SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami

22.3.2010 - (KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Helmut Scholz
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):
Barbara Lochbihler, Výbor pre zahraničné veci
(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku


Postup : 2009/0059(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0052/2010
Predkladané texty :
A7-0052/2010
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0197),

–   so zreteľom na článok 181a Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0101/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 207 ods. 2 a článok 209 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A7-0052/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  príslušný návrh je zlučiteľný s viacročným finančným rámcom na obdobie 2007 – 2013; pripomína však, že o ročných rozpočtových prostriedkoch na obdobie 2010 – 2013 rozhoduje rozpočtový orgán v rámci ročného rozpočtového postupu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU V PRVOM ČÍTANÍ *

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 2 a článok 209 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom[1],

keďže:

(1)       Od roku 2007 Spoločenstvo racionalizuje svoju geografickú spoluprácu s rozvojovými krajinami v Ázii, Strednej Ázii a Latinskej Amerike a s Irakom, Iránom, Jemenom a Južnou Afrikou v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce[2] (DCI).

(2)       Hlavným a preklenujúcim cieľom nariadenia (ES) č. 1905/2006 je odstránenie chudoby prostredníctvom plnenia rozvojových cieľov tisícročia. Rozsah spolupráce v prípade geografických programov s rozvojovými krajinami, regiónmi a územiami stanovený v nariadení je navyše konkrétne obmedzený len na financovanie opatrení spĺňajúcich kritéria pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) stanovenú Výborom pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

(3)       Je v záujme Únie ďalej prehlbovať vzťahy s príslušnými rozvojovými krajinami, ktoré sú významnými partnermi dvojstrannej spolupráce a aktérmi na viacstranných fórach a v celosvetovom riadení, v prípade ktorých má Únia strategický záujem na posilňovaní rôznorodých väzieb, najmä v oblasti hospodárskej, obchodnej, akademickej a vedeckej výmeny. Únia preto potrebuje finančný nástroj umožňujúci financovanie takýchto opatrení, ktoré pre svoju povahu nespĺňajú podmienky oficiálnej rozvojovej pomoci podľa kritérií OECD pre oficiálnu rozvojovú pomoc (kritériá ODA), ktoré však majú rozhodujúci význam pre upevňovanie vzťahov a významne prispievajú k pokroku a rozvoju príslušných rozvojových krajín.

(4)       Na tento účel boli v rámci rozpočtových postupov v rokoch 2007 a 2008 s cieľom posilniť spoluprácu v súlade s článkom 49 ods. 6 písm. b) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[3] (nariadenie o rozpočtových pravidlách) vytvorené štyri prípravné akcie: prípravná akcia obchodných a vedeckých výmen s Indiou; prípravná akcia obchodných a vedeckých výmen s Čínou; spolupráca s krajinami strednej príjmovej skupiny v Ázii a spolupráca s krajinami strednej príjmovej skupiny v Latinskej Amerike. Podľa toho istého článku finančného nariadenia musí byť legislatívny postup nadväzujúci na prípravné akcie ukončený pred koncom tretieho rozpočtového roka.

(5)       Ciele a ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1934/2006[4] umožňujú pokračovať v intenzívnej spolupráci s krajinami, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1905/2006. Na tento účel je potrebné rozšíriť geografický rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1934/2006 a stanoviť finančné krytie spolupráce s týmito rozvojovými krajinami.

(5a)     Geografickým rozšírením pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1934/2006 sa príslušné rozvojové krajiny stávajú predmetom dvoch odlišných zahraničnopolitických finančných nástrojov. Malo by sa zabezpečiť, aby oba finančné nástroje zostali od seba prísne oddelené. V rámci nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa financujú opatrenia, ktoré spĺňajú kritériá ODA, nariadenie (ES) č. 1934/2006 by sa malo vzťahovať výlučne na opatrenia, ktoré tieto kritériá nespĺňajú. Okrem toho by sa malo zabezpečiť, aby sa geografickým rozšírením pôsobnosti nariadenia neocitli krajiny, na ktoré sa dosiaľ vzťahovalo nariadenie (ES) č. 1934/2006, t.j. industrializované krajiny a územia a iné krajiny a územia s vysokými príjmami, v horšom postavení, zvlášť pokiaľ ide o finančnú stránku.

(5b)     Keďže hospodárska kríza vyvolala napätú rozpočtovú situáciu v celej Únii a navrhované rozšírenie sa týka krajín, ktoré v niektorých prípadoch dosiahli konkurencieschopnosť porovnateľnú s Úniou a priemernú životnú úroveň podobnú ako v niektorých členských štátoch, pomoc Únie by mala byť primeraná k úsiliu, ktoré tieto krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci, vyvíjajú na dodržiavanie medzinárodných dohôd v rámci Medzinárodnej organizácie práce (MOP), a úsiliu podieľať sa na svetových cieľoch znižovania emisií skleníkových plynov.

(6)       Pri preskúmaní implementácie finančných nástrojov pre vonkajšiu činnosť sa zistila nejednotnosť v ustanoveniach, ktorými sa náklady týkajúce sa daní, ciel alebo iných poplatkov vylučujú ako neoprávnené. Kvôli jednotnosti sa navrhuje uviesť tieto ustanovenia do súladu s ostatnými nástrojmi.

(6a)     Komisia by mala mať právomoc na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o viacročné programy spolupráce, pretože tieto programy dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1934/2006 a majú všeobecnú uplatniteľnosť. Je najmä dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala náležité konzultácie vrátane konzultácií s expertmi.

(7)       Nariadenie (ES) č. 1934/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a  doplniť.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1934/2006 sa mení a dopĺňa takto:

(1)       Názov nariadenia sa nahrádza takto:

„Nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami a s rozvojovými krajinami, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1905/2006 pre činnosti mimo oficiálnej rozvojovej pomoci“.

(2)       Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Cieľ

1.        Financovanie Spoločenstva podľa tohto nariadenia podporuje hospodársku, finančnú ▌, technickú, kultúrnu a akademickú spoluprácu v oblastiach stanovených v článku 4, ktoré patria do rozsahu jeho právomoci, s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami taxatívne uvedenými v prílohe I a s rozvojovými krajinami, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce*, uvedenými v zozname prílohy II tohto nariadenia (ďalej len „partnerské krajiny“). Cieľom nariadenia je financovanie opatrení, ktoré nespĺňajú kritéria pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) stanovenú Výborom pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

2.        Hlavným cieľom spolupráce s partnerskými krajinami ▌je konkrétnym spôsobom reagovať na potrebu posilnenia väzieb a užšie s týmito krajinami a územiami spolupracovať na dvojstrannej, regionálnej alebo viacstrannej báze, aby sa vytvorilo priaznivejšie a transparentnejšie prostredie na rozvoj vzťahov Spoločenstva s partnerskými krajinami ▌, a podporil konštruktívny dialóg, a aby sa prispelo k pokroku a účasti na procese trvalo udržateľného rozvoja v partnerských krajinách a aby sa zároveň posilnili spoločné záujmy, najmä podpora demokracie, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, zásady právneho štátu, dôstojná práca, dobrá správa vecí verejných a ochrana životného prostredia.

_________

* Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41“.

(3)       Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.        Spolupráca s partnerskými krajinami je zameraná na partnerov z industrializovaných alebo rýchlo sa rozvíjajúcich alebo rozvojových hospodárstiev s cieľom posilniť dialóg a zblíženie a vymieňať si a podporovať podobné politické, hospodárske a inštitucionálne štruktúry a hodnoty a zvýšiť spoluprácu a výmenu so stálymi alebo veľmi dôležitými partnermi dvojstrannej spolupráce a aktérmi na viacstranných fórach a v celosvetovom riadení. Spolupráca takisto zahŕňa partnerov, v prípade ktorých Spoločenstvo záujem presadzovať svoje demokratické hodnoty, rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, v súlade so zásadami, ktorými sa riadi vonkajšia činnosť Únie, ako je stanovené v zmluve.

2.        V plne opodstatnených prípadoch a v záujme zabezpečenia harmonizácie a účinnosti pomoci Spoločenstva a podpory regionálnej spolupráce môže Komisia pri prijímaní ročných akčných programov uvedených v článku 6 rozhodnúť, že na poskytnutie podpory pre opatrenia v rámci tohto nariadenia sú oprávnené aj krajiny neuvedené v prílohách, ak má projekt alebo program, ktorý sa má realizovať, regionálnu alebo cezhraničnú povahu. -Ustanovenia v tomto zmysle sa uvádzajú vo viacročných programoch spolupráce uvedených v článku 5.

2a.      Komisia mení a dopĺňa zoznamy v prílohách I a II v súlade s pravidelnými revíziami zoznamu rozvojových krajín vykonanými Výborom pre rozvojovú pomoc OECD a informuje o tom Európsky parlament a Radu.

2b.      Pokiaľ ide o financovanie v rámci tohto nariadenia, treba v prípade potreby venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu základných pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce partnerskými krajinami a ich úsiliu o zníženie emisií skleníkových plynov.

2c.      Pokiaľ ide o krajiny uvedené v prílohe II, prísne sa dodržiava súlad politík s opatreniami financovanými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1337/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách*.

__________

* Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008, s. 62.“

(3a)     V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.      Európska únia sa zakladá na zásadách, ako je sloboda, demokracia, dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd a právny štát, a prostredníctvom dialógu a spolupráce sa usiluje posilňovať, rozvíjať a upevňovať oddanosť týmto zásadám v partnerských krajinách.“

(3b)     V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.      Opatrenia financované podľa tohto nariadenia zahŕňajú oblasti spolupráce stanovené najmä v nástrojoch, dohodách, vyhláseniach a akčných plánoch Spoločenstva a partnerských krajín, ako aj oblasti súvisiace so osobitnými záujmami a prioritami Spoločenstva a musia byť s nimi v súlade.“

(3c)     V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.      Pri opatreniach financovaných podľa tohto nariadenia sa Spoločenstvo snaží zabezpečiť súlad s ostatnými oblasťami svojej vonkajšej akcie, ako aj s ostatnými príslušnými politikami Spoločenstva, predovšetkým v oblasti rozvojovej spolupráce. Tento súlad sa zabezpečí pri formulovaní politík, strategickom plánovaní a pri programovaní a vykonávaní opatrení.“

(3d)     V článku 3 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.      Opatrenia financované podľa tohto nariadenia dopĺňajú a podporujú snahy členských štátov a iných verejných orgánov Spoločenstva […] v oblasti obchodných vzťahov a kultúrnych, akademických a vedeckých výmen.“

(3e)     V článku 3 sa dopĺňa tento odsek:

„5a.    Komisia informuje Európsky parlament a má s ním pravidelnú výmenu názorov.“

(3f)     V článku 4 sa úvodná časť nahrádza takto:

„Financovanie zo strany Spoločenstva podporuje akcie spolupráce v súlade s článkom 1, a je v súlade s celkovým účelom, rozsahom pôsobnosti, cieľmi a všeobecnými zásadami tohto nariadenia. Financovanie Spoločenstva sa vzťahuje na akcie, ktoré nespĺňajú kritériá ODA a ktoré môžu zahŕňať regionálny rozmer, v týchto oblastiach spolupráce:“

(3g)     V článku 4 sa bod 1 nahrádza takto:

„(1)     podpora spolupráce, partnerstiev a spoločných podnikov hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, akademických a vedeckých subjektov v Spoločenstve a partnerských krajinách;“

(3h)    V článku 4 sa bod 2 nahrádza takto:

(2)     stimulácia dvojstranného obchodu, investičných tokov a hospodárskych partnerstiev s osobitným zameraním na MSP;“

(3i)     V článku 4 sa bod 3 nahrádza takto:

(3)     podpora dialógu medzi politickými, hospodárskymi [...], sociálnymi a kultúrnymi subjektmi a inými mimovládnymi organizáciami v príslušných odvetviach v Spoločenstve a partnerských krajinách;“

(3j)      V článku 4 sa bod 4 nahrádza takto:

„(4)     podpora väzieb medzi jednotlivcami, najmä na úrovni rodiny, programov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj intelektuálnych výmen a posilnenie vzájomného porozumenia medzi kultúrami vrátane opatrení na zabezpečenie a posilnenie účasti Európskej únie v rámci komponentu vonkajšej spolupráce Erasmus Mundus a účasti na európskych vzdelávacích veľtrhoch;“

(3k)     V článku 4 sa bod 5 nahrádza takto:

„(5)     podpora projektov spolupráce v oblastiach, ako je napríklad výskum, veda a technika, šport a kultúra, energia z obnoviteľných zdrojov, doprava [...] a životné prostredie – vrátane zmeny klímy, colných [...], finančných, právnych otázok a otázok týkajúcich sa oblasti ľudských práv a iných oblastí spoločného záujmu Spoločenstva a partnerských krajín“;

(3l)     V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.      Viacročné programy spolupráce sa vzťahujú na obdobie, ktorého dĺžka nepresiahne dobu platnosti tohto nariadenia. Stanovia sa v nich osobitné záujmy a priority Spoločenstva, všeobecné ciele a očakávané výsledky. V súvislosti s komponentom vonkajšej spolupráce Erasmus Mundus sa programy zameriavajú na čo najvyváženejšie geografické pokrytie. Taktiež sa v nich stanovia oblasti vybrané na finančnú pomoc Spoločenstva a uvedie sa v nich orientačné rozdelenie finančných prostriedkov na dotknuté obdobie, a to celkové, medzi jednotlivé prioritné oblasti a jednotlivé partnerské krajiny alebo skupiny partnerských krajín. V prípade potreby sa toto rozdelenie môže uviesť vo forme rozmedzia. Viacročné programy spolupráce sa revidujú v polovici trvania alebo v prípade potreby ad hoc.“

(3m)    V článku 5 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.      Viacročné programy spolupráce, ako aj všetky ich revízie prijíma Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 14a.“

(3n)    V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.      Komisia prijíma ročné akčné programy vypracované na základe viacročných programov spolupráce uvedených v článku 5 a súbežne o nich informuje Európsky parlament a Radu.

(3o)     

V článku 7 sa dopĺňajú tieto odseky:

„1a.    Opatrenia, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci*, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability**,, alebo nariadenie (ES) č. 1905/2006, a ktoré sú oprávnené na financovanie podľa uvedených nariadení, sa nefinancujú podľa tohto nariadenia.

1b.      Pomoc Spoločenstva podľa tohto nariadenia sa nepoužíva na financovanie obstarávania zbraní alebo streliva ani na operácie vojenského alebo obranného charakteru.

_________

* Ú. v.ES L 163, 2.7.1996. s. 1.

** Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 1.“

(4)       V článku 8 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.      „Financovanie Spoločenstva sa v žiadnom prípade nepoužije na financovanie daní, ciel alebo poplatkov v partnerských krajinách.“

(4a)     V článku 9 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.      Komisia prijíma podporné opatrenia, ktoré nie sú súčasťou viacročných programov spolupráce, a informuje o nich súčasne Európsky parlament a Radu.“

(4b)     V článku 13 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.      Komisia [...] pravidelne hodnotí akcie a programy financované podľa tohto nariadenia, v prípade potreby alebo na požiadanie Európskeho parlamentu alebo Rady prostredníctvom nezávislých vonkajších hodnotení, aby sa uistila, či sa splnili ciele, alebo, v prípade, že sa nesplnili, mieru ich splnenia, ako aj to, či sa dosiahla uspokojivá nákladová efektívnosť opatrení financovaných Spoločenstvom a či bol dosah týchto nariadení uspokojivý. Na základe týchto hodnotení Komisia sformuluje odporúčania na účely zlepšenia budúcich operácií. Tieto výsledky poskytnú spätnú väzbu pri tvorbe programu a rozdeľovaní zdrojov.“

(4c)     V článku 13 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.      Komisia zasiela hodnotiace správy uvedené v odseku 1 pre informáciu Európskemu parlamentu a výboru uvedenému v článku 15 ods. 1.“

(4d)     Článok 14 sa nahrádza takto:

„Komisia skúma pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení prijatých podľa tohto nariadenia a predkladá Európskemu parlamentu a Rade podrobnú výročnú správu o vykonávaní tohto nariadenia. V správe sa uvedú výsledky plnenia rozpočtu a predstavia všetky financované akcie a programy, a pokiaľ je to možné, hlavné výsledky a vplyvy činností a programov spolupráce.“

(4e)     Vkladá sa tento článok :

„Článok 14a

Výkon delegovania

1.        Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 5 sa udeľuje Komisii na obdobie platnosti tohto nariadenia.

2.        Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje Európsky parlament a Radu.

3.        Právomoc na prijímanie delegovaných aktov sa Komisii udeľuje za podmienok ustanovených v článkoch 14b a 14c.“

(4f)      Vkladá sa tento článok :

„Článok 14b

Zrušenie delegovania

1.        Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek zrušiť.

2.        Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup pri rozhodovaní o odvolaní delegovanej právomoci sa snaží informovať ostatné inštitúcie a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia a uvedie, ktoré delegované právomoci majú byť odvolané a možné dôvody na ich odvolanie.

3.        Rozhodnutie o odvolaní ukončí delegovanie právomocí vymedzených v tomto rozhodnutí. Účinnosť nadobúda ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

(4g)     Vkladá sa tento článok :

„Článok 14c

Námietky proti delegovaným aktom

1.        Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.

           Na základe podnetu Európskeho parlamentu a Rady môže byť táto lehota predĺžená o dva mesiace.

2.        Ak pred dovŕšením tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nepredložia námietku voči delegovanému aktu, akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený

           Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament, ako aj Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietky.

3.        Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú námietku proti delegovanému aktu, tento akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá námietku vzniesla, uvedie dôvody vznesenia námietky proti delegovanému aktu.“

(5)       Článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Finančné rezervy

Finančná referenčná suma na vykonávanie tohto nariadenia v období rokov 2007 až 2013 je 172 miliónov EUR pre krajiny uvedené v prílohe I a 176 miliónov EUR pre krajiny uvedené v prílohe II. Ročné rozpočtové prostriedky na obdobie 2010 – 2013 schvaľuje rozpočtový orgán v rámci ročného rozpočtového postupu. Komisia poskytne rozpočtovému orgánu podrobné informácie o všetkých rozpočtových riadkoch a ročných rozpočtových prostriedkoch, ktoré sa majú použiť na financovanie opatrení podľa tohto nariadenia. Tieto rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca. Pritom treba zabezpečiť, aby sa industrializované krajiny a územia a iné krajiny a územia s vysokými príjmami uvedené v prílohe I neznevýhodňovali pri uplatňovaní tohto nariadenia na partnerské krajiny uvedené v prílohe II.

Rozpočtové prostriedky plánované na použitie podľa nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa na tento účel nepoužijú.

(6)       V prílohe sa názov nahrádza takto:

„PRÍLOHA I – Zoznam industrializovaných a iných krajín a území s vysokými príjmami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie“.

(7)       Dopĺňa sa nová príloha II, ktorej text sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli,

Za Európsky parlament                                  Za Radu

Predseda                                                                Predseda

Príloha

„PRÍLOHA II

Zoznam rozvojových krajín, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie

Latinská Amerika        

1. Argentína

2. Bolívia

3. Brazília

4. Čile

5. Kolumbia

6. Kostarika

7. Kuba

8. Ekvádor

9. Salvádor

10. Guatemala

11. Honduras

12. Mexiko

13. Nikaragua

14. Panama

15. Paraguaj

16. Peru

17. Uruguaj

18. Venezuela  

Ázia

19. Afganistan

20. Bangladéš

21. Bhután

22. Kambodža

23. Čína

24. India

25. Indonézia

26. Kórejská ľudovodemokratická republika

27. Laos

28. Malajzia

29. Maldivy

30. Mongolsko

31. Mjanmarsko/Barma

32. Nepál

33. Pakistan

34. Filipíny

35. Srí Lanka

36. Thajsko

37. Vietnam

Stredná Ázia

38. Kazachstan

39. Kirgizská republika

40. Tadžikistan

41. Turkménsko

42. Uzbekistan 

Stredný východ

43. Irán

44. Irak

45. Jemen

Južná Afrika

46. Južná Afrika“

  • [1]               Ú. v. EÚ L ...
  • [2]               Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s.41.
  • [3]               Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [4]               Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 41.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Cieľom financovania Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami (ďalej len nariadenie o ICI), je podporovať hospodársku, finančnú a technickú spoluprácu, ako aj výskumnú a akademickú výmenu v rámci oblastí právomocí Spoločenstva.

Ako výbor zodpovedný za „...vonkajšie hospodárske vzťahy Únie“ vrátane „finančných, hospodárskych a obchodných vzťahov s tretími krajinami“ (t.j. s rozvojovými krajinami a ostatnými krajinami) bol Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) gestorským výborom aj v čase prijatia pôvodného nariadenia o ICI, čo mu umožnilo nielen podrobne analyzovať návrh Komisie, ale získať aj pohľad na širší historický a inštitucionálny kontext.

Komisia predkladá návrh (KOM(2009)0197/2), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o ICI, s cieľom významne rozšíriť geografickú pôsobnosť nariadenia o ICI o spoluprácu s rozvojovými krajinami (uvedenými v zozname prílohy k návrhu), v súvislosti s čím by sa mal podstatne rozšíriť celkový finančný rámec.

I keď sa z formálneho hľadiska môže zdať, že Komisia navrhuje len niekoľko zmien, sú to podstatné zmeny, pretože všetky súčasné zmienky o partnerských krajinách (ktoré dosiaľ zahŕňajú len industrializované krajiny a niektoré krajiny a územia s vysokými príjmami) vrátane ich kvalitatívneho hodnotenia by potom zahŕňali aj rozvojové krajiny uvedené v zozname.

Širšia geografická pôsobnosť

Príležitosťou je rozšírenie geografickej pôsobnosti, pretože programy financované podľa nariadenia o ICI v súčasnosti by sa mohli financovať aj v ďalších krajinách. So zreteľom na zoznam krajín, ktoré majú patriť do rozšírenej pôsobnosti nariadenia o ICI, to však predstavuje aj veľkú výzvu, a je preto potrebné jasne určiť, komu sa financovanie môže poskytnúť, na čo a za akých podmienok.

Komisia vo svojej dôvodovej správe (pripojenej k návrhu zmien a doplnení) argumentuje, že „je v záujme Spoločenstva ďalej prehlbovať vzťahy s rozvojovými krajinami, ktoré sú zároveň významnými partnermi vo svetovom hospodárstve, akými sú India, Čína, Brazília a Mexiko“, „záujmy Spoločenstva idú takisto nad rámec odstránenia chudoby v regiónoch, ako je Stredná Ázia a Blízky východ“ a „väčšinu Ázie a Latinskej Ameriky, ako aj Južnej Afriky tvoria krajiny so stredne veľkými príjmami, ktoré majú záujem zapojiť sa do... výmeny s Európskou úniou“.

Po prvé, toto odôvodnenie je len súčasťou správy, a nie samotného legislatívneho textu, v ktorom sú odôvodnenia navyše dosť všeobecné. V platnom znení článku 2 ods. 1 nariadenia o ICI „Spolupráca je zameraná na partnerov, ktorí majú podobné politické, hospodárske a inštitucionálne štruktúry a hodnoty ako Spoločenstvo a ktorí sú partnermi dvojstrannej spolupráce a aktérmi na viacstranných fórach a v celosvetovom riadení“ sa pridáva, že spolupráca sa týka aj partnerských krajín, „v ktorých je posilňovanie väzieb strategickým záujmom Spoločenstva“. Nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa pôvodné nariadenie, navrhuje len formálne (ale nie zásadné) zmeny tohto ustanovenia.

Po druhé, zoznam krajín, o ktoré sa má rozšíriť pôsobnosť nariadenia o ICI, je oveľa dlhší, nie je to homogénna skupina a musíme sa spýtať sami seba, či skutočne všetky tieto krajiny (napr. pre zmienku Kórejská ľudovodemokratická republika, Mjanmarsko/Barma a Irán) „majú podobné politické, hospodárske a inštitucionálne štruktúry a hodnoty ako Spoločenstvo“. A ak nemajú, čo môže predstavovať „strategický záujem“ Spoločenstva, ktorý by odôvodňoval nadväzovanie úzkej spolupráce s nimi a ich začlenenie do pôsobnosti nariadenia o ICI. Začlenenie týchto krajín do zoznamu však súčasne neznamená automatické poskytovanie finančných prostriedkov pre ne, kým vylúčenie krajiny zo zoznamu vylučuje už aj možnosť akejkoľvek spolupráce podľa tohto nariadenia. Preto spravodajca dosiaľ nenavrhol vylúčenie žiadnej konkrétnej krajiny zo zoznamu. Namiesto toho navrhuje spravodajca vyjasniť úmysel financovať spoluprácu s týmito krajinami, a to konkrétne podporu rešpektovaniu dôstojnosti ľudí, slobody, demokracie, rovnosti, zásad právneho štátu a ľudských práv vrátane práv ľudí, ktorí sú príslušníkmi menšín.

Ak predpokladáme, že by sa teoreticky finančné prostriedky mohli poskytnúť všetkým rozvojovým krajinám uvedeným v zozname prílohy II, je dôležité zabezpečiť, aby nedochádzalo k ústupkom vzhľadom na základné zásady EÚ. Konkrétne druhý pododsek článku 181a ods. 1 ES (na ktorom sa zakladá nariadenie o ICI) uvádza, že „politika Spoločenstva v tejto oblasti [opatrenia hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce s tretími krajinami] prispieva k dosahovaniu všeobecného cieľa zameraného na rozvoj a upevňovanie demokracie a právneho štátu a cieľa zameraného na rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd“. Preto sa ešte viac zdôraznil význam týchto zásad tým, že sa stali súčasťou cieľov tohto nariadenia a že sa znenie nariadenia ešte viac priblížilo zneniu ZFEÚ.

Je však potrebné, aby Komisia poskytovala Parlamentu a Rade podrobnejšie a štruktúrovanejšie informácie o programoch a výsledkoch, ktoré by mali viesť k transparentnejším, účinnejším a efektívnejším projektom a programom.

Dodatočné financovanie

Z dôvodu rozšírenej geografickej pôsobnosti sa predpokladá výrazný nárast rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre nástroj ICI. Celý predpokladaný objem finančných prostriedkov pre tieto ďalšie krajiny predstavuje 176 miliónov EUR. V bode 4.1.1. legislatívneho finančného výkazu Komisie (pripojeného k návrhu zmien a doplnení) sa uvádza, že „suma vo výške 108,5 milióna EUR bude financovaná prostredníctvom prerozdelenia prostriedkov pre príslušné geografické programy v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce“. I keď to nie je súčasťou legislatívneho textu, je dôležité zdôrazniť, že začlenenie týchto rozvojových krajín by sa nemalo za žiadnych okolností udiať na úkor financovania rozvojovej spolupráce a že Parlament by mal dostať podrobné údaje o ročných rozpočtových prostriedkoch na financovanie nástroja ICI v rámci ročného rozpočtového postupu, aby mohol riadne uplatniť svoje právomoci rozpočtového orgánu. ICI a DCI musia ostať prísne oddelené, pokiaľ ide o financované činnosti a zdroje financovania. Komisia a Rada by tento prístup mali chápať ako návrh Parlamentu v súvislosti s prípadným možným prepracovaním nástrojov vonkajšej spolupráce podľa Lisabonskej zmluvy a budúceho finančného výhľadu.

Iné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil spravodajca, patria do dvoch hlavných kategórií: cieľom prvých je zlepšiť účasť Parlamentu pri tvorbe programov a kontrole nástroja a cieľom druhých je vyjasniť návrh, zúžiť ho a využiť dostupné obmedzené finančné prostriedky na odmeňovanie krajín, ktoré sa usilujú o celkový sociálny a environmentálny pokrok.

Váš spravodajca je presvedčený, že by sa mala posilniť úloha Parlamentu pri tvorbe programov, hodnotení a podávaní správ. Je dôležité, aby bol Parlament výraznejšie zapojený do prípravy a preskúmania viacročných programov spolupráce, a aby mal aj právomoc namietať proti týmto návrhom, ak to uzná za potrebné. Z tohto dôvodu sa v záujme prijatia viacročných programov spolupráce zaviedli tzv. delegované akty (článok 290 ZFEÚ). Je dôležité, aby sa Parlamentu predkladali aktuálne informácie a programy viacročnej spolupráce, akčné programy, podrobné ročné správy a hodnotenia.

Niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov má za cieľ vyjasniť, na čo sa môže použiť tento nástroj financovania. V tejto súvislosti sa zúžilo znenie a stanovili sa obmedzenia pre rámec akcií, ktoré sa môžu financovať podľa tohto nariadenia Financovanie niektorých opatrení by sa malo podobne, ako to je v nariadení (ES) č. 1905/2006, vylúčiť. A v neposlednom rade sú tu pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých cieľom je vytvorenie úzkeho prepojenia medzi otázkami týkajúcimi sa fázy tvorby programov (a ich realizácie) s cieľom zabezpečiť ich riadne preskúmanie.

STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (*) (2.3.2010)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami
(KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko(*): Barbara Lochbihler(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úvod

Pred koncom 6. volebného obdobia vyzval Výbor pre zahraničné veci Európsku komisiu, aby vytvorila doplňujúci nástroj na financovanie činností s rozvojovými krajinami, ktoré nepatria do pôsobnosti nástroja rozvojovej spolupráce (DCI). Keďže DCI je obmedzený na činnosti, ktoré majú charakter oficiálnej rozvojovej pomoci, vytvorilo sa právne vákuum v súvislosti s činnosťami s rozvojovými krajinami, ktoré sú založené na obojstrannom záujme, napr. kultúrne a akademické výmeny, výmeny v oblasti technológií, politický dialóg, podpora médií a iné.

Aby nevzniklo príliš veľa nástrojov v oblasti vonkajších vzťahov, Výbor pre zahraničné veci navrhol, aby sa súčasný nástroj spolupráce s industrializovanými krajinami (ICI) (nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006) transformoval na nástroj spolupráce s tretími krajinami na činnosti, ktoré nemajú charakter oficiálnej rozvojovej pomoci (ďalej len ODA).

Právny základ

Komisia predložila návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ICI+) (KOM(2009)197 v konečnom znení), ktorého gestorským výborom je Výbor pre medzinárodný obchod, pretože tento výbor bol gestorským výborom aj v minulosti pri prijímaní pôvodného nástroja ICI. Výbor pre zahraničné veci požiadal v súlade s článkom 50 rokovacieho poriadku Parlamentu o udelenie štatútu pridruženého výboru, pretože nový nástroj nielenže doplní časti, ktoré neboli v pôvodnom nástroji, ale aj – čo je dôležité – stane sa teraz nástrojom zahraničnej politiky pre vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v Ázii, Latinskej Amerike a na Blízkom východe.

Komisia vo svojom novom návrhu rozširuje geografickú pôsobnosť z pôvodných 17 krajín s vysokými príjmami z nástroja ICI o ďalších 46 krajín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o DCI, a na obdobie 2010 – 2013 navrhuje približne zdvojnásobiť referenčnú sumu na túto spoluprácu zo 172 miliónov EUR na 348 miliónov EUR.

Dňa 1. decembra 2009 nadobudla platnosť Lisabonská zmluva a právny základ nového nástroja treba zmeniť. Podľa ustanovení novej zmluvy sa bývalý článok 181a (teraz článok 212) mení tak, že sa vzťahuje len na činnosti spolupráce s industrializovanými krajinami. Keďže po zmene nástroja ICI budú viac než dve tretiny partnerských krajín tvoriť rozvojové krajiny, boli doplnené dva ďalšie právne základy: rozvojová spolupráca (článok 208/9) a obchodná politika (článok 206/7). V skutočnosti ani jeden z troch právnych základov plne nezodpovedá typu činností, na ktoré by sa mal vzťahovať tento nový nástroj, pretože po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sa nielen zmenil význam článku 212, ale bol prepracovaný aj článok 208/9. Prvoradým cieľom rozvojovej spolupráce sa teraz stáva zmiernenie chudoby. Kým zmiernenie chudoby je v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci jednoznačne hlavným cieľom „veľkého“ DCI, „malý“, zmenený nástroj ICI by sa mal vzťahovať na činnosti spoločného záujmu Európy a partnerských krajín, ktoré nemajú charakter ODA. Zmysel článku 208/9 sa preto naplní len vtedy, ak sa nástroje DCI a (zmenený) ICI budú považovať za dve súčasti jedného celku.

Keďže sa nenašlo žiadne vhodnejšie riešenie, právne služby všetkých troch inštitúcií sa dohodli na prijatí trojitého právneho základu a spravodajkyňa navrhuje podporiť návrh Komisie.

Komitológia

V súvislosti s európskym nástrojom pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), nástrojom rozvojovej spolupráce (DCI) a nástrojom stability (IfS) výbory AFET a DEVE už vyjadrili stanovisko, že strategické dokumenty a/alebo viacročné predbežné programy by sa mali podľa článku 290 považovať za delegované akty. Očakáva sa, že výbor INTA prijme k zmenenému ICI rovnaké stanovisko. Toto je aj stanovisko právnej služby Parlamentu, ale odmietajú ho – čo nie je prekvapujúce – právne služby dvoch ďalších inštitúcií. Parlament by tým nadobudol právomoc namietať v prípade potreby proti návrhom viacročných programov spolupráce (alebo ich revíziám). V prípade zmeneného ICI by sme mali postupovať podobne ako pri ďalších nástrojoch a žiadať pre viacročné programy štatút delegovaného aktu (najmä vzhľadom na to, že samotné nariadenie o ICI je veľmi všeobecné). Táto špecifická horizontálna otázka sa prerokuje na spoločnom trojstrannom rokovaní, ktorého cieľom bude dohoda s Komisiou a Radou; malo by to posilniť našu pozíciu a schopnosť vyjednávať.

Finančné krytie

Komisia navrhuje, aby sa k 172 miliónom EUR, plánovaným na pôvodný nástroj ICI, pridalo 176 miliónov EUR pre nové krajiny (príloha II). Je poľutovaniahodné, že tieto obálky vôbec nezodpovedajú podielom krajín, ktorých sa bude týkať budúce nariadenie, pričom rozvojové krajiny v prílohe II predstavujú dve tretiny všetkých krajín a krajiny s vysokými príjmami sú následne znížené na jednu tretinu celku. Veríme, že sa táto otázka vyrieši počas revízie.

Komisia navrhuje, aby sa z celkovej sumy 176 miliónov eur, plánovanej pre krajiny v prílohe II, previedlo 108,5 miliónov eur z nástroja DCI. Stanovisko spravodajkyne je totožné s pozíciou spravodajcov výborov INTA a DEVE: z nástroja DCI by sa nemali prevádzať žiadne prostriedky.

Zmeny a doplnenia

a) Názov

Vzhľadom na zmenený politický dosah revidovaného nástroja ICI je potrebné zmeniť názov. V pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu (ďalej len PDN) č. 4 spravodajkyňa navrhuje pre nový nástroj pomenovanie „nástroj financovania činností spolupráce, ktoré nemajú charakter ODA, s krajinami na Blízkom východe, v Ázii, , v Amerike a v južnej Afrike“. Skrátené pomenovanie by bolo MAAS.

b) Rozšírenie pôsobnosti

Charakter nástroja sa mení z nástroja, ktorého podstatou bolo podporovať lepšie hospodárske a obchodné vzťahy s niektorými krajinami s vysokými príjmami, na nástroj zahraničnej politiky, kde väčšina spolupracujúcich partnerov sú rozvojové krajiny. Pomer krajín je jedna tretina industrializovaných krajín a krajín s vysokými príjmami (príloha I navrhovaného nariadenia[1]) a dve tretiny rozvojových krajín (príloha II navrhovaného nariadenia[2]). Okruh činností by mal preto okrem hospodárskej spolupráce zahŕňať aj kultúrnu a akademickú spoluprácu. Odteraz predstavujú rozvojové krajiny (príloha II) väčšinu partnerských krajín, zatiaľ čo predchádzajúci zoznam industrializovaných krajín a krajín s vysokými príjmami tvorí už len jednu tretinu. Tieto nové priority treba jasne stanoviť v texte a v PDN č. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 sa navrhuje rozšírenie pôsobnosti nariadenia.

c) Bez prekrývania s nástrojom rozvojovej spolupráce

Je takisto dôležité jasne odlíšiť nástroj rozvojovej spolupráce (DCI), ktorý by mal financovať oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA), a revidovaný nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami MAAS (t. j. Blízky východ, Ázia, Amerika a južná Afrika), ktorý sa v súčasnosti skúma, ktorý by sa mal vzťahovať na spoluprácu založenú na obojstrannom záujme a jednoznačne by nemal zahrnovať činnosti, ktoré majú charakter ODA. PDN č. 5 má zabezpečiť, aby nedošlo k prekrývaniu nástrojov.

d) „Delegované akty“

PDN č. 3, 13, 15, 16, 17 a 18 súvisia s otázkou delegovaných aktov a zavádzajú sa v podobnej forme do všetkých ostatných finančných nástrojov, ktoré sa budú revidovať. PDN č. 13, 15 a 16 uvádzajú požiadavku, aby sa ročné akčné programy zasielali pre informáciu súčasne Rade a Parlamentu.

e) Žiadne operácie vojenského alebo obranného charakteru

PDN č. 14 upravuje nástroj MAAS podľa noriem DCI, aby sa oblasť obrany výslovne vylúčila z možného okruhu opatrení spolupráce.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Citácia 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Prvá citácia sa nahrádza takto:

 

„so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 212, 207 ods. 2 a 209 ods. 1,

Odôvodnenie

Zmena a aktualizácia právneho základu v súvislosti so vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Ciele a ustanovenia nariadenia (ES) č. 1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami1, umožňujú intenzívnejšie spolupracovať s krajinami, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1905/2006. Za týmto účelom je potrebné rozšíriť geografický rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1934/2006 a stanoviť finančné krytie spolupráce s týmito rozvojovými krajinami.

(5) Ciele a ustanovenia nariadenia (ES) č. 1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami1, v zmysle zmien a doplnení uvedených nižšie, umožňujú intenzívnejšie spolupracovať s krajinami, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1905/2006. Za týmto účelom je potrebné rozšíriť geografický rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1934/2006 a stanoviť finančné krytie spolupráce s týmito rozvojovými krajinami.

Odôvodnenie

Ciele a pôsobnosť nariadenia z roku 2006 sa značne zmenili. Dokonca už ani nejde o ten istý nástroj. Uvedené tvrdenie by nebolo správne bez toho, aby sa jasne odkázalo na skutočnosť, že ustanovenia sa menia a dopĺňajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Komisia by mala mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o viacročné programy spolupráce, pretože tieto programy dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1934/2006 a majú všeobecnú pôsobnosť.

Odôvodnenie

Štandardný text o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami a s rozvojovými krajinami, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1905/2006.

Nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s krajinami Blízkeho východu, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky a s Južnou Afrikou (MAAS);

Odôvodnenie

Na vyjadrenie širšieho rozsahu pôsobnosti nového nariadenia je potrebný nový názov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Financovanie Spoločenstva podporuje hospodársku, finančnú a technickú spoluprácu, ako aj iné formy spolupráce, ktoré patria do rozsahu jeho právomoci, s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami a s rozvojovými krajinami, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1905/2006.

1. Financovanie Spoločenstva podľa tohto nariadenia podporuje sociálno-ekonomickú, finančnú, technickú, kultúrnu a akademickú spoluprácu, ako aj iné formy spolupráce, ktoré patria do rozsahu jeho právomoci, s rozvojovými krajinami, ktorých zoznam je uvedený v prílohe II, a s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami, ktorých zoznam je v uvedený prílohe I (ďalej len „partnerské krajiny“). Toto nariadenie v zásade slúži na financovanie opatrení, ktoré nespĺňajú kritériá OECD pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA).

Odôvodnenie

Zmenený nástroj by mal zahrnúť aj kultúrnu a akademickú spoluprácu. Rozvojové krajiny budú teraz tvoriť väčšinu partnerských krajín; pôvodný zoznam industrializovaných krajín a krajín s vysokými príjmami teraz tvorí menej než tretinu všetkých krajín. Treba jasne stanoviť nové priority. Takisto je potrebné jasne odlíšiť nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI), ktorým by sa mala financovať oficiálna rozvojová pomoc, od novo prepracovaného nástroja spolupráce s industrializovanými krajinami Blízkeho východu, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky a s Južnou Afrikou (MAAS), ktorý by sa mal vzťahovať na spoluprácu založenú na obojstrannom záujme a jednoznačne na činnosti mimo oficiálnej rozvojovej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Hlavným cieľom spolupráce s krajinami a územiami uvedenými v odseku 1 je konkrétnym spôsobom reagovať na potrebu posilnenia väzieb a užšie s týmito krajinami a územiami spolupracovať na dvojstrannej, regionálnej alebo viacstrannej báze, aby sa vytvorilo priaznivejšie prostredie na rozvoj vzťahov Spoločenstva s týmito krajinami a územiami, a podporil dialóg a zároveň posilnili záujmy Spoločenstva.

2. Hlavným cieľom spolupráce s partnerskými krajinami a územiami je konkrétnym spôsobom reagovať na potrebu posilnenia väzieb a užšie s týmito krajinami a územiami spolupracovať na dvojstrannej, regionálnej alebo viacstrannej báze, aby sa vytvorilo priaznivejšie prostredie na rozvoj vzťahov medzi Spoločenstvom a partnerskými krajinami a podporil dialóg a zároveň posilnili vzájomné porozumenie  a záujmy Spoločenstva.

Odôvodnenie

Použitie pojmu „partnerské krajiny“ súvisí s PDN č. 5. Pôsobnosť nástroja sa mení z „posilnenia záujmov Spoločenstva“ na nástroj, ktorý zabezpečí činnosť v obojstrannom záujme Európskej únie i partnerských krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spolupráca je zameraná na partnerov, ktorí majú podobné politické, hospodárske a inštitucionálne štruktúry a hodnoty ako Spoločenstvo a ktorí sú partnermi dvojstrannej spolupráce a aktérmi na viacstranných fórach a v celosvetovom riadení. Spolupráca takisto zahŕňa partnerov, v prípade ktorých má Spoločenstvo záujem na posilňovaní väzieb.

1. Spolupráca je zameraná na rozvoj vzťahov s partnerskými krajinami smerom k dosiahnutiu týchto cieľov:

 

– zmiernenie konfliktov a posilnenie dialógu a vzájomného zbližovania;

 

spoločné uplatňovanie a podpora podobných politických, hospodárskych a inštitucionálnych štruktúr a hodnôt;

 

zintenzívnenie výmen s dôležitými partnermi dvojstrannej spolupráce a aktérmi na viacstranných fórach a v celosvetovom riadení.

Odôvodnenie

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti – zoznam nepotrebuje ďalšie vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely tohto nariadenia industrializované krajiny a územia a iné krajiny a územia s vysokými príjmami zahŕňajú krajiny a územia uvedené v prílohe I a rozvojové krajiny zahŕňajú krajiny uvedené v prílohe II. Tieto krajiny sú ďalej uvádzané ako „partnerské krajiny“. V plne opodstatnených prípadoch a v záujme podpory regionálnej spolupráce môže Komisia pri prijímaní akčných programov uvedených v článku 6 rozhodnúť, že na poskytnutie podpory sú oprávnené aj krajiny neuvedené v prílohách, ak má projekt alebo program, ktorý sa má realizovať, regionálnu alebo cezhraničnú povahu. Ustanovenia v tomto zmysle sa môžu uviesť vo viacročných programoch spolupráce uvedených v článku 5. Komisia mení a dopĺňa zoznamy v prílohách I a II v súlade s pravidelnými revíziami zoznamu rozvojových krajín vykonanými Výborom pre rozvojovú pomoc OECD a informuje o tom Radu.

2. V plne opodstatnených prípadoch a v záujme podpory regionálnej spolupráce môže Komisia pri prijímaní akčných programov uvedených v článku 6 rozhodnúť, že na poskytnutie podpory sú oprávnené aj krajiny neuvedené v prílohách, ak má projekt alebo program, ktorý sa má realizovať, regionálnu alebo cezhraničnú povahu. Ustanovenia v tomto zmysle sa môžu uviesť vo viacročných programoch spolupráce uvedených v článku 5. Komisia mení a dopĺňa zoznamy v prílohách I a II v súlade s pravidelnými revíziami zoznamu rozvojových krajín vykonanými Výborom pre rozvojovú pomoc OECD a informuje o tom Radu.

Odôvodnenie

Pozri PDN č. 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 4 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V článku 4 sa bod 1 nahrádza takto:

 

"1. podpora spolupráce, partnerstiev a spoločných podnikov hospodárskych, akademických, kultúrnych a vedeckých subjektov v Spoločenstve a partnerských krajinách, s osobitným dôrazom na činnosti zamerané na zamedzenie zmene klímy a na ekologicky a sociálne udržateľné a čisté technológie upravené na miestne podmienky;“

Odôvodnenie

Do rozsahu pôsobnosti nástroja treba pridať kultúrne a ekologicky orientované aktivity. (Zmeny v oblastiach stanovených v pôvodnom nástroji sú vyznačené kurzívou.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 4 – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. V článku 4 sa bod 2 nahrádza takto:

 

2. stimulácia dvojstranného obchodu, investičných tokov a hospodárskych partnerstiev s osobitným zameraním na MSP;“

Odôvodnenie

So zreteľom na zmenené spektrum partnerských krajín by financované činnosti mali zahŕňať jednoznačnú pridanú hodnotu pre obidve strany. (Zmeny v oblastiach stanovených v pôvodnom nástroji sú vyznačené kurzívou.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 4 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. V článku 4 sa bod 3 nahrádza takto:

 

3. podpora dialógu medzi politickými, hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi subjektmi a inými mimovládnymi organizáciami v príslušných odvetviach v Spoločenstve a partnerských krajinách;“

Odôvodnenie

Je potrebné pridať kultúrne činnosti. (Zmeny v oblastiach stanovených v pôvodnom nástroji sú vyznačené kurzívou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3d (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 4 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3d. V článku 4 sa bod 5 nahrádza takto:

 

„5. podpora projektov spolupráce v oblastiach, ako je napríklad výskum, veda a technika, šport a kultúra, energia z obnoviteľných zdrojov, doprava a životné prostredie – vrátane zmeny klímy, colných, finančných, právnych otázok a otázok týkajúcich sa oblasti ľudských práv a iných oblastí spoločného záujmu Spoločenstva a partnerských krajín“;

Odôvodnenie

Doplnené sú ďalšie kľúčové oblasti možnej spolupráce. (Zmeny v oblastiach stanovených v pôvodnom nástroji sú vyznačené kurzívou.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3e (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3e. Článok 6 ods. 1 sa nahrádza takto:

 

„1. Komisia prijíma ročné akčné programy vypracované na základe viacročných programov spolupráce uvedených v článku 5 a informuje o nich súčasne Európsky parlament a Radu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3f (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 7 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3f. V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:

 

1a. Pomoc Spoločenstva podľa tohto nariadenia sa nepoužíva na financovanie obstarávania zbraní alebo streliva, ani na operácie vojenského alebo obranného charakteru.“

Odôvodnenie

Na zosúladenie s článkom 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1905/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 9 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Článok 9 ods. 3 sa nahrádza takto:

 

„3. Komisia prijíma podporné opatrenia, ktoré nie sú súčasťou viacročných programov spolupráce, a informuje o nich súčasne Európsky parlament a Radu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 14a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 14a

 

Výkon delegovania

 

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 5 sa udeľuje Komisii na obdobie platnosti tohto nariadenia.

 

2. Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.

 

3. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok ustanovených v článkoch 14b a 14c.“

Odôvodnenie

Štandardný text o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 14b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 14b

 

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 môže kedykoľvek zrušiť Európsky parlament alebo Rada.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o zrušení delegovania právomocí, informuje o tom druhú inštitúciu a Komisiu, pričom konkrétne uvedie delegované právomoci, ktorých by sa mohlo zrušenie týkať.

 

3. V rozhodnutí o zrušení sa uvedú dôvody zrušenia a ukončí sa delegovanie právomocí špecifikované v tomto rozhodnutí. Účinnosť nadobúda ihneď alebo od neskoršieho dátumu, ktorý je v ňom presne uvedený. Rozhodnutie nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Odôvodnenie

Štandardný text o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4d (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 14c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4d. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 14c

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému vzniesť námietky do troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie Európsky parlament ani Rada voči delegovanému aktu námietku, nadobudne akt účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

 

3. Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú námietku proti delegovanému aktu, tento akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá námietku vzniesla, uvedie dôvody námietky proti delegovanému aktu.“

Odôvodnenie

Štandardný text o delegovaných aktoch.

POSTUP

Názov

Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (zmena nariadenia (ES) č. 1934/2006)

Referenčné čísla

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Gestorský výbor

INTA

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.9.2009

 

 

 

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

11.2.2010

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Barbara Lochbihler

16.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.9.2009

10.11.2009

3.12.2009

27.1.2010

 

23.2.2010

 

 

 

Dátum prijatia

23.2.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

57

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Kristian Vigenin, Graham Watson

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Malika Benarab-Attou, Marielle De Sarnez, Lorenzo Fontana, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bas Eickhout

  • [1]  Austrália, Bahrajn, Brunej, Kanada, čínsky Tajpej (hoci nemáme diplomatické ani politické vzťahy s čínskym Tajpejom, existujú s ním intenzívne kontakty a mali by pokračovať v oblasti hospodárstva, obchodu, vedy a technológie, štandardov a noriem a v niektorých ďalších oblastiach), Hongkong, Japonsko, Kórejská republika, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Omán, Katar, Saudská Arábia, Singapur, Spojené arabské emiráty, USA
  • [2]  Argentína, Bolívia, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru, Uruguaj, Venezuela, Afganistan, Bangladéš, Bhután, Kambodža, Čína, India, Indonézia, Kórejská ľudovodemokratická republika, Laos, Malajzia, Maldivy, Mongolsko, Mjanmarsko/Barma, Nepál, Pakistan, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Kazachstan, Kirgizská republika, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan, Irán, Irak, Jemen, JAR

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (4.3.2010)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami
(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nirj Deva

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Parlament pri uplatňovaní svojho práva na demokratickú kontrolu nad vykonávacími opatreniami v rámci nástroja financovania rozvojovej spolupráce (DCI) opakovane zdôrazňoval, že prvoradým cieľom nariadenia (ES) č. 1905/2006 je odstránenie chudoby a že všetky opatrenia zahrnuté do geografických programov DCI musia spĺňať kritériá oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) stanovené Výborom pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC). Parlament prijal päť uznesení, v ktorých vyjadril námietky k návrhom rozhodnutí Komisie v rámci DCI, keďže zahŕňali opatrenia, ktoré nespĺňajú požiadavky ODA[1], takže finančné prostriedky vyčlenené na odstránenie chudoby a pokrok smerom k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia boli presmerované na iné ciele.

Je zrejmé, že návrh Komisie je priamou reakciou na činnosť vykonávanú Parlamentom v rámci kontroly nástroja DCI, a teda je veľmi vítaný. Cieľom návrhu je vytvoriť nový právny základ, ktorý umožní Európskemu spoločenstvu financovať opatrenia v rozvojových krajinách, ktoré sú dôležité zo strategického a politického hľadiska, ale nespĺňajú kritériá nástroja DCI.

Problémom je však zdroj financovania. Účelom návrhu je prerozdelenie sumy vo výške 108,5 miliónov EUR z príslušných geografických balíkov nástroja DCI, ako sa uvádza v legislatívnom finančnom výkaze. Keď sa Parlament a Rada dohodli na naplánovaní rozpočtu v rámci nástroja DCI, stalo sa tak za predpokladu, že tieto finančné prostriedky sa použijú v súlade s cieľmi a kritériami stanovenými v príslušnom finančnom nástroji. Vytvorenie nového právneho základu neoprávňuje na to, aby tieto finančné prostriedky, ktoré sú jednoznačne vyčlenené na rozvoj, boli presmerované na iné politické ciele.

Vo všeobecnosti sa už finančné prostriedky EÚ na rozvojovú spoluprácu ocitli vzhľadom na dôsledky hospodárskej krízy pod tlakom. Existuje vážne riziko, že spoločný cieľ pomoci EÚ na úrovni 0,56 % hrubého národného dôchodku (HND) možno nebude do roku 2010 splnený, čo by viedlo k závažnému nedostatku vo financovaní najchudobnejších krajín, ktoré ho potrebujú najviac. V tejto súvislosti by bolo jednoznačne neprijateľné, aby sa znížil rozpočet pre rozvojovú spoluprácu aj na európskej úrovni.

Ciele opatrení, ktoré sa majú v rozvojových krajinách financovať v rámci upraveného nástroja financovania ICI, nie sú zamerané priamo na odstránenie chudoby ani nespĺňajú kritériá oficiálnej rozvojovej pomoci.

Je potrebné využiť alternatívne financovanie, napríklad z rezerv v okruhu 4 finančného rámca. Táto koncepcia je vyjadrená v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 7.

Takisto sa musí zabezpečiť, že opatrenia plánované v rozvojových krajinách

-  prispejú k hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu rozvoju (PDN 1, 3, 5, 6)

-  sú v súlade s programami EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce v príslušných krajinách (PDN 2 a 4).

Dôležitý vplyv na zmenu a doplnenie nariadenia o ICI má nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy.

V prvom rade sa odteraz uplatňuje riadny legislatívny postup, čo ovplyvňuje práva, ktoré musí Parlament využívať pri demokratickej kontrole plánovania. Spravodajca zastáva názor, že opatrenia prijaté podľa ICI+ uvedené v článku 5 (viacročné programy spolupráce) sa majú považovať za delegované právne akty (článok 290 Zmluvy o fungovaní EÚ), čo by Parlamentu poskytlo právo veda a tým aj omnoho väčšie kontrolné právomoci v porovnaní s komitologickým postupom uplatňovaným v minulosti. Spravodajca v tejto súvislosti nepredložil žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pretože táto otázka patrí do oblasti pôsobnosti gestorského výboru. Domnieva sa však, že výbor zodpovedný za nástroj ICI by mal súhlas Parlamentu so zmeneným a doplneným nariadením podmieniť tým, že sa do neho zahrnie článok 290.

V druhom rade sa právny základ hospodárskej spolupráce s tretími krajinami (článok 212 Zmluvy o fungovaní EÚ) už nemôže uplatňovať na činnosti v rozvojových krajinách. Z tohto dôvodu je nevyhnutné uplatňovať právny základ pre rozvojovú spoluprácu (článok 209 Zmluvy o fungovaní EÚ).Keďže však činnosti plánované v rozvojových krajinách nemožno klasifikovať ako oficiálnu rozvojovú pomoc podľa pravidiel stanovených Výborom pre rozvojovú pomoc OECD, ide o veľmi mimoriadne uplatnenie tohto článku zmluvy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Hlavným cieľom spolupráce s krajinami a územiami uvedenými v odseku 1 je konkrétnym spôsobom reagovať na potrebu posilnenia väzieb a užšie s týmito krajinami a územiami spolupracovať na dvojstrannej, regionálnej alebo viacstrannej báze, aby sa vytvorilo priaznivejšie prostredie na rozvoj vzťahov Spoločenstva s týmito krajinami a územiami, a podporil dialóg a zároveň posilnili záujmy Spoločenstva.“

2. Hlavným cieľom spolupráce s krajinami a územiami uvedenými v odseku 1 je konkrétnym spôsobom reagovať na potrebu posilnenia väzieb a užšie s týmito krajinami a územiami spolupracovať na dvojstrannej, regionálnej alebo viacstrannej báze, aby sa vytvorilo priaznivejšie prostredie na rozvoj vzťahov Spoločenstva s týmito krajinami a územiami, podporil dialóg, pritom sa posilnili záujmy Spoločenstva a prispelo sa k procesu udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 2a

 

Pokiaľ ide o krajiny uvedené v prílohe II, prísne sa dodržiava súlad politík s opatreniami financovanými podľa nariadenia (ES) č. 1905/2006 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1337/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje nástroj rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách1.

 

1 Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 62.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

„2. Pri vykonávaní tohto nariadenia sa pri formovaní spolupráce s partnerskými krajinami uplatňuje diferencovaný prístup, aby sa vo vhodných prípadoch zohľadňovali ich hospodárske, sociálne a politické situácie ako aj špecifické záujmy, stratégie a priority Spoločenstva, najmä cieľ prispieť k trvalo udržateľnému hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu rozvoju rozvojových krajín.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3c) V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

„4. Pri opatreniach financovaných podľa tohto nariadenia sa Spoločenstvo snaží zabezpečiť súlad s ostatnými oblasťami svojej vonkajšej akcie, ako aj s ostatnými príslušnými politikami Spoločenstva, predovšetkým v oblasti rozvojovej spolupráce. Tento súlad sa zabezpečí pri formulovaní politík, strategickom plánovaní a pri programovaní a vykonávaní opatrení.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3d (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3d) V článku 4 sa bod 2 nahrádza takto:

 

„2. stimulácia dvojstranného obchodu, investičných tokov a hospodárskych partnerstiev v súlade s rozvojovými cieľmi tisícročia;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3e (nový)

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 4 – pododsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3e) Vkladá sa tento pododsek:

 

„5a. podpora spoločných riešení multilaterálnych otázok, ako sú zmena klímy, energetická bezpečnosť, mier a rozvoj, s osobitným dôrazom na trvalo udržateľné technológie;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Finančná referenčná suma na vykonávanie tohto nariadenia v období rokov 2007 až 2013 je 172 miliónov EUR pre krajiny uvedené v prílohe I a 176 miliónov EUR pre krajiny uvedené v prílohe II. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca.

Finančná referenčná suma na vykonávanie tohto nariadenia v období rokov 2007 až 2013 je 172 miliónov EUR pre krajiny uvedené v prílohe I a 176 miliónov EUR pre krajiny uvedené v prílohe II. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca. Opatrenia v krajinách uvedených v prílohe II sa financujú z rezervy v rámci okruhu 4 finančného rámca alebo iných prostriedkov dostupných v kontexte financovania vonkajších opatrení.

 

Rozpočtové prostriedky plánované na použitie podľa nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa na tento účel nepoužijú.

POSTUP

Názov

Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (zmena nariadenia (ES) č. 1934/2006)

Referenčné čísla

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Gestorský výbor

INTA

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

14.9.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Nirj Deva

3.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.10.2009

 

 

 

Dátum prijatia

1.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Miguel Angel Martínez Martínez, Judith Sargentini

  • [1]  Uznesenie z 15. februára 2007 o návrhoch rozhodnutí Komisie, ktorými sa stanovujú strategické dokumenty krajín a orientačné programy pre Malajziu, Brazíliu a Pakistan (Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 507). Uznesenie zo 7. júna 2007 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa stanovujú regionálne strategické dokumenty a regionálne orientačné programy pre zoskupenie Mercosur a Latinskú Ameriku (Ú. v. EÚ C 125 E, 22.5.2008, s. 213). Uznesenie z 21. júna 2007 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa stanovuje regionálny strategický dokument na roky 2007 – 2013 a viacročný orientačný program pre Áziu (Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 337). Uznesenie z 25. októbra 2007 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie pre Irak na rok 2007 (T6-0481/2007) . Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa ustanovujú akčné programy pre Brazíliu a Argentínu na rok 2008 (T6-0338/2008).

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (17.11.2009)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami
(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alain Lamassoure

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament viackrát vyjadril svoj nesúhlas s praktikami, ktoré využívajú nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) na financovanie iných činností ako je oficiálna rozvojová pomoc (ODA) v krajinách, ktoré spadajú do rámca DCI.

Keďže čl. 2 ods. 4 nariadenia o DCI presne vymedzuje kritériá oprávnenosti získať ODA, niektoré činnosti financované v rámci nariadenia boli neoprávnené. Tieto činnosti však majú jasný strategický význam pre Úniu, pretože umožňujú nadväzovať úzke vzťahy s niektorými regionálnymi a globálnymi aktérmi, ako sú Čína, India, Južná Afrika alebo Brazília.

V súlade s požiadavkou Parlamentu a s cieľom zabezpečiť pokračovanie v týchto činnostiach a neporušiť charakter nariadenia o DCI Komisia navrhla:

- financovať činnosti iné ako je ODA v rámci nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (ICI) a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť toto nariadenie, čo je predmetom tohto návrhu;

- rozšíriť geografickú pôsobnosť ICI (ICI +) na tieto rozvojové krajiny, a tak legislatívnym spôsobom umožniť, aby sa dalo pokračovať v štyroch prípravných akciách, ktoré sa rozpočtový orgán rozhodol financovať v rokoch 2007 až 2009;

- upraviť viacročnú finančnú čiastku pre ICI na referenčnú sumu 176 miliónov na obdobie 2010 – 2013, ktorá je určená na financovanie týchto činností s rozvojovými krajinami;

- financovať túto čiastku 176 miliónov:

           - prerozdelením sumy 108,5 milióna v rámci DCI

           - použitím rezerv z okruhu 4 viacročného finančného rámca do výšky 67,5 miliónov.

Spravodajca by chcel najskôr pripomenúť, že Výbor pre rozpočet v rámci svojej iniciatívnej správy na túto tému vyzval v roku 2008 Výbor pre rozvoj , aby zvážil vytvorenie nového finančného nástroja ad hoc ako najrealistickejšej alternatívy, a že výbor vyjadril svoje obavy z prípadnej politickej „nezrozumiteľnosti“ pozmeneného IPI, do ktorého by boli zahrnuté aj rozvojové krajiny.

Víta návrh na zmenu a doplnenie, pretože na legislatívnej úrovni nadväzuje na prípravné akcie stanovené v čl. 49 ods. 6 b) finančného nariadenia.

Pripomína, že stav rezerv v okruhu 4 je tak vážny, že Parlament musí opäť vyzvať Komisiu a Radu, aby spôsobom pristupovali rozumne a realisticky k preskúmaniu viacročného finančného rámca v polovici obdobia a zvýšili strop okruhu 4 na roky 2011 – 2013. Pripomína tiež, že Parlament vždy zastával názor, že nová politika alebo nový nástroj znamená nové rozpočtové prostriedky a nie prerozdelenie čiastok, ktoré už boli pridelené pre iné politiky alebo nástroje. Bez takéhoto opatrenia Parlament ako jedna zo zložiek rozpočtového orgánu nemôže zabezpečiť dodržiavanie záväzkov voči tretím krajinám, vymedzenie nových priorít a zároveň potrebnú reakciu na nepredvídateľné krízy.

Okrem toho v mimoriadne napätej rozpočtovej situácii v dôsledku hospodárskej krízy v členských štátoch a aj v samotnej Únii sa musí veľmi opatrne pristupovať k využívaniu rozpočtových prostriedkov pre rýchlo sa rozvíjajúce krajiny, ktorých životná úroveň je často porovnateľná s úrovňou v niektorých členských štátoch, ktoré sú našimi hlavnými obchodnými konkurentmi a ktoré doteraz nespolupracovali na dostatočnej úrovni pri hľadaní celosvetovej dohody o Dauhe, ako aj dohody o situácii po Kjóte. Z tohto dôvodu boli predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Okrem tejto výhrady sa spravodajca domnieva, že návrh nariadenia Rady na pridelenie zdrojov financovania (prerozdelenie v rámci DCI a čiastočné využitie rezerv okruhu 4) je primeraný a v súlade s viacročným finančným rámcom 2007 – 2013.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. domnieva sa, že návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami je v súlade s viacročným finančným rámcom 2007 – 2013; pripomína však, že o ročných rozpočtových prostriedkoch na obdobie 2010 – 2013 rozhoduje rozpočtový orgán v rámci ročného rozpočtového postupu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Keďže hospodárska kríza vyvolala napätú rozpočtovú situáciu v celej Únii a navrhované rozšírenie, ktoré sa týka krajín, ktoré v niektorých prípadoch dosiahli konkurencieschopnosť porovnateľnú s Úniou a priemernú životnú úroveň podobnú ako v niektorých členských štátoch, pomoc Spoločenstva by mala byť primeraná k úsiliu, ktoré tieto krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci, vyvíjajú na otvorenie svojich trhov, dodržiavanie medzinárodných dohôd v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a úsiliu podieľať sa na svetových cieľoch znižovania emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1934/2006

Článok 2 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Podľa tohto nariadenia sa financovanie Spoločenstvom môže uskutočňovať iba v prípade krajín, ktoré dodržiavajú medzinárodné dohody uzatvorené v rámci WTO a MOP a ktoré sa podieľajú na dosahovaní celosvetových cieľov znižovania emisií skleníkových plynov a sú pripravené rozvíjať hospodárske vzťahy s Úniou na základe jasnej reciprocity.

POSTUP

Názov

Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (zmena nariadenia (ES) č. 1934/2006)

Referenčné čísla

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(CNS)

Gestorský výbor

INTA

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Alain Lamassoure

5.10.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

4.11.2009

16.11.2009

 

 

Dátum prijatia

16.11.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Derek Vaughan, Axel Voss

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Cecilia Wikström

POSTUP

Názov

Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (zmena nariadenia (ES) č. 1934/2006)

Referenčné čísla

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Dátum predloženia v EP

21.4.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

14.9.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

14.9.2009

DEVE

14.9.2009

BUDG

14.9.2009

 

Postup pridružených výborov

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

11.2.2010

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Helmut Scholz

1.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.9.2009

10.11.2009

14.1.2010

27.1.2010

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, William (The Earl of) Dartmouth, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvie Guillaume