ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη

  22.3.2010 - (COM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD)) - ***I

  Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  Εισηγητής: Helmut Scholz
  Συντάκτρια γνωμοδότησης (*)
  Barbara Lochbihler, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  (*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 50 του Κανονισμού


  Διαδικασία : 2009/0059(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0052/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0052/2010
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη

  (COM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

  Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0197),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 181α της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0101/2009),

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και τα άρθρα 207,παράγραφος 2 και 209, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α7-0052/2010),

  1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

  2.  θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού είναι συμβατή με το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο 2007-2013· υπενθυμίζει ωστόσο ότι οι ετήσιες πιστώσεις για την περίοδο 2010-2013 θα αποφασισθούν από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

  3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη:

  τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα207, παράγραφος 2 και 209 παράγραφος 1,

  την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία[1],

  Εκτιμώντας τα εξής:

  (1)      Από το 2007 η Κοινότητα έχει βελτιώσει τη γεωγραφική συνεργασία της με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και με το Ιράκ, το Ιράν, την Υεμένη και τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ)[2].

  (2)      Ο κύριος και πρωταρχικός στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 είναι η εξάλειψη της φτώχειας μέσω της επιδίωξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Το πεδίο συνεργασίας για τα γεωγραφικά προγράμματα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα εδάφη και τις περιφέρειες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού περιορίζεται εξάλλου στη χρηματοδότηση μέτρων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για την Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΔΑΒ) τα οποία καθορίστηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ).

  (3)       Είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με τις ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι σημαντικοί διμερείς εταίροι και συντελεστές σε πολυμερή φόρουμ και στην παγκόσμια διακυβέρνηση με τους οποίους η Κοινότητα έχει στρατηγικά συμφέροντα για την προώθηση διαφοροποιημένων σχέσεων, ιδίως σε τομείς όπως οι οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές. Συνεπώς, χρειάζεται ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος να επιτρέπει τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων, τα οποία από τη φύση τους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την ΔΑΒ σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θεσπισθεί από τον ΟΟΣΑ για τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια (κριτήρια ΔΑΒ), τα οποία όμως έχουν αποφασιστική σημασία για την ισχυροποίηση των σχέσεων και συμβάλλουν σημαντικά στην πρόοδο και ανάπτυξη των οικείων αναπτυσσομένων χωρών.

  (4)       Για το σκοπό αυτό, καθιερώθηκαν τέσσερις προπαρασκευαστικές ενέργειες στις διαδικασίες του προϋπολογισμού 2007 και 2008 προκειμένου να αρχίσει η ενισχυμένη αυτή συνεργασία σύμφωνα με το άρθρο 49, παράγραφος 6, στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·[3] (ο δημοσιονομικός κανονισμός): επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές με την Ινδία, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές με την Κίνα, συνεργασία με την ομάδα χωρών μέσου εισοδήματος στην Ασία και συνεργασία με την ομάδα χωρών μέσου εισοδήματος στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του δημοσιονομικού κανονισμού, η νομοθετική διαδικασία που ακολουθεί τις προπαρασκευαστικές ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρίτου οικονομικού έτους.

  (5)       Οι στόχοι και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου [4] επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτή η ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και να προβλέπεται χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο να καλύπτει τη συνεργασία με αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες.

  (5a)     Με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 τα ενδιαφερόμενα αναπτυσσόμενα κράτη είναι αντικείμενο δύο διαφορετικών μέσων χρηματοδότησης στον τομέα της εξωτερικής δράσης. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα δύο μέσα χρηματοδότησης παραμένουν αυστηρά διαχωρισμένα μεταξύ τους. Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 χρηματοδοτούνται τέτοια μέσα που πληρούν τα κριτήρια ΔΑΒ, ενώ βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 θα πρέπει αποκλειστικά να περιληφθούν μέσα τα οποία δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια. Πέραν αυτών θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα έως τώρα από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 καλυπτόμενα κράτη, ιδίως οι εκβιομηχανισμένες χώρες καθώς και λοιπές χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήματος, με την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του κανονισμού δεν τίθενται σε δυσμενέστερη μοίρα, ιδίως από χρηματοδοτική άποψη.

   

  (5β)     Δεδομένου ότι η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει οξύτατη δημοσιονομική ένταση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η προτεινόμενη επέκταση αφορά χώρες που έχουν επιτύχει σε ορισμένες περιπτώσεις ανταγωνιστικότητα συγκρίσιμη με αυτή της Ένωσης και μέσο βιοτικό επίπεδο που προσεγγίζει αυτό ορισμένων κρατών μελών, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανάλογη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα δικαιούχα κράτη για να συμμορφώνονται προς τις διεθνείς συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και για να συμβάλουν στους παγκόσμιους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

  (6)       Κατά την εξέταση της εφαρμογής των χρηματοδοτικών μηχανισμών εξωτερικής δράσης εντοπίστηκαν ανακολουθίες στις διατάξεις που εξαιρούν τις δαπάνες για φόρους, δασμούς ή άλλα τέλη ως μη επιλέξιμες. Για λόγους συνοχής, προτείνεται να εναρμονιστούν αυτές οι διατάξεις με τους άλλους μηχανισμούς.

  (6a)     Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας, διότι αυτά τα προγράμματα συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και είναι γενικής εφαρμογής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων.

  (7)      Συνεπώς, ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1934/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

  Άρθρο 1

  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 τροποποιείται ως εξής:

  (1)         Ο τίτλος του κανονισμού αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

  “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, καθώς και με τις αναπτυσσόμενες χώρες για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια.”

  (2)       Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 1

  Στόχος

  1.         Η κοινοτική χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού στηρίζει την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική πολιτιστική και ακαδημαϊκή συνεργασία στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 4 και που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της, με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη που απαριθμούνται πλήρως στο Παράρτημα Ι, καθώς και με τις αναπτυσσόμενες χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού (εφεξής «χώρες εταίροι»). Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να χρηματοδοτήσει μέτρα που δεν πληρούν τα κριτήρια για Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΔΑΒ) του ΟΟΣΑ τα οποία καθορίστηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ) .

  2.        Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας με χώρες εταίρους είναι να ικανοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο η ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσμοί και να υπάρξει μεγαλύτερη σύμπραξη με αυτές σε διμερή, περιφερειακή ή πολυμερή βάση, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο και διαφανέστερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών εταίρων και να προαχθεί εποικοδομητικός διάλογος καθώς και να ενισχυθούν οι διαδικασίες για την πρόοδο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με παράλληλη μέριμνα για τα αμοιβαία συμφέροντα, συγκεκριμένα την προαγωγή της δημοκρατίας, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το κράτος δικαίου, την αξιοπρέπεια της εργασίας, τη χρηστή διακυβέρνηση και την προστασία του περιβάλλοντος.

  (3)         Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 2

  Πεδίο εφαρμογής

  1.        Η συνεργασία με χώρες εταίρους αποσκοπεί σε σύμπραξη με εταίρους με είτε εκβιομηχανισμένες; είτε επονομαζόμενες αναδυόμενες ή αναπτυσσόμενες οικονομίες, προκειμένου να αυξηθούν ο διάλογος και η προσέγγιση και να προωθηθούν οι κοινές παρεμφερείς πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές δομές και αξίες και να αυξηθούν η συνεργασία και οι ανταλλαγές με καθιερωμένους ή διαρκώς και περισσότερο σημαντικούς διμερείς πολιτικούς και εμπορικούς εταίρους αλλά και συντελεστές στα διάφορα πολυμερή φόρουμ και στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Η συνεργασία καλύπτει επίσης εταίρους ως προς τους οποίους η Κοινότητα επιθυμεί να προαγάγει τις αξίες που θεωρεί δικές της, τη δημοκρατία, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τις αρχές που κατευθύνουν την εξωτερική δράση της Ένωσης όπως καθορίζονται στη Συνθήκη.

  2.        Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και προκειμένου να διασφαλισθούν η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της κοινοτικής βοήθειας και να προαχθεί η περιφερειακή συνεργασία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, κατά τη θέσπιση των ετησίων προγραμμάτων δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 6, ότι είναι επιλέξιμες για μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και χώρες που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα, όταν το σχέδιο ή το πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή έχει περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό θα προβλέπεται στα πολυετή προγράμματα συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 5.

  . .

  2a.      Η Επιτροπή τροποποιεί τους καταλόγους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ βάσει τακτικών αναθεωρήσεων από τον ΟΟΣΑ/ΕΒΑ του καταλόγου των αναπτυσσόμενων χωρών και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

   

  2β.      Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, για χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ανάλογα με την περίπτωση, στη συμμόρφωση των χωρών εταίρων με τα βασικά πρότυπα εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και στις προσπάθειές τους για την επίτευξη μειώσεων στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

   

  2γ.      Σε ό,τι αφορά τις χώρες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, θα τηρείται αυστηρά η συνοχή της πολιτικής που εφαρμόζεται με μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1337/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες1.

  __________

  1ΕΕ L 354, της 31.12.2008,σελ.. 62.".

  (3a)     Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "1.      H Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και επιδιώκει να προαγάγει, να αναπτύξει και να θεμελιώσει την τήρηση των αρχών αυτών στις χώρες εταίρους μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας".

  (3β)     Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "3.      Μέτρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού οφείλουν να συνάδουν με αυτούς και να καλύπτουν τομείς συνεργασίας, οι οποίοι καθορίζονται κυρίως στις πράξεις, στις συμφωνίες, στις δηλώσεις και στα σχέδια δράσης μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών εταίρων, καθώς και τομείς που άπτονται των ειδικών συμφερόντων και προτεραιοτήτων της Κοινότητας.".

  (3γ)     Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "4.      Για μέτρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Κοινότητα επιδιώκει την εξασφάλιση συνοχής με άλλους τομείς της εξωτερικής της δράσης καθώς και με άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, ιδίως στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χάραξη πολιτικών, με τον στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και με τον προγραμματισμό και την εφαρμογή δράσεων".

  (3δ)     Στο άρθρο 3, η παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "5.      Μέτρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού συμπληρώνουν και προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες που καταβάλλουν κράτη μέλη και άλλοι κοινοτικοί δημόσιοι οργανισμοί[…] , στον τομέα των εμπορικών σχέσεων και των πολιτιστικών, πανεπιστημιακών και επιστημονικών ανταλλαγών.".

  (3ε)      Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

  "5a.    Η Επιτροπή ενημερώνει και έχει τακτικές ανταλλαγές απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.".

  (3στ)   Στο άρθρο 4, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "Η κοινοτική χρηματοδότηση υποστηρίζει δράσεις συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1, οι οποίες συμβαδίζουν με τον εν γένει σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις γενικές αρχές του παρόντος κανονισμού. Η κοινοτική χρηματοδότηση καλύπτει δράσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια για την Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΔΑΒ) και οι οποίες εμπεριέχουν ενδεχομένως περιφερειακή διάσταση, στα κάτωθι πεδία συνεργασίας:".

  (3ζ)     Στο άρθρο 4, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "(1)    προώθηση της συνεργασίας, των εταιρικών σχέσεων και των κοινών σχεδίων μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, πανεπιστημιακών και επιστημονικών φορέων στην Κοινότητα και στις χώρες εταίρους·".

  (3η)    Στο άρθρο 4, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "(2)    τόνωση των διμερών εμπορικών συναλλαγών, των επενδυτικών εισροών και των οικονομικών συμπράξεων με ιδιαίτερη εστίαση στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·".

  (3θ)     Στο άρθρο 4, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "(3)    προώθηση του διαλόγου μεταξύ πολιτικών, οικονομικών [...], κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων σε τομείς των ενδιαφερόντων τους στην Κοινότητα και στις χώρες εταίρους·".

  (3ι)                Στο άρθρο 4, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "(4)    προώθηση των δεσμών σε προσωπικό επίπεδο, ιδίως σε επίπεδο οικογένειας, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των πνευματικών ανταλλαγών και ενίσχυση της αλληλοκατανόησης μεταξύ πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την εξασφάλιση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συμμετοχής στα Παράθυρα Εξωτερικής Συνεργασίας του Erasmus Mundus και συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκθέσεις του εκπαιδευτικού τομέα".

  (3ια)   Στο άρθρο 4, το σημείο 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

  "(5)    προώθηση συνεργατικών σχεδίων σε τομείς όπως η έρευνα, η επιστήμη και η τεχνολογία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, η ανανεώσιμη ενέργεια, οι μεταφορές […], τα περιβαλλοντικά θέματα — μεταξύ των οποίων οι κλιματικές μεταβολές, τα τελωνεία […], τα χρηματοοικονομικά θέματα, τα νομικά θέματα και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κάθε άλλο θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος της Κοινότητας και των χωρών εταίρων".

  (3ιβ)   Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "2.      Τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας καλύπτουν μόνον την περίοδο ισχύος του παρόντος κανονισμού. Καθορίζουν τα ειδικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες της Κοινότητας, τους γενικούς στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ειδικότερα όσον αφορά τα Παράθυρα Εξωτερικής Συνεργασίας του Erasmus Mundus, τα προγράμματα επιδιώκουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισόρροπη γεωγραφική κάλυψη. Καθορίζουν επίσης τους τομείς που επιλέγονται για κοινοτική χρηματοδότηση και παραθέτουν ενδεικτική δημοσιονομική κατανομή των πόρων συνολικά, ανά τομέα προτεραιότητας και ανά χώρα εταίρο ή ομάδα χωρών εταίρων για την συγκεκριμένη περίοδο, και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, υπό μορφή διακύμανσης. Τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας υπόκεινται σε ενδιάμεση ή, αν παραστεί ανάγκη, σε ad hoc επανεξέταση".

  (3ιγ)     Στο άρθρο 5, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "3.      Τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας και οι ενδεχόμενες επανεξετάσεις αυτών θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 14α.".

  (3ιδ)   Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "1.      Η Επιτροπή θεσπίζει ετήσια προγράμματα δράσης με βάση τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 και τα κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.".

  (3ιε)    Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

  "1a.    Μέτρα που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1257/96 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1996 σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια1, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας2, ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1905/2006, και είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση δυνάμει αυτών, δεν χρηματοδοτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

  1β.      Η κοινοτική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιείται ούτε για την προμήθεια όπλων ή πυρομαχικών, ούτε για επιχειρήσεις με στρατιωτικές ή αμυντικές προεκτάσεις.

  _________

  * ΕΕ L 163, 2.7.1996.σ. 1.

  ** ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1.".

  (4)         Στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "3. Η κοινοτική χρηματοδότηση δεν χρησιμοποιείται, κατ’ αρχήν, για την πληρωμή φόρων, δασμών ή τελών σε χώρες εταίρους."

  (4a)     Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "3.      Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα στήριξης που δεν καλύπτονται από τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας και τα κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο."

  (4β)     Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "1.      Η Επιτροπή αξιολογεί [...] τακτικά τις δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εφόσον το κρίνει σκόπιμο ή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, μέσω ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογήσεων, για να ελέγξει κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ή, εφόσον δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, τον βαθμό στον οποίο εκπληρώθηκαν, την αποδοτικότητα των χρηματοδοτηθέντων από την Κοινότητα μέτρων καθώς επίσης και το πόσο ικανοποιητικός κρίνεται ο αντίκτυπος αυτών. Βάσει αυτών των αξιολογήσεων, η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση μελλοντικών ενεργειών. Τα αποτελέσματα τροφοδοτούν τον σχεδιασμό προγραμμάτων και τη διάθεση πόρων.".

  (4γ)     Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "2.      Η Επιτροπή διαβιβάζει προς ενημέρωση τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εκθέσεις αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην επιτροπή του άρθρου 15, παράγραφος 1.".

  (4δ)     Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  "Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που επετεύχθη κατά την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο λεπτομερή ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του. Η έκθεση παραθέτει τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρουσιάζει όλες τις δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν, εκθέτει δε, εφόσον είναι δυνατόν, τα κυριότερα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των δράσεων και προγραμμάτων συνεργασίας.".

  (4ε)     Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

  "Άρθρο 14a

  Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

  1.        Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο άρθρο 5 ανατίθενται στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

  2.        Η Επιτροπή αφού εγκρίνει πράξη κατ' εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

  3.         Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14β και 14γ.".

  (4στ)    Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

  "Άρθρο 14β

  Ανάκληση της εξουσιοδότησης

  1.        Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

  2.        Το θεσμικό όργανο που κινεί εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, εντός λογικού χρονικού διαστήματος πριν να ληφθεί η τελική απόφαση, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης και πιθανούς λόγους για την ανάκληση.

  3.         Η απόφαση περί ανάκλησης θέτει τέρμα στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Τίθεται σε ισχύ αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.".

  (4ζ)     Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

  "Άρθρο 14γ

  Αντιρρήσεις στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

  1.        Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

             Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου αυτή η περίοδος παρατείνεται κατά δύο μήνες.

  2.        Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχει αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται σ'αυτήν.

  Η κατ'εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν τη λήξη αυτής της περιόδου εάν αφενός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφετέρου το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην προβάλουν αντιρρήσεις.

  3.        Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που αντιτάχθηκε στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη αναφέρει τους λόγους των αντιρρήσεών του.".

  (5)         Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

  «Άρθρο 16

  Δημοσιονομικές διατάξειs

  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 2007 έως 2013, ανέρχεται σε 172 εκατ. EUR για τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και σε 176 εκατ. EUR για τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. . Οι ετήσιες πιστώσεις για την περίοδο 2010-2013 αποφασίζονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή παρέχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού και τις ετήσιες πιστώσεις που χρηματοδοτούν τα βάσει του παρόντος κανονισμού μέτρα. Οι εν λόγω πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου. Πρέπει επίσης να υπάρξει μέριμνα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες καθώς και λοιπές χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήματος που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι δεν τίθενται σε δυσμενέστερη μοίρα από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε χώρες εταίρους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

  Πιστώσεις που προγραμματίζονται για χρήση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 δεν χρησιμοποιούνται γι αυτό το σκοπό.

  (6)         Στο Παράρτημα, ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

  "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — Κατάλογος εκβιομηχανισμένων και λοιπών χωρών και εδαφών υψηλού εισοδήματος που αφορά ο παρών κανονισμός."

  (7)       Προστίθεται νέο παράρτημα II, του οποίου το κείμενο περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

  Άρθρο 2Έναρξη ισχύος

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                               Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                          Ο Πρόεδρος

  Παράρτημα

  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

  Κατάλογος αναπτυσσόμενων χωρών που αφορά ο παρών κανονισμός

  Λατινική Αμερική      

  1.

  Αργεντινή

  2. Βολιβία

  3. Βραζιλία

  4. Χιλή

  5. Κολομβία

  6. Κόστα Ρίκα

  7. Κούβα

  8. Ισημερινός

  9. Ελ Σαλβαδόρ

  10. Γουατεμάλα

  11. Ονδούρα

  12. Μεξικό

  13. Νικαράγουα

  14. Παναμάς

  15. Παραγουάη

  16. Περού

  17. Ουρουγουάη

  18. Βενεζουέλα          

  Ασία

  19. Αφγανιστάν

  20. Μπανγκλαντές

  21. Μπουτάν

  22. Καμπότζη

  23. Kίνα

  24. Ινδία

  25. Ινδονησία

  26. Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας

  27. Λάος

  28. Μαλαισία

  29. Μαλδίβες

  30. Μογγολία

  31. Μύανμαρ/Βιρμανία

  32. Νεπάλ

  33. Πακιστάν

  34. Φιλιππίνες

  35. Σρι Λάνκα

  36. Ταϊλάνδη

  37. Βιετνάμ

  Κεντρική Ασία

  38. Καζακστάν

  39. Δημοκρατία της Κιργιζίας

  40. Τατζικιστάν

  41. Τουρκμενιστάν

  42. Ουζμπεκιστάν      

  Μέση Ανατολή

  43. Ιράν

  44. Ιράκ

  45. Υεμένη     

  Νότια Αφρική

  46. Νότια Αφρική»

  • [1]               ΕΕ L
  • [2]               ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 41.
  • [3]               Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).
  • [4]               ΕΕ L 405 της 30.12.2006, σ. 41. (διορθωμένο κείμενο: ΕΕ L 29 της 3.2.2007, σ. 16).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Εισαγωγή

  Επιδίωξη της κοινοτικής χρηματοδότησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (κανονισμός ICI εις το εξής), είναι η στήριξη της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και τεχνικής συνεργασίας καθώς και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ανταλλαγών σε τομείς που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της Κοινότητας.

  Ως αρμόδια επιτροπή για τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται χρηματοπιστωτικές, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες (αναπτυσσόμενες και μη), η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) είχε την πρωτοκαθεδρία ήδη κατά την έγκριση του πρώτου κανονισμού ICI, γεγονός που της παρέχει τη δυνατότητα όχι μόνο μιας εμπεριστατωμένης ανάλυσης της πρότασης της Επιτροπής αλλά και μιας ευρύτερης ιστορικής και θεσμικής προοπτικής επί του θέματος.

  Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού ICI (COM(2009)0197/2) κατατίθεται με σκοπό την σημαντική επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής αυτού προκειμένου να συμπεριληφθεί η συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες (κατάλογος των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της πρότασης) αλλά και να υπάρξει σημαντική διεύρυνση του εν γένει δημοσιονομικού πλαισίου σχετικά.

  Αν και τύποις φαίνονται ενδεχομένως περιορισμένες, οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή είναι εντούτοις ουσιαστικές διότι όλες οι τρέχουσες αναφορές στις χώρες εταίρους (μέχρι πρότινος μόνο εκβιομηχανισμένες και υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη), συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών αξιολογήσεών τους, θα περιλαμβάνουν εις το εξής τις απαριθμούμενες αναπτυσσόμενες χώρες.

  Ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη

  Η εν λόγω γεωγραφική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής αποτελεί ευκαιρία για να μπορέσουν ενδεχομένως τα προγράμματα που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούνται βάσει του κανονισμού ICI να επεκταθούν και σε άλλες χώρες. Εντούτοις, αν λάβει κανείς υπόψη τον κατάλογο των χωρών που θα συμπεριληφθούν στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ICI, πρόκειται επίσης για σημαντική πρόκληση και έχει συνεπώς μεγάλη σημασία να γίνει απολύτως σαφές ποιοι μπορούν να τύχουν παρόμοιας χρηματοδότησης, για ποιο σκοπό και υπό ποιες συνθήκες.

  Στην αιτιολογική έκθεση που επισυνάπτει στην πρόταση τροποποίησης, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι «είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με χώρες που είναι αφενός αναπτυσσόμενες και αφετέρου σημαντικοί εταίροι στην παγκόσμια οικονομία, όπως η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία και το Μεξικό» διότι «τα συμφέροντα της Κοινότητας υπερβαίνουν την εξάλειψη της φτώχειας σε περιοχές όπως η Κεντρική Ασία και η Μέση Ανατολή». Εξάλλου, συνεχίζει η Επιτροπή «(…) οι περισσότερες χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και η Νότια Αφρική, είναι επίσης χώρες μέσου εισοδήματος που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν (…) ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

  Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη αυτή αιτιολόγηση περιλαμβάνεται μόνο στην αιτιολογική έκθεση και όχι στο νομοθετικό κείμενο καθεαυτό, όπου ακόμα και οι αιτιολογικές σκέψεις παραμένουν μάλλον γενικόλογες. Σύμφωνα με την τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 2, παράγραφος 1 του κανονισμού ICI, «Η συνεργασία αποσκοπεί σε σύμπραξη με εταίρους που έχουν πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές δομές και αξίες παρόμοιες με της Κοινότητας και οι οποίοι είναι σημαντικοί διμερείς πολιτικοί και εμπορικοί εταίροι αλλά και συντελεστές στα διάφορα πολυμερή φόρουμ και στην παγκόσμια διακυβέρνηση», ενώ η «συνεργασία καλύπτει επίσης εταίρους με τους οποίους η Κοινότητα έχει στρατηγικό συμφέρον να ενισχύσει τους δεσμούς της.» Στην πρόταση τροποποίησης του κανονισμού περιέχονται μόνο τυπικές και όχι ουσιαστικές αλλαγές σε αυτή την διάταξη.

  Κατά δεύτερο λόγο, ο αριθμός των χωρών που θα συμπεριληφθούν στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ICI είναι πολύ μεγαλύτερος, πρόκειται για μία ανομοιογενή ομάδα κρατών και δικαιούμαστε να αναρωτηθούμε κατά πόσον όλες αυτές οι χώρες (όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, η Μυανμάρ/Βιρμανία και το Ιράν, για να αναφέρουμε μόνο τρεις) πράγματι «έχουν πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές δομές και αξίες παρόμοιες με της Κοινότητας». Στην περίπτωση δε που δεν έχουν, τίθεται το ερώτημα σχετικά με το ποιο θα μπορούσε να είναι εκείνο το «στρατηγικό συμφέρον» της Επιτροπής που δικαιολογεί την έναρξη στενής συνεργασίας μαζί τους και άρα την ενσωμάτωσή τους στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ICI. Από την άλλη, η συμπερίληψη μιας χώρας στο Παράρτημα δεν σημαίνει αυτομάτως χρηματοδότηση αυτής, ενώ αντιθέτως ο αποκλεισμός της από τον κατάλογο αποκλείει κάθε πιθανότητα οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας βάσει του παρόντος κανονισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο εισηγητής της παρούσης προς το παρόν δεν έχει προτείνει τον αποκλεισμό καμίας χώρας από τη λίστα. Αντί αυτού, ο εισηγητής της παρούσης θεωρεί σκόπιμο να προσδιοριστούν οι επιδιώξεις της χρηματοδότησης της συνεργασίας με αυτές τις χώρες, που είναι βέβαια η εδραίωση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η στήριξη της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ισότητας των ανθρώπων , του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς επίσης και των δικαιωμάτων των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες.

  Αν υποτεθεί ότι θεωρητικά είναι δυνατή η χρηματοδότηση όλων αυτών των αναπτυσσόμενων χωρών που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν συμβιβασμοί, ή εκπτώσεις όσον αφορά τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το άρθρο 181, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ (επί της οποίας βασίζεται ο αρχικός κανονισμός ICI) θεσπίζει ότι «Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα [της οικονομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής συνεργασίας με τρίτες χώρες] συμβάλλει στο γενικό στόχο της ανάπτυξης και της εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και στον στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών». Η σημασία των αρχών αυτών διατρανώνεται ακόμα περισσότερο με την προσθήκη τους κάτω από τους στόχους του παρόντος κανονισμού και με την περαιτέρω ευθυγράμμιση της διατύπωσης του κανονισμού με τη διατύπωση της ΣΛΕΕ.

  Εντούτοις, η Επιτροπή οφείλει να παράσχει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πλέον εμπεριστατωμένες και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ούτως ώστε να προκύπτουν διαφανέστερα, αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα σχέδια και προγράμματα.

  Επιπρόσθετη χρηματοδότηση

  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της γεωγραφικά διευρυμένης κάλυψης, προβλέπεται σημαντική αύξηση των δημοσιονομικών πόρων που προορίζονται για το ICI. Η συνολική χρηματοδότηση των χωρών που προστέθηκαν προβλέπεται να ανέλθει στα 176 εκατ. ευρώ. Στο σημείο 4.1.1 του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου της Επιτροπής που προσαρτάται στην πρόταση τροποποίησης, δηλώνεται ότι "108,5 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με ανακατανομή από τα κονδύλια του DCI που αντιστοιχούν στις γεωγραφικές περιοχές". Μολονότι αυτό δεν αποτελεί τμήμα του νομοθετικού κειμένου, σκόπιμο είναι ωστόσο να επισημανθεί ότι η συμπερίληψη των εν λόγω αναπτυσσόμενων χωρών δεν πρέπει επ΄ουδενί να αποβεί εις βάρος της χρηματοδότησης της συνεργασίας για την ανάπτυξη και ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει στη διάθεσή του πλήρη στοιχεία όσον αφορά τις ετήσιες πιστώσεις για την χρηματοδότηση του ICI στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού . ICI και DCI, θα παραμείνουν αυστηρώς διαχωρισμένα όσον αφορά τόσο τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες όσο και τους χρηματοδοτικούς πόρους. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να θεωρηθεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο ως σημείο αφετηρίας και αναφοράς του Κοινοβουλίου σε σχέση με οποιονδήποτε μελλοντικό επανασχεδιασμό των μέσων εξωτερικής συνεργασίας βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας και των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών.

  Λοιπές τροπολογίες

  Άλλες τροπολογίες που κατέθεσε ο εισηγητής μπορούν να καταταγούν σε δύο κύριες κατηγορίες: καταρχάς, τροπολογίες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τον ρόλο του Κοινοβουλίου στον προγραμματισμό αλλά και στον έλεγχο που ασκεί στο μέσο και δεύτερον, στην αποσαφήνιση και στην βελτίωση της πρότασης, καθώς επίσης στη χρήση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων προς όφελος χωρών που τάσσονται υπέρ της παγκόσμιας κοινωνικής και περιβαλλοντικής προόδου.

  Άποψη του εισηγητή είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν ο ρόλος του Κοινοβουλίου και η συμμετοχή του στον σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και στην αναφορά. Έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην εκπόνηση και στην επανεξέταση των πολυετών προγραμμάτων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να αντιτίθεται σε αυτές τις προτάσεις εάν το κρίνει σκόπιμο, λόγος για τον οποίο εισήχθησαν εξάλλου οι πράξεις κατ' εξουσιοδότηση (άρθρο 290 της ΣΛΕΕ) στην διαδικασία έγκρισης των πολυετών προγραμμάτων συνεργασίας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να τηρείται ενήμερο το Κοινοβούλιο και να λαμβάνει προγράμματα δράσης, εμπεριστατωμένες ετήσιες εκθέσεις και αξιολογήσεις.

  Ορισμένες τροπολογίες κατατέθηκαν για να διευκρινιστεί ποιες είναι οι δυνατές χρήσεις του εν λόγω χρηματοδοτικού μέσου. Έχοντας τούτο κατά νου, η διατύπωση έγινε λιτότερη και εισήχθησαν ορισμένα όρια όσον αφορά το εύρος των ενεργειών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν βάσει του παρόντος κανονισμού. Κατ' αναλογία προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, προτείνεται να μην γίνει χρήση ορισμένων χρηματοδοτήσεων. Αξίζει τέλος να γίνει αναφορά σε εκείνες τις τροπολογίες που επιδιώκουν να συσχετίσουν καλύτερα τα ζητήματα που καλύφθηκαν στη φάση προγραμματισμού (και εκτέλεσης) προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια της κατάλληλης επανεξέτασης.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων(*) (2.3.2010)

  προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη
  (COM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

  Εισηγήτρια(*): Barbara Lochbihler

  (*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Εισαγωγή

  Προς τα τέλη της 6ης νομοθετικής περιόδου η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είχε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει πρόσθετο μέσο για να καλύπτει τις δραστηριότητες με αναπτυσσόμενες χώρες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του Μέσου για την Αναπτυξιακή Συνεργασία (DCI). Επειδή το DCI περιορίζεται σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, υπήρχε νομικό κενό για δραστηριότητες με αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες να βασίζονται στο αμοιβαίο συμφέρον, όπως είναι μεταξύ άλλων πολιτιστικές και πανεπιστημιακές ανταλλαγές, τεχνολογικές ανταλλαγές, πολιτικός διάλογος, στήριξη των μέσων ενημέρωσης.

  Για να αποφευχθεί ένας πολλαπλασιασμός των χρηματοδοτικών μηχανισμών των εξωτερικών σχέσεων, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είχε προτείνει να μετατραπεί το υφιστάμενο χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (ICI) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου σε "μέσο για τη συνεργασία με τρίτα κράτη που δεν εμπίπτουν στις δραστηριότητες της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας".

  Νομική βάση

  Η Επιτροπή διατύπωσε πρόταση για τροποποιητικό κανονισμό (τον κανονισμό "ICI+") (COM(2009)0197 τελικό), η οποία παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ως επιτροπή επί της ουσίας για ιστορικούς λόγους – η εν λόγω επιτροπή ήταν η επιτροπή επί της ουσίας στην εξέταση του αρχικού φακέλου ICI. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ζήτησε καθεστώς συνδεδεμένης επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, επικαλούμενη ότι το νέο μέσο δεν θα συνιστά απλώς τρόπο για επανόρθωση παράλειψης του αρχικού μέσου αλλά επίσης – και τούτο είναι σημαντικό – θα καθίσταται πλέον μέσο εξωτερικής πολιτικής για τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτα κράτη στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή.

  Στην πρότασή της η Επιτροπή διευρύνει το γεωγραφικό πεδίο των αρχικών 17 κρατών υψηλού εισοδήματος του ICI σε άλλα 46 κράτη που καλύπτονται από τον κανονισμό του Μέσου για την Αναπτυξιακή Συνεργασία και προτείνει χονδρικά να διπλασιασθεί το ποσό αναφοράς για αυτή τη συνεργασία από € 172 εκατ. σε € 348 εκατ. για την περίοδο 2010-2013.

  Την 1η Δεκεμβρίου 2009 τέθηκε εν ισχύι η Συνθήκη της Λισσαβώνας 2009 και έπρεπε να τροποποιηθεί η νομική βάση που εφαρμόζεται στο νέο μέσο. Βάσει των διατάξεων της νέας Συνθήκης το πρώην άρθρο 181 Α (πλέον άρθρο 212) αλλάζει για να καλύπτει μόνον δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Επειδή με την αναμόρφωση του ICI άνω των δύο τρίτων των χωρών εταίρων θα είναι αναπτυσσόμενες χώρες, προστέθηκαν δύο άλλες νομικές βάσεις: συνεργασία για την ανάπτυξη (άρθρο 208/9) και εμπορική πολιτική (άρθρο 206/7). Μάλιστα ουδεμία από τις τρεις νομικές βάσεις αντιστοιχεί πλήρως στο είδος δραστηριοτήτων που θεωρείται ότι καλύπτονται από τούτο το νέο μέσο, διότι με τη θέση της Συνθήκης της Λισσαβώνας εν ισχύι όχι μόνον άλλαξε η σημασία του άρθρου 212 αλλά και στο άρθρο 208/9 επήλθαν αλλαγές που ήταν απαραίτητες. Η καταπολέμηση της φτώχειας καθίσταται πλέον "πρωταρχικός στόχος" της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ενώ η "μείωση της φτώχειας" στο πλαίσιο της "Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας" είναι σαφώς ο κύριος στόχος για το "μεγάλο" DCI, το "μικρό", αναμορφωμένο ICI θεωρείται ότι καλύπτει δραστηριότητες κοινού συμφέροντος της Ευρώπης και των χωρών εταίρων που δεν εντάσσονται στην Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια. Το πνεύμα του άρθρου 208/9 επομένως ικανοποιείται μόνον όταν το μέσο DCI και το (αναμορφωμένο) μέσο ICI θεωρούνται ως δύο μέρη ενός όλου.

  Τη ελλείψει άλλης καλύτερης λύσεως οι νομικές υπηρεσίες και των τριών θεσμικών οργάνων συμφώνησαν να αποδεχθούν την τριπλή νομική βάση την οποία και προτείνει ο εισηγητής μετά την πρόταση της Επιτροπής.

  Επιτροπολογία

  Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR), του Μέσου για την Αναπτυξιακή Συνεργασία (DCI) και του Μέσου Σταθερότητας (IfS) οι επιτροπές AFET και DEVE έχουν ήδη υιοθετήσει την άποψη ότι τα έγγραφα στρατηγικής και/ή τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα πρέπει να θεωρούνται "πράξεις κατ' εξουσιοδότηση" δυνάμει του άρθρου 290. Η επιτροπή INTA αναμένεται να υιοθετήσει την αυτή γραμμή σχετικά με το αναμορφωμένο ICI. Τη θέση αυτή συμμερίζεται η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου, την απορρίπτουν δε – και τούτο δεν εκπλήσσει – οι νομικές υπηρεσίες των άλλων δύο θεσμικών οργάνων. Θα δίδει εξουσία στο Κοινοβούλιο να αντιτίθεται σε προτάσεις σχεδίων πολυετών προγραμμάτων συνεργασίας (ή την ανασκόπησή τους), εάν το κρίνει απαραίτητο. Για το αναμορφωμένο ICI πρέπει να συνταχθούμε με τα λοιπά μέσα και να ζητήσουμε καθεστώς "πράξεως κατ' εξουσιοδότηση" για τα πολυετή προγράμματα (ιδίως εάν θεωρήσουμε ότι ο κανονισμός ICI είναι ο ίδιος πολύ γενικός). Θα διοργανωθούν κοινοί τριμερείς διάλογοι με στόχο την εξεύρεση συμφωνίας με την Επιτροπή και το Συμβούλιο όσον αφορά το συγκεκριμένο διατομεακό θέμα και τούτο πρέπει να ενδυναμώνει τη θέση μας και τη διαπραγματευτική μας ικανότητα.

  Συνολική χρηματοδότηση

  Πέραν των προβλεπομένων για το αρχικό μέσο ICI € 172 εκατ., η Επιτροπή προτείνει να προστεθεί ποσό € 176 εκατ. για τις νέες χώρες (Παράρτημα II). Δυστυχώς, αυτά τα συνολικά ποσά ουδόλως αντιστοιχούν στις αναλογίες των ομάδων κρατών που εντάσσονται στον μελλοντικό κανονισμό. Τα αναπτυσσόμενα κράτη του Παραρτήματος II αντιπροσωπεύουν δύο τρίτα του συνόλου των κρατών , τα δε υψηλού εισοδήματος κράτη μειώνονται κατ' αντιστοιχία στο ένα τρίτο του συνόλου. Ευελπιστούμε ότι το ζήτημα αυτό θα αντιμετωπιστεί με την αναθεώρηση του κανονισμού.

  Η Επιτροπή προτείνει τη μεταφορά € 108,5 εκατ. από τα € 176 εκατ. που είχαν προορισμό τα κράτη του Παραρτήματος II από το μέσο DCI. Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη του εισηγητή INTA και της επιτροπής DEVE ότι δεν πρέπει να υπάρξει μεταφορά πόρων από το DCI.

  Τροπολογίες

  α) Τίτλος

  Δεδομένης της μεταβολής στο πεδίο πολιτικής για το αναθεωρημένο μέσο ICI, πρέπει να επέλθει αλλαγή στον τίτλο. Στην τροπολογία 4 ο εισηγητής προτείνει να ονομάζεται το νέο μέσο "χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με χώρες στη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και τη Νότια Αφρική (AMAS)". Η συντομογραφία του επομένως θα μπορούσε να είναι: MAAS.

  β) Επέκταση του πεδίου

  Το μέσο αλλάζει χαρακτήρα, από μέσο για να στηρίζει κατ' ουσία τη βελτίωση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών με ορισμένα υψηλού εισοδήματος κράτη γίνεται μέσο για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής με την πλειονότητα των εταίρων συνεργασίας να είναι αναπτυσσόμενα κράτη. Ο λόγος είναι ένα τρίτο υψηλού εισοδήματος και εκβιομηχανισμένες χώρες (Παράρτημα I στην πρόταση κανονισμού[1]) προς δύο τρίτα αναπτυσσόμενες χώρες (Παράρτημα II στην πρόταση κανονισμού[2]). Συνεπώς το πεδίο δραστηριοτήτων πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν της οικονομικής συνεργασίας, τη συνεργασία στο πολιτιστικό και το πανεπιστημιακό πεδίο. Από τούδε οι αναπτυσσόμενες χώρες (Παράρτημα II) αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των "χωρών εταίρων", ενώ ο πρώην κατάλογος εκβιομηχανισμένων και υψηλού εισοδήματος χωρών μειώνεται σε ολιγότερο του ενός τρίτου του συνόλου. Αυτές οι νέες προτεραιότητες πρέπει να δηλώνονται σαφώς στο κείμενο και οι τροπολογίες 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, διευρύνουν το πεδίο του κανονισμού.

  γ) Ουδεμία αλληλοεπικάλυψη με το Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας

  Είναι επίσης σημαντικό να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας DCI, ο οποίος πρέπει να χρηματοδοτεί την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ), και τον αναθεωρηθέντα μηχανισμό για τη συνεργασία με εκβιομηχανισμένες χώρες MAAS (στη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Βόρειο και Νότιο Αμερική και τη Νότιο Αφρική) που είναι υπό εξέταση και πρέπει να καλύπτει συνεργασία αμοιβαίου συμφέροντος και να είναι σαφώς εκτός Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας. Η τροπολογία 5 σκοπό έχει να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη.

  δ) Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

  Οι τροπολογίες 3, 13, 15, 16, 17 και 18 σχετίζονται με το θέμα των "κατ' εξουσιοδότηση πράξεων" και εγγράφονται υπό πανομοιότυπη μορφή σε όλα τα λοιπά χρηματοδοτικά μέσα που είναι υπό ανασκόπηση. Οι τροπολογίες 13, 15 και 16 εισάγουν αίτημα να αποστέλλονται τα ετήσια προγράμματα δράσης ταυτοχρόνως στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.

  ε) Όχι επιχειρήσεις με στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες για την άμυνα

  Η τροπολογία 14 προσαρμόζει το μέσο AMAS στις προδιαγραφές του μέσου DCI για να αποκλείεται το πεδίο της άμυνας από το εύρος των δυνατών μέτρων συνεργασίας.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Αιτιολογική αναφορά 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (1α) Η πρώτη αιτιολογική αναφορά αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

   

  "έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα τα άρθρα 212, 207, παράγραφος 2, και 209, παράγραφος 1,"

  Αιτιολόγηση

  Αλλαγή της νομικής βάσης και επικαιροποίηση μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 5

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (5) Οι στόχοι και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη1 επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτή η ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και να προβλέπεται χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο να καλύπτει τη συνεργασία με αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες.

  (5) Οι στόχοι και οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη1, όπως τροποποιείται κατωτέρω, επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτή η ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και να προβλέπεται χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο να καλύπτει τη συνεργασία με αυτές τις αναπτυσσόμενες χώρες.

  Αιτιολόγηση

  Έχει επέλθει τεράστια αλλαγή στους στόχους και το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του 2006. Ούτε που γίνεται πλέον λόγος για το ίδιο μέσο. Χωρίς σαφή παραπομπή στο ότι τροποποιούνται οι διατάξεις η ως άνω δήλωση δεν θα είναι ορθή.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (6α) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας, καθόσον τα εν λόγω προγράμματα συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 και είναι γενικής εφαρμογής.

  Αιτιολόγηση

  Στερεότυπο κείμενο σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 1

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Τίτλος

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, καθώς και με τις αναπτυσσόμενες χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006.

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με χώρες στη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Βόρεια και Νότια Αμερική και τη Νότια Αφρική (MAAS).

  Αιτιολόγηση

  Χρειάζεται νέος τίτλος για να καλύπτει το ευρύτερο πεδίο του νέου κανονισμού.

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 1 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η κοινοτική χρηματοδότηση στηρίζει την οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της, με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, καθώς και με τις αναπτυσσόμενες χώρες που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006.

  1. Η κοινοτική χρηματοδότηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού στηρίζει την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική, πολιτιστική και πανεπιστημιακή συνεργασία καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας που υπάγονται στα πεδία αρμοδιοτήτων της με τις αναπτυσσόμενες χώρες που εμφαίνονται στο Παράρτημα II και με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη που εμφαίνονται στο Παράρτημα I ("χώρες εταίροι"). Κατ΄ αρχήν ο παρών κανονισμός υπηρετεί τη χρηματοδότηση μέτρων που δεν πληρούν τα κριτήρια του ΟΟΣΑ για Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ).

  Αιτιολόγηση

  Το τροποποιημένο μέσο πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη συνεργασία στο πολιτιστικό και πανεπιστημιακό πεδίο. Τα αναπτυσσόμενα κράτη θα συνιστούν τώρα την πλειονότητα των "χωρών εταίρων"· ο προηγούμενος κατάλογος εκβιομηχανισμένων και υψηλού εισοδήματος κρατών συνιστά τώρα ολιγότερο του ενός τρίτου του συνόλου των κρατών. Αυτές οι νέες προτεραιότητες πρέπει να δηλώνονται σαφώς. Χρειάζεται επίσης να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στο μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας DCI, ο οποίος πρέπει να χρηματοδοτεί την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια, και τον προσφάτως αναθεωρηθέντα μηχανισμό για τη συνεργασία με εκβιομηχανισμένες χώρες ICI (στη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Βόρειο και Νότιο Αμερική και τη Νότιο Αφρική) ο οποίος πρέπει να καλύπτει συνεργασία αμοιβαίου συμφέροντος και να είναι σαφώς εκτός Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας.

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 1 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας με τις χώρες και εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι να ικανοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο η ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσμοί και να υπάρξει μεγαλύτερη σύμπραξη με αυτές σε διμερή, περιφερειακή ή πολυμερή βάση, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των σχέσεων της Κοινότητας με αυτές τις χώρες και εδάφη και να προαχθεί ο διάλογος, με παράλληλη μέριμνα για τα συμφέροντα της Κοινότητας.

  2. Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους είναι να ικανοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο η ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσμοί και να υπάρξει μεγαλύτερη σύμπραξη με αυτές σε διμερή, περιφερειακή ή πολυμερή βάση, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών εταίρων και να προαχθεί ο διάλογος, με παράλληλη μέριμνα για την αμοιβαία κατανόηση και τα συμφέροντα της Κοινότητας.

  Αιτιολόγηση

  Η χρήση του όρου "χώρες εταίροι" σχετίζεται με την τροπολογία 5. Το πεδίο του μέσου αλλάζει από "μέριμνα για τα συμφέροντα της Κοινότητας" σε πεδίο μέσου για να προβλέπει δραστηριότητες προς το συμφέρον τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών εταίρων.

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η συνεργασία αποσκοπεί σε σύμπραξη με εταίρους που έχουν πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές δομές και αξίες παρόμοιες με της Κοινότητας και οι οποίοι είναι σημαντικοί διμερείς πολιτικοί και εμπορικοί εταίροι αλλά και συντελεστές στα διάφορα πολυμερή φόρουμ και στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Η συνεργασία καλύπτει επίσης εταίρους με τους οποίους η Κοινότητα έχει στρατηγικό συμφέρον να ενισχύσει τους δεσμούς της.

  1. Η συνεργασία αποσκοπεί σε σύμπραξη με χώρες εταίρους προς επίτευξη των εξής στόχων:

   

  – άμβλυνση της σύγκρουσης και τόνωση του διαλόγου και προσέγγιση·

   

  συμμερισμός παρόμοιων πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών δομών και αξιών και προαγωγή αυτών·

   

  – αύξηση των ανταλλαγών με σημαντικούς σε διμερή βάση εταίρους και παράγοντες σε πολυμερή φόρα και στην παγκόσμια διακυβέρνηση·

  Αιτιολόγηση

  Διεύρυνση του πεδίου – ο κατάλογος στόχων είναι αυτονόητος.

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού, οι εκβιομηχανισμένες και λοιπές χώρες και εδάφη υψηλού εισοδήματος περιλαμβάνουν τις χώρες και εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και οι αναπτυσσόμενες χώρες περιλαμβάνουν τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Ωστόσο, σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και προκειμένου να προαχθεί η περιφερειακή συνεργασία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, κατά τη θέσπιση των προγραμμάτων δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 6, ότι είναι επιλέξιμες και χώρες που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα, όταν το σχέδιο ή το πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή έχει περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό είναι δυνατόν να προβλέπεται στα πολυετή προγράμματα συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 5. Η Επιτροπή τροποποιεί τους καταλόγους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ βάσει τακτικών αναθεωρήσεων από τον ΟΟΣΑ/ΕΒΑ του καταλόγου των αναπτυσσόμενων χωρών και ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο.

  2. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και προκειμένου να προαχθεί η περιφερειακή συνεργασία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, κατά τη θέσπιση των προγραμμάτων δράσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 6, ότι είναι επιλέξιμες και χώρες που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα, όταν το σχέδιο ή το πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή έχει περιφερειακό ή διασυνοριακό χαρακτήρα. Αυτό είναι δυνατόν να προβλέπεται στα πολυετή προγράμματα συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 5. Η Επιτροπή τροποποιεί τους καταλόγους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ βάσει τακτικών αναθεωρήσεων από τον ΟΟΣΑ/ΕΑΒ του καταλόγου των αναπτυσσόμενων χωρών και ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο.

  Αιτιολόγηση

  Βλ. τροπολογία 5.

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 4 – σημείο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3α) Στο άρθρο 4, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

   

  "(1) προώθηση της συνεργασίας, των εταιρικών σχέσεων και των κοινών επιχειρήσεων μεταξύ οικονομικών, πανεπιστημιακών, πολιτιστικών και επιστημονικών παραγόντων, με ειδική έμφαση σε δραστηριότητες προς αποσόβηση της αλλαγής του κλίματος και τις περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες, καθαρές και προσαρμοσμένες τις τοπικές συνθήκες τεχνολογίες στην Κοινότητα και τις χώρες εταίρους·"

  Αιτιολόγηση

  Οι πολιτιστικές δραστηριότητες και οι φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες πρέπει να προστεθούν στο πεδίο του χρηματοδοτικού μέσου. (Αλλαγές στους τομείς οι οποίοι ορίζονται στο αρχικό μέσο σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες).

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 4 – σημείο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3β) Στο άρθρο 4, το σημείο 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

   

  "2) τόνωση των διμερών συναλλαγών, των επενδυτικών εισροών και των οικονομικών συμπράξεων με ιδιαίτερη εστίαση στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·"

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι αλλάζει το εύρος των κρατών εταίρων, οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται πρέπει να έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για αμφότερα τα μέρη. (Αλλαγές στους τομείς οι οποίοι ορίζονται στο αρχικό μέσο σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες).

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 3 γ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 4 – σημείο 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3γ) Στο άρθρο 4, το σημείο 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

   

  "(3) προώθηση του διαλόγου μεταξύ πολιτικών, οικονομικών [...], κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων σε τομείς των ενδιαφερόντων τους στην Κοινότητα και τις χώρες εταίρους·"

  Αιτιολόγηση

  Πρέπει να προστεθεί η συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού (αλλαγές στους τομείς οι οποίοι ορίζονται στο αρχικό μέσο σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες).

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 3 δ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 4 – σημείο 5

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3δ) Στο άρθρο 4, το σημείο 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

   

  "5) προώθηση συνεργατικών σχεδίων σε τομείς όπως η έρευνα, η επιστήμη και η τεχνολογία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, η ανανεώσιμη ενέργεια, οι μεταφορές […], τα περιβαλλοντικά θέματα — μεταξύ των οποίων οι κλιματικές μεταβολές, τα τελωνεία […], τα χρηματοοικονομικά θέματα, τα νομικά θέματα και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κάθε άλλο θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος της Κοινότητας και των χωρών εταίρων·"

  Αιτιολόγηση

  Προστίθενται και άλλοι βασικοί τομείς όπου είναι δυνατή η συνεργασία. (Αλλαγές στους τομείς οι οποίοι ορίζονται στο αρχικό μέσο σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες).

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 3 ε (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3ε) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

   

  "1. Η Επιτροπή θεσπίζει ετήσια προγράμματα δράσης με βάση τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 5 και τα κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο."

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 3 στ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (3στ) Στο άρθρο 7 προστίθεται η εξής παράγραφος:

   

  "1α. Η κοινοτική βοήθεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν χρησιμοποιείται για την προμήθεια όπλων ή πυρομαχικών ούτε για επιχειρήσεις που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας."

  Αιτιολόγηση

  Χάριν συνεκτικότητας με το άρθρο 2, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006.

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 9 – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4α) Στο άρθρο 9, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

   

  "3. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα στήριξης που δεν καλύπτονται από τα πολυετή προγράμματα συνεργασίας και τα κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο."

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 14 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4β) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

   

  "Άρθρο 14 a

   

  Άσκηση της εξουσιοδότησης

   

  1. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 5 ανατίθεται στην Επιτροπή για την περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

   

  2. Ευθύς ως εγκρίνει η Επιτροπή πράξη κατ' εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

   

  3. Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 14β και 14γ."

  Αιτιολόγηση

  Στερεότυπο κείμενο σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 γ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 14 β (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4γ) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

   

  "Άρθρο 14β

   

  Ανάκληση της εξουσιοδότησης

   

  1. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

   

  2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η ανάθεση εξουσιών καταβάλλει προσπάθεια να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, δηλώνοντας σαφώς τις ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν.

   

  3. Η απόφαση ανάκλησης δηλώνει τους λόγους για την ανάκληση και θέτει τέρμα στην εξουσιοδότηση που ορίζεται στην απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία μπορεί να διευκρινίζει. Δεν θίγει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

  Αιτιολόγηση

  Στερεότυπο κείμενο σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 – σημείο 4 δ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 14 γ (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (4δ) Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

   

  "Άρθρο 14γ

   

  Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

   

  1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να αντιταχθούν σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

   

  2. Εάν κατά τη λήξη της περιόδου αυτής δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η πράξη τίθεται εν ισχύι την ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις της.

   

  3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αυτή δεν τίθεται εν ισχύι. Το θεσμικό όργανο που αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη δηλώνει τους λόγους για τους οποίους διατυπώνει αντίρρηση στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη."

  Αιτιολόγηση

  Στερεότυπο κείμενο σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  INTA

  Γνωμοδοτική επιτροπή

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  14.9.2009

   

   

   

  Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  11.2.2010

   

   

   

  Συντάκτης γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

  Barbara Lochbihler

  16.9.2009

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  29.9.2009

  10.11.2009

  3.12.2009

  27.1.2010

   

  23.2.2010

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  23.2.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  57

  1

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, , Μαριέττα Γιαννάκου, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ιωάννης Κασουλίδης, Tunne Kelam, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson, Кристиан Вигенин, Андрей Ковачев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Laima Liucija Andrikienė, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Elena Băsescu, Malika Benarab-Attou, Marielle De Sarnez, Lorenzo Fontana, Roberto Gualtieri, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Barbara Lochbihler, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Luis Yáñez-Barnuevo García

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Bas Eickhout

  • [1]  Αυστραλία, Μπαχρέιν, Μπρουνέι, Καναδάς, Κινεζική Ταϊπέχ (Μολονότι δεν υφίστανται διπλωματικές ή πολιτικές σχέσεις μα την Κινεζική Ταϊπέχ, υπάρχουν εντατικές επαφές οι οποίες και πρέπει να συνεχισθούν στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της επιστήμης και τεχνολογίας, των προτύπων και προδιαγραφών και σε διάφορα άλλα πεδία), Χονγκ-Κονγκ, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, Κουβέιτ, Μακάο, Νέα Ζηλανδία, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες
  • [2]  Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Ισημερινός, Ελ Σαλβαντόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα, Αφγανιστάν, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Καμπότζη, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Λαοκρατική Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Λάος, Μαλαισία, Μαλδίβες, Μογγολία, Μυανμάρ/Βιρμανία, Νεπάλ, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Καζαχστάν, Κιργισιανή Δημοκρατία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ιράν, Ιράκ, Υεμένη, Νότιος Αφρική.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (4.3.2010)

  προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη
  (COM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Nirj Deva

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Κατά την άσκηση του δικαιώματος δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο του μέσου για την αναπτυξιακή συνεργασία (ΜΑΣ) το Κοινοβούλιο με συνέπεια τόνιζε ότι πρωταρχικός στόχος του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006 ήταν η εξάλειψη της φτώχειας και όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα γεωγραφικά προγράμματα του ΜΑΣ θα έπρεπε να πληρούν τα κριτήρια της επίσημης αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΑΣ) που θεσπίστηκε από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας της Οργάνωσης για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ). Το Κοινοβούλιο ενέκρινε πέντε ψηφίσματα με αντικείμενο τα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής στο πλαίσιο του ΜΑΣ, καθόσον περιλάμβαναν δράσεις που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της ΕΑΣ[1], εκτρέποντας κονδύλια που είχαν εγγραφεί για την εκρίζωση της φτώχειας και την πρόοδο και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, προς άλλους στόχους.

  Είναι κατανοητό ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί άμεση ανταπόκριση στο έργο που έχει εκπονήσει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τον έλεγχο της ΜΑΣ και, κατά την έννοια αυτή, είναι καλοδεχούμενη. Σκοπός της πρότασης είναι η θέσπιση νομικής βάσης που θα παρέχει στην ΕΕ δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν στρατηγική και πολιτική σημασία αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια της ΜΑΣ.

  Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα με την πηγή χρηματοδότησης. Η πρόταση αποσκοπεί στην επανεγγραφή κονδυλίου ύψους 108,5 εκατομμυρίων ευρώ από τους αντίστοιχους γεωγραφικούς φακέλους της ΜΑΣ όπως περιγράφεται στο νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο. Όταν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν επί του προϋπολογισμού του ΜΑΣ, αυτό έγινε με προοπτική τα κονδύλια αυτά να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τους στόχους και τα κριτήρια που ορίζει το αντίστοιχο χρηματοδοτικό μέσο. Η θέσπιση νέας νομικής βάσης δεν αιτιολογεί την εκτροπή των κονδυλίων αυτών, τα οποία έχουν σαφώς εγγραφεί για την ανάπτυξη, προς άλλους πολιτικούς στόχους.

  Γενικώς, τα κονδύλια αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ βρίσκονται ήδη υπό πίεση λόγω της οικονομικής κρίσης. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιτευχθεί μέχρι το 2010 ο συνολικός στόχος της ΕΕ η χορήγηση βοήθειας να φθάσει στο 0,56% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ), με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό έλλειμμα χρηματοδότησης προς τις φτωχότερες χώρες που το έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης απαράδεκτο να περιοριστεί ο προϋπολογισμός της αναπτυξιακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Οι στόχοι των μέτρων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του τροποποιημένου χρηματοδοτικού μέσου στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν κατευθύνεται απευθείας στην εκρίζωση της φτώχειας ούτε πληροί τα κριτήρια για τη χορήγηση επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας.

  Συνεπώς, πρέπει να αξιοποιηθεί η εναλλακτική χρηματοδότηση, όπως από τα περιθώρια που υπάρχουν στο κεφάλαιο 4 του χρηματοδοτικού πλαισίου. Η αρχή αυτή διατυπώνεται με την τροπολογία 7.

  Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που προβλέπονται στις αναπτυσσόμενες χώρες:

  -  θα συμβάλουν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη (τροπολογίες 1, 3, 5, 6)

  -  είναι συνεπή με τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ στις εμπλεκόμενες χώρες (τροπολογίες 2, 4).

  Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας επηρεάζει σημαντικά την τροποποίηση του κανονισμού για το Μέσο Διεθνούς Συνεργασίας (ICI).

  Καταρχάς, εφαρμόζεται πλέον η συνήθης νομοθετική διαδικασία, που επηρεάζει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο του προγραμματισμού. Ο εισηγητής υποστηρίζει ότι τα μέτρα στο πλαίσιο του ICI+ που αναφέρονται στο άρθρο 5 (πολυετή προγράμματα συνεργασίας) πρέπει να θεωρούνται πράξεις κατ' εξουσιοδότηση (Άρθρο 290 ΣΛΕΕ), που παρέχουν στο Κοινοβούλιο δικαίωμα αρνησικυρίας και, συνεπώς, ισχυρότερες εξουσίες ελέγχου σε σχέση με την διαδικασία της επιτροπολογίας που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα. Ο εισηγητής δεν διατύπωσε συγκεκριμένες τροπολογίες στο θέμα αυτό, καθόσον αυτό εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής. Θεωρεί ωστόσο ότι η αρμόδια για το ICI επιτροπή πρέπει να θέσει την συμπερίληψη του άρθρου 290 ως προϋπόθεση για την σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου επί της τροποποίησης του κανονισμού.

  Κατά δεύτερον, η νομική βάση για την οικονομική συνεργασία με τρίτες χώρες (Άρθρο 212 ΣΛΕΕ) δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται για δράσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά συνέπεια, είναι πλέον απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί η νομική βάση για την αναπτυξιακή συνεργασία (Άρθρο 209 ΣΛΕΕ). Ωστόσο, στον βαθμό που οι δράσεις που προβλέπονται για τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν πληρούν τα κριτήρια για ένταξή τους στην επίσημη αναπτυξιακή συνεργασία, σύμφωνα με τους κανόνες της επιτροπής αναπτυξιακής βοήθειας του ΟΟΣΑ, πρόκειται περί κατ' εξαίρεση χρήσης του εν λόγω άρθρου της Συνθήκης.

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 2

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 1 - παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας με τις χώρες και εδάφη που

  αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι να ικανοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο

  η ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσμοί και να υπάρξει μεγαλύτερη σύμπραξη με

  αυτές σε διμερή, περιφερειακή ή πολυμερή βάση, ούτως ώστε να δημιουργηθεί

  ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των σχέσεων της Κοινότητας

  με αυτές τις χώρες και εδάφη και να προαχθεί ο διάλογος, με παράλληλη

  μέριμνα για τα συμφέροντα της Κοινότητας.

  2. Πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας με τις χώρες και εδάφη που

  αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι να ικανοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο

  η ανάγκη να ενισχυθούν οι δεσμοί και να υπάρξει μεγαλύτερη σύμπραξη με

  αυτές σε διμερή, περιφερειακή ή πολυμερή βάση, ούτως ώστε να δημιουργηθεί

  ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των σχέσεων της Κοινότητας

  με αυτές τις χώρες και εδάφη και να προαχθεί ο διάλογος, με παράλληλη

  μέριμνα για τα συμφέροντα της Κοινότητας και συμβάλλοντας στις διαδικασίες αειφόρου ανάπτυξης.

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 3 α (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 2 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

   

  "Άρθρο 2a

   

  Σε ό,τι αφορά τις χώρες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, θα τηρείται αυστηρά η συνοχή της πολιτικής που εφαρμόζεται με μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1337/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες1.

   

  1 ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 62"

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 3 β (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 3 - παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3β) Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  "2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ακολουθείται διαφοροποιημένη προσέγγιση στον σχεδιασμό της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους, προκειμένου να λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές τους συνθήκες καθώς και τα συγκεκριμένα συμφέροντα, στρατηγικές και προτεραιότητες της Κοινότητας, ιδίως ο στόχος της να συμβάλει στην αειφόρο οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών."

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 3 γ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 3 - παράγραφος 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3γ) Το άρθρο 3 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  "4. Για τα μέτρα που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Κοινότητα επιδιώκει την εξασφάλιση συνοχής με άλλους τομείς της εξωτερικής της δράσης καθώς και με άλλες συναφείς κοινοτικές πολιτικές, ιδίως στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χάραξη πολιτικών, με τον στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και με τον προγραμματισμό και την εφαρμογή δράσεων."

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 3 δ (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 4 - σημείο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3δ) Το άρθρο 4 σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

   

  "2. τόνωση των διμερών συναλλαγών, των επενδυτικών εισροών και των οικονομικών συμπράξεων σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ)·"

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 3 ε (νέο)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 4 - σημείο 5 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3ε) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

   

  "5α. προώθηση κοινών λύσεων σε πολυμερείς προκλήσεις όπως είναι η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή ασφάλεια και η ειρήνη, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη τεχνολογία·"

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 5

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 16

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 2007 έως 2013, ανέρχεται σε 172 εκατ. EUR για τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και σε 176 εκατ. EUR για τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο 2007 έως 2013, ανέρχεται σε 172 εκατ. EUR για τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι και σε 176 εκατ. EUR για τις χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου. Τα μέτρα στις χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ χρηματοδοτούνται από το περιθώριο του κεφαλαίου 4 του χρηματοδοτικού πλαισίου ή από άλλα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων χρηματοδότησης.

   

  Δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό πιστώσεις που προγραμματίζονται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες (τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  INTA

  Γνωμοδοτική επιτροπή

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE

  14.9.2009

   

   

   

  Συντάκτης γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Nirj Deva

  3.9.2009

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  6.10.2009

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  1.3.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  18

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Miguel Angel Martínez Martínez, Judith Sargentini

  • [1]  Ψήφισμα της 15ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με τα σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής για τη θέσπιση εθνικών στρατηγικών εγγράφων και ενδεικτικών προγραμμάτων για τη Μαλαισία, τη Βραζιλία και το Πακιστάν (ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σελ. 507). Ψήφισμα της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά την θέσπιση εγγράφων περιφερειακής στρατηγικής και ενδεικτικών περιφερειακών προγραμμάτων για τη Mercosur και τη Λατινική Αμερική (ΕΕ C 125 E, 22.5.2008, σελ. 213). Ψήφισμα της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που αφορά την εκπόνηση εγγράφου περιφερειακής στρατηγικής 2007-2013 και ένα Πολυετές Ενδεικτικό Πρόγραμμα για την Ασία (ΕΕJ C 146 E, 12.6.2008, σελ. 337). Ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για τη σύσταση Ειδικού Μέτρου 2007 για το Ιράκ (T6-0481/2007). Ψήφισμα της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με σχέδια αποφάσεων της Επιτροπής για τη σύσταση ετησίων προγραμμάτων δράσης για τη Βραζιλία για το 2008 και την Αργεντινή για το 2008 (T6-0338/2008).

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (17.11.2009)

  προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη
  (COM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(CNS))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Alain Lamassoure

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επανειλημμένα τη διαφωνία του με την πρακτική της χρηματοδότησης, μέσω του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), δράσεων εκτός της Δημόσιας Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΔΑΒ) στα κράτη που καλύπτονται από το ΜΑΣ.

  Λόγω του ότι το άρθρο 2.4 του κανονισμού ΜΑΣ είναι περιοριστικό όσον αφορά τον ορισμό του κριτηρίου επιλεξιμότητας στο πλαίσιο της ΔΑΒ, ορισμένος αριθμός δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού δεν είχαν λόγο ύπαρξης. Ωστόσο, οι δράσεις αυτές έχουν σαφές στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ένωση στο βαθμό που επιτρέπουν τη σύναψη στενών σχέσεων με ορισμένους περιφερειακούς και παγκόσμιους παίκτες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Νότιος Αφρική ή η Βραζιλία.

  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση αυτών των δράσεων και να μην αλλοιωθεί η έννοια του κανονισμού ΜΑΣ, η Επιτροπή προτείνει σύμφωνα με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου:

  - τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων εκτός της ΔΑΒ στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες (ΙΡΙ) και τη συνακόλουθη τροποποίησή του, πράγμα το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας πρότασης·

  - τη διεύρυνση της γεωγραφικής εμβέλειας του IPI (IPI +) προκειμένου να περιληφθούν σ' αυτό αυτές οι αναπτυσσόμενες χώρες επιτρέποντας σ' αυτό να δώσει νομοθετική συνέχεια στις τέσσερις προπαρασκευαστικές δράσεις που η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει για τα έτη 2007 έως 2009·

  - την τροποποίηση του πολυετούς συνολικού ποσού που διατίθεται στο IPI προγραμματίζοντας ένα ποσό αναφοράς 176 εκατομμυρίων για την περίοδο 2010-2013 προοριζόμενο να χρηματοδοτήσει αυτές τις δράσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

  - τη χρηματοδότηση αυτού του συνολικού ποσού των 176 εκατομμυρίων με:

             - μια αναδιάταξη των 108,5 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του ΜΑΣ

             - μια χρησιμοποίηση των περιθωρίων του τίτλου 4 του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου σε ύψος 67,5 εκατομμυρίων

  Ο εισηγητής σας επιθυμεί εκ πρώτης όψεως να υπενθυμίσει ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών είχε καλέσει το 2008 την Επιτροπή Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της εκθέσεώς της πρωτοβουλίας γι' αυτό το θέμα, να εξετάσει τη δημιουργία ενός νέου ειδικού χρηματοδοτικού μέσου ως την πλέον ρεαλιστική εναλλακτική λύση, και ότι είχε εκδηλώσει το φόβο μιας πιθανής πολιτικής "ασάφειας" ενός τροποποιημένου IPI προκειμένου να περιληφθούν σ' αυτό επίσης οι αναπτυσσόμενες χώρες.

  Δέχεται την πρόταση τροποποίησης στο βαθμό που αποτελεί μια νομοθετική συνέχεια στις προπαρασκευαστικές δράσεις όπως προβλέπεται από το άρθρο 49, παράγραφος 6 (β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

  Επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η κατάσταση των περιθωρίων του τίτλου 4 είναι σε τέτοιο σημείο τεταμένη που το Κοινοβούλιο δεν μπορεί παρά να καλέσει, για άλλη μια φορά, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να επιδείξουν κοινό νου και ρεαλισμό κατά την εξέταση στο ήμισυ της διαδρομής του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου αναθεωρώντας προς τα άνω το ανώτατο όριο του τίτλου 4 για τα έτη 2011-2013. Υπενθυμίζει επίσης ότι το Κοινοβούλιο θεώρησε πάντοτε ότι μια νέα πολιτική ή ένα νέο μέσο θα πρέπει να σημαίνουν νέα μέσα και όχι μια αναδιανομή ποσών που έχουν ήδη διατεθεί σε άλλες πολιτικές ή μέσα. Χωρίς ένα τέτοιο μέτρο, το Κοινοβούλιο ως κλάδος της επί του προϋπολογισμού αρχής, δεν μπορεί να διασφαλίσει συγχρόνως το σεβασμό των δεσμεύσεων που δόθηκαν στις τρίτες χώρες, τον καθορισμό των νέων προτεραιοτήτων, και την αναγκαία αντίδραση στις απρόβλεπτες κρίσεις.

  Εξάλλου, στην κατάσταση της ακραίας δημοσιονομικής έντασης που έχει προκύψει από την οικονομική κρίση, τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την ίδια την Ένωση, μια ιδιαίτερη αυστηρότητα πρέπει να χαρακτηρίζει τη χρησιμοποίηση πιστώσεων υπέρ των αναδυομένων κρατών, των οποίων το βιοτικό επίπεδο είναι συχνά συγκρίσιμο με αυτό ορισμένων κρατών μελών, που είναι οι πρώτοι μας εμπορικοί ανταγωνιστές και τα οποία, μέχρι τώρα, αποδείχθηκαν ανεπαρκώς συνεργάσιμα στην αναζήτηση μιας παγκόσμιας συμφωνίας για την Doha όπως και για το μετα-Κυότο. Αυτός είναι ο λόγος των προτεινόμενων τροπολογιών.

  Με αυτή την επιφύλαξη, ο εισηγητής σας θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, ως προς την κατανομή των πόρων χρηματοδότησης (αναδιάταξη εντός του ΜΑΣ και μερική χρησιμοποίηση των περιθωρίων του τίτλου 4) είναι πρόσφορη και συμβιβάζεται με το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο 2007-2013,

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

  Τροπολογία  1

  Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

  Παράγραφος 1 α (νέα)

  Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

  Τροπολογία

   

  1 α. θεωρεί ότι η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη είναι συμβατή με το πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο 2007-2013· υπενθυμίζει ωστόσο ότι οι ετήσιες πιστώσεις για την περίοδο 2010-2013 έχουν αποφασιστεί από την αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

  Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (5 α) Λόγω του ότι η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ακραία δημοσιονομική ένταση σε ολόκληρη την Ένωση, και η προτεινόμενη επέκταση που αφορά χώρες που έχουν ενίοτε επιτύχει ανταγωνιστικότητα συγκρίσιμη με αυτή της Ένωσης και μέσο βιοτικό επίπεδο που προσεγγίζει αυτό ορισμένων κρατών μελών, η κοινοτική βοήθεια θα πρέπει να είναι ανάλογη με τις προσπάθειες που καταβάλλουν αυτά τα δικαιούχα κράτη προκειμένου να ανοίξουν τις αγορές τους, να σεβαστούν τις διεθνείς συμβάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου (ΠΟΕ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), και να συμμετάσχουν στους παγκόσμιους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

  Άρθρο 1 - σημείο 3

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1934/2006

  Άρθρο 2 - παράγραφος 2 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2 α. Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η κοινοτική χρηματοδότηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνον υπέρ των κρατών που σέβονται τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της ΠΟΥ και της ΔΟΕ, που συμμετέχουν στους παγκόσμιους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, και είναι πρόθυμα να αναπτύξουν οικονομικές σχέσεις με την Ένωση στη βάση μιας σαφούς αμοιβαιότητας.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(CNS)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  INTA

  Γνωμοδοτική επιτροπή

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  14.9.2009

   

   

   

  Συντάκτης γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Alain Lamassoure

  5.10.2009

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  4.11.2009

  16.11.2009

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  16.11.2009

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Ивайло Калфин

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Derek Vaughan, Axel Voss

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Cecilia Wikström

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο Κοινοβούλιο

  21.4.2009

  Γνωμοδοτική επιτροπή

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA

  14.9.2009

  Γνωμοδοτικές επιτροπές

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  14.9.2009

  DEVE

  14.9.2009

  BUDG

  14.9.2009

   

  Συνδεδεμένη επιτροπή

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  AFET

  11.2.2010

   

   

   

  Συντάκτης γνωμοδότησης

         Ημερομηνία ορισμού

  Helmut Scholz

  1.9.2009

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  29.9.2009

  10.11.2009

  14.1.2010

  27.1.2010

  Ημερομηνία έγκρισης

  17.3.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  3

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, William (The Earl of) Dartmouth, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sylvie Guillaume