POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom

22.3.2010 - (KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(CNS)) - *

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Helmut Scholz
Pripravljavka mnenja (*):
Barbara Lochbihler, Odbor za zunanje zadeve
(*) Pridruženi odbor – člen 50 poslovnika


Postopek : 2009/0059(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0052/2010
Predložena besedila :
A7-0052/2010
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(CNS))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0197),

–   ob upoštevanju člena 181 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7‑0101/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom "Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja" (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju člena 294(3) in členov 207(2) in 209(1) Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju člena 55 poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj ter Odbora za proračun (A7‑0052/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  meni, da je predlog združljiv z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2007–2013; kljub temu opozarja, da o letnih odobrenih sredstvih za obdobje 2007–2013 odloča proračunski organ v okviru letnega proračunskega postopka;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA V PRVI OBRAVNAVI[1]*

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 207(2) in 209(1) te pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom[2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       Skupnost je od leta 2007 racionalizirala geografsko sodelovanje z državami v razvoju v Aziji, osrednji Aziji in Latinski Ameriki ter z Irakom, Iranom, Jemnom in Južno Afriko v okviru Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja.[3]

(2)       Najpomembnejši in vseobsegajoči cilj Uredbe (ES) št. 1905/2006 je izkoreninjenje revščine z uresničevanjem razvojnih ciljev tisočletja. Področje uporabe sodelovanja za geografske programe z državami, ozemlji in regijami v razvoju, vzpostavljenega s to uredbo, je omejeno tudi vsebinsko na financiranje ukrepov, oblikovanih tako, da izpolnjujejo merila za uradno razvojno pomoč, kot jih je določil Odbor za razvojno pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/DAC).

(3)       V interesu Unije je, da še bolj poglobi svoje odnose z zadevnimi državami v razvoju, ki so pomembni dvostranski partnerji in akterji v večstranskih forumih in v politiki svetovnega reda, pri katerih ima Unija strateški interes za spodbujanje različnih povezav, zlasti na področjih, kot so gospodarske, trgovinske, akademske, poslovne in znanstvene izmenjave. Zato potrebuje finančni instrument, ki bo zagotovil financiranje takšnih ukrepov, ki po svoji naravi po merilih OECD za javno razvojno pomoč (merila za uradno razvojno pomoč) ne izpolnjujejo pogojev za uradno razvojno pomoč, a so izjemnega pomena za krepitev odnosov ter zagotavljajo pomemben prispevek k napredku in razvoju ustreznih držav v razvoju.

(4)       Zato so bili v proračunskih postopkih v letih 2007 in 2008 za vzpostavitev takšnega okrepljenega sodelovanja v skladu členom 49(6)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[4] (finančna uredba), oblikovani štirje pripravljalni ukrepi: poslovne in znanstvene izmenjave z Indijo, poslovne in znanstvene izmenjave s Kitajsko, sodelovanje z državami srednjega dohodkovnega razreda v Aziji in sodelovanje z državami srednjega dohodkovnega razreda v Latinski Ameriki. Na podlagi istega člena finančne uredbe je treba zakonodajni postopek, ki temelji na pripravljalnih ukrepih, zaključiti pred koncem tretjega proračunskega leta.

(5)       Cilji in določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1934/2006[5] so primerni za vzpostavitev takšnega okrepljenega sodelovanja z državami iz Uredbe (ES) št. 1905/2006. Zato je treba razširiti geografsko področje uporabe Uredbe (ES) št. 1934/2006 in zagotoviti finančna sredstva za sodelovanje s temi državami v razvoju.

(5a)     Z razširitvijo geografskega področja uporabe uredbe (ES) št. 1934/2006 sodijo ustrezne države v razvoju v področje uporabe dveh različnih finančnih instrumentov za zunanje ukrepe. Zagotoviti je treba, da bosta oba instrumenta financiranja ostala strogo ločena. V okviru uredbe (ES) št. 1905/2006 se financirajo ukrepi, ki izpolnjujejo merila za uradno razvojno pomoč, v okviru uredbe (ES) št. 1934/2006 pa izključno ukrepi, ki ne izpolnjujejo teh meril. Zagotoviti je treba tudi, da države, ki jih je uredba (ES) št. 1934/2006 že zdaj zajemala, torej industrializirane države in ozemlja, pa tudi druge države in ozemlja z visokim dohodkom, z razširitvijo geografskega področja uporabe ne bodo prikrajšane, predvsem s finančnega vidika.

(5b)     Ker so zaradi gospodarske krize proračuni v celotni Evropski uniji pod izjemnim pritiskom in ker predlagana razširitev zajema države, ki so v nekaterih primerih na enaki ravni konkurenčnosti kot Unija in so dosegle povprečen življenjski standard, podoben tistemu v nekaterih državah članicah, bi morala pomoč Unije biti sorazmerna s prizadevanji držav upravičenk za spoštovanje mednarodnih sporazumov Mednarodne organizacije dela (MOD) ter za sodelovanje pri splošnih ciljih zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

(6)       Pregled izvajanja finančnih instrumentov za zunanje ukrepe je pokazal neskladja pri določbah, ki določajo, da so stroški, povezani z davki, carinami ali drugimi prispevki, izključeni iz financiranja kot neupravičeni. Zaradi skladnosti se predlaga, da se te določbe uskladijo z drugimi instrumenti.

(6a)     Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s programi večletnega sodelovanja, saj ti programi dopolnjujejo uredbo (ES) št. 1934/2006 in se splošno uporabljajo. Še zlasti je pomembno, da se Komisija med pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, tudi na strokovni ravni.

(7)       Uredbo (ES) št. 1934/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti −

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO :

Člen 1

Uredba (ES) št. 1934/2006 se spremeni:

(1)       naslov Uredbe se nadomesti z naslednjim:

"Uredba Sveta (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom ter z državami v razvoju iz uredbe (ES) št. 1905/2006 za dejavnosti, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč."

(2)       člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Cilj

1.        Financiranje Skupnosti v skladu s to uredbo podpira gospodarsko, finančno ▌, tehnično, kulturno in akademsko sodelovanje na področjih, določenih v členu 4, ki spadajo v njene pristojnosti, z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom, v celoti navedenimi v prilogi I, ter z državami v razvoju iz uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja*, navedenimi v prilogi II te uredbe (v nadaljnjem besedilu "partnerske države"). Ta uredba je namenjena financiranju ukrepov, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč, kot jih je določil Odbor za razvojno pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/DAC).

2.        Najpomembnejši cilj sodelovanja s partnerskimi državami ▌je predvideti ustrezen odziv na potrebo po krepitvi vezi ter poglobiti medsebojne stike na dvostranski, regionalni ali večstranski osnovi, da bi ustvarili ugodnejše in preglednejše razmere za razvoj odnosov med Skupnostjo in partnerskimi državami ▌ter spodbudili konstruktivni dialog, prispevali k napredku in trajnostnemu razvoju v partnerskih državah in obenem krepili medsebojne interese, namreč spodbujanje demokracije, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravno državo, dostojno delo, dobro upravljanje in ohranjanje okolja.

_________

* UL L 378, 27. 12. 2006, str. 41."

(3)       člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Področje uporabe

1.        Sodelovanje s partnerskimi državami je namenjeno povezovanju s partnerji z industrializiranimi gospodarstvi ali tako imenovanimi gospodarstvi v vzponu ali v razvoju, da bi okrepili dialog in zbliževanje, si delili in spodbujali podobne politične, gospodarske in institucionalne strukture in vrednote ter okrepili sodelovanje in izmenjave z določenimi ali vedno bolj pomembnimi dvostranskimi partnerji in akterji v večstranskih forumih in v politiki svetovnega reda. Sodelovanje zajema tudi partnerje, tam kjer želi Skupnost spodbujati svoje vrednote demokracije, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v skladu z načeli, ki vodijo zunanje delovanje Unije, kot je določeno v Pogodbi.

2.        Komisija lahko v ustrezno utemeljenih primerih in z namenom zagotavljanja skladnosti in učinkovitosti pomoči Skupnosti ter spodbujanja regionalnega sodelovanja pri sprejemanju letnih akcijskih programov iz člena 6 določi, da so do ukrepov iz te uredbe upravičene tudi države, ki niso naštete v prilogah, če je projekt ali program, ki se bo izvajal, regionalnega ali čezmejnega značaja. To se predvidi v večletnih programih sodelovanja iz člena 5.

2a.      Komisija spreminja seznama iz prilog I in II v skladu z rednimi pregledi seznama držav v razvoju v okviru OECD/DAC in o tem obvešča Evropski parlament in Svet.

2b.      V zvezi s financiranjem EU v skladu s to uredbo je treba posebej pozorno upoštevati, kjer je ustrezno, ali partnerske države spoštujejo poglavitne delovne standarde Mednarodne organizacije dela (MOD) in si prizadevajo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

2c.      V zvezi z državami iz priloge II se strogo spoštuje usklajenost politike z ukrepi, financiranimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1905/2006 in Uredbo (ES) št. 1337/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi instrumenta za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cene hrane v državah v razvoju*.

__________

* UL L 354, 31. 12. 2008, str. 62."

(3a)     V členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1.      Evropska Unija temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države in skuša z dialogom ter s sodelovanjem spodbujati, razvijati in utrditi zavezanost partnerskih držav tem načelom."

(3b)     V členu 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

"3.      Ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, morajo biti z njo skladni in zajemajo področja sodelovanja, določena predvsem v instrumentih, sporazumih, deklaracijah in akcijskih načrtih, ki so jih skupaj sprejele Skupnost in partnerske države, kakor tudi področja, povezana s posebnimi interesi in prednostnimi nalogami Skupnosti."

(3c)     V členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

"4.      Skupnost si pri ukrepih, ki se financirajo v okviru te uredbe, prizadeva zagotoviti skladnost z drugimi področji zunanjega delovanja in drugimi politikami Skupnosti, zlasti z razvojnim sodelovanjem. Ta usklajenost se zagotavlja pri določanju politik, strateškem načrtovanju ter oblikovanju in izvajanju ukrepov."

(3d)     V členu 3 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

"5.      Ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, dopolnjujejo in prispevajo dodano vrednost prizadevanjem držav članic in javnih organov Skupnosti, […] na področju trgovinskih odnosov ter kulturnih, akademskih in znanstvenih izmenjav."

(3e)     V členu 3 se doda naslednji odstavek:

"5a.    Komisija obvešča Evropski parlament in z njim redno izmenjuje mnenja."

(3f)     V členu 4 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

"Financiranje Skupnosti podpira ukrepe sodelovanja, skladne s členom 1 ter s splošnim namenom, področjem uporabe, cilji in splošnimi načeli te uredbe. Financiranje Skupnosti zadeva ukrepe, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč, in lahko vključujejo regionalno razsežnost na naslednjih področjih sodelovanja:"

(3g)     V členu 4 se točka 1 nadomesti z naslednjim:

"(1)    spodbujanje sodelovanja, partnerstev in skupnih podjetij med gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi, akademskimi in znanstvenimi akterji v Skupnosti in partnerskih državah;"

(3h)    V členu 4 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

"(2)    pospeševanje dvostranske trgovine, investicijskih tokov in gospodarskih partnerstev, s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih;"

(3i)     V členu 4 se točka 3 nadomesti z naslednjim:

"(3)    spodbujanje dialoga med političnimi, gospodarskimi [...], socialnimi in kulturnimi akterji ter drugimi nevladnimi organizacijami v ustreznih sektorjih v Skupnosti in partnerskih državah;"

(3j)      V členu 4 se točka 4 nadomesti z naslednjim:

"(4)    spodbujanje neposrednih povezav, zlasti na ravni družin, programov izobraževanja in usposabljanja ter intelektualnih izmenjav, kakor tudi krepitev medsebojnega razumevanja med kulturami, vključno z ukrepi za zagotavljanje in povečanje sodelovanja Evropske unije v programu Erasmus Mundus v okviru njegovega področja zunanjega sodelovanja in udeležbe na evropskih izobraževalnih sejmih;"

(3k)     V členu 4 se točka 5 nadomesti z naslednjim:

"(5)    spodbujanje projektov sodelovanja na področjih, kot so raziskave, znanost in tehnologija, šport in kultura, obnovljiva energija, transport [...], okoljska vprašanja, vključno s podnebnimi spremembami, carina, finance, pravne zadeve in vprašanja v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic ter ostale zadeve, ki so v skupnem interesu Skupnosti in partnerskih držav;"

(3l)     V členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

"2.      Večletni programi sodelovanja zajemajo obdobje, ki ni daljše od obdobja veljavnosti te uredbe. V njih se določijo specifični interesi in prednostne naloge Skupnosti, splošni cilji ter pričakovani rezultati. Zlasti v zvezi s programom Erasmus Mundus – področje zunanjega sodelovanja programi spoštujejo, kolikor je le mogoče, geografsko razporeditev. Prav tako se določijo področja, izbrana za financiranje s strani Skupnosti, ter navedejo okvirna finančna sredstva iz skladov, in sicer skupna sredstva ter sredstva glede na posamezno prednostno področje in na partnersko državo ali skupino partnerskih držav v zadevnem obdobju. Če je to primerno, se lahko dodelijo v obliki razpona. Večletni programi sodelovanja so predmet vmesnih ali po potrebi ad hoc pregledov."

(3m)    V členu 5 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

"3.      Večletne programe sodelovanja in njihove preglede sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 14a."

(3n)    V členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1.      Komisija sprejme letne akcijske programe na podlagi večletnih programov sodelovanja iz člena 5 in o njih sočasno obvesti Evropski parlament in Svet."

(3o)     V členu 7 se dodajo naslednji odstavki:

"1a.    Ukrepi iz Uredbe Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči*, Uredbe (ES) št. 1717/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost**, ali Uredbe Sveta (ES) št. 1905/2006, ki so upravičeni do financiranja v skladu z navedeno uredbo, se ne financirajo v okviru te uredbe.

1b.      Pomoč Skupnosti v skladu s to uredbo se ne uporablja za financiranje nabav orožja ali streliva ter vojaških ali obrambnih operacij.

_________

* UL L 163, 2. 7. 1996. str. 1.

** UL L 327, 24. 11. 2006, str. 1.

(4)       V členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

“3.      Financiranje Skupnosti se načeloma ne uporablja za plačilo davkov, carin ali prispevkov v partnerskih državah.“

(4a)     V členu 9 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

"3.      Komisija sprejme podporne ukrepe, ki niso zajeti v večletnih programih sodelovanja, in o njih sočasno obvesti Evropski parlament in Svet."

(4b)     V členu 13 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1.      Komisija [...] redno ocenjuje ukrepe in programe, financirane v okviru te uredbe, po potrebi ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali Sveta z neodvisnimi zunanjimi ocenjevanji, da bi ugotovila, ali so bili cilji izpolnjeni in če niso bili izpolnjeni, obseg dosežene izpolnitve, kot tudi, ali sta bila stroškovna učinkovitost ukrepov, ki jih je financirala Skupnost, in vpliv teh ukrepov, zadovoljiva. Na podlagi teh ocen Komisija oblikuje priporočila z namenom izboljšanja prihodnjih operacij. Ti rezultati se kot povratna informacija upoštevajo pri zasnovi programov in dodeljevanju sredstev."

(4c)     V členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

"2.      Ocenjevalna poročila iz odstavka 1 Komisija predloži v vednost Evropskemu parlamentu in odboru iz člena 15(1)."

(4d)     Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

"Komisija preuči napredek pri izvajanju ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži podrobno letno poročilo o izvajanju te uredbe. V poročilu se navedejo rezultati izvrševanja proračuna, predstavijo vsi financirani ukrepi in programi in, kolikor je le mogoče, tudi glavni rezultati in vplivi ukrepov ter programov sodelovanja."

(4e)     Vstavi se naslednji člen:

"Člen 14a

Izvajanje prenesenih pooblastil

1.        Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5 se dodelijo Komisiji za obdobje uporabe te uredbe.

2.        Ko Komisija sprejme delegiran akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.        Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodelijo pod pogoji iz členov 14b in 14c."

(4f)      Vstavi se naslednji člen:

"Člen 14b

Preklic prenosa pooblastil

1.        Prenos pooblastil iz člena 5 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.        Institucija, ki je začela notranji postopek za odločanje, ali naj se prenos pooblastil prekliče, si prizadeva, da o tem obvesti drugo institucijo in Komisijo, v doglednem času pred sprejetjem končne odločitve, pri čemer navede prenesena pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, ter morebitne razloge za preklic.

3.        S sklepom o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tem sklepu. Sklep začne učinkovati nemudoma ali na dan, ki je v njem naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije."

(4g)     Vstavi se naslednji člen:

"Člen 14c

Ugovori zoper delegirane akte

1.        Evropski parlament ali Svet lahko ugovarja zoper delegirani akt v dveh mesecih od dne uradnega obvestila.

           Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

2.        Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na tam navedeni datum.

           Delegirani akt je lahko objavljen v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom tega obdobja, če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da mu ne nameravata nasprotovati.

3.        Če Evropski parlament ali Svet delegiranemu aktu nasprotuje, ta ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu."

(5)       Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Finančne določbe

Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe za obdobje od leta 2007 do 2013 je 172 milijonov EUR za države, naštete v prilogi I, in 176 milijonov EUR za države, naštete v prilogi II. O letnih odobrenih sredstvih za obdobje 2007–2013 odloča proračunski organ v okviru letnega proračunskega postopka. Komisija proračunskemu organu zagotavlja podrobne informacije o vseh proračunskih vrsticah in letnih sredstvih, ki se uporabijo za financiranje ukrepov iz te uredbe. Proračunski organ odobri ta sredstva v mejah finančnega okvira. Pri tem je treba zagotoviti, da industrializirane države in ozemlja, navedeni v prilogi I, ter druge države in ozemlja z visokim dohodkom, ne bodo prikrajšani zaradi uporabe te uredbe za partnerske države, navedene v prilogi II.

Sredstva, ki so bila načrtovana za uporabo v okviru uredbe (ES) št. 1905/2006, se ne uporabljajo v ta namen.

(6)       V prilogi se naslov nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I – Seznam industrializiranih držav in ozemelj ter drugih držav in ozemelj z visokim dohodkom, ki jih zajema ta uredba“

(7)       Doda se nova priloga II, katere besedilo je navedeno v prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …, dne …

Za Evropski parlament                                  Za Svet

predsednik                                                             predsednik

Priloga

„PRILOGA II

Seznam držav v razvoju, ki jih zajema ta uredba

Latinska Amerika        

1. Argentina

2. Bolivija

3. Brazilija

4. Čile

5. Kolumbija

6. Kostarika

7. Kuba

8. Ekvador

9. Salvador

10. Gvatemala

11. Honduras

12. Mehika

13. Nikaragva

14. Panama

15. Paragvaj

16. Peru

17. Urugvaj

18. Venezuela  

Azija

19. Afganistan

20. Bangladeš

21. Butan

22. Kambodža

23. Kitajska

24. Indija

25. Indonezija

26. Demokratična ljudska republika Koreja

27. Laos

28. Malezija

29. Maldivi

30. Mongolija

31. Mjanmar/Burma

32. Nepal

33. Pakistan

34. Filipini

35. Šrilanka

36. Tajska

37. Vietnam

Osrednja Azija

38. Kazahstan

39. Kirgiška republika

40. Tadžikistan

41. Turkmenistan

42. Uzbekistan 

Srednji vzhod

43. Iran

44. Irak

45. Jemen

Južna Afrika

46. Južna Afrika“

  • [1] * Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.
  • [2]               UL L
  • [3]               UL L 378, 27. 12. 2006, str. 41.
  • [4]               UL L 248, 16. 9. 2002 , str. 1.
  • [5]               UL L 405, 30. 12. 2006 , str. 41.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Cilj financiranja Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (v nadaljevanju "uredba ICI") je podpreti gospodarsko, finančno in tehnično sodelovanje, kot tudi raziskave in akademske izmenjave, ki spadajo v okvir pristojnosti Skupnosti.

Ker je bil kot odbor, pristojen za "zunanje gospodarske odnose Unije", vključno s "finančnimi, ekonomskimi in trgovinskimi odnosi s tretjimi državami" (tj. tako državami v razvoju kot nerazvitimi državami), odbor za mednarodno trgovino (INTA) vodilni odbor tudi v času sprejemanja prvotne uredbe ICI, ki je omogočila odboru INTA ne samo podrobno analizo tega predloga Komisije, ampak tudi vpogled v širši zgodovinski in institucionalni okvir.

Predlog Komisije za spremembo uredbe ICI (KOM(2009)0197/2) namerava občutno razširiti geografsko področje uporabe uredbe ICI, pri čemer želi vključiti tudi sodelovanje z državami v razvoju (navedenimi v prilogi k predlogu), in znatno povečati celoten ustrezni finančni okvir.

Tudi če se zdi, da je sprememb, ki jih je predlagala Komisija, formalno samo nekaj, so bistvene, saj bi lahko vsa sklicevanja na partnerske države (ki do sedaj zajemajo samo industrializirane države in ozemlja z visokim dohodkom), vključno z njihovo kakovostno oceno, lahko zajemala tudi naštete države v razvoju.

Širša geografska pokritost

Razširitev geografske pokritosti predstavlja priložnost, saj bi se lahko programi, ki se trenutno financirajo iz uredbe ICI, razširili na druge države. Vendar – glede na seznam držav, ki naj bi bile vključene v razširjeno področje uporabe uredbe ICI – predstavlja tudi velik izziv in je zato pomembno pojasniti, komu, za kaj in pod kakšnimi pogoji bodo ta sredstva dodeljena.

V svojem obrazložitvenem memorandumu (ki je priložen predlogu spremembe) Komisija zagovarja, da je "v interesu Skupnosti, da še bolj poglobi odnose z državami, ki so hkrati države v razvoju in pomembni partnerji v svetovnem gospodarstvu, kot na primer Indija, Kitajska, Brazilija in Mehika", "v regijah, kot sta osrednja Azija in Bližnji vzhod, interesi Skupnosti ne zajemajo le izkoreninjenja revščine" in "države v Aziji in Latinski Ameriki ter Južna Afrika so večinoma države srednjega dohodkovnega razreda, ki si želijo ... izmenjav z Evropsko unijo".

Prvič, ta posebna obrazložitev je vključena le v obrazložitveni memorandum in ne v samo zakonodajno besedilo, kjer so tudi uvodne izjave večinoma splošne. V skladu s trenutnim besedilom člena 2(1) uredbe ICI je "sodelovanje namenjeno povezovanju s partnerji, ki imajo podobne politične, gospodarske in institucionalne strukture in vrednote ter so pomembni dvostranski partnerji in akterji v večstranskih forumih in v politiki svetovnega reda", pri čemer se doda, da sodelovanje zadeva tudi partnerske države, s katerimi ima Skupnost "strateške interese za spodbujanje povezav". Sprememba uredbe predlaga samo formalne (vendar ne bistvene) spremembe k tej določbi.

Drugič, seznam držav, ki naj se vključijo v razširjeno področje uporabe uredbe ICI, je še daljši, to ni homogena skupina, in vprašati se moramo, ali vse te države (na primer Demokratična ljudska republika Koreja, Mjanmar/Burma in Iran, če naštejemo samo nekatere) resnično "imajo podobne politične, gospodarske in institucionalne strukture in vrednote." In če tega nimajo, kakšen je "strateški interes" Skupnosti, ki bi upravičil začetek tesnega sodelovanja z njimi in jih tako vključil v področje uporabe uredbe ICI. Istočasno pa vključevanje držav v prilogo ne pomeni samodejno njihovega financiranja, hkrati pa izključitev države s seznama izključuje celo možnost za vsakršno sodelovanje v okviru te uredbe. Zato poročevalec do sedaj ni predlagal izključitve katere koli države iz seznama. Namesto tega poročevalec predlaga, da se pojasni namen financiranja sodelovanja s temi državami, zlasti spodbujanje spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Če predpostavimo, da bi se lahko teoretično financiralo vse te države v razvoju, navedene v prilogi II, je zelo pomembno zagotoviti, da ne delamo kompromisov glede temeljnih načel Evropske unije. Zlasti drugi pododstavek člena 181a(1) Pogodbe o ustanovitvi ES (na kateri temelji prvotna uredba ICI) določa, da "politika Skupnosti [v okviru svojih pristojnosti izvaja ukrepe, ki se nanašajo na gospodarsko, finančno in tehnično sodelovanje s tretjimi državami] na tem področju prispeva k doseganju splošnega cilja razvijati in krepiti demokracijo in pravno državo ter cilja spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine." Zato je bil pomen teh načel še dodatno poudarjen s tem, da se jih je dodalo med cilje te uredbe in še bolj približalo besedilo uredbe besedilu PDEU.

Vendar pa mora Komisija Parlamentu in Svetu posredovati podrobnejše in bolj strukturirane informacije o načrtovanju in dosežkih, ki bi pomenile preglednejše, učinkovitejše in uspešnejše projekte in programe.

Dodatno financiranje

Za prilagoditev povečane geografske pokritosti je predvideno znatno povečanje proračunskih sredstev, dodeljenih instrumentu za industrializirane države. Skupno financiranje za te dodatne države naj bi znašalo 176 milijonov EUR. V točki 4.1.1 ocene finančnih posledic zakonodajnega predloga Komisije (ki je priložena predlogu spremembe) je bilo rečeno, da se bo "del v višini 108,5 milijona EUR financiral s prerazporeditvami iz ustreznih geografskih sredstev instrumenta za razvojno sodelovanje". Tudi če to ni sestavni del zakonodajnega besedila, je treba poudariti, da vključitev teh držav v razvoju ne sme v nobenem primeru škoditi financiranju razvojnega sodelovanja. Parlament mora razpolagati z vsemi podrobnostmi o letnih odobritvah za financiranje instrumenta za industrializirane države v okviru letnega proračunskega postopka, da bi tako lahko v celoti izvajal svoje pristojnosti proračunskega organa. Instrument za industrializirane države in instrument za razvojno sodelovanje ostaneta strogo ločena, tako glede financiranih dejavnosti kot glede virov financiranja. Komisija in Svet bi morala razumeti ta pristop kot zasnovo Parlamenta za katero koli morebitno prihodnje preoblikovanje svojih instrumentov za zunanje sodelovanje v okviru Lizbonske pogodbe in prihodnje finančne perspektive.

Drugi predlogi sprememb

Drugi predlogi sprememb, ki jih je vložil poročevalec, se lahko povzamejo v dve glavni kategoriji: prva vsebuje predloge za izboljšanje sodelovanja Parlamenta pri načrtovanju in spremljanju tega instrumenta; druga je namenjena pojasnitvi in natančnejši opredelitvi predloga ter uporabi omejenih finančnih sredstev za države, ki si prizadevajo za svetovni socialni in okoljski napredek.

Poročevalec verjame, da je treba vlogo Parlamenta okrepiti zaradi njegovega sodelovanja pri načrtovanju, ocenjevanju in poročanju. Pomembno je, da se Parlament bolj vključi v pripravo in pregled večletnih programov sodelovanja, vključno s pooblastilom za nasprotovanje tem predlogom, če je potrebno, zaradi česar so bili uvedeni "delegirani akti" (člen 290 PDEU) za sprejemanje večletnih programov sodelovanja. Pomembno je tudi, da je Parlament stalno seznanjen z novostmi in da prejema akcijske programe, podrobna letna poročila in ocene.

Številni predlogi sprememb so bili vloženi za pojasnitev vseh namenov uporabe tega finančnega instrumenta. Zaradi tega je bilo besedilo natančneje opredeljeno in postavljene so bile meje okviru ukrepov, ki se lahko financirajo iz te uredbe. Po analogiji z Uredbo (ES) št. 1905/2006 bi bilo treba nekatera financiranja izključiti. Nenazadnje imamo tudi nekaj predlogov sprememb, ki imajo za namen vzpostavitev tesnejše povezave med vprašanji, vključenimi v fazo načrtovanja (in izvajanja), da se tako zagotovi ustrezna revizija.

MNENJE Odbora za zunanje zadeve (2.3.2010)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom
(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

Pripravljavka mnenja: Barbara Lochbihler(*) Postopek s pridruženimi odbori - Člen 50 poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Uvod

Odbor za zunanje zadeve je ob koncu šestega zakonodajnega obdobja pozval Evropsko komisijo, da oblikuje dodatni instrument za dejavnosti z državami v razvoju, ki niso zajete v področje uporabe instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja. Ker je instrument za financiranje razvojnega sodelovanja omejen na dejavnosti, ki imajo značaj uradne razvojne pomoči, je obstajala pravna praznina za dejavnosti z državami v razvoju, ki temeljijo na skupnem interesu, kot so med drugim kulturne in akademske izmenjave, tehnološke izmenjave, politični dialog in podpora medijem.

Odbor za zunanje zadeve je v izogib širjenju instrumentov za zunanje odnose predlagal, da se obstoječi instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami (ICI) (Uredba Sveta (ES) št. 1934/2006) spremeni v instrument za sodelovanje s tretjimi državami na področju dejavnosti, ki niso povezane z uradno razvojno pomočjo.

Pravna podlaga

Komisija je oblikovala predlog za spremembo uredbe (ICI+) (KOM(2009)197 končno), ki je bil iz zgodovinskih razlogov predložen Odboru za mednarodno trgovino, kot pristojnemu odboru, saj je bil to pristojni odbor že pri prvotnem dokumentu ICI. Odbor za zunanje zadeve je v skladu s členom 50 poslovnika Parlamenta zahteval status pridruženega odbora, da nov instrument ne bi bil samo sredstvo za nadomeščanje izpuščenih stvari v prvotnem instrumentu, ampak da bi tudi –in to v veliki meri – postal instrument zunanje politike za odnose med EU in tretjimi državami v Aziji, Latinski Ameriki in na Bližnjem vzhodu.

Komisija je v svojem novem predlogu razširila geografsko področje uporabe instrumenta ICI od prvotnih 17 držav z visokim dohodkom na dodatnih 46 držav, ki so zajete v uredbo o instrumentu za financiranje razvojnega sodelovanja, in predlagala približno podvojitev referenčnega zneska za takšno sodelovanje za obdobje 2010–2013 s 172 milijonov EUR na 348 milijonov EUR.

Lizbonska pogodba je začela veljati 1. decembra 2009 in zato je bilo treba pravno podlago, ki zadeva novi instrument, spremeniti. V skladu z določbami nove pogodbe, se je nekdanji člen 181a (sedaj člen 212) spremenil in zajema samo dejavnosti, ki se nanašajo na industrializirane države. Ker bosta zaradi preoblikovanja ICI več kot dve tretjini partnerskih držav postale države v razvoju, sta bili dodani dve pravni podlagi: razvojno sodelovanje (člen 208/9) in trgovinska politika (člen 206/7). Dejansko pa nobena od treh pravnih podlag popolnoma ne ustreza vrsti dejavnosti, ki naj bi bile zajete v ta nov instrument, saj se z začetkom veljave Lizbonske pogodbe ni spremenil samo pomen člena 212, ampak je bil natančno revidiran tudi člen 208/9. Najpomembnejši cilj razvojnega sodelovanja je sedaj zmanjševanje revščine. Zmanjševanje revščine je v okviru uradne razvojne pomoči jasno opredeljeno kot glavni cilj velikega instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, medtem ko naj bi mali, preoblikovani ICI, zajemal dejavnosti, ki niso povezane z uradno razvojno pomočjo, so pa skupnega interesa za Evropo in države partnerice. Duh člena 208/9 bo upoštevan samo, kadar bosta instrument za financiranje razvojnega sodelovanja in (preoblikovani) ICI obravnavana kot dva dela celote.

Ob pomanjkanju boljše rešitve, so se pravne službe treh institucij dogovorile, da bodo sprejele trojno pravno podlago in pripravljavka mnenja predlaga, da se upošteva predlog Komisije.

Komitologija

V okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice, instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja in instrumenta za stabilnost sta odbora AFET in DEVE že sprejela stališče, da je treba strateške dokumente in/ali večletne okvirne programe obravnavati kot delegirane akte v skladu s členom 290. Odbor INTA pa naj bi imel isti pristop glede preoblikovanega ICI. To stališče podpira pravna služba Parlamenta in zavračata – kot pričakovano – pravni službi ostalih dveh institucij. V tem primeru bi imel Parlament pristojnost, da nasprotuje predlaganim osnutkom večletnih programov sodelovanja (oziroma njihovim spremembam), če se bi se mu to zdelo potrebno. Za preoblikovani ICI bi morali združiti moči z drugimi instrumenti in zahtevati status delegiranih aktov za večletne programe (zlasti ob upoštevanju dejstva, da je sama uredba ICI zelo splošna). Skupna tristranska srečanja bodo organizirana z namenom, da se doseže sporazum s Komisijo in Svetom glede tega posebnega horizontalnega vprašanja, kar pa bi okrepilo naše stališče in sposobnost pogajanja.

Finančna sredstva

Poleg 172 milijonov EUR, ki so predvideni za prvotni instrument ICI, je Komisija predlagala dodatnih 176 milijonov EUR za nove države (priloga II). Na žalost ti zneski sploh ne ustrezajo deležu držav, zajetih v prihodnji uredbi, saj države v razvoju v Prilogi II predstavljajo dve tretjini vseh držav, delež držav z visokim dohodkom pa se je temu ustrezno zmanjšal na eno tretjino celote. Verjamemo, da se bo to vprašanje obravnavalo med revizijo uredbe.

Komisija predlaga prenos 108,5 milijona EUR od skupaj 176 milijonov EUR iz instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, ki so namenjeni državam iz priloge II. Pripravljavka mnenja se strinja s stališčem poročevalca odbora INTA in odbora DEVE, da ni treba prenesti sredstev iz instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja.

Spremembe

a) Naslov

Zaradi spremenjenega obsega politike revidiranega instrumenta ICI je treba spremeniti tudi naslov. V predlogi spremembe 4 poročevalec predlaga, da bi se nov instrument imenoval "instrument za financiranje sodelovanja z državami Bližnjega vzhoda, Azije, obeh Amerik in Južne Afrike." Skrajšana različica bi se tako glasila: MAAS.

b) Razširitev področja uporabe

Narava instrumenta se spremeni iz orodja, ki je podpiralo zlasti boljše gospodarske in trgovinske vezi z nekaterimi državami z visokim dohodkom, v instrument zunanje politike, pri katerem je večina partnerjev pri sodelovanju države v razvoju. Razmerje je ena tretjina držav z visokim dohodkom in industrializiranih držav (priloga 1 predloga uredbe[1] proti dvema tretjinama držav v razvoju (priloga II predloga uredbe[2] . Dejavnosti bi zato morale poleg gospodarskega sodelovanja obsegati tudi kulturno in akademsko sodelovanje. Od sedaj naprej države v razvoju (priloga II) predstavljajo večino partnerskih držav, medtem ko se je prejšnji seznam industrializiranih držav in držav z visokim dohodkom zmanjšal na manj kot eno tretjino celote. Te nove prednostne naloge morajo biti jasno opredeljene v besedilu, predlogi sprememb 5, 6, 7, 9, 10, 11 in 12 pa nakazujejo razširite obsega uredbe.

c) Nobenega prekrivanja z instrumentom za financiranje razvojnega sodelovanja

Poleg tega je pomembno jasno razlikovati med instrumentom za financiranje razvojnega sodelovanja, ki bi moral financirati uradno razvojno pomoč, in med revidiranim instrumentom industrijsko razvitih držav MAAS (Bližnji vzhod, Azija, obe Ameriki in Južna Afrika), ki se trenutno preučuje in bi moral financirati sodelovanje v obojestranskem interesu in se jasno razlikovati od uradne razvojne pomoči. Predlog spremembe 5 ima za namen zagotoviti, da ne bi prišlo do prekrivanja.

d) "Delegirani akti"

Predlogi sprememb 3, 13, 15, 16, 17, 18 so povezani z vprašanjem "delegiranih aktov" in se uvajajo na podoben način v vse druge finančne instrumente, ki bodo predmet ponovnega pregleda. Predlogi sprememb 13, 15 in 16 uvajajo zahtevo, da se letni akcijski programi hkrati pošljejo v vednost tudi Svetu in Parlamentu.

e) Nobenih vojaških ali obrambnih operacij

Predlog spremembe 14 prilagaja instrument MAAS normam instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, kar iz morebitnega obsega ukrepov za sodelovanje izrecno izključuje obrambne vidike.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino, kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Navedba sklicevanja 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Prvi citat se nadomesti z naslednjim:

 

"Ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti njenih členov 212, 207(2) in 209(1)",

Obrazložitev

Sprememba pravne podlage in posodobitev po začetku veljave Lizbonske pogodbe.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Cilji in določbe Uredbe (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom so primerni za vzpostavitev takega okrepljenega sodelovanja z državami iz Uredbe (ES) št. 1905/2006. Zato je treba razširiti geografsko področje uporabe Uredbe (ES) št. 1934/2006 in zagotoviti finančna sredstva za sodelovanje s temi državami v razvoju.

(5) Cilji in določbe Uredbe (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji kot so spremenjeni spodaj ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom so primerni za vzpostavitev takega okrepljenega sodelovanja z državami iz Uredbe (ES) št. 1905/2006. Zato je treba razširiti geografsko področje uporabe Uredbe (ES) št. 1934/2006 in zagotoviti finančna sredstva za sodelovanje s temi državami v razvoju.

Obrazložitev

Cilji in področje uporabe uredbe iz leta 2006 so bili znatno spremenjeni. Ne govorimo več o istem instrumentu. Brez jasnega sklicevanja na dejstvo, da so bile določbe spremenjene, zgornja trditev ne bi bila pravilna.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s programi večletnega sodelovanja, saj ti programi dopolnjujejo Uredbo (ES) št. 1934/2006 in se splošno uporabljajo.

Obrazložitev

Standardno besedilo za delegirane akte.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1934/2006

Naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Uredba Sveta (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom ter z državami v razvoju iz Uredbe (ES) št. 1905/2006.

Uredba Sveta (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z državami na Bližnjem vzhodu, Azijo, obema Amerikama in Južno Afriko (MAAS)

Obrazložitev

Nov naslov se nanaša na širše področje uporabe nove uredbe.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 1 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Financiranje Skupnosti podpira gospodarsko, finančno in tehnično sodelovanje ter druge oblike sodelovanja, ki spadajo v njene pristojnosti, z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom ter z državami v razvoju iz Uredbe (ES) št. 1905/2006.

1. Financiranje skupnosti po tej uredbi podpira gospodarsko, finančno, kulturno in akademsko sodelovanje ter druge oblike sodelovanja, ki spadajo v njene pristojnosti, z državami v razvoju, ki so naštete v Prilogi II in z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom, ki so naštete v prilogi I ("partnerske države"). Načeloma je ta uredba namenjena financiranju ukrepov, ki ne izpolnjujejo meril organizacije OECD za uradno razvojno pomoč.

Obrazložitev

Spremenjen instrument bi moral vsebovati tudi kulturno in akademsko sodelovanje. Države v razvoju bodo sedaj predstavljale večino partnerskih držav. Nekdanji seznam industrializiranih držav in držav z visokim dohodkom sedaj predstavlja manj kot eno tretjino vseh partneric. Te nove prednostne naloge je treba jasno navesti. Poleg tega je pomembno jasno razlikovati med instrumentom za financiranje razvojnega sodelovanja, ki bi moral financirati uradno razvojno pomoč, in med nedavno revidiranim instrumentom industrijsko razvitih držav MAAS (Bližnji vzhod, Azija, obe Ameriki in Južna Afrika), ki bi moral financirati sodelovanje v obojestranskem interesu in se jasno razlikovati od uradne razvojne pomoči.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Najpomembnejši cilj sodelovanja z državami in ozemlji iz odstavka 1 je predvideti ustrezen odziv na potrebo po krepitvi vezi ter poglobiti medsebojne stike na dvostranski, regionalni ali večstranski osnovi, da bi ustvarili ugodnejše razmere za razvoj odnosov Skupnosti s temi državami in ozemlji ter spodbudili dialog in obenem krepili interese Skupnosti.

2. Najpomembnejši cilj sodelovanja s partnerskimi državami je predvideti ustrezen odziv na potrebo po krepitvi vezi ter poglobiti medsebojne stike na dvostranski, regionalni ali večstranski osnovi, da bi ustvarili ugodnejše razmere za razvoj odnosov med Skupnostjo in partnerskimi državami in ozemlji ter spodbudili dialog in obenem krepili medsebojno razumevanje in interese Skupnosti.

Obrazložitev

Uporaba pojma "partnerske države" je povezana s predlogom spremembe 5. Področje uporabe instrumenta se spremeni s "krepitve interesov Skupnosti" v instrument za dejavnosti, ki so v interesu tako Evropske unije kot partnerskih držav.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Sodelovanje je namenjeno povezovanju s partnerji, ki imajo podobne politične, gospodarske in institucionalne strukture in vrednote kot Skupnost ter so pomembni dvostranski partnerji in akterji v večstranskih forumih in v politiki svetovnega reda. Sodelovanje zajema tudi partnerje, pri katerih ima Skupnost strateške interese za spodbujanje povezav.

1. Sodelovanje je namenjeno povezovanju s partnerskimi državami za dosego naslednjih ciljev:

 

blažitev konfliktov ter krepitev dialoga in približevanja;

 

določanje in spodbujanje podobnih političnih, gospodarskih in institucionalnih struktur in vrednot;

 

krepitev izmenjav s pomembnimi dvostranskimi partnerji in akterji v večstranskih forumih in v politiki svetovnega reda.

Obrazložitev

Razširitev področja uporabe - seznam je razumljiv sam po sebi.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za namene te uredbe industrializirane države in ozemlja ter druge države in ozemlja z visokim dohodkom zajemajo države in ozemlja, ki so našteti v Prilogi I, države v razvoju pa zajemajo države, ki so naštete v Prilogi II. V nadaljevanju se jih omenja kot "partnerske države." Vendar lahko Komisija v ustrezno utemeljenih primerih in z namenom spodbujanja regionalnega sodelovanja pri sprejemanju akcijskih programov iz člena 6 določi, da so upravičene tudi države, ki niso naštete v prilogah, če je projekt ali program, ki se bo izvajal, regionalnega ali čezmejnega značaja. To se lahko predvidi v večletnih programih sodelovanja iz člena 5. Komisija spreminja seznama iz Prilog I in II v skladu z rednimi pregledi seznama držav v razvoju v okviru OECD/DAC in o tem obvešča Svet.“;

2. Komisija lahko v ustrezno utemeljenih primerih in z namenom spodbujanja regionalnega sodelovanja pri sprejemanju akcijskih programov iz člena 6 določi, da so upravičene tudi države, ki niso naštete v prilogah, če je projekt ali program, ki se bo izvajal, regionalnega ali čezmejnega značaja. To se lahko predvidi v večletnih programih sodelovanja iz člena 5. Komisija spreminja seznama iz Prilog I in II v skladu z rednimi pregledi seznama držav v razvoju v okviru OECD/DAC in o tem obvešča Svet.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 5.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 4 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) V členu 4 se točka 1 nadomesti z naslednjim:

 

"(1) spodbujanje sodelovanja, partnerstev in skupnih podjetij med gospodarskimi, akademskimi, kulturnimi ter znanstvenimi akterji s posebnim poudarkom na dejavnostih za preprečevanje podnebnih sprememb ter na okoljsko ter socialno trajnostni, čisti in lokalnim razmeram prilagojeni tehnologiji v Skupnosti in partnerskih državah;“

Obrazložitev

Instrumentu se dodajo kulturne in okolju prijazne dejavnosti. (Spremembe področij iz prvotnega instrumenta so v poševnem tisku).

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 4 – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) V členu 4 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

 

"2) pospeševanje dvostranske trgovine, investicijskih tokov in gospodarskih partnerstev, s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih;"

Obrazložitev

Zaradi spremenjenega obsega partnerskih držav morajo imeti financirane dejavnosti jasno razvidno dodatno vrednost za obe strani. (Spremembe področij iz prvotnega instrumenta so v poševnem tisku).

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka (3 c) (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 4 – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) V členu 4 se točka 3 nadomesti z naslednjim:

 

"3) spodbujanje dialoga med političnimi, gospodarskimi [...], socialnimi in kulturnimi akterji ter drugimi nevladnimi organizacijami v ustreznih sektorjih v Skupnosti in partnerskih državah;

Obrazložitev

Dodati je treba kulturno sodelovanje (spremembe področij iz prvotnega instrumenta so v poševnem tisku).

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 d (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 4 – točka 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3d) V členu 4 se točka 5 nadomesti z naslednjim:

 

"5) spodbujanje projektov sodelovanja na področjih, kot so raziskave, znanost in tehnologija, šport in kultura, energija iz obnovljivih virov, promet [...], okoljska vprašanja –vključno s podnebnimi spremembami–, carina , [...], finance, pravna vprašanja in vprašanja, povezanimi s človekovimi pravicami, ter preostalimi zadevami, ki so v skupnem interesu Skupnosti in partnerskih držav;"

Obrazložitev

Dodana so še ostala osrednja področja sodelovanja. (Spremembe področij iz prvotnega instrumenta so v poševnem tisku).

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 e (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3e) člen 6(1) se nadomesti z naslednjim:

 

"1. Komisija sprejme letne akcijske programe na podlagi večletnih programov sodelovanja iz člena 5 in o njih sočasno obvesti Evropski parlament in Svet."

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3 f (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3f) V členu 7 se doda naslednji odstavek:

 

"1a Pomoč Skupnosti v skladu s to uredbo se ne uporablja za financiranje nabav orožja ali streliva ter vojaških ali obrambnih operacij."

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 2(5) Uredbe (ES) št. 1905/2006.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) člen 9(3) se nadomesti z naslednjim:

 

"3. Komisija sprejme podporne ukrepe, ki niso zajeti v večletnih programih sodelovanja, in o njih sočasno obvesti Evropski parlament in Svet."

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 b (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 14 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Vstavi se naslednji člen:

 

"Člen 14a

 

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5 se dodeli Komisiji za obdobje uporabe te uredbe.

 

2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 14b in 14c."

Obrazložitev

Standardno besedilo za delegirane akte.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka (4 c) (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 14 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c) Vstavi se naslednji člen:

 

"Člen 14b

 

Preklic pooblastila

 

1. Prenos pooblastila iz člena 5 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

 

2. Institucija, ki je začela z notranjim postopkom ugotavljati, ali naj prekliče dodelitev pooblastil, si prizadeva, da o tem obvesti druge institucije in Komisijo ter navede dodeljena pooblastila, ki utegnejo biti preklicana.

 

3. V sklepu o preklicu so navedeni razlogi za preklic in z njim se konča prenos pooblastil, ki so v njem opredeljena. Veljati začne takoj ali na poznejši, tam navedeni, datum. Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki so že v veljavi. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije."

Obrazložitev

Standardno besedilo za delegirane akte.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 d (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 14 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4d) Vstavi se naslednji člen:

 

"Člen 14c

 

Nasprotovanje delegiranim aktom

 

1. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila.

 

2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, začne veljati na tam navedeni datum.

 

3. Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje sprejetemu delegiranemu aktu, ta ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu."

Obrazložitev

Standardno besedilo za delegirane akte.

POSTOPEK

Naslov

Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami (sprememba uredbe (ES) št. 1934/2006)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Pristojni odbor

INTA

Mnenje pripravil

   Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.9.2009

 

 

 

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

11.2.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Barbara Lochbihler

16.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

29.9.2009

10.11.2009

3.12.2009

27.1.2010

 

23.2.2010

 

 

 

Datum sprejetja

23.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

57

1

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Kristian Vigenin, Graham Watson

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Malika Benarab-Attou, Marielle De Sarnez, Lorenzo Fontana, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Luis Yáñez-Barnuevo García

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bas Eickhout

  • [1]  Avstralija, Bahrajn, Brunej, Kanada, Kitajski Tajpeh (kljub temu, da s Kitajskim Tajpehom ni diplomatskih ali političnih odnosov, potekajo intezivni stiki, s katerimi je treba nadaljevati na področju gospodarstva, trgovine, znanosti in tehnologije, standardov in norm in na mnogih drugih področjih), Hongkong, Japonska Republika Koreja, Kuvajt, Makao, Nova Zelandija, Oman, Katar, Savdska Arabija, Singapur, Združeni arabski emirati in Združene države
  • [2]  Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, Salvador, Gvatemala, Honduras, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Venezuela, Afganistan, Bangladeš, Butan, Kambodža, Kitajska, Indija, Indonezija, Demokratična ljudska republika Koreja, Laos, Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar/Burma, Nepal, Pakistan, Filipini, Šrilanka, Tajska, Vietnam, Kazahstan, Kirgiška republika, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Jemen, Južna Afrika.

MNENJE Odbora za razvoj (4.3.2010)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom
(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

Poročevalec: Nirj Deva

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pri izvajanju pravice do demokratičnega nadzora izvedbenih ukrepov v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje je Parlament nenehno poudarjal, da je najpomembnejši cilj Uredbe (ES) št. 1905/2006 izkoreninjenje revščine in da morajo vsi ukrepi iz geografskih programov instrumenta za razvojno sodelovanje izpolnjevati merila za uradno razvojno pomoč, ki jih je določil Odbor za razvojno pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/DAC). Parlament je sprejel pet resolucij, v katerih nasprotuje osnutkom sklepov Komisije glede instrumenta za razvojno sodelovanje, saj so vsebovali ukrepe, ki niso bili v skladu z zahtevami za uradno razvojno pomoč[1], zaradi česar so bila sredstva, namenjena za izkoreninjene revščine in napredek pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja, preusmerjena k drugim ciljem.

Predlog Komisije se razume kot neposredni odgovor na delo Parlamenta pri nadzoru instrumenta za razvojno sodelovanje in se zato pozdravlja. Namen predloga je vzpostaviti novo pravno podlago, da bo Evropska skupnost lahko financirala strateško in politično pomembne ukrepe v državah v razvoju, ki pa ne izpolnjujejo meril instrumenta za razvojno sodelovanje.

Vendar obstaja težava v zvezi z virom financiranja. Namen predloga je prerazporeditev 108,5 milijona EUR iz ustreznih geografskih sredstev instrumenta za razvojno sodelovanje, kot je navedeno v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga. Ko sta se Parlament in Svet dogovorila o načrtovanju proračuna v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje, je bilo mišljeno, da bodo ta sredstva uporabljena v skladu s cilji in merili iz ustreznega finančnega poročila. Oblikovanje nove pravne podlage pa ne upravičuje preusmeritve teh sredstev, ki so bila izrecno namenjena za razvoj, za uresničevanje drugih političnih ciljev.

Sredstva EU za razvojno sodelovanje so že na splošno pod vplivom gospodarske krize in obstaja resno tveganje, da ne bo uresničen skupni cilj EU za pomoč v višini 0,56 % bruto nacionalnega dohodka do leta 2010, kar pomeni pomanjkanje sredstev za najrevnejše države, ki so te pomoči najbolj potrebne. Zato bi bilo tudi povsem nesprejemljivo, da bi se zmanjšal proračun za razvojno sodelovanje na ravni Skupnosti.

Cilji ukrepov, ki se bodo financirali iz spremenjenega finančnega instrumenta ICI v državah v razvoju, niso neposredno povezani z izkoreninjenjem revščine, niti ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč.

Zato je treba je uporabiti nadomestne vire financiranja, na primer iz razlik do zgornje meje iz razdelka 4 finančnega okvira. To načelo je izraženo v predlogu spremembe 7.

Treba je tudi zagotoviti, da načrtovani ukrepi v državah v razvoju

-  prispevajo h gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu razvoju (predlogi sprememb 1, 3, 5 in 6)

-  so skladni s programi razvojnega sodelovanja EU v zadevnih državah (predloga sprememb 2 in 4).

Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe ima pomemben vpliv na spremembo uredbe ICI.

Prvič, zdaj se uporablja redni zakonodajni postopek, kar ima vpliv na pravice, ki jih mora Parlament imeti pri demokratičnem nadzoru načrtovanja. Vaš poročevalec meni, da se bodo ukrepi iz ICI+, navedeni v členu 5 (večletni programi sodelovanja), šteli za delegirane akte (člen 290 PDEU), s čimer bo Parlament imel pravico do veta in tako veliko močnejše nadzorne pristojnosti kot v postopku komitologije, ki se je predhodno uporabljal. Vaš poročevalec ni predlagal posebnih predlogov sprememb glede tega vprašanja, saj to sodi v pristojnost vodilnega odbora. Vendar meni, da bi moral odbor, pristojen za instrument za industrializirane države, vključitev člena 290 določiti kot pogoj, da Parlament sprejme spremembo uredbe.

Drugič, pravna podlaga za gospodarsko sodelovanje s tretjimi državami (člen 212 PDEU) se ne more več uporabljati za ukrepe v državah v razvoju. Zato je zdaj potrebno uporabiti pravno podlago za razvojno sodelovanje (člen 209 PDEU).Vendar, ker načrtovani ukrepi v državah v razvoju ne izpolnjujejo pogojev za klasifikacijo kot uradna razvojna pomoč v skladu s pravili odbora za razvojno pomoč OECD, je to zelo izjemna uporaba tega člena Pogodbe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka 2

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Najpomembnejši cilj sodelovanja z državami in ozemlji iz odstavka 1 je predvideti ustrezen odziv na potrebo po krepitvi vezi ter poglobiti medsebojne stike na dvostranski, regionalni ali večstranski osnovi, da bi ustvarili ugodnejše razmere za razvoj odnosov Skupnosti s temi državami in ozemlji ter spodbudili dialog in obenem krepili interese Skupnosti.

2. Najpomembnejši cilj sodelovanja z državami in ozemlji iz odstavka 1 je predvideti ustrezen odziv na potrebo po krepitvi vezi ter poglobiti medsebojne stike na dvostranski, regionalni ali večstranski osnovi, da bi ustvarili ugodnejše razmere za razvoj odnosov Skupnosti s temi državami in ozemlji ter spodbudili dialog in obenem krepili interese Skupnosti ter prispevali k procesu trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3a) Doda se naslednji člen:

 

"Člen 2a

 

V zvezi z državami iz priloge II se strogo spoštuje usklajenost politike z ukrepi, financiranimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1905/2006 in Uredbo (ES) št. 1337/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi instrumenta za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cen hrane v državah v razvoju1.

 

1 UL L 354, 31.12.2008, str. 62."

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3b) V členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

 

"2. Pri izvajanju te uredbe se, če je to primerno, uporabi diferenciran pristop za oblikovanje sodelovanja s partnerskimi državami, da bi upoštevali njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter posebne interese, strategije in prednostne naloge Skupnosti, zlasti njen cilj prispevanja k trajnostnemu gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu razvoju držav v razvoju."

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka 3 c (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 3 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3c) V členu 3 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

"4. Skupnost si pri ukrepih, ki se financirajo v okviru te uredbe, prizadeva zagotoviti skladnost z drugimi področji zunanjepolitičnega delovanja in drugimi politikami Skupnosti, zlasti z razvojnim sodelovanjem. Ta usklajenost se zagotavlja pri določanju politik, strateškem načrtovanju ter oblikovanju in izvajanju ukrepov."

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka 3 d (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3d) V členu 4 se točka 2 nadomesti z naslednjim:

 

"2. pospeševanje dvostranske trgovine, investicijskih tokov in gospodarskih partnerstev v skladu z razvojnimi cilji tisočletja;"

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka 3 e (novo)

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 4 – pododstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3e) Doda se naslednji pododstavek:

 

"5a. spodbujanje skupnih rešitev večstranskih vprašanj, kot so podnebne spremembe, preskrba z energijo, mir in razvoj, s posebnim poudarkom na trajnostni tehnologiji;"

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 - točka 5

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe za obdobje od leta 2007 do 2013 je 172 milijonov EUR za države, naštete v Prilogi I, in 176 milijonov EUR za države, naštete v Prilogi II. Proračunski organ odobri letna proračunska sredstva v mejah finančnega okvira.

Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe za obdobje od leta 2007 do 2013 je 172 milijonov EUR za države, naštete v prilogi I, in 176 milijonov EUR za države, naštete v prilogi II. Proračunski organ odobri letna proračunska sredstva v mejah finančnega okvira. Ukrepi v državah iz priloge II se financirajo iz razlik do zgornje meje iz razdelka 4 finančnega okvira ali drugih sredstev na voljo za financiranje zunanjih ukrepov.

 

Sredstva, ki so bila načrtovana za uporabo v okviru Uredbe (ES) št. 1905/2006, se ne uporabljajo v ta namen.

POSTOPEK

Naslov

Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami (sprememba uredbe (ES) št. 1934/2006)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Pristojni odbor

INTA

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

14.9.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Nirj Deva

3.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

6.10.2009

 

 

 

Datum sprejetja

1.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Miguel Angel Martínez Martínez, Judith Sargentini

  • [1]  Resolucija z dne 15. februarja 2007 o osnutku sklepov Komisije o pripravi strateških dokumentov držav in okvirnih programov za Malezijo, Brazilijo in Pakistan (UL C 287 E, 29.11.2007, str. 507). Resolucija z dne 7. junija 2007 o osnutku sklepa Komisije o pripravi regionalnih strateških dokumentov in okvirnih programov za Mercosur in Latinsko Ameriko (UL C 125 E, 22.5.2008, str. 213). Resolucija z dne 21. junija 2007 o osnutku sklepa Komisije o pripravi regionalnega strateškega dokumenta 2007–2013 in osnutka večletnega programa za Azijo (UL C 146 E, 12.6.2008, str. 337). Resolucija z dne 25. oktobra 2007 o osnutku sklepa Komisije o pripravi posebnega ukrepa 2007 za Irak (T6-0481/2007). Resolucija z dne 9. julija 2008 o osnutku sklepov Komisije o pripravi letnega akcijskega programa za Brazilijo in Argentino za leto 2008 (T6-0338/2008).

MNENJE Odbora za proračun (17.11.2009)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom
(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(CNS))

Pripravljavec mnenja: Alain Lamassoure

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je že večkrat izrazil nasprotovanje praksi financiranja ukrepov, ki niso uradna razvojna pomoč (URP), iz instrumenta razvojnega sodelovanja (IRS) v državah, ki jih krije ta instrument.

Ker je opredelitev merila za izpolnjevanje pogojev za URP v členu 2.4 uredbe o IRS omejevalna, nekateri ukrepi, financirani v okviru uredbe, niso bili upravičeni. Vendar imajo ti ukrepi jasen strateški pomen za Unijo, v kolikor omogočajo vzpostavitev močnih vezi z nekaterimi regionalnimi in svetovnimi akterji, kot so Kitajska, Indija, Južna Afrika in Brazilija.

Da bi zagotovili trajnost teh ukrepov in da bi ne spreminjali smisla uredbe o IRS, Komisija v skladu z zahtevami Parlamenta predlaga:

– financiranje ukrepov, ki niso URP, v okviru instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami (IID), ki naj se spremeni glede na namen tega predloga;

– razširitev geografskega obsega IID (IID+), da se vključijo te države v razvoju in se tako omogoči zakonodajno nadaljevanje teh štirih pripravljalnih ukrepov, za katere se je proračunski organ odločil, da jih bo financiral v letih 2007–2009;

– spremembo sredstev, dodeljenih za IID za večletno obdobje, z načrtovanjem referenčnega zneska 176 milijonov EUR za obdobje 2010–2013, namenjenega financiranju teh ukrepov z državami v razvoju;

– financiranje dodeljenih sredstev v višini 176 milijonov EUR:

           – s prerazporeditvijo 108,5 milijona EUR v okviru IRS,

           – z uporabo razlik do zgornje meje iz razdelka 4 večletnega finančnega okvira v znesku 67,5 milijona EUR.

Poročevalec želi najprej opozoriti, da je Odbor za proračun leta 2008 pozval Odbor za razvoj v okviru svojega poročila o pobudi na to temo, da preuči oblikovanje novega ad hoc instrumenta za financiranje kot najbolj stvarno alternativo, ter da je izrazil svojo zaskrbljenost glede morebitne politične "nečitljivosti" spremenjenega IID, ki bi vključeval tudi države v razvoju.

Pozdravlja predlog o spremembi, v kolikor pomeni zakonodajno nadaljevanje pripravljalnih ukrepov iz odstavka 6(b) člena 49 finančne uredbe.

Opozoriti želi, da je položaj razlik do zgornje meje v razdelku 4 tako tesen, da Parlament lahko le ponovno opozori Komisijo in Svet, da ob upoštevanju smisla in stvarnosti opravita vmesni pregled večletnega finančnega okvira in zvišata zgornjo mejo razdelka 4 za obdobje 2011–2013. Opozarja tudi, da je Parlament vedno menil, da bi nova politika ali nov instrument morali pomeniti nova sredstva in ne prerazporeditve že dodeljenih sredstev drugim politikam ali instrumentom. Brez takšnega ukrepa Parlament kot veja proračunskega organa ne more sočasno zagotavljati spoštovanja obveznosti do tretjih držav, opredelitve novih prednostnih nalog in potrebne odzivnosti na nepredvidene krize.

Poleg tega je treba v položaju izjemne proračunske napetosti, ki izhaja iz gospodarske krize, tako za države članice kot za samo Unijo, s posebno strogostjo uporabljati sredstva v korist držav v razvoju, v katerih je življenjski standard včasih primerljiv s tistim v nekaterih državah članicah, ki so naše glavne trgovske tekmice in ki do zdaj niso pokazale zadostnega sodelovanja pri prizadevanju za svetovni sporazum o Dohi in nadaljevanje Kjotskega sporazuma. V skladu s tem so vloženi predlogi sprememb.

S tem pridržkom poročevalec meni, da je predlog uredbe Sveta glede razdelitve finančnih sredstev (prerazporeditev v okviru IRS in delna uporaba razlik do zgornjih meja iz razdelka 4) ustrezen in v skladu z večletnim finančnim okvirom 2007–2013.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1 a. meni, da je predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom v skladu z večletnim finančnim okvirom 2007–2013; kljub temu opozarja, da o letnih odobrenih sredstvih za obdobje 2007–2013 odloča proračunski organ v okviru letnega proračunskega postopka;

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5 a ker je gospodarska kriza ustvarila izjemno proračunsko napetost v celotni Uniji in ker predlagana razširitev zadeva države, ki so v nekaterih primerih dosegle konkurenčnost, primerljivo konkurenčnosti Unije, in povprečen življenjski standard, podoben tistemu v nekaterih državah članicah, bi morala pomoč Skupnosti biti sorazmerna s prizadevanji držav upravičenk za odprtje njihovih trgov, spoštovanje mednarodnih sporazumov Svetovne trgovinske organizacije (STO) in Mednarodne organizacije dela (MOD) ter prispevanje k svetovnim prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 1934/2006

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2 a. v skladu s to uredbo se financiranje Skupnosti izvaja le v korist držav, ki spoštujejo mednarodne sporazume, sklenjene v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) in Mednarodne organizacije dela (MOD), ki prispevajo k svetovnim prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in so pripravljene razvijati gospodarske odnose z Unijo na podlagi jasne vzajemnosti.

POSTOPEK

Naslov

Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami (sprememba uredbe (ES) št. 1934/2006)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(CNS)

Pristojni odbor

INTA

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Alain Lamassoure

5.10.2009

 

 

Obravnava v odboru

4.11.2009

16.11.2009

 

 

Datum sprejetja

16.11.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Derek Vaughan, Axel Voss

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Cecilia Wikström

POSTOPEK

Naslov

Oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami (sprememba uredbe (ES) št. 1934/2006)

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Datum predložitve EP

21.4.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

14.9.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

14.9.2009

DEVE

14.9.2009

BUDG

14.9.2009

 

Pridruženi odbori

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

11.2.2010

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Helmut Scholz

1.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

29.9.2009

10.11.2009

14.1.2010

27.1.2010

Datum sprejetja

17.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, William (The Earl of) Dartmouth, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sylvie Guillaume