu štátneho vzdelávania a kultúry a dozeraním na činnosť a výdavky vlády v tejto oblasti.

 

Sformuloval víziu, stratégiu a program v tejto oblasti, ako alternatívny vládny program strany.

1992 – 1996

 

minister vnútra a sociálneho rozvoja

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Ministerský úrad zahŕňal vnútorné záležitosti, políciu, bezpečnosť a väzenské záležitosti, ako aj zdravotníctvo a staršiu generáciu, sociálnu bezpečnosť, sociálnu starostlivosť, deti a ženy.

 

V oblasti vnútorných záležitostí, polície, bezpečnosti a väzenských záležitostí riadil proces reorganizácie maltského policajného zboru, zaviedol moderné koncepcie civilnej ochrany a inicioval proces reformy väzenskej zložky, ktorá sa transformovala do modernej zložky nápravnovýchovných ustanovizní.

 

V sektore zdravotníctva projekty a programy zahŕňali zriadenie špecializovaných geriatrických nemocníc, modernizáciu onkologického strediska a začatie výstavby novej všeobecnej nemocnice (teraz Nemocnica Mater Dei). Zariadenia starostlivosti o duševne postihnutých a psychiatrické liečebne prešli rozsiahlou reformou. Boli prijaté moderné stratégie pri zdokonaľovaní siete zdravotníckych a sociálnych služieb založených na rodine a spoločenstve a veľký význam sa prikladal podpore zdravia.

 

Založil Národnú komisiu pre osoby s postihnutím, Národnú komisiu pre rovnosť žien a mužov, Nadáciu pre zdravotnícke služby, SEDQA (národnú agentúru programov prevencie zneužívania alkoholu a drog a začleňovania nimi postihnutých osôb), spoločne s nadáciou CARITAS založil Drogové rehabilitačné centrum San Blas a v spolupráci s nadáciou Richmond otvoril zariadenie Villa Chelsea, ktoré slúži ako dočasný domov pre duševne chorých.

 

 

 

1987 – 1992

 

minister pre sociálnu politiku

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Ministerský úrad zahŕňal zdravotníctvo, staršiu generáciu, zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy, sociálnu zabezpečenie, sociálnu starostlivosť, deti, ženy a bývanie.

 

V sektore sociálnej politiky zaviedol zásadné reformy a reštrukturalizáciu. Riadil zavádzanie viacerých zákonov, ktorými sa zlepšila maltská legislatíva v oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti. Viedol a ukončil bilaterálne rokovania o sociálnom zabezpečení s Austráliou, Kanadou, Líbyou a Spojeným kráľovstvom. V roku 1990 bolo uzákonené Združenie pre zamestnanie a odborné vzdelávanie.

1977 – 1987

 

Generálny tajomník strany Partit Nazzjonalista (PN)

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Členom PN sa stal v roku 1969. Vykonával vedúce funkcie v oblasti mládežníckeho hnutia, v roku 1977 bol zvolený za generálneho tajomníka strany, ktorým bol do roku 1987, keď sa stal ministrom. Bol zástancom štrukturálnych reforiem a postupov reorganizácie, ktoré stranu PN, založenú v roku 1880, pretvorili na nesmierne úspešné celonárodné hnutie založené na slobode, demokracii a sociálnej spravodlivosti.

1976 – 1987

 

Tieňový minister práce a sociálnych vecí

Hlavné činnosti a zodpovednosti

 

Stranou PN a lídrom opozície bol poverený kritickým monitorovaním ministerského úradu zamestnanosti a sociálnej politiky a dozeraním na činnosť a výdavky vlády v tejto oblasti.

 

Sformuloval víziu, stratégiu a program v tejto oblasti, ako časť alternatívneho vládneho programu strany.

1976 – 2008

 

Národný parlament

 

 

Do parlamentu bol zvolený počas všeobecných volieb v rokoch 1976, 1981, 1987, 1992, 1996, 1998 a 2003. V roku 2008 bol poslaneckou snemovňou zvolený za predsedu.

Ďalšie pracovné skúsenosti

1993 – súčasnosť

 

Prednášajúci

• Meno a adresa zamestnávateľa

 

Maltská univerzita, právnická fakulta, katedra verejného práva

Hlavné zodpovednosti

 

Prednášky z oblasti sociálneho a pracovného práva na katedre verejného práva Maltskej univerzity

1996 – 1998

 

Advokát

• Meno a adresa zamestnávateľa

 

Ganado Sammut, Valletta, Malta

Hlavné zodpovednosti

 

Pôsobenie ako právnik v spoločnosti Ganado Sammut, právnickej firme vo Vallette

1975 – 1977

 

Advokát

• Meno a adresa zamestnávateľa

 

Samostatne zárobkovo činný

Hlavné zodpovednosti

 

Pôsobenie ako právnik

1969 – 1974

 

Učiteľ

• Meno a adresa zamestnávateľa

 

Ministerstvo školstva, odbor vzdelávania

De La Salle College, Cottonera

Hlavné zodpovednosti

 

Výučba dejepisu a anglického jazyka vo vyšších stredoškolských ročníkoch

Vzdelanie a odborná príprava

• Dátumy (od – do)

 

1970 – 1975

• Inštitúcia

 

Maltská univerzita

• Získaný titul

 

Doktor práv

• Doktorandská práca

 

Kolektívne vyjednávania a právne predpisy na Malte

• Dátumy (od – do)

 

1970 – 1974

• Inštitúcia

 

Maltská univerzita

• Získaný titul

 

Verejný diplom v notárstve

• Dátumy (od – do)

 

1966 – 1969

• Inštitúcia

 

Maltská univerzita

• Získaný titul

 

Diplom „Legal Procurator”

• Dátumy (od – do)

 

1965 – 1969

• Inštitúcia

 

Maltská univerzita

• Odbory

 

Dejepis, anglický jazyk, ekonómia

• Získaný titul

 

Bakalár

Jazyky

Materinský jazyk

 

Maltčina

Iné jazyky

 

Angličtina

 

Taliančina

Schopnosť čítať

 

Výborná

 

Výborná

Schopnosť písať

 

Výborná

 

Veľmi dobrá

Schopnosť hovoriť

 

Výborná

 

Výborná

PRÍLOHA 2: odpovede louisa galeu na dotazník

Pracovné skúsenosti

1. Vyzdvihnite hlavné stránky svojej odbornej praxe v oblasti verejných financií, riadenia alebo auditu riadenia.

Moje pracovné skúsenosti v oblasti verejných financií a riadenia vychádzajú z vyše 24-ročného obdobia, počas ktorého som na Malte pôsobil ako predseda poslaneckej snemovne a minister a člen vlády. V rokoch 1987 až 2008 som pôsobil ako minister sociálnej politiky (1987 – 1992), minister pre sociálny rozvoj a vnútorné záležitosti (1992 – 1996), minister školstva a kultúry (1998 – 2003) a minister školstva a práce (2003 – 2008).

Portfólio na týchto rôznych ministerstvách zahŕňalo zdravotníctvo, staršiu generáciu, zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy, sociálne zabezpečenie, sociálnu starostlivosť, deti, ženy, bývanie, vnútorné záležitosti, políciu, bezpečnosť a väzenské záležitosti, vzdelávanie, kultúru, kultúrne dedičstvo, umenie, knižnice, archívy, mládež, šport a verejnoprávne vysielanie. Počas tohto obdobia som bol členom mnohých výborov vlády vrátane výborov zodpovedných za pristúpenie k EÚ, reformu verejnej služby, reformu dôchodkového systému (predseda) a plánovanie a priority rozpočtu.

Súčasťou mnohých uvedených ministerských postov bol vývoj celého legislatívneho procesu, rozhodovania o rozsiahlych projektoch financovaných s využitím veľkého objemu verejných prostriedkov a udržiavanie dohľadu nad riadením projektov aj finančných prostriedkov. Medzi moje úlohy patrilo zabezpečovanie finančnej kontroly, zostavovanie prevádzkových plánov a rozpočtov pre rôzne ministerské rezorty a sekcie, ktoré som mal na starosti, a predkladanie účtov na rozpravu v parlamente. Ako minister som bol zapojený aj do reformy verejnej služby a verejného sektora Malty. Vyvíjal som tiež maximálne úsilie o zlepšenie postupov, ktoré lepšie zaručujú riadne vykonávanie vládnych programov a zákonné a regulárne plnenie pridelených rozpočtov v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.

Ako predseda zaručujem, aby bol parlament okrem iného schopný vykonávať kontrolu nad finančným hospodárením vlády a využívaním verejných prostriedkov a brať vládu na zodpovednosť. Pracujem v rámci rôznych parlamentných výborov vrátane výboru pre verejné financie, ktorému predsedá opozičný poslanec. Generálny audítor, ktorý je predsedom najvyššieho kontrolného úradu, a ombudsman sú funkcionármi poslaneckej snemovne. Maltská ústava vyžaduje, aby generálny audítor a ombudsman boli vybraní na základe parlamentného uznesenia podporeného hlasmi najmenej dvoch tretín poslancov. Pravidelne sa zaoberám a som podrobne oboznámený s prácou a zisteniami týchto úradov, ktorých úlohou je zaručiť riadny dohľad, audit a správne vykazovanie v oblasti finančného a administratívneho riadenia krajiny vládou. Správy týchto výborov sa predkladajú parlamentu prostredníctvom môjho úradu.

V pozícii ministra sociálnej politiky patrilo medzi moje hlavné úlohy založenie špecializovanej geriatrickej nemocnice, modernizácia maltského onkologického strediska, začatie výstavby novej všeobecnej nemocnice (v súčasnosti nemocnica Mater Dei), reforma sektora starostlivosti o duševné zdravie a psychiatrických zariadení a služieb a modernizácia zdravotníckych a sociálnych služieb rodinného a komunitného typu. V tomto období sa vykonala legislatívna reforma zameraná na modernizáciu maltského systému sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti.

Ako minister vnútra, polície, bezpečnosti a väzenských záležitostí som vykonal reorganizáciu maltského policajného zboru, uviedol do činnosti prvú profesionálnu spravodajskú službu v krajine, zaviedol moderné koncepcie civilnej ochrany a inicioval proces reformy väzníc, z ktorých sa stali moderné nápravnovýchovné služby.

Ako minister školstva som bol zodpovedný za dôkladnú a kompletnú reformu školstva na Malte. Zmeny zahŕňali zavedenie nových štátnych učebných osnov, ktoré si vyžadovalo riešenie kvalitatívnych požiadaviek na vzdelávanie na školách a zriadenie Vysokej školy umenia, vedy a techniky (MCAST). Nadácia pre školy zajtrajška, Nadácia pre vzdelávacie služby, Štátna komisia pre vysokoškolské vzdelávanie a Maltská rada pre uznávanie diplomov sú štyri hlavné agentúry, ktoré boli založené s cieľom sprofesionalizovať činnosť odvetvia a posilniť rozvoj politiky. Dnes sú tieto agentúry nástrojom procesu transformácie.

Ako minister zodpovedný za kultúru, kultúrne dedičstvo a šport som zriadil agentúru Heritage Malta, ktorá prevádzkuje všetky štátne múzeá, Maltské stredisko pre reštaurátorstvo (terajšie stredisko a inštitút pre pamiatkovú starostlivosť), Maltskú radu pre kultúru a umenie, Centrum tvorivosti sv. Jakuba a Maltskú jazykovú radu.

Ako minister práce som v roku 1990 založil Združenie pre zamestnanie a odborné vzdelávanie (maltský úrad práce). Viedol som národné kolo pracovnoprávnych vyjednávaní so všetkými odbormi verejnej služby, ktoré viedlo k úspešnému uzatvoreniu kolektívnej dohody o verejnej službe na obdobie 2005 – 2010. Následne som bol zodpovedný za rozvoj maltského akčného plánu pre zamestnanosť a štátneho reformného programu v oblasti zamestnanosti a neskôr za spoločné riadenie dôchodkovej reformy, ktorá bola pre Maltu zásadnou štrukturálnou reformou s ďalekým dosahom.

Počas prístupových rokovaní Malty s EÚ som pôsobil ako spolupredseda spoločného parlamentného výboru Malta – EÚ. Tento výbor prispel k vytvoreniu parlamentného rozmeru prístupového procesu Malty a vytvorilo sa ním prvé formálne prepojenie medzi maltským a Európskym parlamentom.

V posledných 13 rokoch som na Právnickej fakulte a na Fakulte ekonomiky, manažmentu a účtovníctva Maltskej univerzity pravidelne prednášal o verejnom práve, najmä o sociálnych a pracovných právnych predpisoch, ktoré sú mojou špecializáciou.

2. Ktorých najdôležitejších rozhodnutí ste sa zúčastnili počas Vášho profesionálneho pôsobenia?

Počas mojej kariéry v politike a verejnej správe som sa podieľal na mnohých dôležitých rozhodnutiach a iniciatívach v oblastiach, za ktoré som bol priamo zodpovedný, ako aj v širších oblastiach pôsobnosti vlády. Myslím si, že môj osobný vklad a angažovanosť sa ukázali ako rozhodujúce v týchto troch oblastiach:

a)  V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa strana, v ktorej som bol generálnym tajomníkom a neskôr dlhoročným členom vládneho kabinetu, neúnavne usilovala o premenu Malty na otvorenú a dynamickú ekonomiku a uskutočňovala reformy politického, súdneho, hospodárskeho a sociálneho systému. Práve na základe tejto prvotnej reformy dosiahla Malta  členstvo v Európskej únii so všetkým, čo si vyžaduje dodržiavanie acquis communautaire pre každého občana Malty vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Bolo mi cťou, že som sa spolu s ostatnými zapojil do úspešného príbehu transformácie, húževnatosti a odhodlania Malty.

b)  V rokoch 1987 až 1996 som stál na čele programu rozsiahlej reformy sociálnej politiky, ktorý bol zameraný na posun nášho sociálneho štátu od kultúry závislosti k situácii, keď je jednotlivec schopný lepšie riadiť svoj potenciál a štát zasahuje prostredníctvom individuálnejších opatrení.

Znamenalo to prijatie nových právnych predpisov a vytvorenie nových štruktúr a programov v oblasti sociálneho zabezpečenia, sociálnej starostlivosti, zdravia, starostlivosti o staršiu generáciu, žien a zamestnanosti. Pod mojím vedením bolo zriadené Združenie pre zamestnanie a odborné vzdelávanie a začala sa výstavba novej všeobecnej nemocnice. Bol som aj jedným z aktérov nedávnej reformy maltského dôchodkového systému.

c)  Ako minister školstva som uskutočnil radikálnu reformu maltského verejného školstva a inicioval som výzvu Za úspech všetkých detí. Nanovo sa usporiadali priority s cieľom prepracovať verejné školstvo tak, aby sa z roztriešteného systému stal vysokoškolský systém pozostávajúci z desiatich regionálnych vysokých škôl, ktorý deťom umožní nepretržité a súvislé napredovanie od predškolského stupňa cez základné a stredné vzdelávanie bez prekážok a neustáleho tvorenia zbytočných politík.

V roku 2001 som založil Maltskú vysokú školu umenia, vedy a techniky, čo prinieslo moderné riešenia v oblasti postsekundárneho odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Maltská vysoká škola umenia, vedy a techniky poskytne do budúcich rokov základ pre znalostnú maltskú spoločnosť a ja som hrdý na to, že som stál v popredí úsilia o vznik tohto zariadenia.

Nezávislosť

3. V zmluve sa stanovuje, že členovia Dvora audítorov vykonávajú svoju funkciu „úplne nezávisle“. Ako by ste uplatňovali tento záväzok pri výkone svojich budúcich povinností?

V zmluve sa stanovuje, že členovia Dvora audítorov „vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle“. V nasledujúcich článkoch tejto zmluvy sa zdôrazňuje, že z osobného hľadiska „musia byť úplne nezávislí“ a „pri vykonávaní svojej funkcie nesmú požadovať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani od iného orgánu“.

Vzhľadom na tieto rôzne odkazy na nezávislosť som presvedčený, že od členov Dvora audítorov sa vyžaduje schopnosť uvažovať a konať nezaujato, čo najobjektívnejšie, bez konfliktu záujmov a využívať pri tom čo najnestrannejšie odborné poradenstvo.

Zabezpečil by som, aby pri žiadnom audite, za ktorý budem zodpovedný, nebránili jeho realizácii žiadne právne prekážky, aby zdroje na jeho uskutočnenie boli dostatočné, aby do jeho výkonu nezasahovali žiadne iné orgány, aby sa poskytol neobmedzený prístup k informáciám požadovaným v prípade takéhoto auditu, o jeho výsledkoch boli k dispozícii riadne informácie a všetky povinnosti sa vykonali transparentne.

V tejto súvislosti zabezpečím, aby sa dodržali ustanovenia o nezávislosti uvedené v Limskej deklarácii o zásadách kontroly INTOSAI, dodatočné zásady Mexickej deklarácie o nezávislosti, ako aj ustanovenia Zmluvy o fungovaní EÚ týkajúce sa nezávislosti Dvora audítorov.

Som tiež pevne presvedčený, že bez toho, aby bol dotknutý otvorený dialóg a aktívne načúvanie a porozumenie všetkým ďalším orgánom Únie, členovia Dvora audítorov potrebujú prostredie nevyhnutné na zvažovanie a prijímanie nestranných, objektívnych stanovísk a vo svojich interakciách musia vedieť preukázať vyvážený odstup od všetkých strán, ktoré by mohli mať záujem o zistenia Dvora audítorov.

Od okamihu môjho prípadného zvolenia by som sa vzdal akejkoľvek inej profesijnej činnosti, či už je zárobková alebo nie. Som presvedčený, že je dôležité zachovať si takéto postavenie, aby sa zabezpečila úplná nezávislosť a predišlo sa akémukoľvek prípadnému konfliktu záujmov. Ako predseda poslaneckej snemovne mám už bohaté skúsenosti so zabezpečovaním úplne samostatného a nezávislého postoja, ktorý nenarúšajú žiadne výnimky alebo zlyhanie.

Veta citovaná v otázke sa končí tvrdením, že nezávislosť Dvora audítorov je „vo všeobecnom záujme Únie“. Som pevne presvedčený, že taký Dvor audítorov, ktorý vystupuje nezávisle a svoje funkcie vykonáva čestne, podporuje záujmy všetkých strán.

4. Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa na ne takýto postup uplatňuje?

Uvedený postup udelenia absolutória sa v mojom prípade neuplatňuje.

Čo sa týka súčasných okolností, ak budem vymenovaný, vzdám sa úradu predsedu snemovne tým, že oznámim svoje odstúpenie poslaneckej snemovni a písomne o ňom upovedomím tajomníka snemovne.

5. Vykonávate nejakú podnikateľskú činnosť alebo máte finančný podiely, prípadne iné záväzky, ktoré by mohli byť v rozpore s Vašimi potenciálnymi povinnosťami? Ste pripravený informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých svojich finančných záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich? Ak ste v súčasnosti účastníkom súdneho konania, uveďte prosím podrobnosti.

Nevykonávam žiadnu podnikateľskú činnosť, nemám žiadne finančné záujmy ani iné záväzky, ktoré by mohli byť v rozpore s mojimi povinnosťami člena Dvora audítorov. Dlhé roky som dodržiaval požiadavky súčasného etického kódexu maltských ministrov a poslancov ukladajúceho povinné zverejnenie všetkých takýchto záujmov, podielov či záväzkov. Všetky takéto záujmy a záväzky ochotne oznámim predsedovi Dvora audítorov a ich zverejnenie v súlade so zásadami Dvora audítorov mi nebude robiť žiadne problémy. Nie som účastníkom žiadneho súdneho konania, ktoré by akokoľvek mohlo byť v rozpore s mojimi povinnosťami člena Dvora audítorov.

6. Ste po zvolení za člena Dvora audítorov pripravený odstúpiť z akéhokoľvek voleného úradu alebo vzdať sa akejkoľvek aktívnej funkcie v politickej strane?

Po zvolení za člena Dvora audítorov odstúpim z pozície predsedu poslaneckej snemovne. Od môjho zvolenia za predsedu som sa už vzdal piatich aktívnych funkcií a úloh v politickej strane, do ktorej patrím, a ako člen Dvora audítorov sa budem naďalej zdržiavať aktívnych politických úloh.

7. Ako by ste postupovali v prípade závažnej nezrovnalosti, či dokonca podvodu a/alebo korupcie, do ktorého by boli zapojení aktéri z členského štátu, z ktorého pochádzate?

Ku každému závažnému prípadu nezrovnalosti/podvodu/korupcie by som vždy pristupoval rovnako (či už by šlo o prípad týkajúci sa mojej krajiny alebo iného členského štátu EÚ). Ak by sa vyskytlo podozrenie alebo jednoznačné okolnosti poukazujúce na závažnú nezrovnalosť, podvod alebo korupciu, zaistím, aby Dvor audítorov vykonal dôkladné vyšetrovanie, zistil všetky príslušné informácie o rozsahu nezrovnalosti/nezákonného postupu a určil možné zapojené strany. Po konzultácii s členmi Dvora audítorov a preskúmaní zistení by sa prípad ďalej postúpil úradu OLAF.

Ako člen Dvora audítorov by som mal v prvom rade povinnosť voči Dvoru audítorov a jeho príslušným funkciám. Som pevne presvedčený, že v jeho najlepšom záujme by aj tak bolo nestranné posúdenie vecí týkajúcich sa prípadov, ktoré nie sú riadne plnené a do ktorých je zapojená moja krajina, a preto by som si plnil funkciu s náležitou nezávislosťou, nestrannosťou, bezúhonnosťou, svedomitosťou a dôslednosťou tak ako v prípadoch týkajúcich sa ktoréhokoľvek iného členského štátu.

Na mojom súčasnom poste predsedu maltskej poslaneckej snemovne sa odo mňa rovnako očakáva, že budem k záležitostiam pristupovať nestranne a objektívne. A obe politické spektrá snemovne si ma vážia za spôsob, akým vykonávam svoju úlohu.

Plnenie úloh

8. Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia v každej verejnej službe?

Tri hlavné znaky riadneho finančného hospodárenia s verejnými zdrojmi sú hospodárne, účinné a efektívne využívanie finančných prostriedkov a zdrojov na dosiahnutie stanovených cieľov.

Audit by mal zabezpečiť dodržiavanie predpisov o verejnom obstarávaní a rešpektovanie existujúcich systémov na zaručenie najhospodárnejších prevádzkových možností. Efektívnosťou sa zabezpečuje hospodárnosť súčasných operácií a riadiacich rozhodnutí, zatiaľ čo účinnosťou sa hodnotí, či sa celkovým nákladom a systému riadenia podarilo dosiahnuť plánované výsledky. Sú výsledky jasne merané a majú želaný dosah?

Príkladom riadneho finančného hospodárenia sú aj:

· schopné a vhodné riadiace štruktúry, vyškolení a vhodní zamestnanci a dobrá znalosť platných právnych predpisov,

· primerané strategické plánovanie, jasne vymedzené ciele a úlohy, jasné vytýčenie zodpovednosti zamestnancov a jasné informácie a komunikácia v rámci celej organizácie,

· primerané informačné systémy, včasné a presné výkazy, dostupnosť všetkých podporných dokladov tretej strany, záznamy z auditov a doklady o dodržaní všeobecných postupov obstarávania a pravidelné hodnotenia výkonnosti riadiacich pracovníkov,

· vnútorné kontroly, hodnotenie rizika a existujúce systémy vnútorného auditu,

· včasné poskytovanie finančných výkazov externým zainteresovaným stranám,

· kompletné správy o externom audite a konkrétne činnosti uskutočnené na základe listov z externých auditov určených vedeniu;

· doklady o trvalom úsilí o riešenie nedostatkov alebo odporúčania na základe vnútorných kontrol, interných a externých auditov a iných existujúcich kontrolných postupov.

9. V súlade so zmluvou pomáha Dvor audítorov Parlamentu pri výkone právomoci kontrolovať plnenie rozpočtu. Ako by ste opísali svoje úlohy pri predkladaní správ Európskemu parlamentu, a najmä jeho Výboru pre kontrolu rozpočtu?

Dvor audítorov pomáha Parlamentu pri výkone jeho právomoci pri kontrole plnenia rozpočtu predkladaním správ z auditu financií EÚ, najmä prostredníctvom Výboru pre kontrolu rozpočtu.

Európsky parlament monitoruje plnenie rozpočtu. Dvor audítorov prostredníctvom vyhlásenia o vierohodnosti informuje Parlament o spoľahlivosti účtov a zákonnosti a regulárnosti súvisiacich transakcií. Pritom chráni a podporuje finančné záujmy občanov Únie.

Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu je orgánom, ktorý kontroluje výdavky EÚ. Skúma záležitosti týkajúce sa zhromažďovania a použitia finančných prostriedkov EÚ, pričom sa opiera o zistenia Dvora audítorov, jeho názory na riziká, zníženie a možné zlepšenie využívania finančných prostriedkov.

Vďaka kontaktom s Výborom pre kontrolu rozpočtu má Dvor audítorov cennú odozvu v oblastiach, v ktorých by sa mohli vyskytnúť prípadné obavy alebo v nich môže dôjsť k porušeniu predpisov, čo môže Dvoru audítorov pomôcť pri jeho vlastnom pracovnom programe.

Ako člen Dvora audítorov by som Parlamentu predkladal zistenia Dvora audítorov v duchu otvoreného dialógu a spolupráce, ako aj metodiku auditu, výsledky, posúdenie a stanoviská v súvislosti s mierou rizika, ktorú tieto zistenia prinášajú. Parlamentu by to malo poslúžiť pri lepšom výkone funkcií týkajúcich sa rozpočtu a vo všeobecnosti vylepšiť regulačný rámec EÚ. Rastúci význam, ktorý zisteniam Dvora audítorov prisudzuje Parlament, je kľúčom k zdravým výmenám názorov v budúcnosti a lepšiemu vzájomnému oceneniu funkcie týchto inštitúcií v rámci Únie.

10. Čo si myslíte o pridanej hodnote auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho zistenia začleniť do riadenia?

Audit výkonnosti slúži na hodnotenie fungovania subjektov z hľadiska hospodárnosti, efektivity a účinnosti, ktoré už boli opísané. Rieši základnú otázku: robia sa vzhľadom na súbor politických cieľov správne veci správnym spôsobom?

To pomáha posúdiť hospodárnosť činností v súlade s riadnymi administratívnymi zásadami a postupmi, efektívne používanie ľudských, finančných a iných zdrojov a výsledky kontrolovaného subjektu vrátane hodnotenia skutočného vplyvu v porovnaní so zámermi.

Hlavným prínosom auditu výkonnosti je jeho mechanizmus, ktorý umožňuje preskúmať a zhodnotiť súčasný postup v záujme odhalenia slabých stránok alebo nedostatkov, ak existujú, s cieľom vypracovať odporúčania prípadných zlepšení. Jeho zásadnou prednosťou je, že umožňuje štruktúrovane a systematicky sa venovať úsiliu o zlepšenie.

Odlišný pohľad, ktorý poskytuje audit výkonnosti, by mal priniesť úžitok najmä riadiacim zložkám, ktoré môžu byť natoľko pohltené podrobným vykonávaním úloh, že nemusia vedieť plne oceniť potenciál na zlepšenie súčasných postupov. Riadiace zložky by mali využívať zistenia auditu výkonnosti a byť otvorené prijímaniu a zaradeniu odporúčaní do svojho programu zmien.

Je nesmierne dôležité, aby existovali nadväzné kontrolné mechanizmy, a tak sa mohlo zistiť, či a do akej miery riadiace zložky postupom času prijali odporúčania. Subjekty, ktorým boli adresované dôrazné odporúčania k zlepšeniu aspektov ich činnosti alebo riadenia, by mali podať správy o tom, ako sa odporúčania vykonávajú. Zo skúseností z verejného života vyplýva, že hodnota odporúčaní spočíva iba v ich riadnom a včasnom vykonávaní.

11. Ako by sa dala zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, štátnymi kontrolnými úradmi a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu), pokiaľ ide o audit rozpočtu EÚ?

Spoluprácu možno zlepšiť, ak sa medzi týmito inštitúciami bude ďalej presadzovať zmysel pre spoločný cieľ, pričom sa bude posilňovať všeobecný rámec spolupráce a úsilie o dosiahnutie celkového cieľa, ktorým je zabezpečenie finančných záujmov EÚ.

Dôkladné preniknutie do podstaty ustanovení, právomocí, funkcií a obmedzení rôznych štátnych systémov auditu a ich pochopenie sú takisto dôležité pre účinnú spoluprácu. Rôzne jurisdikcie si vyžadujú pružnosť pri spolupráci a vzájomné uznanie ich nezávislosti a legitímnosti.

Takýto vývoj sa musí podporovať a presadzovať na rôznych úrovniach: na politickej úrovni s cieľom zabezpečiť požadované strategické zbližovanie pri určovaní priorít a na prevádzkovej úrovni s cieľom vytvoriť „spoločný odborný jazyk“ na uľahčenie účinnej a praktickej interakcie.

Význam takejto spolupráce musí byť pre Dvor audítorov v nadchádzajúcom funkčnom období prioritou, najmä vzhľadom na to, že tzv. spoločné riadenie je oblasťou, ktorá môže čerpať značné výhody z účinnejších primárnych kontrol v členských štátoch, pričom štátne kontrolné úrady by v tomto procese mohli zohrávať kľúčovú úlohu.

Mali by sa aktívne preskúmať všetky príležitosti na povzbudenie väčšej spolupráce, pričom by sa mali čo najlepšie využiť už existujúce mechanizmy (napríklad kontaktný výbor najvyšších kontrolných úradov) a iniciatívy ad hoc (napríklad medziparlamentné konferencie), ktoré podporujú prínos rozšírenej spolupráce.

Viem, že Dvor audítorov začína pilotný projekt zameraný na koordinované audity za účasti niekoľkých štátnych kontrolných úradov. Tento postup je prísľubom zaujímavého vývoja a má potenciál zabezpečiť nové smerovanie rozšírenej spolupráce medzi Európskym dvorom audítorov a štátnymi kontrolnými úradmi.

Ďalšie otázky

12. Stiahli by ste kandidatúru, ak by Parlament poskytol negatívne stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

V zásade som presvedčený, že všetci členovia Dvora audítorov by mali mať dôveru všetkých zainteresovaných strán – najmä Parlamentu.

Hoci moju kandidatúru predložila maltská vláda, nerád by som trval na kandidatúre, ak by Parlament nesúhlasil s mojím vymenovaním za člena Dvora audítorov.

Bez dôvery Parlamentu by bola ohrozená potrebná dôvera a spolupráca medzi Dvorom audítorov a Parlamentom a oslabilo by sa postavenie a dobré meno Dvora audítorov. Kandidatúru som prijal práve preto, aby som prispel k posilneniu dôveryhodnosti a dobrého mena Dvora audítorov vo všeobecnom záujme EÚ a jej občanov.

Som presvedčený, že si zaslúžim dôveru Parlamentu, a budem si svedomito plniť svoje poslanie na Dvore audítorov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper