ZPRÁVA o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora

17. 3. 2010 - (C7‑0015/2010 – 2010/0803(NLE))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodajka: Inés Ayala Sender
PR_NLE_art108

Postup : 2010/0803(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0044/2010
Předložené texty :
A7-0044/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora

(C7‑0015/2010 – 2010/0803(NLE))

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o FEU, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C7‑0015/2010),

–   s ohledem na skutečnost, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu na své schůzi dne 16. března 2010 uskutečnil slyšení kandidáta navrženého Radou na člena Účetního dvora,

–   s ohledem na článek 108 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7‑0044/2010),

A. vzhledem k tomu, že Jan Kinšt splňuje podmínky uložené čl.  286 odst.1 Smlouvy o FEU,

1.  souhlasí s návrhem Rady na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru a ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.

PŘÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Jana Kinšta

Státní příslušnost: Česká republika

________________________________________________________________________

I. Vzdělání     Inženýr ekonomie, Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra financí a úvěru (1987)

II. Průběh předchozích zaměstnání

· 06/2009 – dosud         člen Evropského účetního dvora – předsedající auditní skupiny                                   III (vnější akce)

· 05/2004 – 05/2009     člen Evropského účetního dvora – zpravodaj v auditní                                     skupině III (vnější akce)

· 07/2003 – 05/2004     člen Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

· 03/2003 – 07/2003     Ministerstvo financí České republiky, poradce ministra

· 01/1999 – 03/2003     Nejvyšší kontrolní úřad České republiky, ředitel odboru analýz

· 01/1994 – 12/1998     Ministerstvo financí České republiky, zástupce ředitele odboru                        státního rozpočtu

· 10/1988 –– 12/1992   Ministerstvo financí České republiky, odbor finančních analýz                         a odbor státního rozpočtu

· 10/1987 – 09/1988     povinná vojenská služba

III. Další odborná činnost

· Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN): zástupce České republiky ve Finančním výboru (1993–1996)

· Mezinárodní měnový fond, krátkodobý externí expert (1995)

· Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), externí poradce pro řízení veřejných výdajů (1997–2000)

· Světová banka, krátkodobý externí expert (1999)

IV.  Přednášková činnost

· Vysoká škola ekonomická v Praze, člen vědecké rady, externí učitel (2003–2004)

· Přednášky o rozpočtové a účetní problematice pro pracovníky české veřejné správy (1996–2004)

V.       Publikační činnost

· J. Kinšt, J. Paroubek – „Rozpočtová skladba“ (Praha 1996, do roku 2009 řada reedicí)

· D. Prokůpková, J. Kinšt – „Praktické příklady účtování a rozpočtové skladby obcí“ (Praha 2001)

VI.      Jazykové znalosti

· čeština: mateřský jazyk

· angličtina: aktivní znalost – pracovní jazyk

· francouzština: pokročilá úroveň

VII.    Osobní zájmy

· sportování (tenis, kopaná, lyžování)

· dějiny 2. světové války

Lucemburk, listopad 2009

Ing. Jan Kinšt

PŘÍLOHA 2: SHRNUTÍ ZKUŠENOSTÍ JANA KINŠTA JAKO ČLENA EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORACÍLE PRO BUDOUCÍ MANDÁT

Shrnutí: zkušenostiosobní cíle

Je mi ctí, že jsem pro Evropský účetní dvůr (EÚD) pracoval po dobu uplynulých šesti letže jsem přispělpokroku, jehož Evropský účetní dvůrtomto období dosáhl.

Současná podoba metodiky a kontroly kvality zajišťuje věrohodnost stanovisek auditorů, opírajících se o dostatečné podklady. Předkládání zpráv Účetního dvora formou výročních zpráv a zvláštních zpráv se, dle mého názoru, rovněž výrazně zlepšilo. Naše činnost přispívá k plodné diskusi týkající se řízení a účinnosti výdajů EU mezi rozpočtovým orgánem, kontrolovaným subjektem a auditorem a poskytuje pevný základ pro udělování absolutoria.

Od svého nástupu k EÚD v roce 2004 pracuji v oblasti vnějších činností a v červnu 2009 jsem byl jmenován předsedajícím příslušné auditní skupiny. Jako člen dvora jsem byl zpravodajem a zodpovídal jsem za výroční zprávy Evropských rozvojových fondů (ERF) pro účetní roky 2005 a 2006. Byl jsem rovněž pověřen provedením tří výkonnostních auditů v oblasti rozvojové pomoci, jejichž výsledky byly zpracovány v následujících zvláštních zprávách: Aspekty životního prostředí v rozvojové spolupráci Komise (zvláštní zpráva č. 6/2006), Rozvojová pomoc ES zaměřená na zdravotnické služby v subsaharské Africe (zvláštní zpráva č. 10/2008) a Řízení zapojení nestátních subjektů do rozvojové pomoci ES ze strany Komise (zvláštní zpráva č. 4/2009). Velice mě potěšilo, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu tyto zprávy přijal kladně a obecně uznal, že poukazují na slabé stránky ve finančním řízení Komise a  poskytují doporučení pro jejich nápravu.

V současné době jsem pověřen výkonnostním auditem rozvojové pomoci ES zaměřené na vzdělávání, tematickým auditem vyhodnocujícím řízení všeobecné rozpočtové podpory ze strany ES a výroční zprávou ERF za rok 2009.

Po dobu více než tří let jsem byl také členem Administrativního výboru EÚD a tři roky jsem byl členem společného revizního výboru při EUROPOLu, kterému jsem v roce 2008 předsedal. V roce 2007 jsem se zabýval účastí Evropského účetního dvora v mezinárodní pracovní skupině nejvyšších kontrolních institucí v rámci programu HOAP (Harmonisation of Overseas Auditing Practise – harmonizace zámořských auditorských postupů); tato iniciativa vedla k vypracování doporučení zabývajících se soustředěným přístupem k auditu týkajícímu se kontroly přímé rozpočtové podpory.

Jaké jsou mé osobní cíle pro budoucí období, pokud můj mandát bude prodloužen?

Chtěl bych se nadále zabývat oblastí vnějších činností, a to alespoň po dobu následujících dvou let. Význam účasti EU na podpoře rozvoje v zemích postižených chudobou, stejně jako vysoká míra s ní spojeného rizika týkajícího se rovnoměrnosti a účinnosti vynaložených finančních prostředků, jsou zřejmé. V této oblasti také vzniknou nové úkoly pro audit, zejména pokud jde o zřízení Evropské služby pro vnější činnost (EEAS), rychle rostoucího využívání rozpočtové podpory jako jedné z forem pomoci atd.

Z širší perspektivy považuji za zásadní pro další rozvoj Účetního dvora, ke kterému chci rovněž přispět, následující body:

– posílení následné kontroly auditů Účetního dvora a rozšíření diskusí o tom, zda Komise činí příslušná opatření plynoucí jak z doporučení Účetního dvora, tak z usnesení rozpočtových orgánů;

– zlepšení účinnosti vyhotovování našich zpráv pomocí lepšího využívání zdrojů a racionálnější komunikace o předběžných auditních zjištěních s našimi kontrolovanými subjekty;

– zlepšení spolupráce s nejvyššími kontrolními orgány členských států při provádění kontrol výdajů EU na základě sdíleného řízení;

– sledování pokračujícího vývoje auditní metodiky finančních i výkonnostních auditů.

Jan Kinšt, dne 28. února 2010.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Markus Pieper