Procedure : 2009/0059(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0052/2010

Indgivne tekster :

A7-0052/2010

Forhandlinger :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Afstemninger :

PV 21/10/2010 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0381

BETÆNKNING     ***I
PDF 700kWORD 404k
22.3.2010
PE 428.224v01-00 A7-0052/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og ‑territorier

(KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Helmut Scholz

Rådgivende ordfører (*):

Barbara Lochbihler, Udenrigsudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 50

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET (*)
 UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET
 UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og ‑territorier

(KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0197),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 181 A, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0101/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 207, stk. 2, og artikel 209, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A7‑0052/2010),

1.   vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  mener, at forslaget er foreneligt med den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013; minder dog om, at de årlige bevillinger for perioden 2010-2013 vedtages af budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING VED FØRSTEBEHANDLINGEN*

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2, og artikel 209, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1),

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Siden 2007 har Fællesskabet strømlinet sit geografiske samarbejde med udviklingslande i Asien, Centralasien og Latinamerika og med Irak, Iran, Yemen og Sydafrika under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde(2) (DCI).

(2)       Det primære, overordnede mål for forordning (EF) nr. 1905/2006 er at udrydde fattigdom ved forsat at forfølge millenniumudviklingsmålene. Samarbejdet under de geografiske programmer med udviklingslande, -territorier og -regioner, som er fastsat i forordningen, er desuden begrænset til finansiering af foranstaltninger, som opfylder kriterierne for statslig udviklingsbistand, som er fastsat af Komiteen for Udviklingsbistand under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD/DAC).

(3)       Det er i Unionens interesse at uddybe forbindelserne med de berørte udviklingslande, som både er vigtige bilaterale partnere og aktører i multilaterale fora og inden for global governance, og som Unionen har en strategisk interesse i at fremme forskelligartede forbindelser med, især på områder som økonomiske, kommercielle, akademiske, forretningsmæssige og videnskabelige udvekslinger. Det er hertil nødvendigt med et finansielt instrument, som giver mulighed for at finansiere foranstaltninger, som er af en sådan art, at de ikke er berettiget til statslig udviklingsbistand, jf. OECD's kriterier for statslig udviklingsbistand (ODA-kriterierne), men som har afgørende betydning for konsolidering af forbindelserne og yder et vigtigt bidrag til fremskridt og udvikling i de respektive udviklingslande.

(4)       Med henblik herpå blev der i budgetprocedurerne for 2007 og 2008 vedtaget fire forberedende foranstaltninger for at indlede et sådant udvidet samarbejde i overensstemmelse med artikel 49, stk. 6, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3) (finansforordningen): erhvervsmæssige og videnskabelige udvekslinger med Indien; erhvervsmæssige og videnskabelige udvekslinger med Kina; samarbejde med mellemindkomstlande i Asien; og samarbejde med mellemindkomstlande i Latinamerika. Ifølge samme artikel i finansforordningen skal lovgivningsproceduren for de forberedende foranstaltninger være tilendebragt inden udgangen af det tredje regnskabsår.

(5)       Målene for og bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006(4) ▌er velegnede til at kunne fortsætte med et sådant udvidet samarbejde med lande, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1905/2006. Til det formål er det nødvendigt at udvide det geografiske anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 1934/2006 og at vedtage en finansieringsramme, der dækker samarbejdet med disse udviklingslande.

(5a)     Med udvidelsen af det geografiske anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 1934/2006 omfattes de respektive udviklingslande af to forskellige udenrigspolitiske finansieringsinstrumenter. Det bør sikres, at de to finansieringsinstrumenter holdes helt adskilt fra hinanden. Over forordning (EF) nr. 1905/2006 finansieres foranstaltninger, der opfylder ODA-kriterierne, mens forordning (EF) nr. 1934/2006 udelukkende bør omfatte foranstaltninger, der ikke opfylder disse kriterier. Derudover bør det sikres, at de lande, der hidtil har været omfattet af forordning (EF) nr. 1934/2006, nemlig de industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier, med udvidelsen af det geografiske anvendelsesområde for denne forordning ikke stilles ringere, navnlig ikke i økonomisk henseende.

(5b)     Da finanskrisen har ført til en yderst spændt budgetsituation i hele Den Europæiske Union, og da den foreslåede udvidelse vedrører lande, der til tider udviser en konkurrenceevne svarende til Unionens, og som har nået en gennemsnitlig levestandard, der nærmer sig visse medlemsstaters, bør Unionens bistand stå i forhold til de bestræbelser, der i de begunstigede lande gøres for at overholde Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) aftaler og bidrage til de globale mål om en reduktion i udledningen af drivhusgasser.

(6)       Under revisionen af gennemførelsen af finansielle instrumenter til foranstaltninger udadtil er det blevet konstateret, at der ikke er konsekvens i de bestemmelser, som udelukker omkostninger vedrørende skatter, told og andre afgifter fra støtte. For at sikre konsekvens foreslås det, at disse bestemmelser bringes på linje med de øvrige instrumenter.

(6a)     Kommissionen bør have beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forbindelse med flerårige samarbejdsprogrammer, eftersom disse programmer supplerer forordning (EF) nr. 1934/2006 og er almengyldige. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(7)       Forordning (EF) nr. 1934/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1934/2006 foretages følgende ændringer:

(1)       Titlen på forordningen affattes således:

"Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier og med udviklingslande, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1905/2005, for så vidt angår aktiviteter, der ikke hører under den statslige udviklingsbistand."

(2)       Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

Mål

1.        Fællesskabets finansiering i henhold til denne forordning støtter økonomisk, finansielt ▌, teknisk, kulturelt og akademisk samarbejde på de i artikel 4 omhandlede områder, der henhører under dets kompetence, med alle de industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier, som er opført på listen i bilag I, og med de udviklingslande, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde*, og som er opført på listen i bilag II til denne forordning (i det følgende benævnt "partnerlande"). Formålet med denne forordning er at finansiere foranstaltninger, der ikke opfylder kriterierne for statslig udviklingsbistand, som er fastsat af Komiteen for Udviklingsbistand under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD/DAC).

2.        Det primære mål med samarbejdet med partnerlande ▌er at give specifik respons på behovet for at styrke forbindelserne med dem og for et yderligere engagement i forhold til dem på et bilateralt, regionalt eller multilateralt grundlag for at skabe et gunstigere og mere gennemsigtigt klima for udvikling af forbindelserne mellem Fællesskabet og partnerlandene og fremme en konstruktiv dialog samtidig med at Fællesskabets interesser tilgodeses, nemlig fremme af demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet, anstændigt arbejde, god regeringsførelse og miljøbeskyttelse.

_________

* EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41."

(3)       Artikel 2 affattes således:

"Artikel 2

Anvendelsesområde

1.        Formålet med samarbejdet med partnerlande er at indgå i et samarbejde med partnere, som enten er industrialiserede eller såkaldt nye økonomier eller vækstøkonomier med henblik på at fremme dialog og tilnærmelse samt udveksle og fremme de politiske, økonomiske og institutionelle strukturer og værdier, der svarer til Fællesskabets, og udvide samarbejdet og udvekslingen med etablerede eller stadig mere betydningsfulde bilaterale partnere og aktører i multilaterale fora og inden for global governance. Samarbejdet omfatter også partnere, hvor Fællesskabet ønsker at fremme sine værdier, hvad angår demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, i henhold til principperne for Unionens optræden udadtil, som er fastsat i traktaten.

2.        Under behørigt begrundede omstændigheder og for at sikre, at Fællesskabets bistand er konsekvent og effektiv, og for at fremme regionalt samarbejde kan Kommissionen dog i forbindelse med vedtagelse af de årlige handlingsprogrammer som dem, der er omhandlet i artikel 6, beslutte, at lande, der ikke er opført på listerne i bilagene, kan omfattes af de i denne forordning omhandlede foranstaltninger, hvis det projekt eller program, der skal gennemføres, er af regional eller grænseoverskridende karakter. Der ▌fastsættes bestemmelser herom i de flerårige samarbejdsprogrammer, der er omhandlet i artikel 5.

2a.      Kommissionen ændrer listerne i bilag I og II efter OECD/DAC's regelmæssige revisioner af sin liste over udviklingslande og underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

2b.      I forbindelse med EU-finansiering i henhold til denne forordning tages der særlig hensyn til partnerlandenes overholdelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO’s) grundlæggende arbejdsstandarder og deres bestræbelser på at reducere udledningen af drivhusgasser, hvor det er relevant.

2c.      I forbindelse med de lande, som er opført på listen i bilag II, skal der være nøje sammenhæng med de foranstaltninger, som finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1905/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1337/2008 af 16. december 2008 om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene*.

__________

* EUT L 354 af 31.12.2008, s. 62."

(3a)     Artikel 3, stk. 1, affattes således:

"1.      Den Europæiske Union bygger på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstaten og søger at vinde tilslutning til samt udvikle og styrke disse principper i partnerlandene gennem dialog og samarbejde."

(3b)     Artikel 3, stk. 3, affattes således:

"3.      Foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, er i overensstemmelse med og omfatter samarbejdsområder, der især er fastlagt i instrumenter, aftaler, erklæringer og handlingsplaner mellem Fællesskabet og partnerlandene, og områder, der vedrører Fællesskabets særlige interesser og prioriteter."

(3c)     Artikel 3, stk. 4, affattes således:

"4.      Med hensyn til foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, stræber Fællesskabet også mod at sikre sammenhæng med andre områder for sin optræden udadtil samt andre relevante fællesskabspolitikker, især udviklingssamarbejde. Denne sammenhæng skal sikres ved politikudformningen, den strategiske planlægning og ved programmeringen og gennemførelsen af foranstaltningerne."

(3d)     Artikel 3, stk. 5, affattes således:

"5.      Foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, supplerer og tilfører merværdi til de bestræbelser, der gøres af medlemsstaterne og offentlige fællesskabsorganer […] med hensyn til […] handelsmæssige forbindelser og kulturelle, akademiske og videnskabelige udvekslinger."

(3e)     I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

"5a.    Kommissionen informerer og udveksler regelmæssigt synspunkter med Europa-Parlamentet."

(3f)     Artikel 4, indledningen, affattes således:

"Fællesskabets finansiering støtter samarbejdsaktioner, der er i overensstemmelse med artikel 1, og skal være i overensstemmelse med det overordnede formål med og anvendelsesområdet, målene og de generelle principper for denne forordning. Fællesskabets finansiering omfatter aktioner, der ikke opfylder ODA-kriterierne, men som også kan have en regional dimension, på følgende samarbejdsområder:"

(3g)     Artikel 4, nr. 1, affattes således:

"1)      fremme af samarbejde, partnerskaber og fællesforetagender mellem økonomiske, sociale, kulturelle, akademiske og videnskabelige aktører i Fællesskabet og partnerlandene”

(3h)    Artikel 4, nr. 2, affattes således:

"2)      stimulering af bilateral handel, investeringsstrømme og økonomiske partnerskaber med særlig fokus på SMV’er"

(3i)     Artikel 4, nr. 3, affattes således:

"3)      fremme af dialoger mellem politiske, økonomiske [...], sociale og kulturelle aktører og andre ikke-statslige organisationer inden for relevante sektorer i Fællesskabet og partnerlandene”

(3j)      Artikel 4, nr. 4, affattes således:

"4)      fremme af mellemfolkelige forbindelser, især på familieniveau, uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer og intellektuel udveksling og fremme af gensidig forståelse mellem kulturer [...], herunder foranstaltninger til at sikre og øge EU's deltagelse i det eksterne samarbejde under Erasmus Mundus og i europæiske uddannelsesmesser"

(3k)     Artikel 4, nr. 5, affattes således:

"5)      fremme af samarbejdsprojekter på områder som forskning, videnskab og teknologi, sport og kultur, vedvarende energi, transport […], miljø — herunder klimaændring, told […], finansielle og juridiske spørgsmål og menneskerettighedsspørgsmål samt andre spørgsmål af gensidig interesse mellem Fællesskabet og partnerlandene”

(3l)     Artikel 5, stk. 2, affattes således:

"2.      Flerårige samarbejdsprogrammer dækker kun denne forordnings gyldighedsperiode. De fastlægger Fællesskabets specifikke interesser og prioriteter, generelle mål og forventede resultater. Der tilstræbes en afbalanceret geografisk fordelingsnøgle i forbindelse med programmer, især det eksterne samarbejde under Erasmus Mundus. De fastlægger desuden de områder, der er udvalgt med henblik på fællesskabsfinansiering, og angiver de vejledende finansielle tildelinger, samlet, for hvert prioriteret område og for hvert partnerland eller hver gruppe af partnerlande i den pågældende periode. Dette kan eventuelt ske i form af et beløbsinterval. Flerårige samarbejdsprogrammer underkastes en midtvejsrevision og eventuelt ad hoc-revisioner.”

(3m)    Artikel 5, stk. 3, affattes således:

"3.      Flerårige samarbejdsprogrammer og revisioner heraf vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 14a."

(3n)    Artikel 6, stk. 1, affattes således:

"1.      Kommissionen vedtager hvert år handlingsprogrammer, som bygger på de flerårige samarbejdsprogrammer, der er omhandlet i artikel 5, og underretter Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom."

(3o)     I artikel 7 tilføjes følgende stykker:

"1a.    Foranstaltninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand*, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1717/2006 af 15. november 2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument** eller forordning (EF) nr. 1905/2006, og som er berettiget til støtte derunder, er ikke støtteberettigede i henhold til denne forordning.

1b.      Fællesskabsbistand i henhold til denne forordning må ikke anvendes til at finansiere anskaffelse af våben og ammunition og operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet.

_________

* EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.

** EUT L 327 af 24.11.2006, s. 1."

(4)       Artikel 8, stk. 3, affattes således:

"3.       Fællesskabets finansiering må i princippet ikke anvendes til betaling af skatter, told eller andre afgifter i partnerlandene."

(4a)     Artikel 9, stk. 3, affattes således:

"3.      Kommissionen vedtager støtteforanstaltninger, der ikke indgår i de flerårige samarbejdsprogrammer, og underretter Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom."

(4b)     Artikel 13, stk. 1, affattes således:

"1.      Kommissionen evaluerer regelmæssigt de aktioner og programmer, der finansieres i henhold til denne forordning, hvor det er relevant eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet ved hjælp af uafhængige eksterne evalueringer, for at efterprøve, om målene er nået eller ej, i hvilket omfang de er nået, samt om omkostningseffektiviteten af de foranstaltninger, som Fællesskabet finansierer, og virkningen af disse foranstaltninger har været tilfredsstillende. På dette grundlag retter Kommissionen henstillinger om en forbedring af fremtidige aktioner. Der tages højde for resultaterne, når programmerne udformes og midlerne tildeles."

(4c)     Artikel 13, stk. 2, affattes således:

"2.      Kommissionen sender de i stk. 1 omhandlede evalueringsrapporter til Europa-Parlamentet og til det udvalg, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, til orientering."

(4d)     Artikel 14 affattes således:

"Kommissionen undersøger, hvilke fremskridt der er gjort med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne forordning, og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en detaljeret årlig rapport om gennemførelsen af denne forordning. I rapporten redegøres der for resultaterne af gennemførelsen af budgettet og alle de finansierede aktioner og programmer og så vidt muligt for det vigtigste udbytte og de vigtigste virkninger af samarbejdsaktionerne og - programmerne."

(4e)     Følgende artikel 14a indsættes:

"Artikel 14a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.        Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 5 for denne forordnings gyldighedsperiode.

2.        Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

3.        Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 14b og 14c anførte betingelser.”

(4f)      Følgende artikel 14b indsættes:

"Artikel 14b

Tilbagekaldelse af delegationen

1.        Delegationen af beføjelser i artikel 5 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.        Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, giver den den anden lovgiver og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt begrundelsen herfor.

3.        Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Afgørelsen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.”

(4g)     Følgende artikel 14c indsættes:

"Artikel 14c

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.        Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for to måneder fra underretningen herom.

           Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.        Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

           Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.        Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en delegeret retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.”.

(5)       Artikel 16 affattes således:

"Artikel 16

Finansielle bestemmelser

Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af denne forordning er for perioden 2007-2013 på 172 mio. EUR for lande, som er opført på listen i bilag I, og på 176 mio. EUR for lande, som er opført på listen i bilag II. De årlige bevillinger for perioden 2010-2013 vedtages af budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure. Kommissionen forelægger budgetmyndigheden detaljerede oplysninger om alle budgetposter og de årlige bevillinger, der anvendes til finansiering af foranstaltningerne i henhold til denne forordning. Disse bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af den finansielle ramme. Det sikres, at de industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier, som er opført på listen i bilag I, ikke stilles ringere som følge af anvendelsen af denne forordning på de partnerlande, som opført på listen i bilag II.

De bevillinger, der planlægges anvendt som led i forordning (EF) nr. 1905/2006, anvendes ikke til dette formål.".

(6)       I bilaget affattes overskriften således:

"BILAG I — Liste over industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier omfattet af denne forordning".

(7)       Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag II.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne                                  På Rådets vegne

Formand                                                                           Formand

Bilag

"BILAG II

Liste over udviklingslande omfattet af denne forordning

Latinamerika    

1. Argentina

2. Bolivia

3. Brasilien

4. Chile

5. Colombia

6. Costa Rica

7. Cuba

8. Ecuador

9. El Salvador

10. Guatemala

11. Honduras

12. Mexico

13. Nicaragua

14. Panama

15. Paraguay

16. Peru

17. Uruguay

18. Venezuela  

Asien

19. Afghanistan

20. Bangladesh

21. Bhutan

22. Cambodja

23. Kina

24. Indien

25. Indonesien

26. Den Demokratiske Folkerepublik Korea

27. Laos

28. Malaysia

29. Maldiverne

30. Mongoliet

31. Myanmar/Burma

32. Nepal

33. Pakistan

34. Filippinerne

35. Sri Lanka

36. Thailand

37. Vietnam

Centralasien

38. Kasakhstan

39. Den Kirgisiske Republik

40. Tadsjikistan

41. Turkmenistan

42. Usbekistan 

Mellemøsten

43. Iran

44. Irak

45. Yemen

Sydafrika

46. Sydafrika"

(1)

             EUT L

(2)

              EUT L 378 af 27.12.2006, s.41.

(3)

              EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)

              EUT L 405 af 30.12.2006, s. 41.


BEGRUNDELSE

Indledning

Formålet med Fællesskabets finansiering i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og territorier (i det følgende benævnt "ICI-forordningen") er at støtte økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde samt forskningsmæssig og akademisk udveksling inden for Fællesskabets kompetenceområde.

Som korresponderende udvalg for "EU's ... eksterne økonomiske forbindelser", herunder "finansielle, økonomiske og handelsmæssige forbindelser med tredjelande" (dvs. med både udviklingslande og ikke-udviklingslande) var Udvalget om International Handel (INTA) også korresponderende udvalg ved vedtagelsen af den oprindelige ICI-forordning, hvilket ikke blot gjorde det muligt for INTA at analysere dette forslag fra Kommissionen i detaljer, men også at se på en bredere historisk og institutionel sammenhæng.

Kommissionen forslag om ændring af ICI-forordningen (KOM(2009)0197/2) forelægges for i væsentlig grad at øge ICI-forordningens geografiske anvendelsesområde, således at det også omfatter samarbejde med udviklingslandene (der fremgår af bilaget til forslaget). Den overordnede finansielle ramme vil i denne forbindelse blive forhøjet betragteligt.

Selv om de ændringer, som Kommissionen foreslår, formelt set kan synes få, er de betydelige, eftersom alle de nuværende henvisninger til partnerlande (der hidtil kun har omfattet industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier), herunder deres kvalitative vurdering, også omfatter de nævnte udviklingslande.

Bredere geografisk anvendelsesområde

Udvidelsen af det geografiske anvendelsesområde åbner nye muligheder, eftersom de programmer, der på nuværende tidspunkt finansieres under ICI-forordningen, kan udvides til at omfatte andre lande. Under hensyntagen til listen over lande, der er omfattet af ICI-forordningens udvidede anvendelsesområde, udgør udvidelsen dog også en stor udfordring. Det er således vigtigt at gøre det klart, hvem der kan modtage denne finansiering, for hvad og på hvilke betingelser.

Af begrundelsen (der ledsager det ændrede forslag) fremgår det, at Kommissionen mener, at "det er i Fællesskabets interesse at uddybe forbindelsen med lande, som både bidrager til udvikling og er vigtige partnere i verdensøkonomien, for eksempel Indien, Kina, Brasilien og Mexico, at Fællesskabets interesser også går videre end fattigdomsudryddelse i regioner som Centralasien og Mellemøsten, og at det meste af Asien og Latinamerika samt Sydafrika også består af mellemindkomstlande, der er interesseret i ... udvekslinger med Den Europæiske Union".

For det første fremgår denne særlige forklaring kun af begrundelsen og ikke af selve den lovgivningsmæssige tekst, hvor selv betragtningerne er temmelig generelle. I medfør af den nuværende ordlyd af artikel 2, stk. 1, i ICI-forordningen er "formålet med samarbejdet ... at indgå i et samarbejde med partnere, som har politiske, økonomiske og institutionelle strukturer og værdier, der svarer til Fællesskabets, og som er vigtige bilaterale partnere og aktører i multilaterale fora og inden for global governance", og det tilføjes, at samarbejdet også omfatter partnerlande, "som Fællesskabet har en strategisk interesse i at fremme forbindelserne med". I den ændrede forordning foreslås der kun formelle (men ikke væsentlige) ændringer af denne bestemmelse.

For det andet er listen over lande, der er omfattet af ICI-forordningens udvidede anvendelsesområde meget længere. Det er ikke nogen homogen gruppe, og man spørger sig selv, om alle disse lande (dvs. Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Myanmar/Burma og Iran bare for at nævne nogle få) reelt "har politiske, økonomiske og institutionelle strukturer og værdier, der svarer til Fællesskabets". Hvis dette ikke er tilfældet, hvad er så Fællesskabets "strategiske interesser", der kunne retfærdiggøre et tættere samarbejde med dem og således en indføjelse af disse i ICI-forordningens anvendelsesområde? Samtidig betyder en indføjelse af landene i bilaget ikke automatisk, at de vil blive finansieret, mens en udelukkelse af et land fra listen også vil udelukke muligheden for samarbejde i henhold til denne forordning. Ordføreren har derfor endnu ikke foreslået udelukkelse af nogen lande fra listen. Ordføreren foreslår i stedet, at formålet med at finansiere samarbejde med disse lande præciseres, dvs. fremme af respekt for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, herunder mindretallenes rettigheder.

Hvis man antager, at alle de i bilag II nævnte lande teoretisk set kunne modtage finansiering, er det meget vigtigt at sikre, at vi ikke går på kompromis, hvad angår EU's grundlæggende principper. Af artikel 181 A, stk. 1, andet afsnit, i EF-traktaten (som den oprindelige ICI-forordningen er baseret på) fremgår det, at "Fællesskabets politik på [området for økonomisk, finansiel og teknisk samarbejde med tredjelande] skal bidrage til den generelle målsætning om udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten samt til målsætningen om respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder". Betydningen af disse principper er således blevet understreget yderligere både ved at tilføje dem til formålet med denne forordning og ved at lade forordningens ordlyd nærme sig ordlyden i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Kommissionen bør dog give Parlamentet og Rådet mere detaljerede og strukturerede oplysninger om programmeringen og de resultater, der bør føre til mere gennemsigtige og effektive projekter og programmer.

Yderligere finansiering

For at tage hensyn til det udvidede geografiske anvendelsesområde tages der højde for en væsentlig forhøjelse af de budgetmæssige ressourcer, der er sat af til ICI. Den samlede finansiering for de andre lande anslås til 176 mio. EUR. Af punkt 4.1.1 i Kommissionens finansieringsoversigt (der ledsager det ændrede forslag) fremgår det, at "108,5 mio. EUR vil blive finansieret gennem omfordeling af midler fra de tilsvarende geografiske rammebevillinger under DCI". Til trods for at dette ikke er en del af den lovgivningsmæssige tekst, er det vigtigt at understrege, at inddragelsen af disse udviklingslande under ingen omstændigheder bør ske på bekostning af finansiering af udviklingssamarbejde, og at Parlamentet bør have kendskab til de fuldstændige detaljer vedrørende de årlige bevillinger til finansieringen af ICI inden for rammerne af den årlige budgetprocedure, således at det kan udøve sine beføjelser som budgetmyndighed fuldt ud. ICI og DCI skal forblive nøje adskilt, hvad angår finansieringsaktiviteterne samt finansieringskilderne. Kommissionen og Rådet bør anse denne fremgangsmåde for Parlamentets disposition for en eventuel fremtidig ændring af dets eksterne samarbejdsinstrumenter i henhold til Lissabontraktaten og de kommende finansielle overslag.

Andre ændringer

Andre af de ændringsforslag, som ordføreren har fremsat, kan inddeles i to hovedkategorier: for det første forbedring af Parlamentets inddragelse i programmeringen og dets kontrol med dette instrument, og for det andet er de rettet mod en præcisering og opstramning af forslaget samt anvendelse af de begrænsede tilgængelige midler, så lande, der stræber mod sociale og miljømæssige forbedringer på overordnet plan, belønnes.

Ordføreren mener, at Parlamentets rolle bør styrkes, hvad angår inddragelsen i programmering, evaluering og rapportering. Det er vigtigt, at Parlamentet inddrages mere i udarbejdelsen og revisionen af de flerårige samarbejdsprogrammer, herunder beføjelser til eventuelt at gøre indsigelse mod disse forslag. Derfor bliver der stillet forslag om delegerede retsakter (artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) i forbindelse med vedtagelse af de flerårige samarbejdsprogrammer. Det er også vigtigt, at Parlamentet holdes opdateret og modtager handlingsprogrammer, detaljerede årlige rapporter og evalueringer.

Der fremsættes en række ændringsforslag for at præcisere, hvad dette finansieringsinstrument kan bruges til. I denne forbindelse er ordlyden blevet strammet op, og der er blevet fastsat nogle grænser for omfanget af de foranstaltninger, der kan finansieres i henhold til denne forordning. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1905/2006 bør visse former for finansiering være udelukket. Sidst men ikke mindst er der nogle ændringsforslag, der sigter mod at skabe en tættere forbindelse mellem de områder, der er omfattet af programmeringsfasen (og gennemførelsesfasen) med henblik på at sikre en hensigtsmæssig revision.


UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET (*) (2.3.2010)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og ‑territorier

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

Rådgivende ordfører(*): Barbara Lochbihler

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 50

KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Hen imod slutningen af den 6. valgperiode havde Udenrigsudvalget opfordret Kommissionen til at etablere et yderligere instrument, der skulle omfatte aktiviteter med udviklingslande, som ikke henhører under anvendelsesområdet for udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI). Eftersom DCI er begrænset til aktiviteter, der kan betegnes som statslig udviklingsbistand, var der tale om et juridisk tomrum med hensyn til aktiviteter med udviklingslande, som er baseret på gensidig interesse, som f.eks. kulturelle og akademiske udvekslinger, teknologiske forandringer, politisk dialog og støtte til medier.

For at undgå en spredning af instrumenterne for eksterne forbindelser, havde Udenrigsudvalget foreslået, at det eksisterende instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier (ICI) (Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006) blev ændret til et ”instrument for samarbejde med tredjelande om aktiviteter, der ikke klassificeres som statslig udviklingsbistand".

Retsgrundlag

Kommissionen fremsatte et forslag til ændring af forordningen (”ICI+") (KOM(2009)197 endelig), som blev henvist til Udvalget om International Handel som korresponderende udvalg, eftersom dette udvalg havde været korresponderende udvalg for det oprindelige ICI-dokument. Udenrigsudvalget anmodede om status som associeret udvalg i henhold til artikel 50 i Europa-Parlamentets forretningsorden med udgangspunkt i, at det nye instrument ikke alene ville være en måde, hvorpå man kunne korrigere en udeladelse i det oprindelige instrument, men også – og især – at det nu ville blive et udenrigspolitisk instrument for forbindelserne mellem EU og tredjelande i Asien, Latinamerika og Mellemøsten.

Kommissionen udvider i sit nye forslag det geografiske anvendelsesområde fra de oprindelige 17 højindkomstlande under ICI til yderligere 46 andre lande, som er omfattet af DCI-forordningen, og foreslår, at man fordobler referencebeløbet for et sådant samarbejde fra 172 mio. EUR til 348 mio. EUR for perioden 2010-2013.

Den 1. december 2009 trådte Lissabontraktaten i kraft, og retsgrundlaget, som anvendes for det nye instrument, måtte ændres. Med bestemmelserne i den nye traktat, ændres den tidligere artikel 181 A (nu artikel 212) til kun at omfatte aktiviteter i forbindelse med industrialiserede lande. Siden mere end to tredjedele af partnerlandene efter omarbejdningen af ICI vil være udviklingslande, blev der tilføjet to andre retsgrundlag: udviklingssamarbejde (artikel 208-209) og handelspolitik (artikel 206-207). Rent faktisk svarer ingen af de tre retsgrundlag fuldt ud til den form for aktiviteter, som formodes at være dækket af dette nye instrument, eftersom Lissabontraktatens ikrafttræden ikke blot medførte en ændring i rækkevidden af artikel 212, men også, at artikel 208-209 blev ændret. Udryddelse af fattigdom er nu blevet det ”primære sigte” med udviklingssamarbejdet. Medens “udryddelse af fattigdom” som et led i ”den statslige udviklingsbistand” klart er det vigtigste mål for det ”store” DCI, formodes det ”mindre”, omarbejdede ICI at dække aktiviteter, der ikke klassificeres under statslig udviklingsbistand, og som er af fælles interesse for Europa og dets partnere. Ånden i artikel 208-209 opfyldes derfor kun, når DCI-instrumentet og (det omarbejdede) ICI betragtes som to dele af en helhed.

I mangel af en bedre løsning vedtog alle tre institutioners juridiske tjenester at godkende det tredobbelte retsgrundlag, og ordføreren foreslår, at man følger Kommissionens forslag.

Komitologi

Som et led i Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR), udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI) og stabilitetsinstrumentet (IfS) har Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget allerede indtaget den holdning, at strategidokumenter og/eller flerårige indikativprogrammer bør betragtes som "delegerede retsakter" i henhold til artikel 290. Udvalget om International Handel forventes at vedtage samme holdning til det reviderede ICI. Denne holdning deles af Parlamentets Juridiske Tjeneste og forkastes – hvilket ikke er overraskende – af de to andre institutioners juridiske tjenester. Det ville give Parlamentet beføjelse til at modsætte sig det foreslåede udkast til de flerårige samarbejdsprogrammer (eller revisioner heraf), hvis det anses for nødvendigt. Hvad angår det omarbejdede ICI, bør vi gøre det samme som for de andre instrumenter og anmode om, at de flerårige programmer får status som ”delegerede retsakter” (især i betragtning af, at ICI-forordningen i sig selv er meget generel). Der vil blive tilrettelagt fælles trepartsmøder med henblik på at nå frem til en aftale med Kommissionen og Rådet, for så vidt angår dette særlige horisontale spørgsmål, og dette bør styrke vores forhandlingsposition og -evne.

Finansieringsrammen

Ud over de 172 mio. EUR som fastsat for det oprindelige ICI-instrument foreslår Kommissionen, at der tilføjes 176 mio. EUR for de nye lande (bilag II). Desværre svarer disse beløb overhovedet ikke til den andel af lande, som er omfattet af den fremtidige forordning, idet udviklingslandene i bilag II udgør to tredjedele af landene, og højindkomstlandene indskrænkes tilsvarende til en tredjedel. Vi forventer, at dette bliver behandlet, når forordningen revideres.

Kommissionen foreslår, at der overføres 108,5 mio. EUR af de 176 mio. EUR, der er bestemt til landene i bilag II, fra DCI. Ordføreren er af samme opfattelse som ordføreren for Udvalget om International Handel og ordføreren for Udviklingsudvalget, hvorefter der ikke bør foretages en overførsel af midler fra DCI.

Ændringsforslag

a) Titel

I betragtning af den ændrede politiske rækkevidde af det reviderede ICI-instrument er det nødvendigt at ændre titlen. I ændringsforslag 4 foreslår ordføreren, at det nye instrument kaldes "et instrument til finansiering af samarbejdet med lande i Mellemøsten, Asien, Nord- og Sydamerika og Sydafrika". Den forkortede version kunne så være: MAAS.

b) Udvidelse af anvendelsesområdet

Instrumentet ændrer sig fra at være et instrument, som i alt væsentligt var tænkt som støtte til fremme af økonomiske og kommercielle forbindelser med visse højindkomstlande, til et udenrigspolitisk instrument, hvor størstedelen af samarbejdspartnerne er udviklingslande. Forholdet er en tredjedel højindkomstlande og industrialiserede lande (bilag I i forslaget til forordning(1)) og to tredjedele udviklingslande (bilag II i forslaget til forordning(2)). Rækken af aktiviteter bør derfor omfatte kulturelt og akademisk samarbejde ud over økonomisk samarbejde. Fra nu af udgør udviklingslandene (bilag II) størstedelen af ”partnerlandene”, medens den tidligere liste over industrialiserede og højindkomstlande reduceres til mindre end en tredjedel. Disse nye prioriterer bør klart fremgå af teksten, og det foreslås i ændringsforslag 5, 6, 7, 9, 10, 11 og 12, at forordningens anvendelsesområde udvides.

c) Ingen overlapning med udviklingssamarbejdsinstrumentet

Det er også nødvendigt at foretage en klar skelnen mellem DCI, som bør finansiere ODA, og det nyligt reviderede instrument for industrialiserede lande MAAS (Mellemøsten, Asien, Nord- og Sydamerika og Sydafrika), som på indeværende tidspunkt er til fornyet behandling, og som bør dække samarbejde af fælles interesse og klart tage sigte på aktiviteter, som ikke klassificeres som statslig udviklingsbistand. Formålet med ændringsforslag 5 er at sørge for, at der ikke sker nogen overlapning.

d) ”Delegerede retsakter”

Ændringsforslagene 3, 13, 15, 16, 17 og 18 vedrører emnet "delegerede retsakter" og indarbejdes i tilsvarende form i alle de andre finansieringsinstrumenter, der skal genbehandles. Med ændringsforslag 13, 15 og 16 indføjes der en anmodning om, at de årlige aktionsprogrammer bør forelægges Rådet og Parlamentet samtidigt til orientering.

e) Ingen operationer med militære eller forsvarsmæssige følger

Med ændringsforslag 14 tilpasses MAAS-instrumentet til DCI's normer, således at forsvarsområdet tydeligt udelukkes fra den eventuelle række af samarbejdsforanstaltninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Henvisning 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Første henvisning affattes således:

 

“under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212, artikel 207, stk. 2, og artikel 209, stk. 1,”

Begrundelse

Ændring og ajourføring af retsgrundlaget efter vedtagelsen af Lissabontraktaten.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Målene for og bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier er velegnede til at kunne fortsætte med et sådant udvidet samarbejde med lande, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1905/2006. Til det formål er det nødvendigt at udvide det geografiske anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 1934/2006 og at vedtage en finansieringsramme, der dækker samarbejdet med disse udviklingslande.

(5) Målene for og bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier som ændret nedenfor er velegnede til at kunne fortsætte med et sådant udvidet samarbejde med lande, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1905/2006. Til det formål er det nødvendigt at udvide det geografiske anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 1934/2006 og at vedtage en finansieringsramme, der dækker samarbejdet med disse udviklingslande.

Begrundelse

Der er sket betydelige ændringer i 2006-forordningens målsætninger og anvendelsesområde. Der er end ikke længere tale om det samme instrument. Hvis ikke der klart henvises til den omstændighed, at bestemmelserne er ved at blive ændret, ville ovennævnte tekst ikke være korrekt.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Kommissionen bør have beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forbindelse med flerårige samarbejdsprogrammer, eftersom disse programmer er et supplement til forordning (EF) nr. 1934/2006 og finder generel anvendelse.

Begrundelse

Standardtekst for delegerede retsakter.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier og med udviklingslande, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1905/2006.

Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med lande i Mellemøsten, Asien, Nord- og Sydamerika og Sydafrika (MAAS).

Begrundelse

Det er nødvendigt med en ny titel for at dække det udvidede anvendelsesområde for den ny forordning.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fællesskabets finansiering støtter økonomisk, finansielt og teknisk samarbejde og andre former for samarbejde, der henhører under dets kompetence, med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier og med udviklingslande, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1905/2006.

1. Fællesskabets finansiering i henhold til denne forordning støtter økonomisk, finansielt, teknisk, kulturelt, akademisk og andre former for samarbejde, der henhører under dets kompetence, med udviklingslande, som er opført på listen i bilag II, og med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier, som er opført på listen i bilag I ("partnerlande"). Denne forordning skal i princippet anvendes til finansiering af foranstaltninger, der ikke opfylder OECD’s kriterier for statslig udviklingsbistand (ODA).

Begrundelse

Det ændrede instrument bør også omfatte kulturelt og akademisk samarbejde. Udviklingslandene vil nu udgøre størstedelen af “partnerlande”; den tidligere liste over industrialiserede lande og højindkomstlande udgør nu mindre end en tredjedel af alle landene. Disse nye prioriteter bør angives tydeligt. Det er også nødvendigt med en klar skelnen mellem DCI, som bør finansiere ODA, og det nyligt reviderede instrument for industrialiserede lande AMAS (Asien, Mellemøsten, Nord- og Sydamerika og Sydafrika), som bør dække samarbejde af fælles interesse og klart være bestemt for aktiviteter, som ikke klassificeres som statslig udviklingsbistand.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det primære mål med samarbejdet med de lande og territorier, der er omhandlet i stk. 1, er at give specifik respons på behovet for at styrke forbindelserne med dem og for et yderligere engagement i forhold til dem på et bilateralt, regionalt eller multilateralt grundlag for at skabe et gunstigere klima for udvikling af Fællesskabets forbindelser med disse lande og territorier og fremme dialogen samtidig med, at Fællesskabets interesser tilgodeses.

2. Det primære mål med samarbejdet med partnerlande er at give specifik respons på behovet for at styrke forbindelserne med dem og for et yderligere engagement i forhold til dem på et bilateralt, regionalt eller multilateralt grundlag for at skabe et gunstigere klima for udvikling af forbindelserne mellem Fællesskabet og partnerlande og -territorier og fremme gensidig forståelse samtidig med, at Fællesskabets interesser tilgodeses.

Begrundelse

Brugen af begrebet "partnerlande" hænger sammen med ændringsforslag 5. Anvendelsesområdet for instrumentet ændrer sig fra "at Fællesskabets interessers tilgodeses" til et instrument, der giver mulighed for aktiviteter både til fordel for Den Europæiske Union og partnerlandene.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Formålet med samarbejdet er at indgå i et samarbejde med partnere, som har politiske, økonomiske og institutionelle strukturer og værdier, der svarer til Fællesskabets, og som er vigtige bilaterale partnere og aktører i multilaterale fora og inden for global governance. Samarbejdet omfatter også partnere, som Fællesskabet har en strategisk interesse i at fremme forbindelserne med.

1. Formålet med samarbejdet er at indgå i et samarbejde med partnerlande om at nå følgende mål:

 

- afbødning af konflikter og fremme af dialog og tilnærmelse

 

- udveksling og fremme af politiske, økonomiske og institutionelle strukturer og værdier, der svarer til Fællesskabets

 

- styrkelse af udveksling med vigtige bilaterale partnere og aktører i multilaterale fora og som led i global governance.

Begrundelse

Udvidelse af anvendelsesområdet – listen er indlysende.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I forbindelse med denne forordning omfatter industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier lande og territorier, som er opført på listen i bilag I, og udviklingslande omfatter lande, som er opført på listen i bilag II. De benævnes i det følgende "partnerlande". Under behørigt begrundede omstændigheder og for at fremme regionalt samarbejde kan Kommissionen dog i forbindelse med vedtagelse af handlingsprogrammer som dem, der er omhandlet i artikel 6, beslutte, at lande, der ikke er opført på listerne i bilagene, kan modtage støtte, hvis det projekt eller program, der skal gennemføres, er af regional eller grænseoverskridende karakter. Der kan fastsættes bestemmelser herom i de flerårige samarbejdsprogrammer, der er omhandlet i artikel 5. Kommissionen ændrer listerne i bilag I og II efter OECD/DAC's regelmæssige revisioner af sin liste over udviklingslande og underretter Rådet herom."

2. Under behørigt begrundede omstændigheder og for at fremme regionalt samarbejde kan Kommissionen i forbindelse med vedtagelse af handlingsprogrammer som dem, der er omhandlet i artikel 6, beslutte, at lande, der ikke er opført på listerne i bilagene, kan modtage støtte, hvis det projekt eller program, der skal gennemføres, er af regional eller grænseoverskridende karakter. Der kan fastsættes bestemmelser herom i de flerårige samarbejdsprogrammer, der er omhandlet i artikel 5. Kommissionen ændrer listerne i bilag I og II efter OECD/DAC's regelmæssige revisioner af sin liste over udviklingslande og underretter Rådet herom."

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 5.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 4 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Artikel 4, nr. 1, affattes således:

 

"1) fremme af samarbejde, partnerskaber og fællesforetagender mellem økonomiske, akademiske, kulturelle og videnskabelige aktører med særlig vægt på aktiviteter, der tager sigte på at forhindre klimaændringer og på miljømæssigt og socialt bæredygtige, rene og lokalt tilpassede teknologier i Fællesskabet og partnerlandene"

Begrundelse

Kulturelle aktiviteter og miljøvenlige aktiviteter skal tilføjes til instrumentets anvendelsesområde. (Ændringer til områderne som fastlagt i det oprindelige instrument er med kursivskrift).

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 4 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Artikel 4, nr. 2, affattes således:

 

"2) stimulering af bilateral handel, investeringsstrømme og økonomiske partnerskaber med særlig fokus på SMV’er"

Begrundelse

I betragtning af den ændrede række partnerlande bør de finansierede aktiviteter have en klar merværdi for begge sider. (Ændringer til områderne som fastlagt i det oprindelige instrument er med kursivskrift).

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 4 – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c) Artikel 4, nr. 3, affattes således:

 

"3) fremme af dialoger mellem politiske, økonomiske [...], sociale og kulturelle aktører og andre ikke-statslige organisationer inden for relevante sektorer i Fællesskabet og partnerlandene”

Begrundelse

Det” kulturelle” samarbejde bør tilføjes. (Ændringer til områderne som fastlagt i det oprindelige instrumenter er med kursivskrift).

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 4 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3d) Artikel 4, nr. 5, affattes således:

 

"5) fremme af samarbejdsprojekter på områder som forskning, videnskab og teknologi, sport og kultur, vedvarende energi, transport […], miljø – herunder klimaændring, told […], finansielle og juridiske spørgsmål og menneskerettighedsspørgsmål samt andre spørgsmål af gensidig interesse mellem Fællesskabet og partnerlandene”

Begrundelse

Der fastlægges yderligere vigtige områder med henblik på et eventuelt samarbejde. (Ændringer til områderne som fastlagt i det oprindelige instrument er med kursivskrift).

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3e) Artikel 6, stk. 1, affattes således:

 

"1. Kommissionen vedtager hvert år handlingsprogrammer, som bygger på de flerårige samarbejdsprogrammer, der er omhandlet i artikel 5, og underretter samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet herom."

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 f (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3f) I artikel 7 tilføjes følgende stk. 1a:

 

"1a. Fællesskabsbistand i henhold til denne forordning må ikke anvendes til at finansiere anskaffelse af våben og ammunition og operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet."

Begrundelse

Formålet er at sikre overensstemmelse med artikel 2, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1905/2006.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 9 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Artikel 9, stk. 3, affattes således:

 

"3. Kommissionen vedtager støtteforanstaltninger, der ikke indgår i de flerårige samarbejdsprogrammer, og underretter samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet herom."

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Følgende artikel 14a indsættes:

 

"Artikel 14a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter i artikel 5 for denne forordnings gyldighedsperiode.

 

2. Så snart Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet samtidigt herom.

 

3. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 14b og 14c anførte betingelser.”

Begrundelse

Standardtekst for delegerede retsakter.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 14 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c) Følgende artikel 14 b indsættes:

 

"Artikel 14b

 

Tilbagekaldelse af delegationen

 

1. Delegationen af beføjelser i artikel 5 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, giver den den anden institution og Kommissionen meddelelse herom med angivelse af, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt.

 

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse angiver grundene til tilbagekaldelsen og bringer delegationen af de beføjelser, der er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.”

Begrundelse

Standardtekst for delegerede retsakter.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 14 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d) Følgende artikel 14c indsættes:

 

"Artikel 14c

 

Indsigelser mod delegerede retsakter

 

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden tre måneder fra underretningen herom.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, træder den delegerede retsakt i kraft på den dato, der er fastsat i dens bestemmelser.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod den delegerede retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.”

Begrundelse

Standardtekst for delegerede retsakter.

PROCEDURE

Titel

Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande (ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006)

Referencer

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Korresponderende udvalg

INTA

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

14.9.2009

 

 

 

Associeret/Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

11.2.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Barbara Lochbihler

16.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

29.9.2009

10.11.2009

3.12.2009

27.1.2010

 

23.2.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.2.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

57

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Kristian Vigenin, Graham Watson

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Malika Benarab-Attou, Marielle De Sarnez, Lorenzo Fontana, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Luis Yáñez-Barnuevo García

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Bas Eickhout

(1)

Australien, Bahrain, Brunei, Canada, Taiwan (selv om der ikke er etableret diplomatiske eller politiske forbindelser med Taiwan, finder der intensive kontakter sted, og disse bør fortsættes inden for områderne økonomi, handel, forskning og teknologi, standarder og normer og inden for en række andre områder), Hongkong, Japan, Republikken Korea, Kuwait, Macao, New Zealand, Oman, Qatar, Saudi-Arabien, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater og De Forenede Stater.

(2)

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Kina, Indien, Indonesien, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Kasakhstan, Den Kirgisiske Republik, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Iran, Irak, Yemen og Sydafrika.


UDTALELSE FRA UDVIKLINGSUDVALGET (4.3.2010)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og ‑territorier

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

Rådgivende ordfører: Nirj Deva

KORT BEGRUNDELSE

Parlamentet har ved udøvelsen af sin ret til demokratisk kontrol af gennemførelsesforanstaltninger som led i instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) til stadighed understreget, at det primære mål med forordning (EF) nr. 1905/2006 er at udrydde fattigdom, og at alle foranstaltningerne i forbindelse med geografiske DCI-programmer skal opfylde de kriterier for statslig udviklingsbistand (ODA), der er fastsat af Komiteen for Udviklingsbistand under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD/DAC). Parlamentet har vedtaget fem beslutninger, som indeholder kritik af udkast til Kommissionens beslutninger under DCI, eftersom de omfattede foranstaltninger, som ikke opfyldte ODA-kravene(1), hvilket indebar, at midler afsat til udryddelse af fattigdom og bestræbelser på at nå millenniumudviklingsmålene i stedet gik til andre formål.

Kommissionens forslag er en direkte reaktion på Parlamentets arbejde i forbindelse med kontrollen med DCI, og det er derfor yderst velkomment. Formålet med forslaget er at skabe et nyt retsgrundlag, som sætter Det Europæiske Fællesskab i stand til at finansiere de foranstaltninger i udviklingslandene, der er af strategisk og politisk betydning, men som ikke opfylder DCI-kriterierne.

Dog udgør finansieringskilden et problem. Det tilstræbes med forslaget at omfordele 108,5 mio. EUR fra de tilsvarende geografiske budgetrammer under DCI, som er beskrevet i finansieringsoversigten. Da Parlamentet og Rådet blev enige om det budget, som skulle programmeres under DCI, skete det ud fra den forudsætning, at disse midler skulle anvendes i overensstemmelse med de mål og kriterier, som er fastlagt i det respektive finansielle instrument. Etableringen af et nyt retsgrundlag berettiger ikke til, at de midler, som direkte er afsat til udvikling, anvendes til andre politiske mål.

Generelt er EU’s midler til udviklingssamarbejde allerede under pres som følge af den økonomiske krise. Der er alvorlig risiko for, at EU ikke vil nå det samlede mål med en støtte på 0,56 % af bruttonationalindkomsten (BNI) inden 2010, hvilket vil føre til en særdeles mangelfuld finansiering til skade for de fattigste lande, der har det største behov. I denne sammenhæng vil det helt klart være uacceptabelt, hvis der foretages nedskæringer i budgettet for udviklingssamarbejdet på EU-plan.

Formålene med de foranstaltninger, som skal finansieres under det ændrede ICI-finansieringsinstrument i udviklingslandene, er ikke direkte rettet mod udryddelse af fattigdom og opfylder heller ikke kriterierne for statslig udviklingsbistand.

Der skal derfor anvendes midler fra margenerne i udgiftsområde 4 i den finansielle ramme. Dette princip kommer til udtryk i ændringsforslag 7.

Der skal også gives garanti for, at de planlagte foranstaltninger i udviklingslandene

– bidrager til en økonomisk, social og miljømæssig udvikling (ændringsforslag 1, 3, 5, 6)

– hænger sammen med EU’s programmer for udviklingssamarbejde i de pågældende lande (ændringsforslag 2, 4).

Lissabontraktatens ikrafttræden har omfattende indvirkning på ændringen af ICI-forordningen.

For det første finder den almindelige lovgivningsprocedure nu anvendelse, hvilket har konsekvenser for de rettigheder, som Parlamentet skal nyde godt af i forbindelse med den demokratiske kontrol af udformningen af programmer. Ordføreren er af den opfattelse, at foranstaltningerne under ICI+ som nævnt i artikel 5 (flerårige samarbejdsprogrammer) skal betragtes som delegerede retsakter (artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), der giver Parlamentet vetoret og således langt stærkere kontrolbeføjelser end under den tidligere anvendte komitologiprocedure. Ordføreren har ikke stillet særlige ændringsforslag til dette emne, da det henhører under det korresponderende udvalgs ansvarsområde. Han er imidlertid af den opfattelse, at det ansvarlige udvalg for ICI bør gøre medtagelsen af artikel 290 til en betingelse for, at Parlamentet godkender den ændrede forordning.

For det andet kan retsgrundlaget for det økonomiske samarbejde med tredjelande (artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) ikke længere finde anvendelse for foranstaltninger i udviklingslande (artikel 209 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Eftersom de planlagte aktioner i udviklingslandene ikke er berettiget til at blive klassificeret som statslig udviklingsbistand i henhold til de bestemmelser, der er udarbejdet af Komiteen for Udviklingsbistand under OECD, er der her tale om en meget ekstraordinær anvendelse af denne artikel i traktaten.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det primære mål med samarbejdet med de lande og territorier, der er omhandlet i stk. 1, er at give specifik respons på behovet for at styrke forbindelserne med dem og for et yderligere engagement i forhold til dem på et bilateralt, regionalt eller multilateralt grundlag for at skabe et gunstigere klima for udvikling af Fællesskabets forbindelser med disse lande og territorier og fremme dialogen samtidig med at Fællesskabets interesser tilgodeses.

2. Det primære mål med samarbejdet med de lande og territorier, der er omhandlet i stk. 1, er at give specifik respons på behovet for at styrke forbindelserne med dem og for et yderligere engagement i forhold til dem på et bilateralt, regionalt eller multilateralt grundlag for at skabe et gunstigere klima for udvikling af Fællesskabets forbindelser med disse lande og territorier og fremme dialogen, samtidig med at Fællesskabets interesser tilgodeses, og bidrage til en bæredygtig udviklingsproces.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Følgende artikel 2 a indsættes:

 

"Artikel 2a

 

I forbindelse med de lande, som er opført på listen i bilag II, skal der være en nøje sammenhæng med de foranstaltninger, som finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1905/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1337/2008 af 16. december 2008 om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene1.

1 EUT L 354 af 31.12.2008, s. 62”

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Artikel 3, stk. 2, affattes således:

 

"2. Ved gennemførelsen af denne forordning er det i givet fald nødvendigt at følge en differentieret tilgang for udformning af samarbejdet med partnerlandene for at tage hensyn til deres økonomiske, sociale og politiske situation samt til Fællesskabets særlige interesser, strategier og prioriteter, navnlig til Fællesskabets målsætning om at bidrage til en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling i udviklingslandene.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c) Artikel 3, stk. 4, affattes således:

 

"4. Med hensyn til foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, stræber Fællesskabet også mod at sikre sammenhæng med andre områder for sin optræden udadtil samt andre relevante fællesskabspolitikker, især udviklingssamarbejde. Denne sammenhæng skal sikres ved politikudformningen, den strategiske planlægning og ved programmeringen og gennemførelsen af foranstaltningerne.”

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 4 – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3d) Artikel 4, nr. 2, affattes således:

 

"2) stimulering af bilateral handel, investeringsstrømme og økonomiske partnerskaber i overensstemmelse med 2015-målene

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3 e (nyt)

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 4 – nr. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3e) Følgende nye nr. indsættes:

 

"5a) fremme af fælles løsninger på multilaterale udfordringer som klimaforandringer, energisikkerhed og fred, især med henblik på bæredygtig teknologi”

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af denne forordning er for perioden 2007-2013 på 172 mio. EUR for lande, som er opført på listen i bilag I, og på 176 mio. EUR for lande, som er opført på listen i bilag II. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af den finansielle ramme.

Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af denne forordning er for perioden 2007-2013 på 172 mio. EUR for lande, som er opført på listen i bilag I, og på 176 mio. EUR for lande, som er opført på listen i bilag II. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af den finansielle ramme. Foranstaltningerne i de lande, som er opført på listen i bilag II, finansieres gennem margenen under udgiftsområde 4 i den finansielle ramme eller via andre disponible midler som led i finansieringen af eksterne aktioner.

 

De bevillinger, der planlægges anvendt som led i forordning (EF) nr. 1905/2006, anvendes ikke til dette formål.

PROCEDURE

Titel

Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og ‑territorier

Referencer

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Korresponderende udvalg

INTA

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

14.9.2009

 

 

 

Ordfører

Dato for valg

Nirj Deva

3.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

6.10.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Miguel Angel Martínez Martínez, Judith Sargentini

(1)

Beslutning af 15. februar 2007 om udkast til Kommissionens beslutninger om landestrategidokumenter og vejledende programmer for henholdsvis Malaysia, Brasilien og Pakistan (EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 507). Beslutning af 7. juni 2007 om Kommissionens forslag til beslutning om udarbejdelse af regionale strategidokumenter og regionale vejledende programmer om Mercosur og Latinamerika (EUT C 125 E af 22.5.2008, s. 213). Beslutning af 21. juni 2007 om Kommissionens forslag til beslutning om udarbejdelse af regionale strategidokumenter 2007-2013 og regionale vejledende programmer for Asien (EUT C 146 E af 12.6.2008, s. 337). Beslutning af 25. oktober 2007 om Kommissionens udkast til afgørelse om særlige foranstaltninger i 2007 vedrørende Irak (T6-0481/2007). Beslutning af 9. juli 2008 om udkast til Kommissionens beslutning om de årlige handlingsprogrammer for Brasilien for 2008 og for Argentina for 2008 (T6-0338/2008).


UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (17.11.2009)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og ‑territorier

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(CNS))

Rådgivende ordfører: Alain Lamassoure

KORT BEGRUNDELSE

Parlamentet har ved flere lejligheder udtrykkeligt modsat sig, at instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) anvendes til at finansiere andre formål end den statslige udviklingsbistand (ODA) i de lande, der er omfattet af instrumentet for udviklingssamarbejde. Det fremgår af artikel 2, stk. 4, i DCI-forordningen, at det er begrænset, hvilke foranstaltninger der opfylder kriterierne for statslig udviklingsbistand, hvorfor flere foranstaltninger uberettiget er blevet finansieret i forbindelse med forordningen. Imidlertid er de pågældende foranstaltninger af klar strategisk interesse for EU, eftersom de gør det muligt at knytte stærke bånd med visse regionale og globale aktører som f.eks. Kina, Indien, Sydafrika og Brasilien.

Med henblik på at garantere de pågældende foranstaltningers videreførelse, uden at hensigten med udviklingssamarbejdsinstrumentet ændres, foreslår Kommissionen i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger følgende:

– finansiering af de foranstaltninger, der ikke hører under den statslige udviklingsbistand, inden for rammerne af instrumentet til finansiering af samarbejdet med de industrialiserede lande (ICI) og dermed en ændring af dette instrument, hvilket er formålet med det foreliggende forslag

– udvidelse af det geografiske anvendelsesområde for instrumentet til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande (ICI +), således at det også omfatter disse udviklingslande, hvorved det gøres muligt lovgivningsmæssigt at følge op på de fire forberedende foranstaltninger, som budgetmyndigheden har besluttet at finansiere for perioden 2007-2009

– ændring af den flerårige bevilling til instrumentet til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande ved for perioden 2010-2013 at indføre et referencebeløb på 176 mio. EUR, der skal bruges til at finansiere de nævnte foranstaltninger med udviklingslandene

– finansiering af dette beløb på 176 mio. EUR ved:

–  en omfordeling af 108,5 mio. EUR inden for rammerne af udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI)

–  en anvendelse af margenerne i udgiftsområde 4 i den flerårige finansieringsramme svarende til et beløb på 67,5 mio. EUR.

Ordføreren ønsker først og fremmest at minde om, at Budgetudvalget i 2008 opfordrede Udviklingsudvalget til i sin initiativbetænkning om dette emne at overveje oprettelsen af et nyt ad hoc-finansieringsinstrument som det mest realistiske alternativ, og at Budgetudvalget dengang gav udtryk for sin frygt for, at en ændring af instrumentet for samarbejde med industrialiserede lande, så det også omfattede udviklingslandene, kunne risikere at blive politisk uforståeligt.

Ordføreren hilser ændringsforslaget velkomment, for så vidt som det udgør en lovgivningsmæssig opfølgning på de forberedende foranstaltninger, jf. artikel 49, stk. 6, litra b), i finansforordningen.

Ordføreren minder om, at margenerne i udgiftsområde 4 er så små, at Parlamentet endnu en gang skal opfordre Kommissionen og Rådet til at udvise sund fornuft og realisme i forbindelse med midtvejsevalueringen af den flerårige finansieringsramme og hæve loftet for udgiftsområde 4 for årene 2011-2013. Ordføreren minder ligeledes om, at Parlamentet altid har været af den opfattelse, at en ny politik eller et nyt instrument skal indebære nye økonomiske midler og ikke en omfordeling af beløb, som allerede er øremærket til andre politikker eller instrumenter. Uden en sådan forholdsregel kan Parlamentet som en af budgetmyndighedens parter ikke både garantere en indfrielse af løfterne til tredjelande, en fastlæggelse af nye prioriteringer, og at EU ved uforudsete kriser kan foretage de nødvendige handlinger.

I denne situation, hvor den økonomiske krise har medført ekstreme budgetmæssige vanskeligheder både for medlemsstaterne og Unionen selv, skal der desuden udvises en særlig stringens ved tildeling af bevillinger til fordel for nye vækstlande, hvis levestandard undertiden er sammenlignelig med visse EU-medlemsstaters, og som er vores væsentligste konkurrenter, men som hidtil ikke har vist sig at være tilstrækkeligt samarbejdsvillige i bestræbelserne på at opnå en global aftale inden for WTO’s Doha-udviklingsagenda og en international aftale, der ville kunne erstatte Kyoto-aftalen. Dette er årsagen til de fremlagte ændringsforslag.

Med dette forbehold mener ordføreren, at forslaget til Rådets forordning, hvad angår fordelingen af finansieringskilderne (omfordeling af udviklingssamarbejdsinstrumentet (DCI) og delvis anvendelse af margenerne i udgiftsområde 4), er fyldestgørende og foreneligt med den flerårige finansieringsramme for 2007-2013.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1 a. mener, at forslaget til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og ‑territorier er foreneligt med den flerårige finansieringsramme for 2007-2013; minder dog om, at de årlige bevillinger for perioden 2010-2013 vedtages af budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure;

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5 a) Som følge af den økonomiske krise, der har skabt en ekstremt anspændt budgetsituation i hele EU, og den foreslåede udvidelse vedrørende lande, der i nogle tilfælde har opnået en konkurrenceevne, der kan sammenlignes med EU's, og en gennemsnitlig levestandard, der ligger tæt på levestandarden i visse EU-medlemsstater, bør Fællesskabets støtte afpasses efter modtagerlandenes bestræbelser for at åbne deres markeder, overholde Verdenshandelsorganisationens (WTO) og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) internationale aftaler og bidrage til en opfyldelse af de globale målsætninger om at reducere udledningen af drivhusgasser.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1934/2006

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a. I henhold til denne forordning kan Fællesskabets finansiering kun gennemføres til fordel for de lande, der overholder WTO's og ILO's internationale aftaler, bidrager til en opfyldelse af de globale målsætninger om at reducere udledningen af drivhusgasser, og som er villige til at udvikle de økonomiske forbindelser med EU på et tydeligt gensidigt grundlag.

PROCEDURE

Titel

Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande (ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006)

Referencer

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(CNS)

Korresponderende udvalg

INTA

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Alain Lamassoure

5.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

4.11.2009

16.11.2009

 

 

Dato for vedtagelse

16.11.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Derek Vaughan, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Cecilia Wikström


PROCEDURE

Titel

Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande (ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006)

Referencer

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Dato for høring af EP

21.4.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

14.9.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

14.9.2009

DEVE

14.9.2009

BUDG

14.9.2009

 

Associeret/Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

11.2.2010

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Helmut Scholz

1.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

29.9.2009

10.11.2009

14.1.2010

27.1.2010

Dato for vedtagelse

17.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Sylvie Guillaume

Dato for indgivelse

23.3.2010

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik