Postup : 2009/2155(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0051/2010

Předložené texty :

A7-0051/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 25
CRE 19/04/2010 - 25

Hlasování :

PV 18/05/2010 - 8.16
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0172

ZPRÁVA     
PDF 169kWORD 106k
22. 3. 2010
PE 428.319v02-00 A7-0051/2010

o zjednodušení SZP

(2009/2155(INI))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Richard Ashworth

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zjednodušení SZP

(2009/2155(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. října 2005 nazvané „Zjednodušení a zlepšení právní úpravy společné zemědělské politiky“ (KOM(2005)0509),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. března 2009 nazvané „Zjednodušená společná zemědělská politika pro Evropu – úspěch pro všechny“ (KOM(2009)0128),

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7‑0051/2010),

A. vzhledem k tomu, že veškeré právní předpisy musí být vždy přiměřené cíli a měly by být zaváděny až po celkovém posouzení dopadů, v jehož rámci se vyhodnocuje finanční břemeno vyplývající z příslušných právních předpisů a analyzují se náklady a přínosy,

B.  vzhledem k tomu, že zjednodušení by mělo na základě převládajících zjištění být přínosem především a zejména pro zemědělce, nikoli pouze pro vnitrostátní orgány a platební instituce v členských státech,

C. vzhledem k tomu, že nová SZP by měla zemědělcům umožnit soustředit se na jejich hlavní cíl, a to je zajišťovat bezpečné a kvalitní potraviny, u nichž lze zjistit jejich původ, a zároveň by měla podporovat zemědělce, aby poskytovali netržní veřejné statky,

D. vzhledem k tomu, že cílem by mělo být snížení nákladů na provádění SZP a současně i administrativní zátěže producentů působících ve Společenství tak, aby zemědělci měli více času k obhospodařování své půdy,

E.  vzhledem k tomu, že SZP by měla zůstat trvale konkurenceschopnou,

F.  vzhledem k nutnosti přijmout jasné a srozumitelné právní předpisy, které poskytují příslušným orgánům a zemědělcům právní jistotu, a zrušit právní předpisy zbytečné,

G. vzhledem k tomu, že rozdělení jednotných plateb na jednotlivé zemědělské podniky by mělo zajistit spravedlivé zacházení,

H. vzhledem k tomu, že k řešení důležitých právních otázek souvisejících se SZP je nezbytný funkční právní rámec,

I.   vzhledem k tomu, že v souladu s posledními reformami společné zemědělské politiky by nová SZP měla být více zaměřena na trh a na omezování nadměrného protekcionismu a současně by měla zachovat nástroje, které by pomáhaly zemědělcům v dobách značné ekonomické nestability,

J.   vzhledem k tomu, že SZP by měla být jednodušší a vstřícnější,

K. vzhledem k tomu, že právní předpisy by měly být pružnější, aby bylo možné SZP přizpůsobit tak, že by zohledňovala specifické regiony a specifická území, aniž by přitom byl oslaben její charakter společné politiky,

L.  vzhledem k tomu, že by se měla podporovat výměna osvědčených postupů mezi členskými státy a orgány místní správy,

M. vzhledem k tomu, že společná zemědělská politika má v EU 27 ústřední význam nejen jako prostředek k zajištění odpovídající dodávky bezpečných potravin, ale také jako prostředek k řešení takových úkolů, jako je zachování venkovských, horských a znevýhodněných oblastí i zcela okrajových oblastí a k zajištění mnohoúčelového využití evropského zemědělství,

Obecné zásady

1.  zdůrazňuje, že SZP by měla usilovat o sladění právních předpisů odstraněním jejich zdvojování; rovněž žádá Komisi, aby její snahou při zavádění nového nařízení bylo současně i odstranění nadbytečné zátěže;

2.  naléhavě žádá Komisi, aby ve velké míře a pravidelně konzultovala zúčastněné strany, pokud jde o zemědělství, s cílem lépe posoudit dopad nařízení přímo na místě a určit předpisy, které jsou pro zemědělce praktické, jednoduché a transparentní;

3.  zdůrazňuje, že další zjednodušení SZP je nezbytné k tomu, aby se snížily náklady na její provádění hrazené orgány EU, členskými státy i samotnými příjemci podpor; takto bude politika také srozumitelnější pro zemědělce a daňové poplatníky;

4.  vyzývá Komisi, aby s cílem zvýšit konkurenceschopnost zemědělství ve všech členských státech sjednotila předpisy SZP tím, že odstraní zdvojení úkolů a omezí byrokracii;

5.  podtrhuje, že opatření SZP by měla odpovídat sledovanému cíli a legislativní cesta by měla být zvolena pouze tehdy, je-li to skutečně odůvodnitelné, čímž se zabrání vytváření právních ustanovení, která jsou pro zemědělce těžko srozumitelná;

6.  vyzývá k tomu, aby SZP byla více motivována výsledky než orientována na regulaci, a vyzývá členské státy a jejich regionální orgány, aby zemědělcům poskytovaly prostřednictvím nástrojů poradenství a vhodných metod komunikace více pomoci a poradenství;

7.  očekává, že v souladu se zásadami zlepšení právní úpravy budou všechny budoucí právní předpisy doplněny komplexními hodnoceními dopadu s přihlédnutím k nadbytečné regulaci a administrativní zátěži a že bude přitom zajištěno, aby všechny nové právní předpisy odpovídaly kýženým cílům;

8.  domnívá se, že členské státy by měly vždy, kdy je to možné, povolit provádění autocertifikace;

9.  domnívá se, že členské státy by měly mít možnost zavádět v plánech rozvoje venkova režim daňových paušálů podle velikosti pozemku, a to především pro malé zemědělské podniky, za předpokladu, že je zaručeno plnění stanovených povinností;

10. uznává hodnotu zásady podmíněnosti jako jednu z klíčových koncepcí přímých plateb v rámci SZP, ale rovněž uznává, že se doporučuje rozsáhlé zjednodušení těchto plateb, aniž by se snížila jejich efektivita;

11. podtrhuje, že je nutné, aby SZP byla jednodušší, transparentnější a spravedlivější;

12. upozorňuje, že zjednodušení SZP nemusí vést k menší podpoře zemědělcům a ke zrušení tradičních nástrojů řízení trhu; vyjadřuje politování nad téměř úplným odstraněním obchodních norem Společenství v odvětví ovoce a zeleniny; vyzývá Evropskou unii, aby zavedla účinný mechanismus, jehož cílem bude v budoucnu omezit kolísavost cen;

13. zdůrazňuje, že zjednodušení SZP musí doprovázet informační opatření pro příjemce podpory, a vyzývá Komisi, aby rozšířila a zpracovala informační opatření pro společnou zemědělskou politiku;

14. požaduje možnost autokorekce chyb, která by umožnila příjemcům podpory, jež neúmyslně porušili předpisy, informovat orgány, aniž by byli v důsledku povinni platit pokuty;

15. upozorňuje, že systém pokut pro zemědělce za chyby při podávání žádostí o platby by měl být úměrný rozsahu porušení předpisů, a že by se neměly uplatňovat sankce v případě drobných chyb, a zejména chyb, kterých se zemědělec nedopustil vlastní vinou;

16. zdůrazňuje, že jakékoli správní pokuty, včetně povinnosti zemědělce vrátit získané platby, by neměly být založeny na okolnostech, které jsou zcela zjevně mimo kontrolu zemědělce, zejména pak jedná-li se o nepředvídané události;

17. upozorňuje na problém zemědělců, jejichž manželé/manželky provozují samostatný zemědělský podnik, a měli by tudíž mít samostatná práva a povinnosti, pokud jde o žádost vyplacení podpory v rámci SZP;

Podmíněnost

18. je toho názoru, že hlavním cílem kontrol je poskytovat zemědělcům poradenství a usměrňovat je, aby lépe a s co nejmenší administrativní zátěží plnili ustanovení právních předpisů; kontroly by proto měly být nadále prováděny veřejnými orgány, aby se zajistila jejich objektivita a nezaujatost;

19. zdůrazňuje, že má-li se uspokojit poptávka devíti miliard lidí po potravinách, je podle OSN třeba, aby se celosvětová produkce potravin zvýšila do roku 2050 o 70 %;

20. domnívá se, že by měly být stanoveny podmínky týkající se podmíněnosti, které by měly zohledňovat také velikost zemědělských podniků, aby se snížila administrativní zátěž malých podniků, u nichž je riziko nižší;

21. trvá na tom, že uplatňují-li členské státy u zemědělců sankce za porušení nařízení, musí je uplatňovat transparentním, jednoduchým a úměrným způsobem, který zohledňuje reálnou situaci jednotlivých případů;

22. domnívá se, že zákonná ustanovení pro kontrolování podmíněnosti by měla být pro zemědělce i pro kontrolní orgány snadno pochopitelná;

23. je toho názoru, že základním cílem kontrol je vybízet zemědělce k lepšímu plnění právních předpisů a že pokud se v posledních letech objevilo pouze několik případů porušení předpisů, mohly by být každoroční kontroly podmíněnosti prováděné za účelem splnění požadavků podle předpisů v oblasti řízení omezeny nebo nahrazeny náhodnými kontrolami;

24. zdůrazňuje, že požadavek provádět v souvislosti s drobným porušením předpisů následné kontroly (limit triviality) by měl být omezen na náhodné vzorky;

25. domnívá se, že uplatňování požadavků podle předpisů v oblasti řízení by mělo být zrušeno, pokud jejich plnění nelze snadno kontrolovat a není měřitelné;

26. je toho názoru, že členským státům či regionálním a místním orgánům by mělo být případně povoleno snížení jejich inspekčního závazku na určitou nižší hranici v případě, že uplatňují předpisový rámec pro analýzu rizik, který odpovídá ustanovením právních předpisů Společenství, a že prokazují vysokou míru souladu;

27. požaduje, aby s cílem snížit inspekční závazek na konkrétní nižší hranici byl zaveden rámec pro analýzu rizik, který by platil v každém členském státě a byl v souladu s právem Společenství;

28.  domnívá se, že poskytování pomoci a poradenství ve větším rozsahu prostřednictvím informačních a poradenských nástrojů, například telefonní linky pomoci nebo internetu, by pomohlo předcházet porušování předpisů a zajistilo by členským státům nástroje k trvalému snižování inspekčního závazku;

29. domnívá se, že kontroly, jež byly či mají být v zemědělských podnicích provedeny různými subjekty, jejichž úkolem či zákonnou povinností je jejich provádění, by měly být koordinovány s cílem snížit počet kontrolních návštěv v zemědělských podnicích;

30. domnívá se, že by měl být sestaven komunikační plán týkající se podmíněnosti, aby bylo zemědělcům i spotřebitelům poskytnuto co nejvíce informací o požadavcích podmíněnosti a přínosu, který přinášejí veřejné statky a služby poskytované zemědělci, jejichž činnost je v souladu s těmito požadavky;

31. zastává názor, že počet požadavků týkajících se podmíněnosti by měl být snížen a jejich rozsah aktualizován;

32. požaduje schválení uskutečnitelného a transparentního systému ukazatelů s cílem zjednodušit hodnotící nástroje kontrol podmíněnosti a vyzývá ke zrušení stávajícího systému a k zavedení možnosti uložit dvě či více sankcí za jedno pochybení; vyzývá Komisi, aby provedla analýzu nepoměru mezi porušováním předpisů, které se týkají identifikace zvířat a představují asi 70 % všech případů porušování, a dalšími požadavky a aby učinila vhodné změny;

33. je toho názoru, že o podmíněnosti by měl být vypracován jediný legislativní dokument a že kladné přínosy zemědělských podniků, jež představují veřejné statky a služby, by měly být náležitě ohodnoceny;

34. vyzývá k zachování určitých přísných a nekompromisních pravidel podmíněnosti, jež jsou členské státy ochotny přijmout a dodržovat;

Přímé platby

35. domnívá se, že zemědělci musejí mít přístup k funkčním systémům, které jim umožní snadno a bez zbytečné byrokracie podávat žádosti o přímé platby, a to obvykle v místě svého bydliště;

36. domnívá se, že mají-li být zjednodušena pravidla pro režim jednotných plateb, každoroční poskytování stejných podrobných informací v této souvislosti by mělo být zrušeno;

37. je toho názoru, že k žádostem není třeba poskytovat takové množství informací, jelikož potřebné informace lze zjistit u platebních agentur členských států;

38. požaduje povolení flexibilnějších postupů pro provádění plateb, které umožní provádět platby ještě před úplným ukončením všech kontrol;

39. naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila definici způsobilé půdy a její výklad používaný v jednotlivých členských státech;

40. je toho názoru, že stávající definice zemědělské činnosti pro účely jednotné platby by měla být přezkoumána tak, aby bylo jisté, že žadatelé, jež nejsou činnými zemědělci, nebudou mít na tyto platby nárok;

41. domnívá se, že v budoucím systému by měly být zohledněny zásady zjednodušování a že zjednodušení, transparentnost a spravedlnost by měly být klíčovými prioritami reformy SZP;

42. vyzývá Komisi, aby zrevidovala systém kontrol a účetních závěrek;

43. domnívá se, že pokud jde o regulační kontroly, provádění auditů prověřujících dodržování předpisů a stanovování finančních náprav, měla by Komise přijmout přiměřenější a konečně i na rizicích založený přístup;

44. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na možné zlepšení rámce pro provádění auditů a kontrol SZP;

45. domnívá se, že je třeba předcházet stávajícím velkým nesrovnalostem v přímých podporách, které existují mezi členskými státy, a zajistit tak rovné zacházení pro všechny zemědělce v Evropské unii a zabránit narušování trhu a hospodářské soutěže;

46. uznává, že při řešení ekologických výzev, včetně přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění následků, hrají zemědělci důležitou roli při hledání praktických opatření nezbytných ke splnění těchto cílů, a věří, že spíše než regulace jsou nejlepším způsobem, jak dosáhnout těchto cílů, výsledné dohody;

47. zdůrazňuje, že omezení byrokracie související s monitorováním a podáváním zpráv, která zatěžuje producentské organizace působící v odvětví produkce ovoce a zeleniny, by tyto organizace zatraktivnilo u zemědělců, kteří by byli vybízeni ke sdružování a ke společným postupům;

Rozvoj venkova

48. zdůrazňuje, že pokud se platby provádí v závislosti na stávajícím systému certifikací (např. u bioprodukce a režimů podpory souvisejících s životním prostředím), je pouze jeden audit dostačující;

49. se znepokojením konstatuje vysokou míru chyb v žádostech o přímé platby, jež byly zaznamenány v některých členských státech; zdůrazňuje, že tyto chyby lze především připsat používanému ortofotografickému vybavení než zemědělcům; žádá, aby tyto chyby byly trestány pouze v případech, kdy se jasně prokáže pokus o podvod;

50. domnívá se, že právní předpisy, které jsou v rozporu s jinými právními předpisy, by před tím, než se stanou pro zemědělce závazné, měly být uvedeny v soulad (např. právní předpisy v oblasti životního prostředí a režim jednotných plateb);

51. domnívá se, že je třeba revidovat definice obsažené v právních předpisech, které upravují rozvoj venkova, a v případě potřeby je rozšířit, aby tak byl zajištěn soulad s právními předpisy upravujícími přímé platby;

52. zastává názor, že by měla být zvýšena transparentnost, pokud jde o postihy a povinnosti zemědělců;

53. žádá zavedení přesně definovaných povinností pro zemědělce s cílem napravit nedostatek transparentnosti, pokud jde o postihy;

54. uvítal by, pokud by kontroly těchto režimů byly vnímány v širší a dlouhodobější perspektivě s větším důrazem na konečný dopad a výsledek a nebyly by zaměřené na míru specifické chybovosti způsobenou opatřeními pro rozvoj venkova, příp. opatřeními v oblasti životního prostředí;

55. podtrhuje, že současný složitý systém ukazatelů je zapotřebí přezkoumat a zjednodušit a že v důsledku systému monitorování, výročních zpráv a předběžných a následných hodnocení i hodnocení v polovině období vznikl příliš složitý systém ukazatelů a zpráv;

56. žádá Komisi, aby prověřila používání výsledných dohod jakožto jednoduché a účinnější metody pro poskytování veřejných statků v budoucnu;

57. žádá o zavedení zjednodušeného a jednotného systému ukazatelů, který by implicitně vedl k jejich snadnějšímu pochopení a uplatňování, k náležitým hodnocením a ke snížení byrokracie;

58. domnívá se, že předpisy týkající se způsobilosti pro financování DPH v rámci pilíře II SZP, zejména u činností prováděných subjekty, na něž se vztahuje veřejné právo, by měly být harmonizovány s předpisy používanými v rámci strukturálních fondů;

59. zdůrazňuje, že současně se zjednodušením SZP musí dojít i ke zjednodušení jejího provádění, a vyzývá členské státy, aby snížily na minimum administrativní formality, které jsou požadovány od potenciálních příjemců podpory v rámci SZP, zejména v oblasti rozvoje venkova;

60. vyzývá členské státy, aby ve svých vnitrostátních programech rozvoje venkova nabídly potenciálním příjemcům podpory systémy, které zaručí transparentnost, a poskytly jim nezbytně dlouhou dobu na přípravu žádostí o finanční prostředky a splnění různých požadavků způsobilosti, které jsou stanoveny režimy podpory; vyzývá Komisi, aby zajistila, že tato otázka se stane trvalým prvkem dvoustranných jednání s členskými státy;

Identifikace zvířat

61. naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila systém identifikace zvířat, který je používán v jednotlivých členských státech, a usilovala o jednotný systém identifikace zvířat, a zajistila tak odstranění zbytečné regulace, zejména pokud jde o prověřování čísla producenta a čísla zemědělského podniku, požadovaný počet registrů a rozdíl mezi producentem a zemědělským podnikem;

62. vyzývá k rozsáhlé harmonizaci pravidel pro identifikaci zvířat, která jsou v současné době velmi rozdílná;

63. zastává názor, že poskytování údajů o přemisťování ovcí a koz a předávání informací do databází a úřadům by mělo být co nejvíce zjednodušeno, a to za použití veškerých dostupných nástrojů komunikace, včetně nových technologií;

64. domnívá se, že pro ovce a kozy i prasata je dostačující identifikace stáda;

65. vyzývá k odložení povinnosti elektronické identifikace ovcí a koz od 31. prosince 2009, jelikož náklady na tuto identifikaci jsou vzhledem k období hospodářské krize příliš vysoké;

66. vyzývá k tříletému osvobození od postihů za nedodržení podmíněnosti, jež se týkají elektronické identifikace ovcí a koz, neboť se jedná o novou a komplexní technologii, jež bude kromě ověření v praxi vyžadovat určitou dobu, než si na ni zemědělci zvyknou; dále vyzývá Komisi, aby provedla důkladný přezkum příslušných předpisů;

67. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Administrativa vyplývající ze společné zemědělské politiky je často příliš složitá a pro celé odvětví zemědělství je tudíž nanejvýš důležité, aby byla tato politika zjednodušena, a usnadnila tak zemědělcům život v praxi. Toto zjednodušení je nezbytné ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho zemědělství, k zachování a vytváření pracovních míst a k podpoře zdravého rozvoje venkovských oblastí.

Je povzbuzující, že 25% snížení administrativní zátěže bude zřejmě před rokem 2012 dosaženo, jak to bylo navrženo při kontrole stavu SZP v roce 2003. To je ovšem pouze naprosto nezbytné minimum a EU musí v nadcházejících letech usilovat o mnohem větší snížení administrativního břemene, které zatěžuje naše zemědělce, kteří jsou již tak pod velkým tlakem.

Ačkoliv se jednotná společná organizace trhu pokusila o technická zjednodušení sloučením velkého počtu nařízení regulujících toto odvětví do jednoho, zemědělcům, pracovníkům správních orgánů ani platebním agenturám nepřinesla praktické výhody.

Při přípravě reformy SZP, k níž má dojít v roce 2013, by se proto v návrzích na tuto reformu předkládaných před rokem 2013 i poté měla věnovat největší pozornost jejímu zjednodušení.

Ke klíčovým koncepcím přímých plateb SZP patří pravidla podmíněnosti, která zdůvodňují vyplácení dotací zemědělcům. Mají rovněž zásadní význam pro zajištění nejvyšší dosažitelné úrovně kvality evropských zemědělských produktů. Přesto se doporučuje tato pravidla značně zjednodušit. Každopádně podporujeme zásadu jednotného uplatňování pravidel podmíněnosti v celé Unii. Je samozřejmé, že při jejich uplatňování v 27 členských státech, které se vzájemně výrazně liší svými klimatickými podmínkami, se vyskytnou některé rozdíly. Jednotné uplatňování pravidel podmíněnosti by nicméně mělo být podporováno vždy, kdy je to možné.

Při kontrolách dodržování podmíněnosti by se především mělo postupovat vstřícněji vůči zemědělcům, kterých se kontroly týkají. Například pokud v předcházejícím roce bylo zaregistrováno pouze několik případů porušení předpisů, pak je třeba značně omezit kontroly plnění ustanovení podle předpisů v oblasti řízení. Tato ustanovení by měla být „odložena“ a pro účely kontroly podmíněnosti by měla být opět aktuální pouze tehdy, dojde-li k porušení podobného ustanovení v nařízení upravujícím toto odvětví, jak tomu bývá u onemocnění zvířat, která se v některých členských státech nevyskytnou.

Opatření přijatá v návaznosti na porušení předpisů musí odpovídat danému provinění. V současné době jsou málo závažná porušení pravidel podmíněnosti postihována důsledněji než obvyklá porušení předpisů.

Členské státy by měly mít možnost provádět kontroly specifické pro dané odvětví založené na jiném odvětví, z něhož pravidla podmíněnosti vychází, aby tak mohly zrušit pravidla určitého druhu podmíněnosti, pokud některé odvětví všechny příslušné požadavky již splňuje.

Skutečnost, že počet požadavků souvisejících s podmíněností začal trvale narůstat, se odrazila v menší vstřícnosti zemědělců vůči celé této koncepci a způsobila značné zatížení orgánů státní správy.

Pokud jde o identifikaci zvířat, měla by se v zásadě provádět pomocí číslo producenta, nikoliv čísla zemědělského podniku chovatele. Vedení evidence a identifikace zvířat zemědělce velmi zatěžuje, proto je důležité využít všechny možnosti ke zjednodušení těchto procesů, zejména pomocí nových technologií. Toto zjednodušení je obzvláště významné pro identifikaci prasat ve stádech v integrované nebo externě integrované produkci, tedy pro producenty chovající selata a jatečná prasata ve stejném zemědělském podniku, případně pro producenty, kteří pracují v rámci družstev. Metoda využívající číslo producenta místo čísla zemědělského podniku je z hlediska sledovatelnosti stejně bezpečná a navíc je jednodušší.

Právní předpisy týkající se identifikace zvířat by měly být zrevidovány tak, aby byly pružnější a méně byrokratické. Současné právní předpisy jsou pro tento účel příliš zkostnatělé a nejen, že v zemědělství bezdůvodně způsobují nákladů, ale v případě vypuknutí onemocnění mohou být i kontraproduktivní. Právní předpisy je třeba přezkoumat a pravidla upravit tak, aby byla pružnější a méně byrokratická, aniž by narušovala účel právních předpisů. I když by nové technologie měly být do systémů pro identifikaci zvířat zavedeny co nejdříve, mělo by k tomu dojít až po důkladném posouzení dopadů, jehož součástí bude analýza nákladů a přínosu a vyhodnocení spolehlivosti příslušných technologií.

Rovněž by již neměla být vyžadována zvláštní evidence skotu. Jako dokumentace by měl postačovat výpis z centrální databáze. Chovatel by nicméně měl být schopen zdůvodnit činnosti prováděné v jeho zemědělském podniku, dokud nebudou zdokumentovány v evidenci. Chovatel tím pádem nemusí svou činnost evidovat dle instrukcí odpovědných orgánů.

Podobně by mělo být zrušeno sčítání ovcí, které se každoročně provádí v prosinci. Každý prosinec musí všichni chovatelé spočítat své ovce a zaslat tyto údaje ve zvláštním dokumentu správnímu orgánu pro zemědělství. Tento předpis by měl být zrušen, jelikož takový údaj neuvádí, kolik zvířat je v chovu v průběhu roku. Žádným způsobem ani nepřispívá ke sledovatelnosti onemocnění zvířat.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

16.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

10

Členové přítomní při závěrečném hlasování

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Miguel Angel Martínez Martínez, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Jean-Paul Gauzès, Astrid Lulling, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Włosowicz

Právní upozornění - Ochrana soukromí